E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.213 din 21.07.2015

privind Fondul de garantare a asiguraţilor
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 550 din 24 iulie 2015SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1 (1) Fondul de garantare a asiguraţilor, denumit în continuare Fondul, se constituie ca persoană juridică de drept public. Organizarea şi funcţionarea Fondului se stabilesc prin statut propriu aprobat de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, la propunerea Consiliului de administraţie al Fondului.(2) Sediul Fondului este în municipiul Bucureşti. Articolul 2 (1) Fondul, ca schemă de garantare în domeniul asigurărilor, are ca scop protejarea creditorilor de asigurări de consecinţele insolvenţei unui asigurător.(2) Pentru înlesnirea raporturilor de drept internaţional privat în materia insolvenţei unui asigurător, Fondul poate încheia acorduri de cooperare cu scheme de garantare în domeniul asigurărilor din alte state şi cu alte părţi interesate în dezvoltarea protecţiei deţinătorilor de poliţe de asigurare.(3) Fondul garantează plata de indemnizaţii/despăgubiri rezultate din contractele de asigurare facultative şi obligatorii, încheiate, în condiţiile legii, în cazul falimentului unui asigurător, cu respectarea plafonului de garantare prevăzut în prezenta lege şi în limita resurselor financiare disponibile la momentul plăţii, aşa cum sunt definite la art. 5. În cazul în care disponibilităţile Fondului nu sunt suficiente pentru acoperirea cuantumului sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, creanţele acestora vor putea fi onorate pe măsura alimentării Fondului cu resursele financiare prevăzute de prezenta lege.(4) Fondul poate desfăşura şi activitatea de administrator special în procedura de redresare financiară a asigurătorilor ori de lichidator în procedura de lichidare voluntară a asigurătorilor, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare. Articolul 3Asigurătorii autorizaţi de Autoritatea de Supraveghere Financiară, inclusiv sucursalele acestora care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, sunt obligaţi să contribuie la Fond în condiţiile prezentei legi. Articolul 4 (1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:a)creanţa de asigurări - creanţele creditorilor de asigurări care rezultă dintr-un contract de asigurare, inclusiv sumele rezervate pentru aceşti creditori atunci când unele elemente ale datoriei nu sunt cunoscute încă. Se consideră creanţe de asigurări sumele achitate creditorilor de asigurări din disponibilităţile Fondului, reprezentând despăgubiri/indemnizaţii, precum şi primele datorate de către asigurătorul debitor pentru perioada în care riscul nu a fost acoperit de acesta, ca urmare a încetării contractelor de asigurare; b)creditorii de asigurări sunt, după caz:

(i) persoana asigurată - persoana fizică sau juridică aflată în raporturi juridice cu asigurătorul debitor prin încheierea contractului de asigurare;
(ii) beneficiarul asigurării - terţa persoană căreia, în baza legii sau a contractului de asigurare, asigurătorul debitor urmează să îi achite sumele cuvenite ca urmare a producerii riscului asigurat;
(iii) persoană păgubită (în cazul asigurării de răspundere civilă) - persoana îndreptăţită să primească despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de răspundere civilă;

c)contribuţie - suma nerambursabilă datorată Fondului de către asigurătorii autorizaţi de Autoritatea de Supraveghere Financiară, inclusiv de sucursalele asigurătorilor care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, conform prevederilor prezentei legi; d)despăgubire/indemnizaţie - suma pe care Fondul o plăteşte fiecărui creditor de asigurare al asigurătorului aflat în faliment, în limita plafonului de garantare şi în condiţiile prevăzute de prezenta lege; e)plafon de garantare - nivelul maxim al garantării pe un creditor de asigurare al asigurătorului în faliment, stabilit conform prevederilor prezentei legi. (2) Termenii şi expresiile utilizate în cuprinsul prezentei legi şi care nu au fost definite la alin. (1) au semnificaţia prevăzută la art. 3 din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare, la art. 5 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi la art. 2 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Sunt exceptaţi din categoria creditorilor de asigurări persoanele semnificative ale asigurătorului aflat în procedura de faliment, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. A pct. 11 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Capitolul IIResursele financiare şi utilizarea acestora Articolul 5 (1) Resursele financiare ale Fondului provin din următoarele surse:a)contribuţii de la asigurători; b)dobânzi şi penalităţi de întârziere din plata cu întârziere a contribuţiilor de către asigurători; c)sume din fructificarea disponibilităţilor; d)sume din recuperarea creanţelor Fondului; e)sume din alte surse, stabilite potrivit legii; f)împrumuturile de la instituţiile de credit sau împrumuturi obligatare, prin emisiune de titluri de valoare ale Fondului. (2) Disponibilităţile Fondului astfel constituite sunt plasate în instrumente purtătoare de dobândă, la instituţii de credit, în instrumente ale pieţei monetare, în titluri de stat sau titluri ale administraţiei publice locale, precum şi în plasamente stabilite prin legislaţia în vigoare. (3) Strategia de investire a resurselor Fondului are în vedere plasarea acestora în condiţii de siguranţă, urmărind minimizarea riscurilor, asigurarea eficienţei şi a lichidităţii. Strategia de investire a resurselor Fondului se elaborează de către acesta, se avizează de Consiliul de administraţie al Fondului şi se aprobă de Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară. Articolul 6 (1) Contribuţiile datorate Fondului de către asigurători se calculează separat pe cele două categorii de asigurări, respectiv asigurări generale şi asigurări de viaţă, pe baza evidenţelor contabile lunare ale acestora, aplicându-se o cotă procentuală stabilită conform prevederilor alin. (3). (2) Cota procentuală a contribuţiilor nu va putea depăşi 10% din primele brute încasate de asigurători din activitatea de asigurări directe.(3) Cota procentuală se stabileşte distinct pentru cele două categorii de asigurări, prin reglementări ale Autorităţii de Supraveghere Financiară, la propunerea Consiliului de administraţie al Fondului.(4) În caz de deficit al Fondului, pentru acoperirea obligaţiilor generate de aplicarea prezentei legi, Autoritatea de Supraveghere Financiară poate majora în cursul anului cota procentuală luată în calcul la stabilirea contribuţiei, cu respectarea limitei prevăzute la alin. (2). Articolul 7(1) Contribuţia datorată Fondului de către asigurători se virează lunar în contul Fondului, în moneda naţională - leu, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.(2) Contribuţiile datorate şi virate în contul Fondului de către asigurători nu se restituie. Articolul 8(1) Asigurătorii sunt obligaţi să întocmească şi să transmită lunar Fondului, până în ultima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna anterioară, raportările privind modul de constituire şi de virare a contribuţiei datorate, distinct pe cele două categorii de asigurări, respectiv asigurări generale şi asigurări de viaţă.(2) Odată cu transmiterea raportărilor, asigurătorii anexează o declaraţie pe propria răspundere, sub semnătura reprezentantului legal al acestora, sub sancţiunile prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile de înşelăciune şi/sau de fals în declaraţii, prin care se atestă că datele şi/sau informaţiile transmise sunt reale, corecte şi complete.Articolul 9(1) Actul prin care se stabileşte şi se individualizează obligaţia de plată a unui asigurător la Fond, întocmit de Fond, constituie titlu de creanţă. Titlul de creanţă va cuprinde suma restantă totală datorată drept contribuţie la Fond de către asigurător şi termenul maxim de 10 zile care curge începând cu data comunicării actului prin care se individualizează obligaţia de plată, în care acesta poate plăti obligaţia de bunăvoie.(2) Dacă la data scadenţei stabilită la alin. (1) datoria restantă prevăzută în titlul de creanţă nu a fost plătită, acesta devine titlu executoriu, în baza căruia Fondul va declanşa procedura de executare silită a creanţelor, conform dispoziţiilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată. (3) Sumele virate la Fond cu titlu de contribuţie nu pot fi urmărite silit decât pentru îndeplinirea obligaţiilor pentru care au fost constituite.(4) Pentru neplata la termen a sumelor datorate Fondului se aplică dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate în conformitate cu reglementările aplicabile pentru colectarea creanţelor fiscale. Dobânzile şi penalităţile vor fi virate în contul Fondului. Articolul 10Resursele financiare ale Fondului vor fi utilizate pentru plata despăgubirilor/indemnizaţiilor rezultate din contractele de asigurare facultative şi obligatorii, încheiate cu asigurătorul aflat în procedură de faliment. Capitolul IIIProcedura şi condiţiile de efectuare a plăţilor din disponibilităţile Fondului Articolul 11Fondul asigură efectuarea plăţii indemnizaţiilor/despăgubirilor din disponibilităţile sale, către creditorii de asigurări, potrivit condiţiilor şi plafonului de garantare stabilite de prezenta lege. Articolul 12(1) Orice persoană care invocă vreun drept de creanţă împotriva asigurătorului ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-o poliţă de asigurare valabilă, între data închiderii procedurii de redresare financiară şi cea a denunţării contractelor de asigurare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, poate solicita deschiderea dosarului de daună printr-o cerere adresată Fondului.(2) În vederea protejării drepturilor creditorilor de asigurări, Fondul va lua măsurile necesare cu privire la deschiderea dosarelor de daună, constatarea tehnică a avariilor, instrumentarea dosarelor de daună şi avizarea dosarelor de daună din punct de vedere tehnic. Instrumentarea dosarelor de daună se va face cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data producerii evenimentului asigurat şi a condiţiilor de asigurare generale şi specifice prevăzute în contractele de asigurare.(3) Pentru ducerea la îndeplinire a atribuţiilor cu privire la activitatea de instrumentare a dosarelor de daună, Fondul, pe baza unor proceduri transparente de selecţie aprobate prin decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară, poate încheia convenţii cu societăţi care au ca obiect de activitate servicii de regularizare a cererilor de despăgubire sau poate nominaliza un asigurător în vederea constatării, evaluării şi lichidării daunelor. Sumele achitate din disponibilităţile Fondului prestatorilor de servicii pentru instrumentarea şi lichidarea dosarelor de daună constituie creanţe de asigurări, dispoziţiile art. 267 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 fiind aplicabile în mod corespunzător.(4) Sumele stabilite conform alin. (3) şi acceptate la plată de comisia specială, constituită conform art. 23 alin. (2) din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare, se plătesc din disponibilităţile Fondului, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară şi/sau de către Fond în aplicarea acestuia.Articolul 13(1) De la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului pronunţată împotriva unui asigurător, conform prevederilor art. 266 din Legea nr. 85/2014, Fondul este în drept să efectueze plăţi din disponibilităţile sale, în vederea achitării sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, cu respectarea dispoziţiilor legale. (2) Fondul va publica pe site-ul propriu informaţii referitoare la demersurile necesare pentru obţinerea de la Fond a despăgubirilor/indemnizaţiilor.(3) În vederea efectuării plăţii sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, Fondul procedează la verificarea dosarelor de daună şi a creanţelor de asigurări înregistrate în evidenţele sale, ţinând seama de normele aplicabile în materie şi de condiţiile de asigurare generale şi specifice prevăzute în contractele de asigurare încheiate cu asigurătorul faţă de care s-a stabilit starea de insolvenţă.(4) Aprobarea sau, după caz, respingerea sumelor pretinse de petenţi este de competenţa comisiei speciale, constituite conform art. 23 alin. (2) din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare. (5) În caz de respingere a sumelor pretinse se va emite o decizie de respingere. Împotriva deciziei se poate formula contestaţie, în condiţiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare.(6) Dreptul la acţiune contra Fondului pentru plata indemnizaţiilor/despăgubirilor se prescrie în termen de 5 ani calculaţi de la data naşterii dreptului, dar nu înainte de rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment. Articolul 14(1) În vederea încasării indemnizaţiilor/despăgubirilor, orice persoană care pretinde un drept de creanţă de asigurări împotriva asigurătorului în faliment poate formula o cerere motivată în acest sens, adresată Fondului în termen de 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului sau de la data naşterii dreptului de creanţă, atunci când acesta s-a născut ulterior. Cererea-tip de plată va fi prevăzută în reglementările emise în aplicarea prezentei legi.(2) Cererea-tip de plată prevăzută la alin. (1) se formulează în scris de către potenţialul creditor şi se depune direct la sediul Fondului sau prin poştă, cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, prin poşta electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia. Odată cu cererea-tip de plată, persoana respectivă anexează înscrisurile justificative, în copie legalizată, din care să rezulte cu exactitate cuantumul sumelor solicitate.(3) În cazul imposibilităţii de prezentare a înscrisurilor justificative în copie legalizată, creditorul de asigurări poate prezenta fie copii ale acestora, fie o declaraţie pe propria răspundere, în sensul susţinerii acestor documente justificative. În cerere se va preciza motivul imposibilităţii depunerii lor în copie legalizată. Aceste documente vor fi verificate cu evidenţele preluate de Fond de la asigurătorul aflat în faliment.(4) În cerere se vor menţiona, în principal, următoarele elemente: natura creanţei, momentul naşterii sale şi cuantumul sumei pretinse, dacă există vreun privilegiu ori o garanţie reală în ceea ce priveşte creanţa, precum şi care sunt bunurile acoperite de asigurare.(5) Cererea, precum şi actele şi informaţiile solicitate potrivit alin. (2)-(4) se depun în limba română; în cazul în care sunt redactate într-o limbă de circulaţie internaţională, acestea se depun însoţite de traducerea autorizată conform legii. Articolul 15(1) Pe măsura înregistrării şi analizării cererilor de plată ale creditorilor de asigurări, împreună cu documentele anexate, se întocmeşte lista creditorilor de asigurări ale căror creanţe certe, lichide şi exigibile urmează să fie plătite din disponibilităţile Fondului. Lista se înaintează comisiei speciale, cu propunerea de aprobare la plată a creanţelor de asigurare solicitate. După aprobarea acestor liste de către comisia specială, se efectuează plăţile indemnizaţiilor/despăgubirilor către creditorii de asigurări.(2) Plata de către Fond a creanţelor de asigurări stabilite ca fiind certe, lichide şi exigibile se face în limita unui plafon de garantare de 450.000 lei pe un creditor de asigurare al asigurătorului aflat în faliment.(3) Plata se face în moneda naţională - leu, iar în cazul creanţelor în valută, comisioanele bancare sunt suportate de creditorul de asigurări.(4) Indemnizaţiile/Despăgubirile cuvenite creditorilor de asigurări se plătesc de către Fond prin poştă şi/sau prin instituţii de credit autorizate de Banca Naţională a României. În vederea efectuării plăţii sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, Fondul poate să încheie convenţii/contracte de prestări de servicii cu oricare dintre aceste entităţi. Articolul 16În toate cazurile în care consideră că este necesar, comisia specială poate solicita petenţilor completarea documentaţiei şi/sau precizarea ori furnizarea de informaţii suplimentare cu privire la cererea de plată a acestora. Informaţiile solicitate se transmit comisiei, sub sancţiunea respingerii cererii, în termen de cel mult 10 zile de la data primirii solicitării acesteia. Articolul 17Creditorul de asigurări poate urma separat şi procedura de faliment a asigurătorului prevăzută de Legea nr. 85/2014, în vederea recuperării creanţei sale din activele asigurătorului aflat în faliment, inclusiv pentru suma cuvenită care depăşeşte plafonul de garantare prevăzut la art. 15 alin. (2).Articolul 18(1) Fondul se subrogă în toate drepturile creditorilor de asigurări la concurenţa sumelor pe care le-a plătit din disponibilităţile sale.(2) Prin derogare de la dispoziţiile art. 100 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2014, Fondul poate înregistra la masa credală, în tot cursul procedurii de faliment, în vederea recuperării lor, orice sume, dobânzi şi/sau cheltuieli pe care acesta le-a achitat din resursele sale. (3) În condiţiile alin. (1) şi (2), Fondul este îndreptăţit să înregistreze şi să recupereze, în cadrul procedurii falimentului societăţii de asigurare/reasigurare debitoare, toate sumele achitate creditorilor, pe măsura plăţilor efectuate, ca urmare a producerii riscurilor asigurate după momentul deschiderii procedurii falimentului. Capitolul IVConducerea şi administrarea Fondului Articolul 19– (1) Fondul este administrat de un consiliu de administraţie format din 5 membri.(2) Consiliul de administraţie al Fondului este compus din:a)3 membri desemnaţi de Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, dintre care unul va fi numit preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului; b)2 membri numiţi de Ministerul Finanţelor Publice. (3) Membrii Consiliului de administraţie al Fondului sunt numiţi pentru un mandat de 5 ani, prin decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară.(4) Membrii Consiliului de administraţie al Fondului ale căror mandate au expirat vor rămâne în funcţie până la numirea succesorilor lor.(5) Preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului poate fi înlocuit, în caz de absenţă sau de imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile de către un alt membru numit prin decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară.(6) În caz de incompatibilitate sau imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului de către unul dintre membrii Consiliului de administraţie al Fondului, numirea înlocuitorului se face pentru durata rămasă a mandatului. Se consideră imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată de cel puţin 90 de zile consecutive.(7) Membrii Consiliului de administraţie al Fondului primesc o indemnizaţie lunară raportată la salariul directorului general al Fondului, în limita a 25% pentru preşedinte, respectiv în limita a 20% pentru ceilalţi membri. Articolul 20Membrii Consiliului de administraţie al Fondului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a)să fie absolvenţi de studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau cu studii universitare de scurtă durată cu diplomă de licenţă şi master în domeniul economic sau juridic; b)să aibă o bună reputaţie şi onorabilitate; c)să aibă experienţă profesională dovedită în domeniul financiar sau în cel de activitate de reglementare/supraveghere bănci, finanţe şi asigurări de minimum 8 ani. Articolul 21 (1) Membrii Consiliului de administraţie al Fondului:a)nu pot fi soţi, rude sau afini până la gradul al doilea între ei; b)nu pot să deţină în cadrul unui asigurător calitatea de angajat sau director, membru al consiliului de administraţie, al consiliului de supraveghere ori directoratului, după caz; c)nu pot fi senatori, deputaţi, membri ai Guvernului sau să deţină funcţii de conducere în cadrul vreunui partid politic ori organizaţie politică pe perioada exercitării mandatului; d)trebuie să nu aibă cazier judiciar; e)trebuie să nu aibă înscrise în cazierul fiscal sancţiuni prevăzute de lege. (2) Membrii Consiliului de administraţie al Fondului nu pot participa la luarea deciziilor privind un asigurător, în cadrul căruia o persoană cu care aceştia se află în una dintre relaţiile enumerate la alin. (1) deţine una dintre calităţile menţionate la art. 2 lit. A pct. 11 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 22Calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Fondului încetează în următoarele situaţii: a)la încheierea mandatului; b)prin demisie; c)în caz de incompatibilitate; d)în caz de imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului, prin înlocuire conform art. 19 alin. (6); e)prin revocare. Articolul 23 (1) Consiliul de administraţie al Fondului se întruneşte cel puţin o dată pe lună în şedinţă ordinară, la convocarea preşedintelui sau a înlocuitorului acestuia.(2) Consiliul de administraţie al Fondului poate fi convocat în şedinţă extraordinară de către preşedinte din proprie iniţiativă sau la cererea a 3 membri.(3) Consiliul de administraţie al Fondului trebuie să fie convocat în scris sau electronic, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data şedinţei.(4) Convocarea trebuie să conţină ordinea de zi, data şi documentele supuse discuţiei, precum şi locul de desfăşurare a şedinţei.(5) Şedinţele vor avea loc la sediul Fondului sau în orice alt loc convenit.(6) În situaţia în care se solicită acţiuni urgente, termenul de 3 zile poate fi redus, iar convocarea va fi efectuată verbal şi confirmată ulterior în scris.(7) Consiliul de administraţie al Fondului deliberează în mod valabil în prezenţa a cel puţin 3 din numărul membrilor săi.(8) Deciziile Consiliului de administraţie al Fondului se iau cu votul majorităţii membrilor acestuia.(9) Procesul-verbal al şedinţei, care conţine ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate, dacă este cazul, se semnează de către toţi membrii prezenţi la şedinţă. Articolul 24Atribuţiile Consiliului de administraţie al Fondului sunt următoarele: a)analizează, avizează şi supune spre aprobare Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară următoarele:

(i) statutul Fondului;
(ii) structura organizatorică şi de personal, precum şi politica salarială a personalului Fondului;
(iii) propunerile de numire în funcţie pentru directorul general şi adjuncţii acestuia;
(iv) desemnarea Fondului ca administrator special al asigurătorilor intraţi în procedura de redresare financiară;
(v) desemnarea Fondului în calitate de lichidator în procedura de lichidare voluntară;
(vi) stabilirea contribuţiei;
(vii) situaţiile financiare anuale;
(viii) raportul anual de activitate al Fondului;
(ix) orice alte atribuţii rezultate din aplicarea dispoziţiilor legale;

b)analizează şi aprobă:

(i) modalităţile, plafoanele maxime, termenele şi condiţiile de plasare, în scopul fructificării disponibilităţilor Fondului;
(ii) încheierea de contracte de servicii privind activitatea de lichidare daune, servicii de asistenţă şi consultanţă de specialitate;
(iii) rapoartele întocmite de Fond, în calitate de administrator special sau lichidator în procedura de lichidare voluntară, conform prevederilor legale;
(iv) raportul cu privire la selectarea auditorilor financiari cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice;
(v) sistemul de control intern şi de audit intern;
(vi) orice alte atribuţii rezultate din aplicarea dispoziţiilor legale.

Articolul 25 (1) Preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului are următoarele atribuţii:a)stabileşte ordinea de zi şi convoacă Consiliul de administraţie al Fondului; b)conduce lucrările şedinţelor Consiliului de administraţie al Fondului; c)solicită directorului general sau, în lipsa acestuia, directorului general adjunct, prezentarea materialelor ce constituie obiectul ordinii de zi; d)aprobă prime şi alte stimulente pentru conducerea executivă, la propunerea directorului general; e)exercită orice alte sarcini în aplicarea prevederilor legale. (2) Preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului, împreună cu directorul general, înaintează şi prezintă, după caz, Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară rapoartele prevăzute la art. 24. Articolul 26 (1) Directorul general al Fondului conduce operativ activitatea curentă a acestuia, asigură îndeplinirea hotărârilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară şi Consiliului de administraţie al Fondului şi informează asupra modului de realizare a acestora.(2) Directorul general are următoarele atribuţii:a)reprezintă Fondul în raporturile cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu asigurătorii, cu instituţiile de credit, cu ministerele şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu alte persoane fizice şi juridice, precum şi în faţa instanţelor judecătoreşti şi arbitrale; b)propune Consiliului de administraţie al Fondului, spre avizare, respectiv spre aprobare, documentele prevăzute la art. 24 lit. a) pct. (i) şi (ii); c)asigură plasarea disponibilităţilor Fondului, urmărind minimizarea riscului şi lichiditatea plasamentelor, ca obiective principale, precum şi randamentul plasamentelor, ca obiectiv complementar, potrivit strategiei aprobate de Consiliul de administraţie al Fondului; d)asigură îndeplinirea tuturor demersurilor necesare pentru efectuarea plăţilor indemnizaţiilor/despăgubirilor prevăzute de lege; e)monitorizează şi supraveghează activitatea Fondului în ceea ce priveşte administrarea acestuia şi lichidarea voluntară a asigurătorilor; f)încheie, semnează, modifică şi dispune încetarea contractelor individuale de muncă ale salariaţilor Fondului, cu respectarea dispoziţiilor legale incidente; g)angajează cheltuieli legate de funcţionarea Fondului; h)aprobă propunerile de premiere a personalului; i)propune preşedintelui Consiliului de administraţie al Fondului primele şi alte stimulente pentru conducerea executivă; j)asigură organizarea şi exercitarea controlului intern şi auditului intern, în conformitate cu legislaţia în vigoare; k)îndeplineşte orice alte atribuţii date în aplicarea prevederilor legale ori date în sarcina sa de Consiliul de administraţie al Fondului. Capitolul VSancţiuni Articolul 27Constituie contravenţie neplata la termen a sumelor cuvenite Fondului, datorate conform prevederilor art. 6 şi 7, de către asigurători şi se sancţionează cu avertisment scris sau cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei. Sancţiunea amenzii poate fi aplicată cumulativ cu sancţiunea interzicerii temporare sau definitive a exercitării activităţii de asigurare pentru una sau mai multe clase de asigurări ori sancţiunea retragerii autorizaţiei asigurătorilor. Articolul 28(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:a)neraportarea de către preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului şi directorul general a documentelor către Autoritatea de Supraveghere Financiară, conform prevederilor art. 26 alin. (2); b)nerespectarea de către Fond a prevederilor referitoare la cerinţele de publicare a informaţiilor pe pagina proprie de internet, prevăzute la art. 13 alin. (2). (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu avertisment scris sau cu amendă de la 2.500 lei la 50.000 lei.(3) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi la art. 27 se face de către persoanele împuternicite din cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară, iar sancţiunile se aplică de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară. Articolul 29Dispoziţiile art. 27 şi 28 referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.Capitolul VIDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 30 (1) Fondul şi Autoritatea de Supraveghere Financiară, după caz, emit reglementările necesare referitoare la activitatea Fondului.(2) Reglementările emise de Fond pot fi sub formă de instrucţiuni si proceduri, care se avizează de Autoritatea de Supraveghere Financiară, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 31Structura organizatorică, regulamentul de organizare şi funcţionare al Fondului şi nivelul de salarizare a personalului angajat din cadrul acestuia sunt aprobate prin hotărâre a Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară. Recrutarea, angajarea, promovarea, perfecţionarea profesională, salarizarea şi evidenţa personalului necesar se efectuează în limitele cheltuielilor de personal aprobate. Articolul 32Cheltuielile privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului vor fi finanţate din resurse proprii. Articolul 33 (1) Fondul preia de la Fondul de garantare a asiguraţilor din cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară, pe bază de protocoale de predare-preluare, personalul, disponibilităţile băneşti, precum şi toate drepturile şi obligaţiile acestuia. Salariaţii Fondului de garantare a asiguraţilor din cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară vor fi încadraţi pe funcţii similare în cadrul Fondului constituit conform prevederilor prezentei legi.(2) Fondul îşi exercită prerogativele începând cu data încheierii protocolului de predare-preluare prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de 60 de zile de la data publicării prezentei legi. La această dată Fondul de garantare a asiguraţilor administrat de Autoritatea de Supraveghere Financiară se desfiinţează de drept. Articolul 34În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, Fondul trebuie să dispună de un sistem de guvernanţă adecvat, inclusiv de mecanisme de control intern si audit intern, care se vor stabili prin instrucţiuni proprii, în concordanţă cu prevederile legale. Articolul 35 (1) În scopul auditării situaţiilor financiare anuale, Fondul va încheia un contract cu un auditor financiar, persoană juridică autorizată de Camera Auditorilor Financiari din România, potrivit legii.(2) Raportul auditorului financiar, împreună cu opinia sa, va fi prezentat Consiliului de administraţie al Fondului, respectiv Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară. Articolul 36Exerciţiul financiar al Fondului începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data înfiinţării Fondului ca persoană juridică de drept public. Articolul 37 (1) Situaţiile financiare anuale se aprobă de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după avizarea de către Consiliul de administraţie al Fondului.(2) Raportul anual de activitate, împreună cu situaţiile financiare anuale, aprobate de Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi raportul auditorului financiar vor fi publicate pe site-ul propriu până cel târziu la data de 15 iunie din anul următor încheierii exerciţiului financiar. Articolul 38 (1) Autoritatea de Supraveghere Financiară va comunica orice informaţii disponibile în vederea îndeplinirii atribuţiilor Fondului, inclusiv la solicitarea Consiliului de administraţie al Fondului.(2) La cererea Consiliului de administraţie al Fondului, asigurătorii vor comunica orice informaţii necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor Fondului.(3) Informaţiile obţinute vor fi utilizate de către Fond, exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor sale. Articolul 39(1) Asigurătorii sunt obligaţi să comunice creditorilor de asigurări toate informaţiile de care aceştia au nevoie referitoare la Fond, condiţiile şi formalităţile ce trebuie îndeplinite pentru a se obţine indemnizaţia/despăgubirea din disponibilităţile Fondului.(2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie disponibile la toate sediile asigurătorilor/reasigurătorilor, într-un loc accesibil, şi să fie prezentate într-o formă uşor de înţeles.(3) Fondul va stabili reguli de prezentare a informaţiilor prevăzute la alin. (1). Articolul 40 (1) Autoritatea de Supraveghere Financiară supraveghează şi controlează modul în care Fondul îşi desfăşoară activitatea.(2) Fondul are obligaţia de a pune la dispoziţia Autorităţii de Supraveghere Financiară, la cerere, în forma şi în termenul stabilite de aceasta, informaţiile şi documentele care să evidenţieze şi să justifice operaţiunile privind activitatea desfăşurată, sub toate aspectele sale.(3) Autoritatea de Supraveghere Financiară poate adopta orice măsuri, inclusiv de natură administrativă, împotriva Fondului şi a persoanelor fizice responsabile, după caz, în scopul prevenirii sau remedierii oricăror situaţii care sunt de natură să prejudicieze drepturile creditorilor de asigurări garantate conform prevederilor prezentei legi. Articolul 41La data intrării in vigoare a prezentei legi se abrogă: a) art . 60 şi art . 611 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare;b) art . 5 lit. l1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare;c) art. 23 alin. (4) şi art. 24-27 din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul,dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 23 iulie 2013, cu modificările ulterioare.Articolul 42Fondul va elabora statutul său şi îl va supune spre aprobare Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul 43 Articolul 62 şi litera b) a alineatului 1 al articolului 63 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 62 Pentru neplata la termen a sumelor datorate Fondului de protecţie a victimelor străzii constituit conform prevederilor art. 251 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate în conformitate cu reglementările legale în vigoare, aplicabile la colectarea creanţelor bugetare. Dobânzile şi penalităţile vor fi virate în contul fondului respectiv......... ................ ................ ................ ................ ........ ........... b)neplata la termen a sumelor destinate Fondului de protecţie a victimelor străzii, precum şi a contribuţiei procentuale din valoarea primelor brute încasate aferente asigurărilor obligatorii; Articolul 44Prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA PREŞEDINTELE SENATULUI CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 213/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 213 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu