Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 731 din 14 mai 2004

pentru aprobarea Strategiei nationale privind protectia atmosferei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 496 din  2 iunie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 3 alin. (1^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 655/2001,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Strategia nationala privind protectia atmosferei, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
                         Speranta Maria Ianculescu

                         Ministru de stat,
                         ministrul economiei si comertului,
                         Dan Ioan Popescu

                         Ministrul sanatatii,
                         Ovidiu Brinzan

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

               STRATEGIA NATIONALA PRIVIND PROTECTIA ATMOSFEREI

    Strategia nationala privind protectia atmosferei este elaborata de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, in conformitate cu atributiile si responsabilitatile ce ii revin ca urmare a transpunerii legislatiei europene in domeniul protectiei atmosferei si conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 655/2001.

    I. Cadru general

    Strategia nationala privind protectia atmosferei are ca scop crearea cadrului necesar pentru dezvoltarea si implementarea unui sistem integrat de gestionare a calitatii aerului, eficient din punct de vedere economic.
    Respectarea obiectivelor privind calitatea aerului se realizeaza atat prin implementarea sistemului de gestionare a calitatii aerului, cat si prin implementarea masurilor de control al emisiilor de poluanti in atmosfera. In cadrul prezentei strategii se abordeaza si aspecte privind protectia stratului de ozon.
    Strategia promoveaza conceptul dezvoltarii durabile definit ca "modul de dezvoltare prin care sunt asigurate necesitatile in prezent, fara a compromite posibilitatile generatiilor viitoare de a-si asigura propriile necesitati". In sensul conceptului de dezvoltare durabila, protectia atmosferei este luata in considerare avandu-se in vedere impactul poluarii aerului asupra calitatii vietii si asupra sanatatii oamenilor. Strategia urmareste stabilirea unui echilibru intre dezvoltarea economico-sociala si calitatea atmosferei, asigurandu-se ca dezvoltarea noilor politici se realizeaza cu respectarea obiectivelor de dezvoltare durabila.
    Obiectivele Strategiei privind protectia atmosferei sunt:
    1. mentinerea calitatii aerului inconjurator in zonele si aglomerarile in care aceasta se incadreaza in limitele prevazute de normele in vigoare pentru indicatorii de calitate;
    2. imbunatatirea calitatii aerului inconjurator in zonele si aglomerarile in care aceasta nu se incadreaza in limitele prevazute de normele in vigoare pentru indicatorii de calitate;
    3. adoptarea masurilor necesare in scopul limitarii pana la eliminarea efectelor negative asupra mediului, inclusiv in context transfrontier;
    4. indeplinirea obligatiilor asumate prin acordurile si tratatele internationale la care Romania este parte si participarea la cooperarea internationala in domeniu.
    Strategia respecta si se bazeaza pe principiile generale ale gestionarii integrate de mediu:
    a) principiul precautiei - implica evaluarea preliminara a riscurilor de poluare si evitarea acestora;
    b) principiul prevenirii - stabileste ca masurile de prevenire sunt prioritare in raport cu cele de eliminare a efectelor poluarii;
    c) principiul utilizarii durabile a resurselor naturale - stabileste minimizarea si eficientizarea utilizarii resurselor primare, in special a celor neregenerabile, punand accent pe utilizarea celor secundare. Resursele naturale trebuie exploatate astfel incat sa nu le fie compromisa disponibilitatea pe termen lung;
    d) principiul "poluatorul plateste" - stabileste necesitatea crearii unui cadru legislativ si economic corespunzator, astfel incat costurile pentru reducerea emisiilor sa fie suportate de generatorul acestora. Responsabilii pentru deteriorarea calitatii atmosferei trebuie sa plateasca in conformitate cu gravitatea efectelor produse;
    e) principiul proximitatii - stabileste initierea masurilor de reducere a emisiilor de poluanti in aer in zona sursei generatoare;
    f) principiul parteneriatului - stabileste crearea unui parteneriat intre responsabilii de activitati, incluzand poluatorii, autoritatile centrale si locale si populatia afectata de poluare.
    Strategia are in vedere cele doua directii principale ale politicilor din Romania: aderarea la Uniunea Europeana si descentralizarea.
    In calitate de tara candidata la aderarea la Uniunea Europeana, Romania a transpus in mare parte acquisul privind protectia atmosferei. Procesul de implementare a acquisului este in curs de desfasurare, necesitand intarirea capacitatilor institutionale si timp pentru realizarea acesteia. Pentru cateva dintre directivele cuprinse in acquisul pentru protectia mediului, care au legatura cu protectia atmosferei, s-au solicitat perioade de tranzitie.
    Romania depune eforturi sustinute pentru a elabora politicile astfel incat ele sa fie aplicate la nivel regional si local, prin descentralizare. Astfel, autoritatile publice locale si regionale pentru protectia mediului vor avea principalele atributii si responsabilitati in ceea ce priveste evaluarea si gestionarea calitatii aerului. Unul dintre scopurile strategiei este de a oferi autoritatilor publice locale si regionale de protectia mediului posibilitatea de a decide obiective si prioritati la nivel local si regional privind protectia atmosferei.

    II. Cadrul legislativ si institutional

    1. Legislatia nationala privind protectia aerului
    Legislatia nationala privind protectia atmosferei cuprinde:
    a) Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 655/2001;
    c) Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limita, a valorilor de prag si a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot si oxizilor de azot, pulberilor in suspensie (PM10 si PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon si ozonului in aerul inconjurator;
    d) Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerarilor si clasificarea aglomerarilor si zonelor pentru evaluarea calitatii aerului in Romania;
    e) Hotararea Guvernului nr. 732/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 897/2003;
    f) Hotararea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, incarcarea, descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina;
    g) Hotararea Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor masuri pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalatii;
    h) Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementarilor privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania - RNTR 2, modificat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.043/2003;
    i) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari prin Legea nr. 645/2002;
    j) Hotararea Guvernului nr. 541/2003 privind stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti din instalatii mari de ardere;
    k) Hotararea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor;
    l) Hotararea Guvernului nr. 743/2002 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere interna, destinate masinilor mobile nerutiere si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la acestea, in scopul protectiei atmosferei;
    m) Hotararea Guvernului nr. 142/2003 privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi;
    n) Ordonanta Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial si introducerea unor restrictii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, aprobata cu modificari prin Legea nr. 159/2000;
    o) Hotararea Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si ale altor compusi similari;
    p) Hotararea Guvernului nr. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate, cu modificarile si completarile ulterioare;
    q) Hotararea Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deseurilor;
    r) Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
    s) Legea nr. 271/2003 pentru ratificarea protocoalelor Conventiei asupra poluarii atmosferice transfrontiere pe distante lungi, incheiata la Geneva la 13 noiembrie 1979, adoptate la Aarhus la 24 iunie 1998 si la Gothenburg la 1 decembrie 1999;
    t) Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare, cu modificarile si completarile ulterioare;
    u) Ordinul ministrului sanatatii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei;
    v) Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 598/2003 privind elaborarea sintezelor nationale in cadrul subprogramului nr. 1.4 "Evaluarea starii de sanatate si a factorilor de risc";
    w) STAS 12574/1987 "Aer din zonele protejate" conditii de calitate (norma tehnica).

    2. Legislatia internationala
    Romania a transpus aproape integral acquisul privind protectia calitatii aerului.

________________________________________________________________________________
     Legislatia Uniunii Europene                   Legislatia nationala
________________________________________________________________________________
- Directiva 96/62/CE privind evaluarea   - Ordonanta de urgenta a Guvernului
si managementul calitatii aerului si     nr. 243/2000 privind protectia
directivele fiice:                       atmosferei, aprobata cu modificari si
  - Directiva Consiliului                completari prin Legea nr. 655/2001
  nr. 1999/30/CE privind valorile        - Ordinul ministrului apelor si
  limita pentru dioxid de sulf,          protectiei mediului nr. 745/2002
  dioxid de azot si oxizi de azot,       privind stabilirea aglomerarilor si
  particule in suspensie si plumb in     clasificarea aglomerarilor si zonelor
  aerul atmosferic                       pentru evaluarea calitatii aerului in
  - Directiva 2000/69/CE privind         Romania
  valorile limita pentru benzen si       - Ordinul ministrului apelor si
  monoxid de carbon in aerul             protectiei mediului nr. 592/2002 pentru
  inconjurator                           aprobarea Normativului privind
  - Directiva 2002/3/CE privind          stabilirea valorilor limita, a
  poluarea aerului cu ozon               valorilor de prag si a criteriilor si
                                         metodelor de evaluare a dioxidului de
                                         sulf, dioxidului de azot si oxizilor de
                                         azot, pulberilor in suspensie (PM10 si
                                         PM2,5), plumbului, benzenului,
                                         monoxidului de carbon si ozonului in
                                         aerul inconjurator

Directiva privind prevenirea si          Ordonanta de urgenta a Guvernului
controlul integrat al poluarii (IPPC)    nr. 34/2002 privind prevenirea,
nr. 96/61, amendata de Directiva         reducerea si controlul integrat al
2003/87 care stabileste o schema pentru  poluarii, aprobata cu modificari prin
comercializarea permiselor de emisii de  Legea nr. 645/2002
gaze cu efect de sera, in interiorul
comunitatii

Directiva nr. 88/609/CEE privind         Hotararea Guvernului nr. 541/2003
limitarea emisiilor anumitor poluanti    privind stabilirea unor masuri pentru
in atmosfera de la instalatiile mari de  limitarea emisiilor in aer ale anumitor
ardere (amendata prin Directiva          poluanti proveniti din instalatii
2001/80/CE)                              mari de ardere

Directiva 2000/76/CE privind             Hotararea Guvernului nr. 128/2002
incinerarea deseurilor                   privind incinerarea deseurilor

Directiva 96/59/EC privind eliminarea    Hotararea Guvernului nr. 173/2000
bifenililor si terfenililor              pentru reglementarea regimului special
policlorurati (PCB si PCT)               privind gestiunea si controlul
                                         bifenililor policlorurati si ale altor
                                         compusi similari

Directiva 75/439/EEC privind uleiurile   Hotararea Guvernului nr. 662/2001
uzate, amendata de Directiva 87/101/EEC  privind gestionarea uleiurilor uzate,
si de Directiva 91/692/EEC               cu modificarile si completarile
                                         ulterioare

Directiva 99/31/EC privind depozitarea   Hotararea Guvernului nr. 162/2002
deseurilor                               privind depozitarea deseurilor

Directiva 94/63/CE privind controlul     Hotararea Guvernului nr. 568/2001
emisiilor de compusi organici volatili   privind stabilirea cerintelor tehnice
(COV) rezultati din depozitarea          pentru limitarea emisiilor de compusi
benzinei si distributia sa de la         organici volatili rezultati din
terminale la statiile service            depozitarea, incarcarea, descarcarea
                                         si distributia benzinei la terminale si
                                         la statiile de benzina

Directiva 1999/13/CE privind limitarea   Hotararea Guvernului nr. 699/2003
emisiilor de compusi organici volatili   privind stabilirea unor masuri pentru
provenind din utilizarea solventilor     reducerea emisiilor de compusi organici
organici in anumite activitati si        volatili datorate utilizarii
instalatii                               solventilor organici in anumite
                                         activitati si instalatii

Directiva 70/220/CEE referitoare la      Ordinul ministrului lucrarilor publice,
armonizarea legislatiei statelor membre  transporturilor si locuintei
cu privire la masurile ce trebuie        nr. 211/2003 pentru aprobarea
adoptate impotriva poluarii aerului de   Reglementarilor privind conditiile
catre emisiile poluante ale              tehnice pe care trebuie sa le
autovehiculelor, modificata ultima data  indeplineasca vehiculele rutiere in
prin Directiva 2003/76/CE                vederea admiterii in circulatie pe
Directiva 72/306/CEE referitoare la      drumurile publice din Romania -
armonizarea legislatiei statelor membre  RNTR 2, modificat prin Ordinul
cu privire la masurile ce trebuie        ministrului transporturilor,
adoptate impotriva poluarii aerului de   constructiilor si turismului
catre emisiile poluante ale motoarelor   nr. 1.043/2003 (prevederile Directivei
diesel ale autovehiculelor, modificata   70/220/CEE sunt transpuse pana la
ultima data prin Directiva 97/20/CE      modificarea introdusa de Directiva
                                         2001/100/CE)

Directiva 88/77/CEE referitoare la       Directivele 2002/80/CE si 2003/76/CE
armonizarea legislatiei statelor membre  vor fi transpuse in cursul anului 2004
cu privire la masurile ce trebuie        prin modificarea Ordinului ministrului
adoptate impotriva poluarii aerului de   lucrarilor publice, transporturilor
catre emisiile gazoase si particulele    si locuintei nr. 211/2003
poluante ce provin de la motoarele cu
aprindere prin comprimare destinate
propulsiei vehiculelor si emisiile
gazoase poluante ce provin de la
motoarele cu aprindere prin scanteie ce
functioneaza cu gaz natural sau cu gaz
petrolier lichefiat si destinate
propulsiei vehiculelor, modificata
ultima data prin Directiva 2001/27/CE

Directiva 97/68/CE privind armonizarea   Hotararea Guvernului nr. 743/2002
legislatiei statelor membre referitoare  privind stabilirea procedurilor de
la masurile luate impotriva emisiilor    aprobare de tip a motoarelor cu ardere
de gaze si particule poluante,           interna destinate masinilor mobile
provenite de la motoarele cu combustie   nerutiere si stabilirea masurilor de
interna instalate pe echipamente         limitare a emisiilor de gaze si
nerutiere                                particule poluante provenite de la
                                         acestea, in scopul protectiei
                                         atmosferei

Directiva 98/70/CE privind calitatea     Hotararea Guvernului nr. 732/2001
benzinei si motorinei                    privind stabilirea conditiilor de
                                         introducere pe piata a benzinei si
                                         motorinei, modificata si completata
                                         prin Hotararea Guvernului nr. 897/2003

Directiva 1999/32/CE privind reducerea   Hotararea Guvernului nr. 142/2003
continutului de sulf in combustibilii    privind limitarea continutului de
lichizi                                  sulf in combustibilii lichizi

Regulamentul 2037/2000/CE privind        Ordonanta Guvernului nr. 89/1999
substantele care epuizeaza stratul de    privind regimul comercial si
ozon                                     introducerea unor restrictii la
                                         utilizarea hidrocarburilor halogenate
                                         care distrug stratul de ozon, aprobata
                                         cu modificari prin Legea nr. 159/2000
________________________________________________________________________________

    Romania este parte la diferite acorduri, conventii, protocoale si tratate internationale privind protectia atmosferei:
________________________________________________________________________________
Conventii internationale si protocoale   Legislatia nationala prin care au fost
                                         ratificate conventiile si protocoalele
________________________________________________________________________________
Conventie asupra poluarii atmosferice    Legea nr. 8/1991 pentru ratificarea
transfrontiere pe distante lungi         Conventiei asupra poluarii atmosferice
                                         transfrontiere pe distante lungi,
                                         incheiata la Geneva la 13 noiembrie
                                         1979

- Protocolul privind poluantii organici  Legea nr. 271/2003 pentru ratificarea
persistenti                              protocoalelor Conventiei asupra
- Protocolul privind metalele grele      poluarii atmosferice transfrontiere pe
- Protocolul referitor la reducerea      distante lungi, incheiata la Geneva la
acidifierii, eutrofizarii si nivelului   13 noiembrie 1979, adoptate la Aarhus
de ozon troposferic                      la 24 iunie 1998 si la Gothenburg la
                                         1 decembrie 1999

Conventia-cadru a Natiunilor Unite       Legea nr. 24/1994 pentru ratificarea
asupra schimbarilor climatice            Conventiei-cadru a Natiunilor Unite
                                         asupra schimbarilor climatice, semnata
                                         la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992

Protocolul de la Kyoto la                Legea nr. 3/2001 pentru ratificarea
Conventia-cadru a Natiunilor Unite       Protocolului de la Kyoto la
asupra schimbarilor climatice            Conventia-cadru a Natiunilor Unite
                                         asupra schimbarilor climatice, adoptat
                                         la 11 decembrie 1997

Conventia privind protectia stratului    Legea nr. 84/1993 pentru aderarea
de ozon, Protocolul de la Montreal       Romaniei la Conventia privind protectia
privind substantele care epuizeaza       stratului de ozon, adoptata la Viena
stratul de ozon                          la 22 martie 1985, si la Protocolul
Amendamentul la Protocolul de la         privind substantele care epuizeaza
Montreal                                 stratul de ozon, adoptat la Montreal la
                                         16 septembrie 1987, si pentru
                                         acceptarea Amendamentului la Protocolul
                                         de la Montreal privind substantele care
                                         epuizeaza stratul de ozon, adoptat la
                                         cea de-a doua reuniune a partilor, de
                                         la Londra, din 27 - 29 iunie 1990
                                         Legea nr. 9/2001 privind aprobarea
                                         Ordonantei Guvernului nr. 24/2000
                                         pentru acceptarea Amendamentului la
                                         Protocolul de la Montreal privind
                                         substantele care epuizeaza stratul de
                                         ozon, adoptat la Copenhaga la 25
                                         noiembrie 1992

Conventia Espoo privind evaluarea        Legea nr. 22/2001 pentru ratificarea
impactului asupra mediului in context    Conventiei privind evaluarea
transfrontiera                           impactului asupra mediului in context
                                         transfrontiera, adoptata la Espoo la 25
                                         februarie 1991

Conventia Helsinki privind efectele      Legea nr. 92/2003 pentru aderarea
transfrontiere ale accidentelor          Romaniei la Conventia privind efectele
industriale                              transfrontiere ale accidentelor
                                         industriale, adoptata la Helsinki la 17
                                         martie 1992
________________________________________________________________________________

    3. Cadrul institutional
    Strategia implica derularea de actiuni la diferite niveluri de competenta si decizie. In conformitate cu legislatia nationala in vigoare, urmatoarele autoritati au responsabilitati in domeniul protectiei atmosferei:
    3.1. autoritatea publica centrala pentru protectia mediului:
    a) elaboreaza si promoveaza strategia nationala in domeniul protectiei atmosferei si controleaza aplicarea planului national de actiune in domeniul protectiei atmosferei, ca parte integranta a strategiei si politicilor nationale de protectie a mediului;
    b) elaboreaza, avizeaza, promoveaza si, dupa caz, aproba actele normative, precum si masurile necesare aplicarii unitare pe teritoriul Romaniei a prevederilor privind protectia atmosferei, stabilite prin legislatia Uniunii Europene si prin conventiile internationale privind protectia atmosferei, la care Romania este parte;
    c) coordoneaza Sistemul national de evaluare si gestionare integrata a calitatii aerului, care include Sistemul national de monitorizare a calitatii aerului si Sistemul national de inventariere a emisiilor de poluanti atmosferici;
    3.2. autoritatea publica centrala pentru industrie:
    a) colaboreaza la elaborarea si la reactualizarea normelor si reglementarilor privind emisiile de poluanti in atmosfera;
    b) coordoneaza programele de reducere a emisiilor de poluanti in atmosfera;
    c) promoveaza si coordoneaza aplicarea reglementarilor specifice privind emisiile de poluanti in atmosfera pentru activitati industriale cu impact major asupra calitatii aerului;
    3.3. autoritatea publica centrala pentru sanatate:
    a) elaboreaza strategiile din domeniul prevenirii imbolnavirilor determinate de poluarea atmosferei;
    b) elaboreaza metodologiile de evaluare a riscului asupra starii de sanatate a populatiei la expunere la poluantii atmosferici;
    3.4. autoritatea publica centrala pentru transport:
    a) elaboreaza si pune in aplicare strategiile de dezvoltare a transporturilor in conditiile reducerii si limitarii poluarii atmosferei;
    b) elaboreaza reglementari specifice in domeniul transportului si stabileste conditiile tehnice pe care sa le indeplineasca mijloacele de transport poluante;
    c) elaboreaza norme privind transportul marfurilor periculoase care pot afecta calitatea atmosferei;
    3.5. autoritatea publica centrala pentru coordonarea administratiei publice:
    a) acorda sprijin si indrumare metodologica autoritatilor administratiei publice locale si aparatului propriu al acestora in scopul aplicarii uniforme a dispozitiilor legale privind protectia atmosferei;
    b) urmareste respectarea prevederilor Planului national de actiune in domeniul protectiei atmosferei si asigura aplicarea acestora;
    c) indruma elaborarea si aplicarea strategiilor si programelor sectoriale privind protectia atmosferei de catre autoritatile administratiei publice locale;
    3.6. autoritatile regionale pentru protectia mediului:
    a) coordoneaza realizarea politicilor regionale de mediu;
    b) elaboreaza planuri si programe regionale privind gestionarea calitatii aerului;
    c) coordoneaza proiectele si programele privind protectia atmosferei in regiuni, finantate din surse nationale si internationale;
    3.7. primariile si consiliile locale:
    a) elaboreaza, in colaborare cu autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului, instructiuni pentru titularii de activitate, institutii si populatie privind modul de gestionare a calitatii aerului in cadrul localitatilor si le aduc la cunostinta acestora prin mijloace adecvate;
    b) urmaresc si asigura indeplinirea prevederilor din planurile si programele de gestionare a calitatii aerului;
    c) integreaza politicile de protectie a atmosferei in strategia de dezvoltare durabila la nivel local;
    3.8. autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului:
    a) elaboreaza planuri si programe de gestionare a calitatii aerului la nivel teritorial acolo unde este necesar si asigura integrarea acestora in Planul local de actiune pentru protectia mediului, in colaborare cu serviciile descentralizate ale celorlalte autoritati de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii specializate si cu titularii de activitate;
    b) controleaza punerea in aplicare a planurilor si a programelor de gestionare a calitatii aerului la nivel teritorial;
    c) intocmesc inventarul emisiilor de poluanti in atmosfera la nivel teritorial;
    d) urmaresc si analizeaza aplicarea planurilor si programelor de gestionare a calitatii aerului la nivel teritorial si elaboreaza rapoarte anuale.

    III. Situatia prezenta in domeniul protectiei atmosferei

    Sursele de poluare atmosferica se clasifica astfel:
    - dupa originea lor, in:
        - surse naturale - din aceasta categorie fac parte omul si animalele, plantele, solul, apa, descompunerea materiilor organice vegetale si animale, incendierea maselor vegetale, furtunile de praf;
        - surse antropice - din aceasta categorie fac parte sursele industriale (surse stationare) si traficul (surse mobile);
    - dupa tipul de activitate, in:
        - arderi in energie si industrii de transformare;
        - instalatii de ardere neindustriale;
        - arderi in industria de prelucrare;
        - procese de productie;
        - extractia si distributia combustibililor fosili si a energiei geotermale;
        - utilizarea solventilor si a altor produse;
        - transport rutier si aerian;
        - tratarea si depozitarea deseurilor;
        - agricultura.
    In general, incepand cu anul 1989, emisiile de poluanti din atmosfera au scazut in urma transformarilor politice si economice ale tarii. In perioada 1989 - 2000, reducerea pe scara larga a productiei economice in majoritatea zonelor industriale si inchiderea multor obiective economice au condus la reducerea cu peste 50% a emisiilor de poluanti proveniti din surse industriale. Aceasta reducere generala a poluarii la sursa a avut ca rezultat imbunatatirea calitatii aerului, mai ales in zonele in care principalele surse de poluare erau cele industriale. Totusi, multe zone sunt inca puternic poluate din cauza emisiilor provenite din surse industriale si este necesara luarea unor masuri pentru imbunatatirea calitatii aerului in scopul respectarii valorilor limita impuse prin legislatia in vigoare.
    Evolutia emisiilor de poluanti in atmosfera se prezinta astfel:
    a) emisiile de gaze cu efect de sera:
    _______________________________________________________
           Poluant         Reduceri in perioada 1989 - 2001
                           (exprimate ca CO2 echivalent)
    _______________________________________________________
    Dioxid de carbon (CO2)           -42,3%
    Metan (CH4)                      -41,7%
    Peroxid de azot (N2O)            -68,2%
    _______________________________________________________

    b) emisiile de SO2 si NOx au scazut continuu in perioada 1995 - 2000, dar au crescut in 2001;
    c) emisiile de amoniac au fost in usoara scadere in perioada 1998 - 2001;
    d) emisiile de poluanti organici persistenti (POP) au ramas in medie constante in perioada 1998 - 2001;
    e) emisiile principalelor metale grele: plumb, mercur si cadmiu au crescut semnificativ in perioada 2000 - 2001.
    In cadrul raportului anual privind starea mediului este prezentata evolutia calitatii aerului.
    Imbunatatirea calitatii aerului s-a produs acolo unde au fost inchise obiective industriale cu impact semnificativ asupra calitatii aerului si/sau unde au fost realizate investitii in vederea reducerii emisiilor de poluanti in atmosfera.
    In zonele urbane, emisiile de poluanti datorate traficului rutier constituie principala sursa de poluare a atmosferei.

    IV. Standardele si obiectivele privind calitatea aerului ambiental

    Uniunea Europeana a preluat valorile ghid, pentru diferiti poluanti emisi in atmosfera, ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), pe care le-a impus ca valori limita, ce constituie obiective privind calitatea aerului. Romania a preluat in legislatia nationala aceste obiective. Pentru realizarea acestor obiective au fost stabilite termene fixe de indeplinire, in concordanta cu prevederile legislatiei europene specifice.
    Tabelul de mai jos prezinta valorile limita pentru emisiile de poluanti atmosferici, pentru protectia sanatatii oamenilor.

________________________________________________________________________________
Poluant             Valoarea limita           Perioada           Data intrarii
                                              de mediere         in vigoare
________________________________________________________________________________
Benzen              5 micro grame/mc          1 an               1 ianuarie 2010

Monoxid de carbon   10 mg/mc                  8 ore (valoarea    1 ianuarie 2007
                                              maxima zilnica a
                                              mediilor glisante
                                              calculate din
                                              mediile orare)

Plumb               0,5 micro grame/mc        1 an               1 ianuarie 2007

Dioxid de azot      200 micro grame/mc, care  1 ora              1 ianuarie 2010
                    nu trebuie depasita de
                    mai mult de 18 ori pe an
                    40 micro grame/mc         1 an               1 ianuarie 2010

Particule (PM10)    50 micro grame/mc, care   24 ore             1 ianuarie 2007
                    nu trebuie depasita de
                    mai mult de 35 de ori pe
                    an
                    40 micro grame/mc         1 an               1 ianuarie 2007
                    20 micro grame/mc         1 an               1 ianuarie 2010

Dioxid de sulf      350 micro grame/mc, care  1 ora              1 ianuarie 2007
                    nu trebuie depasita de
                    mai mult de 24 de ori pe
                    an
                    125 micro grame/mc, care  24 ore             1 ianuarie 2007
                    nu trebuie depasita de
                    mai mult de 3 ori pe an

Ozon*)              120 micro grame/mc, care  8 ore (valoarea    1 ianuarie 2010
                    nu trebuie depasita de    maxima zilnica a
                    mai mult de 25 de zile    mediilor glisante
                    pe an, mediat pe 3 ani    calculate din
                                              mediile orare)
________________________________________________________________________________
    *) Pentru ozon valoarea reprezinta valoare tinta.

    Tabelul de mai jos prezinta obiectivele privind calitatea aerului ambiental, pentru protectia vegetatiei si a ecosistemelor pentru oxizii de azot si dioxidul de sulf. Aceste obiective sunt diferite de cele prezentate in tabelul anterior pentru aceiasi poluanti si sunt aplicabile in general in zonele rurale, unde protectia mediului fata de depunerile acide este foarte importanta.

________________________________________________________________________________
Poluant             Valoarea limita           Perioada           Data intrarii
                                              de mediere         in vigoare
________________________________________________________________________________
Oxizii de azot*)    30 micro grame/mc         1 an               1 ianuarie 2007
Dioxid de sulf      20 micro grame/mc         1 octombrie -      1 ianuarie 2007
                                              31 martie
________________________________________________________________________________
    *) NOx exprimat ca NO2.

    V. Dezvoltarea strategiei si aspecte financiare

    In Romania, ca si in toate tarile in care industria reprezinta o pondere importanta a economiei, principalele surse de poluare a atmosferei sunt activitatile industriale si traficul rutier. Pentru imbunatatirea calitatii aerului in zonele in care indicatorii de calitate sunt depasiti, va fi nevoie de reducerea substantiala a emisiilor de poluanti din sursele industriale si din trafic. Daca procesul de reducere a emisiilor de poluanti de la aceste surse este intarziat pana dupa anul 2007, respectiv 2010, posibilitatea de conformare cu obiectivele de calitate a aerului pentru Romania va fi afectata.
    Evaluarea economica joaca un rol important in stabilirea masurilor ce trebuie demarate pentru a indeplini obiectivele propuse.
    Evaluarea financiara trebuie folosita, acolo unde este posibil, pentru cuantificarea impactului asupra mediului inconjurator al politicilor si/sau proiectelor propuse. In cazul in care evaluarea financiara nu se poate realiza, trebuie cuantificate efectele asupra mediului inconjurator, cel putin din punct de vedere al unei evaluari calitative. Trebuie subliniat faptul ca analiza economica pentru derularea actiunilor de imbunatatire a calitatii aerului implica analize complexe economice si tehnice.
    Cheltuielile totale (publice si private) trebuie comparate cu cresterea economica generala, pentru a stabili daca politicile actuale sunt sau nu justificabile.

________________________________________________________________________________
                 Cheltuieli totale                Cheltuieli totale
Anul             pentru protectia    % din PIB    pentru protectia   % din PIB
                 mediului                         atmosferei
                 (milioane euro)                  (milioane euro)
________________________________________________________________________________
2000             526,16                1,32%      106,24                0,26%
2001             583,90                1,30%      135,24                0,3%
2002 (estimat)   728,26                1,4%       neestimate         neestimate
________________________________________________________________________________

    Considerand ca PIB a crescut in anul 2003 cu 4,2% si ca va creste cu 4,8% in anul 2004, conform ultimelor estimari, este posibil ca emisiile totale de poluanti in atmosfera sa creasca semnificativ in urmatorii ani.
    Cheltuielile necesare autoritatilor administratiei publice in vederea atingerii obiectivelor strategiei sunt estimate la 46,53 milioane euro, pentru perioada 2004 - 2006. Cheltuielile din sectorul privat pentru indeplinirea acestor obiective au fost estimate la 960,00 milioane euro, pentru perioada 2004 - 2006. In aceste cheltuieli sunt incluse numai costurile resurselor, costurile de capital si de functionare asociate masurilor care au fost considerate pana acum.
    Luand in considerare o crestere a PIB cu 4,5 - 5,5% pe an pana in anul 2007, o usoara crestere a cheltuielilor publice, o esalonare echilibrata a cheltuielilor private in perioada 2004 - 2005 si, respectiv, 2006, precum si mentinerea nivelului cheltuielilor private in anii 2004 si 2005, au fost identificate doua scenarii pentru cresterea PIB cu 4,5% si, respectiv, 5,5%, prezentate mai jos:
________________________________________________________________________________
                                                       Milioane euro
Scenariul 1 - crestere a            ____________________________________________
              PIB cu 4,5%           2004       2005       2006       Total
________________________________________________________________________________
Produsul intern brut (PIB)          51.180     53.483,10  55.889,84  160.552,94
Protectia atmosferei - costuri
ale administratiei publice               5,16      16,62      24,74       46,53
Protectia atmosferei - costuri
in sectorul privat                     240        240        480         960
Costuri totale pentru protectia
atmosferei                             245,16     256,62     504,74    1.006,53
% din PIB                                0,48       0,48       0,9         0,63
________________________________________________________________________________
                                                       Milioane euro
Scenariul 2 - crestere a            ____________________________________________
              PIB cu 5,5%           2004       2005       2006       Total
________________________________________________________________________________
Produsul intern brut (PIB)          52.662     55.558,41  58.614,12  166.834,53
Protectia atmosferei - costuri ale
administratiei publice                   5,16      16,62      24,74       46,53
Protectia atmosferei - costuri in
sectorul privat                        240        240        480         960
Costuri totale pentru protectia
atmosferei                             245,16     256,62     504,74    1.006,53
% din PIB                                0,47       0,46       0,86        0,60
________________________________________________________________________________

    In conformitate cu documentul de pozitie al Romaniei - cap. 22 "Protectia mediului", aproximativ 2 - 2,5% din PIB ar trebui sa fie alocate protectiei mediului. In acest sens, ambele scenarii demonstreaza ca exista resurse financiare pentru a dezvolta aceasta strategie.
    In scenariul unei strategii pe termen lung ar fi fost posibila alocarea unui procent mai mare de fonduri din PIB pentru protectia mediului si, in special, pentru protectia atmosferei. Considerand ca o crestere pe 10 ani a costurilor pentru protectia mediului, exprimata in procente din PIB, ar ajunge in jur de 25%, aceasta ar insemna ca 1,88% din PIB va fi alocat protectiei mediului si, in consecinta, 0,56% din PIB va fi alocat protectiei atmosferei.

    VI. Formularea strategiei

    1. Linii strategice generale
    Obiectivul general al Strategiei nationale privind protectia atmosferei este protejarea sanatatii oamenilor si a mediului inconjurator.
    Strategia se bazeaza pe cele patru obiective-cheie mentionate in cap. I, care sunt concentrate pe abordarea comuna a solutionarii problemelor generate de emisiile de poluanti in atmosfera, cu influenta asupra sanatatii oamenilor si a calitatii mediului.
    Conformarea cu obligatiile asumate prin diferite tratate si acorduri internationale la care Romania este parte (obiectivul-cheie nr. 4) decurge din realizarea primelor 3 obiective-cheie.
    Liniile strategice pentru atingerea acestor obiective-cheie sunt:
    a) verificarea si perfectionarea Sistemului national de evaluare si gestionare integrata a calitatii aerului;
    b) crearea sistemului de prognoza a calitatii aerului, care sa furnizeze date referitoare la o eventuala deteriorare a calitatii acestuia (zona afectata, frecventa, gradul de afectare al sanatatii populatiei);
    c) evaluarea calitatii aerului in zone si aglomerari in vederea verificarii conformarii nivelurilor de calitate a aerului cu valorile limita si a identificarii situatiilor critice de neconformare la obiectivele privind calitatea aerului;
    d) elaborarea si/sau reactualizarea planurilor si/sau programelor de gestionare a calitatii aerului;
    e) promovarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT);
    f) controlul emisiilor de poluanti si al nivelurilor de poluare prin aplicarea tehnicilor si tehnologiilor pentru retinerea poluantilor si/sau prin introducerea de tehnologii mai putin poluante;
    g) masurarea (monitorizarea), dupa caz, a emisiilor de poluanti;
    h) identificarea surselor care au generat niveluri de poluare peste limitele legale si reevaluarea activitatii acestora, cu impunerea, dupa caz, a unor standarde de emisie mai stricte;
    i) monitorizarea suplimentara a calitatii aerului in zona de influenta a surselor generatoare de emisii de poluanti in aerul inconjurator mai mari decat valorile limita;
    j) elaborarea si implementarea masurilor de reducere temporara a emisiilor de poluanti la unele surse majore;
    k) identificarea permanenta a surselor noi, generatoare de poluanti atmosferici, evaluarea aportului acestora la nivelul existent de impurificare a aerului si asigurarea respectarii obiectivelor privind calitatea aerului pentru activitatile/instalatiile noi;
    l) introducerea/utilizarea combustibililor si carburantilor care genereaza emisii reduse de poluanti;
    m) eliminarea utilizarii de substante care depreciaza stratul de ozon;
    n) introducerea de masuri specifice pentru stabilizarea emisiilor de gaze cu efect de sera, inclusiv prin introducerea si utilizarea de surse de energie neconventionale;
    o) reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile depozitate;
    p) elaborarea si implementarea de planuri pe termen mediu si lung, la nivel national, regional si local, pentru reducerea continua a emisiilor de poluanti in atmosfera in toate domeniile de activitate;
    q) supravegherea emisiilor rezultate din activitatile care pot genera impact transfrontier semnificativ asupra calitatii aerului si verificarea conformarii cu legislatia specifica in vigoare;
    r) corelarea planurilor locale si regionale de dezvoltare si a Planului national de dezvoltare, precum si a planurilor urbanistice cu Strategia nationala pentru protectia atmosferei, cu programele si planurile de gestionare a calitatii aerului;
    s) reducerea emisiilor poluante generate de traficul rutier prin imbunatatirea starii tehnice a autovehiculelor in circulatie si adoptarea unor masuri fiscale care sa favorizeze inlocuirea autovehiculelor in circulatie vechi, cu emisii poluante ridicate, cu autovehicule noi cu un nivel scazut al emisiilor poluante.
    Strategia nationala privind protectia atmosferei este dezvoltata astfel incat obiectivele privind calitatea aerului, prevazute de legislatia in vigoare, sa poata fi atinse in perioada 2004 - 2007. Dupa anul 2007 vor continua eforturile de atingere a obiectivelor privind calitatea aerului, prevazute de noile cerinte de acquisului in domeniu.

    2. Strategia nationala privind protectia atmosferei pana in anul 2007
    Implementarea obiectivelor strategice in domeniul protectiei atmosferei, cuprinse in legislatia europeana, transpuse in legislatia nationala, precum si a obligatiilor ce decurg in conventiile si tratatele internationale la care Romania este parte implica eforturi institutionale si financiare.
    In vederea realizarii acestora se vor urmari prioritar urmatoarele:
    a) inventarierea periodica a instalatiilor/activitatilor potential generatoare de emisii de poluanti in atmosfera;
    b) evaluarea sistemului de automonitorizare;
    c) evaluarea calitatii aerului in aglomerari si zone;
    d) acreditarea laboratoarelor care efectueaza analiza poluantilor din aerul inconjurator;
    e) dezvoltarea capacitatii institutionale si instruirea personalului;
    f) crearea unui sistem educational, de informare a publicului si de constientizare a acestuia in vederea participarii la luarea deciziilor.
    Pana in anul 2007, in conformitate cu legislatia nationala adoptata, pentru atingerea obiectivelor-cheie se vor realiza urmatorii pasi:
    2.1. evaluarea calitatii aerului:
    a) finalizarea evaluarii preliminare in toate zonele si aglomerarile si proiectarea retelelor locale, regionale si nationale de monitorizare;
    b) elaborarea listelor cu zonele si aglomerarile in care concentratiile pentru unul sau mai multi poluanti in aerul inconjurator sunt mai mari decat valoarea limita;
    c) dotarea sistemului national de monitorizare a calitatii aerului cu statii automate de monitorizare;
    d) realizarea de planuri si programe de imbunatatire a calitatii aerului;
    e) realizarea unui sistem de prognoza a poluarii atmosferei in zonele cu nivel de poluare ridicat;
    f) informarea populatiei;
    2.2. implementarea cerintelor de prevenire si control integrat al poluarii (IPPC):
    a) introducerea celor mai bune tehnici disponibile prin preluarea documentatiei BREF (Referintele pentru cele mai bune tehnici disponibile);
    b) inventarierea instalatiilor ce se afla sub incidenta cerintelor IPPC;
    c) elaborarea Registrului de poluanti emisi;
    d) elaborarea si implementarea planurilor de masuri speciale cu privire la monitorizarea si automonitorizarea emisiilor provenite din activitatile/instalatiile aflate sub incidenta cerintelor IPPC si elaborarea planului national de reducere a emisiilor de poluanti in aer;
    e) crearea sistemului de informare si participare a publicului la luarea deciziilor;
    f) crearea sistemului de informare si raportare la Comisia Europeana;
    2.3. implementarea cerintelor de limitare a emisiilor de poluanti in aer proveniti de la instalatii mari de ardere:
    a) inventarierea instalatiilor mari de ardere;
    b) introducerea celor mai bune tehnici disponibile prin preluarea documentatiei BREF (Referintele pentru cele mai bune tehnici disponibile) pentru instalatii mari de ardere;
    c) elaborarea programelor locale si a programului national de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, provenite de la instalatii mari de ardere;
    d) aplicarea valorilor limita de emisie pentru instalatiile mari de ardere noi;
    e) crearea sistemului de informare si raportare la Comisia Europeana;
    2.4. implementarea cerintelor de limitare a emisiilor de compusi organici volatili proveniti din utilizarea solventilor in anumite activitati si instalatii:
    a) inventarierea activitatilor/instalatiilor care utilizeaza solventi organici;
    b) elaborarea programelor locale si a programului national de reducere a emisiilor de compusi organici volatili proveniti din utilizarea solventilor;
    c) aplicarea valorilor limita de emisie pentru instalatiile/activitatile noi;
    d) crearea sistemului de informare si raportare la Comisia Europeana;
    2.5. implementarea cerintelor de eliminare a substantelor care distrug stratul de ozon:
    a) intarirea capabilitatilor nationale de implementare a prevederilor Conventiei si a Protocolului, referitoare la eliminarea substantelor ce distrug stratul de ozon;
    b) identificarea si implementarea de proiecte in vederea eliminarii substantelor ce distrug stratul de ozon;
    c) dezvoltarea la nivel national a cadrului institutional de instruire a frigotehnicienilor, in vederea eliminarii definitive a ODS.
    Programul national de eliminare a substantelor care epuizeaza stratul de ozon, actualizat in anul 2003, detaliaza masurile prioritare si planul de actiune pentru perioada 2003 - 2006;
    2.6. respectarea prevederilor internationale in domeniul schimbarilor climatice:
    a) imbunatatirea sistemului national pentru estimarea emisiilor antropogenice de gaze cu efect de sera;
    b) elaborarea Strategiei nationale in domeniul schimbarilor climatice si a Planului national de actiune in domeniul schimbarilor climatice;
    c) coordonarea, realizarea, verificarea si transmiterea anuala a Inventarului national al emisiilor antropogenice de gaze cu efect de sera si al absorbantilor;
    d) coordonarea elaborarii comunicarilor nationale periodice la Secretariatul Conventiei;
    e) infiintarea Registrului national al emisiilor de gaze cu efect de sera;
    2.7. introducerea/utilizarea carburantilor si combustibililor care genereaza emisii reduse de poluanti:
    a) in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 732/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 897/2003;
    b) in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 142/2003 privind reducerea continutului de sulf din combustibilii lichizi.

    3. Strategia nationala privind protectia atmosferei pentru perioada dupa 2007
    In anul 2007 este necesara o reevaluare a Strategiei nationale pentru protectia atmosferei.
    La nivelul acelui an va fi evaluat stadiul indeplinirii cerintelor din acquisul comunitar in domeniu.
    Strategia pentru aceasta perioada ia in considerare aceleasi obiective ca si cea anterioara (pentru perioada 2004 - 2007).
    Liniile strategice pentru aceasta perioada sunt:
    a) evaluarea si gestionarea integrata a calitatii aerului;
    b) implementarea cerintelor de prevenire si control integrat al poluarii (IPPC);
    c) implementarea cerintelor de limitare a emisiilor de poluanti in aer proveniti de la instalatii mari de ardere;
    d) implementarea cerintelor de limitare a emisiilor de compusi organici volatili proveniti din utilizarea solventilor in anumite activitati si instalatii;
    e) implementarea cerintelor de eliminare a substantelor care distrug stratul de ozon;
    f) respectarea prevederilor nationale in domeniul schimbarilor climatice;
    g) verificarea indeplinirii obligatiilor asumate prin ratificarea/aderarea la diferite conventii, tratate si protocoale internationale:
    - nivelul emisiilor de hidrocarburi poliaromatice va ramane sub nivelul celor din 1989;
    - nivelul total al emisiilor de SO2, NOx, NH3 si COV va ramane, la nivelul anului 2010, sub nivelul emisiilor totale actuale, respectiv, 918, 437 (as NO2), 210 si 523 ktone/an;
    - nivelul emisiilor de metale grele (Pb, Hg, Cd) va ramane sub nivelul celor din 1989;
    - se va stabili o schema de comercializare a creditelor de emisii de gaze cu efect de sera.

    VII. Planul national de actiune pentru protectia atmosferei

    Planul national de actiune pentru protectia atmosferei va fi elaborat pentru perioada 2004 - 2006 si va contine masuri, actiuni si tinte pentru indeplinirea celor 4 obiective-cheie prevazute in strategia nationala in domeniu.
    Planul national de actiune pentru protectia atmosferei se reactualizeaza continuu datorita evolutiei factorilor economici si sociali.
    Planul national de actiune pentru protectia atmosferei va cuprinde urmatoarele:
    - responsabilitati si termene pentru implementare;
    - evaluari financiare si evaluari de costuri;
    - implicatii pentru Romania;
    - informarea publicului cu privire la calitatea aerului;
    - concluzii si recomandari;
      indicatori de realizare si responsabilitati pentru monitorizarea realizarii planului.
    Planul national de actiune pentru protectia atmosferei va cuprinde pentru fiecare actiune: descrierea acesteia, perioada de realizare, costurile si finantarile, rezultatele asteptate si indicatori de realizare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 731/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 731 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu