E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 456 din 29 iulie 1994    * Republicata

privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 46 din  5 martie 1996


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. II din Hotararea Guvernului nr. 70 din 12 februarie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 39 din 23 februarie 1996.
    Hotararea Guvernului nr. 456 din 29 iulie 1994 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 223 din 18 august 1994 si a mai fost modificata prin Hotararea Guvernului nr. 354 din 30 mai 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 113 din 5 iunie 1995.

    Art. 1
    Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului este organul administratiei publice centrale de specialitate care aplica strategia dezvoltarii si politica Guvernului in domeniile amenajarii teritoriului, urbanismului, lucrarilor publice si constructiilor, cu respectarea autonomiei locale.
    Art. 2
    Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului are urmatoarele atributii:
    (1) organizeaza aplicarea legilor si a hotararilor Guvernului, cu respectarea limitelor de autoritate si a principiului autonomiei agentilor economici, a institutiilor si autoritatilor administratiei locale;
    (2) fundamenteaza si asigura aplicarea politicii Guvernului in domeniile sale de activitate;
    (3) elaboreaza, propune masuri si actioneaza pentru aplicarea strategiilor Guvernului de reforme economico-sociale si de crestere economica, de restructurare si dezvoltare a activitatii in concordanta cu cerintele economiei de piata si sprijina accelerarea procesului de privatizare in domeniile sale de activitate; promoveaza sistemul institutional pentru dezvoltarea pietei libere a constructiilor;
    (4) analizeaza evolutia fenomenelor specifice domeniilor sale de activitate in corelare cu tendintele pe plan mondial, in scopul armonizarii acestora in conditiile statului de drept si ale economiei de piata;
    (5) optimizeaza activitatea de management in administratia centrala si participa la pregatirea specialistilor din administratia locala in domeniile sale de activitate;
    (6) initiaza sau elaboreaza ori, dupa caz, avizeaza proiecte de acte normative - legi si hotarari ale Guvernului -, asigurand fundamentarea acestora pentru domeniile sale de activitate;
    (7) initiaza si negociaza, din imputernicirea Guvernului, incheierea de conventii, acorduri si alte intelegeri internationale sau propune acestuia intocmirea formelor de aderare la cele existente si ia masuri de aplicare a acestora;
    (8) reprezinta interesele statului in cadrul organismelor internationale, pe baza conventiilor, acordurilor si intelegerilor stabilite, si dezvolta relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organisme internationale interesate de domeniul sau de activitate;
    (9) asigura elaborarea Planului de amenajare a teritoriului national, ca sinteza a politicilor si planurilor sectoriale si locale de amenajare a teritoriului, urmarind armonizarea lor; verifica respectarea prevederilor acestuia, dupa aprobare, potrivit legii;
    (10) stabileste, impreuna cu autoritatile administratiei publice centrale si locale care au atributii in domeniu, masuri pentru protejarea zonelor cu valoare istorica, arhitecturala sau peisagistica, precum si pentru integrarea acestora in actiunile de modernizare a localitatilor si a zonelor aferente;
    (11) colaboreaza cu consiliile judetene si locale la elaborarea studiilor si programelor referitoare la dezvoltarea urbana si rurala, la constructia de locuinte si la lucrarile tehnico-edilitare in vederea realizarii politicilor sectoriale din aceste domenii; participa la sustinerea operatiunilor urbanistice si de amenajare a teritoriului cu caracter pilot;
    (12) colaboreaza cu coordonatorii cadastrului general stabilit prin lege, pentru organizarea si realizarea cadastrului imobiliar-edilitar;
    (13) asigura evidenta terenurilor din domeniul privat al societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat si elibereaza certificatele de proprietate, conform legii;
    (14) asigura fundamentarea si elaborarea programelor referitoare la imbunatatirea si dezvoltarea fondului de lucrari publice;
    (15) analizeaza studiile de fezabilitate pentru lucrarile publice din competenta de aprobare a Guvernului si le prezinta Consiliului interministerial de avizare lucrari publice de interes national si locuinte sociale, sustinand necesitatea, oportunitatea si eficienta economica a acestora; participa la promovarea pentru aprobare a lucrarilor avizate, conform legii;
    (16) participa la fundamentarea si elaborarea programului anual de lucrari publice finantate de la bugetul de stat si din credite externe contractate sau garantate de stat, precum si a programului de locuinte;
    (17) initiaza si urmareste elaborarea programului de protectie antiseismica, inclusiv a programului pentru educarea populatiei privind comportarea in caz de seisme;
    (18) colaboreaza, prin serviciile publice descentralizate ale ministerului, cu autoritatile administratiei publice locale in actiunea de punere in siguranta a fondului construit existent;
    (19) participa la stabilirea masurilor organizatorice de actionare, pe plan central si local, in cazurile de seisme sau alunecari de teren, in cadrul sistemului national de aparare impotriva dezastrelor;
    (20) organizeaza activitatea de cercetare stiintifica de interes public in domeniile amenajarii teritoriului, urbanismului si pentru cresterea stabilitatii, sigurantei constructiilor si protectiei antiseismice;
    (21) organizeaza elaborarea, avizarea si aprobarea normativelor, prescriptiilor si reglementarilor tehnice pentru domeniile sale de activitate, in conditiile legii; organizeaza controlul privind aplicarea acestora;
    (22) organizeaza si asigura desfasurarea activitatii comisiilor de atestare tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii: verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu executia si experti tehnici;
    (23) organizeaza activitatea de agrementare tehnica pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii;
    (24) asigura, potrivit legii, indrumarea metodologica privind organizarea si desfasurarea licitatiilor pentru adjudecarea proiectarii si executarii lucrarilor publice finantate conform legii; participa cu reprezentantii sai in comisiile de licitatie;
    (25) participa la fundamentarea necesarului anual de fonduri de la bugetul de stat pentru lucrari publice, gospodarie comunala si locuinte;
    (26) exercita atributiile de ordonator principal de credite pentru lucrarile publice finantate de la bugetul de stat si din credite contractate sau garantate de stat, incredintate ministerului, in care sens:
    - raspunde de folosirea fondurilor de la bugetul de stat pentru realizarea lucrarilor publice pentru care a fost nominalizat ordonator principal de credite;
    - urmareste utilizarea fondurilor contractate in baza acordurilor sau conventiilor interguvernamentale, atribuite ministerului;
    (27) exercita controlul de stat cu privire la respectarea regimului de autorizare a constructiilor si la aplicarea unitara a prevederilor sistemului calitatii in constructii, in toate etapele si componentele acestuia; controlul de stat se exercita de catre Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, organizata in cadrul ministerului ca inspectie centrala, si de catre inspectiile in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului judetene si a municipiului Bucuresti, subordonate acesteia, care functioneaza ca servicii publice descentralizate ale ministerului;
    (28) editeaza publicatii de specialitate si de informare specifice domeniilor sale de activitate;
    (29) emite avizele si aprobarile de specialitate prevazute de lege, in domeniile sale de activitate;
    (30) asigura secretariatul Consiliului interministerial de avizare lucrari publice de interes national si locuinte sociale;
    (31) asigura secretariatul Centrului national pentru asezari umane (habitat);
    (32) asigura secretariatul Consiliului tehnic superior pentru coordonarea activitatii de punere in siguranta a fondului construit;
    (33) asigura secretariatul tehnic permanent al Comisiei centrale specializate pentru prevenirea si apararea impotriva efectelor seismelor si alunecarilor de teren;
    (34) asigura secretariatul comisiilor pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrarile de interes national, potrivit legii;
    (35) asigura secretariatul Comisiei de agrement tehnic in constructii;
    (36) indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniile sale de activitate.
    Art. 3
    (1) Structura organizatorica a Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, se pot organiza numai servicii sau birouri, precum si colective temporare prevazute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicata.
    (2) Secretariatul Consiliului interministerial de avizare lucrari publice de interes national si locuinte sociale, al Centrului national pentru asezari umane (habitat) si al comisiilor pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrarile de interes national functioneaza la nivel de directie.
    (3) Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului functioneaza la nivel de directie generala si este condusa de un inspector de stat sef, iar inspectiile componente ale acesteia functioneaza la nivel de directie si sunt conduse de cate un inspector sef.
    (4) Numarul maxim de posturi este de 325, exclusiv demnitarii.
    (5) Conducerea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului este asigurata de ministru.
    Pe langa ministru functioneaza un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileste prin ordin al ministrului.
    (6) In exercitarea atributiilor sale, ministerul colaboreaza cu celelalte ministere si organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritati publice locale si cu alte organisme interesate.
    (7) Ministrul conduce intreaga activitate a ministerului si il reprezinta in raporturile cu celelalte ministere, autoritati publice si organizatii, precum si cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate.
    (8) Atributiile, sarcinile si numarul de posturi pentru compartimentele din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului si se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului.
    Atributiile si sarcinile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului.
    (9) Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului si inspectiile teritoriale din subordinea acesteia se organizeaza si functioneaza potrivit Regulamentului de organizare si functionare prevazut in anexa nr. 3.
    Art. 4
    (1) Unitatile care functioneaza in subordinea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Structura organizatorica a unitatilor din subordinea ministerului se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului.
    Art. 5
    In exercitarea atributiilor sale, ministrul emite ordine si instructiuni.
    Art. 6
    (1) Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului are in dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un numar de autoturisme stabilit potrivit normelor legale in vigoare.
    (2) Inspectiile in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, judetene si a municipiului Bucuresti, au in dotare, in medie, cate 4 autovehicule cu un consum lunar de carburanti de 450 litri/luna/autovehicul, repartizate prin decizie a inspectorului de stat sef.
    (3) Autovehiculele utilizate de Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului si cele din dotarea inspectiilor teritoriale din subordinea acesteia vor purta insemnele "Inspectia de stat in constructii".
    Art. 7
    (1) Prefecturile impreuna cu consiliile judetele si consiliile locale vor sprijini asigurarea spatiilor corespunzatoare pentru desfasurarea activitatii inspectiilor teritoriale din subordinea inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului.
    (2) In localitatile in care aceste inspectii nu dispun de spatii corespunzatoare, consiliile locale vor asigura, in conditiile legii, amplasamente in vederea construirii de sedii proprii. Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului va prevedea in programul de investitii al inspectiilor teritoriale fonduri pentru construirea unor astfel de obiective.
    Art. 8
    Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 9
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 795/1992 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, republicata in temeiul art. III din Hotararea Guvernului nr. 491/1993, Hotararea Guvernului nr. 734/1991 privind dotarea cu mijloace de transport a inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si Hotararea Guvernului nr. 680/1991 privind unele masuri de finantare a activitatii de control al statului asupra calitatii constructiilor, lucrarilor publice, urbanismului si amenajarii teritoriului.
    (2) Incadrarea in numarul de posturi aprobate se va incheia in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

    ANEXA 1

    MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE               Numarul maxim de posturi: 325
    SI AMENAJARII TERITORIULUI                      (exclusiv demnitarii)


                                ______________
                                |            |
                                |  MINISTRU  |
                                --------------
                                      |
    ______________                    |   ______________________________________
    | CONSILIERI |____________________|___|   DIRECTIA JURIDICA, CONTENCIOS    |
    --------------                    |   | PROBLEME SPECIALE SI RELATII PUBLICE
                                      |   --------------------------------------
                                      |
    __________________________________|_________________________________
    |        |           |                   |                         |
    |        |           |        ___________|__________      _________|________
    |        |           |        |  SECRETAR DE STAT  |      |SECRETAR DE STAT|
    |        |           |        ----|------|------|---      -----|--------|-|-
____|______  |     ______|_______ ____|_____ | _____|________ _____|_______ | |
|DIRECTIA |  |     | INSPECTIA  | |DIRECTIA| | |  DIRECTIA  | |DIRECTIA   | | |
|GENERALA |  |     |DE STAT IN  | |GENERALA| | |  GENERALA  | |GENERALA   | | |
|   DE    |  |     |CONSTRUCTII,| |LUCRARI | | |REGLEMENTARI| |AMENAJAREA | | |
|STRATEGIE|  |     |  LUCRARI   | |PUBLICE | | |SI ATESTARI | |TERITORIULUI | |
----|------  |     |  PUBLICE,  | ----|----- | |  TEHNICE   | |SI URBANISM| | |
    |        |     |URBANISM SI |     |      | -------|------ -----|------- | |
    | _______|___  |AMENAJAREA  |     |      |        |            |        | |
    | |DIRECTIA |  |TERITORIULUI|     |      |        |            |       /  |
    | |GENERALA |  ------|-------     |      |        |            |      |   |
    | |ECONOMICA|        |            |      |        |            |      |   |
    | -----------        |            |      |        |            |      |   |
    |                    |            |      |        |            |      |   |
    |                    |            |      |        |            |      |   |
 -------               -----       -------  ---    -------      -------  --- ---
 |  |  |               |   |       |  |  |   |     |  |  |      |  |  |   |   |
 1  2  3               4   5       6  7  8   9    10 11 12     13 14 15  16  17

    SEMNIFICATIA COLOANELOR DIN ANEXA 1

     1  =  DIRECTIA STRATEGIE SI REFORMA
     2  =  DIRECTIA COOPERARE EXTERNA
     3  =  DIRECTIA RESURSE UMANE SI ADMINISTRATIV
     4  =  INSPECTIA PENTRU CONTROL, PROIECTARE SI DISCIPLINA IN URBANISM
     5  =  INSPECTIA PENTRU CONTROL, EXECUTIE SI SISTEME DE CALITATE
     6  =  DIRECTIA LUCRARI PUBLICE SI LOCUINTE
     7  =  DIRECTIA LICITATII SI CONSTRUCTII
     8  =  DIRECTIA SERVICIILOR DE GOSPODARIE COMUNALA
     9  =  SECRETARIATUL CONSILIULUI INTERMINISTERIAL DE AVIZARE LUCRARI PUBLICE
           DE INTERES NATIONAL SI LOCUINTE SOCIALE
    10  =  DIRECTIA PROGRAME DE CERCETARE SI REGLEMENTARI TEHNICE
    11  =  DIRECTIA AGREMENTE SI ATESTARI TEHNICE
    12  =  DIRECTIA PROTECTIE ANTISEISMICA SI PREVENIRE A DEZASTRELOR
    13  =  DIRECTIA AMENAJAREA TERITORIULUI NATIONAL
    14  =  SECRETARIATUL COMISIILOR PENTRU EFECTUAREA CERCETARII PREALABILE IN
           VEDEREA DECLARARII UTILITATII PUBLICE PENTRU LUCRARI DE INTERES
           NATIONAL
    15  =  DIRECTIA URBANISM
    16  =  DIRECTIA CADASTRU IMOBILIAR-EDILITAR SI GESTIUNEA LOCALITATILOR
    17  =  SECRETARIATUL CENTRULUI NATIONAL PENTRU ASEZARI UMANE (HABITAT)    ANEXA 2


                        UNITATILE
care functioneaza in subordinea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.             Denumirea unitatii                        Sursa de finantare
crt.
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Inspectiile judetene si a municipiului
    Bucuresti in constructii, lucrari publice,
    urbanism si amenajarea teritoriului*)                Venituri extrabugetare

 2. Centrul de Documentare pentru Constructii,
    Arhitectura, Urbanism si Amenajarea
    Teritoriului - CDCAS                                 Venituri extrabugetare
--------------------------------------------------------------------------------

---------------------
    *) Functioneaza ca servicii publice descentralizate ale ministerului si sunt subordonate Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, organizata in cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului ca inspectie centrala.


    ANEXA 3

                 REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului si a inspectiilor teritoriale din subordinea acesteia

    Art. 1
    (1) Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului exercita controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei in urbanism si amenajarea teritoriului si la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii constructiilor, in toate etapele de concepere, realizare, exploatare si postutilizare a acestora si in toate componentele sistemului calitatii in constructii.
    (2) Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului are in subordine inspectiile in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului judetene si a municipiului Bucuresti.
    Art. 2
    Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului are urmatoarele atributii generale:
    1. organizeaza si conduce intreaga activitate privind controlul de stat al disciplinei in urbanism si amenajarea teritoriului si al calitatii in constructii;
    2. efectueaza controale de importanta majora, impreuna cu alte organe de control ale statului, prin atragerea specialistilor din domeniu;
    3. efectueaza controale tematice dispuse de conducerea ministerului;
    4. participa, alaturi de organele abilitate, la actiunile de urgenta determinate de calamitati naturale, dezastre sau accidente tehnice care pot avea repercusiuni asupra starii si sigurantei constructiilor sau care pun in pericol viata si bunurile oamenilor;
    5. propune periodic corectiile necesare componentelor sistemului calitatii in constructii privind continutul reglementarilor tehnice, acordarea agrementelor tehnice pentru produse si procedee, expertizarea si receptia constructiilor etc., ca rezultat al constatarilor din timpul controalelor efectuate in teritoriu, al analizelor si sintezelor realizate;
    6. colaboreaza cu alte organe de control ale statului, cu prefecturile, cu institutiile de invatamant superior si cu specialistii din domeniu, in vederea respectarii disciplinei in urbanism si amenajarea teritoriului si a sistemului calitatii in constructii, precum si pentru elaborarea de reglementari tehnice cu scop de protejare a populatiei.
    Art. 3
    Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului are urmatoarele atributii specifice:
    1. stabileste sistemul de aplicare unitara a prevederilor legale din domeniile sale de activitate, cu respectarea limitelor de autoritate si a principiului autonomiei locale si a agentilor economici controlati;
    2. elaboreaza metodologiile, instructiunile si procedurile de inspectie care se utilizeaza la investitori, la unitatile: de proiectare, de executie, de exploatare si de postutilizare a constructiilor, precum si la organele de specialitate ale administratiei publice locale cu atributii in eliberarea autorizatiilor de construire/desfiintare a constructiilor;
    3. efectueaza inspectii in toate etapele si componentele sistemului calitatii in constructii si cu privire la autorizarea executarii constructiilor, constata contraventiile si aplica sanctiunile sau amenzile prevazute de reglementarile legale;
    4. dispune oprirea executarii lucrarilor realizate necorespunzator sau a celor realizate nelegal, precum si, dupa caz, desfiintarea constructiilor realizate in aceste conditii;
    5. indruma si controleaza activitatea inspectiilor teritoriale din subordine;
    6. participa la actiunile de punere in siguranta a fondului construit existent si de aparare impotriva dezastrelor, prin colaborare cu consiliile judetene si cu cele locale;
    7. emite, dupa caz, la cererea proprietarilor, acorduri de modificare a constructiilor existente;
    8. autorizeaza pe sefii compartimentelor de control tehnic al calitatii, pe dirigintii de specialitate si pe personalul care efectueaza urmarirea speciala din unitatile participante la procesul de concepere, realizare si exploatare a constructiilor;
    9. autorizeaza sau, dupa caz, acrediteaza laboratoarele de incercari in constructii, autorizeaza personalul acestora si asigura secretariatul comisiei centrale de autorizare;
    10. urmareste valorificarea informatiilor de la punctele de observare seismologica din teritoriul tarii, prelucrate de institutul de Cercetare in Constructii si Economia Constructiilor - INCERC;
    11. realizeaza programul de informatizare a activitatii proprii si asigura dotarea cu aparatura tehnica si de control de interes general, necesare domeniilor sale de activitate;
    12. editeaza publicatii de specialitate si de informare tehnica, specifice domeniilor sale de activitate;
    13. propune, in cazuri motivate, suspendarea atestarii specialistilor verificatori de proiecte, a responsabililor tehnici cu executia si a expertilor tehnici de calitate;
    14. indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative sau dispuse de conducerea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului in domeniile sale de activitate;
    15. indruma si sprijina din punct de vedere metodologic activitatea compartimentelor de resort, abilitate sa efectueze controlul de stat pentru constructiile din cadrul obiectivelor cu caracter secret ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne si Serviciului Roman de informatii.
    Art. 4
    Inspectiile in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului judetene si a municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii specifice:
    1. exercita controlul de stat in toate etapele si componentele sistemului calitatii in constructii, pe baza metodologiilor, instructiunilor si a procedurilor elaborate de Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului;
    2. verifica, la organele de specialitate ale administratiei publice locale, respectarea legalitatii privind emiterea autorizatiilor de construire/desfiintare;
    3 constata contraventiile si aplica sanctiunile sau amenzile prevazute de reglementarile in vigoare cu privire la calitatea constructiilor si la autorizarea executarii acestora, in toate cazurile in care aceasta competenta o are Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului;
    4. dispun oprirea executarii lucrarilor realizate necorespunzator sau a celor realizate nelegal, precum si, dupa caz, desfiintarea constructiilor realizate in aceste conditii;
    5. avizeaza fazele determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor stabilite de proiectantii lucrarilor si autorizeaza, dupa caz, continuarea lucrarilor ajunse in faze determinante;
    6. urmaresc respectarea reglementarilor privind modul de tratare a accidentelor tehnice produse la constructii, care pot avea repercusiuni asupra starii si sigurantei acestora;
    7. emit, dupa caz, la cererea proprietarilor, acorduri de modificare a constructiilor existente;
    8. verifica la proprietari respectarea prevederilor legale privind instituirea si realizarea urmaririi speciale a constructiilor pe care le detin;
    9. urmaresc realizarea programului de masuri de urgenta privind cresterea sigurantei in exploatare a constructiilor si a instalatiilor care prezinta surse de mare risc;
    10. efectueaza controlul in teritoriu al activitatilor de punere in siguranta a fondului construit existent, afectat de seisme;
    11. participa la actiunea de punere in siguranta a fondului construit existent, cu destinatia de locuinta, afectat de seisme, prin:
    - vizarea listei cladirilor care urmeaza a fi expertizate;
    - vizarea deconturilor justificative pentru expertizare;
    - vizarea listei cladirilor expertizate, propuse pentru acordarea de credite necesare proiectarii si executarii lucrarilor de punere in siguranta;
    - vizarea situatiilor de lucrari privind stadiile fizice realizate;
    - verificarea modului in care beneficiarii de subventii executa lucrarile de consolidare;
    12. urmaresc aplicarea masurilor stabilite de comisiile judetene si a municipiului Bucuresti de prevenire, interventie operativa si refacere in cazul dezastrelor;
    13. verifica respectarea prevederilor legale care revin investitorilor, proprietarilor si utilizatorilor de constructii cu privire la receptia constructiilor, intocmirea, pastrarea si completarea cartilor tehnice ale constructiilor;
    14. urmaresc respectarea prevederilor legale privind asigurarea activitatii metrologice in constructii;
    15. asigura secretariatul comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti pentru autorizarea si acreditarea laboratoarelor de incercari in constructii;
    16. verifica respectarea prevederilor legale privind functionarea laboratoarelor de incercari in constructii;
    17. indeplinesc orice alte atributii stabilite prin acte normative sau, dupa caz, de catre conducerea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului sau a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, in domeniile lor de activitate.
    Art. 5
    Atributiile detaliate, raspunderile si competentele individuale ale personalului din Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului si din inspectiile teritoriale din subordinea acesteia se stabilesc prin fisa postului, semnata de seful ierarhic superior si de titular.
    Art. 6
    (1) Inspectorul de stat sef al Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului este subordonat ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului.
    (2) Inspectiile in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului judetene si a municipiului Bucuresti sunt in subordinea Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, functioneaza ca servicii publice descentralizate ale ministerului, la nivel de directie, si sunt conduse de cate un inspector sef.
    (3) Structura organizatorica si numarul de posturi de executie si de conducere pentru Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, precum si pentru inspectiile teritoriale din subordinea acesteia, se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului.
    (4) In exercitarea atributiilor de conducere, inspectorul de stat sef si inspectorii sefi ai inspectiilor teritoriale emit decizii.
    Art. 7
    (1) Cheltuielile de achizitie, functionare, intretinere si reparatii ale autovehiculelor din parcul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, aprobate pentru activitatea specifica a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, se asigura din veniturile extrabugetare constituite la aceasta prin cota de participare a inspectiilor teritoriale pentru cheltuielile de interes general al controlului de stat; conducatorii auto respectivi sunt angajati ai ministerului.
    (2) Cheltuielile de personal, cheltuielile materiale si cele de capital ale inspectiilor teritoriale se suporta din veniturile extrabugetare constituite la dispozitia acestora potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.
    (3) Salarizarea personalului din inspectiile teritoriale se face potrivit anexei nr. 9 la Legea nr. 40/1991, republicata.
    Art. 8
    Activitatea financiara a inspectiilor teritoriale se supune dispozitiilor legale privind finantele publice, in care sens:
    1. veniturile extrabugetare se incaseaza, se administreaza si se contabilizeaza de catre fiecare inspectie judeteana si, respectiv, a municipiului Bucuresti;
    2. din veniturile realizate conform legii, inspectiile teritoriale pastreaza la dispozitia lor 60% si vireaza Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului:
    - 30% in contul deschis pentru elaborarea reglementarilor tehnice;
    - 10% in contul deschis pentru Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, in vederea suportarii cheltuielilor materiale si de capital in interesul general al controlului de stat, precum si pentru editarea publicatiilor de specialitate specifice;
    3. In afara veniturilor constituite in baza prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995, inspectiile teritoriale pot realiza venituri si din activitatile desfasurate pe baza de contract pentru autorizarea si acreditarea laboratoarelor de incercari in constructii, autorizarea specialistilor din activitatea de control al calitatii, editarea de publicatii de specialitate si pregatirea profesionala a personalului din domeniile calitatii constructiilor si disciplinei in urbanism, in care caz tarifele si preturile pentru serviciile executate se stabilesc prin negociere de catre conducatorul fiecarei inspectii teritoriale, cu avizul inspectorului de stat sef;
    4. bugetele de venituri si cheltuieli ale inspectiilor teritoriale se aproba in conditiile prevazute la art. 6 lit. d) din Legea nr. 10/1991 privind finantele publice;
    5. utilizarea veniturilor constituite la dispozitia inspectiilor teritoriale, a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului si cele pentru elaborarea reglementarilor tehnice, prevazute la pct. 2, inclusiv cele rezultate potrivit prevederilor pct. 3, se urmareste prin personalul de specialitate economica al fiecarui beneficiar. Pentru raportarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli, beneficiarii de venituri extrabugetare intocmesc o dare de seama contabila pe care o depun la directia de specialitate economica din minister la termenele si pe formularele aprobate prin lege;
    6. disponibilitatile la finele anului din veniturile extrabugetare se reporteaza in anul urmator si au aceeasi destinatie.
    Art. 9
    Personalul de specialitate din Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului si din inspectiile teritoriale raspunde de:
    1. exercitarea controlului de stat cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii constructiilor, in toate etapele si in toate componentele sistemului calitatii in constructii;
    2. exercitarea controlului cu privire la respectarea regimului de autorizare a constructiilor;
    3. constatarea contraventiilor, aplicarea sanctiunilor prevazute de lege si, dupa caz, oprirea lucrarilor realizate necorespunzator din punct de vedere al calitatii constructiilor;
    4. constatarea contraventiilor, aplicarea sanctiunilor corespunzatoare si, dupa caz, oprirea executarii lucrarilor realizate nelegal sau desfiintarea constructiilor realizate in aceste conditii;
    5. urmarirea indeplinirii, la termenul stabilit, a masurilor cuprinse in actele de control intocmite;
    6. exercitarea altor atributii stabilite prin fisa postului.
    Art. 10
    In exercitarea controlului de stat, personalul de specialitate cu atributii de control din inspectiile teritoriale in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului beneficiaza de echipament de protectie, aprobat potrivit normativelor Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    Art. 11
    Pe baza prezentului regulament se vor intocmi noile fise ale posturilor pentru intregul personal din Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului si din inspectiile teritoriale.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 456/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 456 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 456/1994
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu