E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 456 din 29 iulie 1994

privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 223 din 18 august 1994


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 115 din Constitutia Romaniei si al celorlalte reglementari legale,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului este organul administratiei publice centrale de specialitate care aplica strategia dezvoltarii si politica Guvernului in domeniile amenajarii teritoriului, urbanismului, lucrarilor publice si constructiilor, cu respectarea autonomiei locale.
    Art. 2
    Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului are urmatoarele atributii:
    (1) organizeaza aplicarea legilor si hotararilor Guvernului, cu respectarea limitelor de autoritate si a principiului autonomiei agentilor economici, a institutiilor si autoritatilor administratiei locale;
    (2) fundamenteaza si asigura aplicarea politicii Guvernului in domeniile sale de activitate;
    (3) elaboreaza, propune masuri si actioneaza pentru aplicarea strategiilor Guvernului de reforme economico-sociale si de crestere economica, de restructurare si dezvoltare a activitatii in concordanta cu cerintele economiei de piata si sprijina accelerarea procesului de privatizare in domeniile sale de activitate; promoveaza sistemul institutional pentru dezvoltarea pietei libere a constructiilor;
    (4) analizeaza evolutia fenomenelor specifice domeniilor sale de activitate in corelare cu tendintele pe plan mondial, in scopul armonizarii acestora in conditiile statului de drept si ale economiei de piata.
    (5) optimizeaza activitatea de management in administratia centrala si participa la pregatirea specialistilor din administratia locala in domeniile sale de activitate;
    (6) initiaza sau elaboreaza, ori, dupa caz, avizeaza proiecte de acte normative - legi si hotarari ale Guvernului -, asigurand fundamentarea acestora pentru domeniile sale de activitate;
    (7) initiaza si negociaza, din imputernicirea Guvernului, incheierea de conventii, acorduri si alte intelegeri internationale sau propune acestuia intocmirea formelor de aderare la cele existente si ia masuri de aplicare a acestora;
    (8) reprezinta interesele statului in cadrul organismelor internationale, pe baza conventiilor, acordurilor si intelegerilor stabilite, si dezvolta relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organisme internationale interesate de domeniul sau de activitate;
    (9) asigura elaborarea Planului de amenajare a teritoriului national, ca sinteza a politicilor si planurilor sectoriale si locale de amenajare a teritoriului, urmarind armonizarea lor; verifica respectarea prevederilor acestuia, dupa aprobare, potrivit legii;
    (10) stabileste, impreuna cu autoritatile administratiei publice centrale si locale care au atributii in domeniu, masuri pentru protejarea zonelor cu valoare istorica, arhitecturala sau peisagistica, precum si pentru integrarea acestora in actiunile de modernizare a localitatilor si a zonelor aferente;
    (11) colaboreaza cu consiliile judetene si locale la elaborarea studiilor si programelor referitoare la dezvoltarea urbana si rurala, la constructia de locuinte si lucrarile tehnico-edilitare in vederea realizarii politicilor sectoriale din aceste domenii; participa la sustinerea operatiunilor urbanistice si de amenajare a teritoriului cu caracter pilot;
    (12) colaboreaza cu coordonatorii cadastrului general stabilit prin lege, pentru organizarea si realizarea cadastrului imobiliar-edilitar;
    (13) asigura evidenta terenurilor din domeniul privat al societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat si elibereaza certificatele de proprietate, conform legii;
    (14) asigura fundamentarea si elaborarea programelor referitoare la imbunatatirea si dezvoltarea fondului de lucrari publice;
    (15) analizeaza studiile de fezabilitate pentru lucrarile publice din competenta de aprobare a Guvernului si le prezinta Consiliului interministerial de avizare lucrari publice de interes national si locuinte sociale, sustinind necesitatea, oportunitatea si eficienta economica a acestora; participa la promovarea pentru aprobare a lucrarilor avizate, conform legii;
    (16) participa la fundamentarea si elaborarea programului anual de lucrari publice finantate de la bugetul de stat si din credite externe contractate sau garantate de stat, precum si a programului de locuinte;
    (17) initiaza si urmareste elaborarea programului de protectie antiseismica, inclusiv a programului pentru educarea populatiei privind comportarea in caz de seisme;
    (18) colaboreaza, prin serviciile publice descentralizate ale ministerului, cu autoritatile administratiei publice locale in actiunea de punere in siguranta a fondului construit existent;
    (19) participa la stabilirea masurilor organizatorice de actionare, pe plan central si local, in cazurile de seisme sau alunecari de teren, in cadrul sistemului national de aparare impotriva dezastrelor;
    (20) organizeaza activitatea de cercetare stiintifica de interes public in domeniile amenajarii teritoriului, urbanismului si pentru cresterea stabilitatii, sigurantei constructiilor si protectiei antiseismice;
    (21) organizeaza elaborarea, avizarea si aprobarea normativelor, prescriptiilor si reglementarilor tehnice pentru domeniile sale de activitate, in conditiile legii; organizeaza controlul privind aplicarea acestora;
    (22) organizeaza si asigura desfasurarea activitatii comisiilor de atestare tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii: verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu executia si experti tehnici;
    (23) organizeaza activitatea de agrementare tehnica pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii;
    (24) asigura, potrivit legii, indrumarea metodologica privind organizarea si desfasurarea licitatiilor pentru adjudecarea proiectarii si executarii lucrarilor publice finantate conform legii; participa cu reprezentantii sai in comisiile de licitatie;
    (25) participa la fundamentarea necesarului anual de fonduri de la bugetul de stat pentru lucrari publice, gospodarie comunala si locuinte;
    (26) exercita atributiile de ordonator principal de credite pentru lucrarile publice finantate de la bugetul de stat si din credite contractate sau garantate de stat, incredintate ministerului, in care sens:
    - raspunde de folosirea fondurilor de la bugetul de stat pentru realizarea lucrarilor publice pentru care a fost nominalizat ordonator principal de credite;
    - urmareste realizarea fondurilor contractate in baza acordurilor sau conventiilor interguvernamentale, atribuite ministerului;
    (27) exercita controlul de stat in domeniile constructiilor, lucrarilor publice, urbanismului si amenajarii teritoriului privind respectarea regimului de autorizare a constructiilor, precum si aplicarea sistemului calitatii cu privire la proiectarea, executarea, exploatarea si postutilizarea constructiilor; controlul se asigura prin Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, care este alcatuita dintr-o inspectie centrala si inspectii judetene si a municipiului Bucuresti;
    (28) editeaza publicatii de specialitate si de informare specifice domeniilor sale de activitate;
    (29) emite avizele si aprobarile de specialitate prevazute de lege, in domeniile sale de activitate;
    (30) asigura secretariatul Consiliului interministerial de avizare lucrari publice de interes national si locuinte sociale;
    (31) asigura secretariatul Centrului national pentru asezari umane (habitat);
    (32) asigura secretariatul Consiliului tehnic superior pentru coordonarea activitatii de punere in siguranta a fondului construit;
    (33) asigura secretariatul tehnic permanent al Comisiei centrale specializate pentru prevenirea si apararea impotriva efectelor seismelor si alunecarilor de teren;
    (34) asigura secretariatul comisiilor pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrarile de interes national, potrivit legii;
    (35) asigura secretariatul Comisiei de agrement tehnic in constructii;
    (36) indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniile sale de activitate.
    Art. 3
    (1) Structura organizatorica a Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului se pot organiza numai servicii sau birouri, precum si colective temporare prevazute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicata.
    (2) Secretariatul Consiliului interministerial de avizare lucrari publice de interes national si locuinte sociale, al Centrului national pentru asezari umane (habitat) si al comisiilor pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrarile de interes national functioneaza la nivel de directie.
    (3) Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului functioneaza la nivel de directie generala si este condusa de un inspector de stat sef, iar inspectiile componente ale acesteia functioneaza la nivel de directie si sunt conduse de cate un inspector sef.
    (4) Numarul maxim de posturi este de 325, exclusiv demnitarii.
    (5) Conducerea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului este asigurata de ministru.
    Pe langa ministru functioneaza un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileste prin ordin al ministrului.
    (6) In exercitarea atributiilor sale, ministerul colaboreaza cu celelalte ministere si organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritati publice locale si cu alte organisme interesate;
    (7) Ministrul conduce intreaga activitate a ministerului si il reprezinta in raporturile cu celelalte ministere, autoritati publice si organizatii, precum si cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate;
    (8) Atributiile, sarcinile si numarul de posturi pentru compartimentele din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului si se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului.
    Atributiile si sarcinile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministerului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului.
    Art. 4
    (1) Unitatile care functioneaza in subordinea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Structura organizatorica a unitatilor din subordinea ministerului se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului.
    Art. 5
    In exercitarea atributiilor sale, ministrul emite ordine si instructiuni.
    Art. 6
    Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului are in dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un numar de autoturisme stabilit potrivit normelor legale, in vigoare.
    Art. 7
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte din prezenta hotarare.
    Art. 8
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 795/1992 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, republicata in temeiul art. III din Hotararea Guvernului nr. 491/1993.
    (2) Incadrarea in numarul de posturi aprobate se va incheia in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

                PRIM-MINISTRU
              NICOLAE VACAROIU

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul lucrarilor publice
                        si amenajarii teritoriului,
                        Marin Cristea

                        Ministru de stat, ministrul
                        muncii si protectiei sociale,
                        Dan Mircea Popescu

                        Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Florin Georgescu

    ANEXA 1

     MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE SI AMENAJARII TERITORIULUI
     Numarul maxim de posturi 325
     (exclusiv demnitarii)

     MINISTRU
  - CONSILIERI
  - CONTROL FINANCIAR PROPRIU
  - DIRECTIA JURIDICA CONTENCIOS, PROBLEME SPECIALE SI RELATII PUBLICE
  - DIRECTIA GENERALA DE STRATEGIE
                         - DIRECTIA STRATEGIE SI REFORMA
                         - DIRECTIA COOPERARE EXTERNA
                         - DIRECTIA RESURSE UMANE SI ADMINISTRATIV
  - DIRECTIA GENERALA ECONOMICA
  - INSPECTIA DE STAT IN CONSTRUCTII, LUCRARI PUBLICE, URBANISM SI
    AMENAJAREA TERITORIULUI
                         - INSPECTIA PENTRU CONTROL, PROIECTARE SI
                           DISCIPLINA IN URBANISM
                         - INSPECTIA PENTRU CONTROL, EXECUTIE SI
                           SISTEME DE CALITATE
  - SECRETAR DE STAT
                   - DIRECTIA GENERALA LUCRARI PUBLICE
                              - DIRECTIA LUCRARI PUBLICE SI LOCUINTE
                              - DIRECTIA LICITATII SI CONSTRUCTII
                              - DIRECTIA SERVICIILOR DE GOSPODARIRE COMUNALA
                   - SECRETARIATUL CONSILIULUI INTERMINISTERIAL DE AVIZARE
                     LUCRARI PUBLICE DE INTERES NATIONAL SI LOCUINTE SOCIALE
                   - DIRECTIA GENERALA REGLEMENTARI SI ATESTARI TEHNICE
                               - DIRECTIA PROGRAME DE CERCETARE SI REGLEMENTARI
                                 TEHNICE
                   - DIRECTIA AGREMENTE SI ATESTARI TEHNICE
                   - DIRECTIA PROTECTIE ANTISEISMICA SI PREVENIRE A DEZASTRELOR
  - SECRETAR DE STAT
                   - DIRECTIA GENERALA AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM
                                 - DIRECTIA AMENAJAREA TERITORIULUI NATIONAL
                                 - SECRETARIATUL CONSILIILOR PENTRU EFECTUAREA
                                   CERCETARII PREALABILE IN VEDEREA DECLARARII
                                   UTILITATII PUBLICE PENTRU LUCRARI DE INTERES
                                   NATIONAL
                                 - DIRECTIA URBANISM
                   - DIRECTIA CADASTRU IMOBILIAR EDILITAR SI
                     GESTIUNEA LOCALITATILOR
                   - SECRETARIATUL CENTRULUI NATIONAL PENTRU ASEZARI
                     UMANE (HABITAT)

    ANEXA 2
                      UNITATILE
care functioneaza in subordinea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului
------------------------------------------------------------------------------
Nr.          Denumirea unitatii                         Sursa de finantare
crt.
------------------------------------------------------------------------------
  1. Inspectiile judetene si a municipiului Bucuresti
in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea
teritoriului*)                                           Venituri extrabugetare
  2. Institutul de Cercetari in Constructii si Economia
Constructiilor - INCERC                                  Venituri extrabugetare
  3. Institutul de Cercetare, Proiectare in Urbanism si
Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT                   Venituri extrabugetare
  4. Centrul de Documentare pentru Constructii,
Arhitectura, Urbanism si Amenajarea                      Venituri extrabugetare
Teritoriului - CDCAS
                                                                              
    *) Functioneaza ca servicii publice descentralizate ale ministerului si sunt componente ale Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, organizata in cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului ca inspectie centrala.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 456/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 456 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 456/1994
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu