E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.70 din 14.06.2009

pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 444 din 29 iunie 2009SmartCity1

Având în vedere că printre principalele măsuri pentru reducerea impactului crizei economice şi financiare asupra economiei şi grupurilor vulnerabile, asumate prin Programul de guvernare 2009-2012, se numără şi „reducerea numărului de taxe şi tarife, începând cu cele ale căror costuri de administrare sunt superioare încasărilor efective“,ţinând cont de faptul că menţinerea unor taxe şi tarife în actuala conjunctură economică accentuează impactul puternic negativ al crizei asupra resurselor financiare ale populaţiei,întrucât în urma unor analize riguroase a rezultat că veniturile realizate din încasarea unor taxe şi tarife cu caracter nefiscal nu acoperă costurile de colectare, pe fond, contribuind doar la o birocraţie excesivă pentru plătitori, se impun măsuri operative,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IAnexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/1993, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Punctul 1 de la notă se modifică şi va avea următorul cuprins: 1. Pentru înregistrarea fiecărei cereri de prestare a serviciilor prevăzute la lit. A, C-E 30.000 2. Punctul 2 de la notă se abrogă. 3. Punctul 3 de la notă se abrogă. Articolul IIAnexa la Ordonanţa Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 2 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 570/2002, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 , care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IIIAnexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La capitolul II „Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit“ punctul 1 „Acte de identitate“, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea serviciului Taxa (lei)
„a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii străini şi pentru persoanele fără cetăţenie, precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români 4“

2. La capitolul II punctul 1, literele b) şi d) se abrogă. 3. La capitolul II, punctul 2 se abrogă. 4. La capitolul III „Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere“ punctul 1 „Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule“, literele a) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea serviciului Taxa (lei)
„a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... d) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb şi TV 5 24“

5. La capitolul III punctul 1, literele b), c), e) şi f) se abrogă. 6. La capitolul III, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea serviciului Taxa (lei)
„2 Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E 72“

7. La capitolul III, punctele 3 şi 4 se abrogă. 8. La capitolul IV „Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe“ punctul 1 „Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor“, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea serviciului Taxa (lei)
„a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv 52“

9. La capitolul IV punctul 1, litera b) se abrogă. 10. După capitolul IV se introduce un nou capitol, capitolul IV1 „Taxă pentru furnizare date“, cu următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea serviciului Taxa (lei)
„CAPITOLUL IV1 Taxă pentru furnizare date Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare 4“

Articolul IVLegea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 1 martie 2007, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 6, litera q) va avea următorul cuprins: q)avizarea amplasării de construcţii supraterane, de obiective care emit în atmosferă fum şi pulberi, de reţele de înaltă tensiune sau de telecomunicaţii, de sisteme de irigaţii prin aspersie şi a plantării de perdele forestiere pe o distanţă de 500 m în afara zonei de protecţie a platformelor meteorologice şi a oricăror lucrări care conduc la dezafectarea unei unităţi meteorologice din reţeaua meteorologică naţională; 2. Anexa nr. 2 „Taxe pentru eliberarea de atestate şi avize care se fac venit la bugetul de stat“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul VAlineatul (1) al articolului 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 15
(1) Taxele pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare şi a paşapoartelor simple se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu avizul Consiliului Concurenţei.
Articolul VILa data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă: a)alin. (10) al art. 30 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006; b)alin. (5) al art. 30 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 22 iulie 2008; c)art. 30 şi 31 din Hotărârea Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 din 22 august 2005; d)Hotărârea Guvernului nr. 2.337/2004 privind stabilirea taxelor pentru furnizarea datelor din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 6 ianuarie 2005.PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Pogea Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor, Dan Nica Ministrul mediului, Nicolae Nemirschi Bucureşti, 14 iunie 2009. Nr. 70. ANEXA Nr. 1(Anexă la Ordonanţa Guvernului nr. 128/2000) LISTA cuprinzând serviciile prestate către persoanele fizice şi/sau juridice de Ministerul Administraţiei şi Internelor prin unităţile, instituţiile şi structurile din subordine şi taxele percepute pentru desfăşurarea acestor activităţi

Nr. crt. Denumirea prestaţiei Termenul de efectuare a prestaţiei Cuantumul taxei (lei) Actele normative în baza cărora se efectuează prestaţiile reglementate
În regim normal În regim de urgenţă În regim normal În regim de urgenţă
1. Avizarea efectuării lucrărilor care implică închiderea sau crearea de restricţii pentru circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor şi/sau pietonilor, a proiectelor de instalare a mijloacelor de semnalizare rutieră prin indicatoare, marcaje, semafoare electrice şi alte dispozitive speciale, precum şi a amplasării obiectivelor social-economice în zona drumului public şi proiectarea, construcţia sau amenajarea intersecţiilor şi a căilor de acces la drumul public 30 de zile 5 zile 100 200 a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - art. 5 alin. (1) şi (3), art. 30 alin. (4) şi art. 33 alin. (1) şi (2) b) Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările ulterioare - art. 4 alin. (1), art. 8 alin. (1) şi art. 87 c) Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - art. 30 şi art. 52 alin. (1)
2. Eliberarea pentru persoane fizice şi juridice a autorizaţiilor pentru: procurarea primei arme letale; procurarea primei arme neletale supuse autorizării; acordarea atestatului de colecţionar; funcţionarea poligoanelor de tragere şi organizarea şi desfăşurarea cursurilor de iniţiere şi pregătire teoretică şi practică pe linie de arme şi muniţii; eliberarea atestatului de instructor în poligonul de tragere 30 de zile 10 zile 100/ persoană fizică 300/ persoană juridică 300/ persoană fizică 500/ persoană juridică a) Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare - art. 12, art. 72 alin. (3), art. 80 şi art. 85 b) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, cu modificările şi completările ulterioare
3. Eliberarea autorizaţiei pentru procurarea armei letale sau neletale supuse autorizării titularului de permis (a doua armă şi următoarele) 30 de zile 19 zile 50 100 a) Legea nr. 295/2004, cu modificările şi completările ulterioare - art. 12 b) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, cu modificările şi completările ulterioare
Nr. crt. Denumirea prestaţiei Termenul de efectuare a prestaţiei Cuantumul taxei (lei) Actele normative în baza cărora se efectuează prestaţiile reglementate
În regim normal În regim de urgenţă În regim normal În regim de urgenţă
4. Eliberarea cărţii de identitate a armei 15 zile 10 zile 20 40 a) Legea nr. 295/2004, cu modificările şi completările ulterioare - art. 98 b) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, cu modificările şi completările ulterioare
5. Eliberarea unui nou permis de armă pentru persoanele fizice, respectiv a autorizaţiei de deţinere şi folosire pentru persoanele juridice 15 zile 5 zile 20 40 Legea nr. 295/2004, cu modificările şi completările ulterioare - art. 51 şi 75
6. Autorizarea desfăşurării operaţiunilor cu arme şi muniţii de către persoanele juridice constituite ca armurieri 15 zile 10 zile 500 1.000 a) Legea nr. 295/2004, cu modificările şi completările ulterioare - art. 106 şi art. 110 alin. (3) b) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, cu modificările şi completările ulterioare
7. Eliberarea autorizaţiilor pentru efectuarea operaţiunilor cu materii explozive, vizarea anuală a acestora, precum şi eliberarea autorizaţiilor de transfer sau tranzit al explozivilor de uz civil 30 de zile 15 zile 200 500 a) Legea nr. 295/2004, cu modificările şi completările ulterioare - art. 8, 9 şi 11 b) Hotărârea Guvernului nr. 207/2005 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale explozivilor de uz civil şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă - art. 18 alin. (1) şi art. 23 alin. (3)
8. Avizări artificieri şi pirotehnişti 30 de zile 15 zile 5 10 Normele tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehniştilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 536/2002, cu modificările şi completările ulterioare - art. 115
9. Taxă pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar 10 zile pentru persoane fizice sau juridice 30 de zile pentru persoane fizice aflate în state membre UE - 10 - Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, cu modificările şi completările ulterioare - art. 21 şi 213
Nr. crt. Denumirea prestaţiei Termenul de efectuare a prestaţiei Cuantumul taxei (lei) Actele normative în baza cărora se efectuează prestaţiile reglementate
În regim normal În regim de urgenţă În regim normal În regim de urgenţă
10. Aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la solicitarea persoanelor fizice 22 Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare - art. 2
11. Aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la solicitarea persoanelor juridice şi în cazul reprezentării titularului actului de către un avocat 44 Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare - art. 2
12. Înregistrarea cererii pentru aplicarea apostilei 3 Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare - art. 2

ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 2 la Legea nr. 139/2000) TAXE pentru eliberarea de atestate şi avize care se fac venit la bugetul de stat

Taxe Lei
a) Avizarea amplasării de construcţii supraterane, de obiective care emit în atmosferă fum şi pulberi, de reţele de înaltă tensiune sau de telecomunicaţii, de sisteme de irigaţie prin aspersie şi a plantării de perdele forestiere pe o distanţă de 500 m în afara zonei de protecţie a platformelor meteorologice 150
b) Atestare de competenţă pentru: (i) efectuarea de observaţii şi măsurători meteorologice, altele decât cele efectuate în reţeaua naţională de staţii meteorologice, şi avizarea punerii în circulaţie publică a datelor şi informaţiilor obţinute (ii) elaborarea prognozelor meteorologice ori a studiilor meteorologice şi/sau climatologice de către persoane fizice sau juridice, altele decât Centrul meteorologic naţional, şi avizarea punerii în circulaţie publică a acestora, astfel: - prognoze specializate sau studii, la nivel local sau regional - prognoze generale sau studii, la nivel naţional 250 500 1.500


SmartCity5

COMENTARII la OUG 70/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 70 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 70/2009
Legea 307 2006
privind apararea impotriva incendiilor
Hotărârea 878 2005
privind accesul publicului la informatia privind mediul
Hotărârea 2337 2004
privind stabilirea taxelor pentru furnizarea datelor din Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare si din registrele judetene si al municipiului Bucuresti de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare
Legea 481 2004
privind protectia civila*)
Ordonanţa 83 2001
privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor
Ordonanţa 128 2000
pentru stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate in regim de urgenta catre populatie de Ministerul de Interne
Legea 139 2000
privind activitatea de meteorologie
Legea 117 1999
privind taxele extrajudiciare de timbru
Ordonanţa 24 1992
privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu