Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 70 din 12 februarie 1996

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 456/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 39 din 23 februarie 1996


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Hotararea Guvernului nr. 456/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 223 din 18 august 1994, astfel cum a fost modificata prin Hotararea Guvernului nr. 354/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 113 din 5 iunie 1995, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 2 punctul (27) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(27) exercita controlul de stat cu privire la respectarea regimului de autorizare a constructiilor si la aplicarea unitara a prevederilor sistemului calitatii in constructii, in toate etapele si componentele acestuia; controlul de stat se exercita de catre inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, organizata in cadrul ministerului ca inspectie centrala, si de catre inspectiile in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului judetene si a municipiului Bucuresti, subordonate acesteia, care functioneaza ca servicii publice descentralizate ale ministerului;"
    2. Dupa alineatul (8) al articolului 3 se introduce alineatul (9), care va avea urmatorul cuprins:
    "(9) Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului si inspectiile teritoriale din subordinea acesteia se organizeaza si functioneaza potrivit Regulamentului de organizare si functionare prevazut in anexa nr. 3."
    3. Articolul 6 se completeaza cu alineatele (2) si (3), care vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Inspectiile in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, judetene si a municipiului Bucuresti, au in dotare, in medie, cate 4 autovehicule cu un consum lunar de carburanti de 450 litri/luna/autovehicul, repartizate prin decizie a inspectorului de stat sef.
    (3) Autovehiculele utilizate de Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului si cele din dotarea inspectiilor teritoriale din subordinea acesteia vor purta insemnele Inspectia de stat in constructii."
    4. Dupa articolul 6 se introduce articolul 6^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6^1. - (1) Prefecturile impreuna cu consiliile judetene si consiliile locale vor sprijini asigurarea spatiilor corespunzatoare pentru desfasurarea activitatii inspectiilor teritoriale din subordinea inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului.
    (2) In localitatile in care aceste inspectii nu dispun de spatii corespunzatoare, consiliile locale vor asigura, in conditiile legii, amplasamente in vederea construirii de sedii proprii. Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului va prevedea in programul de investitii al inspectiilor teritoriale fonduri pentru construirea unor astfel de obiective."
    5. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7. - Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare."
    6. Articolul 8 alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8. - (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 795/1992 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, republicata in temeiul art. III din Hotararea Guvernului nr. 491/1993, Hotararea Guvernului nr. 734/1991 privind dotarea cu mijloace de transport a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si Hotararea Guvernului nr. 680/1991 privind unele masuri de finantare a activitatii de control al statului asupra calitatii constructiilor, lucrarilor publice, urbanismului si amenajarii teritoriului."
    Art. 2
    Hotararea Guvernului nr. 456/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, cu modificarile si completarile ulterioare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, dandu-se articolelor o noua numerotare.

                     PRIM-MINISTRU
                     NICOLAE VACAROIU

                            Contrasemneaza:
                            Ministrul lucrarilor publice
                            si amenajarii teritoriului,
                            Marin Cristea

                            Ministru de stat,
                            ministrul finantelor,
                            Florin Georgescu

    ANEXA 1

                 REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului si a inspectiilor teritoriale din subordinea acesteia

    Art. 1
    (1) Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului exercita controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei in urbanism si amenajarea teritoriului si la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii constructiilor, in toate etapele de concepere, realizare, exploatare si postutilizare a acestora si in toate componentele sistemului calitatii in constructii.
    (2) Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritorului are in subordine inspectiile in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului judetene si a municipiului Bucuresti.
    Art. 2
    Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului are urmatoarele atributii generale:
    1. organizeaza si conduce intreaga activitate privind controlul de stat al disciplinei in urbanism si amenajarea teritoriului si al calitatii in constructii;
    2. efectueaza controale de importanta majora, impreuna cu alte organe de control ale statului, prin atragerea specialistilor din domeniu;
    3. efectueaza controale tematice dispuse de conducerea ministerului;
    4. participa, alaturi de organele abilitate, la actiunile de urgenta determinate de calamitati naturale, dezastre sau accidente tehnice care pot avea repercusiuni asupra starii si sigurantei constructiilor sau care pun in pericol viata si bunurile oamenilor;
    5. propune periodic corectiile necesare componentelor sistemului calitatii in constructii privind continutul reglementarilor tehnice, acordarea agrementelor tehnice pentru produse si procedee, expertizarea si receptia constructiilor etc., ca rezultat al constatarilor din timpul controalelor efectuate in teritoriu, al analizelor si sintezelor realizate;
    6. colaboreaza cu alte organe de control ale statului, cu prefecturile, cu institutiile de invatamant superior si cu specialistii din domeniu, in vederea respectarii disciplinei in urbanism si amenajarea teritoriului si a sistemului calitatii in constructii, precum si pentru elaborarea de reglementari tehnice cu scop de protejare a populatiei.
    Art. 3
    Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului are urmatoarele atributii specifice:
    1. stabileste sistemul de aplicare unitara a prevederilor legale din domeniile sale de activitate, cu respectarea limitelor de autoritate si a principiului autonomiei locale si a agentilor economici controlati;
    2. elaboreaza metodologiile, instructiunile si procedurile de inspectie care se utilizeaza la investitori, la unitatile: de proiectare, de executie, de exploatare si de postutilizare a constructiilor, precum si la organele de specialitate ale administratiei publice locale cu atributii in eliberarea autorizatiilor de construire / desfiintare a constructiilor;
    3. efectueaza inspectii in toate etapele si componentele sistemului calitatii in constructii si cu privire la autorizarea executarii constructiilor, constata contraventiile si aplica sanctiunile sau amenzile prevazute de reglementarile legale;
    4. dispune oprirea executarii lucrarilor realizate necorespunzator sau a celor realizate nelegal, precum si, dupa caz, desfiintarea constructiilor realizate in aceste conditii;
    5. indruma si controleaza activitatea inspectiilor teritoriale din subordine;
    6. participa la actiunile de punere in siguranta a fondului construit existent si de aparare impotriva dezastrelor, prin colaborare cu consiliile judetene si cu cele locale;
    7. emite, dupa caz, la cererea proprietarilor, acorduri de modificare a constructiilor existente;
    8. autorizeaza pe sefii compartimentelor de control tehnic al calitatii, pe dirigintii de specialitate si pe personalul care efectueaza urmarirea speciala din unitatile participante la procesul de concepere, realizare si exploatare a constructiilor;
    9. autorizeaza sau, dupa caz, acrediteaza laboratoarele de incercari in constructii, autorizeaza personalul acestora si asigura secretariatul comisiei centrale de autorizare;
    10. urmareste valorificarea informatiilor de la punctele de observare seismologica din teritoriul tarii, prelucrate de institutul de Cercetare in Constructii si Economia Constructiilor - INCERC;
    11. realizeaza programul de informatizare a activitatii proprii si asigura dotarea cu aparatura tehnica si de control de interes general, necesare domeniilor sale de activitate;
    12. editeaza publicatii de specialitate si de informare tehnica, specifice domeniilor sale de activitate;
    13. propune, in cazuri motivate, suspendarea atestarii specialistilor verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu executia si experti tehnici de calitate;
    14. indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative sau dispuse de conducerea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului in domeniile sale de activitate;
    15. indruma si sprijina din punct de vedere metodologic activitatea compartimentelor de resort, abilitate sa efectueze controlul de stat pentru constructiile din cadrul obiectivelor cu caracter secret ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne si Serviciului Roman de informatii.
    Art. 4
    Inspectiile in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului judetene si a municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii specifice:
    1. exercita controlul de stat in toate etapele si componentele sistemului calitatii in constructii, pe baza metodologiilor, instructiunilor si a procedurilor elaborate de Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului;
    2. verifica, la organele de specialitate ale administratiei publice locale, respectarea legalitatii privind emiterea autorizatiilor de construire / desfiintare;
    3. constata contraventiile si aplica sanctiunile sau amenzile prevazute de reglementarile in vigoare cu privire la calitatea constructiilor si la autorizarea executarii acestora, in toate cazurile in care aceasta competenta o are Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului;
    4. dispun oprirea executarii lucrarilor realizate necorespunzator sau a celor realizate nelegal, precum si, dupa caz, desfiintarea constructiilor realizate in aceste conditii;
    5. avizeaza fazele determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor stabilite de proiectantii lucrarilor si autorizeaza, dupa caz, continuarea lucrarilor ajunse in faze determinante;
    6. urmaresc respectarea reglementarilor privind modul de tratare a accidentelor tehnice produse la constructii, care pot avea repercusiuni asupra starii si sigurantei acestora;
    7. emit, dupa caz, la cererea proprietarilor, acorduri de modificare a constructiilor existente;
    8. verifica la proprietari respectarea prevederilor legale privind instituirea si realizarea urmaririi speciale a constructiilor pe care le detin;
    9. urmaresc realizarea programului de masuri de urgenta privind cresterea sigurantei in exploatare a constructiilor si a instalatiilor care prezinta surse de mare risc;
    10. efectueaza controlul in teritoriu al activitatilor de punere in siguranta a fondului construit existent, afectat de seisme;
    11. participa la actiunea de punere in siguranta a fondului construit existent, cu destinatia de locuinta, afectat de seisme, prin:
    - vizarea listei cladirilor care urmeaza a fi expertizate;
    - vizarea deconturilor justificative pentru expertizare;
    - vizarea listei cladirilor expertizate, propuse pentru acordarea de credite necesare proiectarii si executarii lucrarilor de punere in siguranta;
    - vizarea situatiilor de lucrari privind stadiile fizice realizate;
    - verificarea modului in care beneficiarii de subventii executa lucrarile de consolidare;
    12. urmaresc aplicarea masurilor stabilite de comisiile judetene si a municipiului Bucuresti de prevenire, interventie operativa si refacere in cazul dezastrelor;
    13. verifica respectarea prevederilor legale care revin investitorilor, proprietarilor si utilizatorilor de constructii cu privire la receptia constructiilor, intocmirea, pastrarea si completarea cartilor tehnice ale constructiilor;
    14. urmaresc respectarea prevederilor legale privind asigurarea activitatii metrologice in constructii;
    15. asigura secretariatul comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti pentru autorizarea si acreditarea laboratoarelor de incercari in constructii;
    16. verifica respectarea prevederilor legale privind functionarea laboratoarelor de incercari in constructii;
    17. indeplinesc orice alte atributii stabilite prin acte normative sau, dupa caz, de catre conducerea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului sau a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, in domeniile lor de activitate.
    Art. 5
    Atributiile detaliate, raspunderile si competentele individuale ale personalului din Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului si din inspectiile teritoriale din subordinea acesteia se stabilesc prin fisa postului, semnata de seful ierarhic superior si de titular.
    Art. 6
    (1) Inspectorul de stat sef al Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului este subordonat ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului.
    (2) Inspectiile in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului judetene si a municipiului Bucuresti sunt in subordinea Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, functioneaza ca servicii publice descentralizate ale ministerului, la nivel de directie, si sunt conduse de cate un inspector sef.
    (3) Structura organizatorica si numarul de posturi de executie si de conducere pentru inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, precum si pentru inspectiile teritoriale din subordinea acesteia, se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului.
    (4) In exercitarea atributiilor de conducere, inspectorul de stat sef si inspectorii sefi ai inspectiilor teritoriale emit decizii.
    Art. 7
    (1) Cheltuielile de achizitie, functionare, intretinere si reparatii ale autovehiculelor din parcul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, aprobate pentru activitatea specifica a inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, se asigura din veniturile extrabugetare constituite la aceasta prin cota de participare a inspectiilor teritoriale pentru cheltuielile de interes general al controlului de stat; conducatorii auto respectivi sunt angajati ai ministerului.
    (2) Cheltuielile de personal, cheltuielile materiale si cele de capital ale inspectiilor teritoriale se suporta din veniturile extrabugetare constituite la dispozitia acestora potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.
    (3) Salarizarea personalului din inspectiile teritoriale se face potrivit anexei nr. 9 la Legea nr. 40/1991, republicata.
    Art. 8
    Activitatea financiara a inspectiilor teritoriale se supune dispozitiilor legale privind finantele publice, in care sens:
    1. veniturile extrabugetare se incaseaza, se administreaza si se contabilizeaza de catre fiecare inspectie judeteana si, respectiv, a municipiului Bucuresti;
    2. din veniturile realizate conform legii, inspectiile teritoriale pastreaza la dispozitia lor 60% si vireaza Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului:
    - 30 % in contul deschis pentru elaborarea reglementarilor tehnice;
    - 10 % in contul deschis pentru inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, in vederea suportarii cheltuielilor materiale si de capital in interesul general al controlului de stat, precum si pentru editarea publicatiilor de specialitate specifice;
    3. in afara veniturilor constituite in baza prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995, inspectiile teritoriale pot realiza venituri si din activitatile desfasurate pe baza de contract pentru autorizarea si acreditarea laboratoarelor de incercari in constructii, autorizarea specialistilor din activitatea de control al calitatii, editarea de publicatii de specialitate si pregatirea profesionala a personalului din domeniile calitatii constructiilor si disciplinei in urbanism, in care caz tarifele si preturile pentru serviciile executate se stabilesc prin negociere de catre conducatorul fiecarei inspectii teritoriale, cu avizul inspectorului de stat sef;
    4. bugetele de venituri si cheltuieli ale inspectiilor teritoriale se aproba in conditiile prevazute la art. 6 lit. d) din Legea nr. 10/1991 privind finantele publice;
    5. utilizarea veniturilor constituite la dispozitia inspectiilor teritoriale, a inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului si cele pentru elaborarea reglementarilor tehnice, prevazute la pct. 2, inclusiv cele rezultate potrivit prevederilor pct. 3, se urmareste prin personalul de specialitate economica al fiecarui beneficiar. Pentru raportarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli, beneficiarii de venituri extrabugetare intocmesc o dare de seama contabila pe care o depun la directia de specialitate economica din minister la termenele si pe formularele aprobate prin lege;
    6. disponibilitatile la finele anului din veniturile extrabugetare se reporteaza in anul urmator si au aceeasi destinatie.
    Art. 9
    Personalul de specialitate din Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului si din inspectiile teritoriale raspunde de:
    1. exercitarea controlului de stat cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii constructiilor, in toate etapele si in toate componentele sistemului calitatii in constructii;
    2. exercitarea controlului cu privire la respectarea regimului de autorizare a constructiilor;
    3. constatarea contraventiilor, aplicarea sanctiunilor prevazute de lege si, dupa caz, oprirea lucrarilor realizate necorespunzator din punct de vedere al calitatii constructiilor;
    4. constatarea contraventiilor, aplicarea sanctiunilor corespunzatoare si, dupa caz, oprirea executarii lucrarilor realizate nelegal sau desfiintarea constructiilor realizate in aceste conditii;
    5. urmarirea indeplinirii, la termenul stabilit, a masurilor cuprinse in actele de control intocmite;
    6. exercitarea altor atributii stabilite prin fisa postului.
    Art. 10
    In exercitarea controlului de stat, personalul de specialitate cu atributii de control din inspectiile teritoriale in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului beneficiaza de echipament de protectie, aprobat potrivit normativelor Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    Art. 11
    Pe baza prezentului regulament se vor intocmi noile fise ale posturilor pentru intregul personal din Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului si din inspectiile teritoriale.
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 70/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 70 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    ZI BUNA SI BINE AȚI VENIT LA ASDA FINANCE LTD Ai nevoie de finanțare 100%? Pot să vă rezolv nevoile financiare cu o problemă a spatelui cu o rată a dobânzii de 3%. Indiferent de circumstanțele dvs., lucrător pe cont propriu, pensionar, aveți un rating de credit slab, vă putem ajuta. rambursare flexibilă, Contactați-ne la: asdaservices24@gmail.com Aplică acum pentru toate tipurile de împrumuturi și obține bani urgent! * Înființarea unei francize * Achiziție de afaceri * Expansiunea afacerii * Proiect de capital/infrastructură * Achizitie imobiliara comerciala * Executarea contractului * Finanțarea comerțului etc. Salutari,
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    HEAD PÄEVA JA TERE TULEMAST ASDA FINANCE LTD Kas vajate 100% rahalisi vahendeid? Saan lahendada teie rahalised vajadused alaseljaprobleemiga, mille intressimäär on 3%. Olenemata teie olukorrast, füüsilisest isikust ettevõtja, pensionil, halva krediidireitinguga, saame aidata. paindlik tagasimakse, võtke meiega ühendust aadressil: asdaservices24@gmail.com Taotlege kohe igat tüüpi laenu ja hankige raha kiiresti! * Frantsiisi käivitamine * Ettevõtte omandamine * Äritegevuse laiendamine * Kapitali / infrastruktuuri projekt * Ärikinnisvara ost * Lepingu täitmine * Kaubanduse finantseerimine jne. Lugupidamisega
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu