Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Intelegere Nr.- din 04.04.2011

între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România (CNCAN) şi Comisia pentru Reglementări Nucleare din Statele Unite ale Americii (NRC) privind schimbul de informaţii tehnice şi cooperarea în domeniul securităţii nucleare
ACT EMIS DE: Act Internaţional
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 718 din 12 octombrie 2011SmartCity1

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România, (denumită în continuare CNCAN), şi Comisia pentru Reglementări Nucleare din Statele Unite ale Americii, (denumită în continuare NRC), ambele numite în cele ce urmează părţi,ca urmare a Acordului de cooperare în domeniul utilizărilor energiei nucleare în scopuri paşnice între Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi Statele Unite ale Americii - Minuta convenită - Declaraţia privind politica de neproliferare, semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 1995, denumit în continuare ca Acordul SUA - EURATOM,recunoscând că România este stat membru al Uniunii Europene şi parte la Tratatul EURATOM;având interes reciproc în efectuarea unui schimb continuu de informaţii aferente problematicii de reglementare şi de standarde solicitate sau recomandate de organismele lor pentru reglementarea securităţii nucleare şi a impactului asupra mediului al instalaţiilor nucleare,având două cooperări similare de 5 ani în cadrul Înţelegerii privind schimbul de informaţii tehnice şi cooperarea în domeniul securităţii nucleare din 20 septembrie 2000 şi 28 septembrie 2005,au convenit cele ce urmează:I. Domeniul de aplicare al înţelegeriiA. Schimbul de informaţii tehniceÎn măsura în care acest lucru le este permis atât CNCAN, cât şi NRC, în conformitate cu legile, reglementările şi orientările politice ale ţărilor acestora, părţile vor schimba următoarele tipuri de informaţii tehnice referitoare la reglementări în domeniul securităţii nucleare, garanţiilor nucleare, protecţiei fizice, gospodăririi deşeurilor radioactive şi al impactului asupra mediului al instalaţiilor nucleare stabilite şi al activităţilor care sunt de natură generală. Este impusă această limitare la o cooperare generală deoarece programul nuclear românesc actual are la bază tehnologia reactoarelor ce utilizează apa grea, în timp ce programul nuclear al Statelor Unite ale Americii (SUA) şi, prin urmare, expertiza NRC sunt în activităţi şi tehnologia reactoarelor cu apă uşoară. Prin urmare, schimbul va include, fără a se limita la, următoarele:1. rapoarte curente privind securitatea nucleară, garanţiile nucleare, gospodărirea deşeurilor radioactive şi efectele asupra mediului, redactate de una sau pentru una dintre părţi, ca bază pentru sau în sprijinul deciziilor şi politicilor de reglementare;2. documente referitoare la activităţi semnificative de autorizare şi la decizii privind securitatea nucleară şi mediul, care privesc instalaţiile nucleare;3. documente detaliate care descriu procesul NRC de autorizare şi reglementare a anumitor instalaţii nucleare din SUA şi documente echivalente privind instalaţii asemănătoare din România;4. informaţii în domeniul cercetărilor de securitate a reactoarelor, pe care părţile au dreptul să le dezvăluie, aflate fie în posesia, fie la dispoziţia uneia dintre părţi, inclusiv informaţii cu privire la securitatea reactoarelor cu apă uşoară din domeniile tehnice descrise în anexele A şi B, ataşate prezentei înţelegeri şi făcând parte din aceasta. Cooperarea în aceste arii de cercetare detaliate poate necesita un acord separat, după cum se stabileşte a fi necesar de către organismele de cercetare ale uneia sau ale ambelor părţi. Fiecare parte va transmite imediat celeilalte informaţii cu privire la rezultatele cercetării care necesită atenţie din timp, în interesul securităţii populaţiei, însoţite de indicaţii asupra implicaţiilor semnificative;5. rapoarte privind experienţa de operare, precum rapoarte privind incidentele şi accidentele nucleare, opriri ale instalaţiilor nucleare şi compilaţii cuprinzând evoluţia în timp a indicatorilor de fiabilitate a componentelor şi sistemelor;6. proceduri de reglementare referitoare la securitatea nucleară, garanţii nucleare, gospodărirea deşeurilor radioactive şi a impactului asupra mediului al instalaţiilor nucleare stabilite;7. comunicarea din timp a evenimentelor importante, precum incidentele semnificative de operare şi opririle de reactor decise de Guvern, care prezintă interes imediat pentru părţi.B. Cooperare în domeniul cercetării privind securitatea nuclearăRealizarea programelor şi proiectelor comune în domeniul cercetării-dezvoltării în domeniul securităţii nucleare sau a acelor programe şi proiecte în cadrul cărora activităţile sunt distribuite între cele două părţi, inclusiv utilizarea instalaţiilor de testare şi/sau a programelor de soft deţinute de oricare dintre părţi, va fi convenită de la caz la caz şi poate face obiectul unei înţelegeri separate, după cum se stabileşte ca fiind necesar de către una sau de către amândouă părţile. În alte situaţii, aceasta se poate realiza printr-un schimb de scrisori între părţi, respectându-se, ca o condiţie minimală, termenii şi condiţiile prezentei înţelegeri. Domeniile tehnice specificate în astfel de schimburi de scrisori pot fi modificate ulterior, prin consimţământ reciproc. Detaşările temporare de personal al unei părţi în cealaltă parte vor fi, de asemenea, luate în considerare, de la caz la caz.C. Pregătire profesională şi detaşări de personal În limita resurselor şi expertizei disponibile şi cu condiţia respectării tuturor legilor şi reglementărilor aplicabile şi a existenţei fondurilor necesare, NRC va analiza posibilitatea sprijinirii CNCAN, asigurând anumite forme de pregătire profesională şi anumite activităţi de expertiză pentru personalul CNCAN din domeniul securităţii nucleare. Costurile cu salariile, diurna şi transportul participanţilor CNCAN vor fi suportate de CNCAN. Pot fi asigurate următoarele categorii de pregătire profesională şi expertiză:1. vizite ale inspectorilor CNCAN, însoţiţi de inspectori ai NRC, la reactoare din SUA aflate în operare sau în construcţie, inclusiv participarea la şedinţe de analiză lărgite la sediile regionale ale NRC;2. participarea angajaţilor CNCAN la cursuri de instruire a personalului NRC.II. AdministrareA. Schimbul de informaţii în cadrul prezentei înţelegeri se va realiza, de la caz la caz, prin scrisori, rapoarte şi alte documente şi prin vizite şi întruniri organizate din timp. Vor avea loc întâlniri periodice pentru a se analiza schimbul de informaţii şi cooperarea în cadrul prezentei înţelegeri, pentru a se recomanda revizuiri ale prezentei înţelegeri şi pentru a se discuta probleme apărute în cadrul cooperării. Data, locul şi agenda pentru asemenea întâlniri vor fi convenite în avans. Vizitele care se vor desfăşura în baza înţelegerii, incluzând programul acestora, vor avea aprobarea prealabilă a celor 2 administratori menţionaţi la art. II lit. B.B. Fiecare parte va desemna un administrator care să coordoneze participarea sa în cadrul întregului schimb de informaţii. Administratorii vor fi destinatarii tuturor documentelor transmise în cadrul schimbului de informaţii, inclusiv copii ale tuturor scrisorilor, cu excepţia cazurilor în care se convine altfel. În cadrul schimbului de informaţii, administratorii vor fi responsabili pentru stabilirea scopului schimbului, incluzând acordul cu privire la stabilirea instalaţiilor nucleare care fac obiectul schimbului de informaţii şi al documentelor şi standardelor specifice care vor fi schimbate. Unul sau mai mulţi coordonatori tehnici pot fi desemnaţi ca persoane de contact directe în sectoarele de activitate specifice. Aceşti coordonatori tehnici se vor asigura că ambii administratori primesc copii ale tuturor comunicărilor transmise. Aceste înţelegeri detaliate au scopul de a asigura, printre altele, existenţa şi menţinerea unui schimb rezonabil echilibrat, permiţând accesul la informaţii echivalente care sunt disponibile. C. Administratorii vor stabili numărul de copii de pe documentele schimbate ce urmează să fie distribuite. Fiecare document va fi însoţit de un rezumat în limba engleză, având 250 de cuvinte sau mai puţin, care să prezinte domeniul şi conţinutul.D. Solicitarea sau utilizarea oricăror informaţii schimbate sau transferate între părţi în cadrul prezentei înţelegeri va fi în responsabilitatea părţii care le primeşte, partea care le transmite neoferind garanţii privind corectitudinea unor astfel de informaţii pentru un anumit scop sau solicitare.E. Recunoscând că anumite informaţii, de tipul celor menţionate în prezenta înţelegere, nu sunt disponibile în cadrul instituţiilor care sunt părţi la prezenta înţelegere, dar sunt disponibile în cadrul altor instituţii ale guvernelor părţilor, fiecare parte îi va acorda celeilalte tot sprijinul posibil, prin organizarea de vizite şi direcţionarea solicitărilor cu privire la asemenea informaţii către instituţiile guvernamentale implicate. Cele menţionate anterior nu vor constitui un angajament al celorlalte instituţii de a furniza astfel de informaţii sau de a primi astfel de vizitatori.F. Cooperarea în baza prezentei înţelegeri se va realiza în conformitate cu legile şi reglementările existente în ţările respective. Orice dispută sau întrebări între părţi cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei înţelegeri vor fi soluţionate prin acordul reciproc al părţilor.III. Schimbul şi utilizarea informaţiilorA. GeneralităţiPărţile vor sprijini diseminarea cât mai larg posibilă a informaţiilor furnizate, create sau schimbate în cadrul prezentei înţelegeri, sub rezerva respectării cerinţelor legilor, reglementărilor şi directivelor politice ale ţărilor acestora şi necesităţii de a proteja informaţiile proprietare sau alte informaţii confidenţiale ori privilegiate şi sub rezerva prevederilor anexei privind proprietatea intelectuală, care face parte integrantă din prezenta înţelegere.B. Definiţii1. Termenul „informaţii“ se referă la date neclasificate ştiinţifice sau tehnice privind reglementările în domeniul energiei nucleare, securităţii nucleare, garanţiilor nucleare, gospodăririi deşeurilor radioactive, incluzând informaţii privind rezultatele sau metodele de evaluare, cercetare şi orice alte cunoştinţe furnizate, create sau schimbate în cadrul prezentei înţelegeri.2. Termenul „informaţii proprietare“ înseamnă informaţiile furnizate, create sau schimbate în cadrul prezentei înţelegeri, care conţin secrete comerciale sau alte informaţii privilegiate ori confidenţiale (astfel încât persoana care deţine informaţia să poată obţine un beneficiu comercial sau poate avea un avantaj comercial asupra celor care nu o au), şi poate include numai informaţii care:a)au fost păstrate confidenţial de către proprietar;b)sunt din categoria celor pe care proprietarul le păstrează confidenţial în mod obişnuit;c)nu au fost transmise de către proprietar altor entităţi (inclusiv părţii care primeşte), cu excepţia cazurilor în care se asigură păstrarea confidenţialităţii;d)nu sunt disponibile din altă sursă părţii care le primeşte, fără restricţii asupra diseminării ulterioare a acestora;e)nu se află încă în posesia părţii care le primeşte.3. Termenul „alte informaţii confidenţiale sau privilegiate“ înseamnă informaţii care nu sunt clasificate, altele decât „informaţii proprietare“, care au fost transmise şi primite în mod confidenţial în baza prezentei înţelegeri şi sunt protejate împotriva divulgării publice în conformitate cu legile, reglementările şi directivele politice ale statului părţii care furnizează informaţiile sau care au fost altfel restricţionate de către furnizor. C. Procedura de marcare a informaţiilor documentare proprietare O parte care primeşte informaţii documentare proprietare ca urmare a prezentei înţelegeri va respecta natura privilegiată a acestor informaţii, cu condiţia ca informaţiile proprietare să fie marcate clar cu următoarea legendă restrictivă (sau substanţial similară): Acest document conţine informaţii proprietare, furnizate în regim confidenţial, în cadrul prezentei înţelegeri datate [inserează data semnării] şi intrate în vigoare la [inserează data notificării de către CNCAN privind finalizarea procedurilor interne] între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Comisia pentru Reglementări Nucleare din Statele Unite ale Americii, şi care nu vor fi diseminate în afara acestor organizaţii, a consultanţilor, contractorilor şi deţinătorilor de autorizaţii ale acestora sau departamentelor şi instituţiilor implicate ale Guvernului României şi Guvernului Statelor Unite ale Americii, fără aprobarea scrisă prealabilă a [inserează numele părţii care transmite]. Această notă va fi marcată pe fiecare pagină a oricărei reproduceri a acesteia, în totalitate sau parţial. Aceste restricţii se ridică automat atunci când proprietarul difuzează informaţia proprietară fără restricţii. Această legendă restrictivă va fi respectată de către părţile la prezenta înţelegere. Informaţiile proprietare care poartă această legendă restrictivă nu vor fi făcute publice sau altfel diseminate, în orice mod nespecificat sau în contradicţie cu termenii prezentei înţelegeri, fără consimţământul prealabil scris al părţii care le transmite. Informaţiile proprietare care poartă această legendă restrictivă nu vor fi folosite de către partea care le primeşte sau de către consultanţii şi contractorii acesteia pentru orice scop comercial, fără consimţământul prealabil scris al părţii care le transmite. D. Diseminarea informaţiilor documentare proprietare 1. În general, informaţiile proprietare primite în cadrul prezentei înţelegeri pot fi diseminate de către partea care le primeşte, fără consimţământul prealabil, persoanelor din cadrul sau angajate de către partea care le primeşte şi departamentelor guvernamentale şi instituţiilor guvernamentale abilitate din ţara părţii care le primeşte, cu condiţia ca: a)o astfel de difuzare să se facă, de la caz la caz, la persoane sau departamente şi instituţii care au o nevoie legitimă de informaţii proprietare; şib)asemenea informaţii proprietare să poarte legenda restrictivă prevăzută în secţiunea III.C. din prezenta înţelegere.2. Informaţiile proprietare primite în baza prezentei înţelegeri pot fi diseminate de către partea care le primeşte, fără consimţământul prealabil al părţii care le transmite, contractorilor şi consultanţilor părţii care le primeşte aflaţi în limitele geografice ale ţării acestei părţi, cu condiţia ca: a)informaţiile proprietare să fie folosite de către aceşti contractori şi consultanţi numai pentru lucrul în domeniile de aplicare a contractelor acestora cu partea care le primeşte, cu privire la subiectul informaţiilor proprietare, şi să nu fie folosite de către aceşti contractori şi consultanţi pentru orice alte scopuri comerciale private; şib)asemenea diseminare să se facă, de la caz la caz, la contractori şi consultanţi care au o nevoie legitimă de informaţii proprietare şi care au dus la îndeplinire un acord de nedivulgare; şic)asemenea informaţii proprietare să poarte legenda restrictivă prevăzută în Secţiunea III.C. din prezenta înţelegere.3. Cu consimţământul prealabil scris al părţii care transmite informaţii proprietare în baza prezentei înţelegeri, partea care primeşte poate disemina asemenea informaţii proprietare într-o arie mai largă decât este permis în condiţiile prevăzute de prezenta înţelegere. Părţile vor depune eforturi pentru a acorda această aprobare în măsura permisă de legile, reglementările şi directivele politice ale ţărilor acestora, cu condiţia ca: a. entităţile care primesc informaţii proprietare în conformitate cu prevederile secţiunii III.D.3. din prezenta înţelegere, inclusiv organizaţiile naţionale cărora le este permis sau care sunt autorizate de către partea care le primeşte pentru a construi ori a opera instalaţii de producere sau utilizare a energiei nucleare, ori de a folosi materiale nucleare şi surse radioactive, să aibă o nevoie legitimă de informaţii proprietare şi au dus la îndeplinire un acord de nedivulgare; şi b. entităţile care primesc informaţii proprietare în conformitate cu prevederile secţiunii III.D.3. din prezenta înţelegere, inclusiv organizaţiile naţionale cărora le este permis sau care sunt autorizate de către partea care le primeşte pentru a construi ori a opera instalaţii de producere sau utilizare a energiei nucleare, să nu folosească informaţiile proprietare pentru orice scop comercial privat; şi c. acele entităţi care primesc informaţii proprietare în conformitate cu prevederile secţiunii III.D.3. din prezenta înţelegere, inclusiv organizaţiile naţionale cărora le este permis sau care sunt autorizate de către partea care le primeşte, să fie de acord să folosească informaţiile proprietare numai pentru activităţile desfăşurate în cadrul sau în condiţiile permisului sau autorizaţiei specifice. E. Procedura de marcare pentru alte informaţii confidenţiale sau privilegiate cu caracter documentar O parte care primeşte, în baza prezentei înţelegeri, alte informaţii confidenţiale sau privilegiate va respecta regimul confidenţial al acestora, cu condiţia ca asemenea informaţii să fie clar marcate pentru a se indica regimul lor confidenţial sau privilegiat şi sunt însoţite de o declaraţie din care să reiasă că: 1. informaţia este protejată împotriva difuzării publice de către guvernul părţii care o transmite; şi 2. informaţia este transmisă cu condiţia păstrării regimului de confidenţialitate. F. Diseminarea altor informaţii confidenţiale sau privilegiate cu caracter documentar Alte informaţii confidenţiale sau privilegiate pot fi diseminate în condiţii similare celor stabilite în secţiunea III.D „Diseminarea informaţiilor proprietare documentare“. G. Informaţiile proprietare nedocumentare şi alte informaţii confidenţiale sau privilegiate Informaţiile proprietare nedocumentare sau alte informaţii confidenţiale ori privilegiate furnizate în cadrul seminarelor sau al altor întruniri organizate în baza prezentei înţelegeri sau informaţii ce decurg din numirile în funcţii ale personalului, din folosirea instalaţiilor sau din proiecte comune, vor fi tratate de părţi conform principiilor specificate în prezenta înţelegere pentru informaţiile documentare, totuşi, cu condiţia ca partea care furnizează astfel de informaţii proprietare sau confidenţiale ori privilegiate să notifice primitorul în ceea ce priveşte caracterul informaţiei comunicate. H. Consultări În cazul în care, pentru orice motiv, una dintre părţi îşi dă seama că va fi sau că se poate aştepta, din motive rezonabile, să fie în imposibilitatea de a respecta prevederile de nediseminare din prezenta înţelegere, va informa imediat cealaltă parte. Părţile se vor consulta ulterior pentru a stabili un mod de acţiune corespunzător. I. Altele Niciuna dintre prevederile prezentei înţelegeri nu va împiedica o parte să folosească sau să difuzeze, fără restricţii, informaţiile primite din surse externe prezentei înţelegeri. IV. Obligaţii externe A. Prezenta înţelegere nu va afecta obligaţiile care rezultă din aderarea României la EURATOM şi nu va prejudicia drepturile şi obligaţiile care rezultă din instrumente juridice în vigoare între EURATOM şi Statele Unite ale Americii. B. Prezenta înţelegere este destinată să implementeze prevederile relevante din Acordul EURATOM - SUA şi nu este destinată să creeze obligaţii juridice suplimentare celor specificare în Acordul EURATOM - SUA. V. Prevederi finale A. Nimic din cele conţinute în prezenta înţelegere nu va obliga una dintre părţi să întreprindă orice acţiune care ar fi în contradicţie cu legile, regulamentele şi directivele sale politice în vigoare în ţara acesteia. Nicio informaţie din domeniul nuclear privind tehnologiile sensibile din punctul de vedere al proliferării nu va fi schimbată în baza prezentei înţelegeri. În situaţia în care se produce un conflict între prevederile prezentei înţelegeri şi legile, reglementările şi directivele politice respective, părţile se vor consulta înainte de întreprinderea oricărei acţiuni. B. Niciun schimb de informaţii în baza prezentei înţelegeri nu este destinat şi nici nu va crea pentru partea care le primeşte drepturi de proprietate intelectuală pentru niciun fel de informaţii; toate aceste drepturi vor rămâne exclusiv în proprietatea părţii care le transmite. Orice licenţă sau transferul drepturilor de proprietate intelectuală, dacă este cazul, se poate face numai în temeiul unui acord separat care se va duce la îndeplinire de către părţi. C. Cu excepţia cazului în care s-a convenit altfel, toate costurile care rezultă din cooperarea în conformitate cu prezenta înţelegere vor fi în responsabilitatea părţii care le efectuează. Capacitatea părţilor de a-şi îndeplini obligaţiile este condiţionată de fondurile alocate de către autorităţile guvernamentale implicate şi de legile şi reglementările aplicabile părţilor. D. Părţile vor încerca să rezolve orice diferend în legătură cu prezenta înţelegere (incluzând interpretarea sau punerea în aplicare) prin consultare între părţi. E. Prezenta înţelegere va intra în vigoare la data notificării scrise a CNCAN către NRC, că toate procedurile interne aplicabile necesare pentru intrarea acesteia în vigoare au fost finalizate şi, sub rezerva paragrafului G al acestei secţiuni, va rămâne în vigoare pentru o perioadă de 5 ani. Aceasta poate fi prelungită ulterior pentru o perioadă de timp de maximum 4 (patru) ani prin acordul prealabil scris al părţilor. F. Angajamentele părţilor în temeiul prezentei înţelegeri sunt reciproce. În cazul în care oricare dintre părţi acţionează contrar angajamentului său din acest document, o astfel de acţiune poate elibera cealaltă parte de angajamentele asumate şi poate constitui motiv de denunţare. G. Oricare parte poate denunţa prezenta înţelegere prin notificarea scrisă a celeilalte părţi cu 180 de zile înainte de data la care se intenţionează încetarea valabilităţii. H. Toate informaţiile protejate prin prevederile prezentei înţelegeri ca fiind proprietare sau alte informaţii confidenţiale ori privilegiate vor rămâne astfel protejate pe durata prezentei înţelegeri şi pe perioadă nedeterminată, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel în scris. Semnată la Viena în data de 4 aprilie 2011, în două exemplare originale, în limbile română şi engleză, ambele texte fiind egal autentice. Pentru Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România, Vajda Borbála, preşedinte Pentru Comisia pentru Reglementări Nucleare din Statele Unite ale Americii, Gregory Jaczko, preşedinte ANEXA ASCHIMB de informaţii în domeniul cercetării securităţii reactoarelor între CNCAN şi NRC Domenii în care NRC face cercetări: 1. Instrumentaţia digitală şi control 2. Calificarea echipamentelor reactorului şi a echipamentelor electrice 3. Fenomene de transport şi transfer în mediu 4. Transportul radionuclizilor şi gestionarea deşeurilor radioactive 5. Containere pentru transport şi stocare uscată 6. Cercetări în domeniul protecţiei la incendiu 7. Analiza combustibilului nuclear 8. Analiza accidentelor severe 9. Experienţa de exploatare şi probleme generice 10. Performanţele factorilor umani 11. Factori organizaţionali/cultura de securitate 12. Analiza erorii umane (AEU) 13. Evaluarea riscului prin metode probabilistice 14. Radioprotecţia şi efectele asupra sănătăţii 15. Asigurarea securităţii nucleare în situaţii de seism 16. Metode recente de evaluare a consecinţelor accidentelor la reactoarele nucleare 17. Asigurarea integrităţii structurii anvelopei reactorului 18. Integritatea vasului de presiune a reactorului şi a sistemelor de conducte 19. Actualizări ale ghidurilor de reglementare 20. Proiecte privind generaţiile noi şi avansate de reactoare nucleare 21. Dezafectarea 22. Aplicaţiile şi mentenanţa codurilor termohidraulice 23. Analiza incertitudinii cineticii termohidraulice 24. Hidraulica neutronilor cuplaţi 3D şi a centralelor termale 25. Producerea de izotopi medicali 26. Managementul operării pe termen lung 27. Operarea centralei şi a sistemelor ANEXA BSCHIMB de informaţii în domeniul cercetării securităţii reactoarelor între CNCAN şi NRC Domenii în care CNCAN efectuează şi supervizează cercetări 1. Fizica şi dinamica reactoarelor 2. Analize termohidraulice 3. Comportarea combustibilului 4. Comportarea materialelor şi componentelor anvelopei 5. Modelarea accidentelor severe şi comportarea anvelopei 6. Cercetări privind securitatea în funcţionare 7. Evaluări probabilistice de securitate nucleară (nivel 1 - evenimente interne şi externe, nivel 2) 8. Aspecte privind securitatea transportului şi a depozitării deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat 9. Instrumentaţie şi control 10. Securitatea reactoarelor nucleare de cercetare/testare 11. Revizuirea reglementărilor de securitate nucleară ANEXAprivind proprietatea intelectuală În conformitate cu secţiunea a III-a din prezenta înţelegere: I. Obligaţii generale Părţile vor asigura protecţia adecvată şi efectivă a proprietăţii intelectuale create sau furnizate în cadrul prezentei înţelegeri şi în cadrul acordurilor de implementare relevante. Drepturile asupra proprietăţii intelectuale vor fi atribuite după cum se prevede în prezenta anexă. II. Domeniu de aplicare A. Prezenta anexă se aplică tuturor activităţilor de cooperare întreprinse în conformitate cu prezenta înţelegere, cu excepţia cazurilor în care părţile sau reprezentanţii acestora convin altfel. B. În scopurile prezentei înţelegeri, „proprietatea intelectuală“ va avea înţelesul menţionat în art. 2 din Convenţia privind instituirea Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, încheiată la Stockholm la 14 iulie 1967, şi poate include şi alte elemente convenite de către părţi. C. Fiecare parte se va asigura că, prin intermediul unor contracte sau al altor mijloace legale, cu proprii participanţi, după caz, cealaltă parte poate dobândi drepturi de proprietate intelectuală atribuite conform prezentei anexe. Prezenta anexă nu alterează sau prejudiciază în vreun fel atribuirea de asemenea drepturi, între o parte şi conaţionalii acesteia, care se va stabili prin legislaţia şi practicile existente în ţara acesteia. D. Cu excepţia situaţiilor prevăzute altfel de prezenta înţelegere, diferendele privind proprietatea intelectuală care decurg din prezenta înţelegere vor fi soluţionate prin discuţii între instituţiile participante abilitate sau, dacă este necesar, între părţi ori reprezentanţii acestora. Cu acordul reciproc al părţilor, diferendul va fi înaintat unei instanţe de arbitraj pentru o hotărâre de arbitraj obligatorie, conform regulilor aplicabile ale dreptului internaţional. Regulile de arbitraj ale Comisiei Naţiunilor Unite pentru Legislaţia Internaţională a Comerţului (UNCITRAL) se vor aplica, cu excepţia cazurilor în care părţile sau reprezentanţii acestora convin altfel în scris. E. Denunţarea sau încetarea valabilităţii prezentei înţelegeri nu va afecta drepturile şi obligaţiile din prezenta anexă. III. Atribuirea drepturilor A. Fiecare parte va avea dreptul la o licenţă neexclusivă, irevocabilă, gratuită în toate ţările pentru a traduce, reproduce şi pentru a distribui public articole ştiinţifice şi tehnice, rapoarte şi cărţi rezultate direct din cooperarea în baza prezentei înţelegeri. Toate exemplarele distribuite public ale unei lucrări cu drepturi de autor, efectuate în baza acestei prevederi, vor indica numele autorilor lucrării, cu excepţia cazului în care un autor refuză în mod explicit să fie numit. B. Drepturile privind toate formele de proprietate intelectuală, altele decât cele descrise în secţiunea a III-a, vor fi atribuite după cum urmează:(1) Cercetătorii care efectuează vizite ştiinţifice vor primi drepturi, premii, bonusuri, redevenţe în conformitate cu politica instituţiei-gazdă.(2)a)Orice proprietate intelectuală creată de către persoane angajate sau sponsorizate de către una dintre părţi în cadrul activităţilor de cooperare, altele decât cele acoperite de secţiunea III. B (1), va fi deţinută de acea parte. Proprietatea intelectuală creată de către persoane angajate sau sponsorizate de către ambele părţi va fi deţinută în comun de către părţi. În plus, fiecare creator va avea dreptul la premii, bonusuri şi redevenţe, în conformitate cu politicile instituţiei care a angajat sau a sponsorizat acea persoană. b)Cu excepţia cazului în care se convine altfel într-o înţelegere de implementare sau de altă natură, fiecare parte va avea dreptul pe teritoriul său de a utiliza sau de a licenţia proprietatea intelectuală rezultată în cursul activităţilor de cooperare. c)Drepturile unei părţi în afara teritoriului acesteia vor fi stabilite de comun acord, având în vedere contribuţiile reciproce ale părţilor şi ale participanţilor acestora la activităţile de cooperare, gradul de implicare în obţinerea protecţiei juridice şi de licenţiere a proprietăţii intelectuale şi alţi asemenea factori consideraţi adecvaţi. d)Prin derogare de la secţiunea III. B (2) lit. a) şi b) de mai sus, în cazul în care oricare dintre părţi consideră că un anumit proiect este probabil să conducă sau a condus la crearea de proprietate intelectuală care nu este protejată de legile existente în ţara celeilalte părţi, părţile vor avea imediat discuţii pentru a stabili atribuirea drepturilor de proprietate intelectuală. Dacă nu se poate ajunge la un acord în termen de 3 luni de la data iniţierii discuţiilor, cooperarea cu privire la proiectul în cauză va fi terminată la cererea oricăreia dintre părţi. Creatorii de proprietate intelectuală vor avea totuşi dreptul la premii, bonusuri şi redevenţe, în conformitate cu cele prevăzute în secţiunea III. B (2) lit. a). e)Pentru fiecare invenţie efectuată în cadrul oricărei activităţi de cooperare, partea care angajează sau sponsorizează inventatorul (ii) va dezvălui prompt invenţia celeilalte părţi, împreună cu orice documente şi informaţii necesare, pentru a permite celeilalte părţi să stabilească orice drepturi pe care le poate avea. Oricare dintre părţi poate solicita celeilalte părţi, în scris, să amâne publicarea sau divulgarea publică a unor asemenea documentaţii sau informaţii, în scopul de a-şi proteja drepturile în invenţie. Cu excepţia cazului în care s-a convenit altfel, în scris, întârzierea nu va depăşi o perioadă de 6 luni de la data dezvăluirii de către partea inventatoare către cealaltă parte. IV. Informaţii confidenţiale comercial În cazul în care informaţiile identificate în timp util ca fiind confidenţiale comercial sunt furnizate sau create în conformitate cu prezenta înţelegere, fiecare parte şi participanţii săi vor proteja astfel de informaţii în conformitate cu legile, reglementările şi practicile administrative. Informaţiile pot fi identificate ca şi „confidenţiale comercial“, dacă o persoană care deţine aceste informaţii poate obţine un beneficiu economic din acestea sau poate obţine un avantaj competitiv asupra celor care nu le deţin, iar informaţiile nu sunt în general cunoscute sau disponibile publicului din alte surse, iar proprietarul nu a făcut anterior informaţiile disponibile fără să impună prompt o obligaţie de a le păstra confidenţiale.


SmartCity5

COMENTARII la Intelegere -/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Intelegere - din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu