Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr. din 12.10.2019

între Guvernul României şi Organizaţia Internaţională a Francofoniei referitor la stabilirea la Bucureşti a Biroului Regional pentru Europa Centrală şi de Est şi privilegiile şi imunităţile sale pe teritoriul român
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 194 din 10 martie 2020SmartCity1

Guvernul României (denumit în continuare „Guvernul"), pe de o parte, şi Organizaţia Internaţională a Francofoniei (denumită în continuare „OIF"), pe de altă parte,având în vedere faptul că Carta Francofoniei, adoptată de Conferinţa ministerială a francofoniei la 23 noiembrie 2005 în Madagascar, prevede că Agenţia pentru Cooperare Culturală şi Tehnică (ACCT), devenită Agenţia Francofoniei, ia numele de Organizaţia Internaţională a Francofoniei,reamintind că România este membră a ACCT prin decizia Summitului şefilor de stat şi de guvern ai OIF care a avut loc în Grand-Baie (Mauritius) în 16-18 octombrie 1993,întrucât Guvernul şi OIF, recunoscând legăturile create prin împărtăşirea limbii franceze şi a valorilor universale, şi dorind să le folosească în serviciul păcii, cooperării, solidarităţii şi dezvoltării durabile, au ca obiective comune să sprijine instaurarea şi dezvoltarea democraţiei, prevenirea, gestionarea şi soluţionarea conflictelor şi sprijinirea statului de drept şi a drepturilor omului, intensificarea dialogului între culturi şi civilizaţii, apropierea între popoare, prin cunoaştere reciprocă, promovarea educaţiei şi formării profesionale, întărirea solidarităţii lor prin acţiuni de cooperare pentru a stimula dezvoltarea economiilor lor,considerând că articolul 11 din Carta Francofoniei prevede posibilitatea de a stabili reprezentanţe în diferitele regiuni geografice ale spaţiului francofon şi pe lângă instituţiile internaţionale,reamintind că Guvernul şi OIF au încheiat la 21 aprilie 2008 un acord de sediu privind Antena Regională OIF pentru statele din Europa Centrală şi de Est cu sediul la Bucureşti,reamintind că Antena Regională a devenit Biroul Regional al OIF pentru Europa Centrală şi de Est în 2014,dorind, prin prezentul acord, să înlocuiască acordul menţionat şi să definească privilegiile şi imunităţile de care beneficiază OIF pe teritoriul României,au convenit asupra următoarelor dispoziţii: Articolul 1Scopul Acest acord are drept scop definirea condiţiilor de stabilire la Bucureşti a Biroului Regional al OIF pentru Europa Centrală şi de Est (denumit în continuare BRECO) şi determinarea privilegiilor şi imunităţilor de care se bucură OIF pe teritoriul român. Articolul 2Personalitatea juridică a OIF Guvernul recunoaşte personalitatea juridică internaţională a OIF şi capacitatea sa de a încheia contracte, de a dobândi şi a dispune de bunuri mobile şi imobile şi de a sta în justiţie. Articolul 3Punerea la dispoziţie a localurilor Pentru funcţionarea BRECO, Guvernul pune gratuit la dispoziţia OIF localuri situate în Bucureşti. Condiţiile de ocupare şi utilizare a acestor localuri fac obiectul unui contract de comodat. Articolul 4Statutul juridic al BRECO 4.1. BRECO se află sub responsabilitatea unui director, care este însărcinat cu asigurarea reprezentării OIF pe lângă statele membre şi observatoare din Europa Centrală şi de Est, precum şi cu punerea în aplicare şi monitorizarea programării OIF descentralizate către BRECO. 4.2. OIF se bucură de autonomie deplină şi integrală pe teritoriul român în ceea ce priveşte administrarea sa internă. Relaţiile de muncă pe care le are cu personalul BRECO sunt reglementate de dreptul său intern. 4.3. OIF dispune de o structură situată în Sofia, care depinde din punct de vedere administrativ de BRECO. Articolul 5Imunitatea de jurisdicţie OIF, precum şi bunurile şi activele sale, indiferent de locul în care se află şi de deţinătorul acestora, se bucură, pe teritoriul român, de imunitate de jurisdicţie, cu excepţia cazului renunţării într-un anumit caz, notificată de secretarul general al OIF sau de delegatul său. Articolul 6Imunitatea de executare OIF, precum şi bunurile şi activele sale, oriunde s-ar afla şi oricine le-ar deţine, se bucură, pe teritoriul român, de imunitate de executare. Ca atare, acestea sunt scutite de orice formă de percheziţie, rechiziţie, confiscare, punere sub sechestru, expropriere, precum şi orice formă de constrângere administrativă, executivă, legislativă sau judiciară. Cu toate acestea, bunurile şi activele OIF nu vor avea imunitate faţă de măsurile de executare a deciziilor definitive emise împotriva OIF de un tribunal arbitral competent. Articolul 7Inviolabilitatea localurilor 7.1. Localurile ocupate sau pe care le va ocupa OIF pe teritoriul român în scopul misiunii sale oficiale, inclusiv reşedinţa directorului BRECO, sunt inviolabile. 7.2. Agenţii sau funcţionarii Guvernului nu vor putea pătrunde în aceste localuri pentru exercitarea funcţiilor lor oficiale decât cu acordul sau la cererea OIF, notificate de secretarul general sau de delegatul său. Această dispoziţie nu se aplică în caz de incendiu, catastrofă naturală sau în orice alt caz de forţă majoră. 7.3. Autorităţile competente din România vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura, în toate circumstanţele, protecţia localurilor OIF şi, la cererea secretarului general sau a delegatului său, pentru menţinerea ordinii publice în acestea. 7.4. Fără a aduce atingere dispoziţiilor prezentului acord, OIF nu va permite ca localurile sale să servească drept refugiu unei persoane sau unui grup de persoane care încearcă să se sustragă de la arestare, extrădare sau expulzare, dispusă în temeiul legii. 7.5. OIF are dreptul să îşi arboreze steagul, emblema şi însemnele proprii. Articolul 8Inviolabilitatea arhivelor Arhivele OIF şi, în general, toate documentele care îi aparţin sau sunt deţinute de aceasta sunt inviolabile pe teritoriul român, indiferent de locul în care se află şi de deţinătorul acestora. Articolul 9Reglementările monetare şi de schimb 9.1. Fără a fi supuse niciunui control, reglementări sau moratoriu financiar, OIF poate, ca parte a activităţii sale oficiale, să primească, să deţină şi să utilizeze fondurile şi devizele sale de orice fel şi să aibă conturi în orice monedă. 9.2. În plus, OPF poate converti liber devizele sale în oricare altă monedă şi să le transfere în interiorul României sau în străinătate, cu respectarea reglementărilor Băncii Naţionale a României în materie monetară şi de schimb. Articolul 10Impozite directe Fondurile, activele, veniturile şi alte bunuri ale OIF sunt scutite de toate impozitele directe, cu excepţia taxelor care corespund simplei remunerări a serviciilor prestate. Articolul 11Impozite indirecte OIF beneficiază de rambursarea TVA pentru orice achiziţie de bunuri sau servicii prestate pentru uzul său oficial. Bunurile pentru care OIF a beneficiat de rambursarea TVA nu pot fi vândute sau înstrăinate decât în condiţiile stabilite de autorităţile române. Articolul 12Regulamentele vamale 12.1. Toate obiectele importate sau exportate de către OIF pentru uzul oficial al BRECO în România sunt scutite, la import precum şi la export, de plata drepturilor şi a taxelor vamale. 12.2. Cu toate acestea, obiectele astfel importate de către OIF pentru care a beneficiat de facilităţile prevăzute în prezentul articol nu pot fi cedate sau vândute în România decât în condiţiile stabilite de autorităţile române. Articolul 13Publicaţii Toate publicaţiile OIF, indiferent de suport, editate de ea sau cu sprijinul său, sunt scutite, la import precum şi la export, de plata drepturilor şi a taxelor vamale şi de orice măsuri de prohibiţie şi restricţie. În ceea ce priveşte TVA, scutirile se aplică numai în măsura în care nu contravin legislaţiei europene privind TVA. Articolul 14Comunicaţii 14.1. OIF beneficiază, pentru comunicaţiile sale oficiale, de un tratament cel puţin la fel de favorabil ca cel acordat de Guvern altor organizaţii internaţionale sau reprezentanţe diplomatice, în special în ceea ce priveşte priorităţile, tarifele şi taxele pe comunicaţii, de orice natură sunt ele, precum şi cu privire la tarifele de presă. 14.2. Guvernul garantează inviolabilitatea comunicaţiilor şi a corespondenţei oficiale ale OIF, care nu pot fi cenzurate. 14.3. OIF are dreptul de a utiliza coduri şi de a expedia şi primi corespondenţa sa şi alte documente prin curieri sau în valize sigilate, care beneficiază de aceleaşi privilegii şi imunităţi ca şi curierii şi valizele diplomatice. Articolul 15Viză de intrare şi şedere în România 15.1. Autorităţile competente ale Guvernului nu vor pune niciun obstacol la intrarea şi şederea în România a persoanelor care sunt chemate să exercite funcţii oficiale în BRECO sau care sunt invitate de către OIF să meargă la BRECO, precum şi la plecarea acestora de pe teritoriul român. OIF va comunica numele acestor persoane autorităţilor române competente. 15.2. Guvernul se angajează în acest scop să autorizeze, fără taxe de viză sau întârzieri, intrarea şi şederea în România pe durata exercitării funcţiilor sau misiunilor lor a următoarelor persoane: a)reprezentanţi ai statelor şi guvernelor membre şi observatoare ale OIF, supleanţii, consilierii şi experţii acestora; b)membrii personalului şi experţii OIF; c)soţii/soţiile şi membrii familiilor lor aflaţi în întreţinerea persoanelor menţionate la paragrafele precedente; d)toate persoanele invitate de către OIF să meargă, pentru o misiune oficială, la localurile BRECO din Bucureşti.15.3. În caz de abuz evident de privilegiile şi imunităţile acordate prin acord, persoanele vizate pot fi declarate personae non grata de către autorităţile Guvernului român. Articolul 16Reprezentanţii statelor şi guvernelor membre 16.1. Reprezentanţii statelor şi guvernelor membre, la reuniuni convocate de OIF, se bucură, în timpul exercitării funcţiilor lor şi în cursul călătoriilor spre destinaţie sau la întoarcerea de la locul reuniunii sau conferinţei, de următoarele privilegii şi imunităţi: a)imunitate de arestare sau detenţie; b)imunitate de orice jurisdicţie în privinţa actelor îndeplinite în calitatea lor oficială (inclusiv cuvintele rostite sau scrise); c)aceleaşi imunităţi şi facilităţi cu privire la bagajele lor personale ca şi cele acordate membrilor misiunilor diplomatice cu grad comparabil; d)inviolabilitatea tuturor documentelor oficiale, indiferent de suportul lor.16.2. OIF comunică autorităţilor competente române lista cu numele reprezentanţilor statelor şi guvernelor membre care beneficiază de dispoziţiile prezentului acord, cu indicarea datei de sosire şi plecare a acestora. Articolul 17Membrii personalului OIF recrutaţi internaţional 17.1. Secretarul general al OIF sau delegatul său desemnează membrii personalului organizaţiei cărora li se aplică prezentul articol şi comunică periodic autorităţilor române competente lista acestor membri, cu indicarea datei de sosire şi plecare a acestora şi/sau a datei de încetare a misiunii lor cu OIF. 17.2. Membrii personalului OIF recrutaţi internaţional beneficiază, în timpul exercitării funcţiilor lor, de următoarele privilegii şi imunităţi: a)imunitate de jurisdicţie, chiar şi după încetarea funcţiilor lor, cu privire la orice acţiune judiciară pentru actele (inclusiv cuvintele rostite sau scrise) îndeplinite de ei în calitatea lor oficială şi în limita atribuţiilor lor; această imunitate nu se aplică în cazul încălcării reglementării circulaţiei autovehiculelor comise de un membru al personalului OIF sau în cazul unor daune provocate de un autovehicul care îi aparţine sau este condus de acesta; b)imunitatea de arestare şi detenţie pentru actele îndeplinite în exercitarea funcţiilor lor; c)imunitate de inspecţie şi sechestrare a bagajelor oficiale şi personale, cu excepţia cazurilor în care există motive serioase pentru a se presupune că bagajul conţine bunuri al căror import şi export sunt interzise sau supuse reglementărilor privind carantina în România; d)inviolabilitatea tuturor documentelor oficiale, indiferent de suportul lor; e)neimpozitarea veniturilor primite sub formă de salarii şi alte indemnizaţii plătite de OIF; f)de aceleaşi privilegii în ceea ce priveşte facilităţile de schimb ca şi membrii misiunilor diplomatice cu grad comparabil; g)scutirea pentru ei, soţii/soţiile lor şi membrii familiilor lor de dispoziţiile privind imigraţia şi de formalităţile de înregistrare a străinilor; h)în cazul unei crize internaţionale, aceleaşi facilităţi de repatriere pentru ei înşişi şi membrii familiilor lor ca şi membrii misiunilor diplomatice de rang comparabil; i)dreptul de a importa, cu scutire de taxe vamale, mobilierul lor, inclusiv autovehicule, şi efectele lor personale cu ocazia preluării funcţiei pentru prima dată pe teritoriul român, în conformitate cu cantităţile acordate membrilor misiunilor diplomatice; j)scutirea de orice obligaţie legată de serviciul militar sau de orice alt serviciu obligatoriu.17.3. În plus faţă de privilegiile şi imunităţile prevăzute în prezentul articol, secretarul general, administratorul şi directorul BRECO se bucură, împreună cu soţii/soţiile şi membrii familiilor lor aflaţi în întreţinere, de privilegii, scutiri şi facilităţi acordate agenţilor diplomatici. 17.4. Autorităţile competente ale Guvernului vor elibera o carte de identitate diplomatică şi o placă de înmatriculare (categoria CD) pentru vehiculul personal al directorului BRECO şi consilierilor, cu condiţia să nu fie cetăţeni români şi să posede paşaport diplomatic sau laissez-passer eliberat de OIF. Articolul 18Cetăţenii români sau rezidenţii permanenţi 18.1. Membrii personalului OIF recrutaţi internaţional, cetăţeni români sau rezidenţi permanenţi, beneficiază, în exercitarea funcţiilor lor, exclusiv de privilegiile şi imunităţile prevăzute la articolul 17.2 a), exclusiv în ceea ce priveşte cuvintele rostite şi/sau scrise, şi la lit. d). 18.2. Cu toate acestea, pentru respectarea principiului egalităţii de tratament în funcţia publică internaţională, articolul 17.2 e) se aplică şi membrilor personalului OIF recrutaţi internaţional, cetăţeni români sau rezidenţi permanenţi, repartizaţi în Bucureşti. 18.3. Dispoziţiile alineatului 2 de mai sus nu se aplică membrilor personalului recrutaţi pe bază locală de OIF. Articolul 19Ridicarea imunităţilor Privilegiile şi imunităţile prevăzute în prezentul acord sunt acordate beneficiarilor lor pentru a le permite să îşi exercite funcţiile în mod independent, şi nu pentru beneficiul lor personal. Secretarul general sau delegatul său va putea şi va trebui să ridice imunitatea oricărui membru al personalului său în orice caz în care, în opinia sa, imunitatea ar împiedica mersul justiţiei şi imunitatea poate fi ridicată fără a aduce prejudicii intereselor OIF. Articolul 20Prevenirea abuzurilor OIF va coopera în permanenţă cu autorităţile din România pentru a facilita buna administrare a justiţiei, pentru a asigura respectarea regulamentelor de poliţie şi pentru a evita orice abuz la care ar putea da naştere privilegiile, imunităţile, scutirile şi facilităţile acordate în temeiul prezentului acord. Articolul 21Reglementarea diferendelor 21.1. OIF este obligat să includă în toate contractele scrise, altele decât cele încheiate în conformitate cu statutul personalului, o clauză compromisorie care prevede că orice litigiu survenit în legătură cu interpretarea sau executarea contractului poate, la cererea unei sau a celeilalte părţi, să facă obiectul unui arbitraj privat. Această clauză de arbitraj specifică modalitatea de numire a arbitrilor, legea sau legile aplicabile şi statul în care va avea loc arbitrajul. Procedura de arbitraj este cea a acelui stat. Executarea sentinţei pronunţate în urma acestui arbitraj este guvernată de normele în vigoare în statul pe teritoriul căruia este executată. 21.2. Orice litigiu care poate apărea între Guvern şi OIF cu privire la interpretarea sau executarea prezentului acord şi care nu a putut fi soluţionat prin negociere este, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel, supus, la cererea unuia dintre acestea, unui tribunal arbitral compus din trei membri, unul numit de Guvern, celălalt numit de secretarul general al OIF şi al treilea, care prezidează tribunalul, de comun acord între ceilalţi doi. Acesta din urmă nu poate fi cetăţean român, niciun membru al personalului sau un fost membru al personalului OIF. 21.3. Cererea de iniţiere a arbitrajului trebuie să conţină numele arbitrului desemnat de partea reclamantă, partea pârâtă trebuind să comunice celeilalte părţi numele arbitrului desemnat de aceasta în termen de două luni de la primirea cererii. 21.4. Dacă aceasta nu a făcut această notificare în termenul- limită de mai sus sau dacă cei doi arbitri nu se pun de acord privind alegerea unui al treilea arbitru în termen de două luni de la ultima numire, arbitrul sau cel de-al treilea arbitru, după caz, este numit de către preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie la cererea părţii celei mai diligente. 21.5. Deciziile tribunalului arbitral sunt executorii, de plin drept şi nu sunt susceptibile niciunei căi de atac. Articolul 22Intrarea în vigoare Prezentul acord intră în vigoare în ziua primirii de către OIF a notificării Guvernului României cu privire la îndeplinirea procedurilor necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului acord. Articolul 23 Dispoziţii generale 23.1. De la intrarea în vigoare a prezentului acord, Acordul de sediu dintre Guvernul României şi OIF privind Antena Regională a OIF pe lângă statele din Europa Centrală şi de Est, semnat la Bucureşti la 21 aprilie 2008, îşi încetează valabilitatea. 23.2. Chestiunile care nu sunt prevăzute expres în prezentul acord vor fi soluţionate de părţi, pe calea negocierii sau prin orice altă metodă considerată adecvată. Fiecare dintre cele două părţi va lua în considerare cu atenţie şi bunăvoinţă orice propunere în acest sens făcută de cealaltă parte în temeiul prezentului articol. 23.3. Prezentul acord poate fi modificat sau completat, prin acordul comun al părţilor, prin acorduri sau înţelegeri suplimentare, care vor intra în vigoare în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 22. 23.4. Prezentul acord poate fi denunţat de oricare dintre părţi cu un preaviz de un an. Drept pentru care subsemnaţii, autorizaţi în mod corespunzător în acest scop, au semnat două exemplare originale ale prezentului acord, în limbile română şi franceză, ambele texte fiind egal autentice. Semnat la Erevan la 12 octombrie 2018. Pentru Guvernul României, Ana Birchall, viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României Pentru Organizaţia Internaţională a Francofoniei, Adama Ouane, administrator


SmartCity5

COMENTARII la Legea /2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea /2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu