E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 167 din 2 octombrie 2008

pentru modificarea si completarea Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 699 din 14 octombrie 2008Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 28 aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Amenajările de îmbunătăţiri funciare cuprind următoarele categorii de lucrări:

a) îndiguiri şi regularizări ale cursurilor de apă prin care se asigură, în principal, protecţia terenurilor şi a oricăror categorii de construcţii împotriva inundaţiilor, surse locale de apă şi emisari pentru scurgerea apelor;

b)  irigaţii şi orezarii prin care se asigură aprovizionarea controlată a solului şi a plantelor cu cantităţile de apă necesare dezvoltării culturilor şi creşterii producţiei agricole. Aceste amenajări cuprind lucrări de captare, pompare, transport, distribuţie şi evacuare a apei şi, după caz, lucrări de nivelare a terenului;

c)  desecare şi drenaj, care au drept scop prevenirea şi înlăturarea excesului de umiditate de la suprafaţa terenului şi din sol, în vederea asigurării condiţiilor favorabile de utilizare a terenurilor. Aceste amenajări cuprind lucrări de colectare, de transport şi de evacuare în emisar a apei în exces;

d) combatere a eroziunii solului şi de ameliorare a terenurilor afectate de alunecări, prin care se previn, se diminuează sau se opresc procesele de degradare a terenurilor. Aceste amenajări cuprind lucrări pentru protecţia solului, regularizarea scurgerii apei pe versanţi, stingerea formaţiunilor torenţiale, stabilizarea nisipurilor mişcătoare;

e)  pedoameliorative pe terenurile sărăturate, acide şi pe nisipuri, pe terenurile poluate, inclusiv cu reziduuri petroliere, cu halde de la exploatările miniere, pe alte terenuri neproductive, cuprinzând şi lucrările de nivelare-modelare, de scarificare, de afânare adâncă, rigole şi şanţuri de scurgere a apei, arăturile în benzi cu coame, udările de spălare a sărurilor, aplicarea de amendamente, precum şi îngrăşăminte, în scopul valorificării pentru agricultură şi, după caz, pentru silvicultură;

f)  perdele forestiere de protecţie a terenurilor agricole şi plantaţii pentru combaterea eroziunii solului;

g) alte lucrări realizate prin soluţii tehnice şi tehnologii noi;

h) zone de protecţie ale lucrărilor prevăzute la lit. a)-g).

(3)  Amenajările de îmbunătăţiri funciare preiau din surse autorizate necesarul de apă pentru irigarea culturilor agricole şi silvice şi alimentarea cu apă a unor localităţi, amenajări piscicole, incinte agricole şi industriale şi asigură protecţia localităţilor şi a oricăror categorii de construcţii împotriva efectelor alunecărilor de teren şi a inundaţiilor, precum şi protecţia lacurilor de acumulare împotriva colmatării.

(4)  Realizarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare la nivel naţional are loc pe baza programelor şi strategiei sectoriale, iar la nivel local, conform nevoilor autorităţilor publice locale, ale persoanelor juridice sau fizice interesate, pe baza programelor zonale şi locale de amenajare a teritoriului şi în corelare cu strategia sectorială."

2. La articolul 4, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) realizarea de către proprietarii de teren a exploatării, întreţinerii şi reparaţiilor amenajărilor de îmbunătăţiri funciare situate pe terenurile pe care le deţin, inclusiv a lucrărilor de reabilitare, executare de investiţii şi suportarea costurilor acestor activităţi. Statul intervine prin Administraţie şi prin alocarea de fonduri de la bugetul de stat în completarea surselor proprii ale Administraţiei sau ale beneficiarilor constituiţi în organizaţii de îmbunătăţiri funciare sau federaţii de organizaţii de îmbunătăţiri funciare, în cazurile în care proprietarii de teren nu pot desfăşura prin efortul propriu activităţi de îmbunătăţiri funciare;".

3.  La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Proprietarii sau alţi deţinători de teren care intenţionează să realizeze o nouă amenajare de îmbunătăţiri funciare se pot constitui în organizaţii."

4. La articolul 8, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,e) achiziţionează, închiriază de la terţi, exploatează, întreţin şi repară utilajele şi instalaţiile necesare prestării serviciilor de îmbunătăţiri funciare şi alte echipamente necesare desfăşurării activităţilor proprii;".

5.  La articolul 10, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Tarifele pentru prestarea serviciilor de îmbunătăţiri funciare, altele decât cele de irigaţii, pot fi încasate prin compartimentele de specialitate ale administraţiei publice locale. Mecanismul de încasare a acestor tarife şi de decontare a cheltuielilor efectuate pentru desfăşurarea acestei activităţi se va reglementa printr-un protocol-cadru, aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului internelor şi reformei administrative, în temeiul căruia se pot încheia, la nivel local, protocoale între organizaţii şi consiliile locale pe a căror rază teritorială se află situat teritoriul organizaţiei."

6. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Oricare persoană fizică sau persoană juridică, ce deţine în baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosinţă un teren situat pe teritoriul organizaţiei sau care are, în condiţiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,cu modificările şi completările ulterioare, în administrare ori în folosinţă astfel de terenuri aflate în proprietatea publică ori privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, poate fi membră a unei organizaţii.

(2) Infrastructura de îmbunătăţiri funciare aflată în proprietatea unei persoane fizice sau juridice, alta decât Administraţia, situată pe teritoriul organizaţiei, poate fi preluată în folosinţă de către organizaţie, pe durata existenţei acesteia, în temeiul unei înţelegeri scrise, autentificată".

7. La articolul 13, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:

„(12) In cazul organizaţiilor care au ca obiect de activitate lucrările de irigaţii, condiţia ca membrii să deţină mai mult de jumătate din suprafaţa de teren trebuie îndeplinită şi pe fiecare plot de irigaţii sau zonă de reprezentare, conform legii."

8. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 231, cu următorul cuprins:

„Art. 231. - In realizarea activităţilor de interes public, federaţiile au următoarele atribuţii:

a)  încheierea de contracte cu Administraţia sau cu alţi furnizori, pentru livrarea apei pentru irigaţii şi prestarea altor servicii de îmbunătăţiri funciare;

b) încheierea de contracte cu furnizorul de energie electrică sau termică pentru livrarea energiei necesare exploatării unei părţi autonome funcţional ori a întregii amenajări de îmbunătăţiri funciare aflate în administrarea sa;

c)   prestarea de servicii de îmbunătăţiri funciare către organizaţiile membre şi alţi beneficiari, pe bază de tarife;

d) angajarea personalului calificat necesar;

e)   achiziţionarea, închirierea, înlocuirea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor şi echipamentului de îmbunătăţiri funciare;

f) asigurarea pazei şi protecţiei infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din cadrul amenajării de îmbunătăţiri funciare sau a părţii de amenajare exploatate, întreţinute şi reparate de federaţie;

g)   deschiderea de conturi bancare şi efectuarea de operaţiuni financiare prin aceste conturi;

h) organizarea de instruiri ale reprezentanţilor organizaţiilor membre, prin specialiştii proprii sau prin servicii prestate de terţi;

i) aprobarea regulamentelor interne obligatorii pentru organizaţiile membre, pentru reprezentanţii organizaţiilor membre participanţi la activitatea federaţiei, precum şi pentru angajaţii federaţiei;

j) înaintarea de propuneri privind reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din cadrul teritoriului său;

k) angajarea de experţi şi consultanţi pentru asigurarea sporirii eficienţei funcţionării federaţiei sau a organizaţiilor membre;

l) contractarea de studii de cercetare şi de teren pentru extinderea amenajării de îmbunătăţiri funciare existente, realizarea de noi sisteme, lucrări sau amenajări şi dezvoltarea activităţii federaţiei."

9.   La articolul 25, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) dreptul de folosinţă deţinut de asociaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii asupra infrastructurii de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, unităţilor administrativ-teritoriale sau unor persoane fizice ori juridice, constând în staţii de pompare de punere sub presiune şi construcţii hidrotehnice, împreună cu dotările şi terenul aferent, conducte subterane, precum şi alte asemenea bunuri situate pe teritoriul organizaţiei."

10. La articolul 26, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(7), cu următorul cuprins:

„(4) Transmiterea dreptului de folosinţă sau de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aflate în administrarea Administraţiei se face pe bază de protocol de predare-preluare aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu specificarea obligaţiilor privind exploatarea, întreţinerea, reparaţiile şi paza integrităţii bunurilor.

(5) Punerea în funcţiune a infrastructurii de irigaţii care face obiectul transmiterii la cerere, fără plată, în folosinţa sau în proprietatea unei organizaţii se realizează din fonduri asigurate în totalitate de la bugetul de stat.

(6)  Transmiterea dreptului de folosinţă sau de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind publicitatea şi înregistrarea circulaţiei bunurilor imobile.

(7) In termen de 30 de zile de la data dobândirii personalităţii juridice, organizaţia are obligaţia de a încheia cu furnizorul de apă contract multianual pentru o perioadă de cel puţin 3 ani."

11. La articolul 27, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Punerea în funcţiune a infrastructurii de irigaţii care face obiectul transmiterii la cerere, fără plată, în folosinţa unei federaţii, se realizează din fonduri asigurate în totalitate de la bugetul de stat."

12. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.   31.   -  Bunurile   ce   alcătuiesc   infrastructura   de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public al statului se transmit în administrarea Administraţiei, prin protocol de predare-preluare aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu specificarea obligaţiilor acesteia privind exploatarea, întreţinerea, reparaţiile şi paza integrităţii acestor bunuri."

13. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 34. - Pentru realizarea oricărei investiţii, Administraţia, organizaţiile şi federaţiile emit, după caz, la cerere, avize pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor deservite de infrastructura de îmbunătăţiri funciare din aria lor de responsabilitate. Aprobarea scoaterii din circuitul agricol a terenurilor se face potrivit prevederilor legale în vigoare."

14.  La articolul 35, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Administraţia are în structura sa sucursale teritoriale fără personalitate juridică, ce au în alcătuire unităţi de administrare organizate la nivelul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau al grupurilor de amenajări de îmbunătăţiri funciare."

15.  La articolul 36, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 36. - (1) Administraţia desfăşoară următoarele activităţi:

a)  exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile amenajărilor de îmbunătăţiri funciare declarate de utilitate publică, cu excepţia amenajărilor sau părţilor de amenajare preluate de federaţii, precum şi a amenajărilor cărora li s-a retras recunoaşterea de utilitate publică şi în cadrul cărora s-au constituit organizaţii;

b)  executarea lucrărilor de conservare a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau a părţilor de amenajare cărora li s-a retras recunoaşterea de utilitate publică;

c)  scoaterea din funcţiune a lucrărilor din amenajările de îmbunătăţiri funciare sau părţi de amenajare cărora li s-a retras recunoaşterea de utilitate publică şi valorificarea materialelor rezultate, în conformitate cu prevederile prezentei legi;

d) redarea în circuitul agricol a terenurilor rezultate în urma dezafectării lucrărilor de îmbunătăţiri funciare;

e) realizarea de investiţii pentru reabilitarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare existente şi execuţia de noi amenajări;

f)   informarea şi instruirea în domeniul îmbunătăţirilor funciare;

g) realizarea şi asigurarea funcţionării sistemului naţional de supraveghere, evaluare, prognoză şi avertizare privind efectele economice şi ecologice ale activităţilor de îmbunătăţiri funciare;

h) asigurarea alimentării cu apă a unor localităţi, amenajări piscicole, incinte agricole şi industriale, prin amenajările de îmbunătăţiri funciare aflate în administrarea sa, în condiţiile legii;

i) prestarea de servicii de îmbunătăţiri funciare către organizaţii, federaţii şi alte persoane fizice şi juridice;

j) cooperarea internaţională, în limitele împuternicirii acordate de minister;

k) desfăşurarea altor activităţi de interes public, prevăzute de prezenta lege."

16.  La articolul 37, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 37. - (1) Administraţia exploatează, administrează, întreţine şi repară amenajările de îmbunătăţiri funciare din domeniul public sau privat al statului, declarate de utilitate publică, cu excepţiile prevăzute de prezenta lege.

........................................................................................................................................................................ .........................................................

(4) Costurile de desfăşurare a activităţilor prevăzute la alin. (1) se acoperă din tarifele pentru serviciile prestate în conformitate cu prevederile prezentei legi şi, în completare, de la bugetul de stat sau alte fonduri publice."

17. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 „Art. 38. - (1) Dacă o amenajare de îmbunătăţiri funciare sau o parte a unei amenajări de îmbunătăţiri funciare nu mai îndeplineşte criteriile prevăzute la art. 37 alin. (3), prin hotărâre a Guvernului i se retrage recunoaşterea de utilitate publică şi, după caz, se trece din domeniul public în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale.

(2)  Amenajările de îmbunătăţiri funciare sau părţile unor amenajări de îmbunătăţiri funciare, prevăzute la alin. (1), se trec în conservare pentru o perioadă de până la 5 ani, perioadă în care acestea pot fi:

a) transmise în proprietate sau date în folosinţă gratuită unei organizaţii ori federaţii, potrivit legii;

b) vândute unui cumpărător privat, potrivit legii;

c) concesionate sau închiriate, potrivit legii;

d) scoase din funcţiune, potrivit legii;

e) valorificate, potrivit legii.

(3) Conservarea unei amenajări de îmbunătăţiri funciare sau a unei părţi a unei amenajări de îmbunătăţiri funciare se realizează prin asigurarea pazei acesteia şi prin dezafectarea şi depozitarea corespunzătoare a echipamentelor şi instalaţiilor aferente.

(4) In termen de 90 de zile de la trecerea în conservare a amenajării de îmbunătăţiri funciare sau a părţii de amenajare de îmbunătăţiri funciare, prevăzută la alin. (1), Administraţia va face publicitate, în vederea aplicării măsurilor prevăzute la alin. (2) lit. a)-c).

(5) Scoaterea din funcţiune a unei amenajări de îmbunătăţiri funciare sau a unei părţi a acesteia se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Administraţiei.

(6) In perioada cuprinsă între intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului de retragere a recunoaşterii de utilitate publică a unei amenajări de îmbunătăţiri funciare sau unei părţi de amenajare de îmbunătăţiri funciare şi până la finalizarea uneia dintre măsurile prevăzute la alin. (2) lit. a)-c), Administraţia asigură exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile acelei amenajări sau părţi de amenajare, finanţarea acestor activităţi efectuându-se în condiţiile prezentei legi."

18. La articolul 39, literele c)-e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,c) inventariază anual amenajările de irigaţii, cu evidenţierea distinctă a celor funcţionale;

d) elaborează tarife pentru servicii de îmbunătăţiri funciare;

e)  elaborează studii, proiecte, programe de cercetare şi propuneri anuale pentru investiţii în reabilitarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare existente sau execută noi amenajări şi supraveghează realizarea acestor lucrări de investiţii, precum şi propuneri de elemente de strategie şi politici sectoriale;".

19.  La articolul 39, după litera q) se introduc două noi litere, literele r) şi s), cu următorul cuprins:

,,r) organizează şi participă la activităţi de cooperare tehnico-economică internaţională în domeniul îmbunătăţirilor funciare, al gospodăririi apelor şi protecţiei mediului;

s) verifică şi dispune măsuri privind organizarea contabilităţii pentru veniturile proprii şi subvenţiile alocate de la bugetul de stat în completarea acestora, pentru activitatea de irigaţii, şi, separat, pentru alte activităţi de îmbunătăţiri funciare."

20.  La articolul 40, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) lucrările de întreţinere curentă în amenajările de îmbunătăţiri funciare de utilitate publică, altele decât irigaţiile, care se vor executa de către Administraţie."

21. La articolul 40, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Până la transmiterea către organizaţii şi federaţii a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, Administraţia contractează serviciile de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale acesteia cu terţii prestatori de servicii."

22. La articolul 41 alineatul (2), literele c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,c) echipamentele tehnologice aferente amenajărilor de îmbunătăţiri funciare din domeniul public al statului, total de la bugetul de stat;

........................................................................................................................................................................ .........................................................

e) alte cheltuieli de investiţii, potrivit prevederilor art. 46 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, total de la bugetul de stat."

23. La articolul 41 alineatul (3), după litera e) se introduc două noi litere, literele e1) şi e2), cu următorul cuprins:

,,e1) sumele încasate din închirierea bunurilor din domeniul privat al statului, aflate în patrimoniul Administraţiei;

e2) tarifele de trecere pe digurile aflate în administrarea Administraţiei, percepute pentru întreţinerea secţiunii acestora şi a rampelor de acces;".

24. La articolul 41 alineatul (3), după litera h) se introduc două noi litere, literele i) şi j), cu următorul cuprins:

,,i) sume rezultate din valorificarea masei ierboase, obţinute în urma lucrărilor de întreţinere a digurilor şi a reţelei de canale;

j) sume încasate din închirierea unor bunuri, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei şi care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului."

25.   La articolul 41 alineatul (4), după litera a) a se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) lucrărilor de întreţinere şi reparaţii de natura investiţiilor la prizele de apă pentru irigaţii, dragarea/decolmatarea şenalelor, andocarea şi reparaţiile specifice staţiilor de pompare plutitoare, reparaţiile accidentale, intervenţiile pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale asupra infrastructurii de irigaţii, total de la bugetul de stat;".

26. La articolul 41 alineatul (4), literele e) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,e) protecţiei mediului, prin lucrări de îmbunătăţiri funciare şi monitorizarea efectelor acestor lucrări, inclusiv lucrări de amenajamente silvice, total de la bugetul de stat;

........................................................................................................................................................................ .........................................................

i) salarizării personalului prevăzut în statele de funcţii ale unităţii centrale, ale sucursalelor teritoriale şi unităţilor de administrare ale Administraţiei, altor cheltuieli de personal, precum şi cheltuielilor curente necesare funcţionării acestora, parţial de la bugetul de stat;".

27. La articolul 43, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) In primii 5 ani de la înfiinţare, Administraţia va efectua reevaluarea imobilizărilor corporale preluate, prevăzute la alin. (1), cu reflectarea diferenţelor rezultate pe seama conturilor de capital şi rezerve."

28.  La articolul 46 alineatul (1), literele a), b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,a) 3 specialişti din cadrul ministerului; b) un specialist desemnat de autoritatea centrală pentru gestionarea finanţelor publice;

........................................................................................................................................................................ .........................................................

d) 2 specialişti recunoscuţi pe plan naţional în domeniul îmbunătăţirilor funciare."

29.  La articolul 49, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Consiliul de administraţie poate conferi prerogative de reprezentare directorilor sucursalelor teritoriale pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu ale acestora şi poate, de asemenea, recurge la experţi pentru studiul şi rezolvarea anumitor probleme tehnice complexe."

30. La articolul 51 alineatul (4), după litera i) se introduce o nouă literă, litera i1), cu următorul cuprins:

,,i1) asigură organizarea contabilităţii pentru veniturile proprii şi subvenţiile alocate de la bugetul de stat în completarea acestora, precum şi pentru activitatea de irigaţii şi, separat, pentru alte activităţi de îmbunătăţiri funciare;".

31.  La articolul 51 alineatul (4), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,j) deleagă directorilor sucursalelor teritoriale atribuţiile privind angajarea şi concedierea personalului, cu excepţia personalului de conducere şi de reprezentare în relaţiile cu terţii, în limitele stabilite în regulamentul de organizare şi funcţionare;".

32. La articolul 52, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) In vederea atragerii de tineri specialişti, Administraţia poate asigura locuinţe de serviciu personalului propriu în spaţiile existente şi/sau spaţii nou-construite. Fondurile necesare pot fi, după caz, alocaţii de la bugetul de stat şi venituri proprii ale Administraţiei."

33. La articolul 53, alineatele (1), (3), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 53. - (1) Administraţia îşi desfăşoară activitatea la nivel teritorial, prin sucursalele sale teritoriale, şi la nivel de amenajare de îmbunătăţiri funciare sau grup de amenajări de îmbunătăţiri funciare prin unităţile de administrare din alcătuirea sucursalelor teritoriale.

........................................................................................................................................................................ .........................................................

(3)   Sucursalele teritoriale şi unităţile de administrare exploatează, întreţin, repară şi administrează amenajările de îmbunătăţiri funciare şi desfăşoară activităţi de îmbunătăţiri funciare în cadrul unei zone delimitate, pe baza structurii funcţionale a amenajărilor sau grupurilor de amenajări pe care acestea le administrează.

(4) Numărul sucursalelor, competenţa teritorială a acestora şi relaţiile funcţionale cu Administraţia se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei.

(5)  Directorii sucursalelor Administraţiei sunt angajaţi în condiţiile legii şi sunt numiţi în funcţie prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului de administraţie. Atribuţiile directorilor de sucursală se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei şi prin contractele individuale de muncă."

34.   La articolul 55, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) pe bază de contracte de prestări de servicii pentru un sezon de irigaţii, denumite în continuare contracte sezoniere;".

35.  La articolul 55, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

,,c) pe bază de contracte de prestări de servicii în amenajările de irigaţii sau părţi de amenajări de irigaţii a căror infrastructură nu s-a transmis organizaţiilor, conform legii."

36. Articolul 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 56. - (1) Contractul multianual se încheie de furnizorul de apă cu organizaţii sau federaţii pentru o perioadă de 5 ani, cu obligaţia ca în fiecare an beneficiarul să plătească contribuţia proprie la tariful anual.

(2) Conform contractului sezonier, beneficiarul plăteşte un tarif sezonier pentru irigaţii."

37. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 59. - Structura tarifului anual, a tarifului pentru livrarea apei pentru irigaţii şi a tarifului sezonier, modalitatea de ajustare periodică a acestora, termenul de aducere la cunoştinţa beneficiarilor a cuantumului acestor tarife, termenul de încheiere a contractelor multianuale şi termenul de plată de către beneficiari a tarifului anual se stabilesc prin normele metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor."

38.   La articolul 60, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„ (2) Beneficiarul al cărui contract multianual a fost reziliat în condiţiile alin. (1) poate solicita încheierea unui nou contract multianual în anii următori, cu condiţia achitării oricăror sume restante datorate Administraţiei."

39. Articolul 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 61. - (1) Beneficiarii pot reînnoi contractul multianual, cu condiţia notificării Administraţiei până la data de 31 iulie a anului în care contractul expiră.

(2) Administraţia încheie noi contracte multianuale sau le reînnoieşte pe cele în vigoare numai dacă cererea de prestări de servicii, ce face obiectul contractelor multianuale, implică irigarea a cel puţin 20% din suprafaţa deservită de punctele de livrare a apei pentru irigaţii, precum şi din suprafaţa întregii amenajări sau a părţii de amenajare aflate în administrarea sa."

40.  La articolul 62, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 62. - (1) Tariful de livrare a apei pentru irigaţii se calculează pe unitatea de volum de apă livrată de furnizor la punctul de livrare a apei pentru irigaţii. Tariful de livrare a apei pentru irigaţii cuprinde cheltuieli fixe şi cheltuieli variabile pentru sezonul de irigaţii."

41. La articolul 62, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Tariful de livrare a apei pentru irigaţii din orezarii se calculează conform prevederilor alin. (2), la care se adaugă costurile de evacuare a apei din orezărie."

42.  La articolul 63, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 63. - (1) Administraţia elaborează propunerile de tarife anuale şi de tarife de livrare a apei pentru irigaţii, pe care le supune aprobării consiliului de administraţie. Până la transmiterea către organizaţii şi federaţii a infrastructurii din sistemele de irigaţii, Administraţia calculează tarife pentru serviciile de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale acestei infrastructuri, pe care le supune aprobării consiliului de administraţie."

43. La articolul 63, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Tarifele pentru serviciile de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale infrastructurii din sistemele de irigaţii din administrarea Administraţiei, care nu au fost transmise la organizaţii şi federaţii, nu se cuprind în contractele multianuale."

44.  La articolul 64, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Beneficiarul care a încheiat un contract sezonier achită către Administraţie un tarif sezonier în funcţie de volumul de apă consumat, conform condiţiilor contractuale, care pot prevedea ca plata să se efectueze anterior livrării apei."

45. Articolul 65 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 65. -Administraţia poate percepe tarife beneficiarilor sistemelor şi amenajărilor de desecare şi drenaj şi ai lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor şi de combatere a eroziunii solului aflate în administrarea sa. Tarifele se calculează separat pentru fiecare amenajare sau lucrare, pe baza costurilor fixe şi a costurilor variabile, după caz, de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale acelei amenajări sau lucrări."

46. La articolul 67 alineatul (1), litera c) şi alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,c) achitarea către furnizorul de energie electrică a costului energiei electrice, a penalităţilor facturate de către furnizorul de energie electrică şi decontarea cheltuielilor cu energia termică de pompare a apei pentru irigaţii prin punctele de livrare a apei prevăzute în contractul multianual.

(2)  Subvenţiile pentru sezonul de irigaţii al fiecărui an se acordă numai organizaţiilor şi federaţiilor care au achitat contribuţiile proprii la tarifele anuale până la data de 30 noiembrie a anului anterior. Organizaţiile şi federaţiile nou-constituite după această dată pot beneficia de subvenţii dacă achită contribuţia proprie la tarifele anuale, în termen de 30 de zile de la data înfiinţării.

(3)  Subvenţiile de la bugetul de stat pentru îndeplinirea obligaţiilor de plată ale organizaţiilor şi federaţiilor, prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), se acordă la cererea acestora şi se repartizează Administraţiei sau altui furnizor de apă pentru irigaţii, eşalonat, pe baza recepţiei serviciilor prevăzute în contractul multianual."

47. La articolul 67, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) La cererea organizaţiilor şi federaţiilor, subvenţiile se pot aloca în avans pe baza necesarului estimat pentru fiecare dintre activităţile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c)."

48. La articolul 68, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Modul de alocare şi acordare a subvenţiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli necesare desfăşurării activităţilor de îmbunătăţiri funciare se stabileşte prin norme metodologice care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale."

49. Articolul 69 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 69. - Pentru realizarea de noi amenajări sau lucrări de irigaţii ori pentru reabilitarea celor existente, beneficiarii pot primi subvenţii de la bugetul de stat sau alte fonduri publice, care să acopere total ori parţial cheltuielile efectuate cu realizarea acestora."

50.  La articolul 70, alineatul (2) se abrogă.

51.  La articolul 73, literele d), n) şi o) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,d) atestă persoanele fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a desfăşura activităţi de îmbunătăţiri funciare, studii, proiectare, executare de lucrări şi servicii şi/sau de fabricare şi utilizare a instalaţiilor şi echipamentelor specifice acestor activităţi, potrivit normelor metodologice care se aprobă prin ordin al ministrului;

........................................................................................................................................................................ .........................................................

n) aprobă reabilitarea şi modernizarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare existente şi execuţia de noi amenajări, la propunerea Administraţiei, a organizaţiilor şi a federaţiilor;

o) aplică măsurile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. b) şi c) prin Agenţia Domeniilor Statului, iar cele prevăzute la lit. a), d) şi e) şi la art. 38 alin. (3) prin Administraţie."

52.   La articolul 75, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) avizează înfiinţarea organizaţiilor şi federaţiilor, inclusiv teritoriile propuse ale acestora, pe baza referatului tehnic întocmit de Administraţie;".

53.  La articolul 81, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

,,e) distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare ori împiedicarea luării măsurilor de conservare a unor astfel de lucrări, precum şi înlăturarea acestor măsuri, constituie infracţiunea de distrugere şi se pedepseşte potrivit prevederilor Codului penal."

54. La articolul 82 alineatul (1), literele d-g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,d) executarea de construcţii ori înfiinţarea de plantaţii în zona de protecţie din cadrul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, fără avizul şi acordul prealabil al Administraţiei, al organizaţiilor sau federaţiilor ori, după caz, al persoanelor juridice sau fizice care exploatează aceste lucrări;

e) tăierea arborilor, arbuştilor şi a puieţilor din perdelele şi plantaţiile forestiere de protecţie antierozionala, cu încălcarea normelor silvice, precum şi păşunatul pe diguri, baraje şi plantaţii silvice antierozionale;

f)  poluarea zonei amenajărilor de îmbunătăţiri funciare şi a spaţiilor tehnice aferente, a zonei de protecţie a lucrărilor sau a terenurilor din cadrul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, evacuarea apelor pluviale, menajere şi din activitatea industrială în canalele din amenajările de îmbunătăţiri funciare, precum şi circulaţia cu autovehiculele pe diguri şi baraje, fără acordul prealabil al Administraţiei;

g) executarea de construcţii ori modificarea sau extinderea construcţiilor în amenajările de îmbunătăţiri funciare, fără avizul şi acordul prealabil al Administraţiei, al organizaţiilor sau federaţiilor ori al proprietarului acestor amenajări sau cu încălcarea condiţiilor prevăzute în acord;"

55.  La articolul 82 alineatul (1), după litera i) se introduc două noi litere, literele j) şi k), cu următorul cuprins:

,,j) deversarea apelor uzate şi menajere, ale reţelelor de canalizare ale localităţilor sau ale obiectivelor industriale, ale persoanelor fizice sau juridice, în infrastructura de îmbunătăţiri funciare, cu nerespectarea condiţiilor stabilite de administratorul acesteia;

k) efectuarea de săpături, gropi de împrumut sau şanţuri în baraje, diguri ori în zonele de protecţie a acestor lucrări, precum şi extragerea pământului sau a altor materiale din lucrările de apărare, fără acordul prealabil al Administraţiei."

56.  La articolul 82 alineatul (2), literele a)-d) vor avea următorul cuprins:

,,a) cele prevăzute la lit. c) si d), cu amendă de la 700 lei la 1.500 lei;

b) cele prevăzute la lit. a), cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;

c) cele prevăzute la lit. b), e) si f), cu amendă de la 3.000 lei la 7.000 lei;

d) cele prevăzute la lit. g)-k), cu amendă de la 7.000 lei la 15.000 lei."

57. La articolul 82, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Sancţiunile contravenţionale prevăzute la alin. (2) se aplică şi persoanelor juridice; în acest caz limitele minime şi maxime ale amenzilor se majorează cu 100%."

58.  La articolul 82, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:

„(4) O cotă de 75% din cuantumul amenzilor contravenţionale aplicate şi încasate în temeiul prezentei legi rămâne la dispoziţia Administraţiei şi se repartizează astfel:

a) 60% pentru Fondul „Imbunătăţiri Funciare";

b)   40% în scopul creării unui fond de stimulare a personalului.

(5) Metodologia de acordare a stimulentelor pentru personalul propriu se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale."

59. Articolul 86 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 86. - In primii 3 ani de la înfiinţare Administraţia va contracta achiziţia de servicii de întreţinere şi reparaţii cu SNIF, prin negociere cu o singură sursă, potrivit legii. In cazurile în care SNIF nu poate presta aceste servicii, Administraţia va atribui contractele de prestări de servicii unor terţi furnizori, în condiţiile art. 40 alin. (1). Lista lucrărilor de întreţinere curentă în amenajările de îmbunătăţiri funciare de utilitate publică, altele decât irigaţiile, care se execută de către Administraţie cu personalul propriu, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(2) După expirarea perioadei de 3 ani de încredinţare directă către SNIF, Administraţia va contracta lucrările de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale infrastructurii din amenajările interioare de irigaţii care nu se află pe teritoriul unei organizaţii sau federaţii, cu terţi prestatori de servicii."

60. Articolul 89 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.   89.   -   Până   la   data   de   31   decembrie   2009, Administraţia se reorganizează şi va avea în structură filiale teritoriale cu personalitate juridică, ce au în subordine unităţi de administrare la nivelul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau al grupurilor de amenajări de îmbunătăţiri funciare."

61. Articolele 93 şi 94 se abrogă.

62. Articolul 95 va avea următorul cuprins:

„Art. 95. - La 2 ani de la data înfiinţării Administraţiei, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2000 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale «îmbunătăţiri Funciare» - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Imbunătăţirilor Funciare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 440/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. După această dată, SNIF va fi supusă procedurii de privatizare, în conformitate cu planul de reorganizare globală a SNIF, aprobat prin hotărâre a Guvernului."

63.  La anexa nr. 1, înţelesul celui de-al treilea termen, „Amenajare de desecare şi drenaj", va fi următorul:

,Amenajare de desecare şi drenaj - o reţea la scară mare de structuri, pompe, canale şi conducte, care poate fi folosită pentru a transporta apa de la unul sau mai multe sisteme de desecare şi drenaj către un curs natural de apă sau emisar şi care   cuprinde   terenul,   clădirile,   drumurile   de   acces   şi infrastructura aferente, necesare pentru a exploata, întreţine şi repara amenajarea şi sistemele componente."

64.  La anexa nr. 1, înţelesul celui de-al şaptelea termen, „Beneficiari", va fi următorul:

„Beneficiari - orice persoană fizică sau juridică deţinătoare de teren situat în cadrul unei amenajări de îmbunătăţiri funciare şi care beneficiază de servicii de îmbunătăţiri funciare. In cazul amenajărilor de irigaţii, beneficiarii sunt organizaţiile şi federaţiile care au încheiat cu Administraţia sau cu alţi furnizori de apă pentru irigaţii un contract multianual, precum şi ceilalţi proprietari de teren sau persoane care deţin teren în administrare ori în folosinţă potrivit legii şi care au încheiat cu furnizorii de apă pentru irigaţii un contract sezonier şi, după caz, un contract de prestări de servicii."

65.  La anexa nr. 1, după cel de-al douăzecilea termen, „Sistem de irigaţii", se introduce un nou termen, „Sezon de irigaţii al fiecărui an", cu următorul cuprins:

„Sezon de irigaţii al fiecărui an - perioada de timp cuprinsă între data de 1 octombrie a anului curent şi data de 30 septembrie a anului următor."

Art. II. -In termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Societatea Naţională „Imbunătăţiri Funciare" - S.A. şi Administraţia Naţională a Imbunătăţirilor Funciare vor proceda la încheierea unui protocol de modificare a protocolului de predare-preluare iniţial, prevăzut la art. 44 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Transferul bunurilor între părţi se va face respectându-se metodologia de punere în aplicare a protocolului de predare-preluare iniţial şi se va aproba prin hotărâre a Guvernului.

Art. III. - Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 28 aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

BOGDAN OLTEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI,

NICOLAE VĂCĂROIU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 167/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 167 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu