Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.771 din 16.09.2015

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 244/2015
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 725 din 28 septembrie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICNormele metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 244/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 27 aprilie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: (3) În situaţia în care vreuna dintre prevederile prezentelor norme metodologice intră în conflict cu Codul Mondial Anti-Doping sau standardele internaţionale, Codul Mondial Anti-Doping şi standardele internaţionale vor prevala. 2. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 2(1) În înţelesul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a)lanţ de custodie - succesiunea de persoane sau de organizaţii care au responsabilitatea asupra custodiei probei, din momentul recoltării acesteia până în momentul când proba a fost predată la laborator pentru analiză; b)staţie de control doping - spaţiu amenajat conform cerinţelor prevăzute la art. 27 alin. (1), în care se desfăşoară şedinţa de recoltare a probelor biologice; c)echipament pentru recoltarea probelor - recipiente sau aparate pentru recoltarea sau pentru conservarea probei biologice a sportivului, pe parcursul şedinţei de recoltare, aşa cum este prevăzut în Standardul internaţional pentru testare şi investigaţii; d)şedinţă de recoltare a probei - toate activităţile succesive care implică direct sportivul din momentul înştiinţării cu privire la testarea doping până când acesta părăseşte staţia de control doping după recoltarea probei, aşa cum este prevăzut în Standardul internaţional pentru testare şi investigaţii; e)reprezentant al sportivului - persoana fizică cu capacitate deplină de exerciţiu care reprezintă interesele sportivului pe parcursul controlului doping; f)însoţitor - o persoană instruită şi autorizată de Agenţie să îndeplinească sarcini specifice, incluzând una sau mai multe dintre următoarele: înştiinţarea sportivului selectat pentru recoltarea probei, însoţirea şi ţinerea sub observaţie a sportivului până la sosirea în staţia de control doping şi/sau asistarea şi verificarea emiterii probei, dacă pregătirea sa îl califică să desfăşoare această activitate; g)selecţie aleatorie - selectarea sportivilor pentru testarea doping, care nu este testare-ţintă; h)selecţie ierarhizată - selectarea sportivilor pentru testarea doping în funcţie de locul ocupat în clasamentul unei competiţii; i)densitate specifică a probei de urină - densitatea măsurată cu un refractometru - la 1.005 sau mai mult ori cu hârtie indicatoare de laborator - la 1.010 sau mai mult; j)volum de urină necesar pentru analiză - cantitate de minimum 90 ml pentru analiza totală sau parţială; k)autoritatea pentru gestionarea rezultatelor - organizaţia responsabilă, potrivit prevederilor art. 322-324 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru gestionarea rezultatelor testărilor doping sau a altor dovezi ale unei eventuale încălcări a reglementărilor antidoping şi ale audierilor sau o altă organizaţie care acţionează în conformitate cu reglementările organizaţiei antidoping. În ceea ce priveşte încălcările privind localizarea, autoritatea pentru gestionarea rezultatelor va fi organizaţia antidoping care culege informaţiile de localizare a sportivului;l)autoritatea de recoltare a probei - organizaţia responsabilă cu recoltarea probelor în conformitate cu cerinţele Standardului internaţional pentru testare şi investigaţii, care poate fi însăşi autoritatea de testare sau o altă organizaţie căreia autoritatea de testare i-a delegat sau a subcontractat o astfel de responsabilitate; m)autoritate de testare - organizaţia care autorizează recoltarea de probe biologice; n)raport de testare nereuşită - un raport detaliat cu privire la o încercare nereuşită de recoltare a probei de la un sportiv din lotul de testare înregistrat pe baza informaţiilor de localizare furnizate de acesta, precizând data încercării nereuşite şi locaţia vizitată, ora exactă de sosire şi plecare de la locaţie, paşii urmaţi pentru găsirea sportivului la locaţie, inclusiv detalii ale oricăror contacte cu terţe persoane, precum şi orice alte detalii relevante despre încercare; o)testare fără aviz prealabil - şedinţă de recoltare a probei care are loc fără înştiinţarea prealabilă a sportivului şi în care sportivul este însoţit în permanenţă, din momentul înştiinţării şi până la emiterea probei; p)intenţie - situaţie definită la art. 10.2.3 din Codul Mondial Anti-Doping; q)test neefectuat - absenţa sportivului de la locaţia comunicată pentru o perioadă de 60 de minute, menţionate de sportiv în formularul de localizare pentru ziua respectivă, în conformitate cu Standardul internaţional pentru testare şi investigaţii. 3. La articolul 3, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins: (11) Exceptând cazurile în care sportivii au specificat fereastra de 60 de minute în intervalul 5,00-6,00, testarea trebuie să aibă loc în intervalul orar cuprins între 5,00-23,00, cu excepţia cazurilor în care există motive întemeiate pentru testarea pe parcursul nopţii. 4. La articolul 38, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 38(1) Dacă proba de urină emisă nu îndeplineşte cerinţele referitoare la densitatea specifică, ofiţerul de control doping va recolta probe suplimentare până când se emite o probă conformă. Ofiţerul de control doping va continua recoltarea de probe suplimentare până când este îndeplinită cerinţa cu privire la densitatea specifică pentru analiză sau până când ofiţerul de control doping stabileşte că există circumstanţe excepţionale, ceea ce înseamnă că, din motive logistice - aşa cum prevede Standardul internaţional pentru testare şi investigaţii -, şedinţa de recoltare a probelor nu mai poate continua. Aceste circumstanţe excepţionale vor fi consemnate corespunzător de către ofiţerul de control doping. 5. La articolul 40, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 40(1) Procedura de recoltare a probei suplimentare se desfăşoară în conformitate cu prevederile art. 34-37. 6. La articolul 48 alineatul (1), după litera b) se introduce o noua literă, litera c), cu următorul cuprins: c)alt echipament, specificat de laboratorul autorizat sau acreditat de Agenţia Mondială Anti-Doping. 7. La articolul 53, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: (5) Documentaţia referitoare la şedinţa de recoltare a probei şi/sau la o încălcare a reglementărilor antidoping este păstrată de autoritatea de testare şi/sau autoritatea de recoltare a probelor pe o perioadă de 2 ani, în cazul probelor negative, şi 10 ani, în cazul încălcărilor reglementărilor antidoping. 8. Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 57Sportivii din lotul de testare înregistrat al Agenţiei au obligaţia de a respecta cerinţele referitoare la informaţiile privind localizarea, aşa cum se prevede în Standardul internaţional pentru testare şi investigaţii. 9. La articolul 58 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)consecinţele care decurg din nerespectarea acestor obligaţii, aşa cum este prevăzut în Standardul internaţional pentru testare şi investigaţii. 10. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 59 (1) Sportivul trebuie să îşi actualizeze informaţiile furnizate prin intermediul programului ADAMS cât mai curând posibil, după ce se modifică circumstanţele.(2) Orice modificare apărută înainte de perioada de 60 de minute specificată pentru ziua respectivă poate fi comunicată folosind şi un mijloc de comunicare online, fax, e-mail, mesaj text de pe telefonul mobil. (3) Agenţia verifică actualizările transmise de sportiv înainte de a încerca să recolteze proba. (4) Sportivul care actualizează perioada de 60 de minute pentru o anumită zi, înainte de perioada iniţială, trebuie să se supună testării pe perioada menţionată iniţial, dacă este localizat. (5) În situaţia în care sportivul realizează o actualizare, dar informaţiile sunt incomplete sau incorecte pentru a permite să fie localizat, atunci Agenţia iniţiază verificări privind o încălcare referitoare la nerespectarea obligaţiei de a furniza informaţii privind localizarea. (6) În situaţia în care un sportiv este inclus în loturile de testare înregistrate ale mai multor organizaţii antidoping, acesta este obligat să transmită informaţiile de localizare unei singure organizaţii antidoping, care a fost stabilită în prealabil de comun acord de către organizaţiile care au inclus sportivul în lotul lor de testare înregistrat.(7) Este responsabilitatea sportivului să se asigure că transmite toate informaţiile cerute în formularul privind localizarea în mod corect şi cu suficiente detalii pentru a permite oricărei organizaţii antidoping interesate să îl localizeze pentru testare în orice zi din trimestru, la orele şi în locurile specificate de sportiv în formularul privind localizarea pentru ziua respectivă, incluzând, dar fără a se limita la fereastra de 60 de minute specificată în formularul privind localizarea pentru acea zi. (8) Informaţiile transmise de către sportiv potrivit prevederilor alin. (7) trebuie să fie suficiente pentru a permite ofiţerului de control doping să identifice şi să aibă acces la locaţia comunicată.(9) Sportivul este întotdeauna responsabil de comunicarea la timp a informaţiilor privind localizarea, precum şi de acurateţea şi corectitudinea acestora, chiar dacă sportivul deleagă unei terţe persoane obligativitatea furnizării acestora. 11. Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 60Nerespectarea de către sportiv a prevederilor art. 59 alin. (1), (2), (5), (7) şi (8) poate fi investigată ca o nerespectare a obligaţiei de a completa informaţii privind localizarea şi/sau, dacă circumstanţele impun, ca o evitare a recoltării probei, conform art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau ca o falsificare şi/sau ca o tentativă de falsificare a controlului doping, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) lit. e) din acelaşi act normativ.12. Articolul 61 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 61(1) Dacă sportivul lipseşte de la locaţia indicată pe parcursul celor 60 de minute, ofiţerul de control doping are obligaţia de a completa un raport de testare nereuşită, pe care îl înaintează Agenţiei. (2) Pe baza raportului întocmit de ofiţerul de control doping potrivit prevederilor alin. (1) Agenţia investighează fapta.(3) Dacă sportivul nu este disponibil pentru testare la începutul perioadei de 60 de minute, dar devine disponibil ulterior pe parcursul perioadei de 60 de minute, ofiţerul de control doping va recolta proba şi va consemna detalii complete despre întârzierea sportivului în formularul suplimentar de raport - comentarii.(4) În situaţia în care sportivul nu poate fi localizat imediat, în perioada de 60 de minute, la locaţia indicată, în tot acest timp ofiţerul de control doping trebuie să facă eforturi rezonabile pentru a-l localiza şi acest fapt va fi consemnat în formularul suplimentar de raport - comentarii. (5) Pe baza formularului întocmit în condiţiile alin. (4) Agenţia investighează fapta sportivului ca o încălcare a reglementărilor antidoping, potrivit art. 2 alin. (2) lit. c) şi e) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi efectuează testarea-ţintă a sportivului. (6) În situaţia în care sportivul nu a fost localizat şi mai rămân 5 din cele 60 de minute specificate, ofiţerul de control doping poate apela telefonic sportivul, cu următoarele consecinţe: a)în situaţia în care sportivul este apelat telefonic şi se prezintă până la expirarea perioadei de 60 de minute, proba va fi recoltată şi sportivul nu va înregistra un test neefectuat; b)în situaţia în care sportivul este apelat telefonic şi nu se prezintă până la sfârşitul perioadei de 60 de minute, acesta va înregistra un test neefectuat; c)în situaţia în care sportivul răspunde la apelul telefonic şi nu se află la locul specificat sau în imediata vecinătate a acestuia şi prin urmare nu se poate prezenta pentru testare până la expirarea perioadei de 60 minute, ofiţerul de control doping va completa un raport de testare nereuşită; d)efectuarea unui apel telefonic este facultativă, lipsa acestuia nu oferă apărare sportivului împotriva unei acuzaţii de test neefectuat. (7) Toate situaţiile prevăzute la alin. (6), precum şi toate aspectele care sugerează că sportivul ar fi putut falsifica sau manipula probele de sânge ori de urină în timpul scurs între apelul telefonic şi recoltarea probei vor fi consemnate în formularul suplimentar de raport - comentarii şi/sau în formularul de testare nereuşită.(8) Dacă este localizat pentru testare, sportivul are obligaţia de a rămâne împreună cu ofiţerul de control doping până la încheierea şedinţei de recoltare a probei, chiar dacă aceasta durează mai mult decât perioada de 60 de minute specificată.(9) Dacă un sportiv nu este disponibil pentru testare la locaţia specificată în perioada de 60 de minute, sportivul poate înregistra un test neefectuat chiar dacă este localizat mai târziu în acea zi şi probele sunt recoltate cu succes de la acesta. 13. La articolul 67, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) În situaţia în care Agenţia elimină un sportiv din lotul de testare înregistrat pentru care este autoritate de gestionare potrivit alin. (1) şi sportivul rămâne în lotul de testare înregistrat al altei organizaţii, atunci respectiva organizaţie începe să primească informaţiile de localizare ale acestuia şi devine autoritate de gestionare a rezultatelor cu privire la încălcările prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv pentru cele înregistrate de la Agenţie.
(3) Dacă autoritatea de testare este diferită de autoritatea de gestionare a rezultatelor, aceasta furnizează autorităţii de gestionare a rezultatelor raportul de testare nereuşită, precum şi toate datele referitoare la aparenta încălcare a obligaţiilor privind furnizarea informaţiilor de localizare, fără întârziere, şi, după caz, va sprijini autoritatea de gestionare a rezultatelor, în obţinerea informaţiilor de la ofiţerul de control doping referitoare la încălcarea obligaţiilor privind localizarea. 14. Articolul 68 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 68(1) În urma verificărilor prevăzute la art. 67, Agenţia transmite sportivului, în termen de 14 zile de la constatarea nerespectării obligaţiei de a furniza informaţii privind localizarea, o înştiinţare în acest sens, solicitând un răspuns din partea sportivului în termen de 7 zile de la primirea înştiinţării. (2) Înştiinţarea comunicată sportivului cuprinde următoarele: a)faptul că are dreptul de a aduce argumente în susţinerea nevinovăţiei sale cu privire la posibila nerespectare a obligaţiei de a furniza informaţii privind localizarea, oferindu-i suficiente detalii despre aparenta încălcare a respectivei obligaţii pentru a-i permite sportivului să răspundă în mod semnificativ, arătând dacă admite încălcarea obligaţiilor privind furnizarea informaţiilor de localizare şi dacă nu, de ce; b)faptul că are dreptul de a admite încălcarea obligaţiilor privind furnizarea informaţiilor de localizare; c)care sunt consecinţele nerespectării dispoziţiilor referitoare la furnizarea informaţiilor privind localizarea; d)dacă acesta a mai înregistrat sau nu o încălcare referitoare la nerespectarea obligaţiei privind localizarea sau un test neefectuat în ultimele 12 luni; e)faptul că trebuie să îşi completeze informaţiile solicitate, în termen de 24 de ore de la primirea înştiinţării, pentru a evita încălcările ulterioare. (3) În situaţia în care sportivul nu răspunde în termenul prevăzut la alin. (2) lit. e), acesta va înregistra o încălcare a obligaţiilor privind furnizarea informaţiilor de localizare.(4) În situaţia în care sportivul răspunde în termenul prevăzut la alin. (2) lit. e), Agenţia va lua în considerare dacă răspunsul acestuia modifică decizia iniţială conform căreia au fost îndeplinite toate cerinţele privind înregistrarea unei încălcări a obligaţiilor privind furnizarea informaţiilor de localizare;a)în situaţia în care răspunsul sportivului modifică decizia, Agenţia va informa în consecinţă Agenţia Mondială Anti-Doping, federaţia internaţională şi, după caz, organizaţia antidoping care a descoperit încălcarea obligaţiilor privind furnizarea informaţiilor de localizare, furnizând motivele deciziei sale; b)în situaţia în care răspunsul sportivului nu modifică decizia, Agenţia va informa în consecinţă sportivul, precizânduse motivele, şi i se va comunica că în termen de 7 zile are dreptul de a solicita o cercetare administrativă, punându-i-se la dispoziţie documentele referitoare la respectiva încălcare. (5) Entităţile prevăzute la alin. (4) lit. a) au dreptul să formuleze contestaţie, în termen de 21 de zile de la comunicarea deciziei, aceasta urmând a fi soluţionată de o persoană anume desemnată de preşedintele Agenţiei. Termenul acordat de Agenţia Mondială Anti-Doping pentru a formula apel va fi cel prevăzut în art. 13.2.3 din Codul Mondial Anti-Doping. 15. La articolul 69, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 69 (1) În situaţia în care sportivul nu răspunde în termenul prevăzut la art. 68 alin. (1) sau recunoaşte încălcarea obligaţiei de a furniza informaţii privind localizarea, Agenţia emite o decizie în acest sens. ........ ................ ................ ................ ................ ......... (4) În situaţia în care sportivul nu recunoaşte încălcarea obligaţiei de a furniza informaţii privind localizarea, Agenţia îl informează că are dreptul de a solicita o cercetare administrativă, în termen de 7 zile de la primirea înştiinţării, şi îi va pune la dispoziţie documentele referitoare la respectiva încălcare. 16. Articolul 72 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 72(1) După înregistrarea de către sportiv a celei dea treia încălcări referitoare la transmiterea informaţiilor de localizare sau test neefectuat într-un interval de 12 luni, Agenţia va demara procedura de gestionare a rezultatelor pentru încălcarea prevederilor
art. 2 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Atunci când Agenţia nu iniţiază procedura de gestionare a rezultatelor în termen de 30 de zile de la data transmiterii celei de-a 3-a încălcări referitoare la transmiterea informaţiilor de localizare sau test neefectuat într-un interval de 12 luni, Agenţia Mondială Anti-Doping poate să facă apel. (3) În gestionarea cazului unui sportiv suspectat că ar fi săvârşit o faptă prevăzută la art. 2 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping reanalizează deciziile emise de Agenţie pentru abaterile săvârşite în intervalul de 12 luni şi are dreptul să anuleze deciziile care nu se probează.
(4) În cazul în care comisia de audiere anulează cel puţin una dintre încălcări ale obligaţiilor privind informaţiile de localizare şi/sau test neefectuat, nu se va considera că a avut loc o încălcare a prevederilor
art. 2 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) În condiţiile alin. (4), dacă sportivul comite ulterior, după caz, una sau mai multe încălcări privind furnizarea obligaţiilor de localizare în perioada de 12 luni calculată potrivit art. I. 1. 3 din Standardul internaţional pentru testare şi investigaţii, Agenţia va demara procedura de gestionare a rezultatelor pentru încălcarea prevederilor
art. 2 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) În gestionarea cazului unui sportiv suspectat că ar fi săvârşit o faptă prevăzută la
art. 2 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping va avea în vedere istoricul modificărilor informaţiilor de localizare de ultim moment sau o conduită similară care generează o suspiciune gravă că sportivul a încercat să evite acţiunea de testare.
(7) Sarcina probei în faţa comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping pentru dovedirea presupuselor abateri în legătură cu obligaţiile privind localizarea şi/sau teste neefectuate revine Agenţiei. 17. Articolul 80 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 80(1) În situaţia în care Agenţia nu este responsabilă cu iniţierea şi conducerea testării la un eveniment sportiv, dar doreşte să efectueze testări la evenimentul respectiv, va cere permisiunea organizatorului competiţiei, în scris, cu 35 de zile înainte de începerea perioadei în competiţie, prezentând toate motivele care sprijină această solicitare, o descriere a situaţiei şi toată corespondenţa relevantă cu organizatorul competiţiei.(2) În situaţia în care organizatorul competiţiei refuză sau nu răspunde în 7 zile de la primirea cererii, Agenţia poate trimite o solicitare scrisă către Agenţia Mondială Anti-Doping, în conformitate cu procedurile stabilite de Agenţia Mondială Anti-Doping, cerând permisiunea Agenţiei Mondiale Anti-Doping de a efectua testarea, precum şi îndrumări privind modalitatea de coordonare a unei astfel de testări, prezentând toate motivele care sprijină această solicitare, o descriere a situaţiei şi toată corespondenţa relevantă cu organizatorul competiţiei. (3) Agenţia Mondială Anti-Doping nu va aproba o astfel de testare înainte de a informa şi de a se consulta cu organismul coordonator al competiţiei.(4) Decizia Agenţiei Mondiale Anti-Doping va fi finală şi împotriva ei nu se poate formula apel. Dacă nu se prevede altfel în autorizaţia emisă pentru efectuarea testărilor, aceste teste vor fi considerate testări în afara competiţiei. Daca nu se prevede altfel în regulamentul organismului coordonator al competiţiei, responsabilitatea pentru managementul rezultatelor acestor teste va reveni organizaţiei antidoping care efectuează testarea. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping, Graziela Elena Vâjială Ministrul sănătăţii, Nicolae Bănicioiu p. Ministrul tineretului şi sportului, Adrian Dumitru Bughiu, secretar de stat


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 771/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 771 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Sunteți interesat de un împrumut? oferim tot felul de asistență financiară tuturor persoanelor. "Imprumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investiții, consolidare acasă Împrumut, împrumut de împrumut și împrumut de companie la nivel mondial.Rata noastră de dobândă este de 3% pe an.importăm, de asemenea, consultanță financiară clienților noștri.if aveți un proiect bun sau doriți să începeți o afacere și aveți nevoie de împrumut pentru al finanța, contactați-ne imediat, pentru a putea discuta, a semna acordul și apoi a vă finanța proiectul sau afacerea pentru dvs. Vă rugăm să ne contactați astăzi pentru toate nevoile dvs. financiare Contactați-ne prin e-mail: midland.credit2@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 531 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 2019 2005
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 660 2012
    Are you looking for financing source such as Bank Guarantee (BG) and Standby Letter Of Credit (SBLC)? I am a direct mandate to a Financial Institution who is also known as private lender specialized in the Lease of Bank / Financial Instruments in the form of Bank Guarantees (BG), Standby Letter of Credit (SBLC), Documentary Letter of Credit (DLC), Letter of Credit (LC), Performance Bonds (PB); Whether you are new starting up, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project started or an established business looking for extra CAPITAL to expand your operations, our company renders all the credible and trusted bank guarantee providers who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help/assist you secure SBLC and bank guarantee (BG) for your trade and investment from world ranked Banks such as; HSBC, Barclays Deutsche Bank Frankfurt, and Any A rated Bank in Europe e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENT: (1) Instrument: Bank Guarantee {BG} /StandBy Letter of Credit.{SBLC} (Appendix A). (2) Total Face Value: Eur/USD 1M{Minimum} to Eur/USD 10B{Maximum}. (3) Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays Bank and Deutsche Bank Frankfurt. (4) Age: One Year and One Day. (5) Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission. (6) Delivery: bank to bank SWIFT MT-799 and/or MT-760. (7) Payment: MT103 (TT/WT). (8) Hard Copy: Bonded Courier Service. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We will be glad to share our working procedures with you upon request to help us proceed towards closing deals effectively. For further inquiry contact Email : Saban.financialbg@gmail.com Skype : Saban.financialbg WhatsApp: +447554831583
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2019
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 120 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 771/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu