E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 230 din 31 octombrie 2008

privind infiintarea si functionarea Academiei de Stiinte Tehnice din Romania

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 748 din 5 noiembrie 2008Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Academia de Ştiinţe Tehnice din România se înfiinţează ca un for de consacrare ştiinţifică, la nivel naţional, al personalităţilor din domeniul ingineriei, de dezbatere şi iniţiativă, pentru promovarea şi dezvoltarea cercetării, creaţiei tehnice şi a învăţământului ingineresc, prin reorganizarea Asociaţiei „Academia de Ştiinţe Tehnice din România".

Art. 2. - Academia de Ştiinţe Tehnice din România, denumită în continuare ASTR, este instituţie de interes public, cu personalitate juridică de drept public, autonomă.

Art. 3. -ASTR este constituită pe durată nedeterminată şi are sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dacia nr. 26, sectorul 1. Sediul ASTR poate fi schimbat prin hotărâre a adunării generale.

Art. 4. -ASTR funcţionează în baza prevederilor prezentei legi şi a statutului propriu, adoptat de adunarea generală a membrilor, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 5. - ASTR reuneşte personalităţi inginereşti reprezentative, cu o înaltă ţinută spirituală şi morală, care s-au distins prin rezultatele obţinute în promovarea ştiinţei, creaţiei intelectuale şi dezvoltării tehnice sau au contribuit la dezvoltarea şi promovarea prestigiului instituţiei academice.

Art. 6. - (1) ASTR este continuatoarea şi unicul legatar al Asociaţiei „Academia de Ştiinţe Tehnice din România", înfiinţată prin Hotărârea judecătorească nr. 1.216 din 11 decembrie 1997, pronunţată de Judecătoria Sectorului 1, Bucureşti.

(2) Pe data înfiinţării ASTR, Asociaţia „Academia de Ştiinţe Tehnice din România" se desfiinţează.

Art. 7. - ASTR participă şi se implică în activitatea de promovare şi aplicare a cunoştinţelor tehnico-ştiinţifice, în ţară şi în străinătate.

CAPITOLUL II

Atribuţiile ASTR

Art. 8. -Atribuţiile principalele ale ASTR sunt:

a)    dezvoltarea cercetării fundamentale şi aplicative, promovarea conceptelor interdisciplinare şi identificarea noilor direcţii de evoluţie în domeniul ştiinţelor tehnice;

b) stimularea eforturilor şi a realizărilor cercetătorilor ştiinţifici şi promovarea drepturilor de proprietate ştiinţifică;

c)   iniţierea şi promovarea contactelor internaţionale cu academii şi instituţii de profil, dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi afilierea la organizaţii tehnico-ştiinţifice de prestigiu;

d)  efectuarea de cercetări, studii, consultanţă, precum şi conducerea sau, după caz, executarea de programe ori proiecte de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi de stimulare a inovării, cât şi a altor lucrări de specialitate tehnico-ştiinţifică;

e) încurajarea realizărilor teoretice şi practice în domeniul tehnico-ştiinţific prin acordarea de premii, diplome şi medalii;

f) organizarea de manifestări tehnico-ştiinţifice, naţionale şi internaţionale;

g)  editarea unor lucrări de larg interes şi a unor publicaţii periodice în profilul activităţii proprii.

Art. 9. -ASTR recunoaşte Academia Română ca cel mai înalt for naţional de consacrare ştiinţifică şi culturală, precum şi Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, ca for naţional de consacrare ştiinţifică, ce reunesc personalităţi reprezentative ale ştiinţei. ASTR colaborează cu academiile înfiinţate prin lege, cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu celelalte ministere, cu instituţii şi organizaţii ştiinţifice, academice, de cercetare şi învăţământ din ţară şi străinătate, cu Asociaţia Generală a Inginerilor din România şi cu alte organizaţii profesionale de specialitate.

CAPITOLUL III

Membrii ASTR

Art. 10. -ASTR are în compunerea sa membri de onoare, membri titulari, membri corespondenţi şi membri asociaţi.

Art. 11. - (1) Membri de onoare pot fi personalităţi române şi străine, de înalt prestigiu în domeniul ştiinţelor tehnice, cu autoritate ştiinţifică recunoscută.

(2) ASTR poate acorda şi titlul de membru de onoare post-mortem unor personalităţi marcante ale ştiinţei şi tehnicii.

Art. 12. - (1) Membrii titulari şi membrii corespondenţi sunt cetăţeni români, aleşi dintre personalităţile care au contribuţii deosebite în domeniul tehnico-ştiinţific, consacrate prin realizări profesionale şi lucrări ştiinţifice de specialitate evaluate pe baza criteriilor precizate prin statut.

(2)   Membrii titulari sunt aleşi de regulă dintre membrii corespondenţi.

(3) Numărul maxim de membri titulari este de 150 şi numărul membrilor corespondenţi este de 100.

Art. 13. - Membri asociaţi sunt acele persoane fizice care prin activitatea ştiinţifică realizată sau prin contribuţii materiale susţin şi sprijină dezvoltarea obiectului de activitate şi a prestigiului ASTR.

Art. 14. - Calitatea de membru ASTR nu conferă dreptul de a purta titlul de academician.

Art. 15. - (1) Membrii titulari ai ASTR primesc o indemnizaţie lunară brută în valoare de 1.800 lei. Membrii corespondenţi primesc o indemnizaţie lunară brută de 1.400 lei. Membrii de onoare pot beneficia de o indemnizaţie stabilită de adunarea generală.

(2)  Membrii prezidiului ASTR beneficiază de o majorare cu 20% a indemnizaţiei lunare.

(3)   Indemnizaţiile se indexează anual cu rata inflaţiei comunicată de Institutul Naţional de Statistică.

(4)  Membrii ASTR care sunt şi membri ai altor academii optează pentru o singură indemnizaţie.

(5)    Membrii ASTR primesc drepturile legale pentru deplasările în interesul ASTR, în ţară sau în străinătate.

Art. 16. - Alegerea membrilor ASTR se face în limita locurilor disponibile şi după criteriile prevăzute în statut.

CAPITOLUL IV

Organizarea ASTR

Art. 17. -ASTR este structurată pe secţii de specialitate şi filiale la nivel teritorial.

Art. 18. - Secţiile de specialitate sunt constituite ca unităţi funcţionale care grupează toţi membrii, în funcţie de specialitatea fiecăruia.

Art. 19. - Filialele funcţionează ca unităţi subordonate, înfiinţate prin hotărâre a adunării generale a ASTR.

Art. 20. - Modul de organizare şi funcţionare a secţiilor şi filialelor este stabilit prin statutul ASTR.

CAPITOLUL V

Organele de conducere

Art. 21. - Organele de conducere ale ASTR sunt: adunarea generală, prezidiul şi preşedintele.

Art. 22. - Adunarea generală este forul suprem de conducere al ASTR şi este constituită din totalitatea membrilor titulari şi corespondenţi.

Art. 23. -Adunarea generală este convocată o dată pe an, în sesiune ordinară, sau ori de câte ori este nevoie, în sesiune extraordinară, la iniţiativa prezidiului ori la cererea a cel puţin unei treimi din numărul total al membrilor titulari şi corespondenţi.

Art. 24. - (1) Adunarea generală este legal constituită în prezenţa a două treimi din numărul membrilor titulari şi corespondenţi şi adoptă hotărâri valabile cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi. Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul legal de două treimi din numărul de membri, în termen de 30 de zile se convoacă o nouă adunare generală, care se consideră legal constituită cu prezenţa a mai mult de jumătate din numărul membrilor titulari şi corespondenţi.

(2) Adunarea generală hotărăşte prin vot. Votul secret este obligatoriu în toate cazurile în care se iau hotărâri referitoare la persoane.

Art. 25. - Adunarea generală are următoarele atribuţii principale:

a)   adoptă statutul ASTR şi aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare;

b)  aprobă alegerea membrilor ASTR, validaţi de prezidiul ASTR, şi aprobă retragerea calităţii de membru al ASTR, la propunerea prezidiului ASTR;

c)  aprobă strategia de dezvoltare şi programul anual de activitate al ASTR, prezentate de prezidiu;

d) aprobă darea de seamă anuală privind activitatea ASTR, situaţiile financiare anuale şi proiectul de buget;

e)  alege preşedintele ASTR, 3 vicepreşedinţi şi secretarul general, dintre membrii titulari, pe o perioadă de 4 ani.

Art. 26. - (1) Prezidiul se constituie din preşedinte, vicepreşedinţi, secretarul general şi preşedinţii secţiilor ASTR şi are ca principală atribuţie conducerea activităţii în perioada dintre adunările generale.

(2) Biroul prezidiului este format din preşedinte, vicepreşedinţi şi secretarul general şi asigură conducerea operativă a ASTR ca organ executiv.

Art. 27. - (1) Preşedintele reprezintă ASTR în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate şi este ordonator de credite.

(2) Un membru ASTR poate fi ales în funcţia de preşedinte pentru cel mult două mandate, care pot fi şi succesive.

CAPITOLUL VI

Aparatul de lucru al ASTR şi al unităţilor din subordine

Art. 28. - (1) ASTR are un aparat de lucru la nivel central şi la nivelul filialelor teritoriale.

(2) Structura organizatorică a aparatului de lucru la nivel central şi la nivelul filialelor, precum şi numărul maxim de posturi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea prezidiului ASTR.

(3) Angajarea, încetarea raporturilor de serviciu şi salarizarea personalului de la nivel central şi din filialele teritoriale se fac în conformitate cu dispoziţiile legale aplicate personalului bugetar şi se aprobă de către biroul prezidiului ASTR.

CAPITOLUL VII

Finanţarea şi patrimoniul ASTR

Art. 29. - (1) Fondurile necesare funcţionării ASTR conform prezentei legi şi statutului propriu se asigură din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică.

(2) ASTR poate fi sprijinită prin donaţii, sponsorizări şi prin alte bunuri, conform legii, pe baza aprobării prezidiului ASTR.

(3) Patrimoniul ASTR este alcătuit din:

a) bunuri mobile şi imobile;

b) bunuri mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, atribuite în administrare sau în folosinţă în condiţiile legii;

c) alte bunuri dobândite potrivit legii.

Art. 30. - Organele administrative teritoriale sprijină ASTR prin acordarea de spaţii necesare funcţionării în bune condiţii. Art. 31. -ASTR are în dotare un parc auto propriu.

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii finale

Art. 32. -In termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, adunarea generală a ASTR adoptă statutul propriu, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

EUGEN NICOLICEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 230/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 230 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu