E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 456 din 29 iulie 1994

privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 223 din 18 august 1994


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 115 din Constitutia Romaniei si al celorlalte reglementari legale,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului este organul administratiei publice centrale de specialitate care aplica strategia dezvoltarii si politica Guvernului in domeniile amenajarii teritoriului, urbanismului, lucrarilor publice si constructiilor, cu respectarea autonomiei locale.
    Art. 2
    Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului are urmatoarele atributii:
    (1) organizeaza aplicarea legilor si hotararilor Guvernului, cu respectarea limitelor de autoritate si a principiului autonomiei agentilor economici, a institutiilor si autoritatilor administratiei locale;
    (2) fundamenteaza si asigura aplicarea politicii Guvernului in domeniile sale de activitate;
    (3) elaboreaza, propune masuri si actioneaza pentru aplicarea strategiilor Guvernului de reforme economico-sociale si de crestere economica, de restructurare si dezvoltare a activitatii in concordanta cu cerintele economiei de piata si sprijina accelerarea procesului de privatizare in domeniile sale de activitate; promoveaza sistemul institutional pentru dezvoltarea pietei libere a constructiilor;
    (4) analizeaza evolutia fenomenelor specifice domeniilor sale de activitate in corelare cu tendintele pe plan mondial, in scopul armonizarii acestora in conditiile statului de drept si ale economiei de piata.
    (5) optimizeaza activitatea de management in administratia centrala si participa la pregatirea specialistilor din administratia locala in domeniile sale de activitate;
    (6) initiaza sau elaboreaza, ori, dupa caz, avizeaza proiecte de acte normative - legi si hotarari ale Guvernului -, asigurand fundamentarea acestora pentru domeniile sale de activitate;
    (7) initiaza si negociaza, din imputernicirea Guvernului, incheierea de conventii, acorduri si alte intelegeri internationale sau propune acestuia intocmirea formelor de aderare la cele existente si ia masuri de aplicare a acestora;
    (8) reprezinta interesele statului in cadrul organismelor internationale, pe baza conventiilor, acordurilor si intelegerilor stabilite, si dezvolta relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organisme internationale interesate de domeniul sau de activitate;
    (9) asigura elaborarea Planului de amenajare a teritoriului national, ca sinteza a politicilor si planurilor sectoriale si locale de amenajare a teritoriului, urmarind armonizarea lor; verifica respectarea prevederilor acestuia, dupa aprobare, potrivit legii;
    (10) stabileste, impreuna cu autoritatile administratiei publice centrale si locale care au atributii in domeniu, masuri pentru protejarea zonelor cu valoare istorica, arhitecturala sau peisagistica, precum si pentru integrarea acestora in actiunile de modernizare a localitatilor si a zonelor aferente;
    (11) colaboreaza cu consiliile judetene si locale la elaborarea studiilor si programelor referitoare la dezvoltarea urbana si rurala, la constructia de locuinte si lucrarile tehnico-edilitare in vederea realizarii politicilor sectoriale din aceste domenii; participa la sustinerea operatiunilor urbanistice si de amenajare a teritoriului cu caracter pilot;
    (12) colaboreaza cu coordonatorii cadastrului general stabilit prin lege, pentru organizarea si realizarea cadastrului imobiliar-edilitar;
    (13) asigura evidenta terenurilor din domeniul privat al societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat si elibereaza certificatele de proprietate, conform legii;
    (14) asigura fundamentarea si elaborarea programelor referitoare la imbunatatirea si dezvoltarea fondului de lucrari publice;
    (15) analizeaza studiile de fezabilitate pentru lucrarile publice din competenta de aprobare a Guvernului si le prezinta Consiliului interministerial de avizare lucrari publice de interes national si locuinte sociale, sustinind necesitatea, oportunitatea si eficienta economica a acestora; participa la promovarea pentru aprobare a lucrarilor avizate, conform legii;
    (16) participa la fundamentarea si elaborarea programului anual de lucrari publice finantate de la bugetul de stat si din credite externe contractate sau garantate de stat, precum si a programului de locuinte;
    (17) initiaza si urmareste elaborarea programului de protectie antiseismica, inclusiv a programului pentru educarea populatiei privind comportarea in caz de seisme;
    (18) colaboreaza, prin serviciile publice descentralizate ale ministerului, cu autoritatile administratiei publice locale in actiunea de punere in siguranta a fondului construit existent;
    (19) participa la stabilirea masurilor organizatorice de actionare, pe plan central si local, in cazurile de seisme sau alunecari de teren, in cadrul sistemului national de aparare impotriva dezastrelor;
    (20) organizeaza activitatea de cercetare stiintifica de interes public in domeniile amenajarii teritoriului, urbanismului si pentru cresterea stabilitatii, sigurantei constructiilor si protectiei antiseismice;
    (21) organizeaza elaborarea, avizarea si aprobarea normativelor, prescriptiilor si reglementarilor tehnice pentru domeniile sale de activitate, in conditiile legii; organizeaza controlul privind aplicarea acestora;
    (22) organizeaza si asigura desfasurarea activitatii comisiilor de atestare tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii: verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu executia si experti tehnici;
    (23) organizeaza activitatea de agrementare tehnica pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii;
    (24) asigura, potrivit legii, indrumarea metodologica privind organizarea si desfasurarea licitatiilor pentru adjudecarea proiectarii si executarii lucrarilor publice finantate conform legii; participa cu reprezentantii sai in comisiile de licitatie;
    (25) participa la fundamentarea necesarului anual de fonduri de la bugetul de stat pentru lucrari publice, gospodarie comunala si locuinte;
    (26) exercita atributiile de ordonator principal de credite pentru lucrarile publice finantate de la bugetul de stat si din credite contractate sau garantate de stat, incredintate ministerului, in care sens:
    - raspunde de folosirea fondurilor de la bugetul de stat pentru realizarea lucrarilor publice pentru care a fost nominalizat ordonator principal de credite;
    - urmareste realizarea fondurilor contractate in baza acordurilor sau conventiilor interguvernamentale, atribuite ministerului;
    (27) exercita controlul de stat in domeniile constructiilor, lucrarilor publice, urbanismului si amenajarii teritoriului privind respectarea regimului de autorizare a constructiilor, precum si aplicarea sistemului calitatii cu privire la proiectarea, executarea, exploatarea si postutilizarea constructiilor; controlul se asigura prin Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, care este alcatuita dintr-o inspectie centrala si inspectii judetene si a municipiului Bucuresti;
    (28) editeaza publicatii de specialitate si de informare specifice domeniilor sale de activitate;
    (29) emite avizele si aprobarile de specialitate prevazute de lege, in domeniile sale de activitate;
    (30) asigura secretariatul Consiliului interministerial de avizare lucrari publice de interes national si locuinte sociale;
    (31) asigura secretariatul Centrului national pentru asezari umane (habitat);
    (32) asigura secretariatul Consiliului tehnic superior pentru coordonarea activitatii de punere in siguranta a fondului construit;
    (33) asigura secretariatul tehnic permanent al Comisiei centrale specializate pentru prevenirea si apararea impotriva efectelor seismelor si alunecarilor de teren;
    (34) asigura secretariatul comisiilor pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrarile de interes national, potrivit legii;
    (35) asigura secretariatul Comisiei de agrement tehnic in constructii;
    (36) indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniile sale de activitate.
    Art. 3
    (1) Structura organizatorica a Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului se pot organiza numai servicii sau birouri, precum si colective temporare prevazute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicata.
    (2) Secretariatul Consiliului interministerial de avizare lucrari publice de interes national si locuinte sociale, al Centrului national pentru asezari umane (habitat) si al comisiilor pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrarile de interes national functioneaza la nivel de directie.
    (3) Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului functioneaza la nivel de directie generala si este condusa de un inspector de stat sef, iar inspectiile componente ale acesteia functioneaza la nivel de directie si sunt conduse de cate un inspector sef.
    (4) Numarul maxim de posturi este de 325, exclusiv demnitarii.
    (5) Conducerea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului este asigurata de ministru.
    Pe langa ministru functioneaza un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileste prin ordin al ministrului.
    (6) In exercitarea atributiilor sale, ministerul colaboreaza cu celelalte ministere si organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritati publice locale si cu alte organisme interesate;
    (7) Ministrul conduce intreaga activitate a ministerului si il reprezinta in raporturile cu celelalte ministere, autoritati publice si organizatii, precum si cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate;
    (8) Atributiile, sarcinile si numarul de posturi pentru compartimentele din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului si se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului.
    Atributiile si sarcinile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministerului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului.
    Art. 4
    (1) Unitatile care functioneaza in subordinea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Structura organizatorica a unitatilor din subordinea ministerului se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului.
    Art. 5
    In exercitarea atributiilor sale, ministrul emite ordine si instructiuni.
    Art. 6
    Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului are in dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un numar de autoturisme stabilit potrivit normelor legale, in vigoare.
    Art. 7
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte din prezenta hotarare.
    Art. 8
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 795/1992 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, republicata in temeiul art. III din Hotararea Guvernului nr. 491/1993.
    (2) Incadrarea in numarul de posturi aprobate se va incheia in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

                PRIM-MINISTRU
              NICOLAE VACAROIU

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul lucrarilor publice
                        si amenajarii teritoriului,
                        Marin Cristea

                        Ministru de stat, ministrul
                        muncii si protectiei sociale,
                        Dan Mircea Popescu

                        Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Florin Georgescu

    ANEXA 1

     MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE SI AMENAJARII TERITORIULUI
     Numarul maxim de posturi 325
     (exclusiv demnitarii)

     MINISTRU
  - CONSILIERI
  - CONTROL FINANCIAR PROPRIU
  - DIRECTIA JURIDICA CONTENCIOS, PROBLEME SPECIALE SI RELATII PUBLICE
  - DIRECTIA GENERALA DE STRATEGIE
                         - DIRECTIA STRATEGIE SI REFORMA
                         - DIRECTIA COOPERARE EXTERNA
                         - DIRECTIA RESURSE UMANE SI ADMINISTRATIV
  - DIRECTIA GENERALA ECONOMICA
  - INSPECTIA DE STAT IN CONSTRUCTII, LUCRARI PUBLICE, URBANISM SI
    AMENAJAREA TERITORIULUI
                         - INSPECTIA PENTRU CONTROL, PROIECTARE SI
                           DISCIPLINA IN URBANISM
                         - INSPECTIA PENTRU CONTROL, EXECUTIE SI
                           SISTEME DE CALITATE
  - SECRETAR DE STAT
                   - DIRECTIA GENERALA LUCRARI PUBLICE
                              - DIRECTIA LUCRARI PUBLICE SI LOCUINTE
                              - DIRECTIA LICITATII SI CONSTRUCTII
                              - DIRECTIA SERVICIILOR DE GOSPODARIRE COMUNALA
                   - SECRETARIATUL CONSILIULUI INTERMINISTERIAL DE AVIZARE
                     LUCRARI PUBLICE DE INTERES NATIONAL SI LOCUINTE SOCIALE
                   - DIRECTIA GENERALA REGLEMENTARI SI ATESTARI TEHNICE
                               - DIRECTIA PROGRAME DE CERCETARE SI REGLEMENTARI
                                 TEHNICE
                   - DIRECTIA AGREMENTE SI ATESTARI TEHNICE
                   - DIRECTIA PROTECTIE ANTISEISMICA SI PREVENIRE A DEZASTRELOR
  - SECRETAR DE STAT
                   - DIRECTIA GENERALA AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM
                                 - DIRECTIA AMENAJAREA TERITORIULUI NATIONAL
                                 - SECRETARIATUL CONSILIILOR PENTRU EFECTUAREA
                                   CERCETARII PREALABILE IN VEDEREA DECLARARII
                                   UTILITATII PUBLICE PENTRU LUCRARI DE INTERES
                                   NATIONAL
                                 - DIRECTIA URBANISM
                   - DIRECTIA CADASTRU IMOBILIAR EDILITAR SI
                     GESTIUNEA LOCALITATILOR
                   - SECRETARIATUL CENTRULUI NATIONAL PENTRU ASEZARI
                     UMANE (HABITAT)

    ANEXA 2
                      UNITATILE
care functioneaza in subordinea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului
------------------------------------------------------------------------------
Nr.          Denumirea unitatii                         Sursa de finantare
crt.
------------------------------------------------------------------------------
  1. Inspectiile judetene si a municipiului Bucuresti
in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea
teritoriului*)                                           Venituri extrabugetare
  2. Institutul de Cercetari in Constructii si Economia
Constructiilor - INCERC                                  Venituri extrabugetare
  3. Institutul de Cercetare, Proiectare in Urbanism si
Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT                   Venituri extrabugetare
  4. Centrul de Documentare pentru Constructii,
Arhitectura, Urbanism si Amenajarea                      Venituri extrabugetare
Teritoriului - CDCAS
                                                                              
    *) Functioneaza ca servicii publice descentralizate ale ministerului si sunt componente ale Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, organizata in cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului ca inspectie centrala.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 456/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 456 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    We have a direct genuine provider for BG/SBLC specifically for lease, at leasing price of 4+2 of face value, Issuance by HSBC London/Hong Kong or any other AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. Contact : Mr. DARREN C CHENG Email:Darrencraig002@gmail.com Skype ID: Darrencraig002@gmail.com Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. All inquires to Mr. Darren should include the following minimum information so I can quickly address your needs: Complete contact information: What exactly do you need? How long do you need it for? Are you a principal borrower or a broker? Contact me for more details. Whatsapp: +19733700521
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Sunteți interesat să obțineți profituri din tranzacțiile de opțiuni binare și investiții în criptocurrency, dar nu ați făcut acest lucru din cauza comercianților falsi de aici? Nu vă faceți griji, pentru că un comerciant real și autentic, cu cunoștințe vaste despre tranzacțiile binare, este aici pentru a vă ajuta să vă realizați visurile de a-l face imens de la tranzacționare. Trimiteți imediat un e-mail la tradezonewithelizabethcarlin@gmail.com și permiteți-i să vă schimbe viața în bine.
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 456/1994
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu