Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 853 din 28 septembrie 2000

privind stabilirea masurilor pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea alegerii Camerei Deputatilor, a Senatului si a Presedintelui Romaniei din anul 2000

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 483 din  3 octombrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale Legii nr. 68/1992 privind alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Pentru coordonarea si urmarirea indeplinirii sarcinilor prevazute in legislatia in vigoare in domeniul alegerii Camerei Deputatilor, a Senatului si a Presedintelui Romaniei, care revin Guvernului, ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, prefectilor si primarilor, precum si altor institutii, se constituie Comisia Tehnica Centrala, in componenta prevazuta in anexa nr. 1.
    (2) Prin decizie a primului-ministru se va stabili componenta nominala a Comisiei Tehnice Centrale.
    (3) Comisia Tehnica Centrala va fi condusa de reprezentantul Ministerului Functiei Publice, in calitate de presedinte al comisiei.
    (4) La sedintele Comisiei Tehnice Centrale pot participa, in calitate de invitati, reprezentanti ai partidelor politice parlamentare, precum si ai altor institutii publice centrale.
    (5) Lucrarile de secretariat tehnic ale Comisiei Tehnice Centrale vor fi asigurate de Ministerul Functiei Publice.
    Art. 2
    (1) Ministerul Functiei Publice si Ministerul Finantelor vor stabili modul de asigurare a mijloacelor materiale si financiare necesare pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor.
    (2) Ministerul Functiei Publice va propune spre adoptare Guvernului conditiile de plata a drepturilor legale cuvenite membrilor birourilor si oficiilor electorale, informaticienilor, statisticienilor si personalului tehnic auxiliar, prevazuti la art. 8 alin. (1), pe perioada in care acestia executa lucrari legate de organizarea si desfasurarea alegerii Camerei Deputatilor, a Senatului si a Presedintelui Romaniei.
    Art. 3
    Ministerul Functiei publice va propune spre adoptare Guvernului actele normative necesare pentru buna organizare si desfasurare a procesului electoral la alegerea Camerei Deputatilor, a Senatului si a Presedintelui Romaniei din anul 2000.
    Art. 4
    Ministerul Justitiei va lua masuri pentru intocmirea in termen util a listelor cuprinzand magistratii sau alti juristi care pot fi desemnati, potrivit legii, ca presedinti, loctiitori ai acestora sau ca membri ai birourilor electorale.
    Art. 5
    (1) Ministerul de Interne, prin formatiunile de evidenta informatizata a persoanei, va edita si va distribui cartea de alegator, in conditiile legii.
    (2) Ministerul de Interne va intocmi in doua exemplare, prin formatiunile de evidenta informatizata a persoanei, listele electorale permanente. Un exemplar se preda primariei, iar celalalt exemplar, judecatoriei in a carei raza teritoriala se afla localitatea respectiva, in cel mult 15 zile de la data stabilirii zilei votarii.
    Art. 6
    (1) Ministerul de Interne si Ministerul Apararii Nationale vor lua masuri pentru asigurarea ordinii si linistii publice in toate localitatile tarii, pe intreaga perioada a campaniei electorale si, in mod deosebit, in ziua votarii, precum si in zilele care premerg si succed acestei zile.
    (2) Ministerul de Interne si Ministerul Apararii Nationale vor asigura paza sectiilor de votare si a dosarelor intocmite de birourile electorale, pe timpul transportului acestora la birourile electorale de circumscriptie, la oficiile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv la Biroul Electoral Central, precum si paza pe timpul tiparirii, transportului si depozitarii buletinelor de vot si celorlalte materiale necesare pentru votare.
    Art. 7
    Ministerul Apararii Nationale si Ministerul de Interne vor organiza, cu sprijinul autoritatilor administratiei publice locale, sectii de votare pe langa unitatile militare si vor asigura dotarea acestora cu cele necesare pentru exercitarea dreptului de vot.
    Art. 8
    (1) Institutul National de Statistica si Studii Economice va asigura numarul de informaticieni, statisticieni si personal tehnic auxiliar, dotarea necesara cu echipamente si tehnica de calcul si programele de prelucrare a datelor pentru efectuarea operatiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor.
    (2) Institutul National de Statistica si Studii Economice va organiza instruirea conducerilor directiilor generale judetene de statistica privind participarea specialistilor informaticieni, statisticieni si a personalului tehnic auxiliar la efectuarea operatiunilor tehnice pentru stabilirea rezultatelor alegerilor.
    (3) Ministerul Functiei Publice si Institutul National de Statistica si Studii Economice vor propune spre adoptare Guvernului modelul proceselor-verbale pentru stabilirea rezultatelor alegerilor, precum si al celorlalte formulare necesare.
    Art. 9
    Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Culturii vor dispune masurile necesare pentru a pune la dispozitie autoritatilor administratiei publice locale spatii corespunzatoare in unitatile din subordine, in vederea organizarii de sectii de votare, precum si pentru sprijinirea cu personal din subordine a operatiunilor tehnice la sectiile de votare.
    Art. 10
    Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Ministerul Sanatatii, Ministerul Transporturilor si Ministerul Educatiei Nationale au obligatia de a sprijini organizarea de sectii de votare in unitatile de asistenta sociala, in unitatile sanitare, in gari, aerogari si porturi, precum si in caminele studentesti.
    Art. 11
    Ministerul Sanatatii va lua masurile necesare pentru asigurarea asistentei medicale la sectiile de votare.
    Art. 12
    (1) Ministerul Afacerilor Externe va aviza, in conditiile legii, propunerile Biroului Electoral Central de acreditare a observatorilor straini, precum si a delegatiilor mass-media straine.
    (2) Ministerul Transporturilor, in colaborare cu Autoritatea Nationala pentru Turism, va asigura personalul necesar in vederea sprijinirii Biroului Electoral Central pentru solutionarea unor probleme privitoare la rezervarea locurilor de cazare si la procurarea mijloacelor de transport, potrivit reglementarilor in vigoare, pentru observatorii si reprezentantii mass-media din strainatate.
    Art. 13
    (1) Ministerul Afacerilor Externe va furniza in timp util datele necesare pentru organizarea si numerotarea sectiilor de votare din strainatate.
    (2) Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Transporturilor sunt obligate sa sprijine organizarea de sectii de votare pentru cetatenii romani care se afla in ziua alegerilor in afara granitelor tarii.
    Art. 14
    (1) La nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti se vor constitui, in termen de 3 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, prin ordin al prefectului, comisii tehnice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, componenta prevazuta in anexa nr. 2, cu atributii in coordonarea si urmarirea indeplinirii sarcinilor autoritatilor administratiei publice locale prevazute in legislatia in vigoare in domeniul alegerii Camerei Deputatilor, a Senatului si a Presedintelui Romaniei.
    (2) La sedintele comisiei tehnice pot participa, in calitate de invitati, reprezentanti ai partidelor politice parlamentare.
    (3) Pentru urmarirea si solutionarea operativa a problemelor curente din circumscriptia electorala, pe langa comisia tehnica se constituie un grup tehnic de lucru, condus de secretarul general al prefecturii, format din specialisti desemnati de conducatorii serviciilor publice ale ministerelor si ale celorlalte autoritati ale administratiei publice centrale, organizate la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti. Din grupul tehnic de lucru vor face parte si 2 - 3 specialisti din aparatul consiliilor judetene.
    (4) In perioada in care isi desfasoara activitatea in cadrul grupului tehnic de lucru membrii acestuia vor fi degrevati de sarcinile de serviciu.
    (5) Conditiile materiale necesare pentru functionarea grupului tehnic de lucru se asigura prin grija prefecturii. Salariile si celelalte drepturi banesti cuvenite salariatilor delegati in grupul tehnic de lucru se achita de institutiile de la care acestia provin.
    Art. 15
    (1) Ministerul Functiei Publice va organiza, in termen de cel mult 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, instruirea prefectilor, a secretarilor generali ai prefecturilor si a secretarilor judetelor cu privire la organizarea si desfasurarea alegerii Camerei Deputatilor, a Senatului si a Presedintelui Romaniei.
    (2) In termen de 7 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari prefectii vor organiza instruirea primarilor si a secretarilor comunelor, oraselor si municipiilor cu privire la sarcinile ce le revin in vederea organizarii si desfasurarii in bune conditii a alegerii Camerei Deputatilor, a Senatului si a Presedintelui Romaniei.
    (3) In perioada campaniei electorale Ministerul Functiei Publice va acorda sprijin de specialitate prefecturilor si primariilor, in vederea realizarii la termen si in conditii corespunzatoare a sarcinilor ce le revin in organizarea si desfasurarea alegerii Camerei Deputatilor, a Senatului si a Presedintelui Romaniei.
    Art. 16
    (1) Ministerul Functiei Publice va asigura conditii corespunzatoare - sediu, dotare tehnica, materiala si personal auxiliar - pentru functionarea Biroului Electoral Central.
    (2) Prefecturile judetelor, respectiv a municipiului Bucuresti, in colaborare cu presedintii consiliilor judetene si cu primarii, vor asigura conditiile corespunzatoare pentru functionarea celorlalte birouri si oficii electorale, potrivit prevederilor art. 83 alin. (1) si (2) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 17
    (1) Comisiile tehnice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor informa saptamanal Comisia Tehnica Centrala in legatura cu stadiul pregatirii si organizarii alegerii Camerei Deputatilor, a Senatului si a Presedintelui Romaniei.
    (2) Comisia Tehnica Centrala va informa saptamanal Guvernul in legatura cu stadiul indeplinirii actiunilor privind pregatirea si organizarea alegerii Camerei Deputatilor, a Senatului si a Presedintelui Romaniei.
    Art. 18
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul functiei publice,
                       Marian Parjol,
                       secretar de stat

                       p. Ministru de stat,
                       ministrul sanatatii,
                       Irinel Popescu,
                       secretar de stat

                       p. Ministru de stat,
                       ministrul afacerilor externe,
                       Stelian Oancea,
                       secretar de stat

                       Ministru de interne,
                       Constantin Dudu Ionescu

                       Ministrul apararii nationale,
                       Sorin Frunzaverde

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul transporturilor,
                       Anca Boagiu

                       p. Ministrul educatiei nationale,
                       Adrian Miroiu,
                       secretar de stat

                       Ministrul culturii,
                       Ion Caramitru

                       Ministru delegat pe langa
                       primul-ministru pentru
                       minoritatile nationale,
                       Peter Eckstein Kovacs

                       Departamentul pentru comunicare
                       Gabriela Vranceanu Firea,
                       secretar de stat

                       p. Presedintele
                       Autoritatii Nationale pentru Turism,
                       Floare Comsa

                       Presedintele Institutului National
                       de Statistica si Studii Economice,
                       Victor Dinculescu

                       Ministru de stat,
                       ministrul justitiei,
                       Valeriu Stoica

    ANEXA 1

                        COMPONENTA
Comisiei Tehnice Centrale

    - Ministerul Functiei Publice
    - Ministerul Justitiei
    - Ministerul Finantelor
    - Ministerul Apararii Nationale
    - Ministerul de Interne
    - Ministerul Afacerilor Externe
    - Ministerul Educatiei Nationale
    - Ministerul Culturii
    - Ministerul Transporturilor
    - Ministerul Sanatatii
    - Autoritatea Nationala pentru Turism
    - Institutul National de Statistica si Studii Economice
    - Administratia Nationala a Rezervelor de Stat
    - Departamentul pentru Comunicare
    - Departamentul pentru Protectia Minoritatilor Nationale
    - Agentia Nationala de Presa "Rompres"
    - Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.
    - S.A Societatea Nationala de Telecomunicatii "Romtelecom" - S.A.
    - Societatea Romana de Televiziune
    - Societatea Romana de Radiodifuziune.

    ANEXA 2

                  COMPONENTA
Comisiei tehnice judetene si a municipiului Bucuresti

    - Prefectul judetului sau al municipiului Bucuresti
    - Secretarul general al prefecturii
    - Secretarul judetului (sau al municipiului Bucuresti)
    - Directorul general al Directiei generale judetene pentru statistica
    - Directorul general al Directiei generale judetene a finantelor publice si controlului financiar de stat
    - Inspectorul-sef al Inspectoratului judetean de politie (pentru municipiul Bucuresti, directorul general al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti)
    - Seful Serviciului judetean (sau al municipiului Bucuresti) de evidenta informatizata a persoanei
    - Seful Centrului militar judetean
    - Comandantul Comandamentului de jandarmi judetean (pentru municipiul Bucuresti, seful Directiei de ordine publica din Comandamentul National al Jandarmeriei)
    - Inspectorul general al Inspectoratului scolar judetean
    - Directorul Directiei de sanatate publica judetene
    - Directorul sucursalei judetene a Societatii Nationale de Telecomunicatii "Romtelecom" - S.A.
      Directorul sucursalei judetene a Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica"   S.A.
      Corespondentul judetean al Agentiei Nationale de Presa "Rompres".SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 853/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 853 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 853/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu