E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Legea 139 2000 modificat de Legea 281 2015
Legea 139 2000 modificat de Legea 255 2013
Legea 139 2000 modificat de Legea 187 2012
Legea 139 2000 modificat de OUG 70 2009
Legea 139 2000 in legatura cu Hotărârea 1229 2004
Articolul 3 din actul Legea 139 2000 modificat de articolul 12 din actul Legea 216 2004
Articolul 6 din actul Legea 139 2000 modificat de articolul 12 din actul Legea 216 2004
Articolul 7 din actul Legea 139 2000 modificat de articolul 12 din actul Legea 216 2004
Articolul 9 din actul Legea 139 2000 modificat de articolul 12 din actul Legea 216 2004
Articolul 17 din actul Legea 139 2000 modificat de articolul 12 din actul Legea 216 2004
Articolul 25 din actul Legea 139 2000 modificat de articolul 12 din actul Legea 216 2004
Articolul 33 din actul Legea 139 2000 modificat de articolul 12 din actul Legea 216 2004
Articolul 34 din actul Legea 139 2000 modificat de articolul 12 din actul Legea 216 2004
Articolul 35 din actul Legea 139 2000 modificat de articolul 12 din actul Legea 216 2004
Articolul 43 din actul Legea 139 2000 abrogat de articolul 12 din actul Legea 216 2004
Articolul 24 din actul Legea 139 2000 completat de Legea 307 2003
Legea 139 2000 republicat de Legea 139 2000
Legea 139 2000 republicat de Legea 139 2000
Legea 139 2000 promulgat de Decretul 314 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 139 din 24 iulie 2000

privind activitatea de meteorologie

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 360 din  2 august 2000


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Activitatea de meteorologie reprezinta ansamblul actiunilor destinate supravegherii permanente si cunoasterii mediului aerian prin observatii si masuratori specifice privind starea si evolutia vremii, necesara pentru dezvoltarea social-economica a Romaniei.
    (2) Activitatea de meteorologie este de interes public national si se desfasoara in conditiile prezentei legi si in concordanta cu recomandarile Organizatiei Meteorologice Mondiale, organism specializat al Organizatiei Natiunilor Unite, cu acordurile incheiate de aceasta organizatie cu alte organizatii internationale, precum si cu prevederile conventiilor internationale in domeniu la care Romania este parte.
    (3) Activitatea de meteorologie aeronautica reprezinta ansamblul activitatilor destinate supravegherii permanente si cunoasterii evolutiei conditiilor meteorologice, necesara in vederea informarii si protectiei meteorologice a navigatiei aeriene, si este parte integranta a serviciilor de navigatie aeriana.
    (4) La randul sau activitatea de meteorologie aeronautica se desfasoara in concordanta cu standardele, practicile si recomandarile Organizatiei Meteorologice Mondiale si ale Organizatiei Aviatiei Civile Internationale, precum si cu prevederile conventiilor internationale in domeniul aviatiei la care Romania este parte si se desfasoara in conformitate cu reglementarile specifice ale autoritatii de stat in domeniul aviatiei civile.
    Art. 2
    Activitatile de meteorologie, definite la art. 1 au ca scop protectia meteorologica a vietii si a bunurilor si se realizeaza prin:
    1. Pe plan intern:
    a) desfasurarea unitara si calificata a supravegherii meteorologice pentru informarea populatiei si a factorilor de decizie, pentru prevenirea sau diminuarea pagubelor datorate fenomenelor meteorologice periculoase;
    b) satisfacerea necesitatilor de informare meteorologica a navigatiei aeriene, fluviale si maritime, a traficului rutier, precum si a celor pentru agricultura;
    c) satisfacerea necesitatilor de cercetare pentru dezvoltarea domeniului, efectuarea de studii si servicii dedicate sigurantei civile, productiei materiale si apararii nationale;
    d) constituirea si gestiunea Fondului national de date meteorologice necesar pentru fundamentarea meteorologica a proiectarii, executiei si exploatarii diverselor obiective economico-sociale si pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare durabila.
    2. Pe plan extern:
    a) integrarea in schimbul international de date si informatii meteorologice, in Sistemul de Veghe Meteorologica Mondiala pentru monitorizarea si protectia mediului aerian;
    b) indeplinirea obligatiilor care decurg din conventii si intelegeri la care statul roman este parte.
    Art. 3
    (1) Atingerea scopurilor prevazute la art. 2 se realizeaza:
    a) in domeniul meteorologiei, prin Compania Nationala "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor" (INMH) - S.A., denumita in continuare, in cuprinsul legii, Centrul meteorologic national;
    b) in domeniul meteorologiei aeronautice, de Regia Autonoma "Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA, denumita in continuare, in cuprinsul legii, Administratia meteorologica aeronautica, prin unitatile sale de profil autorizate de autoritatea de stat in domeniul aviatiei civile.
    (2) Organizarea si functionarea Centrului meteorologic national se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    Art. 4
    Persoanele fizice sau juridice pot desfasura activitati meteorologice pe baza unor atestari de competenta si in conditiile legii. Atestarile de competenta sunt emise de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului in domeniul meteorologiei si de autoritatea de stat in domeniul aviatiei civile, pentru meteorologia aeronautica.
    Art. 5
    Termenii tehnici folositi in prezenta lege au semnificatiile stabilite in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta lege.

    CAP. 2
    Organizarea activitatii de meteorologie

    SECTIUNEA 1
    Atributiile Centrului meteorologic national
    Art. 6
    Atributiile Centrului meteorologic national sunt urmatoarele:
    a) supravegherea permanenta a mediului aerian prin observatii si masuratori specifice privind parametrii de stare si fenomenele asociate, precum si compozitia chimica a atmosferei;
    b) elaborarea de prognoze meteorologice de interes public general si specializat ca: agrometeorologie, aerologie, climatice si de dispersie a poluantilor chimici si radioactivi;
    c) administrarea, exploatarea, intretinerea si dezvoltarea retelei nationale de supraveghere meteorologica, in conformitate cu reglementarile proprii si cu recomandarile Organizatiei Meteorologice Mondiale si/sau ale altor organisme internationale specializate;
    d) elaborarea de metodologii generale pentru supravegherea mediului aerian, intocmirea de sinteze si anuare meteorologice pentru asigurarea serviciilor dedicate activitatilor economice si sociale dependente de starea vremii;
    e) realizarea Fondului national de date meteorologice si administrarea bancii nationale de date meteorologice;
    f) realizarea de studii si cercetari specifice pentru dezvoltarea domeniului meteorologiei, in concordanta cu evolutia acestuia pe plan mondial;
    g) elaborarea si difuzarea de avertizari in situatia producerii de fenomene meteorologice periculoase, potential provocatoare de pagube;
    h) participarea la Sistemul de Veghe Meteorologica Mondiala;
    i) detinerea si utilizarea, conform legii, a etalonului national de presiune atmosferica si radiatie, precum si exercitarea dreptului de control metrologic pentru aparatura meteorologica, in limita mandatului acordat de autoritatea metrologica de stat abilitata;
    j) transferul intern si schimbul international de date meteorologice;
    k) asistenta si servicii meteorologice pentru protectia traficului rutier, a navigatiei fluviale si maritime, in termenii conventiilor la care statul roman este parte;
    l) aplicarea strategiei de dezvoltare stiintifica si tehnologica a activitatii meteorologice, in raport cu necesitatile interne si in concordanta cu progresele inregistrate pe plan mondial;
    m) participarea la activitatile internationale stiintifice si cu caracter organizatoric, prevazute prin instrumente juridice internationale si/sau prin acorduri bilaterale incheiate cu institutii similare din strainatate;
    n) realizarea de studii de fundamentare climatologica si avizare meteorologica a amplasamentelor obiectivelor sociale si industriale;
    o) elaborarea de studii si cercetari privind procesele de transport si dispersie a poluantilor si radionuclizilor in atmosfera;
    p) prestarea de servicii specializate, la cerere, pentru diversi beneficiari, pe baza de contracte;
    q) avizarea amplasarii de constructii supraterane, a obiectivelor care emit in atmosfera fum si pulberi, a plantarii de perdele forestiere pe o distanta de 500 m in afara zonei de protectie a platformelor meteorologice si a oricaror lucrari care conduc la dezafectarea unei unitati meteorologice din reteaua meteorologica nationala;
    r) avizarea studiilor de fundamentare climatologica elaborate de alte persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii;
    s) elaborarea studiilor de impact si de bilant de mediu;
    t) elaborarea, in colaborare cu Ministerul Educatiei Nationale, a programelor scolare pentru invatamantul meteorologic de toate gradele din Romania;
    u) organizarea de activitati de specializare si de formare profesionala continua in domeniul meteorologiei;
    v) avizarea punerii in circulatie publica a unor date, informatii, avertizari si prognoze meteorologice, altele decat cele cu specific aeronautic, obtinute din activitatea meteorologica desfasurata de alte persoane fizice sau juridice, precum si avizarea tehnica a activitatilor meteorologice de orice fel destinate unor scopuri speciale, altele decat cele consemnate ca atributii ale Centrului meteorologic national;
    w) gestionarea brevetelor si a documentelor privind protectia proprietatii intelectuale si industriale al caror titular este Centrul meteorologic national;
    x) proiectarea, intretinerea si etalonarea de instrumente de masura si echipamente meteorologice;
    y) participarea cu capital social, in conditiile legii, la constituirea de societati comerciale, impreuna cu persoane fizice si juridice, romane sau straine, de drept civil;
    z) indeplinirea oricaror activitati comerciale si financiare care au legatura directa sau adiacenta cu indeplinirea atributiilor.
    Art. 7
    (1) In indeplinirea atributiilor prevazute la art. 6 lit. a) - l) din prezenta lege Centrul meteorologic national desfasoara activitati de interes public, scop in care furnizeaza gratuit, pe baza de conventie, informatii de specialitate, inclusiv prognoze generale sau avertizari, administratiei publice centrale si locale, prefecturilor, comandamentelor speciale ale Ministerului Apararii Nationale, comisiilor si comandamentelor civile constituite pentru combaterea dezastrelor, posturilor publice de radio si televiziune.
    (2) Posturile publice de radio si televiziune sunt obligate sa aduca la cunostinta publicului, in mod repetat, informatiile, prognozele generale si avertizarile meteorologice referitoare la fenomenele meteorologice periculoase, furnizate de Centrul meteorologic national.
    (3) Pentru orice alte categorii de utilizatori Centrul meteorologic national este in drept sa incheie contracte economice sau de asociere pentru prestatiile sau serviciile care intra in atributiile sale.
    Art. 8
    (1) Pentru atestarile de competenta prevazute la art. 4, precum si pentru eliberarea avizelor mentionate la art. 6 lit. q), r) si v) se percep anticipat, in contul bugetului de stat, taxele prevazute in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta lege.
    (2) Nivelul taxelor prevazute la alin. (1) se va actualiza, in functie de rata inflatiei, prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, cu avizul Ministerului Finantelor.
    (3) Contravaloarea cheltuielilor efectuate de Centrul meteorologic national pentru elaborarea studiilor necesare in vederea eliberarii atestarilor prevazute la art. 4, precum si a avizelor mentionate la art. 6 lit. q), r) si v) se recupereaza de la solicitantii atestarilor si avizelor, pe baza de tarif.
    (4) Controlul modului de percepere si de virare la bugetul de stat a taxelor incasate pentru eliberarea de atestari si avize va fi efectuat de personalul Ministerului Finantelor.
    Art. 9
    (1) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, prin Centrul meteorologic national, are competente de autoritate nationala in domeniul meteorologiei. In domeniul meteorologiei aeronautice autoritatea se exercita de autoritatea de stat in domeniul aviatiei civile.
    (2) Centrul meteorologic national este operatorul tehnic al retelei nationale de masuratori meteorologice, detinatorul etalonului de masuratori meteorologice, care raspunde de asigurarea functionarii acestora in conditii de siguranta.
    Art. 10
    Directorul general al Centrului meteorologic national este de drept reprezentantul permanent al Romaniei pe langa Organizatia Meteorologica Mondiala, conform statutului acestei organizatii.

    SECTIUNEA a 2-a
    Atributiile administratiei meteorologice aeronautice
    Art. 11
    Atributiile Administratiei meteorologice aeronautice sunt stabilite de autoritatea de stat in domeniul aviatiei civile si au ca obiect contributia la siguranta, regularitatea si eficienta navigatiei aeriene nationale si internationale.
    Art. 12
    Administratia meteorologica aeronautica are responsabilitatea administrarii sistemului national de asistenta meteorologica aeronautica, avand in structura sa unitati operative reprezentate prin statiile meteorologice aeronautice, birourile meteorologice de aerodrom si centrul de veghe meteorologica, conform reglementarilor stabilite de autoritatea de stat in domeniul aviatiei civile.
    Art. 13
    Administratia meteorologica aeronautica detine, administreaza, exploateaza, intretine si dezvolta banca nationala de date meteorologice aeronautice in scopul indeplinirii atributiilor ce ii revin din aceasta.
    Art. 14
    Atestarea personalului care desfasoara activitati de meteorologie aeronautica este realizata de autoritatea de stat in domeniul aviatiei civile.

    SECTIUNEA a 3-a
    Alte activitati de meteorologie
    Art. 15
    (1) Activitatile meteorologice de orice fel destinate unor scopuri speciale, altele decat cele consemnate ca atributii ale Centrului meteorologic national sau ale Administratiei meteorologice aeronautice, se pot desfasura si de alte persoane fizice sau juridice, ca activitati meteorologice complementare, daca au avizul tehnic si se bucura de asistenta metodologica a Centrului meteorologic national.
    (2) Activitatile meteorologice care nu indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1) sunt activitati de tip concurential si se supun prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996 si celorlalte conventii internationale in domeniu la care Romania este parte.

    SECTIUNEA a 4-a
    Reteaua nationala de supraveghere meteorologica
    Art. 16
    (1) Reteaua nationala de supraveghere meteorologica este compusa din statiile meteorologice sinoptice, climatologice, de sondaje aerologice si observatoarele radar reprezentative pentru evolutia vremii si climatului la nivelul Romaniei.
    (2) Reteaua nationala de supraveghere meteorologica cuprinde, de asemenea, mijloacele tehnice utilizate pentru transmiterea si colectarea datelor meteorologice.
    (3) Dimensiunea si componenta retelei nationale de supraveghere meteorologica sunt stabilite de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, la propunerea Centrului meteorologic national.
    (4) Pentru scopuri speciale sau pentru supravegherea meteorologica detaliata, la nivel local se pot constitui retele meteorologice complementare, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1).
    Art. 17
    (1) Reteaua nationala de supraveghere meteorologica constituie proprietate publica a statului si se concesioneaza Centrului meteorologic national de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului prin atribuire directa, in baza unui contract de concesiune incheiat in conditiile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.
    (2) Redeventa pentru concesionarea statiilor si instalatiilor retelei nationale de masuratori meteorologice se stabileste la o cota de 2% din valoarea anuala a contractelor incheiate de concesionar cu tertii.
    (3) Redeventa se plateste anual, in termen de 60 de zile de la incheierea anului financiar, si se constituie venit la bugetul de stat. Majorarile de intarziere pentru neplata in termen a redeventei se stabilesc prin contractul de concesionare.
    (4) Metodologia de calcul al redeventei, modalitatea de plata si obligatiile platitorilor vor fi stabilite prin norme metodologice elaborate in baza prevederilor art. 43.
    Art. 18
    (1) In scopul asigurarii reprezentativitatii datelor, in jurul platformelor meteorologice se instituie zone de protectie meteorologica absoluta, a caror latime este de 30 m.
    (2) In zonele de protectie meteorologica absoluta executarea de instalatii supraterane, de irigatii si plantarea de culturi forestiere sau culturi agricole inalte este interzisa.
    (3) Zonele de protectie prevazute la alin. (1) si (2) sunt considerate, in planurile de urbanism si amenajare a teritoriului, zone supuse unor reglementari speciale.
    Art. 19
    Amplasarea pe o distanta de pana la 500 m in jurul si in afara zonei de protectie absoluta a platformei meteorologice, prevazuta la art. 18, de constructii mai inalte de 1/6 din distanta dintre constructie si limita zonei de protectie, de retele de inalta tensiune sau de telecomunicatii, de obiective care emit in atmosfera fum si pulberi, de sisteme de irigatii prin aspersie si plantarea de perdele forestiere sunt admise numai cu acordul prealabil al Centrului meteorologic national.
    Art. 20
    (1) Pentru asigurarea continuitatii si omogenitatii Fondului national de date meteorologice unitatile retelei nationale de supraveghere meteorologica nu pot fi dezafectate decat in situatii deosebite de interes national.
    (2) Dezafectarea unei unitati meteorologice din reteaua nationala de supraveghere meteorologica, precum si a instalatiilor aferente acesteia, in situatiile mentionate la alin. (1), se poate face numai cu acordul concendentului si daca solicitantul proiecteaza, executa si pune in functiune inainte de dezafectare o unitate similara in amplasamentul stabilit de Centrul meteorologic national.

    CAP. 3
    Fondul national de date meteorologice

    Art. 21
    (1) Fondul national de date meteorologice reprezinta o componenta a patrimoniului national, care cuprinde totalitatea datelor si informatiilor cantitative si calitative obtinute pe teritoriul Romaniei prin observatii si masuratori asupra parametrilor ce definesc regimul meteorologic, aflandu-se in administrarea Centrului meteorologic national.
    (2) Fondul national de date meteorologice este de importanta strategica si formeaza banca nationala de date meteorologice.
    (3) Fondul national de date meteorologice se obtine din reteaua nationala de supraveghere meteorologica, din datele furnizate de Administratia meteorologica aeronautica, cat si din retele de observatii si masuratori meteorologice destinate unor scopuri speciale.
    (4) Detinatorii de date si informatii meteorologice obtinute prin retelele de observatii si masuratori meteorologice, care se incadreaza in prevederile art. 15 alin. (1), au obligatia sa le transmita cu titlu gratuit, de indata, Centrului meteorologic national, in vederea includerii in Fondul national de date meteorologice.
    Art. 22
    Pe teritoriul Romaniei sursa oficiala de date si informatii meteorologice, altele decat cele aeronautice, este Centrul meteorologic national. Pentru informatiile meteorologice aeronautice sursa oficiala de date si informatii este Administratia meteorologica aeronautica. Punerea in circulatie publica a acestor date sau informatii meteorologice fara avizul Centrului meteorologic national, respectiv al Administratiei meteorologice aeronautice, este interzisa.
    Art. 23
    Utilizarea in alte scopuri decat cele de interes public a informatiilor meteorologice dedicate protectiei meteorologice a vietii si bunurilor este permisa numai cu acordul detinatorilor acestor informatii.
    Art. 24
    Accesul persoanelor fizice si juridice la datele de informatii meteorologice, in sensul principiilor si reglementarilor Organizatiei Meteorologice Mondiale, se face cu respectarea prevederilor prezentei legi. Folosirea acestora in scopuri comerciale este permisa numai contra cost, in conditiile legii.

    CAP. 4
    Finantarea activitatilor de meteorologie

    Art. 25
    Activitatea Centrului meteorologic national se finanteaza astfel:
    a) activitatea de meteorologie, cercetarile fundamentale in domeniu, urmarirea sistematica si completa a starii si evolutiei vremii, realizarea schimbului international de date si integrarea in Sistemul de Veghe Meteorologica Mondiala se finanteaza de la bugetul de stat, prin autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, in limita sumelor alocate anual cu aceasta destinatie de la bugetul de stat;
    b) din contractele economice incheiate cu tertii pentru furnizarea de servicii specifice in domeniul meteorologiei si de alte servicii, potrivit obiectului de activitate, precum si din alte surse, potrivit legii.
    Art. 26
    Veniturile realizate prin asistenta si servicii efectuate in conformitate cu art. 7 alin. (3) raman la dispozitia Centrului meteorologic national ca parte a resurselor de perfectionare si dezvoltare a activitatii.
    Art. 27
    Activitatile meteorologice care nu intra in atributiile Centrului meteorologic national nu pot fi finantate din resurse financiare bugetare alocate pentru functionarea acestuia.

    CAP. 5
    Controlul activitatii de meteorologie

    Art. 28
    Activitatile de meteorologie de orice tip si respectarea prevederilor prezentei legi sunt supuse controlului de specialitate exercitat de autoritatile mentionate la art. 9.
    Art. 29
    (1) In cadrul Centrului meteorologic national functioneaza Inspectia Meteorologica Nationala, cu atributii de inspectie si de control privind aplicarea prezentei legi.
    (2) In scopul indeplinirii atributiilor de inspectie si de control in domeniul meteorologiei personalul Inspectiei Meteorologice Nationale si imputernicitii autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, denumiti in continuare agenti constatatori, au dreptul de acces in platformele de observatii meteorologice, cladiri, incaperi si in orice alt loc in care se desfasoara activitati specifice meteorologiei, despre care detin date sau indicii temeinice ca incalca prevederile prezentei legi, si pot executa masuratori, verificari de date, documente si informatii meteorologice.
    (3) Proprietarii si personalul care activeaza in aceste platforme de observatii, cladiri, incaperi si in orice alt loc in care se desfasoara activitati specifice domeniului sunt obligati sa permita accesul agentilor constatatori, executarea de catre acestia a investigatiilor prevazute la alin. (2) si sa puna la dispozitie acestora documentatiile specifice activitatii lor.
    Art. 30
    (1) Pentru activitatile din domeniul meteorologiei aeronautice inspectia si controlul de specialitate, precum si respectarea prevederilor prezentei legi se asigura de autoritatea de stat in domeniul aviatiei civile pe baza unor reglementari specifice.
    (2) Evaluarea, autorizarea si supravegherea continua a calitatii, regularitatii si eficientei serviciilor si produselor meteorologice aeronautice furnizate beneficiarilor in scopul asigurarii sigurantei operatiunilor aeriene sunt realizate de autoritatea de stat in domeniul aviatiei civile.
    Art. 31
    Politia acorda sprijin agentilor constatatori, la solicitarea acestora.

    CAP. 6
    Sanctiuni

    Art. 32
    Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage angajarea raspunderii disciplinare, contraventionale, civile sau penale, dupa caz.
    Art. 33
    (1) Constituie contraventie in domeniul meteorologiei, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni, urmatoarele fapte:
    a) punerea in circulatie publica a unor date, informatii, avertizari si prognoze meteorologice, altele decat cele aeronautice, obtinute din activitatea meteorologica desfasurata fara avizul Centrului meteorologic national;
    b) refuzul posturilor publice de radio si televiziune de a aduce la cunostinta publicului, in timp util, informatiile, avertizarile si prognozele meteorologice referitoare la fenomene meteorologice periculoase;
    c) patrunderea fara autorizare legala in platforme de observatii, cladiri si in orice alt loc in care se desfasoara activitati specifice Centrului meteorologic national;
    d) refuzul proprietarilor sau al celor care activeaza in platforme de observatii, cladiri, incaperi si in orice alt loc in care se desfasoara activitati meteorologice de a permite agentilor constatatori autorizati accesul in interiorul acestora;
    e) refuzul detinatorilor de retele meteorologice, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1), de a pune la dispozitie agentilor constatatori autorizati documentatiile si actele specifice activitatii meteorologice;
    f) folosirea de catre o persoana fizica sau juridica a datelor si informatiilor meteorologice in alte scopuri decat cele pentru care au fost solicitate;
    g) neprecizarea sursei de informare de catre mass-media, precum si de alte persoane fizice sau juridice care dau publicitatii date ori informatii meteorologice;
    h) nerespectarea prevederilor art. 41.
    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei.
    Art. 34
    Contraventiilor prevazute de prezenta lege le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia prevederilor art. 25 - 27.
    Art. 35
    Nerespectarea prevederilor art. 19 si 20 constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda de la 50.000.000 lei la 150.000.000 lei.
    Art. 36
    (1) In activitatea de meteorologie constatarea infractiunilor si contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de personalul Inspectiei Nationale de Meteorologie si de personalul imputernicit de ministrul coordonator, la propunerea Centrului meteorologic national, iar in activitatea de meteorologie aeronautica, de personalul abilitat de autoritatea de stat in domeniul aviatiei civile.
    (2) Procesul-verbal de constatare a infractiunilor constituie mijloc de proba si se inainteaza organelor de urmarire penala competente.

    CAP. 7
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 37
    Centrul meteorologic national publica trimestrial rezultatele activitatilor sale.
    Art. 38
    Posturile de radio si de televiziune, ziarele, revistele si alte publicatii, institutii si intreprinderi cu sau fara personalitate juridica, precum si persoanele fizice care dau publicitatii date, informatii, avertizari si prognoze meteorologice sunt obligate sa precizeze sursa de informare.
    Art. 39
    In baza prevederilor prezentei legi autoritatea publica centrala pentru protectia mediului poate emite ordine, norme si reglementari cu caracter obligatoriu in domeniul meteorologiei.
    Art. 40
    Autoritatea de stat in domeniul aviatiei civile poate emite ordine, norme si reglementari cu caracter obligatoriu in domeniul meteorologiei aeronautice.
    Art. 41
    In cazul conflictelor colective de munca grevele nu pot afecta:
    a) efectuarea si consemnarea regulata a observatiilor si masuratorilor in reteaua nationala de supraveghere meteorologica;
    b) semnalarea si urmarirea fenomenelor meteorologice periculoase, potential provocatoare de pagube materiale irecuperabile sau de pierderi de vieti omenesti;
    c) indeplinirea obligatiilor legale privind apararea nationala si protectia meteorologica a navigatiei aeriene, maritime si fluviale, a traficului rutier, precum si a celor stipulate prin conventii internationale la care Romania este parte.
    Art. 42
    In situatii de razboi, la solicitarea Ministerului Apararii Nationale Centrul meteorologic national poate trece in subordinea acestuia. In acest caz Ministerul Apararii Nationale ii stabileste sediul si eventualele atributii specifice.
    Art. 43
    In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, cu avizul Ministerului Finantelor, va supune spre aprobare Guvernului normele metodologice privind emiterea atestarilor si avizelor prevazute de prezenta lege, modalitatile de incasare si de virare la bugetul de stat a taxelor percepute pentru eliberarea acestora, precum si metodologia de calcul al redeventei, modalitatile de plata si obligatiile platitorilor de redevente.
    Art. 44
    Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 25 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            ULM NICOLAE SPINEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 28 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                   p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                          BOGDAN NICULESCU-DUVAZ

    ANEXA 1

          SEMNIFICATIA TERMENILOR TEHNICI FOLOSITI IN CUPRINSUL LEGII

    In sensul prezentei legi, prin termenii inscrisi mai jos se intelege:
    1. concedent - ministerul coordonator care concesioneaza reteaua nationala de supraveghere meteorologica;
    2. concesionar - Centrul meteorologic national caruia i se concesioneaza reteaua nationala de supraveghere meteorologica;
    3. date meteorologice - rezultatul observatiilor si masuratorilor efectuate sau inregistrate la statiile si posturile meteorologice, inclusiv prin mijloace radar si prin satelit. Ele reprezinta exprimarea cantitativa a parametrilor atmosferici care caracterizeaza la un moment dat starea vremii intr-un loc determinat;
    4. observator aerologic - statie meteorologica speciala destinata masurarii parametrilor meteorologici ai atmosferei in altitudine;
    5. observator radar - statie meteorologica speciala destinata depistarii si urmaririi fenomenelor meteorologice potential periculoase, prin metode radioelectrice;
    6. platforma meteorologica - suprafata de teren aferenta statiei meteorologice, destinata amplasarii aparatelor si instrumentelor meteorologice cu care se executa programe de observatii si masuratori meteorologice, inclusiv cele de meteorologie aeronautica, dupa caz;
    7. post meteorologic - unitate meteorologica speciala reprezentand locul si amenajarile destinate in principal masurarii precipitatiilor atmosferice;
    8. produse meteorologice - produsele derivate rezultate din analiza si prelucrarea datelor meteorologice: rapoarte privind conditiile meteorologice observate, analize, prognoze, avertizari si orice alte caracterizari ale starii si evolutiei vremii;
    9. retea nationala de supraveghere meteorologica - sistemul de statii, posturi, observatoare si servicii teritoriale destinate activitatii meteorologice;
    10. redeventa - plata catre stat efectuata de concesionar, raportata la valoarea anuala a contractelor economice incheiate de acesta cu tertii;
    11. statie meteorologica - unitatea de baza in activitatea meteorologica, reprezentand locul si amenajarile necesare in care se executa observatii si masuratori meteorologice dupa metodologia si cu avizul Centrului meteorologic national;
    12. zona de protectie meteorologica absoluta - terenul din jurul unei platforme meteorologice de 30 m de la fiecare latura a acestuia, stabilit conform recomandarilor Organizatiei Meteorologice Mondiale, in care sunt interzise executarea oricaror instalatii supraterane de irigatii si plantarea de culturi agricole inalte.

    ANEXA 2

                                   TAXE
pentru eliberarea de atestari si avize, ce se fac venit la bugetul de stat

    1. Taxe pentru eliberarea de atestari
                                                                      - lei -
    a) Atestare de competenta pentru efectuarea de observatii
       si masuratori meteorologice, altele decat cele efectuate
       in reteaua nationala de statii meteorologice:
     - pentru fiecare parametru meteorologic si pentru fiecare
       locatie de masurare sau observare:                             100.000
    b) Atestare de competenta pentru elaborarea prognozelor
       meteorologice de catre persoane fizice sau juridice,
       altele decat Centrul meteorologic national:
     - pentru prognoze specializate cu caracter local sau regional  1.000.000
     - pentru prognoze generale la nivel national sau pe suprafete
       mai mari                                                    10.000.000
    c) Atestare de competenta pentru elaborarea studiilor
       meteorologice sau climatologice de catre persoane fizice
       ori juridice, altele decat Centrul meteorologic national:
     - pentru atestarea competentei la nivel local sau regional     1.000.000
     - pentru atestarea competentei la nivel national              10.000.000
    2. Taxe pentru eliberarea avizelor
    a) Avizarea amplasarii de constructii supraterane, de
       obiective care emit fum si pulberi, de retele de inalta
       tensiune sau de telecomunicatii, de sisteme de irigatii
       prin aspersie si plantarii de perdele forestiere pe o
       distanta de 500 m in afara zonei de protectie a
       platformelor meteorologice                                     500.000
    b) Avizarea amplasamentului unei noi unitati meteorologice,
       cu instalatiile aferente, necesare ca urmare a dezafectarii
       unei unitati similare din reteaua nationala de supraveghere
       meteorologica                                                1.000.000
    c) Avizarea studiilor de fundamentare climatologica elaborate
       de persoane fizice sau juridice, altele decat Centrul
       meteorologic national                                        1.000.000
    d) Avizarea punerii in circulatie publica a unor date,
       informatii, avertizari si prognoze meteorologice, altele
       decat cele cu specific aeronautic, obtinute din activitatea
       meteorologica desfasurata de persoane fizice sau juridice,
       altele decat Centrul meteorologic national:
       la nivel local sau regional                                    500.000
       la nivel national                                            5.000.000SmartCity5

COMENTARII la Legea 139/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 139 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 139/2000
Legea 281 2015
Legea 255 2013
Legea 187 2012
OUG 70 2009
pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal
Hotărârea 1229 2004
pentru aprobarea Normelor metodologice privind emiterea atestarilor si avizelor prevazute de Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si modalitatile de incasare si virare la bugetul de stat a taxelor percepute pentru eliberarea acestora
Legea 216 2004
privind infiintarea Administratiei Nationale de Meteorologie
Legea 307 2003
pentru completarea art. 24 din Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie
Legea 139 2000
Legea 139 2000
privind activitatea de meteorologie*)
Decretul 314 2000
pentru promulgarea Legii privind activitatea de meteorologie
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu