Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 853 din 28 septembrie 2000

privind stabilirea masurilor pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea alegerii Camerei Deputatilor, a Senatului si a Presedintelui Romaniei din anul 2000

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 483 din  3 octombrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale Legii nr. 68/1992 privind alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Pentru coordonarea si urmarirea indeplinirii sarcinilor prevazute in legislatia in vigoare in domeniul alegerii Camerei Deputatilor, a Senatului si a Presedintelui Romaniei, care revin Guvernului, ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, prefectilor si primarilor, precum si altor institutii, se constituie Comisia Tehnica Centrala, in componenta prevazuta in anexa nr. 1.
    (2) Prin decizie a primului-ministru se va stabili componenta nominala a Comisiei Tehnice Centrale.
    (3) Comisia Tehnica Centrala va fi condusa de reprezentantul Ministerului Functiei Publice, in calitate de presedinte al comisiei.
    (4) La sedintele Comisiei Tehnice Centrale pot participa, in calitate de invitati, reprezentanti ai partidelor politice parlamentare, precum si ai altor institutii publice centrale.
    (5) Lucrarile de secretariat tehnic ale Comisiei Tehnice Centrale vor fi asigurate de Ministerul Functiei Publice.
    Art. 2
    (1) Ministerul Functiei Publice si Ministerul Finantelor vor stabili modul de asigurare a mijloacelor materiale si financiare necesare pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor.
    (2) Ministerul Functiei Publice va propune spre adoptare Guvernului conditiile de plata a drepturilor legale cuvenite membrilor birourilor si oficiilor electorale, informaticienilor, statisticienilor si personalului tehnic auxiliar, prevazuti la art. 8 alin. (1), pe perioada in care acestia executa lucrari legate de organizarea si desfasurarea alegerii Camerei Deputatilor, a Senatului si a Presedintelui Romaniei.
    Art. 3
    Ministerul Functiei publice va propune spre adoptare Guvernului actele normative necesare pentru buna organizare si desfasurare a procesului electoral la alegerea Camerei Deputatilor, a Senatului si a Presedintelui Romaniei din anul 2000.
    Art. 4
    Ministerul Justitiei va lua masuri pentru intocmirea in termen util a listelor cuprinzand magistratii sau alti juristi care pot fi desemnati, potrivit legii, ca presedinti, loctiitori ai acestora sau ca membri ai birourilor electorale.
    Art. 5
    (1) Ministerul de Interne, prin formatiunile de evidenta informatizata a persoanei, va edita si va distribui cartea de alegator, in conditiile legii.
    (2) Ministerul de Interne va intocmi in doua exemplare, prin formatiunile de evidenta informatizata a persoanei, listele electorale permanente. Un exemplar se preda primariei, iar celalalt exemplar, judecatoriei in a carei raza teritoriala se afla localitatea respectiva, in cel mult 15 zile de la data stabilirii zilei votarii.
    Art. 6
    (1) Ministerul de Interne si Ministerul Apararii Nationale vor lua masuri pentru asigurarea ordinii si linistii publice in toate localitatile tarii, pe intreaga perioada a campaniei electorale si, in mod deosebit, in ziua votarii, precum si in zilele care premerg si succed acestei zile.
    (2) Ministerul de Interne si Ministerul Apararii Nationale vor asigura paza sectiilor de votare si a dosarelor intocmite de birourile electorale, pe timpul transportului acestora la birourile electorale de circumscriptie, la oficiile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv la Biroul Electoral Central, precum si paza pe timpul tiparirii, transportului si depozitarii buletinelor de vot si celorlalte materiale necesare pentru votare.
    Art. 7
    Ministerul Apararii Nationale si Ministerul de Interne vor organiza, cu sprijinul autoritatilor administratiei publice locale, sectii de votare pe langa unitatile militare si vor asigura dotarea acestora cu cele necesare pentru exercitarea dreptului de vot.
    Art. 8
    (1) Institutul National de Statistica si Studii Economice va asigura numarul de informaticieni, statisticieni si personal tehnic auxiliar, dotarea necesara cu echipamente si tehnica de calcul si programele de prelucrare a datelor pentru efectuarea operatiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor.
    (2) Institutul National de Statistica si Studii Economice va organiza instruirea conducerilor directiilor generale judetene de statistica privind participarea specialistilor informaticieni, statisticieni si a personalului tehnic auxiliar la efectuarea operatiunilor tehnice pentru stabilirea rezultatelor alegerilor.
    (3) Ministerul Functiei Publice si Institutul National de Statistica si Studii Economice vor propune spre adoptare Guvernului modelul proceselor-verbale pentru stabilirea rezultatelor alegerilor, precum si al celorlalte formulare necesare.
    Art. 9
    Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Culturii vor dispune masurile necesare pentru a pune la dispozitie autoritatilor administratiei publice locale spatii corespunzatoare in unitatile din subordine, in vederea organizarii de sectii de votare, precum si pentru sprijinirea cu personal din subordine a operatiunilor tehnice la sectiile de votare.
    Art. 10
    Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Ministerul Sanatatii, Ministerul Transporturilor si Ministerul Educatiei Nationale au obligatia de a sprijini organizarea de sectii de votare in unitatile de asistenta sociala, in unitatile sanitare, in gari, aerogari si porturi, precum si in caminele studentesti.
    Art. 11
    Ministerul Sanatatii va lua masurile necesare pentru asigurarea asistentei medicale la sectiile de votare.
    Art. 12
    (1) Ministerul Afacerilor Externe va aviza, in conditiile legii, propunerile Biroului Electoral Central de acreditare a observatorilor straini, precum si a delegatiilor mass-media straine.
    (2) Ministerul Transporturilor, in colaborare cu Autoritatea Nationala pentru Turism, va asigura personalul necesar in vederea sprijinirii Biroului Electoral Central pentru solutionarea unor probleme privitoare la rezervarea locurilor de cazare si la procurarea mijloacelor de transport, potrivit reglementarilor in vigoare, pentru observatorii si reprezentantii mass-media din strainatate.
    Art. 13
    (1) Ministerul Afacerilor Externe va furniza in timp util datele necesare pentru organizarea si numerotarea sectiilor de votare din strainatate.
    (2) Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Transporturilor sunt obligate sa sprijine organizarea de sectii de votare pentru cetatenii romani care se afla in ziua alegerilor in afara granitelor tarii.
    Art. 14
    (1) La nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti se vor constitui, in termen de 3 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, prin ordin al prefectului, comisii tehnice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, componenta prevazuta in anexa nr. 2, cu atributii in coordonarea si urmarirea indeplinirii sarcinilor autoritatilor administratiei publice locale prevazute in legislatia in vigoare in domeniul alegerii Camerei Deputatilor, a Senatului si a Presedintelui Romaniei.
    (2) La sedintele comisiei tehnice pot participa, in calitate de invitati, reprezentanti ai partidelor politice parlamentare.
    (3) Pentru urmarirea si solutionarea operativa a problemelor curente din circumscriptia electorala, pe langa comisia tehnica se constituie un grup tehnic de lucru, condus de secretarul general al prefecturii, format din specialisti desemnati de conducatorii serviciilor publice ale ministerelor si ale celorlalte autoritati ale administratiei publice centrale, organizate la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti. Din grupul tehnic de lucru vor face parte si 2 - 3 specialisti din aparatul consiliilor judetene.
    (4) In perioada in care isi desfasoara activitatea in cadrul grupului tehnic de lucru membrii acestuia vor fi degrevati de sarcinile de serviciu.
    (5) Conditiile materiale necesare pentru functionarea grupului tehnic de lucru se asigura prin grija prefecturii. Salariile si celelalte drepturi banesti cuvenite salariatilor delegati in grupul tehnic de lucru se achita de institutiile de la care acestia provin.
    Art. 15
    (1) Ministerul Functiei Publice va organiza, in termen de cel mult 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, instruirea prefectilor, a secretarilor generali ai prefecturilor si a secretarilor judetelor cu privire la organizarea si desfasurarea alegerii Camerei Deputatilor, a Senatului si a Presedintelui Romaniei.
    (2) In termen de 7 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari prefectii vor organiza instruirea primarilor si a secretarilor comunelor, oraselor si municipiilor cu privire la sarcinile ce le revin in vederea organizarii si desfasurarii in bune conditii a alegerii Camerei Deputatilor, a Senatului si a Presedintelui Romaniei.
    (3) In perioada campaniei electorale Ministerul Functiei Publice va acorda sprijin de specialitate prefecturilor si primariilor, in vederea realizarii la termen si in conditii corespunzatoare a sarcinilor ce le revin in organizarea si desfasurarea alegerii Camerei Deputatilor, a Senatului si a Presedintelui Romaniei.
    Art. 16
    (1) Ministerul Functiei Publice va asigura conditii corespunzatoare - sediu, dotare tehnica, materiala si personal auxiliar - pentru functionarea Biroului Electoral Central.
    (2) Prefecturile judetelor, respectiv a municipiului Bucuresti, in colaborare cu presedintii consiliilor judetene si cu primarii, vor asigura conditiile corespunzatoare pentru functionarea celorlalte birouri si oficii electorale, potrivit prevederilor art. 83 alin. (1) si (2) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 17
    (1) Comisiile tehnice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor informa saptamanal Comisia Tehnica Centrala in legatura cu stadiul pregatirii si organizarii alegerii Camerei Deputatilor, a Senatului si a Presedintelui Romaniei.
    (2) Comisia Tehnica Centrala va informa saptamanal Guvernul in legatura cu stadiul indeplinirii actiunilor privind pregatirea si organizarea alegerii Camerei Deputatilor, a Senatului si a Presedintelui Romaniei.
    Art. 18
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul functiei publice,
                       Marian Parjol,
                       secretar de stat

                       p. Ministru de stat,
                       ministrul sanatatii,
                       Irinel Popescu,
                       secretar de stat

                       p. Ministru de stat,
                       ministrul afacerilor externe,
                       Stelian Oancea,
                       secretar de stat

                       Ministru de interne,
                       Constantin Dudu Ionescu

                       Ministrul apararii nationale,
                       Sorin Frunzaverde

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul transporturilor,
                       Anca Boagiu

                       p. Ministrul educatiei nationale,
                       Adrian Miroiu,
                       secretar de stat

                       Ministrul culturii,
                       Ion Caramitru

                       Ministru delegat pe langa
                       primul-ministru pentru
                       minoritatile nationale,
                       Peter Eckstein Kovacs

                       Departamentul pentru comunicare
                       Gabriela Vranceanu Firea,
                       secretar de stat

                       p. Presedintele
                       Autoritatii Nationale pentru Turism,
                       Floare Comsa

                       Presedintele Institutului National
                       de Statistica si Studii Economice,
                       Victor Dinculescu

                       Ministru de stat,
                       ministrul justitiei,
                       Valeriu Stoica

    ANEXA 1

                        COMPONENTA
Comisiei Tehnice Centrale

    - Ministerul Functiei Publice
    - Ministerul Justitiei
    - Ministerul Finantelor
    - Ministerul Apararii Nationale
    - Ministerul de Interne
    - Ministerul Afacerilor Externe
    - Ministerul Educatiei Nationale
    - Ministerul Culturii
    - Ministerul Transporturilor
    - Ministerul Sanatatii
    - Autoritatea Nationala pentru Turism
    - Institutul National de Statistica si Studii Economice
    - Administratia Nationala a Rezervelor de Stat
    - Departamentul pentru Comunicare
    - Departamentul pentru Protectia Minoritatilor Nationale
    - Agentia Nationala de Presa "Rompres"
    - Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.
    - S.A Societatea Nationala de Telecomunicatii "Romtelecom" - S.A.
    - Societatea Romana de Televiziune
    - Societatea Romana de Radiodifuziune.

    ANEXA 2

                  COMPONENTA
Comisiei tehnice judetene si a municipiului Bucuresti

    - Prefectul judetului sau al municipiului Bucuresti
    - Secretarul general al prefecturii
    - Secretarul judetului (sau al municipiului Bucuresti)
    - Directorul general al Directiei generale judetene pentru statistica
    - Directorul general al Directiei generale judetene a finantelor publice si controlului financiar de stat
    - Inspectorul-sef al Inspectoratului judetean de politie (pentru municipiul Bucuresti, directorul general al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti)
    - Seful Serviciului judetean (sau al municipiului Bucuresti) de evidenta informatizata a persoanei
    - Seful Centrului militar judetean
    - Comandantul Comandamentului de jandarmi judetean (pentru municipiul Bucuresti, seful Directiei de ordine publica din Comandamentul National al Jandarmeriei)
    - Inspectorul general al Inspectoratului scolar judetean
    - Directorul Directiei de sanatate publica judetene
    - Directorul sucursalei judetene a Societatii Nationale de Telecomunicatii "Romtelecom" - S.A.
      Directorul sucursalei judetene a Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica"   S.A.
      Corespondentul judetean al Agentiei Nationale de Presa "Rompres".SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 853/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 853 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 853/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu