Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 706 din  1 septembrie 1999

pentru aprobarea Instructiunilor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice, aprobata si modificata prin Legea nr. 246/1998

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 440 din 10 septembrie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 30 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice, aprobata si modificata prin Legea nr. 246/1998,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Instructiunile metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice, aprobata si modificata prin Legea nr. 246/1998, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                PRIM-MINISTRU
                 RADU VASILE

                      Contrasemneaza:
                      Ministrul finantelor,
                      Decebal Traian Remes

                      p. Ministrul culturii,
                      Maria Berza,
                      secretar de stat

    ANEXA 1

                       INSTRUCTIUNI METODOLOGICE
de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice, aprobata si modificata prin Legea nr. 246/1998

    I. Dispozitii generale
    1. In sensul prevederilor art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 85/1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 246/1998, denumita in continuare ordonanta, contribuabilii platitori de impozit pe venit sunt:
    a) persoanele fizice romane care realizeaza venituri de orice fel si din orice activitate desfasurata pe teritoriul Romaniei, cu exceptia celor supuse impozitului pe salarii si impozitului pe venitul agricol, pentru care impozitarea se face conform dispozitiilor legale in materie;
    b) asociatiile familiale constituite, in temeiul dispozitiilor Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative, intre membrii unei familii care gospodaresc in comun si care desfasoara activitati economice pe baza liberei initiative;
    c) persoanele fizice romane si/sau straine asociate pe baza unui contract de asociere, in vederea realizarii de activitati producatoare de venit, asociere care se poate realiza potrivit dispozitiilor legale si care nu da nastere la persoane juridice, precum si societatile civile profesionale.
    In aceasta situatie subiectul impunerii il constituie persoana fizica din cadrul asocierii, asocierea de persoane, dupa caz, potrivit conventiei de asociere, respectiv societatea civila profesionala;
    d) persoanele fizice straine care realizeaza venituri in Romania printr-o baza fixa.
    Prin baza fixa, in sensul ordonantei, se intelege locul total, respectiv locul in care activitatea se desfasoara in integralitate sau numai partial, prin intermediul careia orice activitate a unei persoane fizice straine pe teritoriul Romaniei se face in scopul obtinerii de venit.
    Definirea notiunii de baza fixa cuprinde elemente referitoare la un centru de activitate care are un caracter fix sau permanent, respectiv o camera pentru acordarea de consultanta pe diverse domenii, detinuta in proprietate sau inchiriata, precum si sediul unitatii beneficiare a serviciului prestat. In aceasta notiune se cuprinde si un birou pentru exercitarea unei profesii independente, ca de exemplu: de avocat, notar, medic, expert contabil, contabil, farmacist, inginer etc.
    De asemenea, se supun impozitarii persoanele fizice straine care realizeaza venituri in Romania intr-o perioada sau in perioade care depasesc in total 183 de zile, in orice perioada de 12 luni, incepand sau sfarsind in cursul anului calendaristic vizat. In acest caz ziua primei sosiri in Romania este data de la care curge calculul perioadei mentionate mai sus.
    Totodata se supun impozitarii si persoanele fizice pentru veniturile realizate din Romania, de natura celor prevazute la cap. III si V.
    2. Potrivit art. 2 alin. (1) lit. e) din ordonanta, impozitele si taxele datorate, potrivit legii, pentru bunurile agricole arendate cad in sarcina arendatorului care poate fi proprietar, uzufructuar sau detinator legal.
    Arendasul datoreaza impozit pe venitul realizat din exploatarea bunurilor agricole primite in arenda.
    3. Prin aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. g) si l) din ordonanta se supun impozitarii:
    - veniturile realizate de persoanele autorizate sa execute lucrari agricole si prestari de servicii in domeniul agriculturii, precum si de organizatorii de asociatii agricole fara personalitate juridica. Proprietarii de teren, membri ai asociatiei, datoreaza impozit pe venitul agricol;
    - orice alte venituri de natura similara celor prevazute la cap. V, potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) din ordonanta.
    4. Potrivit art. 3 lit. c) din ordonanta nu se supun impozitarii veniturile obtinute din producerea si valorificarea:
    - obiectelor de cult: vase liturgice, icoane metalice sau litografiate, cruci, crucifixe, mobilier bisericesc, cruciulite si medalioane cu imagini religioase specifice cultului, obiecte de colportaj religios si altele asemenea, calendare religioase, precum si produse necesare exercitarii activitatii de cult, cum ar fi tamaia si lumanarile, cu exceptia celor decorative si a celor pentru nunti si botezuri;
    - vesmintelor de cult: stofe si broderii specifice, necesare pentru realizarea vesmintelor respective;
    - manualelor si cursurilor teologice necesare desfasurarii activitatii din institutiile de invatamant religios ale cultului respectiv.
    De aceasta facilitate beneficiaza numai persoanele fizice autorizate, potrivit legii, de catre cultele religioase in cauza.
    5. Pentru aplicarea prevederilor art. 3 lit. f) din ordonanta scutirea se acorda persoanelor care urmeaza cursurile unei forme institutionalizate de scolarizare sau de perfectionare profesionala.
    6. Pentru aplicarea prevederilor art. 3 lit. i) si n) din ordonanta scutirea se aplica persoanelor autorizate sa functioneze pe baza liberei initiative, cu conditia ca in desfasurarea activitatii sa nu foloseasca salariati sau colaboratori.

    II. Impozitul pe venitul realizat din activitati desfasurate pe baza liberei initiative
    7. In sensul prevederilor art. 4 alin. (1) din ordonanta, veniturile realizate de persoanele fizice autorizate, persoanele fizice asociate si societatile civile profesionale care nu dau nastere la persoane juridice, precum si de asociatiile familiale se supun impozitarii cu cotele prevazute la art. 4 alin. (1) din ordonanta.
    Pentru persoanele fizice asociate impunerea se face potrivit contractului de asociere, la nivelul fiecarei persoane asociate sau la nivelul asocierii, dupa caz, si, respectiv, la nivelul societatii civile profesionale.
    Organizarea si desfasurarea activitatilor de productie si de servicii prestate de persoanele fizice in mod independent se fac pe baza de autorizatie obtinuta in conditiile Decretului-lege nr. 54/1990.
    Organizarea si desfasurarea profesiilor liberale se fac pe baza de autorizatie, in conditiile reglementate de lege.
    Activitatea avocatilor fiind libera si independenta atat pentru avocatii colaboratori, cat si pentru cei salarizati in interiorul profesiei, impunerea se face separat de impunerea avocatului titular, la adresa sediului biroului avocatului titular pe langa care acestia isi desfasoara activitatea.
    8. Prevederile art. 4 alin. (2) din ordonanta se aplica numai contribuabililor, persoane fizice, asociatii familiale si persoane fizice asociate, autorizate potrivit legii, care obtin venituri din exploatarea terenurilor agricole luate in arenda sau care presteaza servicii in domeniul agriculturii.
    In cazul persoanelor fizice asociate, subiectul impunerii il constituie persoana fizica din cadrul asocierii sau asocierea de persoane, dupa caz, potrivit conventiei de asociere.
    9. In sensul prevederilor art. 5 din ordonanta, venitul impozabil se determina ca diferenta intre venitul brut realizat, incasat din toate sursele, in bani si in natura, si cheltuielile efectuate pentru obtinerea acestuia, inclusiv primele platite pentru asigurarile de bunuri, de raspundere civila si de accidente pentru salariati, legate de desfasurarea activitatii, pe baza documentelor justificative, asa cum rezulta din evidenta contabila a contribuabilului, si pe baza constatarilor facute de organele fiscale sau de alte organe abilitate.
    Pentru determinarea venitului brut se utilizeaza urmatoarele elemente:
    - declaratia de impunere a contribuabilului;
    - evidentele contabile si registrele contabile pe care contribuabilul este obligat sa le conduca;
    - procesele-verbale de constatare intocmite de organul fiscal si de alte organe de control cu ocazia verificarilor pe teren sau la sediul contribuabilului;
    - elemente din dosarul de impunere al contribuabilului.
    Din venitul brut realizat, stabilit de organul competent, se admit la deducere numai cheltuielile care sunt aferente realizarii venitului, asa cum rezulta din evidentele contabile conduse de contribuabili.
    Din venitul brut se deduc, pe baza documentelor justificative:
    - cheltuielile cu achizitionarea de materii prime, materiale si marfuri;
    - cheltuielile cu lucrarile executate si cu serviciile prestate de terti;
    - cheltuielile efectuate de contribuabil pentru executarea de lucrari si prestarea de servicii pentru clienti;
    - chiria pentru spatiul in care isi desfasoara activitatea, pentru utilajele si alte instalatii utilizate in desfasurarea activitatii;
    - dobanzile aferente creditelor bancare utilizate in desfasurarea activitatii pentru care a fost autorizat;
    - cheltuielile cu comisioanele si cu alte servicii bancare;
    - cheltuielile cu reclama si cu publicitatea;
    - alte cheltuieli efectuate pentru realizarea veniturilor.
    In acest sens contribuabilii autorizati potrivit legii, cu exceptiile mentionate in ordonanta, organizeaza si conduc contabilitatea proprie potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile ulterioare, ale regulamentului de aplicare a acesteia, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993, si altor reglementari legale specifice.
    In activitatea pe care o desfasoara contribuabilii vor folosi registre de contabilitate si formulare financiar-contabile, ale caror modele si norme de intocmire si utilizare au fost aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora si prin Ordinul ministrului finantelor nr. 425/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si modelele acestora.
    Contribuabilii care conduc contabilitatea in partida simpla vor intocmi si vor utiliza, in mod obligatoriu, cel putin urmatoarele registre si formulare:
    - Registrul-jurnal de incasari si plati cod 14 - 1 - 1/a;
    - Registrul de inventar privind investitiile, dotarile si alte utilitati cod 14 - 2 - 1/a;
    - Fisa de evidenta a obiectelor de inventar in folosinta cod 14 - 3 - 9;
    - Bon de comanda-chitanta cod 14 - 4 - 11/a;
    - Chitanta cod 14 - 4 - 1.
    10. Pentru aplicarea prevederilor art. 6 din ordonanta in venitul anual se includ toate veniturile, in bani si in natura, si anume: venituri din vanzarea de produse si marfuri, venituri din prestarea de servicii si executarea de lucrari, venituri specifice din exercitarea activitatii, venituri din vanzarea bunurilor din inventarul propriu si orice alte venituri obtinute din exercitarea activitatii autorizate, precum si veniturile din dobanzile primite pentru disponibilitatile banesti din contul contribuabilului autorizat potrivit legii si din alte activitati adiacente.
    Prin activitati adiacente, in intelesul prezentelor instructiuni metodologice, se intelege toate activitatile care au legatura cu obiectul de activitate autorizat.
    Pentru veniturile realizate in natura evaluarea se face la preturile si la tarifele practicate in circuitul civil la data incasarii.
    In cazul incetarii definitive a activitatii sau in cazul instrainarii de bunuri din inventarul propriu, mijloace fixe si obiecte de inventar, sumele obtinute din valorificarea acestora vor fi reconsiderate ca venituri, evaluarea urmand a se face dupa cum urmeaza:
    - pentru bunurile imobile, cladiri si terenuri, la pretul practicat in circuitul civil;
    - pentru bunurile mobile de natura mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, la pretul practicat in circuitul civil, stabilit prin expertiza tehnica, pe cheltuiala contribuabilului.
    Stocurile de materii prime, materiale, produse finite si marfuri, ramase nevalorificate la incetarea definitiva a activitatii, vor fi luate in calcul la definitivarea impunerii.
    11. In sensul prevederilor art. 7 alin. (1) lit. d) din ordonanta, sunt considerate cheltuieli cu sponsorizarea numai acele sume sau bunuri acordate persoanelor mentionate la art. 4 din Legea sponsorizarii nr. 32/1994, astfel cum a fost modificat si completat prin Ordonanta Guvernului nr. 36/1998 si in limita cotelor prevazute la art. 8 din acelasi act normativ.
    Pentru contribuabilii care conduc contabilitate in partida simpla cheltuielile de sponsorizare vor fi inscrise si intr-o evidenta separata.
    12. Pentru aplicarea prevederilor art. 7 alin. (1) lit. e) din ordonanta contribuabilii care conduc contabilitate in partida simpla vor inscrie cheltuielile de protocol intr-o evidenta separata.
    13. Pentru aplicarea prevederilor art. 7 alin. (1) lit. f) din ordonanta, in cazul folosirii de catre contribuabil, in scopul desfasurarii activitatii, a imobilelor si autoturismelor, proprietate individuala a contribuabilului, precum si in cazul folosirii imobilelor si a autoturismelor dobandite anterior autorizarii de catre contribuabil, se vor avea in vedere cheltuielile cu intretinerea si cu exploatarea acestora in limita prevazuta la articolul sus-mentionat.
    Pentru contribuabilii care conduc contabilitate in partida simpla cheltuielile prevazute la alin. 1 vor fi inscrise si intr-o evidenta separata.
    14. In sensul prevederilor art. 7 alin. (2) din ordonanta investitiile si dotarile, precum si alte utilitati necesare pentru desfasurarea activitatii, inscrise in Registrul de inventar privind investitiile, dotarile si alte utilitati, precum si reparatiile capitale la acestea se admit la deducere din venitul anual incasat, pana la recuperarea acestora, dar nu mai mult de 50% din veniturile incasate in fiecare an.
    In acest sens contribuabilii sunt obligati sa tina evidenta intrarilor si iesirilor acestor dotari, investitii si utilitati in formularul "Registrul de inventar privind investitiile, dotarile si alte utilitati".
    Cheltuielile cu investitiile in terenuri se admit la deducere numai in masura in care contribuabilii fac dovada, cu certificatul de urbanism si cu autorizatia de constructie, ca urmeaza sa demareze constructia de sedii sau de ateliere necesare pentru desfasurarea activitatii. In situatia in care, in termenul prevazut in autorizatia de constructie, constructia de sedii sau de ateliere nu a inceput, contravaloarea terenurilor respective se adauga la venitul impozabil.
    Cheltuielile efectuate cu dobandirea cladirilor se admit la deducere numai in situatia in care aceste cladiri sunt amenajate corespunzator desfasurarii activitatii in scopul obtinerii de venit.
    Pentru autoturismele achizitionate pe numele instructorilor auto autorizati si folosite in procesul de invatare a conducerii auto se admite deducerea numai in masura in care aceste autoturisme sunt dotate cu dubla comanda si inscriptionate in mod corespunzator pe capote si pe partile laterale.
    Mobilierul de birou si aparatura de birou necesare pentru desfasurarea activitatii autorizate sunt deductibile la determinarea venitului impozabil.
    Pentru birourile sau atelierele separate de locuinta se admite la scadere si aparatura pentru intretinere si curatenie.
    Cheltuielile cu dobandirea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, achizitionate pe numele persoanelor fizice autorizate, sunt deductibile numai cu conditia ca acestea sa fie achizitionate ulterior autorizarii si sa fie folosite in exclusivitate pentru desfasurarea activitatii.
    Cheltuielile cu reparatiile curente si capitale la mijloacele fixe din inventarul propriu, cat si inchiriate sunt deductibile, cu impozitarea corespunzatoare a venitului realizat de proprietarul mijloacelor fixe inchiriate, in conditiile in care plata chiriei este compensata cu aceste cheltuieli, potrivit prevederilor din contractul de inchiriere, dupa caz.
    In cazul unor modernizari, transformari sau al aducerii unor imbunatatiri la mijloacele fixe inchiriate, cheltuielile efectuate sunt deductibile, iar contravaloarea acestora se impoziteaza la nivelul proprietarului bunurilor inchiriate, in conditiile in care plata chiriei este compensata cu aceste cheltuieli, cu exceptia situatiei in care acestea sunt recuperate de chirias.
    Nu se admit la deducere cheltuielile cu reparatiile curente si capitale efectuate la mijloacele fixe proprietate personala, aceste cheltuieli incadrandu-se in prevederile art. 7 alin. (1) lit. f) din ordonanta.
    Cheltuielile pentru abonamentele la revistele de specialitate si la Monitorul Oficial al Romaniei, pentru literatura de specialitate, precum si pentru procurarea obiectelor de inventar necesare in vederea desfasurarii activitatii sunt deductibile la calculul venitului impozabil.
    15. Pentru aplicarea prevederilor art. 7 alin. (4) din ordonanta pe langa cheltuielile efectuate pentru persoanele angajate pe baza de contracte individuale de munca si conventii civile de prestari de servicii, se mai admit la deducere si contributiile profesionale obligatorii datorate asociatiilor profesionale din care fac parte contribuabilii, de exemplu: taxe, cotizatii etc., precum si contributiile pentru asigurari sociale ale contribuabililor si pentru bugetele fondurilor speciale.
    16. Cota de 5% prevazuta la art. 7 alin. (5) din ordonanta, admisa la deducere pentru notarii publici, se aplica numai asupra onorariilor aferente actelor notariale care privesc determinarea de taxe de timbru, indiferent daca se constata scutirea la plata taxelor de timbru in anumite cazuri. Prin urmare, nu intra in baza de aplicare a cotei de 5% veniturile din dobanzi la disponibilitatile din cont si cele provenite din vanzarea unor bunuri din inventarul propriu, precum si onorariile percepute pentru activitatea de consultanta.
    17. In sensul prevederilor art. 8 alin. (1) din ordonanta meseriasii autorizati si asociatiile familiale, care presteaza servicii sau executa lucrari pe cont propriu si individual, fara salariati sau colaboratori, in ateliere cu sediu stabil, se impun pe baza de norme anuale de venit. In acelasi mod se impun si meseriasii autorizati potrivit legii, care exercita o meserie pe cont propriu in afara orelor de program.
    Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotelor prevazute la art. 4 alin. (1) din ordonanta la normele de venit aferente bransei.
    Prin atelier cu sediu stabil se intelege locul in care se desfasoara activitatea in mod permanent, fie in locuinta proprie, fie intr-un sediu detinut in baza unui act legal.
    Se supun impunerii pe baza de norme de venit numai prestarile de servicii si executarile de lucrari cu materialul clientului, exercitate in conditii asemanatoare de catre meseriasii in cauza.
    Normele de venit se stabilesc pe persoana si nu suporta alte corective in afara celor expres mentionate in textul ordonantei.
    Pentru meseriasii care desfasoara mai multe activitati la care impunerea se face pe baza de norme de venit, impozitul se stabileste in functie de norma de venit cea mai mare.
    In situatia in care un meserias exercita, pe langa meseria care se impune pe baza de norma de venit, si alte activitati colaterale pentru care nu sunt prevazute norme de venit, impunerea se face in functie de venitul efectiv realizat si nu poate fi mai mica decat impunerea care ar rezulta din norma de venit respectiva.
    Pentru contribuabilii care in exercitarea activitatii folosesc masini, dispozitive si scule, actionate de forta motrice, se vor avea in vedere norme de venit mai mari, iar daca nu exista elemente de comparatie in stabilirea unor norme echitabile, impunerea se va face la venitul efectiv.
    Pentru intreruperile de activitate ca urmare a unor cauze obiective, probate cu documente justificative, normele de venit se reduc proportional cu perioada nelucrata.
    Chiar daca, potrivit prevederilor art. 30 alin. (3) din ordonanta, contribuabilii nu sunt obligati sa conduca evidentele contabile stabilite prin legislatia in domeniu, acestia pot folosi chitantier si/sau bonier de comanda.
    In situatia in care organele fiscale constata venituri superioare normelor de venit, vor proceda la impunerea contribuabililor in cauza, pe baza venitului efectiv realizat.
    18. Pentru aplicarea prevederilor art. 9 din ordonanta, cu ocazia depunerii declaratiei de impunere, organul fiscal va solicita, pe langa alte elemente prevazute de formularul "Declaratie de impunere", si acte doveditoare privind varsta contribuabilului.
    Atat reducerea, cat si scutirea de impozit pentru persoana fizica se acorda pe baza de cerere depusa de aceasta o data cu inregistrarea declaratiei de impunere.
    In cazul asociatiilor familiale de meseriasi, scutirea sau reducerea prevazuta de ordonanta se aplica numai pentru norma ce revine persoanei care este indreptatita sa beneficieze de aceasta facilitate.
    Scutirea de la plata impozitului se acorda incepand cu anul urmator celui in care contribuabilii implinesc limitele de varsta mentionate.
    Pentru invalizi si persoanele cu handicap scutirea sau reducerea se acorda pentru anul in curs, incepand cu luna urmatoare depunerii actelor doveditoare.
    19. In sensul prevederilor art. 10 din ordonanta se supun impozitului forfetar atat carausii, cat si meseriasii care presteaza servicii sau executa lucrari in mod ambulant, fara a avea un atelier stabil de desfasurare a activitatii, precum si comerciantii care isi desfasoara activitatea in locuri publice de desfacere, ca de exemplu: piete, targuri, oboare, talciocuri, stradal si ambulant.
    In cazul asociatiilor familiale, impozitul forfetar se stabileste pentru fiecare membru al asociatiei familiale.
    Pentru intreruperile de activitate ca urmare a unor cauze obiective, probate cu documente justificative, impozitul forfetar trimestrial se reduce proportional cu perioada nelucrata.
    Contribuabilii nu conduc evidente contabile, dar pot utiliza chitantier si/sau bonier de comanda.
    Comerciantii care desfasoara activitate in puncte volante si ambulante au obligatia sa intocmeasca Nota de receptie si constatare de diferente cod 14-3-1/a, la care se anexeaza documentele de provenienta a marfurilor care trebuie sa se afle in permanenta asupra lor.
    In situatia in care organele fiscale constata venituri superioare celor care au stat la baza calcularii impozitului forfetar, vor proceda la impunerea contribuabililor in cauza, pe baza venitului efectiv realizat.
    20. Prevederile art. 11 alin. (1) din ordonanta se aplica si in cazul inchirierii de catre societatile comerciale a unor autoturisme, proprietate a persoanelor fizice, exploatate efectiv de detinatorul autoturismului respectiv sau de membrii familiei acestuia.
    Impozitul forfetar se modifica in cazul in care activitatea de taximetrie incepe sau se intrerupe in cursul trimestrului, respectiv se restrange la perioada in care se desfasoara aceasta activitate. In situatia incetarii activitatii in cursul trimestrului, persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitate de taximetrie sunt obligate sa depuna autorizatia de functionare, iar colaboratorii societatilor comerciale, sa prezinte organului fiscal o dovada eliberata de societatea comerciala, din care sa rezulte incetarea activitatii.
    De asemenea, impozitul se reduce proportional cu perioada in care se desfasoara activitatea si in caz de intreruperi temporare cauzate de accidente si spitalizare, precum si din alte cauze obiective, dovedite cu documente justificative.
    21. In cazul contribuabililor prevazuti la art. 11 alin. (2) din ordonanta, impozitul se calculeaza asupra venitului impozabil, prin aplicarea cotelor prevazute la art. 4 alin. (1) din aceasta.
    22. In sensul prevederilor art. 12 alin. (1) din ordonanta impunerea se face de catre organele fiscale mentionate pe formularul "Dispozitie de impunere-instiintare de plata", care se intocmeste de inspectorul fiscal, se avizeaza de seful serviciului si se aproba de conducatorul unitatii fiscale.
    Dispozitia de impunere-instiintare de plata constituie titlu de creanta si se transmite contribuabilului.
    23. Contribuabilul prevazut la art. 12 alin. (2) din ordonanta va prezenta organului fiscal la care se afla in evidenta, cu ocazia depunerii declaratiei de impunere, pana la data de 31 ianuarie a anului urmator, documentul doveditor privind achitarea impozitului in localitatea in care si-a desfasurat activitatea in mod temporar, pentru regularizarea platii impozitului, daca este cazul.
    24. Pentru aplicarea prevederilor art. 13 alin. (1) din ordonanta contribuabilii care se impun pe baza venitului efectiv realizat sunt obligati ca pana la data de 31 ianuarie a anului urmator sa depuna declaratia anuala de impunere pentru veniturile realizate in anul fiscal precedent.
    Anul fiscal incepe la data de 1 ianuarie a fiecarui an si se sfarseste la data de 31 decembrie a aceluiasi an.
    Contribuabilii care au desfasurat activitati in cursul anului, in mod temporar sau sezonier, si in alte localitati in afara celei de resedinta a activitatii, vor completa declaratia de impunere si cu veniturile obtinute si cu cheltuielile efectuate in acele localitati.
    25. Pentru aplicarea prevederilor art. 13 alin. (2) din ordonanta, in cazul inceperii activitatii in cursul anului impunerea se face pentru perioada ramasa pana la sfarsitul anului.
    26. Potrivit prevederilor art. 14 alin. (3) din ordonanta, impunerea se modifica, daca pe perioada de la inceputul anului si pana la data constatarii venitul impozabil a crescut sau s-a redus cu mai mult de 20% fata de venitul impozabil stabilit initial. In aceasta situatie impozitul provizoriu se recalculeaza pentru tot anul in curs.
    27. Potrivit prevederilor art. 14 alin. (4) din ordonanta, pentru contribuabilii impusi pe baza de norme de venit, care isi exercita activitatea pe perioade mai mici de un an, norma de venit se raporteaza la 360 de zile, iar rezultatul se inmulteste cu numarul zilelor de activitate, obtinandu-se venitul impozabil.
    28. Potrivit prevederilor art. 14 alin. (5) din ordonanta, pentru contribuabilii impusi pe baza forfetara, impozitul forfetar trimestrial se imparte la 90 de zile, iar rezultatul se inmulteste cu numarul zilelor de activitate, obtinandu-se astfel impozitul forfetar trimestrial de plata.
    29. In sensul prevederilor art. 15 alin. (4) din ordonanta, in cazul in care impunerea anuala se face dupa expirarea termenului de plata prevazut pentru trimestrul I, respectiv 15 martie, contribuabilul va plati cu titlu de impozit pentru trimestrul I al anului in curs, pana la aceasta data, o suma egala cu cuantumul impozitului aferent trimestrului IV al anului precedent.
    30. Potrivit prevederilor art. 16 alin. (1) din ordonanta, in cazul impunerii din oficiu organele fiscale vor avea in vedere pentru determinarea veniturilor impozabile mai multe metode:
    - aprecierea de catre organele fiscale a cifrei de afaceri, a cheltuielilor si a venitului impozabil, pe baza conditiilor de exercitare a activitatii si a semnelor exterioare referitoare la conditiile de trai ale contribuabilului;
    - comparatia cu cazuri similare de contribuabili care exercita activitatea in conditii asemanatoare si care realizeaza venituri aproximativ egale, iar elementele de diferentiere intre cazurile comparate trebuie sa fie de minima importanta;
    - calculul tehnic pe baza elementelor din declaratia de impunere, a constatarilor din actele intocmite de organele fiscale, a cantitatilor de produse finite si marfuri aflate in stoc, a stocurilor de materii prime si materiale, a cantitatilor de marfuri, materii prime si materiale rezultate din documentele justificative de provenienta a acestora, precum si orice alte elemente de natura sa serveasca la cuantificarea veniturilor realizate.

    III. Impozitul pe veniturile realizate din valorificarea, sub orice forma, a dreptului de autor sau a drepturilor conexe dreptului de autor, inclusiv de catre orice persoana care a dobandit aceste drepturi prin mostenire
    31. In sensul prevederilor art. 17 alin. (1) din ordonanta, constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creatie intelectuala in domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma concreta de exprimare si independent de valoarea si destinatia lor, asa cum sunt enumerate la art. 7 si 8 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.
    Drepturile conexe dreptului de autor sunt prezentate in titlul II din Legea nr. 8/1996, iar cesiunea drepturilor patrimoniale de autor este prezentata in titlul I cap. VII din aceeasi lege.
    Prin unitati platitoare se intelege entitatile prevazute la art. 21 alin. (2), art. 107 alin. (2) si la art. 109 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, precum si orice persoana careia titularul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe dreptului de autor ii cesioneaza exclusiv sau neexclusiv, in totalitate sau in parte, drepturile sale patrimoniale, cum ar fi: edituri, institutii de spectacol, organizatori de spectacol, organe de presa si altele asemenea.
    Prin organisme de gestiune colectiva se intelege persoanele juridice constituite prin libera asociere, care au ca obiect de activitate, in principal, colectarea si repartizarea drepturilor a caror gestiune le este incredintata de catre titulari in conformitate cu art. 124 din Legea nr. 8/1996.
    Prin copie privata se intelege reproducerea unei opere fara consimtamantul autorului, pentru uz personal sau pentru cercul normal al unei familii, cu conditia ca opera sa fie adusa anterior la cunostinta publica, iar reproducerea sa nu contravina exploatarii normale a operei si sa il prejudicieze pe autor sau pe titularul drepturilor de exploatare in conformitate cu art. 34 alin. (1) coroborat cu art. 107 alin. (1) din Legea nr. 8/1996.
    Prin remuneratie compensatorie pentru copia privata se intelege procentul de 5% din pretul de vanzare al suporturilor si aparatelor fabricate in tara, respectiv din valoarea inscrisa in documentele organelor vamale pentru suporturile si aparatele importate de care beneficiaza autorii operelor sonore sau audiovizuale ori fixate pe un suport grafic sau analog, impreuna cu editorii si, dupa caz, producatorii si artistii interpreti sau executanti, in conformitate cu art. 107 alin. (1) si (2) si cu art. 109 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996.
    Prin drept de suita se intelege dreptul pe care il are autorul de a primi 5% din pretul de vanzare al unei opere de arta plastica, in cazul vanzarii acesteia la licitatie publica sau prin intermediul unui agent comisionar ori de catre un comerciant, in baza art. 21 alin. (1) si (3) din Legea nr. 8/1996.
    32. Pentru veniturile prevazute la art. 17 alin. (2) din ordonanta impozitul se calculeaza prin aplicarea cotelor de impozit prevazute la art. 4 alin. (1) din aceasta.
    Venitul anual impozabil realizat pe o fractiune de an se considera venit anual impozabil.
    33. In sensul prevederilor art. 18 alin. (1) din ordonanta:
    Prin opere de arta plastica se intelege: operele de sculptura, pictura, grafica, gravura, litografie, scenografie, tapiserie, ceramica, plastica sticlei si a metalului, precum si operele de arta aplicata produselor destinate unei utilizari practice.
    In operele de arhitectura se includ si plansele, machetele si lucrarile grafice care formeaza proiectele de arhitectura.
    Se asimileaza operelor fotografice si orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei, cum sunt reproducerile facute dupa opere anterioare, indiferent daca acestea au fost aduse sau nu la cunostinta publica.
    Prin opere muzicale se intelege operele prevazute la art. 7 lit. c), operele dramatico-muzicale prevazute la art. 7 lit. d) si aranjamentele muzicale prevazute la art. 8 lit. a) din Legea nr. 8/1996.
    Prin opere stiintifice si alte opere decat cele prevazute la art. 8 lit. a) si b) din ordonanta se intelege conferintele, predicile, pledoariile, prelegerile, programele pentru calculator, precum si operele mentionate la art. 7 lit. b) si i) si la art. 8 lit. a) si b) din Legea nr. 8/1996, cu exceptia operelor literare.
    Prin prestatii artistice se intelege prestatiile executate de artistii executanti sau interpreti care, potrivit art. 95 din Legea nr. 8/1996, sunt: actorii, cantaretii, muzicienii, dansatorii si alte persoane care prezinta, canta, danseaza, recita, declama, joaca, interpreteaza, regizeaza, dirijeaza ori executa, in orice alta modalitate, o opera literara sau artistica, un spectacol de orice fel, inclusiv folcloric, de varietati ori de marionete.
    Prin opere literare, indiferent de gen, se intelege toate celelalte opere de creatie intelectuala care nu au fost enumerate anterior.
    In cazul in care prestarea unei anumite activitati presupune realizarea unor opere de naturi diferite, cotele forfetare se vor aplica distinct pentru fiecare tip de opera in parte.
    Daca nu este posibil sa se faca aceasta distinctie, se va aplica acea cota forfetara specifica destinatiei finale a activitatii prestate.
    34. Potrivit prevederilor art. 18 alin. (3) din ordonanta, venitul anual impozabil se determina, in cazul lucrarilor de arta monumentala, astfel:
    a) in cazul operelor de arta monumentala la care cheltuielile efective nu depasesc cota forfetara stabilita la alin. (1) lit. a) din ordonanta, venitul anual impozabil se determina prin scaderea din venitul brut realizat a acestor cheltuieli, fara a fi necesare documente justificative;
    b) in cazul operelor de arta monumentala la care cheltuielile efective depasesc cota forfetara stabilita la alin. (1) lit. a) din ordonanta, venitul anual impozabil se determina prin scaderea din venitul brut realizat a acestor cheltuieli, pe baza de documente justificative.
    35. Exemplu de calcul al impozitului potrivit prevederilor art. 19 din ordonanta:
    --------------------------------------------------------
    Data platii        Venitul impozabil        Impozitul
                             (lei)                (lei)
    --------------------------------------------------------
    3 mai 1998             4.500.000               750.000
    --------------------------------------------------------
    10 august 1998         2.300.000                -
    --------------------------------------------------------
    TOTAL:                 6.800.000             1.250.000
    --------------------------------------------------------
    Impozit de plata
    la 10 august 1998
    (1.250.000 lei -
    750.000 lei)                                   500.000
    -------------------------------------------------------
    30 octombrie 1998      2.850.000                 -
    -------------------------------------------------------
    TOTAL:                 9.650.000             1.995.000
    -------------------------------------------------------
    Impozit de plata la
    30 octombrie 1998
    (1.995.000 lei -
     1.250.000 lei)                                 745.000
    ---------------------------------------------------------

    36. Potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) din ordonanta, in cazul unei opere comune, in sensul art. 5 din Legea nr. 8/1996, impunerea veniturilor realizate de catre autori se face astfel:
    a) in cazul in care intre coautori exista o conventie in care se precizeaza proportia venitului care revine fiecaruia, impunerea se face separat, in functie de cota-parte care revine fiecaruia;
    b) in cazul in care intre coautori nu exista o conventie care sa precizeze cota-parte ce revine fiecaruia, impunerea se face separat, in mod egal, asupra veniturilor realizate de catre fiecare coautor.
    In cazul unei opere colective, in sensul art. 6 din Legea nr. 8/1996, impunerea se face astfel:
    a) in cazul in care exista o conventie intre autori si persoana fizica sau juridica din initiativa, sub responsabilitatea si sub numele careia a fost creata opera, prin care se stabileste cota-parte din drepturile patrimoniale ce revin coautorilor, in urma utilizarii operei, impunerea se face separat asupra veniturilor realizate de catre coautori;
    b) in lipsa unei astfel de conventii, impunerea se face in mod egal asupra veniturilor realizate din cesionarea drepturilor de autor.

    IV. Impozitul pe veniturile din inchirieri, din subinchirieri, din constituirea dreptului de uzufruct, uz sau abitatie, precum si din contracte de mandat si cesiune
    37. Potrivit prevederilor art. 24 alin. (3) din ordonanta, impozitul aferent veniturilor prevazute la art. 22 din aceeasi ordonanta, realizate de persoanele fizice nerezidente, se plateste de acestea sau de catre persoana fizica sau juridica cu care s-a incheiat contractul ori conventia, dupa caz.
    38. In sensul prevederilor art. 25 din ordonanta, impunerea se face de catre organele fiscale pe formularul "Dispozitie de impunere-instiintare de plata", care se intocmeste de catre inspectorul fiscal, se avizeaza de seful serviciului si se aproba de conducatorul institutiei fiscale.
    Dispozitia de impunere-instiintare de plata constituie titlu de creanta si se transmite contribuabilului.
    Impunerea se stabileste pana la sfarsitul anului fiscal, impozitul defalcandu-se pe trimestrele aferente perioadei cuprinse intre data inregistrarii declaratiei si finele anului.
    Aceste prevederi sunt aplicabile si persoanelor fizice nerezidente, in conformitate cu dispozitiile art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din Romania de persoane fizice si juridice nerezidente.
    In cazul majorarii sau al diminuarii veniturilor obtinute in cursul anului, impunerea se modifica in mod corespunzator.
    Pe baza declaratiei de incetare a sursei de venit, organul fiscal va restrange impunerea initiala la perioada in care contribuabilul a realizat venit, cu defalcarea corespunzatoare pe termenele de plata aferente acestei perioade.

    V. Impozitarea altor venituri
    39. Sunt impozitate, potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) din ordonanta, veniturile realizate de persoanele fizice din: colaborari de orice natura, cu sau fara conventie civila de prestari de servicii, desfasurate in afara unitatii la care sunt salariate persoanele fizice, castigurile angajatilor zilieri sau temporari, fara contract de munca, precum si indemnizatiile membrilor consiliilor de administratie, ale cenzorilor, membrilor adunarilor generale ale actionarilor, consilierilor care participa la sedintele consiliilor judetene sau locale ori la alte sedinte si ale membrilor diverselor comisii, pentru activitatea prestata.
    Orice alte venituri de natura similara celor prevazute la acest capitol se impun cu cotele mentionate mai sus.
    40. Prevederea art. 26 alin. (2) lit. b) din ordonanta se aplica persoanelor fizice care livreaza marfuri sau depun spre vanzare, in regim de consignatie, bunuri care depasesc sfera uzului casnic sau personal, in mod permanent sau cu un anumit grad de repetabilitate.
    Agentii economici si orice alte entitati care primesc spre vanzare marfuri sunt raspunzatori, potrivit legii, de retinerea si varsarea la termen a impozitului.
    41. Potrivit prevederilor art. 26 alin. (4) din ordonanta, persoanelor autorizate sa desfasoare activitati economice pe baza liberei initiative li se plateste suma bruta, acestea avand obligatia sa elibereze chitanta cu regim special (cod - 14 - 4 - 1) si sa isi inscrie venitul obtinut in evidenta contabila.
    42. Potrivit prevederilor art. 26 alin. (5) din ordonanta, impozitul se calculeaza asupra veniturilor realizate in cadrul aceleiasi luni, chiar daca acestea se cuvin pentru prestatii efectuate in lunile anterioare.
    43. Potrivit prevederilor art. 27 alin. (1) din ordonanta, sumele retinute ca impozit se vireaza la trezoreria statului la care este arondata unitatea platitoare de venit, in contul consiliului local pe a carui raza teritoriala aceasta isi are domiciliul fiscal sau sediul.
    44. Se supun prevederilor art. 29 alin. (1) din ordonanta premiile obtinute ca urmare a castigarii unor concursuri sau campionate, precum si castigurile obtinute din participarea la jocurile de noroc.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 706/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 706 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 706/1999
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu