E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 356 din 10 iulie 2001

Legea patronatelor

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 380 din 12 iulie 2001


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Patronatele sunt organizatii ale patronilor, autonome, fara caracter politic, infiintate ca persoane juridice de drept privat, fara scop patrimonial.
    Art. 2
    In intelesul prezentei legi, patronul este persoana juridica inmatriculata sau persoana fizica autorizata potrivit legii, care administreaza si utilizeaza capital, indiferent de natura acestuia, in scopul obtinerii de profit in conditii de concurenta, si care angajeaza munca salariata.

    CAP. 2
    Constituirea, organizarea si functionarea patronatelor

    SECTIUNEA 1
    Constituire si organizare

    Art. 3
    (1) Patronatele sunt constituite pe activitati economice si organizate pe sectiuni, diviziuni, ramuri si la nivel national.
    (2) Un numar de cel putin 15 persoane juridice inmatriculate sau persoane fizice autorizate potrivit legii poate constitui un patronat.
    (3) Se pot constitui patronate si cu un numar de cel putin 5 membri in ramurile in care acestia detin peste 70% din volumul productiei.
    (4) Patronatele isi pot constitui structuri organizatorice teritoriale proprii, cu sau fara personalitate juridica. Structurile organizatorice teritoriale fara personalitate juridica isi desfasoara activitatea in baza statutului patronatului din care fac parte.
    Art. 4
    (1) Patronatele se pot constitui in uniuni, federatii, confederatii sau in alte structuri asociative.
    (2) Doua sau mai multe patronate pot constitui uniuni sau federatii patronale.
    (3) Mai multe uniuni sau federatii patronale se pot asocia in confederatii patronale.
    (4) Patronatele isi desfasoara activitatea in baza statutului si regulamentului proprii, potrivit prevederilor prezentei legi.
    (5) Confederatiile patronale reprezentative la nivel national, potrivit legii, se pot constitui intr-un organism de reprezentare a patronatelor, cu statut si regulament de organizare si functionare proprii, pentru reprezentarea unitara a miscarii patronale la nivel national si international.
    (6) Patronatele au dreptul sa se afilieze la organizatii internationale.
    Art. 5
    Demnitarii, precum si persoanele care detin functii de conducere in structurile administratiei publice nu pot face parte din organele de conducere ale patronatelor.

    SECTIUNEA a 2-a
    Statutul

    Art. 6
    Modul de constituire, organizare, functionare si dizolvare a unui patronat se reglementeaza prin statutul adoptat de catre membrii sai, cu respectarea dispozitiilor legale.
    Art. 7
    (1) Statutul va cuprinde, sub sanctiunea nulitatii, cel putin urmatoarele elemente:
    a) denumirea patronatului, sediul principal si, dupa caz, structurile teritoriale proprii, cu sau fara personalitate juridica;
    b) obiectul de activitate si scopul;
    c) patrimoniul initial, marimea si compunerea acestuia, cotizatiile, precum si alte surse de finantare legale;
    d) drepturile si obligatiile membrilor;
    e) organele de conducere;
    f) raspunderi;
    g) dizolvarea si lichidarea patronatului.
    (2) Personalitatea juridica a patronatului se dobandeste potrivit legii asociatiilor si fundatiilor; cererea de acordare a personalitatii juridice va fi insotita de procesul-verbal de constituire, statutul autentificat, tabelul cuprinzand adeziunile, dovada existentei sediului si a mijloacelor financiare necesare in vederea desfasurarii activitatii.

    SECTIUNEA a 3-a
    Drepturile si obligatiile patronatelor

    Art. 8
    Patronatele reprezinta, sustin si apara interesele membrilor lor in relatiile cu autoritatile publice, cu sindicatele si cu alte persoane juridice si fizice, in raport cu obiectul si scopul lor de activitate, atat in plan national, cat si international, potrivit propriilor statute si in acord cu prevederile prezentei legi.
    Art. 9
    La elaborarea proiectelor de acte normative privind activitatile patronale initiatorii vor solicita in prealabil avizul consultativ scris si motivat al structurilor patronale reprezentative.
    Art. 10
    In vederea realizarii scopului pentru care sunt infiintate, patronatele:
    a) reprezinta, promoveaza, sustin si apara interesele economice, tehnice si juridice ale membrilor lor;
    b) activeaza pentru deplina libertate de actiune a patronilor in scopul dezvoltarii si eficientizarii activitatii acestora;
    c) promoveaza concurenta loiala, in conditiile legii, in scopul asigurarii de sanse egale fiecaruia dintre membrii lor;
    d) sunt consultate de Guvern la initierea, elaborarea si promovarea programelor de dezvoltare, restructurare, privatizare, lichidare, cooperare economica si participa in structurile de coordonare si gestionare a programelor cu Uniunea Europeana;
    e) desemneaza, in conditiile legii, reprezentanti la negocierea si incheierea contractelor colective de munca, la alte tratative si acorduri in relatiile cu autoritatile publice si cu sindicatele, precum si in structurile tripartite de conducere si de dialog social.
    Art. 11
    (1) Patronatele asigura pentru membrii lor informatii, facilitarea de relatii intre acestia, precum si cu alte organizatii, promovarea progresului managerial, servicii de consultanta si asistenta de specialitate, inclusiv in domeniul formarii fortei de munca.
    (2) Organizatiile patronale sunt abilitate sa asigure orice alte servicii cerute de membrii lor, cu respectarea legii.
    Art. 12
    (1) Elaborarea statutelor, a regulamentelor de organizare si functionare, alegerea organelor de conducere, organizarea gestiunii si a activitatii sunt atribute proprii patronatelor.
    (2) Membrilor organelor de conducere alese ale patronatelor li se asigura protectia legii impotriva oricaror forme de discriminare, conditionare, constrangere sau limitare a exercitarii functiilor lor, sub sanctiunea pedepselor prevazute de lege.
    Art. 13
    Patronatele pot adresa autoritatilor publice competente propuneri de legiferare in domeniile de interes patronal.

    SECTIUNEA a 4-a
    Patrimoniul si finantarea activitatii

    Art. 14
    Bunurile mobile si imobile apartinand patronatelor pot fi folosite numai in interesul acestora si potrivit scopului pentru care au fost infiintate prin lege.
    Art. 15
    (1) Patronatele pot dobandi, in conditiile prevazute de lege, cu titlu gratuit sau oneros, orice fel de bunuri mobile sau imobile necesare in vederea realizarii scopului pentru care sunt infiintate.
    (2) Confederatiile si federatiile patronale reprezentative pot primi in locatie, pe baza unei cereri motivate, imobile sau spatii din fondul locativ de stat, pe care le vor folosi ca sedii si pentru care vor plati chirie calculata potrivit dispozitiilor privitoare la locuinte. Pentru construirea de sedii proprii confederatiile si federatiile patronale reprezentative pot primi in concesiune sau cu chirie terenuri din proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale. Inchirierea sau concesionarea se face prin act administrativ emis de autoritatea competenta.
    Art. 16
    Patronatul poate, in conditiile legii si ale statutului sau:
    a) sa acorde ajutor si credit mutual membrilor sai;
    b) sa editeze si sa tipareasca publicatii proprii;
    c) sa infiinteze si sa administreze, in interesul membrilor sai, unitati de cultura, invatamant si cercetare in domeniul activitatii patronale, unitati economico-sociale, comerciale, precum si banca proprie pentru operatiuni financiare in lei si in valuta.
    Art. 17
    (1) Activitatea economico-financiara a patronatelor se desfasoara potrivit bugetului propriu de venituri si cheltuieli.
    (2) Sursele veniturilor patronatelor sunt: taxe de inscriere, cotizatii, contributii pentru fondul destinat negocierii contractelor colective de munca si activitati specifice, donatii, sponsorizari si alte venituri, potrivit statutelor si legilor in vigoare.
    (3) Taxa de inscriere, cotizatiile si contributiile pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de munca se inregistreaza in contabilitate la capitolul cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal pentru cel care le efectueaza.
    (4) Veniturile patronatelor sunt destinate realizarii scopurilor pentru care au fost infiintate si nu pot fi repartizate membrilor acestora.

    CAP. 3
    Reorganizarea si dizolvarea patronatelor

    Art. 18
    In cazul reorganizarii unui patronat situatia patrimoniului va fi solutionata de organele de conducere ale acestuia ori, in caz de divergenta, de catre instanta de judecata competenta, potrivit legii.
    Art. 19
    In cazul dizolvarii unui patronat patrimoniul acestuia se imparte cu respectarea prevederilor statutului si ale dreptului comun in materie.
    Art. 20
    (1) In termen de 15 zile de la dizolvare conducatorul patronatului sau lichidatorii patrimoniului sunt obligati sa solicite instantei judecatoresti competente sa faca mentiunea dizolvarii.
    (2) Dupa expirarea termenului de 15 zile orice persoana interesata poate solicita instantei judecatoresti competente operarea mentiunii prevazute la alin. (1).

    CAP. 4
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 21
    (1) In termen de 6 luni de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, patronatele care pana la data respectiva au dobandit personalitate juridica vor depune la instanta de judecata competenta noul statut in concordanta cu prevederile prezentei legi.
    (2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) determina suspendarea dreptului de reprezentare incepand cu ziua urmatoare expirarii termenului de 6 luni.
    Art. 22
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Hotararea Guvernului nr. 503/1991 privind organizatiile patronale ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital integral de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 175 din 26 august 1991.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 18 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                    PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                             VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 18 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                          PRESEDINTELE SENATUI
                             NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 356/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 356 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu