Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.244 din 07.04.2015

pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 281 din 27 aprilie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 pct. 20, art. 23 alin. (2), art. 32 şi art. 325 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.056/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 666 din 6 octombrie 2009. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping, Graziela Elena Vâjială Ministrul sănătăţii, Nicolae Bănicioiu Ministrul tineretului şi sportului, Gabriela Szabo Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Rovana Plumb
ANEXĂNORME METODOLOGICE privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1(1) Controlul doping reprezintă procesul care include furnizarea de informaţii privind localizarea sportivilor, planificarea distribuirii testărilor, recoltarea şi mânuirea de probe biologice, transportul de probe biologice la laborator, analiza de laborator, scutirile pentru uz terapeutic (SUT), gestionarea rezultatelor, audierile şi apelurile, care se realizează în condiţiile prezentelor norme metodologice.(2) La nivel naţional, controlul doping în competiţie şi în afara competiţiei este condus şi coordonat de Agenţia Naţională Anti-Doping, denumită în continuare Agenţia, semnatară a Codului Mondial Anti-Doping. Articolul 2 (1) În înţelesul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a)oficial pentru recoltarea probei de sânge - ofiţer de control doping autorizat care are şi calificare medicală pentru efectuarea puncţiei venoase, obţinută potrivit prevederilor legale; b)lanţ de custodie - succesiunea de persoane sau de organizaţii care au responsabilitatea asupra custodiei probei, din momentul recoltării acesteia până în momentul când proba a fost predată la laborator pentru analiză; c)staţie de control doping - spaţiu amenajat conform cerinţelor prevăzute la art. 27 alin. (1), în care se desfăşoară şedinţa de recoltare a probelor biologice; d)echipament pentru recoltarea probelor - recipiente pentru recoltarea directă sau pentru conservarea probei biologice a sportivului, pe parcursul procesului de testare, recunoscute de Agenţia Mondială Anti-Doping; e)şedinţă de recoltare a probei - toate activităţile succesive care implică direct sportivul din momentul înştiinţării cu privire la testarea doping până când acesta părăseşte staţia de control doping după recoltarea probei; f)reprezentant al sportivului - persoana fizică cu capacitate deplină de exerciţiu care reprezintă interesele sportivului pe parcursul controlului doping; g)însoţitor - o persoană instruită şi autorizată de Agenţie să îndeplinească sarcini specifice, incluzând una sau mai multe dintre următoarele: înştiinţarea sportivului selectat pentru recoltarea probei, însoţirea şi ţinerea sub observaţie a sportivului până la sosirea în staţia de control doping şi/sau asistarea şi verificarea emiterii probei, dacă pregătirea sa îl califică să desfăşoare această activitate; h)selecţie aleatorie - selectarea sportivilor pentru testarea doping în absenţa unor criterii prestabilite, prin tragere la sorţi ori prin nominalizarea la întâmplare dintr-o listă sau lot de sportivi; i)selecţie ierarhizată - selectarea sportivilor pentru testarea doping în funcţie de locul ocupat în clasamentul unei competiţii; j)densitate specifică a probei de urină - densitatea măsurată cu un refractometru - la 1.005 sau mai mult sau cu hârtie indicatoare de laborator - la 1.010 sau mai mult; k)volum de urină necesar pentru analiză - cantitate de minimum 90 ml pentru analiza totală sau parţială; l)autoritatea pentru gestionarea rezultatelor - organizaţie responsabilă cu gestionarea rezultatelor testărilor doping şi ale audierilor sau o altă organizaţie care acţionează în conformitate cu reglementările Organizaţiei Anti-Doping; m)autoritatea de recoltare a probei - organizaţia responsabilă cu recoltarea probelor în conformitate cu cerinţele Standardului internaţional pentru testare şi investigaţii, care poate fi însăşi autoritatea de testare sau o altă organizaţie căreia autoritatea de testare i-a delegat sau a subcontractat o astfel de responsabilitate; n)autoritate de testare - organizaţia care autorizează recoltarea de probe biologice; o)raport de testare nereuşită - un raport detaliat cu privire la o încercare nereuşită de recoltare a probei de la un sportiv din lotul de testare înregistrat pe baza informaţiilor de localizare furnizate de acesta; p)testare fără aviz prealabil - şedinţă de recoltare a probei care are loc fără înştiinţarea prealabilă a sportivului; q)intenţie - situaţie definită la art. 10.2.3 din Codul Mondial Anti-Doping; r)test neefectuat - absenţa sportivului de la locaţia comunicată pentru o perioadă de 60 de minute din ziua respectivă. (2) Pentru recoltarea probei de urină echipamentul prevăzut la alin. (1) lit. d) se compune din:a)pahar de recoltare a probei de urină; b)trusă de recoltare ce conţine cutia cu două recipiente, A şi B, prevăzute cu capace. Codul trusei este inscripţionat, pe cutie, pe recipiente şi pe capacele acestora; c)capac şi bandă pentru păstrarea securizată a probei parţiale; d)refractrometru şi hârtie indicatoare de laborator pentru determinarea densităţii. e)genţi pentru transport. (3) Pentru recoltarea probei de sânge, echipamentul prevăzut la alin. (1) lit. d) se compune din:a)ace de unică folosinţă pentru recoltarea probei de sânge; b)trusă de recoltare cu una sau două eprubete vidate A şi/sau B, pentru păstrarea şi transportarea în siguranţă a probei; c)tampoane sterile dezinfectante; d)mănuşi medicale de unică folosinţă; e)garou; f)containere pentru păstrarea reziduurilor biologice; g)bandaj adeziv şi tifon; h)geantă frigorifică; i)dispozitiv de măsurare a temperaturii pe durata transportului. Capitolul IITestarea doping Secţiunea 1Planificarea testărilor doping Articolul 3 (1) Agenţia întocmeşte planul naţional anual de testare care este verificat, revizuit, actualizat în conformitate cu prevederile legale.(2) Planul naţional anual de testare se întocmeşte, pe baza datelor primite de la federaţiile sportive naţionale, în condiţiile
art. 52 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de riscul de dopaj pentru fiecare disciplină sportivă, de numărul total de sportivi legitimaţi, precum şi de numărul sportivilor de elită.
(3) Planificarea testărilor doping constă în distribuirea eficientă a testelor doping pentru urină şi/sau sânge, pe parcursul unui an calendaristic, atât în competiţie, cât şi în afara competiţiei, pentru sportivi.(4) Testarea în afara competiţiei va fi prioritară la disciplinele care sunt evaluate ca având un risc mare de dopaj în perioadele de pregătire.(5) Testarea în competiţie va fi prioritară la disciplinele care sunt evaluate ca având un risc scăzut de dopaj în perioadele de pregătire. Testările vor fi fără aviz prealabil, cu excepţia circumstanţelor specifice şi justificabile.(6) Agenţia structurează planul său de distribuire a testelor sub formă piramidală, bazat pe evaluarea riscurilor de dopaj a diferitelor discipline sportive.(7) Agenţia evaluează riscul de dopaj pentru fiecare disciplină sportivă pe baza:a)documentului tehnic pentru analize specifice disciplinelor sportive, versiunea 2.2, elaborat de Agenţia Mondială Anti-Doping; b)cerinţelor fizice şi altor cerinţe ale disciplinei sportive, luând în considerare condiţiile fiziologice specifice acesteia; c)efectului posibil de îmbunătăţire a performanţei pe care lar putea produce prin utilizarea substanţelor şi/sau metodelor interzise; d)statisticilor disponibile referitoare la testările doping anterioare; e)rezultatelor cercetărilor asupra incidenţei substanţelor şi/sau metodelor interzise pentru fiecare disciplină sportivă; f)istoricului dopajului în disciplina sportivă respectivă; g)calendarului competiţional intern şi internaţional şi al programului de antrenament; h)informaţiilor obţinute despre posibilele practici de dopaj în sport; i)avantajelor materiale. (8) Agenţia se asigură că personalul asistent al sportivilor şi orice alte persoane aflate în conflict de interese nu sunt implicate în procesul de selecţie a sportivilor pentru testare.(9) Agenţia transmite planul anual naţional de testare Agenţiei Mondiale Anti-Doping în următoarele situaţii:a)când doreşte aprobarea Agenţiei Mondiale Anti-Doping, pentru a analiza probele folosind un meniu mai restrâns decât cel stabilit în documentele tehnice; b)când i se solicită de către Agenţia Mondială Anti-Doping, în cadrul procesului de demonstrare a respectării cerinţelor privind evaluarea riscului, prioritizarea între disciplinele sportive, categoriile de sportivi, tipurile de testări şi tipurile de probe recoltate. (10) Agenţia poate delega o altă organizaţie antidoping sau o terţă parte să acţioneze ca autoritate de recoltare a probelor în numele acesteia.(11) Testarea trebuie să aibă loc în intervalul orar cuprins între 5,00-23,00, cu excepţia cazurilor în care există motive întemeiate pentru testarea pe parcursul nopţii. Articolul 4 (1) Perioada manifestării sportive reprezintă timpul dintre începutul şi sfârşitul unei manifestări sportive, stabilit de organismul care conduce manifestarea.(2) Lotul de testare înregistrat al Agenţiei se revizuieşte şi se actualizează periodic, în scopul evidenţierii modificărilor survenite sub aspectul includerii sau excluderii din lot a unor sportivi.(3) Agenţia solicită laboratorului de control doping, acreditat de Agenţia Mondială Anti-Doping, ca toate probele recoltate în numele său să fie analizate conform Standardului internaţional pentru laboratoare, normelor menţionate în Documentul tehnic al Agenţiei Mondiale Anti-Doping pentru analize specifice, în funcţie de disciplina sportivă, versiunea 2.2.(4) Agenţia poate solicita laboratorului de control doping, acreditat sau autorizat de Agenţia Mondială Anti-Doping, să analizeze probele folosind meniuri mai extinse sau mai restrânse decât cele prevăzute în documentul tehnic, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (7).(5) Agenţia poate decide păstrarea probelor şi a documentelor legate de recoltarea acestora în conformitate cu reglementările în vigoare. Articolul 5 (1) Categoriile de sportivi incluşi în lotul de testare înregistrat sunt:a)sportivi de nivel internaţional şi sportivi componenţi ai loturilor olimpice şi paralimpice; b)sportivi de nivel naţional - seniori, tineret, cadeţi, juniori - selectaţi pe baza locului ocupat în clasamentele anuale ale federaţiilor sportive naţionale de specialitate. (2) În cazul sporturilor de echipă, în lotul de testare înregistrat pot fi incluşi unul sau mai mulţi sportivi ai unei echipe ori întreaga echipă.(3) În cazul în care Agenţia îşi propune să recolteze 3 sau mai multe probe în afara competiţiei, pe an, de la anumiţi sportivi, aceştia trebuie incluşi în lotul de testare înregistrat cu excepţia situaţiei în care poate obţine informaţii de localizare prin alte mijloace. Secţiunea a 2-aCerinţe referitoare la ofiţerii de control doping Articolul 6Ofiţerul de control doping se identifică cu o legitimaţie oficială cu fotografie şi delegaţia emisă de Agenţie. Articolul 7 (1) Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un ofiţer de control doping în vederea selectării de către Agenţie pentru efectuarea testărilor doping sunt:a)să fi participat la cel puţin 3 instruiri; b)să nu se afle în conflict de interese; c)să aibă calificările adecvate pentru a recolta sânge venos atunci când se doreşte recoltarea de probe de sânge. (2) Ofiţerul de control doping se află în conflict de interese dacă are legături de rudenie sau dacă este implicat în viaţa personală a sportivului testat şi/sau a membrilor personalului asistent al acestuia ori dacă are raporturi contractuale cu structurile sportive.(3) Condiţia pe care trebuie să o îndeplinească personalul din cadrul Agenţiei împuternicit de către preşedintele acesteia pentru a efectua testări doping este să nu aibă legături de rudenie sau să nu fie implicat în viaţa personală a sportivului testat şi/sau a membrilor personalului asistent al acestuia. Articolul 8Ofiţerul de control doping şi însoţitorul, după caz, au următoarele obligaţii: a)să respecte dispoziţiile prevăzute în prezentele norme metodologice; b)să se legitimeze faţă de sportiv, folosind legitimaţia oficială de identificare, precum şi certificatul care atestă efectuarea puncţiei venoase în cazul recoltării probelor de sânge; c)să ţină permanent sportivul sub observaţie, din momentul înmânării invitaţiei şi până la finalizarea şedinţei de recoltare a probei biologice; d)să verifice şi să confirme identitatea sportivului pe baza actelor prevăzute la art. 23. Orice neconcordanţă în confirmarea identităţii sportivului este consemnată în formularul suplimentar de raport - comentarii şi raportată Agenţiei, care iniţiază cercetări privind o posibilă încălcare a reglementărilor anti-doping. Articolul 9 (1) Agenţia verifică modul în care ofiţerii de control doping gestionează şedinţa de recoltare a probelor, prin supervizarea acţiunilor de testare doping.(2) Acţiunile de supervizare se stabilesc în funcţie de importanţa testării doping, de gradul de dificultate al acţiunii de testare, respectiv de numărul de probe ce urmează a fi recoltate sau în funcţie de riscul de dopaj în disciplina sportivă căreia aparţin sportivii testaţi. (3) Acţiunile de supervizare se desfăşoară fără înştiinţarea prealabilă a ofiţerilor de control doping.(4) Pentru fiecare acţiune de supervizare se întocmeşte un raport de supervizare. Secţiunea a 3-aSelecţia sportivilor Articolul 10 (1) Sportivii sunt selecţionaţi pentru testarea doping astfel:a)în competiţie - prin selecţie aleatorie, selecţie ierarhizată şi ţintă; b)în afara competiţiei - prin selecţie aleatorie şi ţintă. (2) Criteriile specifice pe baza cărora sportivii sunt selecţionaţi pentru testarea-ţintă sunt:a)parametri biologici anormali; b)accidentări repetate; c)retragerea sau absenţa de la competiţia unde era planificată participarea; d)sportivii care se află în perioada de suspendare sau cei care se află în perioada de suspendare provizorie ca urmare a încălcării reglementărilor anti-doping; e)revenirea în viaţa sportivă după retragere; f)comportament şi/sau
constituţie fizică care indică utilizarea de substanţe şi/sau metode interzise; g)îmbunătăţirea neaşteptată a performanţelor; h)schimbarea bruscă a adresei sportivului sau a locului de antrenament într-o locaţie îndepărtată, greu accesibilă; i)istoricul performanţelor obţinute; j)istoricul testărilor doping; k)reintegrarea în activitatea sportivă după o perioadă de suspendare; l)existenţa unor informaţii sigure cu privire la utilizarea de substanţe interzise şi/sau metode interzise, provenite de la o terţă parte, însuşite de către aceasta, sub semnătură; m)nerespectări repetate ale obligaţiei de a furniza informaţii privind localizarea; n)vârsta sportivului şi/sau etapa din cariera acestuia; o)stimulente financiare; p)sportivii care se antrenează independent, dar concurează la nivel olimpic/paralimpic sau la campionate mondiale şi pot fi selectaţi pentru astfel de evenimente sportive; q)sportivii de nivel înalt legitimaţi la un club de pe teritoriul României, cetăţeni ai altor ţări. Articolul 11 (1) În competiţie şi în afara competiţiei, la sporturile individuale, cluburile sportive pot solicita control doping numai pentru sportivii proprii.(2) În competiţie, la sporturile pe echipe, selecţia jucătorilor pentru controlul doping se face prin tragere la sorţi, în mod egal pentru ambele echipe.(3) În afara competiţiei, la sporturile de echipă, cluburile sportive pot solicita control doping numai pentru sportivii proprii, iar selecţia se face în mod aleator sau ţintă. Articolul 12(1) Observatorul federal are obligaţia să prezinte la şedinţa tehnică lista cu jucătorii celor două echipe, inclusiv rezervele, şi numărul corespunzător de pe tricou.(2) Ofiţerii de control doping au dreptul să participe la şedinţa tehnică, iar organizatorii sau reprezentanţii structurilor sportive au obligaţia să permită accesul acestora la şedinţele tehnice. Articolul 13 (1) Tragerea la sorţi are loc în pauza meciului pentru jocurile cu două reprize. În cazul jocurilor cu mai multe reprize, tragerea la sorţi are loc în prima pauză.(2) Ofiţerul de control doping organizează tragerea la sorţi în prezenţa observatorului federal al meciului respectiv şi a reprezentanţilor desemnaţi de către fiecare echipă.(3) Tragerea la sorţi se face de către reprezentanţii celor două echipe, care extrag în mod încrucişat un număr egal de bilete, în prezenţa ofiţerului de control doping. Se extrag minimum 2 bilete de rezervă pentru fiecare echipă, marcate cu litera R şi numărul în ordinea extragerii.(4) Biletele extrase sunt semnate de reprezentanţii celor două echipe şi de observatorul federal şi sunt păstrate în plic sigilat de către ofiţerul de control doping. Plicul şi biletele extrase se desigilează cu 5 până la 15 minute înainte de încheierea meciului, în prezenţa doar a observatorului federal sau în prezenţa reprezentanţilor celor două echipe şi a observatorului federal, pentru a fi cunoscute numele jucătorilor selecţionaţi pentru controlul doping.(5) În situaţia în care, după tragerea la sorţi, un jucător suferă o accidentare gravă care necesită spitalizare, jucătorul de rezervă selecţionat primul prin extragere este chemat la controlul doping. Dacă acesta nu se poate prezenta la controlul doping, este chemat la controlul doping cel de-al doilea jucător de rezervă stabilit la tragerea la sorţi potrivit prevederilor alin. (3). Articolul 14 (1) Modalitatea de extragere rămâne la latitudinea Agenţiei, care are dreptul să decidă ca tragerea la sorţi să se facă în funcţie de posturile ocupate de jucători în echipă, pentru creşterea eficienţei controlului doping, având în vedere efectele substanţelor şi/sau metodelor interzise asupra diferitelor calităţi motrice.(2) Dacă un jucător este eliminat în timpul meciului, acesta trebuie să rămână disponibil în eventualitatea în care a fost tras la sorţi sau a fost nominalizat de Agenţie. Articolul 15(1) Agenţia are dreptul să nominalizeze la finalul competiţiei şi alţi sportivi pentru controlul doping, în afara celor selecţionaţi, potrivit prevederilor legale.(2) Agenţia poate selecţiona pentru testarea doping şi sportivi care nu sunt incluşi în lotul de testare înregistrat. Secţiunea a 4-aÎnştiinţarea sportivilor Articolul 16 (1) Înştiinţarea sportivului începe atunci când autoritatea de recoltare a probelor iniţiază notificarea sportivului selectat şi se încheie atunci când sportivul soseşte la staţia de control doping sau când o eventuală nerespectare a obligaţiilor de către sportiv este adusă în atenţia autorităţii de testare.(2) Sportivul este primul înştiinţat că a fost selecţionat pentru testarea doping, pe bază de invitaţie scrisă înmânată direct de ofiţerul de control doping sau de însoţitor, exceptând cazul în care este necesar un contact anterior cu o terţă persoană, dacă sportivul este minor, dacă are dizabilităţi ce impun prezenţa unui însoţitor sau dacă este necesar un interpret.(3) Ofiţerul de control doping sau însoţitorul informează sportivul despre:a)faptul că trebuie să se supună recoltării probei; b)autoritatea care a comandat testarea doping; c)tipul probei recoltate şi condiţiile care trebuie îndeplinite înainte de recoltarea probei; d)drepturile acestuia; e)obligaţiile acestuia; f)locul în care se află staţia de control doping; g)faptul că trebuie să evite hidratarea excesivă; h)consumul de lichide sau alimente înaintea emiterii probei se face pe proprie răspundere; i)faptul că proba de urină emisă trebuie să fie prima după semnarea invitaţiei de control doping, sportivul neavând voie să meargă la duş sau în altă locaţie în afara staţiei de control doping pentru a urina. Articolul 17Pe parcursul procesului de testare doping sportivul are următoarele drepturi: a)de a avea un reprezentant şi, dacă este cazul, un interpret; b)de a solicita informaţii suplimentare cu privire la procesul de recoltare a probei; c)de a solicita efectuarea de modificări corespunzătoare în procedura de recoltare a probei în cazul sportivilor cu dizabilităţi. Articolul 18Sportivul are următoarele obligaţii pe parcursul procesului de testare: a)să se legitimeze; b)să rămână permanent sub observaţia ofiţerului de control doping sau a însoţitorului din momentul înmânării invitaţiei şi până la finalizarea şedinţei de recoltare; c)să respecte procedura de recoltare a probei şi să răspundă de eventualele încălcări ale reglementărilor antidoping, potrivit prevederilor legale; d)să se prezinte la testarea doping imediat după semnarea invitaţiei, cu excepţia cazului în care există motive de amânare, potrivit art. 19 alin. (2) şi (3). Articolul 19 (1) Sportivul, după luarea la cunoştinţă şi semnarea invitaţiei pentru testarea doping, poate solicita ofiţerului de control doping amânarea prezentării la staţia de control doping şi/sau părăsirea temporară a acesteia, potrivit alin. (2) şi (3).(2) Pentru testarea doping în competiţie, motivele pentru care se poate amâna prezentarea sportivului la staţia de control doping şi/sau se poate părăsi staţia de control doping de către acesta sunt:a)participarea la ceremonia de premiere; b)participarea la evenimente legate de mass-media; c)participarea la alte competiţii; d)realizarea unor exerciţii de relaxare; e)administrarea unui tratament medical necesar şi care nu poate fi amânat; f)intrarea în posesia unuia dintre documentele prevăzute la art. 23 alin. (1); g)localizarea unui reprezentant şi/sau interpret; h)orice alte circumstanţe excepţionale stabilite de ofiţerul de control doping cu aprobarea autorităţii de testare. (3) Pentru testarea în afara competiţiei, motivele pentru care se poate amâna prezentarea sportivului la staţia de control doping şi/sau se poate părăsi staţia de control doping de către acesta sunt:a)încheierea unei şedinţe de antrenament în desfăşurare; b)administrarea unui tratament medical necesar şi care nu poate fi amânat; c)intrarea în posesia unuia dintre documentele prevăzute la art. 23 alin. (1); d)orice alte circumstanţe excepţionale stabilite de ofiţerul de control doping cu aprobarea autorităţii de testare; e)localizarea unui reprezentant şi/sau interpret. (4) Ofiţerul de control doping consemnează în formularul suplimentar de raport - comentarii motivele amânării prezentării sportivului la staţia de control doping şi/sau motivele părăsirii de către sportiv a staţiei de control doping, iar Agenţia poate iniţia cercetări privind o posibilă încălcare a reglementărilor antidoping.(5) Ora la care sportivul a părăsit staţia de control doping, precum şi ora la care acesta a revenit în staţia de control doping se consemnează de către ofiţerul de control doping în registrul staţiei de control doping.(6) În situaţia în care sportivul întârzie să se prezinte la staţia de control doping din alte motive decât cele de la alin. (2) şi (3), dar soseşte înainte de plecarea ofiţerului de control doping, acesta, cu aprobarea autorităţii de testare, continuă sau nu continuă recoltarea probei şi va consemna aceste aspecte într-un raport de comentarii. Articolul 20Ofiţerul de control doping poate respinge solicitarea sportivului de amânare a prezentării la staţia de control doping şi/sau de părăsire temporară a staţiei de control doping dacă acesta nu poate fi însoţit în permanenţă. Articolul 21(1) Sportivul semnează invitaţia, la cererea ofiţerului de control doping sau a însoţitorului, confirmând în acest fel acceptarea prezentării la testul doping.(2) În situaţia în care sportivul refuză să semneze invitaţia prevăzută la alin. (1), este informat de ofiţerul de control doping sau de însoţitor cu privire la posibilele consecinţe ale refuzului. Ofiţerul de control doping consemnează refuzul în formularul suplimentar de raport - comentarii, iar Agenţia iniţiază cercetări privind o posibilă încălcare a reglementărilor antidoping. Articolul 22 (1) În situaţia în care sportivul lipseşte de la locul şi în intervalul de timp comunicate, ofiţerul de control doping completează un raport de testare nereuşită.(2) Agenţia depune eforturi rezonabile pentru localizarea şi înştiinţarea sportivilor cu privire la efectuarea controlului doping, având dreptul să decidă transformarea unei testări fără aviz prealabil în una cu aviz prealabil. Acest fapt se înregistrează în formularul suplimentar de raport - comentarii. Articolul 23(1) Stabilirea identităţii unui sportiv selectat pentru testarea doping se face pe baza unuia dintre următoarele documente:a)legitimaţie de sportiv; b)carte de identitate; c)paşaport; d)permis de conducere; e)carnet de student; f)orice alt document oficial prevăzut cu fotografia şi numele sportivului. (2) În lipsa unui document de identitate, sportivul va fi recunoscut de reprezentant, iar ofiţerul de control doping va consemna această situaţie în formularul suplimentar de raport - comentarii. Articolul 24Orice situaţie care ar putea compromite testul, observată de ofiţerul de control doping pe timpul supravegherii sportivului, se consemnează în formularul suplimentar de raport - comentarii, iar Agenţia iniţiază cercetări privind o posibilă încălcare a reglementărilor antidoping. Secţiunea a 5-aPregătirea şedinţei de recoltare a probei Articolul 25Responsabilitatea desfăşurării şedinţei de recoltare a probelor biologice revine ofiţerului de control doping. Articolul 26Şedinţa de recoltare se efectuează în spaţii adecvate denumite staţii de control doping, amenajate conform cerinţelor prevăzute la art. 27 alin. (1) care asigură integritatea şi securitatea probei respectând demnitatea sportivului. Articolul 27 (1) Cerinţele necesare amenajării staţiei de control doping sunt următoarele:a)staţia de control doping trebuie să fie situată lângă zona de antrenament sau de concurs şi să fie clar semnalizată, iar traseul până la staţie să fie prevăzut cu semne indicatoare; b)staţia de control doping este formată din 3 zone delimitate distinct: zona de aşteptare, zona de lucru şi zona de recoltare; c)zona de aşteptare este o cameră echipată cu scaune; d)zona de lucru este o cameră unde se desfăşoară şedinţa de recoltare a probelor, prevăzută cu: un frigider pentru păstrarea probelor biologice, o masă, scaune, precum şi mobilier adecvat recoltării de probe de sânge, în situaţia în care sunt recoltate astfel de probe; e)zona de recoltare este un cabinet special amenajat cu două toalete separate şi o chiuvetă, echipat cu materiale de igienizare care vor fi păstrate în anticamera toaletei. (2) În staţia de control doping, sportivul poate consuma doar băuturile ce îi sunt puse la dispoziţie, respectiv băuturi nealcoolice, în ambalaje sigilate originale, exclusiv cele din carton.(3) Dacă un sportiv decide să consume băuturi şi/sau alimente aduse din afara staţiei, o va face pe propriul risc. Ofiţerul de control doping trebuie să îl informeze că o face pe riscul său şi consemnează această situaţie în formularul suplimentar de raport - comentarii, semnat şi de sportiv. Articolul 28Persoanele care au dreptul să asiste în timpul şedinţei de recoltare a probei pot fi: a)un reprezentant al sportivului şi/sau un interpret, care asistă la şedinţa de recoltare a probei, cu excepţia momentului în care sportivului îi este recoltată proba de urină sau de sânge, când este însoţit numai de ofiţerul de control doping; b)în cazul unui sportiv minor, un reprezentant care să îl observe pe ofiţerul de control doping atunci când sportivul emite proba de urină, dar fără ca acest reprezentant să observe în mod direct emiterea probei, în afara cazului în care sportivul minor solicită acest lucru; dacă sportivul minor renunţă la dreptul de a avea un reprezentant pe parcursul şedinţei de recoltare a probei, acest fapt va fi consemnat în formularul suplimentar de raport - comentarii şi nu invalidează testul; c)în cazul unui sportiv cu dizabilităţi, un reprezentant al acestuia, care asistă la şedinţa de recoltare a probei; d)un observator din partea Agenţiei, după caz; e)un observator din partea Agenţiei Mondiale Anti-Doping, inclus în programul observatorilor independenţi, precum şi a altor organizaţii internaţionale antidoping, după caz; f)orice persoană autorizată de preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping. Articolul 29 (1) În timpul desfăşurării controlului doping se utilizează numai echipamente de recoltare a probei recunoscute de către Agenţia Mondială Anti-Doping.(2) Documentele oficiale pe care le foloseşte ofiţerul de control doping sunt următoarele:a)procesul-verbal de predare-primire a truselor; b)delegaţia emisă de Agenţie; c)invitaţia pentru testul doping; d)formularul de control doping; e)formularul suplimentar de raport - comentarii; f)formularul suplimentar de raport - declaraţie referitoare la medicamente; g)formularul de transport şi predare a probelor doping; h)registrul staţiei de control doping; i)raport de testare nereuşită; j)formular raport ofiţer de control doping. (3) Documentele prevăzute la alin. (2) sunt aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Secţiunea a 6-aDesfăşurarea şedinţei de recoltare a probei de urină Articolul 30Recoltarea probei de urină trebuie să se realizeze astfel încât să se asigure: a)că nu sunt compromise sănătatea şi siguranţa sportivului şi ale personalului de recoltare a probei; b)îndeplinirea cerinţelor Standardului internaţional pentru testare şi investigaţii al Agenţiei Mondiale Anti-Doping în ceea ce priveşte calitatea şi cantitatea probei; c)identificarea corectă şi cu precizie a probei; d)sigilarea în siguranţă a probei; e)că proba nu a fost substituită, falsificată sau contaminată. Articolul 31Recoltarea probei de urină începe cu informarea sportivului asupra cerinţelor recoltării probei şi se încheie cu sigilarea probei şi completarea documentaţiei specifice. Articolul 32Ofiţerul de control doping are responsabilitatea de a fi martor direct la emiterea probei de urină şi de a se asigura că fiecare probă este recoltată, identificată şi sigilată corect. Articolul 33În cazul sportivilor cu dizabilităţi, ofiţerul de control doping verifică echipamentul suplimentar sau alt tip de echipament necesar în funcţie de dizabilitate, pentru a se asigura că nu vor fi afectate identitatea, securitatea şi integritatea probei. Articolul 34(1) Ofiţerul de control doping instruieşte sportivul în vederea alegerii paharului de recoltare a probei biologice şi a trusei cu cele două recipiente, A şi B.(2) Dacă sportivul nu este mulţumit de echipamentul ales, el poate alege un altul. Dacă sportivul nu este mulţumit de niciun echipament disponibil pentru a fi ales, ofiţerul de control doping înregistrează acest fapt în formularul suplimentar de raport - comentarii. (3) Dacă ofiţerul de control doping nu este de acord cu opinia sportivului conform căreia toate echipamentele disponibile sunt nesatisfăcătoare, îi aduce la cunoştinţă sportivului că şedinţa de recoltare a probei trebuie continuată şi consemnează această situaţie în formularul suplimentar de raport - comentarii.(4) Dacă ofiţerul de control doping este de acord cu motivele prezentate de sportiv referitoare la faptul că toate echipamentele disponibile pentru recoltare sunt nesatisfăcătoare, trebuie să oprească şedinţa de recoltare a probei de urină a sportivului şi să înregistreze acest lucru în formularul suplimentar de raport - comentarii.(5) Ofiţerul de control doping informează sportivul că hidratarea excesivă nu este recomandată, în scopul de a evita emiterea unei probe care să nu îndeplinească cerinţele referitoare la densitatea specifică. Articolul 35 (1) Sportivul trebuie să deţină controlul asupra echipamentului de recoltare şi asupra probei emise, cu excepţia situaţiei în care este solicitată asistenţă pentru sportivii cu dizabilităţi.(2) Asistenţa suplimentară poate fi oferită, în circumstanţe excepţionale, oricărui sportiv, de către reprezentantul acestuia sau de personalul pentru recoltarea probei, pe parcursul şedinţei de recoltare, atunci când este autorizat de către sportiv şi acceptat de către ofiţerul de control doping. Articolul 36 (1) Ofiţerul de control doping care este martor la emiterea probei trebuie să fie de acelaşi sex cu sportivul.(2) Ofiţerul de control doping se asigură că are suficientă vizibilitate în zona de emitere a probei; în caz contrar, solicită sportivului să îndepărteze îmbrăcămintea care împiedică vizibilitatea clară a emiterii probei.(3) Ofiţerul de control doping se asigură că sportivul se spală pe mâini înainte de a emite proba de urină sau poartă mănuşi adecvate pe durata emiterii. Articolul 37(1) Ofiţerul de control doping verifică în faţa sportivului dacă proba de urină emisă îndeplineşte cerinţele Standardului internaţional pentru testare şi investigaţii în ceea ce priveşte cantitatea şi calitatea.(2) Ofiţerul de control doping solicită sportivului să îşi aleagă o trusă de recoltare şi să verifice corespondenţa codului pe toate componentele acesteia.(3) Ofiţerul de control doping îndrumă sportivul să repartizeze proba de urină astfel: o cantitate de minimum 30 ml în recipientul B şi minimum 60 ml în recipientul A. Dacă există o cantitate mai mare de urină decât cea necesară pentru analiză, ofiţerul de control doping se va asigura că sportivul umple recipientul A la limita maximă, atât cât este recomandat de Standardul internaţional pentru testare şi investigaţii. Dacă tot mai rămâne urină, ofiţerul de control doping se va asigura că sportivul umple recipientul B la limita maximă recomandată de Standardul internaţional pentru testare şi investigaţii(4) Ofiţerul de control doping trebuie să se asigure că o cantitate mică de urină a rămas în paharul de recoltare pentru măsurarea densităţii specifice.(5) Sportivul sigilează recipientele sub îndrumarea ofiţerului de control doping şi verifică dacă acestea au fost sigilate corespunzător.(6) Urina rămasă după sigilarea recipientelor A şi B este aruncată în prezenţa sportivului. Articolul 38 (1) Dacă proba de urină emisă nu îndeplineşte cerinţele referitoare la densitatea specifică, ofiţerul de control doping informează sportivul că trebuie să mai emită o singură probă suplimentară, cu excepţia situaţiei în care ofiţerul de control doping decide că este necesară recoltarea mai multor probe până când sportivul emite o probă care îndeplineşte cerinţele referitoare la densitatea specifică sau până când ofiţerul de control doping stabileşte că, din motive obiective, şedinţa de recoltare a probelor nu mai poate continua, consemnând acest fapt în formularul suplimentar de raport-comentarii.(2) Procedura de recoltare a probei suplimentare se desfăşoară potrivit prevederilor art. 34-37.(3) Ofiţerul de control doping înregistrează în formularul de transport şi predare a probelor doping că toate probele aparţin unui singur sportiv, precum şi ordinea în care au fost emise.(4) Ofiţerul de control doping predă laboratorului de control doping toate probele care au fost recoltate, indiferent dacă ele îndeplinesc sau nu cerinţele referitoare la densitatea specifică necesară pentru analiză.(5) Laboratorul de control doping, în colaborare cu Agenţia, va stabili care dintre probele aceluiaşi sportiv vor fi analizate. Articolul 39 (1) În situaţia în care cantitatea de urină este insuficientă, sportivul este instruit de ofiţerul de control doping să aleagă echipamentul utilizat în sigilarea probei parţiale, să îl deschidă, să toarne proba insuficientă în recipientul A şi să îl sigileze. Ofiţerul de control doping instruieşte sportivul să verifice dacă recipientul a fost sigilat corespunzător şi înregistrează în formularul de control doping volumul probei, ora sigilării acesteia, iniţialele ofiţerului de control doping şi ale sportivului, precum şi codul numeric al echipamentului utilizat în sigilarea probei parţiale.(2) Ofiţerul de control doping informează sportivul că trebuie să emită o probă suplimentară.(3) Sportivul verifică înregistrarea corectă a codurilor numerice ale recipientului A şi echipamentului utilizat în sigilarea probei parţiale.(4) Sportivul sau ofiţerul de control doping are responsabilitatea să deţină controlul asupra probei parţiale sigilate până în momentul în care acesta este pregătit să emită o probă suplimentară.(5) Din momentul în care proba parţială a fost sigilată şi până când sportivul este pregătit să emită proba suplimentară, acesta trebuie să rămână sub supraveghere permanentă şi să i se ofere posibilitatea de a se hidrata. Articolul 40 (1) Procedura de recoltare a probei suplimentare se desfăşoară în conformitate cu prevederile art. 35-37.(2) După emiterea probei suplimentare ofiţerul de control doping verifică, împreună cu sportivul, integritatea sigiliului recipientului probei parţiale.(3) Orice nereguli referitoare la integritatea sigiliului sunt înregistrate de către ofiţerul de control doping în formularul suplimentar de raport - comentarii, iar Agenţia iniţiază cercetări privind o posibilă încălcare a reglementărilor antidoping. Articolul 41Ofiţerul de control doping îndrumă sportivul să desigileze recipientul şi să combine probele în ordinea recoltării lor pentru a obţine volumul de urină necesar pentru analiză. Articolul 42 (1) La sfârşitul şedinţei de recoltare a probei sportivul şi/sau reprezentantul său, precum şi ofiţerul de control doping semnează formularul de control doping.(2) Dacă sportivul refuză să semneze, ofiţerul de control doping completează formularul suplimentar de raport - comentarii.(3) Ofiţerul de control doping trebuie să îi pună la dispoziţie sportivului o copie a formularului de control doping.(4) Ofiţerul de control doping repartizează formularele prevăzute la art. 29 alin. (2) lit. c)-j) în plicuri separate pe care le sigilează şi le predă Agenţiei şi laboratorului de control doping. Articolul 43Dacă există dubii asupra originii sau autenticităţii probei, sportivului i se va cere să emită o nouă probă. Dacă sportivul refuză să emită o nouă probă, ofiţerul de control doping consemnează această situaţie în formularul suplimentar de raport - comentarii şi anunţă Agenţia, care iniţiază cercetări privind o posibilă încălcare a reglementărilor antidoping. Articolul 44Dacă sportivul are observaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii de recoltare a probei, acestea sunt consemnate în formularul suplimentar de raport - comentarii. Secţiunea a 7-aDesfăşurarea şedinţei de recoltare a probelor de sânge Articolul 45Recoltarea probei de sânge a sportivului trebuie să se realizeze astfel încât să se asigure că: a)nu sunt afectate sănătatea şi siguranţa sportivului şi ale personalului de recoltare a probei; b)proba are calitatea şi cantitatea care să respecte cerinţele analitice; c)proba este identificată corect; d)proba este sigilată fără a-i fi periclitată siguranţa; e)proba nu a fost substituită, contaminată sau falsificată în niciun fel; f)probele care sunt folosite pentru măsurarea parametrilor variabili în cadrul programului paşaportul biologic sunt recoltate conform Standardului internaţional pentru testare şi investigaţii al Agenţiei Mondiale Anti-Doping. Articolul 46Ofiţerul de control doping are responsabilitatea de a se asigura că fiecare probă este recoltată, identificată şi sigilată corect, depozitată corespunzător şi expediată în condiţii de siguranţă. Articolul 47(1) Ofiţerul de control doping/Însoţitorul şi sportivul trebuie să se deplaseze în zona în care se recoltează proba.(2) Ofiţerul de control doping informează sportivul asupra procedurii de recoltare a probei de sânge, inclusiv asupra oricăror modificări ce pot interveni în cazul sportivilor cu dizabilităţi.(3) Ofiţerul de control doping trebuie să se asigure că sportivului îi sunt oferite condiţii confortabile pentru a sta într-o poziţie relaxată timp de cel puţin 10 minute înainte de recoltarea probei.(4) Dacă proba urmează să fie folosită pentru programul paşaportul biologic al sportivului, ea va fi recoltată după două ore de la antrenamentul sau competiţia la care a participat sportivul.(5) Ofiţerul de control doping instruieşte sportivul în vederea alegerii trusei necesare recoltării probei şi să verifice dacă trusa selectată nu a fost falsificată şi dacă sigiliile sunt intacte.(6) Dacă sportivul nu este mulţumit de trusa selectată, poate alege alta. Dacă sportivul nu este mulţumit de nicio trusă disponibilă, ofiţerul de control doping înregistrează acest fapt în formularul suplimentar de raport - comentarii.(7) Dacă ofiţerul de control doping nu este de acord cu opinia sportivului conform căreia toate trusele disponibile sunt nesatisfăcătoare, îi aduce la cunoştinţă sportivului că şedinţa de recoltare a probei trebuie continuată şi consemnează această situaţie în formularul suplimentar de raport - comentarii.(8) Dacă ofiţerul de control doping este de acord cu motivele prezentate de sportiv referitoare la faptul că toate trusele disponibile pentru recoltare sunt nesatisfăcătoare, trebuie să oprească şedinţa de recoltare a probei de sânge a sportivului şi să înregistreze acest lucru în formularul suplimentar de raport - comentarii. Articolul 48 (1) Echipamentul de recoltare a probei de sânge trebuie să conţină:a)o singură eprubetă pentru analiza paşaportului biologic al sportivului; b)două eprubete A şi B pentru alte analize, în afara paşaportului biologic al sportivului. (2) După ce trusa pentru recoltarea probei de sânge a fost selectată, ofiţerul de control doping şi sportivul trebuie să verifice dacă toate codurile numerice coincid şi dacă acest cod numeric este înregistrat corect în formularul de control doping de către ofiţerul de control doping.(3) Dacă sportivul sau ofiţerul de control doping constată existenţa unei neconcordanţe referitoare la codurile numerice, ofiţerul de control doping îndrumă sportivul să aleagă altă trusă şi înregistrează acest fapt în formularul suplimentar de raport - comentarii. Articolul 49 (1) Cantitatea de sânge recoltată trebuie să fie suficientă pentru a îndeplini cerinţele analitice, astfel încât analizele să poată fi realizate după cum urmează:a)pentru analiza completă a sângelui se recoltează câte 3 ml de sânge în eprubetele A şi B; b)pentru analiza serului se recoltează câte 5 ml de sânge în eprubetele A şi B. (2) În situaţia în care cantitatea de sânge care poate fi recoltată de la sportiv din prima încercare este insuficientă, oficialul pentru recoltarea probei de sânge va efectua o nouă încercare. Numărul maxim de încercări este 3.(3) Dacă toate încercările eşuează, oficialul pentru recoltarea probei de sânge informează ofiţerul de control doping. Oficialul pentru recoltarea probei de sânge trebuie să încheie recoltarea probei şi să consemneze motivele în formularul suplimentar de raport - comentarii. (4) Oficialul pentru recoltarea probei de sânge trebuie să dezinfecteze pielea sportivului cu un tampon cu alcool, într-o zonă care să nu îi afecteze performanţa, şi, dacă este necesar, să aplice un garou.(5) Recoltarea probei de sânge se face dintr-o venă superficială.(6) Oficialul pentru recoltarea probei de sânge va aplica un pansament pe zona/zonele afectată/afectate.(7) Oficialul pentru recoltarea probei de sânge trebuie să îndepărteze echipamentul folosit la recoltare şi care nu mai este necesar pentru finalizarea şedinţei de recoltare a probei.(8) Gestionarea deşeurilor periculoase rezultate după finalizarea şedinţei de recoltare a probei de sânge este efectuată în conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale.(9) Recoltarea probelor de sânge se efectuează în condiţiile respectării precauţiilor universale de evitare a îmbolnăvirii persoanelor care vin în contact cu sângele sau cu alte fluide biologice ale pacienţilor, prevăzute în anexa nr. IV la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare.
(10) În cazul probelor ce urmează a fi folosite în programul vizând paşaportul biologic al sportivului, după terminarea recoltării probei de sânge, oficialul pentru recoltarea probei de sânge omogenizează sângele manual răsturnând uşor eprubeta de mai multe ori. Articolul 50(1) Sportivul trebuie să sigileze proba în trusa de recoltare, iar oficialul pentru recoltarea probei de sânge verifică în faţa sportivului dacă eprubetele au fost sigilate corespunzător. Sportivul şi ofiţerul de control doping sau oficialul pentru recoltarea probei de sânge vor semna formularul de control doping.(2) Dacă proba urmează a fi folosită pentru paşaportul biologic al sportivului, ofiţerul de control doping/oficialul pentru recoltarea probei de sânge o va aşeza într-un echipament care păstrează proba de sânge la o temperatură scăzută pe perioada păstrării şi a transportului, utilizându-se un termometru. Pentru alegerea echipamentului de păstrare şi transport se va lua în considerare numărul de probe care urmează a fi păstrate şi condiţiile de mediu. Articolul 51Orice comportament al sportivului şi/sau al reprezentantului său, orice abatere care ar putea compromite recoltarea probei sunt înregistrate în formularul suplimentar de raport - comentarii. În acest caz, Agenţia iniţiază cercetări privind o posibilă încălcare a reglementărilor anti-doping. Articolul 52 (1) În cazul recoltării probei pentru paşaportul biologic al sportivului, ofiţerul de control doping foloseşte formulare de control doping specifice. Dacă astfel de formulare nu sunt disponibile, ofiţerul de control doping foloseşte un formular standard, precum şi un formular suplimentar de raport - comentarii unde menţionează următoarele informaţii:a)dacă sportivul a participat la antrenamente sau competiţii cu două ore înainte de recoltarea probei de sânge; b)denumirea locurilor în care a fost sportivul, durata şederii sale, precum şi altitudinea estimată; c)dacă sportivul a folosit o formă de simulare a altitudinii în ultimele doua săptămâni, precum şi informaţii detaliate despre echipamentul utilizat; d)dacă sportivul a primit transfuzii de sânge şi dacă a existat o pierdere semnificativă de sânge în ultimele 3 luni, estimânduse şi volumul. (2) Dacă sportivul are observaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii de recoltare a probei, acestea sunt consemnate în formularul suplimentar de raport - comentarii. Secţiunea a 8-aTransportul probelor şi al documentaţiei aferente Articolul 53(1) Ofiţerul de control doping are obligaţia de a depozita probele în genţi şi de a le transporta sau expedia, în cel mai scurt timp posibil, la laboratorul de control doping desemnat de autoritatea de testare.(2) Transportul se încheie cu predarea probelor la laboratorul de control doping în baza formularului de transport şi predare a probelor doping.(3) Formularul de control doping care însoţeşte probele la laborator nu conţine datele de identificare ale sportivului.(4) Dacă primirea probelor cu documentaţia aferentă sau a documentaţiei referitoare la recoltarea probelor nu este confirmată la destinaţie sau dacă integritatea ori identitatea probei ar fi putut fi compromisă în timpul transportului, lanţul de custodie va fi verificat de către Agenţie. În această situaţie, Agenţia va hotărî dacă proba respectivă va fi invalidată.(5) Documentaţia referitoare la şedinţa de recoltare a probei şi/sau la o încălcare a reglementărilor antidoping va fi păstrată de autoritatea de testare şi/sau autoritatea de recoltare a probelor pe o perioadă de 2 ani, în cazul probelor negative, şi 8 ani, în cazul încălcărilor reglementărilor antidoping. Articolul 54(1) Orice abatere de la procedura de recoltare a probei biologice care poate determina o încălcare a reglementărilor antidoping este consemnată de către ofiţerul de control doping în formularul suplimentar de raport - comentarii, iar Agenţia iniţiază cercetări privind o posibilă încălcare a reglementărilor antidoping.(2) Rezultatul respectivei cercetări se comunică sportivului, clubului sportiv la care sportivul este legitimat, federaţiei sportive naţionale responsabile, Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi, după caz, federaţiei internaţionale responsabile, Agenţiei Mondiale Anti-Doping, Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, pentru sportivii din loturile olimpice ale României, şi Comitetului Naţional Paralimpic, pentru sportivii cu dizabilităţi. Secţiunea a 9-aModificări necesare în procedura de testare a sportivilor cu dizabilităţi Articolul 55Pentru sportivii cu dizabilităţi, toate aspectele înştiinţării şi recoltării probei se realizează în conformitate cu procedurile standard de înştiinţare şi de recoltare a probei, dacă nu sunt necesare modificările corespunzătoare acestora, prevăzute în prezentele norme metodologice. Articolul 56 (1) În cazul sportivilor cu dizabilităţi, Agenţia acceptă modificările necesare în procedura de recoltare a probei în limita posibilităţilor. Toate modificările procedurii standard de recoltare a probei pentru sportivii cu dizabilităţi sunt înregistrate în formularul suplimentar de raport - comentarii de către ofiţerul de control doping şi raportate Agenţiei.(2) Ofiţerul de control doping are responsabilitatea delegată de către Agenţie de a autoriza modificări de procedură atât timp cât acestea nu vor compromite identitatea, securitatea şi integritatea probei.(3) Sportivii cu dizabilităţi fizice, senzoriale şi intelectuale au dreptul de a fi asistaţi de către reprezentanţi, când aceştia sunt autorizaţi de către sportiv şi au aprobarea ofiţerului de control doping.(4) Când tipul de dizabilitate impune utilizarea permanentă a unor recipiente de recoltare a urinei sau unei sonde de urină, înainte de a emite proba pentru testul doping, sportivului i se solicită să elimine mai întâi urina existentă în asemenea sisteme. Atunci când este posibil, sistemul de drenaj trebuie înlocuit cu unul nou, nefolosit, înainte de recoltarea probei. Este responsabilitatea sportivului să aibă echipamentul necesar în acest scop. Capitolul IIILocalizarea sportivilor Secţiunea 1Cerinţe referitoare la informaţiile privind localizarea sportivilor Articolul 57Sportivii din lotul de testare înregistrat al Agenţiei au obligaţia de a respecta cerinţele referitoare la informaţiile privind localizarea. Articolul 58 (1) Agenţia înştiinţează, personal, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de comunicare - fax, e-mail şi/sau prin intermediul federaţiilor sportive naţionale de specialitate, fiecare sportiv din lotul de testare înregistrat asupra următoarelor aspecte: a)includerea în lotul de testare înregistrat; b)obligaţia de a furniza trimestrial informaţii corecte şi complete privind localizarea sa, prin intermediul programului ADAMS, definit la
art. 3 pct. 1 din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c)disponibilitatea sa pentru testare doping oriunde şi oricând; d)consecinţele care decurg din nerespectarea acestor obligaţii.(2) Informaţiile privind localizarea trebuie furnizate înainte de prima zi a fiecărui nou trimestru şi includ:a)pentru fiecare zi din trimestru, o perioadă specifică de 60 de minute între orele 5,00 şi 23,00, în care sportivul este disponibil pentru a fi testat doping la o locaţie anume şi/sau locul în care rămâne peste noapte; b)o adresă poştală completă unde poate fi trimisă sportivului corespondenţa cu privire la înştiinţarea oficială; c)detalii despre orice dizabilitate a sportivului care poate modifica procedura de recoltare a probei; d)consimţământul sportivului pentru transmiterea informaţiilor de localizare şi altor organizaţii antidoping cu autoritate de testare asupra sa; e)pentru fiecare zi a trimestrului, toate adresele în care sportivul va locui, se va antrena sau va avea alte activităţi în mod regulat, precum şi orarul acestora; f)programul competiţional al sportivului pentru următorul trimestru, inclusiv numele, adresa fiecărei locaţii şi ziua/zilele în care sportivul este programat să concureze. Articolul 59(1) Sportivul trebuie să îşi actualizeze informaţiile furnizate prin intermediul programului ADAMS cât mai curând posibil.(2) Orice modificare apărută înainte de perioada de 60 de minute specificată pentru ziua respectivă poate fi comunicată folosind şi un mijloc de comunicare online, fax, e-mail, mesaj text de pe telefonul mobil.(3) Agenţia verifică actualizările transmise de sportiv înainte de a încerca să recolteze proba.(4) Sportivul care actualizează perioada de 60 de minute pentru o anumită zi, înainte de perioada iniţială, trebuie să se supună testării pe perioada menţionată iniţial, dacă este localizat.(5) Dacă sportivul realizează o actualizare, dar informaţiile sunt incomplete sau incorecte pentru a permite să fie localizat, atunci Agenţia iniţiază verificări privind o posibilă încălcare referitoare la nerespectarea obligaţiei de a furniza informaţii privind localizarea.(6) Dacă un sportiv este inclus în lotul de testare înregistrat al mai multor organizaţii anti-doping, acesta este obligat să transmită informaţiile de localizare unei singure organizaţii antidoping, stabilită în prealabil de comun acord.(7) Sportivul este întotdeauna responsabil de comunicarea la timp a informaţiilor privind localizarea, precum şi de acurateţea şi corectitudinea acestora, chiar dacă sportivul deleagă unei terţe persoane obligativitatea furnizării acestora. Articolul 60Nerespectarea obligaţiei de a furniza informaţii poate fi investigată ca o nerespectare a obligaţiei de a completa informaţii privind localizarea şi/sau, dacă circumstanţele impun, ca o evitare a recoltării probei, conform art. 2 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau ca o falsificare şi/sau ca o tentativă de falsificare a controlului doping conform art. 2 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 61 (1) Dacă sportivul lipseşte de la locaţia indicată pe parcursul celor 60 de minute, ofiţerul de control doping are obligaţia de a completa un raport de testare nereuşită, pe care îl înaintează Agenţiei.(2) Dacă sportivul nu este disponibil pentru testare la începutul perioadei de 60 de minute, dar devine disponibil ulterior pe parcursul perioadei de 60 de minute, ofiţerul de control doping va recolta proba şi va consemna detalii complete despre întârzierea sportivului în formularul suplimentar de raport - comentarii.(3) În situaţia în care sportivul nu poate fi localizat imediat, în perioada de 60 de minute, la locaţia indicată, în tot acest timp ofiţerul de control doping trebuie să facă eforturi rezonabile pentru a-l localiza şi acest fapt va fi consemnat în formularul suplimentar de raport - comentarii.(4) În situaţia în care sportivul nu a fost localizat şi mai rămân 5 din cele 60 de minute specificate, Agenţia decide dacă sportivul va fi apelat telefonic, cu următoarele consecinţe:a)În situaţia în care sportivul este apelat telefonic şi se prezintă până la expirarea perioadei de 60 de minute, proba va fi recoltată şi sportivul nu va înregistra un test neefectuat; b)În situaţia în care sportivul este apelat telefonic şi nu se prezintă până la sfârşitul perioadei de 60 de minute, acesta va înregistra un test neefectuat; c)Efectuarea unui apel telefonic este facultativă, lipsa acestuia nu oferă apărare sportivului împotriva unei acuzaţii de test neefectuat. (5) Toate situaţiile prevăzute la alin. (4) vor fi consemnate în formularul suplimentar de raport - comentarii şi/sau în formularul de testare nereuşită.(6) Dacă este localizat pentru testare, sportivul are obligaţia de a rămâne împreună cu ofiţerul de control doping până la încheierea şedinţei de recoltare a probei, chiar dacă aceasta durează mai mult decât perioada de 60 de minute specificată. (7) Dacă un sportiv nu este disponibil pentru testare la locaţia specificată în perioada de 60 de minute, sportivul poate înregistra un test neefectuat chiar dacă este localizat mai târziu în acea zi şi probele sunt recoltate cu succes de la acesta. Articolul 62Perioada de 12 luni prevăzută la art. 2 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, curge de la data la care sportivul comite o primă încălcare referitoare la informaţiile privind localizarea şi/sau test neefectuat, iar modalitatea de calcul al termenului se stabileşte conform art. I.1.3 din Standardul internaţional pentru testare şi investigaţii. Articolul 63 (1) Un sportiv care a fost inclus în lotul de testare înregistrat al Agenţiei are obligaţia de a respecta cerinţele referitoare la informaţiile privind localizarea până în momentul în care:a)fie acesta este înştiinţat în scris de către Agenţie că nu mai face parte din lotul său de testare înregistrat; b)fie acesta se retrage din activitatea sportivă şi înştiinţează în scris în acest sens federaţia naţională responsabilă şi Agenţia. (2) În situaţia în care în perioada de 12 luni de la comiterea încălcării referitoare la informaţiile privind localizarea sportivul se retrage din activitatea sportivă, perioada de 12 luni se suspendă în mod corespunzător.(3) În situaţia în care ulterior sportivul solicită reintegrarea în activitatea sportivă, perioada de 12 luni va curge în continuare de la data reintegrării. Articolul 64Pentru sportivii unei echipe incluse în lotul de testare înregistrat, informaţiile privind localizarea sportivilor pot fi transmise colectiv, ca informaţii despre activităţile colective ale echipei sau individual prin intermediul programului ADAMS, definit la art. 3 pct. 1 din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform art. 58. Articolul 65 (1) Sportivul care devine membru al unei echipe incluse în lotul de testare înregistrat are obligaţia de a furniza informaţii privind localizarea, în conformitate cu prevederile art. 64.(2) Sportivul căruia îi încetează calitatea de membru al unei echipe are obligaţia de a furniza în continuare informaţii privind localizarea dacă i-au fost solicitate. Articolul 66 (1) Agenţia are obligaţia de a asigura confidenţialitatea informaţiilor privind localizarea sportivilor şi de a folosi aceste informaţii exclusiv în scopul planificării, coordonării şi efectuării testărilor doping.(2) Informaţiile sunt păstrate în siguranţă şi securizate, fiind accesate de persoane autorizate, la nevoie, exclusiv în scopul planificării, coordonării şi efectuării testărilor doping şi sunt distruse în conformitate cu Standardul internaţional pentru protecţia datelor cu caracter personal al Agenţiei Mondiale Anti-Doping, de îndată ce nu mai sunt relevante. Secţiunea a 2-aGestionarea rezultatelor privind obligaţia sportivilor de a furniza informaţii cu privire la localizare Articolul 67 (1) Agenţia este autoritatea de gestionare a rezultatelor cu privire la faptele prevăzute la art. 2 alin (2) lit. d) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru sportivii care îi furnizează informaţii de localizare.
(2) Pentru sportivii care îşi schimbă autoritatea de gestionare a rezultatelor şi care au înregistrat una sau două încălcări privind informaţiile de localizare, actuala autoritate de gestionare primeşte informaţiile complete cu privire la încălcarea/încălcările înregistrate de la prima autoritate de gestionare.(3) Dacă autoritatea de testare este diferită de autoritatea de gestionare a rezultatelor, aceasta furnizează autorităţii de gestionare a rezultatelor raportul de testare nereuşită, precum şi toate datele referitoare la aparenta încălcare a obligaţiilor privind furnizarea informaţiilor de localizare.(4) Dacă un sportiv a comis o încălcare referitoare la nerespectarea obligaţiei de a furniza informaţiile privind localizarea, Agenţia verifică:a)dacă sportivul a fost înştiinţat corespunzător, conform art. 58 alin. (1); b)dacă sportivul a furnizat informaţii corecte şi complete privind localizarea sa; c)dacă sportivul a fost înştiinţat despre o încălcare anterioară a obligaţiei de a furniza informaţiile privind localizarea sau un test neefectuat, în situaţia în care acesta a mai înregistrat o asemenea încălcare. (5) Gestionarea rezultatelor se va desfăşura astfel:a)Agenţia analizează dosarul şi verifică dacă sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la art. 59; b)dacă Agenţia constată că nu a avut loc o încălcare a obligaţiilor privind furnizarea informaţiilor de localizare, aceasta trebuie să informeze Agenţia Mondială Anti-Doping, federaţia internaţională şi, după caz, organizaţia antidoping care a descoperit încălcarea, furnizând motivele deciziei sale; c)fiecare dintre entităţile enumerate la lit. b) are dreptul de a înainta apel împotriva deciziei Agenţiei. Articolul 68(1) În urma verificărilor prevăzute la art. 67, Agenţia transmite sportivului, în termen de 14 zile de la constatarea nerespectării obligaţiei de a furniza informaţii privind localizarea, o înştiinţare în acest sens, solicitând un răspuns din partea sportivului în termen de 7 zile de la primirea înştiinţării.(2) Înştiinţarea comunicată sportivului cuprinde următoarele:a)faptul că are dreptul de a aduce argumente în susţinerea nevinovăţiei sale cu privire la posibila nerespectare a obligaţiei de a furniza informaţii privind localizarea; b)care sunt consecinţele nerespectării dispoziţiilor referitoare la furnizarea informaţiilor privind localizarea; c)dacă acesta a mai înregistrat o încălcare referitoare la nerespectarea obligaţiei privind localizarea sau un test neefectuat în ultimele 12 luni. (3) Pentru a evita încălcările ulterioare, sportivul trebuie să îşi completeze informaţiile solicitate până la termenul specificat în înştiinţare. Articolul 69 (1) Dacă sportivul recunoaşte încălcarea obligaţiei de a furniza informaţii privind localizarea, Agenţia emite o decizie în acest sens.(2) Agenţia transmite decizia Agenţiei Mondiale Anti-Doping, federaţiei internaţionale, federaţiei naţionale şi, după caz, organizaţiei antidoping care a descoperit încălcarea.(3) Entităţile enumerate la alin. (2) au dreptul să formuleze contestaţie, în termen de 21 de zile de la comunicarea deciziei, aceasta urmând a fi soluţionată de o persoană anume desemnată de preşedintele Agenţiei.(4) Dacă sportivul nu recunoaşte încălcarea obligaţiei de a furniza informaţii privind localizarea, Agenţia îl informează că are dreptul de a solicita o cercetare administrativă, în termen de 7 zile de la primirea înştiinţării.(5) Dacă sportivul nu solicită o cercetare administrativă în termenul stabilit se consideră că sportivul a încălcat obligaţia de a furniza informaţii de localizare şi Agenţia emite o decizie în acest sens.(6) Agenţia transmite decizia Agenţiei Mondiale Anti-Doping, federaţiei internaţionale, federaţiei naţionale şi, după caz, organizaţiei antidoping care a descoperit încălcarea.(7) Entităţile enumerate la alin. (6) au dreptul să formuleze contestaţie, în termen de 21 de zile de la comunicarea deciziei, aceasta urmând a fi soluţionată de o persoană anume desemnată de preşedintele Agenţiei.(8) Dacă sportivul solicită o cercetare administrativă înainte de expirarea termenului-limită, aceasta are loc în termen de 7 zile de la primirea solicitării sportivului.(9) Cercetarea administrativă este efectuată de una sau mai multe persoane, după caz, neimplicate în verificările anterioare, desemnate prin ordin al preşedintelui Agenţiei.(10) Cercetarea administrativă se bazează doar pe documentele existente pentru a stabili dacă au fost îndeplinite sau nu toate cerinţele relevante pentru înregistrarea unei încălcări a obligaţiilor privind furnizarea informaţiilor de localizare.(11) Dacă în urma cercetării administrative efectuate în condiţiile alin. (4) se constată că sportivul nu a fost înştiinţat corespunzător, conform art. 58 alin. (1), şi/sau faptul că sportivul nu a fost înştiinţat despre o încălcare anterioară a obligaţiei de a furniza informaţiile privind localizarea sau un test neefectuat, în situaţia în care acesta a mai înregistrat o asemenea încălcare, atunci sportivul nu va înregistra o încălcare referitoare la nerespectarea obligaţiei de a furniza informaţii privind localizarea şi Agenţia emite o decizie în acest sens.(12) Dacă în urma cercetării administrative efectuate în condiţiile alin. (4) se constată că sportivul a furnizat informaţii corecte şi complete privind localizarea sa, atunci sportivul nu va înregistra o încălcare referitoare la nerespectarea obligaţiei de a furniza informaţii privind localizarea şi Agenţia emite o decizie în acest sens.(13) Agenţia transmite deciziile emise în condiţiile alin. (11) şi (12) Agenţiei Mondiale Anti-Doping, federaţiei internaţionale, federaţiei naţionale şi, după caz, organizaţiei antidoping care a descoperit încălcarea.(14) Entităţile enumerate la alin. (6) au dreptul să formuleze contestaţie împotriva deciziilor emise conform alin. (11) şi (12) în termen de 21 de zile de la comunicarea deciziei.(15) Dacă în urma cercetării administrative efectuate în condiţiile alin. (4) se constată că sportivul a fost înştiinţat corespunzător conform art. 58 alin. (1) şi/sau faptul că sportivul a fost înştiinţat despre o încălcare anterioară a obligaţiei de a furniza informaţiile privind localizarea sau un test neefectuat, în situaţia în care acesta a mai înregistrat o asemenea încălcare, atunci sportivul va înregistra o încălcare referitoare la nerespectarea obligaţiei de a furniza informaţii privind localizarea şi Agenţia emite o decizie în acest sens. (16) Dacă în urma cercetării administrative efectuate în condiţiile alin. (10) se constată că sportivul nu a furnizat informaţii corecte şi complete privind localizarea sa, atunci sportivul va înregistra o încălcare referitoare la nerespectarea obligaţiei de a furniza informaţii privind localizarea şi Agenţia emite o decizie în acest sens.(17) Agenţia transmite deciziile emise în condiţiile alin. (15) şi (16) Agenţiei Mondiale Anti-Doping, federaţiei internaţionale, federaţiei naţionale şi, după caz, organizaţiei antidoping care a descoperit încălcarea.(18) Entităţile enumerate la alin. (17) au dreptul să formuleze contestaţie împotriva deciziilor emise conform alin. (15) şi (16) în termen de 21 de zile de la comunicarea deciziei, aceasta urmând a fi soluţionată de o persoană anume desemnată de preşedintele Agenţiei.(19) Agenţia poate înştiinţa, în mod confidenţial, alte organizaţii antidoping relevante pe perioada procesului de gestionare a rezultatelor, atunci când consideră necesar.(20) Deciziile adoptate în conformitate cu alin. (1), (5), (11), (12), (15) şi (16) sunt comunicate sportivului. Articolul 70Dacă un sportiv din lotul de testare înregistrat nu a fost disponibil pentru testare pe parcursul perioadei de 60 de minute comunicate prin intermediul programului ADAMS, definit la
art. 3 pct. 1 din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la locaţia specificată, Agenţia verifică: a)dacă a primit un raport asupra unei tentative de testare eşuată de la ofiţerul de control doping sau de la autoritatea de testare, după caz; b)dacă sportivul a fost înştiinţat corespunzător, conform art. 58 alin. (1); c)dacă sportivul a furnizat informaţii corecte şi complete cu privire la perioada de 60 de minute; d)dacă ofiţerul de control doping a făcut toate demersurile necesare pentru localizarea sportivului în acea perioadă de 60 de minute, fără să îi dea acestuia un aviz prealabil

- va consemna aceste aspecte într-un raport de testare nereuşită; e)dacă sportivul a fost înştiinţat despre o încălcare anterioară a obligaţiei de a furniza informaţii privind localizarea sau un test neefectuat, în situaţia în care acesta a mai înregistrat o asemenea încălcare. Articolul 71 (1) În urma verificărilor prevăzute la art. 70, Agenţia transmite sportivului, în termen de 14 zile de la încercarea eşuată de recoltare a probelor, o înştiinţare în acest sens, solicitând un răspuns din partea sportivului în termen de 7 zile de la primirea înştiinţării. (2) Înştiinţarea comunicată sportivului cuprinde următoarele:a)faptul că are dreptul de a aduce argumente în susţinerea nevinovăţiei sale cu privire la posibilul test neefectuat; b)care sunt consecinţele înregistrării unui test neefectuat; c)dacă acesta a mai înregistrat o încălcare referitoare la nerespectarea obligaţiei privind localizarea sau un test neefectuat în ultimele 12 luni; d)faptul că pentru a evita încălcările ulterioare, sportivul trebuie să îşi completeze informaţiile solicitate până la termenul specificat în înştiinţare. Articolul 72 (1) Atunci când Agenţia nu iniţiază procedura de gestionare a rezultatelor în termen de 30 de zile de la data comunicării de înregistrare a celei de a 3-a încălcări referitoare la transmiterea informaţiilor de localizare sau test neefectuat într-un interval de 12 luni, Agenţia Mondială Anti-Doping poate să facă apel.(2) În gestionarea cazului unui sportiv suspectat că ar fi săvârşit o faptă prevăzută la art. 2 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping reanalizează deciziile emise de Agenţie pentru abaterile săvârşite în intervalul de 12 luni şi are dreptul să anuleze deciziile care nu se probează.
(3) În gestionarea cazului unui sportiv suspectat că ar fi săvârşit o faptă prevăzută la
art. 2 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping va avea în vedere istoricul modificărilor informaţiilor de localizare de ultim moment sau o conduită similară care generează o suspiciune gravă că sportivul a încercat să evite acţiunea de testare.
(4) Sarcina probei în faţa comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping pentru dovedirea presupuselor abateri în legătură cu obligaţiile privind localizarea şi/sau teste neefectuate revine Agenţiei. Capitolul IVInformaţii secrete şi investigaţii Articolul 73 (1) Agenţia are dreptul de a obţine şi de a utiliza în mod confidenţial informaţii cu privire la posibile încălcări ale reglementărilor antidoping.(2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) pot fi obţinute din toate sursele disponibile, fără a se limita la: sportivi, personalul asistent al sportivilor, persoane fizice, personalul de recoltare a probelor, laboratoare, companii farmaceutice, federaţii naţionale, organe de aplicare a legii, mass-media şi alte organisme de reglementare şi organisme disciplinare şi vor fi clasificate ca secret de serviciu.(3) Agenţia are obligaţia să protejeze identitatea surselor informaţiilor.(4) Agenţia evaluează şi analizează informaţiile antidoping secrete culese sau primite pentru a stabili dacă există o cauză rezonabilă de a suspecta că a fost sau nu comisă o încălcare a reglementărilor antidoping, astfel încât să se justifice investigaţia ulterioară. Articolul 74 (1) Agenţia foloseşte informaţiile prevăzute la art. 73 alin. (1) şi pentru a realiza, a revizui sau a modifica planul naţional anual de testare şi pentru a întocmi dosare cu informaţii secrete-ţintă care să fie utilizate în anumite investigaţii.(2) Agenţia colaborează şi cu Agenţia Mondială Anti-Doping, alte organe de aplicare a legii, autorităţi de reglementare sau organisme disciplinare relevante în cazul comiterii de infracţiuni, încălcări a regulamentelor sau a altor reguli de conduită. Articolul 75Agenţia investighează confidenţial, operativ, corect, obiectiv şi imparţial: a)rezultatele atipice şi pozitive legate de paşaportul biologic; b)orice informaţii analitice şi nonanalitice şi informaţii secrete, atunci când există o cauză rezonabilă să se suspecteze că probabil a fost comisă o încălcare a reglementărilor antidoping conform
art. 2 alin. (2) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c)în cazul unei încălcări a reglementărilor antidoping, dacă există suspiciuni privind implicarea personalului asistent al sportivului sau a altor persoane. Articolul 76(1) Agenţia pune la dispoziţia Agenţiei Mondiale Anti-Doping informaţiile solicitate referitoare la circumstanţele rezultatelor analitice pozitive, ale rezultatelor atipice şi ale altor potenţiale încălcări ale reglementărilor antidoping, dar nelimitându-se la: nivelul competiţional al sportivului, informaţiile de localizare transmise de sportivul în cauză şi dacă informaţiile au fost folosite pentru a-l localiza pentru recoltarea de probe care a condus la rezultatele analitice pozitive sau rezultatul atipic, sincronizarea recoltării probei în cauză cu antrenamentele sportivului şi calendarele competiţionale, precum şi alte informaţii de profil. (2) Agenţia informează Agenţia Mondială Anti-Doping cu privire la începerea unei investigaţii atunci când există o cauză rezonabilă să se suspecteze o posibilă încălcare a reglementărilor antidoping şi, la cerere, transmite informaţii la zi cu privire la statutul şi rezultatele investigaţiei. Articolul 77Agenţia are autoritatea de a solicita eliberarea de documente şi informaţii relevante, de la orice fel de entitate cu implicaţii în cazul respectiv, de a audia potenţiali martori, sportivul sau altă persoană care face obiectul investigaţiei. Articolul 78Atunci când, pe baza rezultatelor investigaţiilor, Agenţia ajunge la concluzia că nu trebuie să se instituie demersuri împotriva sportivului sau altei persoane, care să susţină comiterea unei încălcări a reglementărilor antidoping: a)va transmite decizia Agenţiei Mondiale Anti-Doping, federaţiei internaţionale a sportivului sau altei persoane; b)va furniza alte informaţii despre investigaţie aşa cum se solicită la cerere de către Agenţia Mondială Anti-Doping şi federaţia internaţională pentru a stabili dacă se face apel împotriva acestei decizii. Capitolul VDispoziţii finale Articolul 79Regulamentele de organizare şi funcţionare a comisiei de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, a comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping şi a comisiei de apel se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice. Articolul 80 (1) Atunci când Agenţia nu este responsabilă cu iniţierea şi conducerea testării la un eveniment sportiv, dar doreşte să efectueze testări la evenimentul respectiv, va cere permisiunea organizatorului competiţiei, în scris, cu 35 de zile înainte de începerea perioadei în competiţie, prezentând toate motivele care sprijină demersul.(2) Dacă organizatorul competiţiei refuză sau nu răspunde în 7 zile de la primirea cererii, Agenţia poate trimite cu cel puţin 21 de zile înainte de începerea perioadei în competiţie către Agenţia Mondială Anti-Doping, o solicitare scrisă prezentând toate motivele care sprijină demersul, o descriere a situaţiei şi toată corespondenţa relevantă cu organizatorul competiţiei. Agenţia va trimite o copie a corespondenţei cu Agenţia Mondială Anti-Doping şi organizatorului competiţiei. (3) În termen de 14 zile, Agenţia Mondială Anti-Doping va stabili o decizie în acest sens. Articolul 81Modelul şi conţinutul legitimaţiei prevăzute la art. 75 din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. Articolul 82 (1) Gestionarea rezultatelor controlului doping se face conform titlului II, capitolului VI din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Dacă rezultatul contraexpertizei nu confirmă rezultatul analizei probei A şi o perioadă de suspendare provizorie a fost deja impusă, suspendarea provizorie va fi ridicată. ANEXĂ*)__*) Anexa este reprodusă în facsimil.la normele metodologice


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 244/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 244 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu