Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 473 din 17 iunie 1996

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind procedura schimbului carnetelor cu certificate de proprietate si/sau al cupoanelor nominative de privatizare contra actiuni la societatile comerciale cu capital de stat care se privatizeaza in baza Legii nr. 55/1995, precum si la Fondurile Proprietatii Private, procedura de alocare a actiunile acestor societati comerciale si de certificare a calitatii de actionar ca urmare a schimbului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 749/1995

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 129 din 21 iunie 1996


SmartCity3


    In temeiul art. 17 din Legea nr. 55/1995,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Normele metodologice privind procedura schimbului carnetelor cu certificate de proprietate si/sau al cupoanelor nominative de privatizare contra actiuni la societatile comerciale cu capital de stat care se privatizeaza in baza Legii nr. 55/1995, precum si la Fondurile Proprietatii Private, procedura de alocare a actiunilor acestor societati comerciale si de certificare a calitatii de actionar ca urmare a schimbului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 749/1995, republicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 50 din 12 martie 1996, se modifica si se completeaza astfel:
    1. Alineatul (1) al articolului 18 se abroga, iar alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Titlurile de privatizare anulate se transmit de catre centrele de subscriere la Agentia Nationala pentru Privatizare, unde vor fi pastrate pana la incheierea etapei de alocare a actiunilor."
    2. Dupa alineatul (2) al articolului 25 se introduce un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins:
    "(3) In cazul in care au intervenit modificari ale capitalului social al unei societati comerciale dupa data de 31 decembrie 1995, mentionate in Registrul comertului de la Oficiul Registrului comertului competent, si nu au avut loc vanzari de actiuni potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 55/1995, numarul actiunilor luate in calcul la alocare va fi cel aferent capitalului social prevazut in cererea de inscriere de mentiuni, transferabil cu titlu gratuit in limita nivelului din lista societatilor comerciale aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 626/1995*), cu modificarile si completarile ulterioare, certificat de Fondul Proprietatii de Stat si Fondul Proprietatii Private."
    3. Alineatul (2) al articolului 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In cazul in care vor rezulta fractiuni de actiuni, se va aloca un numar intreg de actiuni, astfel incat sa fie asigurat gradul cel mai inalt de acoperire a numarului titlurilor de privatizare subscrise pentru respectiva societate comerciala. In vederea alocarii unui numar intreg de actiuni, valoarea nominala a acestora va fi considerata la 1.000 lei, in loc de 25.000 lei, prin cresterea corespunzatoare a numarului de actiuni, astfel incat, pe total, valoarea capitalului social sa nu fie afectata."
    4. Dupa alineatul (2) al articolului 26 se introduce un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Societatile comerciale prevazute la alineatul precedent, care au emis, pana in prezent, actiuni cu o valoare nominala mai mare de 1.000 lei, vor proceda la anularea acestora, la emiterea de actiuni cu valoare nominala de 1.000 lei, corespunzator prevederilor art. 63 din Legea nr. 31/1990, si la efectuarea inscrierii mentiunii respective in Registrul comertului de la Oficiul Registrului comertului competent."
    5. Alineatul (1) al articolului 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 27 - (1) Rezultatul alocarii actiunilor, respectiv indicele de alocare, va fi listat pentru fiecare societate comerciala si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei"
    6. Articolul 27 se completeaza cu un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Distribuirea efectiva a certificatelor de actionar se va face prin intermediul oficiilor postale din subordinea Regiei Autonome "Posta Romana". In acest scop, Regia Autonoma "Posta Romana" va presta serviciul de distribuire pe baza de conventie incheiata cu Fondul Proprietatii de Stat."
    7. Dupa capitolul IV se introduce capitolul IV^1, denumit "Procedura de alocare a actiunilor in cazul societatilor comerciale rezultate din divizarea sau fuziunea unor societati comerciale inscrise in lista prevazuta la art. 1 alin. (3) din Legea nr. 55/1995", care va avea urmatorul cuprins:

    "CAPITOLUL IV^1
    Procedura de alocare a actiunilor in cazul societatilor comerciale rezultate din divizarea sau fuziunea unor societati comerciale inscrise in lista prevazuta la art. 1 alin. (3) din Legea nr. 55/1995

    Art. 36^1
    Capitalul social aferent societatilor comerciale rezultate in urma divizarii sau fuziunii unor societati comerciale inscrise in lista aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 626/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, urmeaza regimul de privatizare stabilit pentru societatile comerciale din care provin.
    Art. 36^2
    (1) Fondul Proprietatii de Stat impreuna cu Fondurile Proprietatii Private vor transmite, in termen cel mult 10 zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Institutului de Management si Informatica, toate datele si informatiile cu privire la capitalul social (cu indicarea cotelor detinute de fiecare actionar sau grup de actionari), sediul, obiectul de activitate si codul fiscal al societatilor comerciale rezultate din divizarea societatilor comerciale inscrise in lista, inclusiv pentru cele din care au rezultat. Aceste date vor fi transmise pe suport magnetic, precum si sub forma scriptica, conform modelului prezentat in anexa nr. 4^1, atestate prin semnatura conducatorilor institutiilor mentionate. Aceleasi date se vor transmite si pentru societatile comerciale rezultate din fuzionarea unor societati comerciale inscrise in lista.
    (2) Pe masura primirii acestor informatii, Institutul de Management si Informatica va transmite secretariatelor judetene pentru urmarirea aplicarii Legii nr. 55/1995 situatia societatilor comerciale inscrise in lista aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 626/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, supuse divizarii sau, dupa caz, fuziunii, ale caror sedii se afla in raza lor teritoriala, precum si listingul fisierului cu cetatenii care au subscris pentru aceste societati comerciale, conform modelului prezentat in anexa nr. 4^2.
    (3) Secretariatele judetene pentru urmarirea aplicarii Legii nr. 55/1995 vor transmite respectivelor societati comerciale sau, in cazul in care persoana juridica inscrisa in lista a incetat, societatii comerciale care a preluat, in urma divizarii, cea mai mare cota de capital social, situatia cu cetatenii care au subscris pentru societatea comerciala inscrisa in lista.
    (4) In termen de 5 zile de la data primirii situatiei prevazute la alineatul precedent, societatile comerciale in cauza vor transmite cetatenilor indreptatiti scrisori recomandate cu confirmare de primire, conform modelului prezentat in anexa nr. 4^3, in vederea reformularii, de catre acestia, a optiunii initiale.
    Art. 36^3
    (1) Cetatenii care au subscris pentru societatile comerciale divizate, inscrise in lista aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 626/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, pot opta pentru:
    a) mentinerea optiunii pentru societatea comerciala inscrisa in lista, caz in care alocarea actiunilor se va face in limita capitalului privatizabil, cu titlu gratuit, ramas in urma divizarii;
    b) reformularea optiunii initiale, prin desemnarea uneia dintre societatile comerciale rezultate din divizarea societatii comerciale pentru care s-a depus optiunea initiala, caz in care alocarea actiunilor se va face in limita capitalului privatizabil, cu titlu gratuit, al acestor societati comerciale;
    c) Fondul Proprietatii Private la care societatea comerciala a fost arondata, in cazul privatizarii partiale sau integrale a unei societati comerciale rezultate din divizarea unei societati comerciale inscrise in lista.
    (2) In cazul in care s-au produs divizari ce au avut drept consecinta incetarea persoanei juridice inscrise in lista, societatile comerciale rezultate isi mentin obligatia de privatizare potrivit procedurilor instituite de Legea nr. 55/1995 si de prezentele norme metodologice, urmand ca, in situatia prevazuta la alin. (1) lit. a), mentinerea optiunii sa fie considerata a fi efectuata pentru societatea comerciala rezultata care a preluat cota cea mai mare de capital social.
    (3) In cazul in care, la societatile comerciale rezultate in urma divizarii, s-au efectuat privatizari partiale - stabilite prin contracte de vanzare-cumparare ferme, incheiate de catre Fondul Proprietatii de Stat cu diversi investitori -, avand ca rezultat diminuarea cotei de capital social destinate schimbului cu titlu gratuit, alocarea actiunilor, ca urmare a optiunilor formulate pentru acestea, se va face in limita capitalului ramas, transferabil cu titlu gratuit.
    Art. 36^4
    (1) Reformularea optiunii initiale se va face prin marcarea uneia dintre societatile comerciale inscrise in formular.
    (2) Formularele, marcate conform prevederilor alineatului precedent si semnate de titular, se vor depune la orice oficiu postal, pentru transmiterea lor catre societatile comerciale inscrise in lista aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 626/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Reformularea optiunii se poate face pana la data de 31 iulie 1996 inclusiv, numai cu privire la aceleasi titluri de privatizare care au facut obiectul cererii initiale de subscriere. Dovada reformularii optiunii in termen se face prin stampila oficiului postal, aplicata pe plicul care contine formularul.
    (4) In cazul in care pe formular sunt marcate doua sau mai multe societati comerciale, precum si cazul netransmiterii formularului in termen, ramane valabila optiunea formulata initial sau se vor aplica prevederile art. 36^3 alin. (2), dupa caz.
    Art. 36^5
    (1) Secretariatele judetene pentru urmarirea aplicarii Legii nr. 55/1995, impreuna cu conducerile societatilor comerciale in cauza, vor definitiva listele actionarilor, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 4^4, pana la data de 10 august 1996 inclusiv, pe baza optiunilor reformulate de cetatenii indreptatiti, pentru fiecare societate comerciala in parte.
    (2) Listele prevazute la alineatul precedent vor fi transmise de catre secretariatele judetene pentru urmarirea aplicarii Legii nr. 55/1995, prin intermediul societatilor de servicii informatice, al Institutului de Management si Informatica, pentru efectuarea alocarii.
    Art. 36^5
    (1) Optiunile formulate, in temeiul art. 5 din Legea nr. 55/1995, pentru societatile comerciale rezultate din divizarea unor societati comerciale inscrise in lista, raman valabil exprimate si se cumuleaza cu optiunile formulate de ceilalti cetateni, potrivit procedurii stabilite in prezentul capitol.
    (2) Alocarea actiunilor la societatile comerciale supuse divizarii, inscrise in lista, precum si la cele rezultate in urma divizarii acestora, se va efectua conform prevederilor prezentelor norme metodologice.
    Art. 36^7
    (1) In cazul societatilor comerciale inscrise in lista aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 626/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, care au fuzionat, avand ca efect constituirea unei noi societati comerciale, neinscrisa in lista, alocarea actiunilor se va face pe baza capitalului social rezultat, in functie de cota de gratuitate stabilita pentru societatea comerciala din lista, fuzionata, cu cel mai mare capital social.
    (2) Daca fuziunea a avut loc intre societati comerciale inscrise in lista si societati comerciale neinscrise in lista, alocarea actiunilor se va face pe baza cotelor de capital social privatizabil, cu titlu gratuit, al societatilor comerciale inscrise in lista. In cazul in care procentele de privatizare cu titlu gratuit ale societatilor comerciale inscrise in lista si care au fuzionat sunt diferite, la alocare se va avea in vedere procentul de privatizare cu titlul gratuit cel mai mare.
    Art. 36^8
    Prevederile prezentului capitol se aplica societatilor comerciale care au dobandit personalitate juridica pana la data de 31 martie 1996.
    8. Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 38. - Arhivarea si pastrarea cererilor de schimb, a documentelor justificative, precum si a titlurilor de privatizare depuse de catre cetateni se vor face pe o perioada de 5 ani de la data incheierii subscrierilor efectuate in conformitate cu prevederile Legii nr. 55/1995, de catre prefecturile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si a sectorului agricol Ilfov, cu respectarea normelor legale in materie."
    9. Dupa articolul 40 se introduce articolul 40^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 40^1 - Subscrierile efectuate de cetateni la societatile comerciale prevazute initial in lista societatilor comerciale aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 626/1995 si care, ulterior, nu se mai regasesc in lista societatilor comerciale aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 732/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, vor avea urmatorul regim de repartizare si alocare:
    a) in cazul in care la respectiva societate comerciala exclusa din lista exista cota destinata schimbului contra titluri de privatizare, subscrierile efectuate de cetateni se vor cumula cu subscrierile efectuate de persoane dintre cele mentionate la art. 5 din Legea nr. 55/1995, urmand ca alocarea acestora sa se faca potrivit prevederilor cap. IV din prezentele norme metodologice;
    b) in cazul in care la respectiva societate comerciala nu mai exista capital privatizabil cu titlu gratuit, subscrierile se vor considera a fi facute pentru Fondul Proprietatii Private la care aceasta a fost initial arondata.
    10. Anexa nr. 4 cuprinzand modelul certificatului de actionar pentru persoane fizice se inlocuieste cu formularul prevazut in anexa nr. 4^5 la prezenta hotarare.
    Art. 2
    Normele metodologice privind procedura schimbului carnetelor cu certificate de proprietate si/sau al cupoanelor nominative de privatizare contra actiuni la societatile comerciale cu capital de stat care se privatizeaza in baza Legii nr. 55/1995, precum si la Fondurile Proprietatii Private, procedura de alocare a actiunilor acestor societati comerciale si de certificare a calitatii de actionar ca urmare a schimbului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 749/1995, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se vor republica in Monitorul Oficial al Romaniei, dandu-se textelor o noua numerotare.
------------
    *) Hotararea Guvernului nr. 626/1995 a fost republicata, in temeiul art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 732/1995, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 225 bis din 30 septembrie 1995.


                      PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE VACAROIU

                               Contrasemneaza:
                               Ministru de stat,
                               presedintele Consiliului
                               pentru Coordonare,
                               Strategie si Reforma Economica,
                               Mircea Cosea

                               Presedintele Agentiei
                               Nationale pentru Privatizare,
                               Iacob Zelenco


    ANEXA 4^1

                       DATE SI INFORMATII
privind societatile comerciale rezultate din divizarea sau, dupa caz,
fuziunea unor societati comerciale cuprinse in lista*)

    1. Date referitoare la societatea comerciala din lista:
    - pozitia in lista;
    - denumirea;
    - codul fiscal;
    - sediul social;
    - capitalul social la 31 decembrie 1995;
    - cota de capital social destinata privatizarii cu titlu gratuit.
    2. Date referitoare la societatile comerciale rezultate in urma divizarii sau, dupa caz, a fuziunii:
--------------------------------------------------------------------------------
                                                               Capitalul
                                           Capitalul Capitalul social
                                  Capitalul  social     social   total
                                   social    aferent   aferent  (F.P.S.+
                                    la 31     F.P.P.    F.P.S.  F.P.P.)    Alti
Nr. Denumirea Codul Sediul Obiectul decembrie  pentru   pentru  pentru actionari
crt.        fiscal social  de       1995   transferul transferul transferul (mii
                         activitate (mii lei)  cu       cu      cu        lei/%)
                                              titlu    titlu   titlu
                                             gratuit  gratuit  gratuit
                                               (mii     (mii     (mii
                                              lei/%)   lei/%)   lei%)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------
    *) Datele prevazute in prezenta anexa se vor furniza pentru toate societatile comerciale incluse in lista si divizate, structurate pe fiecare astfel de societate.

    ANEXA 4^2

    Judetul:
    Societatea comerciala care a fost supusa
    procesului de divizare/fuziune, cuprinsa
    in lista aprobata prin Hotararea
    Guvernului nr. 626/1995, cu modificarile
    si completarile ulterioare, si la care
    au optat urmatorii cetateni:              Denumirea: ......................
                                              Pozitia in lista:
                                              Codul fiscal:
                                              Capitalul social
                                              (la 31 decembrie 1995):
                                              Cota procentuala
                                              de capital social
                                              privatizabil cu
                                              titlu gratuit:

--------------------------------------------------------------------------------
|Nr. | Numele | Prenumele | Prenumele  |  Codul  | Adresa |  Nr. de titluri de |
|crt.|        |           |  tatalui   | numeric |        | privatizare depuse |
|    |        |           |            |         |        |--------------------|
|    |        |           |            |         |        |  C.N.P. | C.C.P.   |
|----|--------|-----------|------------|---------|--------|--------------------|
|  0 |   1    |     2     |      3     |     4   |    5   |    6    |   7      |
--------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 4^3

    Domnului (doamnei) .........................................................
    Adresa: ....................................................................
    Va multumim ca ati participat la programul de privatizare in masa, subscriind in vederea dobandirii de actiuni la Societatea Comerciala..........., cu sediul in ...................., avand pozitia nr. .................. in lista aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 626/1995, republicata.
    Pentru a veni intru totul in intampinarea optiunii dumneavoastra de a obtine actiuni in schimbul titlurilor de privatizare pe care le-ati depus, va informam ca din societatea comerciala pentru care ati subscris s-au constituit urmatoarele societati comerciale*):
                                                                           _
    1 ....................................................................|_|
        (denumirea, sediul social, capitalul social si codul fiscal)
                                                                           _
    2 ....................................................................|_|
        (denumirea, sediul social, capitalul social si codul fiscal)

    Societatea comerciala inscrisa in lista, din divizarea careia au rezultat societatile comerciale  sus-mentionate, a fost arondata la Fondul Proprietatii Private ...............................................|_|


                                 Semnatura,
                         ...........................
    Daca doriti sa optati pentru una dintre acestea, aveti posibilitatea sa reformulati optiunea exprimata initial, marcand casuta din dreptul societatii comerciale la care doriti sa deveniti actionar. Va rugam sa transmiteti noua optiune in plicul in care ati primit aceasta scrisoare. Formularea noii optiuni nu va va costa nimic, raspunsul fiind platit.
    Precizam ca noua optiune poate fi reformulata si pentru Fondul Proprietatii Private la care a fost arondata societatea comerciala inscrisa in lista si divizata, caz in care va trebui sa marcati casuta din dreptul mentiunii referitoare la acest fond.
    In cazul in care nu va veti reformula optiunea si nu o veti depune la orice oficiu postal, pana cel mai tarziu la data de 31 iulie 1996 inclusiv, vom considera ca ramane valabila optiunea formulata de dumneavoastra initial. Acelasi lucru se va intampla si in situatia in care veti marca doua sau mai multe casute prevazute in dreptul societatilor comerciale enumerate mai sus.
    Va rugam sa certificati noua optiune prin semnatura dumneavoastra si sa o transmiteti societatii comerciale pentru care ati formulat optiunea initiala.
    Va multumim pentru intelegere si va rugam sa va ridicati certificatul de actionar in cel mai scurt timp dupa anuntarea oficiala a datei de incepere a distribuirii acestora pentru societatea comerciala aleasa de dumneavoastra.

-----------------
    *) Se vor mentiona societatile comerciale care mai au cota de capital social privatizabila cu titlu gratuit, rezultate in urma divizarii societatii comerciale cuprinse in lista, pentru care a optat respectivul cetatean.


    ANEXA 4^4

    Societatea comerciala cuprinsa in lista
    aprobata prin Hotararea Guvernului
    nr. 626/1995, cu modificarile si
    completarile ulterioare, care a fost
    supusa procesului de divizare             Denumirea: ......................

                                              Pozitia in lista:
                                              Codul fiscal:
                                              Capitalul social
                                              (la 31 decembrie 1995):
                                              Cota procentuala
                                              de capital social
                                              privatizabil cu titlu gratuit:
    Societatea comerciala rezultata din
    divizare, la care au optat
    urmatorii cetateni:                       Denumirea: ......................

                                              Pozitia in lista:
                                              Codul fiscal:
                                              Capitalul social
                                              (la 31 decembrie 1995):
                                              Cota procentuala
                                              de capital social
                                              privatizabil
                                              cu titlu gratuit:

--------------------------------------------------------------------------------
|Nr. | Numele | Prenumele | Prenumele  |  Codul  | Adresa |  Nr. de titluri de |
|crt.|        |           |  tatalui   | numeric |        | privatizare depuse |
|    |        |           |            |         |        |--------------------|
|    |        |           |            |         |        |  C.N.P. | C.C.P.   |
|----|--------|-----------|------------|---------|--------|--------------------|
|  0 |   1    |     2     |      3     |     4   |    5   |    6    |   7      |
--------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 4^5
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |                                                      |
| Societatea Comerciala |             ROMANIA                                  |
|                       | Societatea Comerciala ...............................| | ..................... | Sediul: .............................................| | ..................... | Capitalul social: ........ lei, din care ........lei |
|                       |             privatizabil prin cupoane si carnete     |
|                       | Numarul total de actiuni: .... din care .....aferente| |                       |  capitalului privatizabil prin cupoane si carnete    |
|                       | Codul fiscal: .... Nr. din Registrul comertului: ....|
|                       |                                                      |
| Codul fiscal: ....... |          CERTIFICAT DE ACTIONAR                      |
|                       |                                                      |
|                       |   Nr. ..........  data eliberarii: .............     |
|                       |                                                      |
|                       |      Se atesta calitatea de ACTIONAR a               |
| Actionar:             | Dlui (Dnei) ........................................ |
| ....................  |                     (numele, initiala, prenumele)    |
| (numele, initiala,    | Data si locul nasterii: ............................ |
|   prenumele)          | Actul de identitate: seria ... nr. ..... C.N.P.: ... |
| C.N.P.:.............  | Domiciliul: ........................................ |
| Nr. certificatului de | care este inscris in Registrul actionarilor la       |
| actionar: ........... | pozitia nr. ........../P fiind detinatorul unui      |
|                       | numar de .......... actiuni cu numerele de ordine    |
|                       | de la ........ la ........., in valoare nominala de  |
| Data eliberarii: .... | fiecare, cu un indice de alocare de  ...... , in     |
|                       | valoare totala de ......... lei.                     |
|                       | Actiunile au fost dobandite in urma alocarii prin    |
|                       | schimbarea unui numar de ........ cupoane nominative |
|                       | de privatizare, a unui numar de ......... carnete cu |
|                       | certificate de proprietate si a unui numar de .....  |
|                       | certificate de proprietate.                          |
| Semnatura actionarului                                                       |
| ..................... |           Semnatura administratorului,               |
|                       |       (conducatorul societatii comerciale)           |
|                       |         ...............................              |
                                                                               
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 473/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 473 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu