E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 191 din 18 aprilie 2001

Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2001

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 194 din 18 aprilie 2001


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Obiectul prezentei legi il constituie stabilirea structurii veniturilor si destinatiilor cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat si ale bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj pentru anul 2001, regimul acestora, precum si responsabilitatile institutiilor publice implicate in procesul de executie a acestor bugete.
    Art. 2
    (1) Sinteza bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2001, detaliata la venituri, pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe parti, capitole, subcapitole si titluri, este prevazuta in anexa nr. 1.
    (2) Sinteza cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2001, cu detalierea pe articole si alineate de cheltuieli, este prevazuta in anexa nr. 2.
    Art. 3
    (1) Bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2001 se stabileste, atat la venituri, cat si la cheltuieli, in suma de 83.476,5 miliarde lei.
    (2) In bugetul asigurarilor sociale de stat, la partea de cheltuieli sunt prevazute si intrari de credite externe in suma de 114,2 miliarde lei.
    (3) In anul 2001, din bugetul asigurarilor sociale de stat se platesc dobanzile datorate trezoreriei statului pentru sumele utilizate din trezorerie in vederea acoperirii deficitelor temporare inregistrate de bugetul asigurarilor sociale de stat, in suma de 500,0 miliarde lei.
    (4) Taxele postale percepute de Compania Nationala "Posta Romana" - S.A. pentru prestatiile privind plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de asigurari sociale de stat in anul 2001 sunt stabilite in suma de 1.004,0 miliarde lei si nu pot fi majorate prin virari de credite de la alte naturi de cheltuieli.
    (5) Fisele obiectivelor de investitii finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2001 sunt anexate la acesta.
    Art. 4
    (1) Bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj pe anul 2001 se stabileste la venituri in suma de 13.339,7 miliarde lei, iar la cheltuieli, in suma de 12.668,6 miliarde lei, cu un excedent de 671,1 miliarde lei.
    (2) In bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj sunt prevazute si intrari de credite externe in suma de 786,6 miliarde lei.
    (3) Bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj pe anul 2001, detaliat la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe actiuni si pe articole de cheltuieli, este prevazut in anexa nr. 3.
    (4) In anul 2001, din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj se platesc dobanzile aferente imprumutului contractat de la trezoreria generala a statului in anul 2000 pentru acoperirea deficitului temporar inregistrat de acest buget, conform Hotararii Guvernului nr. 358/2000 privind acordarea unui imprumut de la trezoreria generala a statului Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala.
    (5) Pentru centrele de pregatire si perfectionare profesionala din cadrul fundatiilor romano-germane din Arad, Sibiu si Timisoara, stabilite prin protocolul romano-german semnat la Bonn la 20 ianuarie 1992, in bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, la cheltuieli este cuprinsa si suma de 4,8 miliarde lei, reprezentand contributia partii romane la finantarea fundatiilor romano-germane, potrivit Intelegerii dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la continuarea proiectului "Promovarea calificarii profesionale".
    (6) Pentru cheltuielile de investitii de natura celor prevazute la art. 22 alin. (2) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice se prevede suma de 847,5 miliarde lei, din care 584,5 miliarde lei cu finantare din credite externe contractate si aprobate pentru aceasta destinatie.
    Art. 5
    (1) Incasarea contributiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj se efectueaza in conformitate cu prevederile actelor normative care reglementeaza aceste contributii, precum si potrivit dispozitiilor prezentei legi.
    (2) In anul 2001 persoanele juridice care angajeaza personal, indiferent de forma de proprietate, vor depune la banca, o data cu documentatia pentru plata salariilor, si documentele pentru plata contributiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj, platile efectuandu-se simultan, sub control bancar.
    (3) In cazul neachitarii la termen, potrivit legii, a contributiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale sau, dupa caz, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca vor proceda la aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor cuvenite acestor bugete si a majorarilor de intarziere si vor dispune incasarea sumelor respective prin aplicarea dispozitiilor legale.
    (4) Cheltuielile ocazionate de masurile de executare silita a creantelor bugetare se suporta din bugetele mentionate la alin. (3).
    Art. 6
    (1) In anul 2001 din bugetul asigurarilor sociale de stat se va suporta diferenta dintre valoarea biletului de tratament balnear sau de odihna si contributia beneficiarilor de astfel de bilete, pentru un numar de pana la 435.000 de locuri, din care 375.000 de locuri la tratament balnear si 60.000 de locuri la odihna.
    (2) In anul 2001 se pot acorda gratuit 35.000 de bilete, conform reglementarilor in vigoare, pensionarilor I.O.V.R., veteranilor de razboi, persoanelor cu drepturi stabilite in baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile ulterioare, si salariatilor care lucreaza in mediu radioactiv, iar incepand cu data de 1 aprilie 2001 si categoriilor de asigurati prevazuti la art. 109 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
    (3) Locurile vor fi asigurate in unitatile de tratament balnear din proprietatea Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si, in completare, prin contracte incheiate, potrivit legii, cu alte unitati de profil, diferentiat in functie de gradul de solicitare al statiunilor si de categoria de confort oferita.
    (4) Tarifele pentru serviciile acordate beneficiarilor biletelor de tratament de catre unitatile de tratament aflate in proprietatea Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale se stabilesc prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale, la propunerea presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, neputand depasi tarifele unitatilor similare cu care s-au incheiat contracte de prestari de servicii.
    (5) In cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament aceluiasi beneficiar, avand prioritate persoanele cu pensii, respectiv cu salarii mici.
    (6) Criteriile pe baza carora se acorda bilete pentru tratament, precum si nivelul cotei de participare individuala a asiguratilor se stabilesc de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale conform prevederilor art. 117 alin. (5) din Legea nr. 19/2000.
    (7) Biletele de tratament balnear si odihna se distribuie asiguratilor sistemului public si pensionarilor de catre casele teritoriale de pensii.
    (8) Biletele de odihna finantate din fondurile asigurarilor sociale de stat sunt destinate salariatilor din unitatile bugetare.
    (9) Contravaloarea biletelor de odihna este decontata de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale cu prestatorii de servicii.
    (10) Criteriile si modul de distribuire a biletelor de odihna se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    (11) Pentru biletele de odihna beneficiarii platesc o contributie egala cu 50% din pretul integral al acestora.
    Art. 7
    (1) Pana la stabilirea criteriilor, potrivit art. 6 alin. (6), contributia ce urmeaza sa fie platita de beneficiarii biletelor de tratament sau odihna este egala cu:
    a) 70% din pensia de baza cuvenita pe luna anterioara procurarii biletelor, pentru pensionarii din sistemul asigurarilor sociale de stat sau pentru pensionarii agricultori;
    b) 70% din venitul lunar asigurat, pentru asiguratii agricultori;
    c) 70% din pensiile cumulate, in cazul pensionarilor care cumuleaza pensia din sistemul asigurarilor sociale de stat cu pensia din agricultura;
    d) 50% din valoarea biletului la data procurarii lui, pentru salariatii bugetari;
    e) 50% din contributia titularului, in cazul sotului (sotiei), al copiilor sau al insotitorului invalidului de gradul I de invaliditate, in cazul in care acestia nu au venit propriu;
    f) valoarea integrala a biletului, in cazul in care contributia datorata de beneficiar este mai mare decat valoarea biletului sau in cazul in care sotul (sotia) titularului nu face parte din categoriile de persoane indreptatite sa beneficieze de bilet.
    (2) Pensia de baza utilizata pentru calculul contributiei datorate de beneficiarii biletelor de tratament si odihna, potrivit prevederilor alin. (1), nu cuprinde contributia care se plateste potrivit legii pentru asigurarile sociale de sanatate.
    (3) Biletele de odihna si tratament, acordate in conditiile prezentului articol, pot fi atribuite si membrilor de familie (sot sau sotie, dupa caz, si copii minori care urmeaza cursurile de zi ale unei institutii de invatamant acreditate sau autorizate temporar, potrivit legii), daca insotesc titularii de drept.
    (4) In perioada aplicarii prevederilor prezentului articol Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale poate stabili, impreuna cu Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Serviciul Roman de Informatii, numarul de bilete ce pot fi eliberate pensionarilor militari, contributia platita de acestia fiind stabilita in mod similar cu cea pentru pensionarii asigurarilor sociale de stat, iar diferenta fiind suportata din bugetele respectivilor ordonatori de credite.
    Art. 8
    In anul 2001, de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 19/2000, in conditiile prevederilor art. 196, cotele de contributie de asigurari sociale se stabilesc in baza prevederilor art. 18 alin. (2) si (3) din legea mentionata, dupa cum urmeaza:
    - 35% pentru conditii normale de munca;
    - 40% pentru conditii deosebite de munca;
    - 45% pentru conditii speciale de munca.
    Art. 9
    Cuantumul fix al indemnizatiei pentru insotitor, in cazul pensionarilor incadrati in gradul I de invaliditate, drept ce se acorda potrivit prevederilor art. 61 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, se stabileste in anul 2001 la nivelul salariului de baza minim brut pe tara.
    Art. 10
    De la data intrarii in vigoare a prezentei legi cuantumul ajutorului de deces se stabileste la:
    - 4.500.000 lei in cazul asiguratului sau al pensionarului;
    - 2.250.000 lei in cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului.
    Art. 11
    Valoarea unui punct de pensie la data de 1 aprilie 2001 se stabileste de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale pe baza unui coeficient de 38,5% din salariul mediu brut pe economie prognozat pe anul 2001, de 4.148.653 lei lunar.
    Art. 12
    Fondul de rezerva reglementat la art. 13 din Legea nr. 19/2000 nu se constituie in anul 2001.
    Art. 13
    In vederea monitorizarii cheltuielilor de personal prevazute in bugetul asigurarilor sociale de stat si in bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj pe anul 2001, ordonatorii principali de credite bugetare au urmatoarele obligatii:
    a) in termen de 20 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, vor prezenta Ministerului Finantelor Publice situatia privind repartizarea pe fiecare luna a cheltuielilor de personal aprobate, avand in vedere asigurarea conditiilor de desfasurare a activitatii potrivit atributiilor stricte ale acestora pana la sfarsitul anului;
    b) lunar vor raporta platile de casa aferente cheltuielilor de personal, la datele si in structura stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice, ce se va emite in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi si se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
    c) vor asigura ca drepturile stabilite si platile de casa aferente cheltuielilor de personal, cumulate de la inceputul anului, sa nu depaseasca sumele repartizate potrivit lit. a) pentru perioada respectiva.
    Art. 14
    Guvernul poate prezenta Parlamentului, pana la data de 30 noiembrie 2001, propuneri de rectificare a prevederilor prezentei legi, ca urmare a schimbarilor intervenite in evolutia indicatorilor macroeconomici, a masurilor de protectie sociala si a adoptarii unor noi acte normative.
    Art. 15
    Guvernul poate aproba modificari in structura si intre ordonatorii principali de credite, cu incadrarea in nivelul total al intrarilor de credite externe, cuprinse in anexele nr. 1, 2 si 3, in functie de derularea programelor de imprumut extern, aprobate potrivit legii.
    Art. 16
    (1) Incasarea contributiilor si a celorlalte venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat si ale Fondului pentru plata ajutorului de somaj pe anul 2001 se efectueaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare, precum si potrivit dispozitiilor prezentei legi.
    (2) Lista cuprinzand contributiile si actele normative care le reglementeaza, in baza carora se fac incasari in anul 2001 la bugetul asigurarilor sociale de stat, este prezentata in anexa nr. 4.
    Art. 17
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta lege.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 12 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

                          PRESEDINTELE SENATUI
                             NICOLAE VACAROIU

    ANEXA 1

                                   BUGETUL
                  asigurarilor sociale de stat pe anul 2001

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
 I   II  III              Denumirea indicatorului
________________________________________________________________________________
      A                             B
================================================================================
                                            Program 2001
                ________________________________________________________________
                             Bugetul         Intrari de
                          asigurarilor    credite externe      Total
                         sociale de stat
________________________________________________________________________________
                               1                 2             3=1+2
________________________________________________________________________________
              VENITURI
                         83.476.533.292                    83.476.533.292
                I. VENITURI CURENTE
                         81.976.533.292                    81.976.533.292
                 A. VENITURI FISCALE
                         78.122.623.243                    78.122.623.243
                  A1. IMPOZITE DIRECTE
                         78.122.623.243                    78.122.623.243
0904              CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI SOCIALE
                         78.122.623.243                    78.122.623.243
      01       Contributii pentru asigurari sociale de stat
                         11.849.629.564                    11.849.629.564
      02       Contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori
                         39.078.912.604                    39.078.912.604
      03       Contributii pentru asigurari sociale datorate de salariati si de
               alte persoane asimilate
                         19.195.913.459                    19.195.913.459
      04       Contributii pentru pensia suplimentara
                          2.017.325.416                     2.017.325.416
      05       Contributia agricultorilor asigurati
                             14.007.000                        14.007.000
      07       Contributii pentru asigurari sociale datorate de alte persoane
               asigurate
                          4.260.202.779                     4.260.202.779
      08       Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoanele
               aflate in somaj
                          1.706.632.421                     1.706.632.421
                 B. VENITURI NEFISCALE
                          3.853.910.049                     3.853.910.049
2204                DIVERSE VENITURI
                          3.853.910.049                     3.853.910.049
      13       Contributii pentru bilete de tratament si odihna
                            466.816.772                       466.816.772
      30       Incasari din alte surse
                          3.387.093.277                     3.387.093.277
                V. SUBVENTII
3704          SUBVENTII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT
                          1.500.000.000                     1.500.000.000
      04       Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat
                          1.500.000.000                     1.500.000.000
              CHELTUIELI - TOTAL
                         83.476.533.292     114.200.000    83.590.733.292
          01  A. CHELTUIELI CURENTE
                         82.934.279.292      51.818.250    82.986.097.542
          02     CHELTUIELI DE PERSONAL
                            256.973.021       2.569.500       259.542.521
          20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                          2.906.408.651      49.248.750     2.955.657.401
          38     TRANSFERURI
                         79.270.897.620                    79.270.897.620
          49     DOBANZI
                            500.000.000                       500.000.000
          70  B. CHELTUIELI DE CAPITAL
                            522.840.000      62.381.750       585.221.750
          78  C. OPERATIUNI FINANCIARE
                             19.414.000                        19.414.000
          84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                 CREDITE
                             19.414.000                        19.414.000
                Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
                         81.007.897.620                    81.007.897.620
6004             ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII
                         80.858.133.740                    80.858.133.740
          01  A. CHELTUIELI CURENTE
                         80.858.133.740                    80.858.133.740
          20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                          1.740.000.000                     1.740.000.000
          38     TRANSFERURI
                         79.118.133.740                    79.118.133.740
          40      Transferuri neconsolidabile
                         79.118.133.740                    79.118.133.740
               din total cheltuieli capitol:
      22        Pensii de asigurari sociale de stat
                         68.635.371.168                    68.635.371.168
      45        Pensii de asigurari sociale pentru agricultori
                          5.738.011.188                     5.738.011.188
      23        Indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca din cauza de
                boala sau accident
                            780.040.800                       780.040.800
      24        Indemnizatii pentru concedii de maternitate si ingrijirea
                copiilor
                            615.060.000                       615.060.000
      26        Ajutoare acordate asiguratilor pentru decese si proteze
                            108.200.000                       108.200.000
      27        Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese si proteze
                            649.000.000                       649.000.000
      28        Tratament balnear si odihna
                          1.740.000.000                     1.740.000.000
      29        Concediu platit pentru cresterea copilului in varsta de pana la
                2 ani
                          2.521.075.584                     2.521.075.584
      31        Compensatii pentru pensiile refugiatilor greci repatriati
                             71.375.000                        71.375.000
6104          ALTE CHELTUIELI SOCIALE
                            149.763.880                       149.763.880
          01  A. CHELTUIELI CURENTE
                            149.763.880                       149.763.880
          38  TRANSFERURI
                            149.763.880                       149.763.880
          39  Transferuri consolidabile
                            149.763.880                       149.763.880
      10        Contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele
                aflate in concediu medical
                            149.763.880                       149.763.880
                Partea a VI-a - ALTE ACTIUNI
                          1.968.635.672     114.200.000     2.082.835.672
7204            ALTE ACTIUNI
                              3.000.000                         3.000.000
          01  A. CHELTUIELI CURENTE
                              3.000.000                         3.000.000
          38    TRANSFERURI
                              3.000.000                         3.000.000
          40     Transferuri neconsolidabile
                              3.000.000                         3.000.000
      08          Executarea silita a creantelor bugetare
                              3.000.000                         3.000.000
7304            CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
                          1.965.635.672     114.200.000     2.079.835.672
          01  A. CHELTUIELI CURENTE
                          1.423.381.672      51.818.250     1.475.199.922
          02     CHELTUIELI DE PERSONAL
                            256.973.021       2.569.500       259.542.521
          20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                          1.166.408.651      49.248.750     1.215.657.401
          70  B. CHELTUIELI DE CAPITAL
                            522.840.000      62.381.750       585.221.750
          78  C. OPERATIUNI FINANCIARE
                             19.414.000                        19.414.000
          84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                 CREDITE
                             19.414.000                        19.414.000
               din total cheltuieli capitol:
      03        Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor
                          1.004.040.662                     1.004.040.662
      50        Alte cheltuieli
                            961.595.010     114.200.000     1.075.795.010
              Partea a IX-a - PLATI DE DOBANZI SI ALTE CHELTUIELI
                            500.000.000                       500.000.000
8904          PLATI DE DOBANZI
                            500.000.000                       500.000.000
          01  A. CHELTUIELI CURENTE
                            500.000.000                       500.000.000
          49      DOBANZI
                            500.000.000                       500.000.000
      02         Dobanda datorata trezoreriei statului
                            500.000.000                       500.000.000
              EXCEDENT/DEFICIT
                                      0    -114.200.000      -114.200.000
________________________________________________________________________________

    ANEXA 2

                                  BUGETUL
                asigurarilor sociale de stat pe anul 2001
                - detalierea pe articole de cheltuieli -

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Titlu/Articol
    III - Alineat
                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
 I   II  III              Denumirea indicatorului
________________________________________________________________________________
      A                             B
================================================================================
                                           Program 2001
                ________________________________________________________________
                             Bugetul         Intrari de
                          asigurarilor    credite externe      Total
                         sociale de stat
________________________________________________________________________________
                               1                 2             3=1+2
________________________________________________________________________________
              CHELTUIELI - TOTAL
                         83.476.533.292     114.200.000    83.590.733.292
      01      A. CHELTUIELI CURENTE
                         82.934.279.292      51.818.250    82.986.097.542
      02         CHELTUIELI DE PERSONAL
                            256.973.021       2.569.500       259.542.521
      20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                          2.906.408.651      49.248.750     2.955.657.401
      38         TRANSFERURI
                         79.270.897.620                    79.270.897.620
      49         DOBANZI
                            500.000.000                       500.000.000
      70      B. CHELTUIELI DE CAPITAL
                            522.840.000      62.381.750       585.221.750
      78      C. OPERATIUNI FINANCIARE
                             19.414.000                        19.414.000
      84         RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                 CREDITE
                             19.414.000                        19.414.000
6004             ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII
                         80.858.133.740                    80.858.133.740
      01      A. CHELTUIELI CURENTE
                         80.858.133.740                    80.858.133.740
      20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                          1.740.000.000                     1.740.000.000
      21           Drepturi cu caracter social
                          1.740.000.000                     1.740.000.000
      38         TRANSFERURI
                         79.118.133.740                    79.118.133.740
      40          Transferuri neconsolidabile
                         79.118.133.740                    79.118.133.740
      40  05       Pensii de asigurari sociale de stat
                         68.635.371.168                    68.635.371.168
      40  25       Pensii de asigurari sociale pentru agricultori
                          5.738.011.188                     5.738.011.188
      40  09       Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii
                          4.673.376.384                     4.673.376.384
      40  20       Alte transferuri
                             71.375.000                        71.375.000
6104             ALTE CHELTUIELI SOCIALE
                            149.763.880                       149.763.880
      01      A. CHELTUIELI CURENTE
                            149.763.880                       149.763.880
      38         TRANSFERURI
                            149.763.880                       149.763.880
      39          Transferuri consolidabile
                            149.763.880                       149.763.880
      39  17       Contributia persoanelor aflate in concediu medical pentru
                   asigurarile sociale de sanatate
                            149.763.880                       149.763.880
7204             ALTE ACTIUNI
                              3.000.000                         3.000.000
      01      A. CHELTUIELI CURENTE
                              3.000.000                         3.000.000
      38         TRANSFERURI
                              3.000.000                         3.000.000
      40          Transferuri neconsolidabile
                              3.000.000                         3.000.000
          28       Executarea silita a creantelor bugetare
                              3.000.000                         3.000.000
7304             CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
                          1.965.635.672     114.200.000     2.079.835.672
      01      A. CHELTUIELI CURENTE
                          1.423.381.672      49.248.750     1.472.630.422
      02         CHELTUIELI DE PERSONAL
                            256.973.021       2.569.500       259.542.521
      10          Cheltuieli cu salariile
                            183.963.019                       183.963.019
      11          Contributii pentru asigurari sociale de stat
                             45.070.940                        45.070.940
      12          Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata
                  ajutorului de somaj
                              9.198.151                         9.198.151
      14          Contributii pentru constituirea Fondului de asigurari sociale
                  de sanatate
                             12.877.411                        12.877.411
      13          Deplasari, detasari, transferari
                              5.863.500       2.569.500         8.433.000
      20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                          1.166.408.651      49.248.750     1.215.657.401
      24          Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
                             64.601.267                        64.601.267
      26          Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
                  echipament
                              1.100.000                         1.100.000
      27          Reparatii curente
                             55.003.208                        55.003.208
      28          Reparatii capitale
                             11.000.000                        11.000.000
      29          Carti si publicatii
                                220.000                           220.000
      30  04       Transmiterea drepturilor
                          1.004.040.662                     1.004.040.662
      30  07       Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale
                             30.443.514      49.248.750        79.692.264
      70      B. CHELTUIELI DE CAPITAL
                            522.840.000      62.381.750       585.221.750
      72          Investitii ale institutiilor publice
                            522.840.000      62.381.750       585.221.750
      78      C. OPERATIUNI FINANCIARE
                             19.414.000                        19.414.000
      84         RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
                             19.414.000                        19.414.000
      85          Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                  comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de
                  credite
                             19.414.000                        19.414.000
      85  01       Rambursari de credite externe
                              7.708.500                         7.708.500
      85  02       Plati de dobanzi si comisioane
                             11.705.500                        11.705.500
8904             PLATI DE DOBANZI
                            500.000.000                       500.000.000
      01      A. CHELTUIELI CURENTE
                            500.000.000                       500.000.000
      51          Plati de dobanzi
                            500.000.000                       500.000.000
      51  02       Dobanda datorata trezoreriei statului
                            500.000.000                       500.000.000
________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

   Cod           Denumirea capitolului de cheltuieli      Numarul maxim
 capitol                                                    de posturi
__________________________________________________________________________
    0                              1                             2
__________________________________________________________________________
  73.04       Cheltuieli de administrare a fondului            4.200
__________________________________________________________________________

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

                               LISTA - SINTEZA
                      a cheltuielilor de investitii*)

                                                                   - mii lei -
_______________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________
                                  1
_______________________________________________________________________________
   TOTAL,       Surse    Credite   Credite    Fond       Buget        Alte
 din care:     proprii   interne   externe   special    de stat       surse
_______________________________________________________________________________
     2            3          4         5          6          7            8
_______________________________________________________________________________
 TOTAL:
 871.673.363  637.467.731          62.381.750          101.243.934   70.579.948
 - cheltuieli pana la 31.12.1999
  26.132.029                                            26.132.029
 - cheltuieli in anul 2000 (program)
  26.266.512    1.630.019                               10.029.400   14.607.093
 - program 2001
 627.812.462  522.840.000          62.381.750           16.454.265   26.136.447
 - estimari 2002
 102.900.160   59.435.512                               27.628.240   15.836.408
 - estimari 2003
  88.562.200   53.562.200                               21.000.000   14.000.000

 A. OBIECTIVE DE INVESTITII IN CONTINUARE - Total
 125.033.516   39.174.282                               48.115.694   37.743.540
 - cheltuieli pana la 31.12.1999
  26.132.029                                            26.132.029
 - cheltuieli in anul 2000 (program)
  26.266.512    1.630.019                               10.029.400   14.607.093
 - program 2001
  72.634.975   37.544.263                               11.954.265   23.136.447

 B. OBIECTIVE DE INVESTITII NOI - Total
 206.962.360  120.997.712                               53.128.240   32.836.408
 - program 2001
  15.500.000    8.000.000                                4.500.000    3.000.000
 - estimari 2002
 102.900.160   59.435.512                               27.628.240   15.836.408
 - estimari 2003
  88.562.200   53.562.200                               21.000.000   14.000.000

 C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - Total
  539.677.487 477.295.737          62.381.750
 - program 2001
 539.677.487  477.295.737          62.381.750

 CAP. 60.04 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII -
 Total
 871.673.363  637.467.731          62.381.750          101.243.934   70.579.948
 - cheltuieli pana la 31.12.1999
  26.132.029                                            26.132.029
 - cheltuieli in anul 2000 (program)
  26.266.512    1.630.019                               10.029.400   14.607.093
 - program 2001
 627.812.462  522.840.000          62.381.750           16.454.265   26.136.447
 - estimari 2002
 102.900.160   59.435.512                               27.628.240   15.836.408
 - estimari 2003
  88.562.200   53.562.200                               21.000.000   14.000.000

 A. OBIECTIVE DE INVESTITII IN CONTINUARE - Total
 125.033.516   39.174.282                               48.115.694   37.743.540
 - cheltuieli pana la 31.12.1999
  26.132.029                                            26.132.029
 - cheltuieli in anul 2000 (program)
  26.266.512    1.630.019                               10.029.400   14.607.093
 - program 2001
  72.634.975   37.544.263                               11.954.265   23.136.447

 B. OBIECTIVE DE INVESTITII NOI - Total
 206.962.360  120.997.712                               53.128.240   32.836.408
 - program 2001
  15.500.000    8.000.000                                4.500.000    3.000.000
 - estimari 2002
 102.900.160   59.435.512                               27.628.240   15.836.408
 - estimari 2003
  88.562.200   53.562.200                               21.000.000   14.000.000

 C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - Total
 539.677.487  477.295.737          62.381.750
 - program 2001
 539.677.487  477.295.737          62.381.750
_______________________________________________________________________________
    *) Obtinuta din centralizarea a 9 fise ale obiectivelor de investitii.
    Surse proprii = Bugetul asigurarilor sociale de stat.
    Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspectiei Muncii.

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
    Capitol 60.04 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII
    Cod 20.60.04.0003

                                   FISA
obiectivului de investitii "Amenajarea si extinderea sediului Directiei muncii si solidaritatii sociale Mehedinti"

    Tip: A. Obiective de investitii in continuare
________________________________________________________________________________
 A. DATE GENERALE

 1. Date geografice:
 1.1. Judet/Sector                             Mehedinti
 1.2. Municipiu/Oras/Comuna                    Drobeta-Turnu Severin
 1.3. Amplasament                              Str. Republicii nr. 3,
                                               in incinta sediului actual
 2. Date de promovare a studiului
    de fezabilitate:
 2.1. Numarul si data Acordului
      Ministerului Finantelor                  1.672/11 septembrie 1995
 2.2. Numarul si data aprobarii hotararii      Ordinul ministrului nr. 332/1995
      Guvernului/ordinului/deciziei
      de aprobare a studiului de fezabilitate

 B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBATI SI DIN DOCUMENTELE DE
    DESCHIDERE A FINANTARII

 1. Valoarea totala a obiectivului (mii lei)
    (in preturile lunii iunie 1995)            3.567.400
 2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)    3.356 mp
 3. Durata de realizare aprobata
    (numar de luni)                            22
 4. Valoarea totala la deschiderea finantarii
    (mii lei) (in preturile lunii octombrie    3.607.490
    1996)
 5. Durata de realizare contractata
    (numar de luni)                            14

 C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

 1. Data inceperii investitiei (luna/an)       12/1996
 2. Data programata a terminarii PIF (luna/an) 12/2001
 3. Valoarea decontata pana in anul 2000
    (mii lei),                                 11.393.782
    din care:
 3.1. executata pana la data de 31.12.1999     4.189.382
 3.2. prevazuta in programul pe anul 2000      7.204.400
 4. Valoarea ramasa de executat (mii lei)
    la data de 31.12.2000,                     15.283.563
    esalonata astfel:
 4.1. Program 2001                             15.283.563
 4.2. Estimare 2002
 4.3. Estimare 2003
 4.4. Estimare 2004
 4.5. Estimare anii ulteriori

 D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI SI COSTURILE DE FUNCTIONARE
    SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Estimare 2002 (C4.2)
    B - Estimare 2003 (C4.3)
    C - Estimare 2004 (C4.4)
    D - Estimare anii ulteriori (C4.5)
                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                                                 din care:
                      TOTAL      _______________________________________________
Surse de finantare                Cheltuieli  Cheltuieli   Program   A  B  C  D
  si costuri de                    pana la   (preliminat)   2001
   functionare                    31.12.1999     2000      (C4.1)
                                   (C3.1)       (C3.2)
________________________________________________________________________________
1. Total surse de
   finantare a
   investitiei,       26.677.345   4.189.382   7.204.400  15.283.563
   din care:
1.1. Surse proprii     7.783.563                           7.783.563
1.2. Credite interne
1.3. Credite externe
1.4. Fond special
1.5. Buget de stat    10.768.782   4.189.382   3.079.400   3.500.000
1.6. Alte surse        8.125.000               4.125.000   4.000.000
2. Proiectia
   costurilor de
   functionare si
   de intretinere
   dupa PIF
   (preliminari)         210.000                             210.000
________________________________________________________________________________

    Surse proprii = Bugetul asigurarilor sociale de stat.
    Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspectiei Muncii.

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
    Capitol 60.04 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII
    Cod 20.60.04.0004

                                   FISA
obiectivului de investitii "Sediul Directiei muncii si solidaritatii sociale Sibiu"

    Tip: A. Obiective de investitii in continuare
________________________________________________________________________________
 A. DATE GENERALE

 1. Date geografice:
 1.1. Judet/Sector                             Sibiu
 1.2. Municipiu/Oras/Comuna                    Sibiu
 1.3. Amplasament                              Calea Dumbravii, in zona centrala
                                               a municipiului
 2. Date de promovare a studiului de
    fezabilitate:
 2.1. Numarul si data Acordului Ministerului
      Finantelor                               685/30 mai 1994
 2.2. Numarul si data aprobarii hotararii      Hotararea Guvernului nr. 473/1994
      Guvernului/ordinului/deciziei
      de aprobare a studiului de fezabilitate

 B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBATI SI DIN DOCUMENTELE DE
    DESCHIDERE A FINANTARII

 1. Valoarea totala a obiectivului (mii lei)
    (in preturile lunii mai 1994)              2.070.000
 2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)    4.875 mp
 3. Durata de realizare aprobata
    (numar de luni)                            24
 4. Valoarea totala la deschiderea finantarii
    (mii lei) (in preturile lunii noiembrie
    1994)                                      2.484.180
 5. Durata de realizare contractata
    (numar de luni)                            24

 C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

 1. Data inceperii investitiei (luna/an)       12/1994
 2. Data programata a terminarii PIF (luna/an) 12/2001
 3. Valoarea decontata pana in anul 2000
    (mii lei),                                 22.172.875
    din care:
 3.1. executata pana la data de 31.12.1999     14.677.991
 3.2. prevazuta in programul pe anul 2000      7.494.884
 4. Valoarea ramasa de executat (mii lei)
    la data de 31.12.2000,                     41.336.447
    esalonata astfel:
 4.1. Program 2001                             41.336.447
 4.2. Estimare 2002
 4.3. Estimare 2003
 4.4. Estimare 2004
 4.5. Estimare anii ulteriori

 D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI SI COSTURILE DE FUNCTIONARE
    SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Estimare 2002 (C4.2)
    B - Estimare 2003 (C4.3)
    C - Estimare 2004 (C4.4)
    D - Estimare anii ulteriori (C4.5)
                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                                                 din care:
                      TOTAL      _______________________________________________
Surse de finantare                Cheltuieli  Cheltuieli   Program   A  B  C  D
  si costuri de                    pana la   (preliminat)   2001
   functionare                    31.12.1999     2000      (C4.1)
                                   (C3.1)       (C3.2)
________________________________________________________________________________
1. Total surse de
   finantare a
   investitiei,       63.509.322  14.677.991   7.494.884  41.336.447
   din care:
1.1. Surse proprii    19.000.000                          19.000.000
1.2. Credite interne
1.3. Credite externe
1.4. Fond special
1.5. Buget de stat    24.040.782  14.677.991   2.962.791   6.400.000
1.6. Alte surse       20.468.540               4.532.093  15.936.447
2. Proiectia
   costurilor de
   functionare si de
   intretinere dupa
   PIF (preliminari)     584.593                             584.593
________________________________________________________________________________

    Surse proprii = Bugetul asigurarilor sociale de stat.
    Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspectiei Muncii.

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
    Capitol 60.04 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII
    Cod 20.60.04.0005

                                   FISA
obiectivului de investitii "Sediul Directiei muncii si solidaritatii sociale Tulcea"

    Tip: A. Obiective de investitii in continuare
________________________________________________________________________________
 A. DATE GENERALE
 1. Date geografice:
 1.1. Judet/Sector                             Tulcea
 1.2. Municipiu/Oras/Comuna                    Tulcea
 1.3. Amplasament                              Str. Babadag f.n., in zona
                                               institutiilor publice
 2. Date de promovare a studiului de
    fezabilitate:
 2.1. Numarul si data Acordului Ministerului
      Finantelor                               1.143/19 iunie 1995
 2.2. Numarul si data aprobarii hotararii      Hotararea Guvernului nr. 612/1995
      Guvernului/ordinului/deciziei de
      aprobare a studiului de fezabilitate

 B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBATI SI DIN DOCUMENTELE DE
    DESCHIDERE A FINANTARII

 1. Valoarea totala a obiectivului (mii lei)
    (in preturile lunii aprilie 1995)          2.543.000
 2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)    2.840 mp
 3. Durata de realizare aprobata
    (numar de luni)                            24
 4. Valoarea totala la deschiderea finantarii
    (mii lei) (in preturile lunii octombrie
    1996)                                      3.383.216
 5. Durata de realizare contractata
    (numar de luni)                            15

 C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

 1. Data inceperii investitiei (luna/an)       12/1996
 2. Data programata a terminarii PIF (luna/an) 10/2001
 3. Valoarea decontata pana in anul 2000
    (mii lei),                                 17.201.865
    din care:
 3.1. executata pana la data de 31.12.1999     7.264.656
 3.2. prevazuta in programul pe anul 2000      9.937.209
 4. Valoarea ramasa de executat (mii lei)
    la data de 31.12.2000,                     10.354.265
    esalonata astfel:
 4.1. Program 2001                             10.354.265
 4.2. Estimare 2002
 4.3. Estimare 2003
 4.4. Estimare 2004
 4.5. Estimare anii ulteriori

 D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI SI COSTURILE DE FUNCTIONARE
    SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Estimare 2002 (C4.2)
    B - Estimare 2003 (C4.3)
    C - Estimare 2004 (C4.4)
    D - Estimare anii ulteriori (C4.5)
                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                                                 din care:
                      TOTAL      _______________________________________________
Surse de finantare                Cheltuieli  Cheltuieli   Program   A  B  C  D
  si costuri de                    pana la   (preliminat)   2001
   functionare                    31.12.1999     2000      (C4.1)
                                   (C3.1)       (C3.2)
________________________________________________________________________________
1. Total surse de
   finantare a
   investitiei,       27.556.130   7.264.656   9.937.209  10.354.265
   din care:
1.1. Surse proprii     5.100.000                           5.100.000
1.2. Credite interne
1.3. Credite externe
1.4. Fond special
1.5. Buget de stat    13.306.130   7.264.656   3.987.209   2.054.265
1.6. Alte surse        9.150.000               5.950.000   3.200.000
2. Proiectia
   costurilor de
   functionare si
   de intretinere
   dupa PIF
   (preliminari)         278.000                             278.000
________________________________________________________________________________

    Surse proprii = Bugetul asigurarilor sociale de stat.
    Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspectiei Muncii.

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
    Capitol 60.04 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII
    Cod 20.60.04.0008

                                     FISA
obiectivului de investitii "Sediul Directiei muncii si solidaritatii sociale Galati"

    Tip: B. Obiective de investitii noi
________________________________________________________________________________
 A. DATE GENERALE

 1. Date geografice:
 1.1. Judet/Sector                             Galati
 1.2. Municipiu/Oras/Comuna                    Galati
 1.3. Amplasament                              Str. Regimentului 11 Siret nr. 3,
                                               la faleza Dunarii
 2. Date de promovare a studiului de
    fezabilitate:
 2.1. Numarul si data Acordului Ministerului
      Finantelor                               241/1997
 2.2. Numarul si data aprobarii hotararii
      Guvernului/ordinului/deciziei de
      aprobare a studiului de fezabilitate     Ordinul ministrului nr. 466/1997

 B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBATI SI DIN DOCUMENTELE DE
    DESCHIDERE A FINANTARII

 1. Valoarea totala a obiectivului (mii lei)
    (in preturile lunii ianuarie 1997)         6.666.100
 2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)    3.600 mp
                                               160 salariati
                                               2.200 persoane/zi
 3. Durata de realizare aprobata
    (numar de luni)                            24
 4. Valoarea totala la deschiderea finantarii
    (mii lei) (in preturile lunii decembrie
    2000)                                      46.584.000
 5. Durata de realizare contractata
    (numar de luni)

 C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

 1. Data inceperii investitiei (luna/an)       10/2001
 2. Data programata a terminarii PIF (luna/an) 11/2003
 3. Valoarea decontata pana in anul 2000
    (mii lei),
    din care:
 3.1. executata pana la data de 31.12.1999
 3.2. prevazuta in programul pe anul 2000
 4. Valoarea ramasa de executat (mii lei)
    la data de 31.12.2000,                     46.584.000
    esalonata astfel:
 4.1. Program 2001                              4.000.000
 4.2. Estimare 2002                            20.584.000
 4.3. Estimare 2003                            22.000.000
 4.4. Estimare 2004
 4.5. Estimare anii ulteriori

 D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI SI COSTURILE DE FUNCTIONARE
    SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Cheltuieli pana la 31.12.1999 (C3.1)
    B - Cheltuieli (preliminat) 2000 (C3.2)
    C - Estimare 2004 (C4.4)
    D - Estimare anii ulteriori (C4.5)
                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                                                 din care:
                      TOTAL      _______________________________________________
Surse de finantare                A  B  Program    Estimare    Estimare    C  D
  si costuri de                           2001       2002        2003
   functionare                           (C4.1)     (C4.2)      (C4.3)
________________________________________________________________________________
1. Total surse de
   finantare a
   investitiei,       46.584.000        4.000.000  20.584.000  22.000.000
   din care:
1.1. Surse proprii    22.400.000        2.000.000   8.400.000  12.000.000
1.2. Credite interne
1.3. Credite externe
1.4. Fond special
1.5. Buget de stat    12.092.000        1.000.000   6.092.000   5.000.000
1.6. Alte surse       12.092.000        1.000.000   6.092.000   5.000.000
2. Proiectia
   costurilor de
   functionare si
   de intretinere
   dupa PIF
   (preliminari)
________________________________________________________________________________

    Surse proprii = Bugetul asigurarilor sociale de stat.
    Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspectiei Muncii.

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
    Capitol 60.04 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII
    Cod 20.60.04.0009

                                     FISA
obiectivului de investitii "Sediul Directiei muncii si solidaritatii sociale Iasi"

    Tip: B. Obiective de investitii noi
________________________________________________________________________________
 A. DATE GENERALE
 1. Date geografice:
 1.1. Judet/Sector                             Iasi
 1.2. Municipiu/Oras/Comuna                    Iasi
 1.3. Amplasament                              str. Barboi f.n.
 2. Date de promovare a studiului de
    fezabilitate:
 2.1. Numarul si data Acordului Ministerului
      Finantelor                               237/1997
 2.2. Numarul si data aprobarii hotararii      Ordinul ministrului nr. 465/1997
      Guvernului/ordinului/deciziei
      de aprobare a studiului de fezabilitate

 B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBATI SI DIN DOCUMENTELE DE
    DESCHIDERE A FINANTARII

 1. Valoarea totala a obiectivului (mii lei)
    (in preturile lunii ianuarie 1997)         9.450.000
 2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)    4.486 mp
                                               200 salariati
 3. Durata de realizare aprobata
    (numar de luni)                            24
 4. Valoarea totala la deschiderea finantarii
    (mii lei) (in preturile lunii decembrie
    2000)                                      58.048.840
 5. Durata de realizare contractata
    (numar de luni)

 C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

 1. Data inceperii investitiei (luna/an)       10/2001
 2. Data programata a terminarii PIF (luna/an) 11/2003
 3. Valoarea decontata pana in anul 2000
    (mii lei),
    din care:
 3.1. executata pana la data de 31.12.1999
 3.2. prevazuta in programul pe anul 2000
 4. Valoarea ramasa de executat (mii lei)
    la data de 31.12.2000,                     58.048.840
    esalonata astfel:
 4.1. Program 2001                              3.500.000
 4.2. Estimare 2002                            33.548.840
 4.3. Estimare 2003                            21.000.000
 4.4. Estimare 2004
 4.5. Estimare anii ulteriori

 D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI SI COSTURILE DE FUNCTIONARE
    SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Cheltuieli pana la 31.12.1999 (C3.1)
    B - Cheltuieli (preliminat) 2000 (C3.2)
    C - Estimare 2004 (C4.4)
    D - Estimare anii ulteriori (C4.5)
                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                                                 din care:
                      TOTAL      _______________________________________________
Surse de finantare                A  B  Program    Estimare    Estimare    C  D
  si costuri de                           2001       2002        2003
   functionare                           (C4.1)     (C4.2)      (C4.3)
________________________________________________________________________________
1. Total surse de
   finantare a
   investitiei,       58.048.840        3.500.000  33.548.840  21.000.000
   din care:
1.1. Surse proprii    37.200.000        2.000.000  21.200.000  14.000.000
1.2. Credite interne
1.3. Credite externe
1.4. Fond special
1.5. Buget de stat    20.848.840        1.500.000  12.348.840   7.000.000
1.6. Alte surse
2. Proiectia
   costurilor de
   functionare si
   de intretinere
   dupa PIF
   (preliminari)
________________________________________________________________________________

    Surse proprii = Bugetul asigurarilor sociale de stat.
    Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspectiei Muncii.

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
    Capitol 60.04 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII
    Cod 20.60.04.0013

                                      FISA
obiectivului de investitii "Sediul Directiei muncii si solidaritatii sociale Bacau"

    Tip: B. Obiective de investitii noi
________________________________________________________________________________
 A. DATE GENERALE

 1. Date geografice:
 1.1. Judet/Sector                             Bacau
 1.2. Municipiu/Oras/Comuna                    Bacau
 1.3. Amplasament                              str. Ionita Sandu Sturza nr. 63A
 2. Date de promovare a studiului de
    fezabilitate:
 2.1. Numarul si data Acordului Ministerului
      Finantelor                               2.076/14 octombrie 1996
 2.2. Numarul si data aprobarii hotararii      Ordinul ministrului nr. 463/1997
      Guvernului/ordinului/deciziei de
      aprobare a studiului de fezabilitate

 B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBATI SI DIN DOCUMENTELE DE
    DESCHIDERE A FINANTARII

 1. Valoarea totala a obiectivului (mii lei)
    (in preturile lunii aprilie 1996)          4.156.300
 2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)    3.550 mp
                                               175 salariati
                                               1.800 persoane/zi
 3. Durata de realizare aprobata (numar de
    luni)                                      24
 4. Valoarea totala la deschiderea finantarii
    (mii lei) (in preturile lunii decembrie
    2000)                                      45.937.000
 5. Durata de realizare contractata (numar de
    luni)

 C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

 1. Data inceperii investitiei (luna/an)       10/2001
 2. Data programata a terminarii PIF (luna/an) 11/2003
 3. Valoarea decontata pana in anul 2000
    (mii lei),
    din care:
 3.1. executata pana la data de 31.12.1999
 3.2. prevazuta in programul pe anul 2000
 4. Valoarea ramasa de executat (mii lei)
    la data de 31.12.2000,                     45.937.000
    esalonata astfel:
 4.1. Program 2001                              4.000.000
 4.2. Estimare 2002                            21.374.800
 4.3. Estimare 2003                            20.562.200
 4.4. Estimare 2004
 4.5. Estimare anii ulteriori

 D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI SI COSTURILE DE FUNCTIONARE
    SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Cheltuieli pana la 31.12.1999 (C3.1)
    B - Cheltuieli (preliminat) 2000 (C3.2)
    C - Estimare 2004 (C4.4)
    D - Estimare anii ulteriori (C4.5)
                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                                                 din care:
                      TOTAL      _______________________________________________
Surse de finantare                A  B  Program    Estimare    Estimare    C  D
  si costuri de                           2001       2002        2003
   functionare                           (C4.1)     (C4.2)      (C4.3)
________________________________________________________________________________
1. Total surse de
   finantare a
   investitiei,       45.937.000        4.000.000  21.374.800  20.562.200
   din care:
1.1. Surse proprii    27.562.200        2.000.000  13.000.000  12.562.200
1.2. Credite interne
1.3. Credite externe
1.4. Fond special
1.5. Buget de stat     9.187.400        1.000.000   4.187.400   4.000.000
1.6. Alte surse        9.187.400        1.000.000   4.187.400   4.000.000
2. Proiectia
   costurilor de
   functionare si
   de intretinere
   dupa PIF
   (preliminari)
________________________________________________________________________________

    Surse proprii = Bugetul asigurarilor sociale de stat.
    Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspectiei Muncii.

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
    Capitol 60.04 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII
    Cod 20.60.04.0018

                                    FISA
obiectivului de investitii "Sediul Directiei muncii si solidaritatii sociale Teleorman"

    Tip: B. Obiective de investitii noi
________________________________________________________________________________
 A. DATE GENERALE

 1. Date geografice:
 1.1. Judet/Sector                             Teleorman
 1.2. Municipiu/Oras/Comuna                    Alexandria
 1.3. Amplasament                              Str. Dunarii nr. 1
 2. Date de promovare a studiului de
    fezabilitate:
 2.1. Numarul si data Acordului Ministerului
      Finantelor                               1.996/18 noiembrie 1997
 2.2. Numarul si data aprobarii hotararii      Ordinul ministrului nr. 115/2001
      Guvernului/ordinului/deciziei de
      aprobare a studiului de fezabilitate

 B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBATI SI DIN DOCUMENTELE DE
    DESCHIDERE A FINANTARII

 1. Valoarea totala a obiectivului (mii lei)
    (in preturile lunii iunie 1997)            15.816.000
 2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)    4.358 mp
                                               209 salariati
                                               1.750 persoane/zi
 3. Durata de realizare aprobata (numar de
    luni)                                      24
 4. Valoarea totala la deschiderea finantarii
    (mii lei) (in preturile lunii decembrie
    2000)                                      56.392.520
 5. Durata de realizare contractata (numar de
    luni)

 C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

 1. Data inceperii investitiei (luna/an)       10/2001
 2. Data programata a terminarii PIF (luna/an) 11/2003
 3. Valoarea decontata pana in 2000 (mii lei),
    din care:
 3.1. executata pana la data de 31.12.1999
 3.2. prevazuta in programul pe anul 2000
 4. Valoarea ramasa de executat (mii lei)
    la data de 31.12.2000,                     56.392.520
    esalonata astfel:
 4.1. Program 2001                              4.000.000
 4.2. Estimare 2002                            27.392.520
 4.3. Estimare 2003                            25.000.000
 4.4. Estimare 2004
 4.5. Estimare anii ulteriori

 D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI SI COSTURILE DE FUNCTIONARE
    SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Cheltuieli pana la 31.12.1999 (C3.1)
    B - Cheltuieli (preliminat) 2000 (C3.2)
    C - Estimare 2004 (C4.4)
    D - Estimare anii ulteriori (C4.5)
                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                                                 din care:
                      TOTAL      _______________________________________________
Surse de finantare                A  B  Program    Estimare    Estimare    C  D
  si costuri de                           2001       2002        2003
   functionare                           (C4.1)     (C4.2)      (C4.3)
________________________________________________________________________________
1. Total surse de
   finantare a
   investitiei,       56.392.520        4.000.000  27.392.520  25.000.000
   din care:
1.1. Surse proprii    33.835.512        2.000.000  16.835.512  15.000.000
1.2. Credite interne
1.3. Credite externe
1.4. Fond special
1.5. Buget de stat    11.000.000        1.000.000   5.000.000   5.000.000
1.6. Alte surse       11.557.008        1.000.000   5.557.008   5.000.000
2. Proiectia
   costurilor de
   functionare si
   de intretinere
   dupa PIF
   (preliminari)
________________________________________________________________________________

    Surse proprii = Bugetul asigurarilor sociale de stat.
    Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspectiei Muncii.

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
    Capitol 60.04 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII
    Cod 20.60.04.0024 CASA NATIONALA DE PENSII SI ALTE DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE

                                    FISA
                        Alte cheltuieli de investitii
________________________________________________________________________________
    Tipul cheltuielii: achizitii de imobile, dotari independente, cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate si fezabilitate aferente obiectivelor noi de investitii

    D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE A CHELTUIELILOR DE INVESTITII

                                                                    - mii lei -
________________________________________________________________________________
    Surse de finantare a cheltuielilor de investitii       Program 2001
________________________________________________________________________________
 1. Total surse de finantare,                               539.677.487
    din care:
 1.1. Surse proprii                                         477.295.737
 1.2. Credite interne
 1.3. Credite externe                                        62.381.750
 1.4. Fond special
 1.5. Buget de stat
 1.6. Alte surse
________________________________________________________________________________

    Surse proprii = Bugetul asigurarilor sociale de stat.
    Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspectiei Muncii.

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
    Capitol 60.04 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII
    Cod 20.60.04.0025

                                   FISA
obiectivului de investitii "Sediul Directiei muncii si solidaritatii sociale Calarasi"

    Tip: A. Obiective de investitii in continuare
________________________________________________________________________________
 A. DATE GENERALE
 1. Date geografice:
 1.1. Judet/Sector                             Calarasi
 1.2. Municipiu/Oras/Comuna                    Calarasi
 1.3. Amplasament                              str. Flacara f.n.
 2. Date de promovare a studiului de
    fezabilitate:
 2.1. Numarul si data Acordului Ministerului   Preluat conform art. 106 din
      Finantelor                               Legea nr. 64/1995, astfel cum
                                               a fost modificat prin
                                               Legea nr. 99/1999
 2.2. Numarul si data aprobarii hotararii
      Guvernului/ordinului/deciziei de
      aprobare a studiului de fezabilitate

 B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBATI SI DIN DOCUMENTELE DE
    DESCHIDERE A FINANTARII

 1. Valoarea totala a obiectivului (mii lei)
    (in preturile lunii decembrie 2000)        7.290.719
 2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)    2.730,36 mp
 3. Durata de realizare aprobata (numar de
    luni)                                      6
 4. Valoarea totala la deschiderea finantarii
    (mii lei) (in preturile lunii decembrie
    2000)                                      7.290.719
 5. Durata de realizare contractata (numar de
    luni)

 C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

 1. Data inceperii investitiei (luna/an)        3/2001
 2. Data programata a terminarii PIF (luna/an) 10/2001
 3. Valoarea decontata pana in anul 2000
    (mii lei),                                 1.630.019
    din care:
 3.1. executata pana la data de 31.12.1999
 3.2. prevazuta in programul pe anul 2000      1.630.019
 4. Valoarea ramasa de executat (in mii lei)
    la data de 31.12.2000,                     5.660.700
    esalonata astfel:
 4.1. Program 2001                             5.660.700
 4.2. Estimare 2002
 4.3. Estimare 2003
 4.4. Estimare 2004
 4.5. Estimare anii ulteriori

 D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI SI COSTURILE DE FUNCTIONARE
    SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Estimare 2002 (C4.2)
    B - Estimare 2003 (C4.3)
    C - Estimare 2004 (C4.4)
    D - Estimare anii ulteriori (C4.5)
                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                                                 din care:
                      TOTAL      _______________________________________________
Surse de finantare                Cheltuieli  Cheltuieli   Program   A  B  C  D
  si costuri de                    pana la   (preliminat)   2001
   functionare                    31.12.1999     2000      (C4.1)
                                   (C3.1)       (C3.2)
________________________________________________________________________________
1. Total surse de
   finantare a
   investitiei,        7.290.719               1.630.019   5.660.700
   din care:
1.1. Surse proprii     7.290.719               1.630.019   5.660.700
1.2. Credite interne
1.3. Credite externe
1.4. Fond special
1.5. Buget de stat
1.6. Alte surse
________________________________________________________________________________
2. Proiectia
   costurilor de
   functionare si
   de intretinere
   dupa PIF
   (preliminari)
________________________________________________________________________________

    Surse proprii = Bugetul asigurarilor sociale de stat.
    Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspectiei Muncii.

    ANEXA 3

                                 BUGETUL
         Fondului pentru plata ajutorului de somaj pe anul 2001

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat
                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
 I   II  III IV                          Denumirea indicatorului
________________________________________________________________________________
      A                                           B
================================================================================
                                            Program 2001
                                ________________________________________________
                                    Bugetul         Intrari de
                                Fondului pentru   credite externe      Total
                                plata ajutorului
                                   de somaj
________________________________________________________________________________
                                       1                 2             3=1+2
________________________________________________________________________________
                 VENITURI - TOTAL
                                13.339.652.909                    13.339.652.909
                  VENITURI CURENTE
                                12.859.652.909                    12.859.652.909
                   A. VENITURI FISCALE
                                12.276.405.186                    12.276.405.186
                    A1. IMPOZITE DIRECTE
                                12.276.405.186                    12.276.405.186
1006                    CONTRIBUTII LA FONDUL PENTRU PLATA AJUTORULUI DE SOMAJ
                                12.276.405.186                    12.276.405.186
      01                Contributii de la persoane juridice si fizice care
                        utilizeaza munca salariata
                                10.639.054.672                    10.639.054.672
      02                Contributii pentru ajutorul de somaj de la salariati
                                 1.637.350.514                     1.637.350.514
                   B. VENITURI NEFISCALE
                                   583.247.723                       583.247.723
2206                   DIVERSE VENITURI
                                   583.247.723                       583.247.723
      30                Incasari din alte surse
                                   583.247.723                       583.247.723
4006             DONATII SI SPONSORIZARI
                                   400.000.000                       400.000.000
      01                Donatii
                                   400.000.000                       400.000.000
4206             INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE
                                    80.000.000                        80.000.000
      06               Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru
                       infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici si
                       mijlocii,
                                    80.000.000                        80.000.000
                   din care:
                 RESURSE PENTRU FINANTAREA PLATILOR COMPENSATORII SI SERVICIILOR
                 DE PRECONCEDIERE COLECTIVA
                                 1.212.653.671                     1.212.653.671
4806  01             Cota din contributii de la persoane juridice si fizice care
                     utilizeaza munca salariata
                                   812.653.671                       812.653.671
4006  01             Donatii
                                   400.000.000                       400.000.000
                 CHELTUIELI - TOTAL
                                12.668.568.516     786.627.558    13.455.196.074
         01      CHELTUIELI CURENTE
                                11.308.568.270     202.114.700    11.510.682.970
         02       CHELTUIELI DE PERSONAL
                                   227.927.660       2.264.700       230.192.360
         20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                                   742.559.334     199.850.000       942.409.334
         38       TRANSFERURI
                                10.268.071.187                    10.268.071.187
         39           Transferuri consolidabile
                                 1.706.632.421                     1.706.632.421
         40           Transferuri neconsolidabile
                                 8.561.438.766                     8.561.438.766
         49       DOBANZI
                                    70.010.089                        70.010.089
         70      CHELTUIELI DE CAPITAL
                                   263.025.000     584.512.858       847.537.858
         78      OPERATIUNI FINANCIARE
                                 1.096.975.246                     1.096.975.246
         79        IMPRUMUTURI ACORDATE
                                   975.352.246                       975.352.246
         84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                   CREDITE
                                   121.623.000                       121.623.000
                 Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
                                 8.833.704.766                     8.833.704.766
5706             INVATAMANT
                                   277.101.479                       277.101.479
         01       CHELTUIELI CURENTE
                                   274.076.479                       274.076.479
         02        CHELTUIELI DE PERSONAL
                                     6.741.000                         6.741.000
         10           Cheltuieli cu salariile
                                     6.300.000                         6.300.000
         14           Contributii pentru constituirea Fondului de asigurari
                      sociale de sanatate
                                       441.000                           441.000
         20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                                   262.500.000                       262.500.000
         21           Drepturi cu caracter social
                                    10.000.000                        10.000.000
         24           Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
                                    10.000.000                        10.000.000
         25           Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
                                   200.000.000                       200.000.000
         26           Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
                      echipament
                                     3.000.000                         3.000.000
         27           Reparatii curente
                                     2.000.000                         2.000.000
         28           Reparatii capitale
                                    32.000.000                        32.000.000
         29           Carti si publicatii
                                       500.000                           500.000
         30           Alte cheltuieli
                                      5.000.000                        5.000.000
         38      TRANSFERURI
                                      4.835.479                        4.835.479
         40      Transferuri neconsolidabile
                                      4.835.479                        4.835.479
         70       CHELTUIELI DE CAPITAL
                                      3.025.000                        3.025.000
         72           Investitii ale institutiilor publice
                                      3.025.000                        3.025.000
                        Din total cheltuieli capitol:
      20              Centre de calificare si recalificare
                                     52.025.000                       52.025.000
      50              Alte institutii si actiuni de invatamant
                                    225.076.479                      225.076.479
6006              ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII
                                  8.556.603.287                    8.556.603.287
          01       CHELTUIELI CURENTE
                                  8.556.603.287                    8.556.603.287
          38        TRANSFERURI
                                  8.556.603.287                    8.556.603.287
          40          Transferuri neconsolidabile
                                  8.556.603.287                    8.556.603.287
                        Din total cheltuieli capitol:
      33              Ajutor de somaj
                                  3.551.839.200                    3.551.839.200
      34              Alocatii de sprijin
                                  2.304.842.400                    2.304.842.400
      35              Ajutor de integrare profesionala
                                    693.814.440                      693.814.440
      36              Indemnizatii pentru personalul agentilor economici a caror
                      activitate este intrerupta temporar
                                    554.028.930                      554.028.930
      39              Plata absolventilor institutiilor de invatamant
                                    246.369.646                      246.369.646
      40              Plati compensatorii
                                  1.205.708.671                    1.205.708.671
6106             ALTE CHELTUIELI SOCIALE
                                  1.706.632.421                    1.706.632.421
         01       CHELTUIELI CURENTE
                                  1.706.632.421                    1.706.632.421
         38        TRANSFERURI
                                  1.706.632.421                    1.706.632.421
         39            Transferuri consolidabile
                                  1.706.632.421                    1.706.632.421
         39  22        Transferuri din bugetul Fondului pentru plata ajutorului
                       de somaj catre bugetul asigurarilor sociale de stat
                                  1.706.632.421                    1.706.632.421
                         Din total cheltuieli capitol:
      11              Contributia pentru asigurari sociale de stat pentru someri
                                  1.706.632.421                    1.706.632.421
7206             ALTE ACTIUNI
                                   256.945.000      48.535.000       305.480.000
         01       CHELTUIELI CURENTE
                                   256.945.000      48.535.000       305.480.000
         20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                                   256.945.000      48.535.000       305.480.000
         30           Alte cheltuieli
                                   256.945.000      48.535.000       305.480.000
      18         Masuri active pentru combaterea somajului
                                   250.000.000      48.535.000       298.535.000
      21         Servicii de preconcediere colectiva
                                     6.945.000                         6.945.000
7306             CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
                                   825.923.994     738.092.558     1.564.016.552
         01      CHELTUIELI CURENTE
                                   444.300.994     153.579.700       597.880.694
         02       CHELTUIELI DE PERSONAL
                                   221.186.660       2.264.700       223.451.360
         10           Cheltuieli cu salariile
                                   161.422.842                       161.422.842
         11           Contributii pentru asigurari sociale de stat
                                    35.670.266                        35.670.266
         12           Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata
                      ajutorului de somaj
                                     7.279.646                         7.279.646
         14           Contributii pentru constituirea Fondului de asigurari
                      sociale de sanatate
                                    11.299.599                        11.299.599
         13           Deplasari, detasari, transferari
                                     5.514.307       2.264.700         7.779.007
         20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                                   223.114.334     151.315.000       374.429.334
         24           Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
                                    37.613.258       4.266.512        41.879.770
         25           Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
                                    15.000.000                        15.000.000
         26           Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
                      echipament
                                     4.000.000       1.838.620         5.838.620
         27           Reparatii curente
                                    10.000.000                        10.000.000
         28           Reparatii capitale
                                    14.000.000                        14.000.000
         29           Carti si publicatii
                                     1.427.500      20.413.250        21.840.750
         30           Alte cheltuieli
                                   141.073.576     124.796.618       265.870.194
         70       CHELTUIELI DE CAPITAL
                                   260.000.000     584.512.858       844.512.858
         72           Investitii ale institutiilor publice
                                   260.000.000     584.512.858       844.512.858
         84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                  CREDITE
                                   121.623.000                       121.623.000
         85           Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                      comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii
                      de credite
                                   121.623.000                       121.623.000
         85  01         Rambursari de credite externe
                                    48.249.500                        48.249.500
         85  02         Plati de dobanzi si comisioane
                                    73.373.500                        73.373.500
                        Din total cheltuieli capitol:
      03              Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor
                                   137.744.076                       137.744.076
      50              Alte cheltuieli
                                   688.179.918     738.092.558     1.426.272.476
8606             IMPRUMUTURI
                                   975.352.246                       975.352.246
         79           IMPRUMUTURI ACORDATE
                                   975.352.246                       975.352.246
         80           Imprumuturi
                                   975.352.246                       975.352.246
      04              Imprumuturi acordate pentru infiintarea si dezvoltarea de
                      intreprinderi mici si mijlocii
                                   975.352.246                       975.352.246
8906             PLATI DE DOBANZI
                                    70.010.089                        70.010.089
         49           DOBANZI
                                    70.010.089                        70.010.089
         51           Plati de dobanzi
                                    70.010.089                        70.010.089
      04              Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria
                      statului
                                    70.010.089                        70.010.089
                 Partea a XVII-a - EXCEDENT/DEFICIT
                                   671.084.393    -786.627.558      -115.543.165
9806                        EXCEDENT
                                   671.084.393    -786.627.558      -115.543.165
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    In totalul cheltuielilor este cuprins si bugetul de cheltuieli al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, astfel:
                 CHELTUIELI TOTALE A.N.O.F.M., din care:
                                   618.581.918                       618.581.918
                 CHELTUIELI CURENTE
                                   355.556.918                       355.556.918
                  CHELTUIELI DE PERSONAL
                                   221.186.660                       221.186.660
                  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                                   134.370.258                       134.370.258
                 CHELTUIELI DE CAPITAL
                                   263.025.000                       263.025.000
________________________________________________________________________________
    Cod capitol            Denumirea capitolului              Numarul maxim
                               de cheltuieli                    de posturi
________________________________________________________________________________
         0                              1                           2
________________________________________________________________________________
       73.06       Cheltuieli de administrare a fondului          3.695
________________________________________________________________________________

    ANEXA 4

                                   LISTA
cuprinzand veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2001
________________________________________________________________________________
  Denumirea veniturilor         Actele normative care reglementeaza veniturile
________________________________________________________________________________
                                I. Pentru bugetul asigurarilor sociale de stat
 I. VENITURI CURENTE
  A. VENITURI FISCALE
   A1. IMPOZITE DIRECTE
 Contributii pentru
 asigurari sociale:
 - contributii pentru
   asigurari sociale de stat   Decretul nr. 389/1972 cu privire la contributia
                               de asigurari sociale de stat, cu modificarile
                               ulterioare; Legea nr. 49/1992 pentru modificarea
                               si completarea unor reglementari din legislatia
                               de asigurari sociale; Legea nr. 19/2000 privind
                               sistemul public de pensii si alte drepturi de
                               asigurari sociale
 - contributii pentru pensia   Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari
   suplimentara                sociale de stat si asistenta sociala, cu
                               modificarile ulterioare; Ordonanta de urgenta a
                               Guvernului nr. 31/1998 privind unificarea
                               fondurilor componente ale bugetului asigurarilor
                               sociale de stat, precum si a celor pentru plata
                               pensiilor cuvenite asiguratilor din unitatile cu
                               atributii in domeniul apararii nationale, ordinii
                               publice si sigurantei nationale
 - contributia agricultorilor  Legea nr. 80/1992 privind pensiile si alte
   asigurati                   drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor,
                               republicata, cu modificarile ulterioare
 SUBVENTII
 Subventii primite din bugetul Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari
 de stat                       sociale de stat si asistenta sociala, cu
                               modificarile ulterioare; Legea nr. 80/1992
                               privind pensiile si alte drepturi de asigurari
                               sociale ale agricultorilor, republicata, cu
                               modificarile ulterioare; Legea nr. 19/2000
                               privind sistemul public de pensii si alte
                               drepturi de asigurari sociale.
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Legea 191/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 191 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu