Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1056 din 23 septembrie 2009

pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si desfasurarea controlului doping

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 666 din 6 octombrie 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 75 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.592/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960 din 29 noiembrie 2006.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping,

Graziela Elena Vâjială

Ministrul tineretului şi sportului,

Sorina Luminiţa Plăcintă

Ministrul sănătăţii,

Ion Bazac

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE

privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Controlul doping reprezintă procesul care include furnizarea de informaţii privind localizarea sportivilor, planificarea distribuirii testărilor, recoltarea şi mânuirea de probe biologice, transportul de probe biologice la laborator, analiza de laborator, scutirile pentru uz terapeutic (SUT), gestionarea rezultatelor, audierile şi apelurile şi care se realizează în condiţiile prezentelor norme metodologice.

(2) La nivel naţional, controlul doping în competiţie şi în afara competiţiei este iniţiat, condus şi coordonat de Agenţia Naţională Anti-Doping, denumită în continuare Agenţia, semnatară a Codului Mondial Anti-Doping.

Art. 2. - (1) In înţelesul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) personal pentru recoltarea probei - persoane calificate şi autorizate de Agenţie care pot efectua sau asista la şedinţa de recoltare a probei biologice de sânge sau de urină;

b) oficial pentru recoltarea probei de sânge - un ofiţer de control doping care are şi calificare medicală pentru efectuarea puncţiei venoase, obţinută potrivit prevederilor legale, şi care este calificat şi autorizat să recolteze o probă de sânge de la un sportiv;

c) lanţ de custodie - succesiunea de persoane sau de organizaţii care au responsabilitate asupra probei, din momentul recoltării acesteia până în momentul când proba a fost predată la laborator pentru analiză;

d) staţie de control doping - spaţiu amenajat conform cerinţelor prevăzute la art. 27 alin. (1) şi în care se desfăşoară şedinţa de recoltare a probelor biologice;

e) echipamente pentru recoltarea probelor - recipiente utilizate pentru recoltarea directă sau pentru conservarea probei biologice a sportivului, pe parcursul procesului de testare, recunoscute de Agenţia Mondială Anti-Doping;

f) şedinţă de recoltare a probei - toate activităţile succesive care implică direct sportivul din momentul înştiinţării cu privire la recoltarea probelor până când acesta părăseşte staţia de control doping după recoltarea probei;

g) lot de testare ţintă - lot format din sportivii care îndeplinesc unul dintre criteriile prevăzute la art. 10 alin. (2);

h) reprezentant al sportivului- persoana fizică cu capacitate deplină de exerciţiu care reprezintă interesele sportivului pe parcursul controlului doping;

i) însoţitor- o persoană instruită şi autorizată de Agenţie să îndeplinească sarcini specifice, incluzând una sau mai multe din următoarele: înştiinţarea sportivului selectat pentru recoltarea probei, însoţirea şi ţinerea sub observaţie a sportivului până la sosirea la staţia de control doping;

j) selecţie aleatorie - selectarea sportivilor pentru testarea doping în absenţa unor criterii prestabilite, prin tragere la sorţi ori prin nominalizarea la întâmplare dintr-o listă sau lot de sportivi;

k) selecţie ierarhizată - selectarea sportivilor pentru testarea doping în funcţie de locul ocupat în clasamentul unei competiţii;

l) densitate specifică a probei de urină - densitatea măsurată cu un refractometru - la 1.005 sau mai mult, sau cu bandelete de laborator - la 1.010 sau mai mult;

m) volum de urină necesar pentru analiză - o cantitate de minimum 90 ml pentru analiza totală sau parţială;

n) test neefectuat - absenţa sportivului de la locaţia comunicată pentru o perioadă de 60 de minute din ziua respectivă;

o) manifestare sportivă internaţională - manifestare sportivă în cadrul căreia Comitetul Internaţional Olimpic, Comitetul Internaţional Paralimpic, o federaţie internaţională, o organizaţie care organizează o manifestare sportivă majoră sau altă organizaţie sportivă internaţională este organismul care răspunde de acea manifestare sportivă sau numeşte oficialii tehnici pentru acea manifestare sportivă;

p) programul observatorilor independenţi - desemnarea unei echipe de observatori, aflată sub supravegherea Agenţiei Mondiale Anti-Doping, care observă şi poate asigura conducerea procesului de control doping la anumite manifestări sportive şi raportează observaţiile sale;

q) organizatori de manifestări sportive majore - asociaţiile continentale ale comitetelor naţionale olimpice şi alte organizaţii internaţionale sportive multidisciplinare, care funcţionează drept organism decizional al oricăror manifestări sportive continentale, regionale sau internaţionale;

r) semnatari - entităţile care semnează Codul Mondial Anti-Doping şi se declară de acord să se conformeze prevederilor acestuia, cum sunt Comitetul Internaţional Olimpic, federaţiile internaţionale, Comitetul Internaţional Paralimpic, comitetele naţionale olimpice, comitetele naţionale paralimpice, organizaţiile care realizează manifestări sportive majore, organizaţiile naţionale anti-doping şi Agenţia Mondială Anti-Doping;

s) informarea publică - răspândirea sau distribuirea informaţiilor către publicul larg sau către alte persoane decât cele îndreptăţite la comunicare, în conformitate cu dispoziţiile art. 34 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată.

(2) Pentru recoltarea probei de urină, echipamentul prevăzut la alin. (1) lit. e) se compune din:

a) pahar de recoltare a probei de urină folosit pentru emiterea acesteia;

b) trusă de recoltare cu două recipiente, Aşi B, cu acelaşi cod, care se sigilează, prevăzute cu capace pentru asigurarea securităţii probei de urină şi accesorii speciale pentru prevenirea falsificării probei;

c) kit pentru proba parţială;

d) refractrometre şi bandelete de laborator pentru determinarea densităţii.

(3) Pentru recoltarea probei de sânge, echipamentul prevăzut la alin. (1) lit. e) se compune din:

a) ace şi fluturaşi pentru recoltarea probei de sânge;

b) trusă de recoltare cu două eprubete vidate cu volum predeterminat de sânge, A şi B, pentru păstrarea probei, prevăzute cu anticoagulant, ce au acelaşi cod şi care se sigilează, fiind prevăzute cu accesorii speciale pentru prevenirea falsificării probei;

c) seringi de plastic;

d) tampoane sterile dezinfectante;

e) mănuşi medicale de unică folosinţă;

f) garou;

g) containere pentru păstrarea reziduurilor biologice;

h) trusă pentru îndepărtarea reziduurilor biologice;

i) bandaj adeziv şi tifon;

j) geantă frigorifică;

k) genţi pentru transport şi sigilii;

l) dispozitiv de măsurare a temperaturii pe durata transportului.

CAPITOLUL II

Testarea doping

SECŢIUNEA 1

Planificarea testărilor doping

Art. 3. - (1) Agenţia întocmeşte planul naţional anual de testare, pe baza datelor primite de la federaţiile sportive naţionale, în condiţiile art. 63 din Legea nr. 227/2006, republicată, ţinând cont de riscul de dopaj pentru fiecare disciplină sportivă şi de numărul total de sportivi legitimaţi.

(2) Testările în afara competiţiei, fără aviz prealabil, au prioritate şi trebuie să reprezinte minimum 45% din totalul testelor efectuate.

(3) Agenţia evaluează riscul de dopaj pentru fiecare disciplină sportivă pe baza:

a) cerinţelor fizice ale disciplinei sportive şi efectului posibil de îmbunătăţire a performanţei pe care l-ar putea produce utilizarea dopajului;

b) statisticilor disponibile referitoare la testările doping anterioare;

c) rezultatelor cercetărilor asupra incidenţei substanţelor dopante în sport;

d) istoricului dopajului în disciplina sportivă respectivă;

e) perioadelor de antrenament şi calendarului competiţional intern şi internaţional;

f) informaţiilor primite de la terţe persoane, însuşite de către aceasta, sub semnătură.

Art. 4. - (1) Planificarea testărilor doping constă în distribuirea eficientă a testelor doping, pe parcursul unui an calendaristic, atât în competiţie, cât şi în afara competiţiei, pentru sportivii de nivel naţional şi internaţional participanţi la competiţii şi/sau manifestări sportive naţionale şi internaţionale.

(2) Perioada manifestării sportive reprezintă timpul dintre începutul şi sfârşitul unei manifestări sportive, stabilit de organismul care conduce manifestarea.

(3) Lotul de testare înregistrat şi lotul de testare ţintă ale Agenţiei se revizuiesc şi se actualizează periodic, în scopul evidenţierii modificărilor survenite sub aspectul includerii sau excluderii din lot a sportivilor.

Art. 5. - (1) Categoriile de sportivi incluşi în lotul de testare înregistrat sunt:

a) sportivi de nivel internaţional şi sportivi componenţi ai loturilor olimpice şi paralimpice;

b) sportivi de nivel naţional - seniori, tineret, cădeţi, juniori - selectaţi pe baza locului ocupat în clasamentele anuale ale federaţiilor sportive naţionale de specialitate.

(2) Includerea sportivilor în lotul de testare ţintă al Agenţiei se face pe baza criteriilor specifice prevăzute la art. 10 alin. (2).

(3) In cazul sporturilor de echipă, în lotul de testare înregistrat sau lotul de testare ţintă pot fi incluşi unul sau mai mulţi sportivi ai unei echipe ori întreaga echipă.

SECŢIUNEA a 2-a

Cerinţe referitoare la ofiţerii de control doping

Art. 6. - (1) Agenţia asigură formarea ofiţerilor de control doping în cadrul cursului de formare profesională şi perfecţionare care include:

a) pregătirea teoretică aprofundată privind diferite tipuri de activităţi operaţionale ale controlului doping;

b) pregătirea practică privind executarea corespunzătoare a recoltării complete a probei, ce include observarea tuturor activităţilor de testare doping la faţa locului, şi efectuarea satisfăcătoare a unei şedinţe de recoltare a probei la faţa locului, sub supravegherea unui ofiţer de control doping cu experienţă sau a unei persoane din cadrul Direcţiei testare şi programe social-educative din cadrul Agenţiei.

(2) La absolvirea cursului de formare profesională şi perfecţionare, ofiţerii de control doping, în urma obţinerii notei minime 7 la examenul final, primesc un certificat recunoscut potrivit prevederilor legale.

(3) Legitimaţia ofiţerilor de control doping se eliberează de către Agenţie, iar vizarea anuală a acesteia se face în urma unei examinări desfăşurate în acest scop.

Art. 7. - (1) Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un ofiţer de control doping în vederea selectării de către Agenţie pentru efectuarea testărilor doping sunt:

a) perfecţionarea continuă în vederea cunoaşterii legislaţiei în vigoare;

b) să nu se afle în conflict de interese;

c) să aibă calificările adecvate şi îndemânarea practică pentru a recolta sânge venos atunci când se doreşte recoltarea de probe de sânge.

(2) Ofiţerul de control doping se află în conflict de interese dacă are legături de rudenie sau dacă este implicat în viaţa personală a sportivului testat şi/sau a membrilor personalului asistent al acestuia ori dacă are raporturi contractuale cu structurile sportive de specialitate.

(3) Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească personalul din cadrul Agenţiei împuternicit de către preşedintele acesteia pentru a efectua testări doping sunt:

a) să nu răspundă de disciplina sportivă la care se face testarea doping;

b) să nu aibă legături de rudenie sau să nu fie implicat în viaţa personală a sportivului testat şi/sau a membrilor personalului asistent al acestuia.

Art. 8. - Ofiţerul de control doping şi însoţitorul, după caz, au următoarele obligaţii:

a) să respecte dispoziţiile prevăzute în prezentele norme metodologice;

b) să se legitimeze faţă de sportiv, folosind legitimaţia oficială de identificare, vizată la zi, prevăzută cu fotografie, precum şi delegaţia, eliberate de Agenţie;

c) să ţină permanent sportivul sub observaţie, din momentul înmânării invitaţiei şi până la finalizarea şedinţei de recoltare a probei biologice;

d) să verifice şi să confirme identitatea sportivului pe baza actelor prevăzute la art. 23. Orice neconcordanţă în confirmarea identităţii sportivului este consemnată în formularul suplimentar de raport - comentarii şi raportată Agenţiei, care iniţiază cercetări privind o posibilă încălcare a reglementărilor antidoping.

Art. 9. - (1) Agenţia verifică modul în care ofiţerii de control doping gestionează şedinţa de recoltare a probelor, prin supervizarea acţiunilor de testare doping.

(2) Acţiunile de supervizare se stabilesc în funcţie de importanţa testării doping, de gradul de dificultate al acţiunii de testare, respectiv de numărul de probe ce urmează a fi recoltate sau în funcţie de riscul de dopaj în disciplina sportivă căreia aparţin sportivii testaţi.

(3) Acţiunile de supervizare se desfăşoară fără înştiinţarea prealabilă a ofiţerilor de control doping.

(4) Pentru fiecare acţiune de supervizare se întocmeşte un raport de supervizare.

SECŢIUNEA a 3-a

Selecţia sportivilor

Art. 10. - (1) Sportivii sunt selecţionaţi pentru testarea doping astfel:

a) în competiţie - prin selecţie aleatorie, selecţie ierarhizată şi ţintă;

b) în afara competiţiei - prin selecţie aleatorie şi ţintă.

(2) Criteriile specifice pe baza cărora sportivii sunt selecţionaţi pentru testarea-ţintă sunt:

a) parametri biologici anormali;

b) accidentări repetate;

c) retragerea sau absenţa de la competiţia unde era planificată participarea;

d) retragerea din viaţa sportivă;

e) sportivii care se află în perioada de suspendare ca urmare a încălcării reglementărilor antidoping;

f) desfăşurarea activităţii sub îndrumarea ori controlul unui membru al personalului asistent al sportivului, implicat în cazuri de încălcări ale reglementărilor antidoping;

g) revenirea în viaţa sportivă după retragere;

h) comportament şi/sau constituţie care indică utilizarea de substanţe şi/sau metode interzise;

i) îmbunătăţirea neaşteptată a performanţelor;

j) schimbarea bruscă a adresei sportivului într-o localitate îndepărtată, greu accesibilă;

k) istoricul performanţelor obţinute;

l) detalii despre controalele doping anterioare;

m) reintegrarea în activitatea sportivă după o perioadă de suspendare;

n) existenţa unor informaţii sigure cu privire la utilizarea de substanţe interzise şi/sau metode interzise, provenite de la o terţă parte, însuşite de către aceasta, sub semnătură;

o) nerespectări repetate ale obligaţiei de a furniza informaţii privind localizarea;

p) vârsta sportivului;

q) stimulente financiare.

Art. 11. - (1) In competiţie şi în afara competiţiei, la sporturile individuale, cluburile sportive pot solicita control doping numai pentru sportivii proprii.

(2) In competiţie, la sporturile pe echipe, selecţia jucătorilor pentru controlul doping se face prin tragere la sorţi în mod egal pentru ambele echipe.

(3) In afara competiţiei, la sporturile de echipă, selecţia sportivilor pentru controlul doping se face prin selecţie aleatorie sau ţintă.

Art. 12. - (1) Observatorul federal are obligaţia să prezinte la şedinţa tehnică lista cu jucătorii celor două echipe, inclusiv rezervele, şi numărul corespunzător de pe tricou.

(2) Ofiţerii de control doping au dreptul să participe la şedinţa tehnică, iar organizatorii sau reprezentanţii structurilor sportive au obligaţia să permită accesul acestora la şedinţele tehnice.

Art. 13. - (1) Tragerea la sorţi are loc în pauza meciului pentru jocurile cu două reprize. In cazul jocurilor cu mai multe reprize, tragerea la sorţi are loc în ultima pauză.

(2) Tragerea la sorţi se efectuează în prezenţa observatorului federal al meciului respectiv şi a reprezentanţilor desemnaţi de către fiecare echipă.

(3) Tragerea la sorţi se face de către reprezentanţii celor două echipe, care extrag un număr egal de bilete sigilate, corespunzătoare echipei adverse. Totodată, sunt extrase cel puţin câte două bilete de rezervă pentru fiecare echipă, care vor fi marcate cu litera „R" şi cu numărul de ordine.

(4) In situaţia în care, după tragerea la sorţi, un jucător suferă o accidentare gravă care necesită spitalizare, jucătorul de rezervă selecţionat primul prin extragere este chemat la controlul doping. Dacă acesta nu se poate prezenta la controlul doping, este chemat la controlul doping cel de-al doilea jucător de rezervă stabilit la tragerea la sorţi potrivit prevederilor alin. (3).

(5) Biletele sigilate extrase sunt semnate de reprezentanţii celor două echipe şi de observatorul federal şi sunt păstrate în plic sigilat de către ofiţerul de control doping. Plicul şi biletele extrase se desigilează după încheierea meciului, fie în prezenţa doar a observatorului federal, fie în prezenţa reprezentanţilor celor două echipe şi a observatorului federal, pentru a fi cunoscute numele jucătorilor selecţionaţi pentru controlul doping.

Art. 14. - (1) Modalitatea de extragere rămâne la latitudinea Agenţiei, care are dreptul să decidă ca tragerea la sorţi să se facă în funcţie de posturile ocupate de jucători în echipă, pentru creşterea eficienţei controlului doping, având în vedere efectele substanţelor şi/sau metodelor interzise asupra diferitelor calităţi motrice.

(2) Dacă un jucător este eliminat în timpul meciului, acesta trebuie să rămână disponibil în eventualitatea în care a fost tras la sorţi sau a fost nominalizat de Agenţie.

Art. 15. - (1) Agenţia are dreptul să nominalizeze la finalul competiţiei şi alţi sportivi pentru controlul doping, în afara celor selecţionaţi, potrivit prevederilor legale.

(2) Agenţia poate selecţiona pentru testarea doping şi sportivi care nu sunt incluşi în lotul de testare înregistrat.

SECŢIUNEA a 4-a

Inştiinţarea sportivilor

Art. 16. - (1) Sportivul este primul înştiinţat că a fost selecţionat pentru testarea doping, pe bază de invitaţie scrisă înmânată direct de ofiţerul de control doping sau de însoţitor, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Ofiţerul de control doping sau însoţitorul informează sportivul despre:

a) autoritatea care a comandat testarea doping;

b) tipul probei recoltate;

c) drepturile sportivului;

d) obligaţiile sportivului;

e) locul în care se află staţia de control doping;

f) faptul că trebuie să evite hidratarea excesivă, consumul de lichide sau alimente înaintea emiterii probei făcându-se pe propria răspundere.

Art. 17. - Pe parcursul procesului de testare doping sportivul are următoarele drepturi:

a) de a avea un reprezentant şi, dacă este cazul, un interpret;

b) de a solicita informaţii suplimentare cu privire la procesul de recoltare a probei;

c) de a solicita efectuarea de modificări corespunzătoare în procedura de recoltare a probei şi ale echipamentului, în cazul sportivilor cu handicap.

Art. 18. - Sportivul are următoarele obligaţii pe parcursul procesului de testare:

a) să se legitimeze;

b) să rămână permanent sub observaţia ofiţerului de control doping sau a însoţitorului din momentul înmânării invitaţiei şi până la finalizarea şedinţei de recoltare;

c) să respecte procedura de recoltare a probei şi să răspundă de eventualele încălcări ale reglementărilor antidoping, potrivit prevederilor legale;

d) să se prezinte la testarea doping imediat după semnarea invitaţiei, cu excepţia cazului în care există motive întemeiate de amânare a prezentării la staţia de control doping.

Art. 19. - (1) Sportivul, după luarea la cunoştinţă şi semnarea invitaţiei pentru testarea doping, pentru motive întemeiate, poate solicita ofiţerului de control doping amânarea prezentării la staţia de control doping şi/sau părăsirea temporară a acesteia.

(2) Pentru testarea doping în competiţie, motivele pentru care se poate amâna prezentarea sportivului la staţia de control doping şi/sau se poate părăsi staţia de control doping de către acesta sunt:

a) participarea la ceremonia de premiere;

b) participarea la evenimente legate de mass-media;

c) participarea la alte competiţii;

d) realizarea unor exerciţii de relaxare;

e) administrarea unui tratament medical necesar şi care nu poate fi amânat;

f) intrarea în posesia unuia dintre documentele prevăzute la art. 23 alin. (1).

(3) Pentru testarea în afara competiţiei, motivele pentru care se poate amâna prezentarea sportivului la staţia de control doping şi/sau se poate părăsi staţia de control doping de către acesta sunt:

a) încheierea unei şedinţe de antrenament în desfăşurare;

b) administrarea unui tratament medical necesar şi care nu poate fi amânat;

c) intrarea în posesia unuia dintre documentele prevăzute la art. 23 alin. (1);

d) orice alte circumstanţe excepţionale care pot fi temeinic justificate.

(4) Ofiţerul de control doping consemnează în formularul suplimentar de raport - comentarii motivele amânării prezentării sportivului la staţia de control doping şi/sau motivele părăsirii de către sportiv a staţiei de control doping, iar Agenţia poate iniţia cercetări privind o posibilă încălcare a reglementărilor antidoping.

(5) Ora la care sportivul a părăsit staţia de control doping, precum şi ora la care acesta a revenit în staţia de control doping se consemnează de către ofiţerul de control doping în registrul staţiei de control doping.

Art. 20. - Ofiţerul de control doping respinge solicitarea sportivului de amânare a prezentării la staţia de control doping şi/sau părăsire temporară a staţiei de control doping dacă acesta nu poate fi însoţit în permanenţă.

Art. 21. - (1) Sportivul semnează invitaţia, la cererea ofiţerului de control doping sau a însoţitorului, confirmând în acest fel acceptarea prezentării la testul doping.

(2) In situaţia în care sportivul refuză să semneze invitaţia prevăzută la alin. (1), este informat de ofiţerul de control doping sau de însoţitor cu privire la posibilele consecinţe ale refuzului. Ofiţerul de control doping consemnează refuzul în formularul suplimentar de raport - comentarii, iar Agenţia iniţiază cercetări privind o posibilă încălcare a reglementărilor antidoping.

Art. 22. - (1) In situaţia în care sportivul lipseşte de la locul şi în intervalul de timp comunicate, ofiţerul de control doping completează un raport de testare nereuşită.

(2) Agenţia depune eforturi rezonabile pentru localizarea şi înştiinţarea sportivilor cu privire la efectuarea controlului doping, având dreptul să decidă transformarea unei testări fără aviz prealabil în una cu aviz prealabil. Acest fapt se înregistrează în formularul suplimentar de raport - comentarii.

Art. 23. - (1) Stabilirea identităţii unui sportiv selectat pentru testarea doping se face pe baza unuia dintre următoarele documente:

a) legitimaţie de sportiv;

b) carte de identitate;

c) paşaport;

d) permis de conducere;

e) carnet de student;

f) orice alt document oficial prevăzut cu fotografia şi numele sportivului.

(2) In lipsa unui document de identitate sportivul va fi recunoscut de reprezentant, iar ofiţerul de control doping va consemna această situaţie în formularul suplimentar de raport - comentarii.

Art. 24. - Orice situaţie care ar putea compromite testul, observată de ofiţerul de control doping pe timpul supravegherii sportivului, se consemnează în formularul suplimentar de raport- comentarii, iar Agenţia iniţiază cercetări privind o posibilă încălcare a reglementărilor antidoping.

SECŢIUNEA a 5-a

Pregătirea şedinţei de recoltare a probei

Art. 25. - Responsabilitatea desfăşurării şedinţei de recoltare a probelor biologice revine ofiţerului de control doping.

Art. 26. - Şedinţa de recoltare se efectuează în spaţii adecvate denumite staţii de control doping, amenajate conform cerinţelor prevăzute la art. 27 alin. (1).

Art. 27. - (1) Cerinţele necesare amenajării staţiei de control doping sunt următoarele:

a) staţia de control doping trebuie să fie situată lângă zona de antrenament sau de concurs şi să fie clar semnalizată, iar traseul până la staţie să fie prevăzut cu semne indicatoare;

b) staţia de control doping este formată din 3 zone delimitate distinct: zona de aşteptare, zona de lucru şi zona de recoltare;

c) zona de aşteptare este o cameră echipată cu scaune;

d) zona de lucru este o cameră unde se desfăşoară şedinţa de recoltare a probelor, prevăzută cu: un frigider pentru păstrarea probelor biologice, o masă, scaune, precum şi mobilier adecvat recoltării de probe de sânge, în situaţia în care sunt recoltate astfel de probe;

e) zona de recoltare reprezintă un cabinet special amenajat cu două toalete separate şi o chiuvetă, echipat cu materiale de igienizare care vor fi păstrate în anticamera toaletei.

(2) In staţia de control doping, sportivul poate consuma doar băuturile ce îi sunt puse la dispoziţie, respectiv băuturi nealcoolice, în ambalaje sigilate originale, exclusiv cele din carton.

(3) Dacă un sportiv decide să consume băuturi şi/sau alimente aduse din afara staţiei, o va face pe propriul risc. Ofiţerul de control doping trebuie să îl informeze că o face pe riscul său şi consemnează această situaţie în formularul suplimentar de raport - comentarii, semnat şi de sportiv.

Art. 28. - Persoanele care au dreptul să asiste în timpul şedinţei de recoltare a probei pot fi:

a) un reprezentant al sportivului şi/sau un interpret, care asistă la şedinţa de recoltare a probei, cu excepţia momentului în care sportivului îi este recoltată proba de urină sau de sânge, când este însoţit numai de ofiţerul de control doping;

b) în cazul unui sportiv minor, un reprezentant care să îl observe pe ofiţerul de control doping atunci când sportivul emite proba de urină, dar fără ca acest reprezentant să observe în mod direct emiterea probei, în afara cazului în care sportivul minor solicită acest lucru; dacă sportivul minor renunţă la dreptul de a avea un reprezentant pe parcursul şedinţei de recoltare a probei, acest fapt va fi consemnat în formularul suplimentar de raport - comentarii;

c) în cazul unui sportiv cu handicap, un reprezentant al acestuia, care asistă la şedinţa de recoltare a probei;

d) un observator din partea Agenţiei, după caz;

e) un observator din partea Agenţiei Mondiale Anti-Doping, inclus în programul observatorilor independenţi, precum şi a altor organizaţii internaţionale antidoping, după caz.

Art. 29. - (1) In timpul desfăşurării controlului doping se utilizează numai echipamente de recoltare a probei recunoscute de către Agenţia Mondială Anti-Doping.

(2) Documentele oficiale pe care le foloseşte ofiţerul de control doping sunt următoarele:

a) procesul-verbal de predare-primire a truselor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2;

b) delegaţia emisă de Agenţie, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3;

c) invitaţia pentru testul doping;

d) formularul de control doping, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4;

e) formularul suplimentar de raport - comentarii, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5;

f) formularul suplimentar de raport - declaraţie referitoare la medicamente, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6;

g) formularul de transport şi predare a probelor doping, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7;

h) registrul staţiei de control doping, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8;

i) raport de testare nereuşită, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9.

SECŢIUNEA a 6-a

Desfăşurarea şedinţei de recoltare a probei de urină

Art. 30. - Recoltarea probei de urină trebuie să se realizeze astfel încât să se asigure:

a) că nu sunt compromise sănătatea şi siguranţa sportivului şi ale personalului de recoltare a probei;

b) îndeplinirea cerinţelor Standardului internaţional pentru testare al Agenţiei Mondiale Anti-Doping în ceea ce priveşte calitatea şi cantitatea probei;

c) identificarea corectă şi cu precizie a probei;

d) sigilarea în siguranţă a probei;

e) că proba nu a fost substituită sau falsificată.

Art. 31. - Recoltarea probei de urină începe cu informarea sportivului asupra cerinţelor recoltării probei şi se încheie cu sigilarea probei şi completarea documentaţiei specifice.

Art. 32. - Ofiţerul de control doping are responsabilitatea de a fi martor direct la emiterea probei de urină şi de a se asigura că fiecare probă este recoltată, identificată şi sigilată corect.

Art. 33. -In cazul sportivilor cu handicap, ofiţerul de control doping verifică echipamentul suplimentar sau alt tip de echipament necesar în funcţie de handicap, pentru a se asigura că nu vor fi afectate identitatea şi integritatea probei.

Art. 34. - (1) Ofiţerul de control doping instruieşte sportivul în vederea alegerii paharului de recoltare a probei biologice şi a trusei cu cele două recipiente, Aşi B.

(2) Dacă sportivul nu este mulţumit de echipamentul ales, el poate alege un altul. Dacă sportivul nu este mulţumit de niciun echipament disponibil pentru a fi ales, ofiţerul de control doping înregistrează acest fapt în formularul suplimentar de raport - comentarii.

(3) Dacă ofiţerul de control doping nu este de acord cu opinia sportivului conform căreia toate echipamentele disponibile sunt nesatisfăcătoare, îi aduce la cunoştinţă sportivului că şedinţa de recoltare a probei trebuie continuată şi consemnează această situaţie în formularul suplimentar de raport - comentarii.

(4) Dacă ofiţerul de control doping este de acord cu motivele prezentate de sportiv referitoare la faptul că toate echipamentele disponibile pentru recoltare sunt nesatisfăcătoare, trebuie să oprească şedinţa de recoltare a probei de urină a sportivului şi să înregistreze acest lucru în formularul suplimentar de raport - comentarii.

(5) Ofiţerul de control doping informează sportivul că hidratarea excesivă nu este recomandată, în scopul de a evita emiterea unei probe care să nu îndeplinească cerinţele referitoare la densitatea specifică.

Art. 35. - Sportivul trebuie să deţină controlul asupra echipamentului de recoltare şi asupra probei emise, cu excepţia situaţiei în care este solicitată asistenţă pentru sportivii cu handicap.

Art. 36. - (1) Ofiţerul de control doping care este martor la emiterea probei trebuie să fie de acelaşi sex cu sportivul.

(2) Ofiţerul de control doping se asigură că are suficientă vizibilitate în zona de emitere a probei; în caz contrar, solicită sportivului să îndepărteze îmbrăcămintea care împiedică vizibilitatea clară a emiterii probei.

Art. 37. - (1) Ofiţerul de control doping verifică în faţa sportivului dacă proba de urină emisă îndeplineşte cerinţele Standardului internaţional pentru testare în ceea ce priveşte cantitatea şi calitatea.

(2) Ofiţerul de control doping solicită sportivului să îşi aleagă o trusă de recoltare şi să verifice corespondenţa codului pe toate componentele acesteia.

(3) Ofiţerul de control doping îndrumă sportivul să repartizeze proba de urină astfel: o cantitate de minimum 30 ml în recipientul B şi minimum 60 ml în recipientul A.

(4) Ofiţerul de control doping trebuie să se asigure că o cantitate mică de urină a rămas în paharul de recoltare pentru măsurarea densităţii specifice.

(5) Sportivul sigilează recipientele sub îndrumarea ofiţerului de control doping şi verifică dacă acestea au fost sigilate corespunzător.

Art. 38. - (1) Dacă proba de urină emisă nu îndeplineşte cerinţele referitoare la densitatea specifică, ofiţerul de control doping informează sportivul că este necesar să emită o nouă probă de urină, care reprezintă proba suplimentară, utilizându-se un nou echipament.

(2) Procedura de recoltare a probei suplimentare se desfăşoară potrivit prevederilor art. 34-37.

(3) Ofiţerul de control doping va continua recoltarea probelor suplimentare până când sportivul emite o probă care îndeplineşte cerinţele referitoare la densitatea specifică sau până când ofiţerul de control doping stabileşte că din motive obiective şedinţa de recoltare a probelor nu mai poate continua, consemnând aceste motive în formularul suplimentar de raport - comentarii.

(4) Ofiţerul de control doping înregistrează în formularul de transport şi predare a probelor doping că toate probele aparţin unui singur sportiv, precum şi ordinea în care au fost emise.

(5) Ofiţerul de control doping predă laboratorului de control doping toate probele care au fost recoltate, indiferent dacă ele îndeplinesc sau nu cerinţele referitoare la densitatea specifică necesară pentru analiză.

(6) Laboratorul de control doping, în colaborare cu Agenţia vor stabili care dintre probele aceluiaşi sportiv vor fi analizate.

Art. 39. - (1) In situaţia în care cantitatea de urină este insuficientă, sportivul este instruit de ofiţerul de control doping să aleagă echipamentul utilizat în sigilarea probei parţiale, să îl deschidă, să toarne proba insuficientă în recipientul A şi să îl sigileze. Ofiţerul de control doping instruieşte sportivul să verifice dacă recipientul a fost sigilat corespunzător şi înregistrează în formularul de control doping volumul probei, ora sigilării acesteia, iniţialele ofiţerului de control doping şi ale sportivului, precum şi codul numeric al echipamentului utilizat în sigilarea probei parţiale.

(2) Ofiţerul de control doping informează sportivul că trebuie să emită o probă suplimentară.

(3) Sportivul verifică înregistrarea corectă a codurilor numerice ale recipientului Aşi echipamentului utilizat în sigilarea probei parţiale.

(4) Sportivul are responsabilitatea să deţină controlul asupra probei parţiale sigilate până în momentul în care acesta este pregătit să emită o probă suplimentară.

(5) Din momentul în care proba parţială a fost sigilată şi până când sportivul este pregătit să emită proba suplimentară, acesta trebuie să rămână sub supraveghere permanentă şi să i se ofere posibilitatea de a se hidrata.

Art. 40. - (1) Procedura de recoltare a probei suplimentare se desfăşoară în conformitate cu prevederile art. 34-37. Ofiţerul de control doping instruieşte sportivul în vederea alegerii paharului de recoltare a probei suplimentare.

(2) După emiterea probei suplimentare ofiţerul de control doping verifică, împreună cu sportivul, integritatea sigiliului recipientului probei parţiale.

(3) Orice nereguli referitoare la integritatea sigiliului sunt înregistrate de către ofiţerul de control doping în formularul suplimentar de raport - comentarii, iar Agenţia iniţiază cercetări privind o posibilă încălcare a reglementărilor antidoping.

Art. 41. - Ofiţerul de control doping îndrumă sportivul să desigileze recipientul şi să combine probele pentru a obţine volumul de urină necesar pentru analiză.

Art. 42. - (1) La sfârşitul şedinţei de recoltare a probei sportivul şi/sau reprezentantul său, precum şi ofiţerul de control doping semnează formularul de control doping.

(2) Dacă sportivul refuză să semneze, ofiţerul de control doping completează formularul suplimentar de raport - comentarii.

(3) Ofiţerul de control doping trebuie să îi pună la dispoziţie sportivului o copie a formularului de control doping.

(4) Ofiţerul de control doping repartizează formularele prevăzute la art. 29 alin. (2) lit. c)-i) în plicuri separate pe care le sigilează şi le predă Agenţiei, laboratorului de control doping şi solicitantului controlului doping.

Art. 43. - Dacă există dubii asupra originii sau autenticităţii probei, sportivului i se va cere să emită o nouă probă. Dacă sportivul refuză să emită o nouă probă, ofiţerul de control doping consemnează această situaţie în formularul suplimentar de raport - comentarii şi anunţă Agenţia, care iniţiază cercetări privind o posibilă încălcare a reglementărilor antidoping.

Art. 44. - Dacă sportivul are observaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii de recoltare a probei, acestea sunt consemnate în formularul suplimentar de raport - comentarii.

SECŢIUNEA a 7-a

Desfăşurarea şedinţei de recoltare a probelor de sânge

Art. 45. - Recoltarea probei de sânge a sportivului trebuie să se realizeze astfel încât să se asigure că:

a) nu sunt afectate sănătatea şi siguranţa sportivului şi ale personalului de recoltare a probei;

b) proba va avea calitatea şi cantitatea care să respecte cerinţele analitice;

c) proba va fi identificată corect şi cu precizie;

d) proba va fi sigilată fără a-i fi periclitată siguranţa;

e) proba nu a fost substituită, contaminată sau falsificată în orice fel.

Art. 46. - Ofiţerul de control doping are responsabilitatea de a se asigura că fiecare probă este recoltată, identificată şi sigilată corect, depozitată corespunzător şi expediată în condiţii de siguranţă.

Art. 47. - (1) Ofiţerul de control doping informează sportivul asupra procedurii de recoltare a probei de sânge, inclusiv asupra oricăror modificări ce pot interveni în cazul sportivilor cu handicap.

(2) Ofiţerul de control doping trebuie să se asigure că sportivului îi sunt oferite condiţii confortabile pentru a sta într-o poziţie relaxată timp de cel puţin 10 minute înainte de recoltarea probei.

(3) Dispoziţiile art. 34 se aplică în mod corespunzător.

Art. 48. - (1) După ce echipamentul pentru recoltarea probei de sânge a fost selectat, ofiţerul de control doping şi sportivul trebuie să verifice dacă toate codurile numerice coincid şi dacă acest cod numeric este înregistrat corect de către ofiţerul de control doping.

(2) Dacă sportivul sau ofiţerul de control doping constată existenţa unei neconcordanţe referitoare la codurile numerice, ofiţerul de control doping îndrumă sportivul să aleagă alt echipament şi înregistrează acest fapt în formularul suplimentar de raport - comentarii.

Art. 49. - (1) Cantitatea de sânge prelevată trebuie să fie suficientă pentru a îndeplini cerinţele analitice, astfel încât analizele să poată fi realizate după cum urmează:

a) pentru analiza completă a sângelui se recoltează câte 3 ml de sânge în eprubetele A şi B;

b) pentru analiza serului se recoltează câte 5 ml de sânge în eprubetele Aşi B.

(2) In situaţia în care cantitatea de sânge care poate fi prelevată de la sportiv din prima încercare este insuficientă, oficialul care recoltează proba de sânge va efectua o nouă încercare. Numărul maxim de încercări este 3.

(3) Dacă toate încercările eşuează, oficialul care recoltează proba de sânge informează ofiţerul de control doping. Ofiţerul de control doping trebuie să încheie recoltarea probei de sânge şi să consemneze motivele pentru care a încheiat recoltarea în formularul suplimentar de raport - comentarii.

(4) Oficialul care recoltează proba de sânge trebuie să cureţe pielea sportivului cu un tampon cu alcool, într-o zonă care să nu îi afecteze performanţa, şi, dacă este necesar, să aplice un garou.

(5) Oficialul care recoltează proba de sânge trebuie să recolteze proba de sânge dintr-o venă superficială.

(6) Oficialul care recoltează proba de sânge va aplica un pansament pe zona/zonele afectată/afectate.

(7) Oficialul care recoltează proba de sânge trebuie să îndepărteze echipamentul folosit la recoltare şi care nu mai este necesar pentru finalizarea şedinţei de recoltare a probei.

(8) Gestionarea deşeurilor periculoase rezultate după finalizarea şedinţei de recoltare a probei de sânge este efectuată în conformitate cu Normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale, cu modificările şi completările ulterioare.

(9) Recoltarea probelor de sânge se efectuează în condiţiile respectării precauţiilor universale de evitare a îmbolnăvirii persoanelor care vin în contact cu sângele sau cu alte fluide biologice ale pacienţilor, prevăzute în anexa nr. IV la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare.

Art. 50. - Dacă proba necesită o procesare imediat după recoltare, cum ar fi centrifugarea sau separarea serului, sportivul va rămâne de faţă pentru a observa proba până în momentul sigilării acesteia.

Art. 51. - Sportivul trebuie să sigileze proba în trusa de recoltare, iar ofiţerul de control doping verifică în faţa sportivului dacă eprubetele au fost sigilate corespunzător.

Art. 52. - Orice comportament al sportivului şi/sau al reprezentantului său, orice abatere care ar putea compromite recoltarea probei sunt înregistrate în formularul suplimentar de raport - comentarii. In acest caz, Agenţia iniţiază cercetări privind o posibilă încălcare a reglementărilor antidoping.

Art. 53. - Dacă sportivul are observaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii de recoltare a probei, acestea sunt consemnate în formularul suplimentar de raport - comentarii.

SECŢIUNEA a 8-a

Transportul probelor şi al documentaţiei aferente

Art. 54. - (1) Ofiţerul de control doping are obligaţia de a depozita probele în genţi frigorifice şi de a le transporta în cel mai scurt timp posibil la Agenţie.

(2) Transportul se încheie cu predarea probelor la laboratorul de control doping în baza formularului de transport şi predare a probelor doping.

(3) Formularul de control doping care însoţeşte probele la laborator nu conţine datele de identificare ale sportivului.

(4) Agenţia coordonează şi răspunde de transportul probelor la laborator.

(5) Dacă primirea probelor cu documentaţia aferentă sau a documentaţiei referitoare la recoltarea probelor nu este confirmată la destinaţie sau dacă integritatea ori identitatea probei ar fi putut fi compromisă în timpul transportului, lanţul de custodie va fi verificat de către Agenţie. In această situaţie, Agenţia va hotărî dacă proba respectivă va fi invalidată.

SECŢIUNEA a 9-a

Posibile abateri de la procedura de recoltare a probelor biologice

Art. 55. - (1) Orice abatere de la procedura normală de recoltare a probei biologice şi care poate determina o încălcare a reglementărilor antidoping este consemnată de către ofiţerul de control doping în formularul suplimentar de raport - comentarii, iar Agenţia iniţiază cercetări privind o posibilă încălcare a reglementărilor antidoping.

(2) Rezultatul respectivei cercetări se comunică sportivului, federaţiei sportive naţionale responsabile, Ministerului Tineretului şi Sportului, Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, clubului sportiv la care sportivul este legitimat, federaţiei internaţionale responsabile şi Agenţiei Mondiale Anti-Doping.

SECŢIUNEA a 10-a

Modificări necesare în procedura de testare a sportivilor cu handicap

Art. 56. - Pentru sportivii cu handicap, toate aspectele înştiinţării şi recoltării probei se realizează în conformitate cu procedurile standard de înştiinţare şi de recoltare a probei, dacă nu sunt necesare modificările corespunzătoare acestora, prevăzute în prezentele norme metodologice.

Art. 57. - (1) In cazul sportivilor cu handicap, Agenţia acceptă modificările necesare în procedura de recoltare a probei şi ale echipamentului, în limita posibilităţilor. Toate modificările procedurii standard de recoltare a probei pentru sportivii cu handicap sunt înregistrate în formularul suplimentar de raport - comentarii de către ofiţerul de control doping şi raportate Agenţiei.

(2) Ofiţerul de control doping are responsabilitatea delegată de către Agenţie de a autoriza modificări de procedură atât timp cât acestea nu vor compromite identitatea, securitatea şi integritatea probei.

(3) Sportivii cu handicap fizic, senzorial şi intelectual au dreptul de a fi asistaţi de către reprezentanţi.

(4) Când tipul de handicap impune utilizarea permanentă a unor recipiente de recoltare a urinei sau sonde de urină, înainte de a emite proba pentru testul doping sportivului i se solicită să elimine mai întâi urina existentă în asemenea sisteme.

CAPITOLUL III

Localizarea sportivilor

SECŢIUNEA 1

Cerinţe referitoare la informaţiile privind localizarea sportivilor

Art. 58. - Sportivii din lotul de testare înregistrat, precum şi cei din lotul de testare ţintă ale Agenţiei au obligaţia de a respecta cerinţele referitoare la informaţiile privind localizarea.

Art. 59. - (1) Agenţia înştiinţează, personal sau prin intermediul federaţiilor sportive naţionale de specialitate, fiecare sportiv din lotul de testare înregistrat şi din lotul de testare ţintă asupra următoarelor aspecte:

a) includerea în lotul de testare înregistrat sau în lotul de testare ţintă;

b) obligaţia de a furniza trimestrial informaţii corecte şi complete privind localizarea sa, conform formularului trimestrial pentru localizarea sportivului, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10;

c) disponibilitatea pentru testare doping oriunde şi oricând;

d) consecinţele care decurg din nerespectarea acestor obligaţii.

(2) Informaţiile privind localizarea trebuie furnizate cu o săptămână înainte de începerea unui nou trimestru şi includ, pentru fiecare zi din trimestru, o perioadă specifică de 60 de minute între orele 6,00 şi 23,00, în care sportivul este disponibil pentru a fi testat doping la o locaţie anume.

Art. 60. - (1) Sportivul poate să îşi actualizeze informaţiile furnizate în formularul trimestrial pentru localizare.

(2) Dacă sportivul realizează o actualizare, dar informaţiile actualizate sunt incomplete sau incorecte pentru a permite Agenţiei să localizeze sportivul, atunci Agenţia iniţiază verificări privind o posibilă încălcare referitoare la nerespectarea obligaţiei de a furniza informaţii privind localizarea.

(3) Informaţiile privind localizarea, precum şi informaţiile actualizate se comunică Agenţiei prin înmânare directă, poştă, fax, e-mail sau prin Sistemul de management şi administrare anti-doping (ADAMS).

(4) In cazul sportivilor cu risc crescut la dopaj, Agenţia poate extinde perioada de 60 de minute la o perioadă mai mare, care nu poate depăşi însă 180 de minute.

Art. 61. - (1) Sportivul este responsabil de comunicarea la timp a informaţiilor privind localizarea, precum şi de acurateţea şi corectitudinea acestora, astfel încât să permită Agenţiei să îl localizeze pentru testare doping în orice zi din trimestru.

(2) Sportivul poate delega obligaţia furnizării informaţiilor privind localizarea unei terţe persoane, acesta fiind singurul responsabil de comunicarea la timp, precum şi de acurateţea şi corectitudinea acestora.

Art. 62. - (1) Nerespectarea obligaţiei de a furniza informaţii privind localizarea sau testul neefectuat constituie încălcări ale obligaţiilor privind localizarea.

(2) Necomunicarea în termen a informaţiilor privind localizarea sau comunicarea de informaţii incorecte constituie încălcări ale obligaţiei de a furniza informaţii privind localizarea.

Art. 63. - (1) Dacă un sportiv nu este disponibil pentru testare la locaţia indicată pentru perioada de 60 de minute şi nu şi-a actualizat, înainte de această perioadă, informaţiile privind localizarea, va înregistra un test neefectuat.

(2) Dacă sportivul lipseşte de la locaţia indicată pe parcursul celor 60 de minute, ofiţerul de control doping are obligaţia de a completa un raport de testare nereuşită, pe care îl înaintează Agenţiei.

(3) Dacă sportivul nu este disponibil pentru testare la începutul perioadei de 60 de minute, dar devine disponibil ulterior pe parcursul perioadei de 60 de minute, ofiţerul de control doping va recolta proba şi va consemna detalii complete despre întârzierea sportivului în formularul suplimentar de raport - comentarii.

(4) Dacă este localizat pentru testare, sportivul are obligaţia de a rămâne împreună cu ofiţerul de control doping până la încheierea şedinţei de recoltare a probei, chiar dacă aceasta durează mai mult decât perioada de 60 de minute specificată.

(5) Dacă un sportiv nu este disponibil pentru testare la locaţia specificată în perioada de 60 de minute, sportivul poate înregistra un test neefectuat chiar dacă este localizat mai târziu în acea zi şi probele sunt recoltate cu succes de la acesta.

Art. 64. - (1) Incălcarea de 3 ori, într-o perioadă de 18 luni, de către un sportiv din lotul de testare înregistrat sau din lotul de testare ţintă a reglementărilor referitoare la disponibilitatea acestuia pentru testarea doping în afara competiţiei, inclusiv nerespectarea de către acesta a obligaţiei de a furniza informaţii privind localizarea sa, precum şi a reglementărilor privind testele neefectuate, precum şi orice combinaţie de 3 asemenea încălcări într-o perioadă de 18 luni constituie încălcare a reglementărilor antidoping conform art. 2 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 227/2006, republicată, şi se sancţionează conform legii.

(2) Perioada de 18 luni prevăzută la alin. (1) curge de la data la care sportivul comite o primă încălcare referitoare la informaţiile privind localizarea.

(3) Dacă un sportiv a comis o încălcare referitoare la informaţiile privind localizarea, fără a mai comite alte două asemenea încălcări în perioada de 18 luni de la comiterea primei încălcări, la finalul celor 18 luni aceasta nu se mai ia în considerare.

(4) Dacă un sportiv comite două încălcări referitoare la informaţiile privind localizarea, fără a mai comite o a treia asemenea încălcare în perioada de 18 luni de la comiterea primei încălcări, atunci prima încălcare nu se mai ia în considerare şi o nouă perioadă de 18 luni începe să curgă de la data comiterii celei de-a doua încălcări.

Art. 65. - (1) Un sportiv care a fost inclus în lotul de testare înregistrat sau în lotul de testare ţintă ale Agenţiei are obligaţia de a respecta cerinţele referitoare la informaţiile privind localizarea până în momentul în care:

a) fie acesta este înştiinţat în scris de către Agenţie că nu mai face parte din lotul său de testare înregistrat sau din lotul său de testare ţintă;

b) fie acesta se retrage din activitatea sportivă şi înştiinţează în scris în acest sens federaţia naţională responsabilă şi Agenţia.

(2) In situaţia în care în perioada de 18 luni de la comiterea încălcării referitoare la informaţiile privind localizarea sportivul se retrage din activitatea sportivă, perioada de 18 luni se suspendă în mod corespunzător.

(3) In situaţia în care ulterior sportivul solicită reintegrarea în activitatea sportivă, perioada de 18 luni va curge în continuare de la data reintegrării.

Art. 66. - (1) Pentru sportivii unei echipe incluse în lotul de testare înregistrat sau în lotul de testare ţintă, informaţiile privind localizarea sportivilor se transmit colectiv, ca informaţii despre activităţile colective ale echipei.

(2) Pentru perioadele de timp în care sportivii nu sunt cu echipa, aceştia au obligaţia de a transmite individual informaţii privind localizarea.

Art. 67. - (1) Sportivul care devine membru al unei echipe incluse în lotul de testare înregistrat sau în lotul de testare ţintă are obligaţia de a furniza informaţii privind localizarea, în conformitate cu prevederile art. 66.

(2) Sportivul căruia îi încetează calitatea de membru al unei echipe are obligaţia de a furniza în continuare informaţii privind localizarea.

(3) Dacă un sportiv este implicat în activităţile sportive ale mai multor echipe într-o perioadă dată, informaţiile privind localizarea sa se transmit, pentru fiecare echipă, cu respectarea art. 66.

Art. 68. - Agenţia are obligaţia de a asigura confidenţialitatea informaţiilor privind localizarea sportivilor şi de a folosi aceste informaţii exclusiv în scopul planificării, coordonării şi efectuării testărilor doping.

SECŢIUNEA a 2-a

Gestionarea rezultatelor privind obligaţia sportivilor de a furniza informaţii privind localizarea

Art. 69. - Dacă un sportiv a comis o încălcare referitoare la nerespectarea obligaţiei de a furniza informaţiile privind localizarea, Agenţia verifică:

a) dacă sportivul a fost înştiinţat corespunzător, conform art. 59 alin. (1);

b) dacă sportivul a furnizat informaţii corecte şi complete privind localizarea sa, conform formularului de localizare a sportivului;

c) dacă sportivul a fost înştiinţat despre o încălcare anterioară a obligaţiei de a transmite informaţiile privind localizarea, în situaţia în care acesta a mai înregistrat o asemenea încălcare.

Art. 70. - (1) In urma verificărilor prevăzute la art. 69, Agenţia transmite sportivului, în termen de 14 zile de la constatarea nerespectării obligaţiei de a furniza informaţii privind localizarea, o înştiinţare în acest sens, solicitând un răspuns din partea sportivului în termen de 14 zile de la primirea înştiinţării.

(2) In înştiinţare Agenţia comunică sportivului:

a) faptul că are dreptul de a aduce argumente în susţinerea nevinovăţiei sale cu privire la posibila nerespectare a obligaţiei de a furniza informaţii privind localizarea;

b) care sunt consecinţele nerespectării dispoziţiilor referitoare la furnizarea informaţiilor privind localizarea;

c) dacă acesta a mai înregistrat o încălcare referitoare la nerespectarea obligaţiei privind localizarea în ultimele 18 luni.

Art. 71. - (1) După primirea răspunsului sportivului conform art. 70 alin. (1), Agenţia reevaluează dacă această nerespectare a obligaţiilor privind localizarea constituie o încălcare a obligaţiei de a furniza informaţii privind localizarea şi informează sportivul, în termen de cel mult 14 zile de la primirea răspunsului acestuia, dacă menţine sau nu această încălcare.

(2) Dacă sportivul nu comunică răspunsul său în termenul prevăzut la art. 70 alin. (1) sau dacă Agenţia menţine încălcarea referitoare la nerespectarea obligaţiei de a furniza informaţii privind localizarea, aceasta înştiinţează sportivul că a înregistrat o astfel de încălcare şi că are dreptul de a solicita o cercetare administrativă, în termen de 14 zile de la primirea înştiinţării.

(3) Cercetarea administrativă se efectuează în termen de 14 zile de la primirea solicitării sportivului conform alin. (2) şi va fi condusă de un reprezentant desemnat de Agenţie, neimplicat în verificările anterioare. La cercetarea administrativă poate participa şi un reprezentant al federaţiei sportive naţionale la care sportivul este legitimat. Cercetarea administrativă se va baza doar pe documentele existente, iar decizia va fi comunicată sportivului în termen de cel mult 7 zile.

(4) Dacă în urma cercetării prevăzute la alin. (3) sunt infirmate verificările prevăzute la art. 69, atunci sportivul nu va înregistra o încălcare referitoare la nerespectarea obligaţiei privind localizarea.

(5) Dacă sportivul nu solicită o cercetare administrativă în termenul prevăzut la alin. (2) sau dacă cercetarea administrativă confirmă rezultatul verificărilor prevăzute la art. 69, atunci Agenţia constată că a avut loc o încălcare cu privire la nerespectarea obligaţiei de a furniza informaţii privind localizarea şi va înştiinţa în acest sens sportivul.

(6) In înştiinţarea prevăzută la alin. (5), sportivului i se comunică totodată dacă a mai înregistrat alte încălcări referitoare la nerespectarea obligaţiei privind localizarea în ultimele 18 luni.

Art. 72. - Dacă un sportiv din lotul de testare înregistrat sau din lotul de testare ţintă nu a fost disponibil pentru testare pe parcursul perioadei de 60 de minute indicate în formularul trimestrial pentru localizare, la locaţia specificată, Agenţia verifică:

a) dacă sportivul a fost înştiinţat corespunzător, conform art. 59 alin. (1);

b) dacă ofiţerul de control doping a făcut toate demersurile necesare pentru localizarea sportivului în acea perioadă de 60 de minute, fără să îi dea acestuia un aviz prealabil;

c) dacă sportivul a fost înştiinţat despre o încălcare anterioară a obligaţiei privind localizarea, în situaţia în care acesta a mai înregistrat o asemenea încălcare.

Art. 73. - (1) In urma verificărilor prevăzute la art. 72, Agenţia transmite sportivului, în termen de 14 zile de la încercarea eşuată de recoltare a probelor, o înştiinţare în acest sens, solicitând un răspuns din partea sportivului în termen de 14 zile de la primirea înştiinţării.

(2) In înştiinţare Agenţia comunică sportivului:

a) faptul că are dreptul de a aduce argumente în susţinerea nevinovăţiei sale cu privire la posibilul test neefectuat;

b) care sunt consecinţele înregistrării unui test neefectuat;

c) dacă acesta a mai înregistrat o încălcare referitoare la nerespectarea obligaţiei privind localizarea în ultimele 18 luni.

Art. 74. - (1) După primirea răspunsului sportivului conform art. 73 alin. (1), Agenţia reevaluează dacă această nerespectare a obligaţiilor privind localizarea constituie un test neefectuat şi informează sportivul, în termen de cel mult 14 zile de la primirea răspunsului acestuia, dacă menţine sau nu că sportivul a înregistrat un test neefectuat.

(2) Dacă sportivul nu comunică răspunsul său în termenul prevăzut la art. 73 alin. (1) sau dacă Agenţia menţine că a avut loc un test neefectuat, aceasta înştiinţează sportivul că a înregistrat o astfel de încălcare şi că are dreptul de a solicita o cercetare administrativă, în termen de 14 zile de la primirea înştiinţării.

(3) Cercetarea administrativă se efectuează în termen de 14 zile de la primirea solicitării sportivului conform alin. (2) şi va fi condusă de un reprezentant desemnat de Agenţie, neimplicat în verificările anterioare. La cercetarea administrativă poate participa şi un reprezentant al federaţiei sportive naţionale, la care sportivul este legitimat. Cercetarea administrativă se va baza doar pe documentele existente, iar decizia va fi comunicată sportivului în termen de cel mult 7 zile.

(4) Dacă în urma cercetării prevăzute la alin. (3) sunt infirmate verificările prevăzute la art. 72, atunci testarea nereuşită nu constituie test neefectuat.

(5) Dacă sportivul nu solicită o cercetare administrativă în termenul prevăzut la alin. (2) sau dacă cercetarea administrativă confirmă rezultatul verificărilor prevăzute la art. 72, atunci Agenţia înştiinţează sportivul că a înregistrat un test neefectuat.

(6) In înştiinţarea prevăzută la alin. (5), sportivului i se comunică totodată dacă a mai înregistrat alte încălcări referitoare la nerespectarea obligaţiei privind localizarea în ultimele 18 luni.

Art. 75. - Inştiinţările adresate sportivului, prevăzute în prezenta secţiune, se comunică totodată şi federaţiei sportive naţionale responsabile, federaţiei internaţionale responsabile şi Agenţiei Mondiale Anti-Doping.

CAPITOLUL IV

Gestionarea rezultatelor controlului doping

Art. 76. - (1) Responsabilitatea gestionării rezultatelor controlului doping şi stabilirii încălcării reglementării antidoping revine Agenţiei.

(2) In situaţia în care Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping, ţinând cont de gravitatea acuzaţiei, stabileşte că a avut loc o încălcare a reglementărilor antidoping, Agenţia va accepta aplicarea standardelor privind dovedirea dopajului. în toate cazurile, aceste standarde au o pondere mai mare decât o simplă balanţă a probabilităţilor, dar o pondere mai mică decât o dovadă neîndoielnică.

(3) Atunci când legea prevede că sportivul sau persoana din cadrul personalului asistent al sportivilor, care este suspectat/suspectată de comiterea unei încălcări a reglementărilor antidoping, are obligaţia să infirme prezumţia de vinovăţie sau să stabilească fapte ori circumstanţe specifice, standardele privind dovedirea se vor baza pe echilibrul just al probabilităţilor, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 37 şi 47 din Legea nr. 227/2006, republicată, când sportivul sau persoana din cadrul personalului asistent al sportivilor trebuie să aducă dovezi concludente.

(4) In cazul încălcărilor reglementărilor antidoping prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 227/2006, republicată, care presupun analiza de probe biologice, rezultatele de la laboratorul de control doping sub forma buletinului de analiză sunt comunicate prin înmânare directă, fax securizat, poştă sau curier.

(5) Directorul Direcţiei testare şi programe social-educative primeşte din partea ofiţerului de control doping documentaţia sigilată, de la şedinţa de recoltare a probei, prin înmânare directă.

Art. 77. - (1) Documentaţia utilizată în testarea doping împreună cu buletinele de analiză, în cazul unor rezultate negative, sunt păstrate de Agenţie timp de minimum 2 ani.

(2) Documentaţia utilizată în testarea doping împreună cu buletinele de analiză, în cazul unor rezultate pozitive, precum şi documentele întocmite în cazul încălcărilor reglementărilor antidoping prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 227/2006, republicată, care nu presupun analiza de probe biologice, sunt păstrate de Agenţie timp de minimum 8 ani.

Art. 78. - (1) La primirea unui rezultat pozitiv, Agenţia efectuează verificările prevăzute la art. 28 alin. (3) din Legea nr. 227/2006, republicată.

(2) Analiza probelor biologice se efectuează în laboratoare de control doping acreditate de Agenţia Mondială Anti-Doping, în conformitate cu prevederile Standardului internaţional pentru laboratoare.

(3) Dacă există o suspiciune cu privire la încălcarea prevederilor Standardului internaţional pentru testare sau ale Standardului internaţional pentru laboratoare, Agenţia, prin personalul specializat, stabileşte dacă aceasta influenţează validitatea rezultatului pozitiv constatat.

(4) In situaţia în care se consideră că aceste nereguli influenţează validitatea rezultatului pozitiv, Agenţia declară testul nul, urmând ca sportivul să fie supus unei noi testări doping.

(5) Dacă sportivul demonstrează că a existat o abatere de la Standardul internaţional pentru testare sau de la Standardul internaţional pentru laboratoare, care ar fi putut cauza rezultatul pozitiv, atunci Agenţia, prin personalul specializat, are obligaţia de a stabili dacă respectiva abatere a influenţat validitatea rezultatului pozitiv constatat.

(6) Abaterile de la orice standard internaţional sau alte reglementări antidoping, care nu pot conduce la un rezultat pozitiv sau orice altă încălcare a reglementărilor antidoping, nu vor invalida respectivele rezultate pozitive.

(7) Cu excepţia substanţelor interzise pentru care este prevăzut în mod expres un prag cantitativ în Lista interzisă, aprobată potrivit prevederilor legale, prezenţa oricărei cantităţi dintr-o substanţă interzisă sau metaboliţi ori markeri ai acesteia în proba unui sportiv va constitui un rezultat pozitiv.

Art. 79. - (1) In situaţia în care, în urma metodelor analitice, laboratorul a constatat prezenţa raportului testosteron-epitestosteron mai mare de 4/1, este obligatorie o investigaţie suplimentară pentru a determina dacă raportul se datorează unor stări fiziologice, patologice sau originii exogene a utilizării de steroizi endogeni, utilizându-se metoda analitică IRMS - spectrometrie de masă cu raport izotopic. Dacă metoda analitică IRMS nu a fost disponibilă sau dacă aceasta nu a evidenţiat originea exogenă a utilizării de steroizi endogeni, iar un minimum de 3 teste anterioare nu sunt disponibile, sportivul este supus unui studiu longitudinal, fiind testat fără aviz prealabil de cel puţin 3 ori, timp de 3 luni.

(2) Dacă investigaţia indică faptul că valoarea crescută a testosteronului endogen reprezintă o consecinţă a stării fiziologice sau patologice a sportivului şi nu a unei încălcări a reglementărilor antidoping, Agenţia informează sportivul despre rezultatele investigaţiei şi nu se vor lua măsuri ulterioare. Proba sportivului este considerată negativă.

(3) Dacă investigaţia realizată de Agenţie identifică dovezi ale unei încălcări a reglementărilor antidoping, aceasta aplică reglementările referitoare la rezultatul pozitiv constatat.

(4) Agenţia poate contacta alte organizaţii antidoping, alte laboratoare de control doping sau Agenţia Mondială Anti-Doping pentru a verifica testele doping ale sportivului efectuate pe parcursul timpului.

Art. 80. - (1) In situaţia în care laboratorul raportează prezenţa unei substanţe interzise sau a unei metode interzise, la proba A, pentru care a fost acordată o scutire pentru uz terapeutic, în concordanţă cu Standardul internaţional de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, nu mai este necesar să se adopte alte măsuri. Dacă sportivului i s-a acordat o scutire pentru uz terapeutic, dar nivelul substanţei interzise din proba biologică nu este în concordanţă cu scutirea acordată, atunci Agenţia aplică reglementările referitoare la rezultatul pozitiv constatat.

(2) Dacă rezultatul probei A este pozitiv şi sportivului nu i s-a acordat o scutire pentru uz terapeutic, Agenţia aplică reglementările referitoare la rezultatul pozitiv constatat.

Art. 81. - (1) Agenţia înştiinţează imediat sportivul şi solicitantul controlului doping despre reglementările antidoping încălcate, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2006, republicată, şi asupra faptului că urmează să se întrunească Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping, cu precizarea locului şi datei de desfăşurare a şedinţei de audiere.

(2) Notificarea cuprinde următoarele detalii referitoare la desfăşurarea şedinţei de audiere:

a) data, ora şi adresa locului unde se desfăşoară şedinţa de audiere;

b) numele, prenumele sportivului, ramura şi disciplina sportivă practicată de sportiv;

c) tipul testării -în competiţie sau în afara competiţiei;

d) data şi locul recoltării probei;

e) rezultatul pozitiv al probei A şi detalii despre substanţa interzisă identificată;

f) dreptul sportivului de a solicita copii ale documentaţiei de laborator pentru proba sa, care include informaţii prevăzute în Standardul internaţional pentru laboratoare;

g) reglementarea antidoping încălcată;

h) dreptul sportivului de a solicita în cadrul audierilor contraexpertiză prin analiza probei B, cheltuielile căzând în sarcina lui;

i) dreptul sportivului de a fi prezent personal sau prin reprezentant la contraexpertiză, dacă aceasta este solicitată;

j) dreptul sportivului de a renunţa la contraexpertiză printr-o declaraţie scrisă;

k) dreptul de a fi reprezentat, pe cheltuiala sa;

l) dreptul de a prezenta probe, de a chema şi interoga martori în apărarea sa;

m) dreptul la un interpret pe durata audierii.

Art. 82. - (1) Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping organizează audierea sportivului, iar cu această ocazie sportivul poate solicita contraexpertiză sau, în cazul în care renunţă, trebuie să dea o declaraţie scrisă în acest sens.

(2) Dacă sportivul solicită efectuarea contraexpertizei, aceasta trebuie să fie efectuată într-un laborator de control doping acreditat de Agenţia Mondială Anti-Doping.

(3) Termenul pentru contraexpertiză poate fi prelungit prin acord reciproc între sportiv, Agenţie şi laborator.

(4) In situaţia în care sportivul sau un reprezentant al său nu poate asista la identificarea, desigilarea şi analizarea probei B, Agenţia sau laboratorul acreditat desemnează, din oficiu, un observator independent.

(5) In situaţia în care sportivul renunţă la contraexpertiză, Agenţia are dreptul să decidă efectuarea acesteia.

(6) Dacă rezultatul contraexpertizei nu confirmă rezultatul analizei probei A, sportivul este înştiinţat că proba a fost declarată negativă şi că este nevinovat.

(7) Dacă rezultatul contraexpertizei confirmă rezultatul probei A sau dacă sportivul a renunţat la contraexpertiză în condiţiile alin. (1), Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping emite o decizie prin care constată reglementarea antidoping încălcată şi stabileşte sancţiunea aplicabilă conform legii.

(8) Agenţia comunică sancţiunea sportivului, clubului sportiv la care acesta este legitimat, federaţiei sportive naţionale responsabile, Ministerului Tineretului şi Sportului, Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, federaţiei internaţionale responsabile şi Agenţiei Mondiale Anti-Doping. Informarea publică se realizează cu respectarea dispoziţiilor art. 34 din Legea nr. 227/2006, republicată.

(9) Federaţia sportivă naţională are obligaţia să pună în aplicare sancţiunea stabilită şi să urmărească ca sportivul, pe perioada suspendării, să nu participe în nicio calitate la competiţii ori manifestări sportive şi să nu beneficieze, pentru activitatea sportivă, de sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale.

(10) Consecinţele încălcării reglementărilor antidoping sunt descalificarea, suspendarea şi suspendarea provizorie, astfel cum sunt definite la art. 3 din Legea nr. 227/2006, republicată.

Art. 83. - Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping poate reţine că a avut loc o încălcare a dispoziţiilor art. 2 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 227/2006, republicată, dacă se constată:

a) deţinerea de către un sportiv, în competiţie, a oricărei substanţe şi/sau metode interzise ori deţinerea de către un sportiv, în afara competiţiei, a oricărei substanţe şi/sau metode interzise, care este interzisă în afara competiţiei, cu excepţia situaţiei în care sportivul dovedeşte că deţinerea substanţei şi/sau metodei interzise respective are loc în baza unei scutiri pentru uz terapeutic, acordată în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Legea nr. 227/2006, republicată;

b) deţinerea de către o persoană din cadrul personalului asistent al sportivilor, în competiţie, a oricărei substanţe şi/sau metode interzise ori deţinerea de către o persoană din cadrul personalului asistent al sportivilor, în afara competiţiei, a oricărei substanţe şi/sau metode interzise, care este interzisă în afara competiţiei, în legătură cu un sportiv, o competiţie sau un antrenament, cu excepţia situaţiei în care persoana din cadrul personalului asistent al sportivilor dovedeşte că deţinerea substanţei şi/sau metodei interzise respective are loc în baza unei scutiri pentru uz terapeutic acordate unui sportiv, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Legea nr. 227/2006, republicată.

Art. 84. - Deciziile Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping pot fi contestate potrivit prevederilor art. 57 şi 59 din Legea nr. 227/2006, republicată, după caz.

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

Art. 85. - Regulamentele de organizare şi funcţionare a comisiei de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, a comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping şi a comisiei de apel se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.

Art. 86. - Modelul şi conţinutul legitimaţiei prevăzute la art. 71 din Legea nr. 227/2006, republicată, sunt prevăzute în anexa nr. 11.

Art. 87. -Agenţia recunoaşte, în condiţii de reciprocitate, potrivit art. 1 din Protocolul adiţional la Convenţia împotriva dopajului (Strasbourg, 1989), adoptat la Varşovia la 12 septembrie 2002, ratificat de România prin Legea nr. 302/2006, competenţa organizaţiilor antidoping ale statelor părţi la Convenţia împotriva dopajului (Strasbourg, 1989) de a efectua controale doping sportivilor români aflaţi pe teritoriul statelor respective.

Art. 88. - Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1*) la normele metodologice

Modelul invitaţiei pentru testul doping

AGENŢIA NAŢIONALA ANTI-DOPING

INVITATIE PENTRU TESTUL DOPING

"NU-ŢI RISIPI ŞANSELE, DOPAJUL ÎNSEAMNĂ EŞEC!"

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 2*) la normele metodologice

Modelul procesului-verbal de predare-primire a truselor

AGENTIA NATIONALA ANTI-DOPING (ANAD)

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE A TRUSELOR

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 3*) la normele metodologice

Modelul delegaţiei

GUVERNUL ROMÂNIEI

AGENŢIA NAŢIONALA ANTIDOPING

DELEGAŢIE

Cod acţiune........................................................................................................................................................................ .......................................

Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, se deleagă dl./dna. ..............................................................................................., în calitate de ofiţer de control doping, identificat/ă cu legitimaţia nr....................pentru a recolta un număr de .......................................... probe urină/sânge, la competiţia*) ............................................................................... sau în afara competiţiei la disciplina sportivă.........................................., recoltare ce va avea loc în ziua (zilele) .............................., ora (orele) ........................... la locaţia .........................................................................., din oraşul ..................................................................

Acţiunea a fost comandată de........................................................................................................................................................................ .............

*) Organizatorii competiţiei au obligaţia de a asigura accesul ofiţerilor de control doping în incinta Bazei sportive şi de a pune la dispoziţia acestora un spaţiu care să îndeplinească cerinţele staţiei de control doping.

PREŞEDINTE

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 4*) la normele metodologice

Modelul formularului de control doping

AGENŢIA NAŢIONALA ANTI-DOPING

*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 5*) la normele metodologice

Modelul formularului suplimentar de raport Comentarii

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING

FORMULAR SUPLIMENTAR DE RAPORT COMENTARII

CODUL PROBEI |__|__|__|__|__|__|__|

*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 6*) la normele metodologice

Modelul formularului suplimentar de raport

Declaraţie referitoare la medicamente

AGENŢIA NAŢIONALA ANTI-DOPING

FORMULAR SUPLIMENTAR DE RAPORT

DECLARATIE REFERITOARE LA MEDICAMENTE

CODUL PROBEI |__|__|__|__|__|__|__|

*) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 7*) la normele metodologice

Modelul formularului de transport şi predare a probelor doping

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING

FORMULAR DE TRANSPORT Şl PREDARE A PROBELOR DOPING

COD ACŢIUNE |_________________________________________________|

NUMĂRUL LOTULUI/CLIENT |___________________________________|

NUMĂRUL DE PROBE RECOLTATE |______| NUMĂR SIGILIU |______|

DISCIPLINA SPORTIVĂ |_________________________________________|

ÎN COMPETIŢIE / ÎN AFARA COMPETIŢIEI |_______________________|

DATA RECOLTĂRII PROBEI |_____________________________________|

DATA ŞI ORA PREDĂRII LA LABORATOR |________________________|

COD PROBĂ

OBSERVAŢII

PREDARE PROBE

NUME/PRENUME Ofiţer de Control Doping

NUMĂR LEGITIMAŢIE |___|

SEMNĂTURĂ

RECEPŢIE PROBE

NUME/PRENUME

SEMNĂTURA

*) Anexa nr. 7 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 8 la normele metodologice

Modelul registrului staţiei de control doping

REGISTRUL STAŢIEI DE CONTROL DOPING

Codul acţiunii........................................................................................................................................................................ .....................................

Tipul acţiunii........................................................................................................................................Data................................................................

Evenimentul sportiv........................................................................................................................................................................ ............................

Disciplina sportivă........................................................................................................................................................................ ..............................

Localitatea........................................................................................................................................................................ .........................................

Ofiţerul de control doping (OCD)........................................................................................................................................................................ .......

Nr. crt.

Numele şi prenumele sportivului

Numele şi prenumele OCD/însoţitorului

Ora sosirii sportivului în staţia de control doping

Intervalul de timp cât sportivul lipseşte din staţia de control doping

Semnătura OCD/ însoţitorului

Semnătura sportivului

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

ANEXA Nr. 9 la normele metodologice

Modelul raportului de testare nereuşită

RAPORT DE TESTARE NEREUŞITĂ

SPORTIVUL SELECTAT PENTRU TESTARE

Numele şi prenumele sportivului

Naţionalitatea sportivului

Sexul sportivului

Masculin |_|

Feminin   |_|

Disciplina sportivă

Numele şi prenumele ofiţerului de control doping (OCD)

Numele şi prenumele ofiţerului de control doping (OCD)

Codul acţiunii

INFORMAŢIILE FOLOSITE DE OCD PENTRU LOCALIZAREA SPORTIVULUI

Informaţiile de localizare au fost oferite de către

Ultima actualizare a informaţiilor de localizare (data transmiterii)

Perioada de 60 de minute menţionată (00:00 - 00:00)

Locaţia menţionată (adresa)

(Ataşaţi acestui raport o copie a informaţiilor privind localizarea sportivului folosite pentru testare.)

LOCAŢIA LA CARE SPORTIVUL A FOST CĂUTAT

Descrierea locaţiei (de exemplu, numele instituţiei)

Adresa

Oraşul şi ţara (inclusiv sector, judeţ, sat, comună etc.)

Alte informaţii relevante (de exemplu, numărul interfonului etc.)

DESCRIEREA DEMERSURILOR EFECTUATE PENTRU LOCALIZAREA SPORTIVULUI

Ora sosirii şi plecării

Sosire:

Plecare:

Dacă s-a discutat cu o terţă persoană (funcţia şi numele) (de exemplu, antrenor, coleg de echipă, părinte)

Datele de contact ale terţei persoane (de exemplu, nr. de telefon etc, dacă există)

Descrierea detaliată a eforturilor făcute pentru localizarea sportivului la locaţia indicată trebuie să includă descrierea locaţiei, un rezumat al modului în care s-a încercat stabilirea contactului cu sportivul (numărul apartamentului la care s-a sunat, date de contact ale unei terţe părţi etc), precum şi frecvenţa şi orele acestor încercări efectuate în perioada de 60 de minute menţionată de sportiv.

CONFIRMARE

Prin semnătura de mai jos confirm că informaţiile menţionate în prezentul raport sunt corecte şi pot fi utilizate în verificarea unei posibile încălcări a reglementărilor antidoping de către sportiv.

Semnătura ofiţerului de control doping |_____________________________|

Data                                                   |_____________________________|

Semnătura ofiţerului de control doping |_____________________________|

Data                                                   |_____________________________|

 

ANEXA Nr. 101) la normele metodologice

Modelul formularului de localizare a sportivului

FORMULAR TRIMESTRIAL PENTRU LOCALIZAREA SPORTIVULUI

1. INFORMATII DESPRE SPORTIV:

Nume

Sex :

Naţionalitate:

Prenume

Cod Postai:

e-mail:

Adresa de domiciliu conform C.I./B.I.

Telefon:

Antrenor de lot/ club

Telefon:

e-mail:

Disciplina sportivii şi clubul sportiv

* Adresa de domiciliu conform C.I./B.I. poate fi folosit ca adresa de corespondenţă |_| DA / |_| NU

- dacă bifaţi "NU", vă rugăm să completaţi mai jos adresa pentru corespondenţă:

Adresa:........................................................................................................................................................................ .............................................

2.-D-DOMICILIU:

Indicativele pentru completarea tabelului de localizare sunt:

D - domiciliu (cel completat mai sus) conform C.I./B.I.;

D1 - domiciliu alternativ*.

* daca mai există şi alte adrese de domiciliu, continuaţi cu D2. sau cu D3, D4 etc. completând pagina 3 a formularului.

D1: Ţara............................ Regiune/Judeţ...................Oraşul..........................

Adresa............................................................................................................

D2: Ţara......................... Regiune/Judeţ.....................Oraşul..........................

Adresa...........................................................................................................

3. - L - LOCUL DE ANTRENAMENT:

Indicativele pentru completarea tabelului de localizare sunt:

L - loc de antrenament;

L1- loc de antrenament alternativ*.

* dacă mai există şi alte locaţii de antrenament, continuaţi cu L2, L3, L4 etc, completând pagina 3 a formularului.

L: Ţara.............................Regiune/Judeţ.............................Oraşul...............

Locul si Adresa............................................................................................

L1: Ţara.............................Regiune/Judeţ.............................Oraşul...............

Locul si Adresa..............................................................................................

4. - C - COMPETIŢII:

Indicativele pentru completarea tabelului de localizare sunt:

C - competiţie; CA - adresa de cazare

* pentru alte competiţii continuaţi cu C1, CA1, C2, CA2, C3, CA3, C4, CA4 sau completând pagina 3 a formularului.

C; Numele competiţiei.................................................................................

Perioada de desfăşurare.............Ţara.................Regiune/Judeţ....................

Locul de desfăşurare....................................................................................

Adresa.........................................................................................................

1) Anexa nr. 10 este reprodusă în facsimil.

CA: Adresa de cazare..................................................................................

C1: Numele com petiţiei..............................................................................

Perioada de desfăşurare.................Ţara.................Regiune/Judeţ.................

Locul de desfăşurare....................................................................................

Adresa........................................................................................................

CA1: Adresa de cazare................................................................................

C2: Numele competiţiei................................................................................

Perioada de desfăşurare..................Ţara................Regiune/Judeţ.................

Locul de desfăşurare.....................................................................................

Adresa..........................................................................................................

CA2: Adresa de cazare.................................................................................

C3: Numele competiţiei................................................................................

Perioada de desfăşurare..................Ţara................Regiune/Judeţ.................

Locul de desfăşurare.....................................................................................

Adresa.........................................................................................................

CA3: Adresa de cazare.................................................................................

C4: Numele competiţiei................................................................................

Perioada de desfăşurare..................Ţara................Regiune/Judeţ.................

Locul de desfăşurare.....................................................................................

Adresa.........................................................................................................

CA4: Adresa de cazare.................................................................................

5. - M - Loc de muncă/facultate/scoală (dacă este cazul):

- M este indicativul pentru completarea tabelului de localizare.

M: Loc de muncă/facultate/şcoala...................................................................

Adresa locului de muncă/facultate/şcoală.........................................................

6. - V - PERIOADA DE VACANTĂ:

V-este indicativul pentru completarea tabelului de localizare.

V: Ţara...................Regiune/Judeţ......................Oraşul..................................

Adresa...........................................................................................................

7. - A - ALTE ACTIVITĂŢI:

- A - indicativul din tabelul de localizare.

* dacă desfăşuraţi şi alte activităţi, continuaţi cu A1, A2, A3 etc, completând pagina 3 a formularului.

A: Activitate:.......................Adresa:..........................................................

-H-PERIOADA DE 60 MINUTE PENTRU TESTARE:

- H - indicativul din tabelul de localizare.

Pentru fiecare zi din trimestru aveţi obligaţia de a preciza în tabelul de localizare o perioada de 60 de minute, în intervalul orar 06.00 şi 23.00, în care sunteţi disponibil pentru testarea doping. Această perioadă poate coincide programului de antrenament sau oricărei activităţi desfăşurate la locaţiile menţionate în secţiunile de mai sus.

De exemplu: Dacă în ziua de luni, 1 decembrie, domiciliul dumneavoastră este D1 (pe care l-aţi completat mai sus), locul de antrenament este L2 (pe care l-aţi completat mai sus) între orele 09.00 şi 11.00. sunteţi la serviciu M (pe care l-aţi completat mai sus) între orele 12.00 şi 20.00, iar perioada de 60 minute obligatorie (H)este între orele 21.00 şi 22,00 la domiciliul dumneavoastră, veţi completa în tabel după cum urmează:

LUNI

1 decembrie

Domiciliu

Dl

21.00

22.00

Dl

H

09.00

11.00

L2

12.00

20.00

M

D3: Ţara..................... Regiune/Judeţ.......................Oraşul............................

Adresa..........................................................................................................

D4: Ţara..................... Regiune/Judeţ.......................Oraşul............................

Adresa...........................................................................................................

D5: Ţara..................... Regiune/Judeţ.......................Oraşul............................

Adresa...........................................................................................................

D6: Ţara..................... Regiune/Judeţ.......................Oraşul............................

Adresa...........................................................................................................

L3: Ţara...............Regiune/Judeţ...................Oraşul.......................................

Locul si Adresa..............................................................................................

L4: Ţara...............Regiune/Judeţ...................Oraşul.......................................

Locul si Adresa..............................................................................................

L5: Ţara...............Regiune/Judeţ...................Oraşul.......................................

Locul si Adresa..............................................................................................

L6: Ţara...............Regiune/Judeţ...................Oraşul.......................................

Locul si Adresa..............................................................................................

C5: Numele competiţiei.................................................................................

Perioada de desfăşurare.............Ţara............Regiune/Judeţ...........................

Locul de desfăşurare......................................................................................

Adresa..........................................................................................................

CA5: Adresa de cazare..................................................................................

C6: Numele competiţiei.................................................................................

Perioada de desfăşurare.............Ţara............Regiune/Judeţ...........................

Locul de desfăşurare......................................................................................

Adresa..........................................................................................................

CA6: Adresa de cazare.................................................................................

C7: Numele competiţiei.................................................................................

Perioada de desfăşurare.............Ţara............Regiune/Judeţ...........................

Locul de desfăşurare......................................................................................

Adresa.........................................................................................................

CA7: Adresa de cazare.................................................................................

C8: Numele competiţiei.................................................................................

Perioada de desfăşurare.............Ţara............Regiune/Judeţ...........................

Locul de desfăşurare......................................................................................

Adresa..........................................................................................................

CA8: Adresa de cazare.................................................................................

A1: Activitate:..........Adresă:.............................................................................

A2: Activitate:..........Adresă:.............................................................................

A3: Activitate:..........Adresă:.............................................................................

A4: Activitate:..........Adresă:.............................................................................

TABEL DE LOCALIZARE PENTRU LUNA______________________*)

1

2

3

4

5

6

7

Domiciliu

Domiciliu

Domiciliu

Domiciliu

Domiciliu

Domiciliu

Domiciliu

H

H

H

H

H

H

H

8

9

HI

11

12

13

14

Domiciliul

Domiciliu

Domiciliu

Domiciliu

Domiciliu

Domiciliu

Domiciliu

H

H

H

H

H

H

H

15

16

17

18

19

20

21

Domiciliu

Domiciliu

Domiciliu

Domiciliu

Domiciliu

Domiciliu

Domiciliu

H

H

H

H

H

H

H

22

23

24

25

26

27

28

Domiciliu

Domiciliu

Domiciliu

Domiciliu

Domiciliu

Domiciliu

Domiciliu

H

H

H

H

H

H

H

29

30

31

Domiciliu

Domiciliu

Domiciliu

H

H

H

*) Se completează cate un tabel de localizare pentru flecare luna a trimestrului.

Sunt de acord ea informaţiile din acest formular de localizare să fie folosite de către ANAD in scopul testarii doping

SEMNATURA SPORTIVULUII____________________________Semnatura e necesară pentru ca formularul sa fie considerat complet

ANEXA Nr. 11*) la normele metodologice

Modelul legitimaţiei şi insignei Agenţiei Naţionale Anti-Doping

MODELUL Şl CONŢINUTUL LEGITIMAŢIEI Şi INSIGNEI

Descrierea legitimaţiei Agenţiei Naţionale Anti-Doping

1. Descrierea legitimaţiei:

a) dimensiuni: 200 mm/90 mm;

b) hârtie lucioasă: 250 g/m2;

c) culori: galben, portocaliu, albastru, verde, alb.

2. Ambalare individuală în portmoneu de piele

3. Legitimaţia se compune din faţă şi verso.

4. Avizarea se efectuează pentru anul calendaristic în curs.

5. Avizarea se efectuează prin aplicarea ştampilei Agenţiei şi semnarea de către conducătorul acesteia.

Descrierea insignei Agenţiei Naţionale Anti-Doping

Descrierea insignei:

a) dimensiuni: 80 x 80 mm, grosime 2 mm;

b) insignă turnată, şlefuită, vibrofinisată, aurită, pictată, o fată.

Faţa:

Sigla Agenţiei Naţionale Anti-Doping

Inscris:

ROMÂNIA

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING

c) culori: auriu, galben, portocaliu, albastru, verde şi alveola de protecţie.

*) Modelele din anexa nr. 11 sunt reproduse în facsimil.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1056/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1056 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1056/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu