E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 111 din 10 octombrie 1996

privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 267 din 29 octombrie 1996


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Obiectul prezentei legi este desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare in scopuri exclusiv pasnice, astfel incat sa se indeplineasca conditiile de securitate nucleara, de protectie a personalului expus profesional, a populatiei, a mediului si a proprietatii, cu riscuri minime prevazute de reglementari si cu respectarea obligatiilor ce decurg din acordurile si conventiile la care Romania este parte.
    Art. 2
    Prevederile prezentei legi se aplica urmatoarelor activitati si surse:
    a) cercetarea, proiectarea, amplasarea, productia, constructia, montajul, punerea in functiune, exploatarea, modificarea, dezafectarea, importul si exportul obiectivelor si instalatiilor nucleare;
    b) mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si toriu;
    c) producerea, furnizarea, inchirierea, transferul, manipularea, detinerea, prelucrarea, tratarea, utilizarea, depozitarea temporara sau definitiva, transportul, tranzitul, importul si exportul materialelor nucleare si radioactive, inclusiv al combustibilului nuclear, al deseurilor radioactive si al dispozitivelor generatoare de radiatii ionizante;
    d) furnizarea si utilizarea aparaturii de control dozimetric al radiatiilor ionizante, a materialelor si dispozitivelor utilizate pentru protectia impotriva radiatiilor ionizante, precum si a mijloacelor de conteinerizare sau de transport, special amenajate in acest scop;
    e) producerea, furnizarea, inchirierea, transferul, detinerea, exportul, importul materialelor, dispozitivelor si echipamentelor prevazute in anexa nr. 1 la prezenta lege;
    f) detinerea, transferul, importul si exportul informatiilor nepublicate, aferente materialelor, dispozitivelor si echipamentelor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive;
    g) realizarea produselor si serviciilor destinate obiectivelor si instalatiilor nucleare.
    Art. 3
    Termenii si expresiile folosite in cuprinsul legii sunt definite in anexa nr. 2 la prezenta lege.
    Art. 4
    (1) Autoritatea nationala competenta in domeniul nuclear, care exercita atributiile de reglementare, autorizare si control, prevazuta in prezenta lege, este Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, prin Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare.
    (2) Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, denumita in continuare comisia, isi va elabora propriul regulament de organizare si functionare ce va fi aprobat prin hotarare a Guvernului.
    (3) Finantarea activitatii comisiei este asigurata de la bugetul de stat.
    (4) Taxele de autorizare a activitatilor prevazute la art. 2 se fac venit la bugetul de stat.
    (5) O cota-parte din tarifele incasate de comisie, reprezentand contravaloarea cheltuielilor de expertizare tehnica, examinare si control, in vederea autorizarii activitatilor nucleare prevazute la art. 2, se face venit la bugetul de stat; restul din tarifele incasate poate fi utilizat de comisie pentru cheltuieli materiale specifice acestor activitati, evidentiindu-se intr-un cont separat, ca surse extrabugetare. Cotele respective se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    Art. 5
    (1) Comisia este abilitata sa emita reglementari pentru detalierea cerintelor generale de securitate nucleara, de protectie impotriva radiatiilor ionizante, de asigurare a calitatii, de control al neproliferarii armelor nucleare, de protectie fizica si de interventie in caz de accident nuclear, inclusiv procedurile de autorizare si control, precum si orice alte reglementari necesare activitatii de autorizare si control in domeniul nuclear.
    (2) Comisia poate emite si reglementari, cu consultarea ministerelor si a altor factori interesati, potrivit responsabilitatilor specifice acestora.
    (3) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) reglementarile si atributiile de autorizare si control pentru care prezenta lege contine prevederi exprese de abilitare a altor ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale.
    (4) Comisia, prin reglementarile emise si prin masurile dispuse in cadrul procedurilor de autorizare si control, trebuie sa asigure cadrul adecvat in care persoana fizica sau persoana juridica desfasoara, in conditii de siguranta, activitati supuse prevederilor prezentei legi.
    (5) Comisia va revizui reglementarile ori de cate ori este necesar pentru corelarea cu standardele internationale si cu conventiile internationale ratificate in domeniu si va dispune masurile necesare pentru aplicarea acestora.
    (6) Comisia va revizui Regulamentul de taxe si tarife pentru autorizarea si controlul activitatilor nucleare, ori de cate ori este necesar, cu avizul Ministerului Finantelor.
    Art. 6
    Cercetarea, experimentarea, dezvoltarea, fabricarea, importul, exportul, tranzitul, detinerea sau detonarea unei arme nucleare sau a oricarui dispozitiv exploziv nuclear sunt interzise pe teritoriul Romaniei.
    Art. 7
    Importul deseurilor radioactive este interzis, cu exceptia situatiilor in care importul decurge nemijlocit din prelucrarea, in afara teritoriului Romaniei, a unui export, anterior autorizat, de deseuri radioactive, inclusiv combustibil nuclear ars, in baza prevederilor unor acorduri internationale sau contracte incheiate cu parteneri comerciali cu sediul in strainatate, in conditiile prevazute de prezenta lege.

    CAP. 2
    Regimul de autorizare

    Sectiunea 1
    Autorizatii si permise de exercitare a activitatilor in domeniul nuclear
    Art. 8
    (1) Activitatile si sursele prevazute la art. 2 necesita autorizatie eliberata de comisie, cu respectarea procedurii de autorizare specifica fiecarui gen de activitate sau sursa, in conformitate cu prevederile art. 5.
    (2) Autorizatia se elibereaza numai persoanelor juridice, la cererea acestora, daca fac dovada respectarii prevederilor prezentei legi.
    (3) Autorizatia poate fi folosita numai in scopul pentru care a fost eliberata, cu respectarea limitelor si a conditiilor precizate in aceasta.
    (4) Autorizatiile prevazute la alin. (1) se solicita si, respectiv, se elibereaza, simultan sau succesiv, separat pentru fiecare gen de activitate sau pentru fiecare instalatie cu functionalitate proprie, din patrimoniul solicitantului, sau pentru fiecare tip distinct de material radioactiv, de dispozitiv generator de radiatii ionizante, de aparatura de control dozimetric al radiatiilor ionizante sau al gradului de contaminare radioactiva, de material sau dispozitiv utilizat in scopul protectiei impotriva radiatiilor ionizante, de mijloc de conteinerizare sau de transport special amenajat in acest scop, pe care solicitantul autorizatiei de producere intentioneaza sa-l realizeze, in vederea utilizarii sau comercializarii.
    (5) Autorizarea unei faze de realizare sau de functionare a oricarei instalatii se poate face numai daca fazele anterioare au primit toate tipurile de autorizatii necesare.
    (6) In intelesul prevederilor alin. (5), fazele de autorizare a obiectivelor si instalatiilor nucleare sunt, dupa caz, urmatoarele:
    a) proiectarea;
    b) amplasarea;
    c) producerea;
    d) constructia si montajul;
    e) punerea in functiune;
    f) functionarea de proba;
    g) functionarea si intretinerea;
    h) repararea sau modificarea;
    i) conservarea;
    j) dezafectarea.
    (7) Pentru fazele de realizare sau de functionare a instalatiilor se pot elibera autorizatii partiale.
    (8) Autorizatiile partiale, care se elibereaza, simultan sau succesiv, pentru una si aceeasi faza dintre cele prevazute la alin. (6), pot avea caracter de decizie provizorie a comisiei, daca petitionarul solicita expres aceasta. In acest caz ele au valabilitate pana la eliberarea autorizatiei definitive de acel tip, dar nu mai mult de 2 ani, cu drept de prelungire, la cerere, pentru inca 2 ani, atunci cand nu sunt disponibile toate informatiile necesare in timp util.
    (9) Comisia va retrage autorizatia partiala ori de cate ori va constata lipsa de preocupare a titularului autorizatiei pentru completarea informatiilor necesare in sustinerea cererii de eliberare a autorizatiei.
    Art. 9
    (1) Titularul autorizatiei prevazute la art. 8 va utiliza in activitatile autorizate numai personal care este posesor al unui permis de exercitare, valabil pentru aceste activitati.
    (2) Permisul de exercitare se elibereaza pe baza reglementarilor emise conform prevederilor art. 5.
    (3) Permisul de exercitare se elibereaza, in baza unei evaluari si examinari, de catre autoritatea nationala competenta, numai pentru persoanele fizice care au responsabilitati in desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare.
    Art. 10
    (1) Autorizatia si permisul de exercitare se elibereaza pe o perioada determinata prin reglementarile emise conform prevederilor art. 5.
    (2) Dreptul dobandit pe baza autorizatiei si permisului de exercitare nu poate fi transmis fara acordul emitentului.
    (3) Pentru a se elibera autorizatia sau permisul de exercitare, solicitantul trebuie:
    a) sa achite in contul comisiei tarifele de expertizare tehnica, examinare si control, in conformitate cu regulamentul prevazut la art. 5 alin. (6);
    b) sa achite la trezoreria statului taxele de autorizare, in conformitate cu regulamentul prevazut la art. 5 alin. (6).
    Art. 11
    Autorizatiile prevazute la art. 8 se suspenda sau se retrag, in parte sau in intregime, de catre emitent, din proprie initiativa sau la sesizarea oricaror persoane fizice sau juridice, in toate cazurile in care comisia constata ca:
    a) titularul autorizatiei nu a respectat prevederile prezentei legi si reglementarile specifice sau limitele si conditiile prevazute in autorizatie;
    b) nu sunt indeplinite integral si la termenul stabilit masurile dispuse de organele de control abilitate prin prezenta lege;
    c) apar situatii noi din punct de vedere tehnic sau de alta natura, necunoscute la data eliberarii autorizatiei, care pot afecta desfasurarea in conditii de siguranta a activitatilor nucleare;
    d) titularul autorizatiei nu-si indeplineste obligatiile cu privire la constituirea Fondului pentru gospodarirea deseurilor radioactive si dezafectare sau la asigurarea de raspundere civila pentru daune catre terti in caz de accident nuclear;
    e) titularul autorizatiei inceteaza de a mai fi legal constituit;
    f) titularul autorizatiei isi pierde capacitatea juridica.
    Art. 12
    Permisul de exercitare prevazut la art. 9 se suspenda sau se retrage de catre emitent, din proprie initiativa sau la sesizarea altor institutii cu atributii de control potrivit prezentei legi sau a persoanelor de specialitate, in toate cazurile in care emitentul constata ca:
    a) titularul permisului de exercitare nu a respectat prevederile mentionate in reglementarile emise conform prevederilor art. 5;
    b) titularul permisului de exercitare inceteaza din viata sau isi pierde capacitatea juridica.
    Art. 13
    (1) Comisia poate completa, revizui sau modifica, motivat, limitele si conditiile specificate in autorizatiile sau permisele de exercitare.
    (2) In cazul in care nu sunt respectate noile conditii impuse potrivit alin. (1), se aplica, dupa caz, dispozitiile art. 11 si 12.
    Art. 14
    Prelungirea perioadei de valabilitate a autorizatiei sau a permiselor de exercitare, reautorizarea sau eliberarea unui nou permis se fac in conditiile prevazute la art. 8, 9 si 13.
    Art. 15
    (1) Retragerea in mod exceptional a autorizatiei prevazute la art. 8 indreptateste pe titularul autorizatiei la primirea unei compensatii din partea autoritatii care a dispus retragerea autorizatiei. Cuantumul compensatiei se va determina tinand seama atat de interesul public, cat si de cel al titularului autorizatiei retrase, precum si de motivele care au condus la retragerea autorizatiei. Cuantumul compensatiei se stabileste prin intelegerea partilor sau, in caz de neintelegere, de catre instanta judecatoreasca.
    (2) Autorizatia se retrage fara compensatie in urmatoarele situatii:
    a) titularul autorizatiei a obtinut autorizatia facand uz de declaratii false;
    b) titularul autorizatiei a incalcat prevederile prezentei legi, dispozitiile organelor de autorizare si de control in materie sau limitele si conditiile prevazute in autorizatie;
    c) retragerea autorizatiei s-a dispus datorita faptului ca personalul titularului, tertii, populatia sau mediul au fost expuse la riscuri peste limitele reglementate, generate de activitatea autorizata.
    (3) Prevederile prezentului articol se aplica si in conditiile stabilite potrivit art. 13.
    Art. 16
    (1) Activitatile si instalatiile in care se utilizeaza cantitati mici de material radioactiv si/sau materiale care au un nivel de radioactivitate scazut, astfel incat riscurile aferente activitatii sunt minimum acceptate, se excepteaza, in parte sau in totalitate, de la aplicarea regimului de autorizare prevazut in prezenta lege, fara ca prin aceasta sa se aduca atingere desfasurarii in conditii de nesiguranta a activitatilor nucleare.
    (2) Limitele si criteriile detaliate de exceptare partiala sau totala de la aplicarea regimului de autorizare vor fi stabilite prin reglementarile emise in conformitate cu prevederile art. 5.
    Art. 17
    (1) Persoanele juridice pot sa solicite, pentru activitatile pe care intentioneaza sa le desfasoare, un aviz preliminar de la comisie, din care, pe baza informatiilor prezentate de solicitant, sa rezulte incadrarea in limitele de exceptare prevazute la art. 16.
    (2) In cazul in care avizul preliminar nu confirma incadrarea in limitele de exceptare, solicitantul este obligat sa ceara autorizarea activitatilor respective, in conformitate cu prevederile art. 8.
    (3) Raspunderea pentru corectitudinea informatiilor prezentate in sprijinul cererii de aviz preliminar revine solicitantului.

    Sectiunea a 2-a
    Conditii de autorizare
    Art. 18
    (1) Autorizatiile prevazute la art. 8 se elibereaza numai daca solicitantul autorizatiei indeplineste urmatoarele conditii, dupa caz:
    a) este in masura sa demonstreze calificarea profesionala, pe functii, a personalului propriu, cunoasterea de catre acesta a cerintelor reglementarilor privind securitatea nucleara si protectia impotriva radiatiilor ionizante, precum si probitatea persoanelor care au autoritate de decizie in conducerea lucrarilor pe timpul constructiei si functionarii instalatiei sau in conducerea altor activitati nucleare, dintre cele mentionate la acel articol;
    b) da dovada de capacitate organizatorica si responsabilitate in prevenirea si limitarea consecintelor avariilor, cu posibile efecte cu impact negativ asupra vietii si sanatatii personalului propriu, populatiei, mediului, proprietatii tertilor sau asupra patrimoniului propriu;
    c) raspunde ca restul personalului propriu, care asigura functionarea instalatiei, sa aiba nivelul necesar de cunostinte specifice functiei pe care o indeplineste, privind exploatarea instalatiei in conditii de securitate nucleara, riscurile asociate si masurile de securitate nucleara aplicabile;
    d) ia toate masurile necesare, la nivelul normelor tehnologice si stiintifice in vigoare, pentru a preveni producerea daunelor care ar rezulta in urma constructiei si functionarii instalatiei;
    e) instituie o asigurare sau orice alta garantie financiara care sa-i acopere raspunderea pentru daune nucleare, cuantumul, natura si conditiile asigurarii sau garantiei fiind conforme celor prevazute de lege si de conventiile internationale la care Romania este parte;
    f) raspunde de luarea masurilor necesare pentru prevenirea amestecului de orice natura sau pentru inlaturarea perturbarilor datorate oricaror terti in procesul decizional, in timpul constructiei si pe durata functionarii instalatiei nucleare;
    g) propune un amplasament al instalatiei care nu contravine prevederilor legale si intereselor publice prioritare, cu privire la necontaminarea apei, aerului si solului, si nu afecteaza functionarea altor instalatii situate in vecinatate;
    h) dispune de aranjamente materiale si financiare corespunzatoare si suficiente pentru colectarea, transportul, tratarea, conditionarea si depozitarea deseurilor radioactive generate din propria activitate, precum si pentru dezafectarea instalatiei nucleare, atunci cand va inceta definitiv activitatea autorizata, si a achitat contributia pentru constituirea Fondului pentru gospodarirea deseurilor radioactive si dezafectare;
    i) instituie si mentine un sistem conform reglementarilor specifice de protectie impotriva radiatiilor ionizante;
    j) instituie si mentine un sistem conform reglementarilor specifice de protectie fizica a combustibilului nuclear, a materialelor nucleare si radioactive, a produselor si deseurilor radioactive, precum si a instalatiilor nucleare, inclusiv a depozitelor de combustibil nuclear, de materiale nucleare si radioactive, de produse si deseuri radioactive;
    k) instituie si mentine un sistem autorizat de asigurare a calitatii in activitatea proprie si se asigura ca furnizorii sai de produse si de servicii, cat si subfurnizorii acestora in lant, instituie si mentin propriul lor sistem controlat de asigurare a calitatii;
    l) instituie si mentine un sistem propriu, aprobat, de pregatire a interventiei in caz de accident nuclear;
    m) instituie si mentine un sistem in conformitate cu reglementarile de aplicare a garantiilor nucleare;
    n) detine toate celelalte acorduri, autorizatii si avize prevazute de lege;
    o) instituie si mentine un sistem de informare a publicului in conformitate cu reglementarile legale.
    (2) Conditiile de autorizare prevazute la alin. (1) vor fi detaliate in reglementarile emise conform prevederilor art. 5.
    Art. 19
    (1) Se interzice detinerea combustibilului nuclear fara a poseda pentru aceasta autorizatie de producere, de detinere, de depozitare, de tratare, de prelucrare, de utilizare sau de transport, in acord cu activitatile pe care le desfasoara, eliberata in conformitate cu prevederile art. 18, 20 si 22.
    (2) Combustibilul nuclear detinut ilegal se confisca, devine proprietate publica a statului si se preda unui custode, special desemnat in acest scop.
    (3) Desemnarea unui titular de autorizatie drept custode al combustibilului nuclear se face de catre emitentul autorizatiei prin prevederea expresa in autorizatie a obligatiei de a accepta combustibil nuclear in custodie, in numele statului.
    (4) Obligatiile privind pastrarea in custodie se aplica si combustibilului nuclear ars si altor materiale nucleare, cu exceptia deseurilor radioactive.
    (5) Combustibilul nuclear aflat in custodie sau in depozitare autorizata poate fi eliberat numai daca:
    a) detinatorul poseda in prealabil una dintre autorizatiile prevazute la alin. (1);
    b) combustibilul nuclear urmeaza a fi incredintat unui caraus autorizat, in vederea efectuarii unui transport autorizat catre un destinatar autorizat.
    (6) Cheltuielile de custodie ale titularului autorizatiei vor fi suportate de catre detinatorul inscrisurilor de proprietate asupra combustibilului nuclear depus in custodie, in baza unei intelegeri contractuale sau, in caz de neintelegere, in baza unei hotarari judecatoresti.
    (7) Combustibilul nuclear nerevendicat prin inscrisuri de proprietate devine, in momentul constatarii, proprietate publica a statului.
    Art. 20
    (1) Transportul combustibilului nuclear in afara incintei obiectivelor nucleare sau in afara locurilor in care combustibilul nuclear este tinut in custodie se efectueaza numai de catre agenti de transport sau carausi autorizati in acest scop, in conformitate cu prevederile art. 8 si 18.
    (2) Autorizatiile prevazute la alin. (1) se elibereaza numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
    a) combustibilul nuclear este transportat in conformitate cu reglementarile nationale privind transportul materialelor radioactive, emise in conformitate cu prevederile art. 5 si cu cele internationale privind transportul marfurilor periculoase;
    b) alegerea modului, a timpului si a rutei de transport nu contravine interesului public.
    (3) Dispozitiile prezentului articol se aplica si combustibilului nuclear ars, produselor si deseurilor radioactive si altor materiale nucleare sau radioactive.
    Art. 21
    Utilizarea mijloacelor de transport amenajate special pentru transportul combustibilului nuclear, al materialelor nucleare, al produselor radioactive sau al deseurilor radioactive este permisa numai atunci cand carausul autorizat este in posesia unei autorizatii pentru mijlocul de transport respectiv, eliberata de comisie.
    Art. 22
    (1) Autorizatia de import si de export prevazuta la art. 8 se elibereaza numai in urmatoarele conditii, dupa caz:
    a) solicitantul autorizatiei este in masura sa demonstreze competenta si probitatea persoanelor cu activitate de control decizional asupra operatiunilor de import sau de export pentru care solicita eliberarea autorizatiei, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
    b) in cazul importului, solicitantul autorizatiei se angajeaza sa asigure respectarea prevederilor prezentei legi, a reglementarilor emise in conformitate cu prevederile art. 5 si a angajamentelor internationale asumate de Romania in domeniul energiei nucleare, sa livreze produsele si informatiile numai catre beneficiari autorizati in acest scop, in conformitate cu prevederile art. 8 si 18, si sa raporteze de indata comisiei asupra intrarii in tara a produselor si informatiilor importate;
    c) in cazul exportului, solicitantul autorizatiei obtine de la partenerul sau extern garantiile necesare din care sa rezulte ca acesta nu il va folosi in scopuri care sa prejudicieze obligatiile internationale asumate de Romania ori siguranta nationala. De asemenea, va demonstra ca exportul indeplineste prevederile prezentei legi si reglementarile specifice.
    (2) Exportatorul este obligat sa raporteze de indata comisiei asupra iesirii din tara a produselor si a informatiilor exportate.
    (3) In intelesul acestei legi, orice expeditie spre teritoriul Romaniei este considerata import, iar orice expeditie dinspre teritoriul Romaniei este considerata export.
    Art. 23
    (1) Producerea, furnizarea sau importul celor prevazute la art. 8 alin. (4) necesita obtinerea, in prealabil, a unei autorizatii de produs, model sau tip, emisa de comisie.
    (2) Sursele-etalon de radiatii si mijloacele de masurare in domeniul radiatiilor ionizante trebuie sa aiba aprobarea de model, eliberata de Biroul Roman de Metrologie Legala si sa fie verificate metrologic, in conformitate cu dispozitiile legale.
    (3) Proiectarea, realizarea, utilizarea, detinerea si verificarea mijloacelor de masurare in domeniul radiatiilor ionizante pentru necesitatile armatei se autorizeaza de catre Ministerul Apararii Nationale.
    Art. 24
    (1) Este obligatorie autorizarea de asigurare a calitatii in domeniul nuclear a activitatilor de aprovizionare, proiectare, fabricare, constructie-montaj, reparare si intretinere pentru produsele, serviciile si sistemele care sunt clasificate ca fiind importante pentru securitatea instalatiei nucleare.
    (2) Autorizatia se elibereaza de catre comisie, in conformitate cu prevederile art. 8 si 18 si cu reglementarile specifice referitoare la furnizorii de produse si de servicii din aceste categorii, precum si la subfurnizorii acestora, in lant.
    (3) Autorizatia prevazuta la alin. (1) si (2) se elibereaza numai daca solicitantul autorizatiei indeplineste urmatoarele conditii, dupa caz:
    a) este in masura sa demonstreze calificarea profesionala, pe functii, a personalului propriu, cunoasterea de catre acesta a cerintelor de securitate nucleara, precum si probitatea persoanelor care au autoritate de decizie in conducerea activitatilor care concura la realizarea produselor, serviciilor si sistemelor care fac obiectul autorizatiei;
    b) raspunde ca restul personalului propriu, angrenat in activitatile care concura la realizarea acestor produse, servicii sau sisteme, sa aiba nivelul necesar de cunostinte privind efectele abaterilor de calitate ale acestor produse, servicii sau sisteme asupra securitatii instalatiei nucleare in care urmeaza sa fie incorporate;
    c) raspunde de luarea masurilor necesare pentru prevenirea amestecului de orice natura sau de inlaturarea perturbarilor datorate oricaror terti in procesul decizional si in desfasurarea activitatilor autorizate;
    d) instituie si mentine un sistem controlat de asigurare a calitatii in activitatea proprie si se asigura ca furnizorii sai de produse si de servicii, precum si subfurnizorii acestora, in lant, instituie si mentin propriul lor sistem controlat de asigurare a calitatii.
    (4) Conditiile de autorizare prevazute la alin. (3) vor fi detaliate in reglementarile emise in conformitate cu prevederile art. 5.

    CAP. 3
    Obligatiile titularului autorizatiei si ale altor persoane fizice sau juridice

    Art. 25
    (1) Titularul autorizatiei eliberate potrivit art. 8 are obligatia si raspunderea de a lua toate masurile necesare pentru:
    a) asigurarea si mentinerea:
    - securitatii nucleare, protectiei impotriva radiatiilor ionizante, protectiei fizice, planurilor proprii de interventie in caz de accident nuclear si asigurarii calitatii pentru activitatile desfasurate sau surselor asociate acestora;
    - evidentei stricte a materialelor nucleare si radioactive, precum si a tuturor surselor utilizate sau produse in activitatea proprie;
    b) respectarea limitelor si conditiilor tehnice prevazute in autorizatie si raportarea oricaror depasiri, conform reglementarilor specifice;
    c) limitarea numai la activitatile pentru care a fost autorizat;
    d) dezvoltarea propriului sistem de cerinte, regulamente si instructiuni care asigura desfasurarea activitatilor autorizate fara riscuri inacceptabile de orice natura.
    (2) Raspunderea pentru daune nucleare, provocate in timpul sau ca urmare a accidentelor ce pot surveni prin desfasurarea activitatilor prevazute in autorizatie ori a altor activitati care au avut ca urmare decesul, vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii unei persoane, distrugerea, degradarea ori imposibilitatea temporara de folosire a vreunui bun, revine in intregime titularului autorizatiei, in conditiile stabilite prin lege si prin angajamentele internationale la care Romania este parte.
    Art. 26
    Titularul autorizatiei pentru desfasurarea unei activitati nucleare care genereaza sau a generat deseuri radioactive este obligat:
    a) sa raspunda pentru gospodarirea deseurilor radioactive generate de activitatea proprie;
    b) sa suporte cheltuielile aferente colectarii, manipularii, transportului, tratarii, conditionarii si depozitarii temporare sau definitive a acestor deseuri;
    c) sa achite contributia legala la constituirea Fondului pentru gospodarirea deseurilor radioactive si dezafectare.
    Art. 27
    Titularul autorizatiei prevazute la art. 8 este obligat:
    a) sa elaboreze un program de pregatire a dezafectarii si sa-l prezinte spre aprobare comisiei;
    b) sa faca dovada achitarii contributiei legale la constituirea Fondului pentru gospodarirea deseurilor radioactive si dezafectare.
    Art. 28
    (1) Expirarea valabilitatii, suspendarea sau retragerea autorizatiei nu exonereaza pe titularul autorizatiei sau pe cel care a preluat titlul de proprietate asupra materialelor, obiectivelor si instalatiilor nucleare, care au fost precizate in autorizatie, de obligatiile prevazute la art. 25-27 sau de cele ce decurg din conditiile prevazute in autorizatie.
    (2) La incetarea activitatii sau la dezafectarea instalatiilor nucleare, precum si la transferul, in parte sau in totalitate, al obiectivelor si instalatiilor nucleare, al produselor radioactive sau al dispozitivelor generatoare de radiatii ionizante, titularul autorizatiei este obligat, in prealabil, sa solicite si sa obtina, in conditiile prevazute de prezenta lege, autorizatia de detinere, dezafectare sau transfer, dupa caz.
    Art. 29
    (1) Persoanele fizice si persoanele juridice, care extrag sau prelucreaza substante minerale asociate in zacamant cu uraniu sau toriu sau substante care in fluxul tehnologic de prelucrare sunt susceptibile de a contine materiale radioactive, au obligatia sa ia masuri de verificare a materialelor si a utilajelor pe intregul ciclu de productie, manipulare, transport si depozitare, pentru a constata daca acestea prezinta o concentratie de substante radioactive sau o radioactivitate care depaseste, la un moment dat, limitele de exceptare din reglementarile prevazute la art. 16.
    (2) In cazul depasirii limitelor de exceptare, activitatile respective sunt supuse regimului de autorizare prevazut de prezenta lege.

    CAP. 4
    Regimul de control

    Art. 30
    Controlul preventiv, operativ-curent si ulterior al respectarii prevederilor prezentei legi si a reglementarilor emise in conformitate cu art. 5 se efectueaza de catre reprezentantii comisiei, anume imputerniciti, la solicitantii sau la titularii de autorizatii. Controlul se efectueaza in incinta in care acestia desfasoara activitati supuse regimului de autorizare, in orice alt loc care ar putea avea legatura cu aceste activitati sau la oricare alta persoana fizica sau juridica ce ar putea desfasura activitati, detine instalatii, materiale, alte surse sau informatii prevazute la art. 2, in oricare dintre urmatoarele situatii:
    a) in vederea eliberarii autorizatiei solicitate;
    b) in perioada de valabilitate a autorizatiei, in mod periodic sau inopinat;
    c) pe baza notificarii titularului autorizatiei;
    d) atunci cand ar putea exista instalatii, materiale, alte surse sau informatii sau s-ar putea desfasura activitati dintre cele prevazute la art. 2.
    Art. 31
    (1) Reprezentantii comisiei, in exercitarea mandatului de control, au urmatoarele drepturi:
    a) sa aiba acces la orice loc in care se desfasoara activitatile supuse controlului;
    b) sa efectueze masuratorile si sa instaleze echipamentul de supraveghere necesar;
    c) sa solicite prelevarea si sa primeasca esantioane din materialele sau produsele supuse, direct sau indirect, controlului;
    d) sa oblige persoana fizica sau persoana juridica controlata la asigurarea indeplinirii prevederilor mentionate la lit. a)-c) si sa mijloceasca extinderea controlului la furnizorii sai de produse si de servicii sau la subfurnizorii acestora;
    e) sa aiba acces la toate informatiile, datele tehnice si contractuale, sub orice forma, necesare pentru indeplinirea obiectivelor controlului, stabilite la art. 30, cu respectarea confidentialitatii, daca detinatorii solicita aceasta;
    f) sa oblige pe titularul autorizatiei sa transmita rapoarte, informatii si notificari, in forma ceruta de reglementari;
    g) sa oblige pe titularul autorizatiei sa mentina evidenta, in forma ceruta de reglementari, a materialelor, altor surse si activitati supuse controlului si sa controleze aceste evidente;
    h) sa primeasca, prin grija solicitantului sau a titularului autorizatiei, echipamentul de protectie necesar.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica, in masura in care acordurile internationale la care Romania este parte o prevad, si persoanelor aprobate de Guvernul Romaniei care efectueaza, in prezenta reprezentantilor desemnati de comisie, controalele prevazute in acele acorduri internationale.
    Art. 32
    (1) Reprezentantii comisiei au obligatia sa respecte, pe toata durata controlului, conditiile de autorizare aplicabile, asa cum sunt ele impuse personalului titularului autorizatiei.
    (2) Dupa incheierea controlului, reprezentantii comisiei au urmatoarele atributii:
    a) sa incheie un proces-verbal de control in care sa consemneze rezultatele controlului, actiunile corective dispuse si termenele de rezolvare a acestora;
    b) sa propuna suspendarea sau retragerea autorizatiei sau a permisului de exercitare, in conditiile prevazute de lege;
    c) sa propuna sesizarea organelor de urmarire judiciara, in cazurile si pentru faptele prevazute in prezenta lege;
    d) sa dispuna titularului autorizatiei sanctionarea disciplinara a personalului vinovat, in conditiile prevazute de prezenta lege;
    e) sa aplice titularului autorizatiei, prin persoanele care, potrivit statutului acestuia, il reprezinta in raport cu autoritatile publice, sanctiunile contraventionale prevazute in prezenta lege pentru persoanele fizice sau juridice;
    f) sa aplice sanctiunile contraventionale prevazute in prezenta lege personalului care se face vinovat pentru savarsirea acestor contraventii.
    Art. 33
    Pe toata durata controlului, persoanele fizice si persoanele juridice supuse controlului au obligatia sa ia toate masurile necesare pentru a permite indeplinirea in bune conditii a prevederilor art. 31 si 32.
    Art. 34
    In caz de nesupunere la control sau de nesupunere fata de oricare dintre dispozitiile sale, comisia poate cere autoritatilor competente fie sa procedeze la executarea silita, fie sa intreprinda o ancheta. Comisia poate cere interventia reprezentantilor Inspectoratului General al Politiei sau, in cazuri de urgenta, poate intreprinde, din proprie initiativa, masuri asiguratorii de securitate nucleara, urmand ca toate cheltuielile aferente sa fie rambursate de titularul autorizatiei de bunavoie sau prin executare silita.

    CAP. 5
    Alte autorizatii, avize si responsabilitati

    Art. 35
    (1) Autorizatia sau permisul de exercitare, emis in baza prevederilor prezentei legi, nu-l scuteste pe titular de respectarea prevederilor legislatiei in vigoare.
    (2) Comisia va stabili modalitatile concrete de aplicare a prezentei legi, ori de cate ori prevederile acesteia nu pot fi aplicate simultan cu prevederile legale de alta natura, cu consultarea autoritatilor administratiei publice in materie, acordand prioritate respectarii conditiilor de desfasurare in siguranta a activitatilor nucleare.
    (3) Diviziunea responsabilitatilor intre comisie si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale se va face cu respectarea atributiilor prevazute de lege pentru acestea, precum si a celor specifice autoritatilor prevazute in prezenta lege.
    (4) In exercitarea mandatului lor, organele cu drept de control al activitatilor nucleare, prevazute in anexa nr. 3, au drepturile prevazute la art. 31 alin. (1) si obligatiile si atributiile prevazute la art. 32, in limitele competentelor stabilite de lege.
    Art. 36
    Regimul de autorizare si control al obiectivelor si instalatiilor nucleare sub presiune se stabileste prin prescriptii tehnice specifice, emise de autoritatea nationala pentru cazane si instalatii de ridicat, cu avizul comisiei, tinand seama de criteriile generale de desfasurare in conditii de siguranta a activitatilor nucleare.
    Art. 37
    (1) Autoritatea centrala pentru protectia mediului va organiza, potrivit legii, reteaua de supraveghere a calitatii mediului, astfel incat sa se asigure activitatea de supraveghere a gradului de contaminare radioactiva a factorilor de mediu pe teritoriul Romaniei.
    (2) Acordurile si autorizatiile de mediu, prevazute de lege, se vor emite de catre autoritatea centrala pentru protectia mediului, pe baza criteriilor de autorizare si de control prevazute de lege, completate cu criteriile de autorizare si de control specifice cuprinse in reglementarile emise de aceasta autoritate, conform prevederilor art. 5, cu consultarea comisiei si a Ministerului Sanatatii, referitor la supravegherea si raportarea evacuarilor de efluenti radioactivi in mediu, precum si a contaminarii radioactive a factorilor de mediu.
    (3) Acordurile si autorizatiile de mediu prevazute la alin. (2) constituie conditie prealabila pentru autorizatia eliberata de comisie, in conformitate cu prevederile art. 8.
    (4) Autoritatea centrala pentru protectia mediului informeaza, ori de cate ori este necesar, comisia si Ministerul Apararii Nationale asupra celor constatate in activitatea de supraveghere exercitata si colaboreaza cu acestea in vederea stabilirii masurilor necesare.
    Art. 38
    (1) Ministerul Sanatatii autorizeaza:
    a) introducerea in circuitul economic si social, in vederea utilizarii sau consumului de catre populatie, a produselor care au fost supuse iradierii sau care contin materiale radioactive;
    b) utilizarea, pentru diagnostic si tratament medical, a surselor inchise, deschise, a dispozitivelor generatoare de radiatii ionizante si a produselor farmaceutice care contin materiale radioactive.
    (2) Cererea de autorizare se face de catre persoanele fizice sau juridice care desfasoara activitatile prevazute la alin. (1).
    (3) Ministerul Sanatatii elaboreaza reglementari proprii de autorizare si de control in acest scop, cu respectarea prevederilor art. 5 si cu consultarea comisiei si a ministerelor interesate.
    Art. 39
    (1) Ministerul Sanatatii organizeaza:
    a) potrivit legii, reteaua de supraveghere a contaminarii cu materiale radioactive a produselor alimentare, pe intregul circuit alimentar, inclusiv a surselor de apa potabila, precum si a altor bunuri destinate folosirii de catre populatie. Se va asigura astfel activitatea de supraveghere a gradului de contaminare radioactiva a acestor bunuri si produse din tara sau provenite din import, destinate utilizarii pe teritoriul Romaniei;
    b) sistemul epidemiologic de supraveghere a starii de sanatate a personalului expus profesional si a conditiilor de igiena in unitatile in care se desfasoara activitatile nucleare. De asemenea, urmareste influenta acestor activitati asupra sanatatii populatiei si emite avizele prevazute de reglementarile in vigoare.
    (2) Ministerul Sanatatii informeaza, ori de cate ori este necesar, comisia si alte ministere interesate asupra celor constatate in activitatea de supraveghere si colaboreaza cu acestea pentru stabilirea masurilor comune ce se impun.
    Art. 40
    (1) Coordonarea pregatirilor de interventie in caz de accident nuclear, cu respectarea prevederilor prezentei legi, se asigura, potrivit legii, de catre Comisia Centrala pentru Accident Nuclear si Caderi de Obiecte Cosmice, sub conducerea Ministerului Apararii Nationale, cu cooperarea tuturor organelor de specialitate ale administratiei publice centrale si locale cu atributii in materie.
    (2) Planul de interventie in caz de accident nuclear pentru amplasamentul obiectivelor si al instalatiilor nucleare se elaboreaza de catre utilizator, titular de autorizatie, impreuna cu toate autoritatile publice centrale si locale si organizatiile implicate in pregatirea si in desfasurarea interventiei in caz de accident nuclear, in conformitate cu cerintele reglementarilor emise potrivit art. 5.
    (3) Planurile de interventie in cazul urgentelor radiologice, cauzate de accidente nucleare in obiective si instalatii aflate pe teritoriul altor state, care pot afecta - prin efecte transfrontiera - teritoriul Romaniei, precum si planurile generale de interventie in afara amplasamentului instalatiilor nucleare de pe teritoriul Romaniei se elaboreaza prin grija Comandamentului apararii civile din cadrul Ministerului Apararii Nationale.
    (4) Autoritatile publice centrale si locale cu atributii in domeniul pregatirii si desfasurarii interventiei in caz de accident nuclear isi elaboreaza planuri proprii, corelate cu planul general de interventie.
    (5) Planul de interventie prevazut la alin. (2) se aproba de catre comisie, cele prevazute la alin. (3) se aproba de Comisia Centrala pentru Accident Nuclear si Caderi de Obiecte Cosmice, iar cele prevazute la alin. (4) se aproba de catre conducatorii autoritatilor publice centrale si locale, cu avizul Secretariatului tehnic al Comisiei Centrale pentru Accident Nuclear si Caderi de Obiecte Cosmice.
    (6) Aplicabilitatea planului de interventie se controleaza si se evalueaza periodic: cel prevazut la alin. (2), de catre comisie, iar cel prevazut la alin. (3) si (4), de catre Comisia Centrala pentru Accident Nuclear si Caderi de Obiecte Cosmice.
    Art. 41
    Importurile si exporturile produselor si informatiilor prevazute in anexa nr. 1 se aproba de Consiliul Interministerial al Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si de Interzicere a Armelor Chimice, iar licenta de import sau de export se elibereaza de Ministerul Comertului, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului, numai dupa ce solicitantul a obtinut autorizatia de import sau de export prevazuta la art. 22.
    Art. 42
    Directia generala a vamilor din Ministerul Finantelor va controla si va admite intrarea in tara sau iesirea din tara, pe baza autorizatiei emise de comisie, a bunurilor pentru care prezenta lege impune autorizatie.

    CAP. 6
    Sanctiuni

    Art. 43
    Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea materiala, disciplinara, administrativa, penala sau civila, dupa caz.
    Art. 44
    (1) Efectuarea unei activitati dintre cele prevazute la art. 2 si la art. 38 alin. (1), fara a avea autorizatia corespunzatoare prevazuta de lege, se pedepseste dupa cum urmeaza:
    a) cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda, activitatile prevazute la art. 2 lit. a) privitoare la cercetarea, proiectarea, amplasarea, productia, constructia sau montajul obiectivelor si instalatiilor nucleare, la art. 2 lit. b), d) si g), precum si la art. 38 alin. (1);
    b) cu inchisoare de la 3 ani la 10 ani si interzicerea unor drepturi, pentru efectuarea neautorizata a unor activitati prevazute la art. 2 lit. a) privitoare la punerea in functiune, exploatarea, modificarea, dezafectarea, importul sau exportul instalatiilor nucleare si la art. 2 lit. c), e) si f).
    (2) Tentativa la infractiunile prevazute la alin. (1) lit. b) se pedepseste.
    Art. 45
    (1) Scoaterea din functiune, in totalitate sau in parte, a echipamentelor de supraveghere si control instalate in conditiile art. 31 alin. (1) lit. b) si alin. (2), fara a avea motive ce decurg din cerintele de securitate nucleara sau radioprotectie, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
    (2) Daca fapta prevazuta la alin. (1) este savarsita din culpa, pedeapsa este inchisoarea de la 3 luni la un an sau amenda.
    Art. 46
    (1) Dezvoltarea, fabricarea, detinerea, importul, exportul, tranzitul sau detonarea armelor nucleare sau a oricaror dispozitive explozive nucleare se pedepseste cu inchisoarea de la 10 ani la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.
    (2) Daca faptele prevazute la alin. (1) au avut ca urmare moartea uneia sau a mai multor persoane ori alte consecinte deosebit de grave, pedeapsa este inchisoarea pe viata sau inchisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.
    (3) Tentativa se pedepseste.
    Art. 47
    Constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii sa fie considerate infractiuni, urmatoarele fapte:
    a) nerespectarea obligatiilor de raportare prevazute la art. 25 lit. b) si la art. 31 alin. (1) lit. f);
    b) nerespectarea limitelor si a conditiilor prevazute in autorizatiile eliberate in conformitate cu prevederile art. 8;
    c) neaducerea la indeplinire, in termenul stabilit, a dispozitiilor date in scris, cu confirmare de primire, de catre comisie, sau, prin proces-verbal de control, de catre reprezentantii acesteia;
    d) utilizarea de personal in activitati care nu prezinta risc de accident nuclear, care nu are pregatirea necesara pentru activitatea prestata sau de personal neverificat ori respins la examenele periodice;
    e) utilizarea de personal care nu dovedeste cunostintele si aptitudinile necesare sau nu le aplica in activitatea desfasurata, cu implicatii in functionarea instalatiei in conditii de securitate nucleara, riscurile asociate si masurile de securitate nucleare aplicabile;
    f) incalcarea reglementarilor prevazute la art. 25 lit. a) de catre persoanele care au drept de control decizional in conducerea lucrarilor, pe timpul constructiei si al functionarii instalatiei nucleare;
    g) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 25 lit. d), daca prin aceasta se genereaza riscuri inacceptabile de orice natura;
    h) folosirea de catre persoanele autorizate a materialelor radioactive, a dispozitivelor generatoare de radiatii ionizante sau a instalatiilor nucleare incredintate in alte scopuri ori pentru alte operatiuni decat cele stabilite pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu;
    i) exercitarea de activitati nucleare fara permisul de exercitare corespunzator prevazut la art. 9.
    Art. 48
    (1) In cazul contraventiilor prevazute la art. 47 lit. a)-g), amenda care se aplica persoanelor fizice este de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei, iar pentru persoanele juridice, de la 2.000.000 lei la 20.000.000 lei. In cazul contraventiilor prevazute la art. 47 lit. h) si i), amenda este de la 200.000 lei la 2.000.000 lei si se aplica persoanei care se face vinovata de savarsirea lor.
    (2) Nivelul acestor amenzi se va actualiza prin hotarare a Guvernului, in raport cu rata inflatiei.
    Art. 49
    Constatarea si aplicarea contraventiilor se fac de catre reprezentantii imputerniciti ai comisiei.
    Art. 50
    Dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia prevederilor art. 25, 26 si 27, sunt aplicabile contraventiilor prevazute in prezenta lege.
    Art. 51
    Obiectivele si instalatiile nucleare, componentele acestora, combustibilul nuclear, produsele radioactive, inclusiv deseurile radioactive, dispozitivele nucleare explozive sau componentele acestora, care au fost supuse confiscarii speciale prin hotarare judecatoreasca, in conditiile prevazute la art. 118 din Codul penal, de la partea vinovata, trebuie sa fie retinute pe cheltuiala fostului proprietar intr-un loc sigur, sub sigiliul autoritatilor publice, cu respectarea cerintelor de securitate nucleara, astfel incat sa nu lezeze viata sau sanatatea populatiei si sa nu cauzeze deteriorarea mediului sau a proprietatii pana la dispunerea masurilor legale cu privire la acestea.

    CAP. 7
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 52
    Ori de cate ori este necesar, din ratiuni de stat, combustibilul nuclear si produsele radioactive pot fi rechizitionate conform legii.
    Art. 53
    Orice persoana fizica sau juridica, care a suferit un prejudiciu ca urmare a abuzurilor savarsite de comisie sau de alt organism prevazut de prezenta lege, poate face plangere, in termen de 30 de zile, la instanta de contencios administrativ.
    Art. 54
    (1) Autorizatia si permisele eliberate inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi isi mentin valabilitatea pana la termenul prevazut.
    (2) Prevederile prezentei legi se aplica si cererilor de autorizare in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a acesteia.
    (3) Orice persoana care la data intrarii in vigoare a prezentei legi desfasoara activitati pentru care se aplica regimul de autorizare si de control, prevazut la cap. II, IV si V din prezenta lege, este obligata sa solicite autorizatie in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a legii, daca acest lucru nu era necesar anterior intrarii in vigoare a prezentei legi.
    Art. 55
    (1) In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Guvernul va prezenta spre adoptare proiectul legii privind raspunderea civila pentru daune nucleare si proiectul legii privind constituirea Fondului pentru gospodarirea deseurilor radioactive si dezafectare.
    (2) Pana la adoptarea si la intrarea in vigoare a legii privind raspunderea civila pentru daune nucleare se aplica regimul prevazut de conventiile internationale la care Romania este parte.
    Art. 56
    (1) In termen de 180 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, organele de specialitate ale administratiei publice mentionate vor emite reglementarile prevazute de prezenta lege.
    (2) Pana la intrarea in vigoare a reglementarilor prevazute la alin. (1) se vor aplica prevederile normelor existente.
    (3) Reglementarile emise potrivit prezentei legi se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 57
    Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta lege.
    Art. 58
    Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 59
    Legea nr. 61/1974 cu privire la desfasurarea activitatilor in domeniul nuclear din Romania si Legea nr. 6/1982 privind asigurarea calitatii obiectivelor si instalatiilor nucleare, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi se abroga, cu exceptia dispozitiilor referitoare la promovarea si desfasurarea activitatii de cercetare stiintifica in domeniul nuclear.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 23 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

              PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                    ADRIAN NASTASE

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 23 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

              p. PRESEDINTELE SENATUI
                     ION SOLCANU


    ANEXA 1

                          LISTA
materialelor, dispozitivelor, echipamentelor si informatiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive, la care se face referire la art. 2 lit. e) si f)

    a) materiale nenucleare, materiale ale caror proprietati sunt adecvate utilizarii in producerea energiei de origine nucleara;
    b) dispozitive sau echipamente special concepute pentru a fi utilizate in instalatii din ciclul combustibilului nuclear sau adecvate utilizarii lor in acest scop;
    c) dispozitive sau echipamente special concepute pentru a fi utilizate in fabricarea materialelor nucleare sau in fabricarea acelor materiale nenucleare care sunt prevazute la lit. a), cat si acele dispozitive sau echipamente care sunt adecvate utilizarii in aceleasi scopuri;
    d) dispozitive sau echipamente esentiale pentru fabricarea dispozitivelor mentionate la lit. b) si c).
    Lista detaliata a materialelor, dispozitivelor, echipamentelor si informatiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare si a altor dispozitive nucleare explozive, prevazute in prezenta anexa, precum si regimul de control al exporturilor acestora vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului, cu respectarea prevederilor din tratatele, acordurile, conventiile si intelegerile internationale la care Romania este parte.

    ANEXA 2

                          DEFINITIILE
la care se face referire la art. 3 din prezenta lege

    a) accident nuclear - eveniment nuclear care afecteaza instalatia si provoaca iradierea sau contaminarea populatiei sau mediului peste limitele permise de reglementarile in vigoare;
    b) activitate nucleara - orice practica umana care introduce surse sau cai de expunere suplimentare, extinde expunerea la un numar mai mare de persoane sau modifica reteaua de cai de expunere, plecand de la sursele existente, marind astfel expunerea sau probabilitatea expunerii persoanelor sau numarul de persoane expuse;
    c) autoritate nationala competenta in domeniul nuclear - autoritatea, stabilita de lege, cu competenta legala de a elibera autorizatii, de a efectua controale si de a reglementa amplasarea, proiectarea, constructia, punerea in functiune, exploatarea sau dezafectarea obiectivelor si instalatiilor nucleare;
    d) autorizatie - document emis de autoritatea nationala competenta in domeniul nuclear, in baza unei evaluari de securitate nucleara si control, catre o persoana juridica, la cererea acesteia, pentru desfasurarea unei activitati nucleare;
    e) ciclu de combustibil nuclear - ansamblul de operatiuni care cuprind extractia si prelucrarea minereurilor si imbogatirea uraniului si toriului, fabricarea combustibilului nuclear, exploatarea reactorilor nucleari, retratarea combustibilului nuclear, dezafectarea, orice activitate de gospodarire a deseurilor radioactive sau orice activitate de cercetare-dezvoltare asociata uneia dintre operatiunile sus-mentionate;
    f) combustibil nuclear - material sau un ansamblu mecanic care contine materie prima sau material fisionabil, special destinat folosirii intr-un reactor nuclear, in scopul producerii energiei nucleare;
    g) deseuri radioactive - acele materiale rezultate din activitatile nucleare, pentru care nu s-a prevazut nici o intrebuintare, care contin sau sunt contaminate cu radionuclizi in concentratii superioare limitelor de exceptare;
    h) dispozitive generatoare de radiatii ionizante - dispozitive care produc radiatii X, neutroni sau particule incarcate;
    i) instalatii de iradiere - echipamente ce cuprind dispozitive generatoare de radiatii ionizante sau surse de radiatii capabile sa produca campuri de radiatii intense;
    j) instalatie nucleara - generator de radiatie nucleara, instalatia, aparatul sau dispozitivul care extrage, produce, prelucreaza sau contine materiale radioactive; instalatia nucleara include si cladirile sau structurile aferente;
    k) obiective nucleare - uzine pentru fabricarea combustibilului nuclear, reactori nucleari, inclusiv ansamblurile critice si subcritice, reactori de cercetare, centrale nuclearo-electrice, instalatii de stocare a combustibilului iradiat, unitati de imbogatire sau instalatii de retratare;
    l) materie prima nucleara - uraniu ori toriu sau orice combinatie a acestora, in orice forma fizica sau chimica; zacaminte care contin cel putin 0,03% in greutate uraniu, toriu sau orice combinatie a acestora;
    m) material fisionabil special - plutoniu, uraniu 233, uraniu imbogatit in izotopul 233 sau in izotopul 235; orice material imbogatit artificial in oricare dintre izotopii mentionati anterior;
    n) material radioactiv - orice material, in orice stare de agregare, care reprezinta fenomenul de radioactivitate, inclusiv deseurile radioactive;
    o) material nuclear - alte materiale care, datorita unor proprietati nucleare specifice, sunt de interes deosebit pentru domeniul nuclear, stabilite prin reglementari specifice;
    p) minerit - prospectarea, explorarea, deschiderea, pregatirea si exploatarea materiilor prime nucleare;
    r) plan de interventie - ansamblu de masuri care se aplica in caz de accident nuclear;
    s) produs radioactiv - orice material radioactiv obtinut in cursul procesului de producere ori de utilizare a unui combustibil nuclear sau orice material care a devenit radioactiv prin expunere la radiatii, cu exceptia radioizotopilor care au atins stadiul final de preparare si sunt susceptibili de a fi utilizati in scopuri stiintifice, medicale, speciale, sociale, comerciale sau industriale;
    t) radiatie ionizanta - oricare dintre urmatoarele radiatii: alfa, beta, gama, X, neutroni, electroni, protoni sau alte particule incarcate (nu se includ undele radio, radiatiile vizibile, infrarosii, ultraviolete, precum si radiatii laser, ultrasunete etc.);
    u) reglementari - norme tehnice, metodologice, ghiduri, instructiuni, proceduri sau conditii tehnico-organizatorice privind autorizarea si controlul activitatilor nucleare, obligatorii in domeniul nuclear, emise de autoritatea competenta, conform art. 5;
    v) securitate nucleara - ansamblul de masuri tehnice si organizatorice destinate sa asigure functionarea instalatiilor nucleare in conditii de siguranta, sa previna si sa limiteze deteriorarea acestora si sa asigure protectia personalului ocupat profesional, a populatiei, mediului si bunurilor materiale impotriva iradierii sau contaminarii radioactive;
    z) surse - emitator de radiatii ionizante si orice material radioactiv.

    ANEXA 3

                            ORGANELE DE CONTROL
                        al activitatilor nucleare

    1. Inspectia de Stat pentru Protectia Nucleara din cadrul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare.
    2. Inspectoratele de politie sanitara si medicina preventiva ale Ministerului Sanatatii.
    3. Inspectia de stat pentru protectia mediului din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    4. Inspectia de stat pentru cazane si instalatii de ridicat din cadrul Ministerului Industriei.
    5. Comisia centrala pentru accident nuclear si caderi de obiecte cosmice din cadrul Ministerului Apararii Nationale.
    6. Inspectoratul General al Politiei si Comandamentul Trupelor de Pompieri din cadrul Ministerului de Interne.
    7. Inspectia de stat pentru protectia muncii din cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    8. Agentia Nationala de Control al Exporturilor Strategice si de Interzicere a Armelor Chimice.
    9. Directia generala a vamilor din cadrul Ministerului Finantelor.
    10. Biroul Roman de Metrologie Legala.SmartCity5

COMENTARII la Legea 111/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 111 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 111/1996
Legea 63 2018
Legea 343 2015
Legea 378 2013
Legea 187 2012
Legea 200 2010
pentru completarea art. 35 din Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea în siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare
Legea 193 2003
pentru modificarea si completarea Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare
Legea 16 1998
pentru modificarea si completarea Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare
Hotărârea 249 1997
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare
Ordin 418 1997
privind aprobarea Regulamentului de taxe si tarife pentru autorizarea si controlul activitatilor nucleare
Legea 111 1996
privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare
Decretul 493 1996
pentru promulgarea Legii privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu