E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 456 din 29 iulie 1994    * Republicata

privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 81 din 19 februarie 1998


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. IV din Hotararea Guvernului nr. 507 din 12 septembrie 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 247 si 247 bis din 22 septembrie 1997, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Hotararea Guvernului nr. 456/1994 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 223 din 18 august 1994 si a mai fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 46 din 5 martie 1996.

    Art. 1
    Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului este organul administratiei publice centrale de specialitate care aplica strategia dezvoltarii si politica Guvernului in domeniile amenajarii teritoriului, urbanismului, lucrarilor publice si constructiilor, cu respectarea autonomiei locale.
    Art. 2
    Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului are urmatoarele atributii:
    (1) organizeaza aplicarea legilor si a hotararilor Guvernului, cu respectarea limitelor de autoritate si a principiului autonomiei agentilor economici, a institutiilor si autoritatilor administratiei locale;
    (2) fundamenteaza si asigura aplicarea politicii Guvernului in domeniile sale de activitate;
    (3) elaboreaza si implementeaza politicile de aplicare a strategiei nationale in domeniile sale de activitate; promoveaza sistemul institutional pentru dezvoltarea pietei libere a constructiilor; asigura conceptia unitara a aplicarii politicii nationale de amenajare si echipare cu lucrari publice a teritoriului national;
    (4) analizeaza evolutia fenomenelor specifice domeniilor sale de activitate in corelare cu tendintele pe plan mondial, in scopul armonizarii acestora in conditiile statului de drept si ale economiei de piata;
    (5) creeaza cadrul unitar pentru desfasurarea activitatii de management public in administratia publica si participa la pregatirea specialistilor din domeniile sale de activitate, inclusiv a celor din administratia publica locala;
    (6) initiaza sau elaboreaza ori, dupa caz, avizeaza proiecte de acte normative - legi si hotarari ale Guvernului -, asigurand fundamentarea acestora pentru domeniile sale de activitate;
    (7) initiaza si negociaza, din imputernicirea Guvernului, incheierea de conventii, acorduri si alte intelegeri internationale sau propune acestuia intocmirea formelor de aderare la cele existente si ia masuri de aplicare a acestora;
    (8) reprezinta interesele statului in cadrul organismelor internationale, pe baza conventiilor, acordurilor si intelegerilor stabilite, si dezvolta relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organisme internationale interesate de domeniul sau de activitate;
    (9) asigura elaborarea Planului de amenajare a teritoriului national, ca sinteza a politicilor si planurilor sectoriale si locale de amenajare a teritoriului, urmarind armonizarea lor; verifica respectarea prevederilor acestuia, dupa aprobare, potrivit legii;
    (10) stabileste, impreuna cu autoritatile administratiei publice centrale si locale care au atributii in domeniu, masuri pentru protejarea zonelor cu valoare istorica, arhitecturala sau peisagistica, precum si pentru integrarea acestora in actiunile de modernizare a localitatilor si a zonelor aferente;
    (11) colaboreaza cu consiliile judetene si locale la elaborarea studiilor si a programelor referitoare la dezvoltarea urbana si rurala, la constructia de locuinte si la lucrarile tehnico-edilitare, in vederea realizarii politicilor sectoriale din aceste domenii; participa la sustinerea operatiunilor urbanistice si de amenajare a teritoriului cu caracter pilot;
    (12) sprijina si indruma administratia publica locala prin activitati ce privesc strategia, monitorizarea programelor de investitii in infrastructura urbana, reglementari specifice si politici sectoriale in domeniul serviciilor de gospodarie comunala, care nu pot fi solutionate la nivelurile de competenta locala;
    (13) colaboreaza cu coordonatorii cadastrului general, stabiliti prin lege, pentru organizarea si realizarea cadastrului imobiliar-edilitar;
    (14) asigura evidenta terenurilor din domeniul privat al societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat si elibereaza certificatele de proprietate, conform legii;
    (15) asigura fundamentarea si elaborarea programelor referitoare la imbunatatirea si dezvoltarea fondului de lucrari publice;
    (16) emite avize de specialitate pentru obiectivele de investitii finantate integral sau partial de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din fonduri speciale si din credite garantate de stat, precum si pentru lucrarile de interes national care sunt finantate din alte surse;
    (17) analizeaza studiile de fezabilitate pentru lucrarile publice din competenta de aprobare a Guvernului si le prezinta Consiliului Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes National si Locuinte Sociale, sustinand necesitatea, oportunitatea si eficienta economica a acestora; participa la promovarea pentru aprobare a lucrarilor avizate, conform legii;
    (18) participa la fundamentarea si elaborarea programului anual de lucrari publice finantate de la bugetul de stat si din credite externe contractate sau garantate de stat, precum si a programului de locuinte;
    (19) initiaza si urmareste elaborarea programului de protectie antiseismica, inclusiv a programului pentru educarea populatiei privind comportarea in caz de seisme;
    (20) colaboreaza direct si prin serviciile publice descentralizate ale ministerului cu autoritatile publice locale in actiunea acestora de reducere a riscului seismic al constructiilor existente;
    (21) participa la stabilirea masurilor organizatorice de actionare, pe plan central si local, in cazurile de seisme sau alunecari de teren in cadrul sistemului national de aparare impotriva dezastrelor;
    (22) organizeaza activitatea de cercetare stiintifica de interes public in domeniile amenajarii teritoriului, urbanismului si pentru cresterea stabilitatii, sigurantei constructiilor si protectiei antiseismice;
    (23) organizeaza elaborarea, avizarea si aprobarea reglementarilor tehnice si economice pentru domeniile sale de activitate, precum si documentarea specialistilor, in conditiile legii; asigura directivarea si asistenta tehnica pentru implementarea calitatii in constructii, prin reglementari tehnice si economice, cu participarea specialistilor din cercetare, proiectare, invatamant superior si executia lucrarilor din domeniile sale de activitate; organizeaza controlul privind aplicarea reglementarilor tehnice si economice;
    (24) organizeaza si asigura desfasurarea activitatii comisiilor de atestare tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii: verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu executia si experti tehnici;
    (25) organizeaza si indruma, potrivit legii, activitatea de agrementare tehnica pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii, precum si activitatea de atestare a masinilor si a echipamentelor tehnologice de constructii noi;
    (26) asigura conditiile pentru aplicarea unitara a sistemului calitatii in constructii, conform legii;
    (27) asigura, potrivit legii, indrumarea metodologica privind organizarea si desfasurarea licitatiilor pentru adjudecarea proiectarii si executarii lucrarilor publice finantate conform legii; participa cu reprezentantii sai in comisiile de licitatie;
    (28) participa la fundamentarea necesarului anual de fonduri de la bugetul de stat pentru lucrari publice, gospodarie comunala si locuinte;
    (29) exercita atributiile de ordonator principal de credite pentru lucrarile publice finantate de la bugetul de stat si din credite contractate sau garantate de stat, incredintate ministerului, in care sens:
    - raspunde de folosirea fondurilor de la bugetul de stat pentru realizarea lucrarilor publice pentru care a fost nominalizat ordonator principal de credite;
    - urmareste utilizarea fondurilor contractate in baza acordurilor sau a conventiilor interguvernamentale, atribuite ministerului;
    (30) exercita, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea regimului de autorizare a constructiilor si la aplicarea unitara a prevederilor sistemului calitatii in constructii, in toate etapele si componentele acestuia; controlul de stat se exercita de catre Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, organizata in cadrul ministerului ca inspectie centrala, si de catre inspectiile in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, subordonate acesteia, care functioneaza ca servicii publice descentralizate ale ministerului;
    (31) editeaza publicatii de specialitate si de informare specifice domeniilor sale de activitate;
    (32) emite avizele si aprobarile de specialitate, prevazute de lege in domeniile sale de activitate;
    (33) asigura secretariatul Consiliului Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes National si Locuinte Sociale;
    (34) asigura secretariatul Centrului national pentru asezari umane (habitat);
    (35) asigura secretariatul Consiliului tehnic superior pentru coordonarea activitatii de punere in siguranta a fondului construit;
    (36) asigura secretariatul tehnic permanent al Comisiei centrale specializate pentru prevenirea si apararea impotriva efectelor seismelor si alunecarilor de teren;
    (37) asigura secretariatul comisiilor pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrarile de interes national, potrivit legii;
    (38) asigura secretariatul Comisiei de agrement tehnic in constructii si al Comisiei nationale de atestare a masinilor si echipamentelor tehnologice de constructii, precum si secretariatul Consiliului pentru calitate in constructii;
    (39) indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniile sale de activitate.
    Art. 3
    (1) Structura organizatorica a Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, se pot organiza numai servicii sau birouri, precum si colective temporare prevazute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicata, cu modificarile ulterioare.
    (2) Functia de secretar general se inscrie in numarul maxim de posturi aprobat prin prezenta hotarare.
    (3) Pentru functionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes National si Locuinte Sociale, organizat pentru asigurarea unei conceptii unitare a politicii statului de echipare cu constructii a teritoriului national, prin Hotararea Guvernului nr. 112/1993, secretariatul acestuia se organizeaza in cadrul Directiei de avizare lucrari publice, sub directa conducere a directorului acesteia; secretariatul Centrului national pentru asezari umane (habitat) si al comisiilor pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrarile de interes national functioneaza la nivel de directie.
    (4) Se constituie Consiliul tehnic superior, ca organ tehnico-stiintific de specialitate al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, cu rol de consultanta, format din personalitati marcante, organizat cu comisii de specialitate pe domeniile: politici macroeconomice sectoriale, coordonarea activitatii de atenuare a efectelor seismelor asupra constructiilor; urbanism si amenajarea teritoriului; calitate; lucrari edilitare etc. Componenta, atributiile, relatiile de functionare ale Consiliului tehnic superior se stabilesc prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului.
    (5) Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului functioneaza la nivel de directie generala si este condusa de un inspector de stat sef, a carui functie este asimilata functiei de secretar de stat, si de 2 inspectori de stat sefi adjuncti, a caror functie este asimilata functiei de director general.
    (6) Numarul maxim de posturi este de 309, exclusiv demnitarii.
    (7) Conducerea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului este asigurata de ministru.
    Pe langa ministru functioneaza un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileste prin ordin al ministrului.
    (8) In exercitarea atributiilor sale, ministerul colaboreaza cu celelalte ministere si organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritati publice locale si cu alte organisme interesate.
    (9) Ministrul conduce intreaga activitate a ministerului si il reprezinta in raporturile cu celelalte ministere, autoritati publice si organizatii, precum si cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate.
    (10) Atributiile, sarcinile si numarul de posturi pentru compartimentele din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestuia si se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului.
    Atributiile si sarcinile secretarilor de stat, ale secretarului general si ale inspectorului de stat sef se stabilesc prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului.
    (11) Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului si inspectiile teritoriale din subordinea acesteia se organizeaza si functioneaza potrivit regulamentului de organizare si functionare prevazut in anexa nr. 3 la prezenta hotarare.
    Art. 4
    (1) Unitatile care functioneaza in subordinea si in coordonarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului sunt prevazute in anexa nr. 2 la prezenta hotarare.
    (2) Structura organizatorica a unitatilor din subordinea ministerului se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului.
    (3) Modificarile in structura organizatorica a unitatilor care functioneaza in coordonarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului se propun de catre directorii generali ai acestora, cu avizul consiliilor de administratie respective, si se aproba de catre minister.
    Art. 5
    In exercitarea atributiilor sale, ministrul emite ordine si instructiuni.
    Art. 6
    (1) Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului are in dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un numar de autoturisme stabilit potrivit normelor legale in vigoare.
    (2) Inspectiile in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, judetene si a municipiului Bucuresti, au in dotare, in medie, cate 4 autovehicule cu un consum lunar de carburanti de 450 litri/luna/autovehicul, repartizate prin decizie a inspectorului de stat sef.
    (3) Autovehiculele utilizate de Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului si cele din dotarea inspectiilor teritoriale din subordinea acesteia vor purta insemnele "Inspectia de stat in constructii".
    Art. 7
    (1) Prefecturile, impreuna cu consiliile judetene si consiliile locale, vor sprijini asigurarea spatiilor corespunzatoare pentru desfasurarea activitatii inspectiilor teritoriale din subordinea Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului.
    (2) In localitatile in care aceste inspectii nu dispun de spatii corespunzatoare, consiliile locale vor asigura, in conditiile legii, amplasamente in vederea construirii de sedii proprii. Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului va prevedea in programul de investitii al inspectiilor teritoriale fonduri pentru construirea unor astfel de obiective.
    Art. 8
    Anexele nr. 1, 2, 3 si 4 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 9
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 795/1992 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, republicata in temeiul art. III din Hotararea Guvernului nr. 491/1993, Hotararea Guvernului nr. 734/1991 privind dotarea cu mijloace de transport a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, Hotararea Guvernului nr. 680/1991 privind unele masuri de finantare a activitatii de control al statului asupra calitatii constructiilor, lucrarilor publice, urbanismului si amenajarii teritoriului, precum si Hotararea Guvernului nr. 1.356/1996*) pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 984/1996 privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti.
    (2) Incadrarea in numarul de posturi se va incheia in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
-----------
    *) Hotararea Guvernului nr. 1.356/1996 a fost abrogata prin Hotararea Guvernului nr. 507/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 247 din 22 septembrie 1997.

    ANEXA 1

    Numarul maxim de posturi: 309 (exclusiv demnitarii)
    MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE SI AMENAJARII TERITORIULUI

 -------------------     ------------     ---------------------
| - Consiliul tehnic|:  |  MINISTRU  |   |   - Consilieri      |
|    superior       |:--|            |---|                     |
 ------------------- :   ------------     ---------------------
.....................:        |           ---------------------
                              |----------|   SECRETAR GENERAL  |
 --------------------         |           ---------------------
|  - Secretariatul   |        |           -----------------------------------
| Consiliului tehnic |--------|          |   DIRECTIA  | - Directia pentru   |
|       superior     |        |       ___|   GENERALA  |relatii si informatii|
 --------------------         |      |   |  DE RELATII |publice si contencios|
 --------------------         |      |   |   PUBLICE,  |---------------------|
|- Serviciul probleme|___     |      |   |CONTENCIOS SI| - Directia resurse  |
|     speciale       |   |    |      |   |ADMINISTRATIE| umane, administrativ|
 --------------------    |    |      |    -----------------------------------
 --------------------    |    |      |    -----------------------------------
|- Control financiar |___|____|______|   |  DIRECTIA   | - Directia buget    |
|      propriu       |   |    |      |___| GENERALA    |---------------------|
 --------------------    |    |      |   | ECONOMICA   | - Directia venituri |
 --------------------    |    |      |   |             |   extrabugetare     |
| DIRECTIA GENERALA  |   |    |      |    -----------------------------------
|    POLITICI        |   |    |      |    -----------------------------------
| MACROECONOMICE SI  |___|    |      |___| - Directia de integrare europeana |
|   MANAGEMENT       |        |          |       si cooperare externa        |
|   INFORMATIONAL    |        |           -----------------------------------
|--------------------         |
|                             |
|                             |
|         --------------------|-----------------------
|        |                    |                       |
| ---------------------   ------------------   ------------------
||INSPECTOR DE STAT SEF| | SECRETAR DE STAT | | SECRETAR DE STAT |
| ---------------------   ------------------   ------------------
|        |                    |                           |
|        |              ------------------           -----------
|        |             |      |           |         |     |     |
|       ---           ---    ---  ---------------   ---  ----  ---
|      | A |         | B |  | C ||- Directia de  | | D || E | | F |
|      |   |         |   |  |   ||    avizare    | |   ||   | |   |
|      |   |         |   |  |   ||    lucrari    | |   ||   | |   |
|      |___|         |___|  |___||    publice    | |___||___| |___|
|        |           | \      /  |_______________|   |
|        |           |  \    /                       |
|--------|-----------|---\--/------------------------|-------------------------
|        |           |    \/                         |
|        |           | ---------------    ---------------
---     ----         || Institutul    |  | Institutul    |
|a |   | A1 |        || National de   |  | National de   |
|  |   |    |        || Cercetare -   |  | Cercetare -   |
 --     ----         || Dezvoltare in |  | Dezvoltare in |
 |         |         || Constructii   |  |   pentru      |
 |         |         || - INCERC      |  | Urbanism si   |
----------------     || Bucuresti     |  | Amenajarea    |
|   Nuclee     |     | ---------------   | Teritoriului -|
| teritoriale  |     |                   | URBANPROIECT  |
|  pentru      |     |                   | Bucuresti     |
| statistica   |     |                    ---------------
|constructiilor|     |
 --------------      |
                     |
 UNITATI SUBORDONATE |                                  UNITATI COORDONATE


    SEMNIFICATIA CASUTELOR DIN ANEXA 1 ESTE URMATOAREA:

    A = INSPECTIA DE STAT IN CONSTRUCTII, LUCRARI PUBLICE, URBANISM SI
        AMENAJAREA TERITORIULUI
    B = DIRECTIA GENERALA TEHNICA
        - Directia programe de cercetare si reglementari tehnice
        - Directia de agremente, atestari si gestiunea calitatii
        - Directia programe pentru atenuarea efectelor seismelor si alunecarilor
          de teren
    C = DIRECTIA GENERALA LUCRARI PUBLICE
        - Directia lucrari publice si locuinte
        - Directia licitatii, agenti economici si piata constructiilor
        - Directia de dezvoltare a infrastructurii edilitar-urbane si
          serviciilor de gospodarie comunala
    D = DIRECTIA GENERALA AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM
        - Directia amenajarea teritoriului national
        - Directia urbanism
        - Secretariatul comisiilor pentru efectuarea cercetarilor prealabile in
          vederea declararii utilitatii publice de interes national
    E = Directia cadastrul imobiliar-edilitar si gestiunea localitatilor
    F = Secretariatul Centrului national pentru asezari umane (habitat)
    A1= - 42 de inspectii judetene in constructii, lucrari publice, urbanism si
        amenajarea teritoriului
    a = - Institutul de Statistica Constructiilor si Informare in Domeniile
         Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Lucrari Publice si Constructii -
         INSEROM Bucuresti


    ANEXA 2
                             UNITATILE
care functioneaza in subordinea sau in coordonarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului
------------------------------------------------------------------------------
 Nr.                Denumirea unitatii                    Sursa de finantare
crt.
------------------------------------------------------------------------------
       A. Unitati in subordinea Ministerului Lucrarilor
          Publice si Amenajarii Teritoriului

1. Inspectiile in constructii, lucrari publice, urbanism
   si amenajarea teritoriului - judetene, respectiv a            Venituri
   municipiului Bucuresti*)                                    extrabugetare
2. Institutul de Statistica Constructiilor si Informare
   in Domeniile Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Lucrari       Venituri
   Publice si Constructii - INSEROM Bucuresti*)               extrabugetare

       B. Unitati in coordonarea Ministerului Lucrarilor
          Publice si Amenajarii Teritoriului

3. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in           Conform Ordonantei
   Constructii si Economia Constructiilor - INCERC               Guvernului
   Bucuresti                                                     nr. 25/1995
4. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru       Conform Ordonantei
   Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT            Guvernului
   Bucuresti                                                     nr. 25/1995
------------------------------------------------------------------------------

    *) Functioneaza ca servicii publice descentralizate ale ministerului si in subordinea Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, organizata, in cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, ca inspectie centrala.
    *) Institutul de Statistica Constructiilor si Informare in Domeniile Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Lucrari Publice si Constructii - INSEROM Bucuresti a fost infiintat ca institutie publica cu finantare extrabugetara, prin reorganizarea Centrului de Documentare pentru Constructii, Arhitectura, Urbanism si Amenajarea Teritoriului - CDCAS Bucuresti, prin Hotararea Guvernului nr. 507 din 12 septembrie 1997.
    INSEROM Bucuresti se organizeaza si functioneaza in conformitate cu regulamentul prevazut in anexa nr. 4, precum si cu regulamentele si metodologiile precizate in acesta, care se vor elabora in termen de 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii sus-mentionate.


    ANEXA 3
                REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului si a inspectiilor teritoriale din subordinea acesteia

    CAP. 1
    Atributii

    Art. 1
    (1) Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului exercita controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei in urbanism si amenajarea teritoriului si la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii constructiilor, in toate etapele de concepere, realizare, exploatare si postutilizare a acestora si in toate componentele sistemului calitatii in constructii.
    (2) Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului are in subordine inspectiile in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    Art. 2
    Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului are urmatoarele atributii generale:
    a) organizeaza si conduce intreaga activitate privind controlul de stat al disciplinei in urbanism si amenajarea teritoriului si al calitatii in constructii;
    b) efectueaza controale de importanta majora, impreuna cu alte organe ale statului, prin atragerea specialistilor din domeniu;
    c) efectueaza controale dispuse de ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului;
    d) participa, impreuna cu alte organe abilitate, la actiunile de urgenta determinate de calamitati naturale, dezastre sau accidente tehnice care pot avea repercusiuni asupra starii si sigurantei constructiilor sau care pun in pericol viata si bunurile oamenilor;
    e) propune periodic corectiile necesare componentelor sistemului calitatii in constructii privind continutul reglementarilor tehnice, acordarea agrementelor tehnice pentru produse si procedee, expertizarea si receptia constructiilor etc., ca rezultat al constatarilor din timpul controalelor efectuate in teritoriu, al analizelor si sintezelor realizate;
    f) colaboreaza cu alte organe de control ale statului, cu prefecturile, cu institutiile de invatamant superior si cu specialistii din domeniu, in vederea respectarii disciplinei in urbanism si amenajarea teritoriului si a sistemului calitatii in constructii, precum si pentru elaborarea de reglementari tehnice cu scop de protejare a populatiei.
    Art. 3
    Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului are urmatoarele atributii specifice:
    a) stabileste sistemul de aplicare unitara a prevederilor legale din domeniile sale de activitate, cu respectarea limitelor de autoritate si a principiului autonomiei locale si a agentilor economici controlati;
    b) elaboreaza sau avizeaza metodologiile, instructiunile si procedurile de inspectie, care se utilizeaza la investitori, la unitatile de proiectare, de executie, de exploatare si de postutilizare a constructiilor, precum si la organele de specialitate ale administratiei publice locale cu atributii in eliberarea autorizatiilor de construire/desfiintare a constructiilor;
    c) efectueaza inspectii in toate etapele si componentele sistemului calitatii in constructii si cu privire la autorizarea executarii constructiilor, constata contraventiile si aplica sanctiunile sau amenzile prevazute de reglementarile legale;
    d) dispune oprirea executarii lucrarilor realizate necorespunzator sau a celor realizate nelegal, precum si, dupa caz, desfiintarea constructiilor realizate in aceste conditii;
    e) indruma si controleaza activitatea inspectiilor teritoriale din subordine;
    f) participa la actiunile de punere in siguranta a fondului construit existent si de aparare impotriva dezastrelor, prin colaborare cu consiliile judetene si cu cele locale;
    g) emite, dupa caz, la cererea proprietarilor, acorduri de modificare a constructiilor existente;
    h) autorizeaza pe sefii compartimentelor de control tehnic al calitatii, pe dirigintii de specialitate si pe personalul care efectueaza urmarirea speciala din unitatile participante la procesul de concepere, realizare si exploatare a constructiilor;
    i) autorizeaza sau, dupa caz, acrediteaza laboratoarele de incercari in constructii, autorizeaza personalul acestora si asigura secretariatul comisiei centrale de autorizare;
    j) urmareste valorificarea informatiilor de la punctele de observare seismologica din teritoriul tarii, prelucrate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti;
    k) realizeaza programul de informatizare a activitatii proprii si asigura dotarea cu aparatura tehnica si de control de interes general, necesare domeniilor sale de activitate;
    l) editeaza publicatii de specialitate si de informare tehnica, specifice domeniilor sale de activitate;
    m) propune, in cazuri motivate, suspendarea atestarii specialistilor verificatori de proiecte, a responsabililor tehnici cu executia si a expertilor tehnici de calitate;
    n) indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative sau dispuse de ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului in domeniile sale de activitate;
    o) indruma si sprijina, din punct de vedere metodologic, activitatea compartimentelor de resort abilitate sa efectueze controlul de stat pentru constructiile din cadrul obiectivelor cu caracter secret ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne si Serviciului Roman de Informatii.
    Art. 4
    Inspectiile in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au urmatoarele atributii specifice:
    a) exercita controlul de stat in toate etapele si componentele sistemului calitatii in constructii, pe baza metodologiilor, instructiunilor si a procedurilor elaborate de Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului;
    b) verifica, la organele de specialitate ale administratiei publice locale, respectarea legalitatii privind emiterea autorizatiilor de construire/desfiintare;
    c) constata contraventiile si aplica sanctiunile sau amenzile prevazute de reglementarile in vigoare cu privire la calitatea constructiilor si la autorizarea executarii acestora, in toate cazurile in care aceasta competenta o are Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului;
    d) dispun oprirea executarii lucrarilor realizate necorespunzator sau a celor realizate nelegal, precum si, dupa caz, desfiintarea constructiilor realizate in aceste conditii;
    e) avizeaza fazele determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor stabilite de proiectantii lucrarilor si autorizeaza, dupa caz, continuarea lucrarilor ajunse in faze determinante;
    f) urmaresc respectarea reglementarilor privind modul de tratare a accidentelor tehnice produse la constructii, care pot avea repercusiuni asupra starii si sigurantei acestora;
    g) emit, dupa caz, la cererea proprietarilor, acorduri de modificare a constructiilor existente;
    h) verifica la proprietari respectarea prevederilor legale privind instituirea si realizarea urmaririi speciale a constructiilor pe care le detin;
    i) urmaresc realizarea programului de masuri de urgenta privind cresterea sigurantei in exploatare a constructiilor si a instalatiilor care prezinta surse de mare risc;
    j) efectueaza controlul in teritoriu al activitatilor de reducere a riscului seismic al constructiilor existente;
    k) participa la actiunea de reducere a riscului seismic al constructiilor existente, cu destinatia de locuinta, prin:
    - vizarea listei cladirilor care urmeaza a fi expertizate;
    - vizarea deconturilor justificative pentru expertizare;
    - vizarea listei cladirilor expertizate, propuse pentru acordarea de credite necesare proiectarii si executarii lucrarilor de consolidare;
    - vizarea situatiilor de lucrari privind stadiile fizice realizate;
    - verificarea modului in care beneficiarii de subventii executa lucrarile de consolidare;
    l) urmaresc aplicarea masurilor stabilite de comisiile judetene si a municipiului Bucuresti, de prevenire, interventie operativa si refacere in cazul dezastrelor;
    m) verifica respectarea prevederilor legale care revin investitorilor, proprietarilor si utilizatorilor de constructii cu privire la receptia constructiilor, intocmirea, pastrarea si completarea cartilor tehnice ale constructiilor;
    n) urmaresc respectarea prevederilor legale privind asigurarea activitatii metrologice in constructii;
    o) asigura secretariatul comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti pentru autorizarea si acreditarea laboratoarelor de incercari in constructii;
    p) verifica respectarea prevederilor legale privind functionarea laboratoarelor de incercari in constructii;
    r) indeplinesc orice alte atributii stabilite prin acte normative sau, dupa caz, de catre conducerea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului sau a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, in domeniile lor de activitate.
    Art. 5
    Atributiile detaliate, raspunderile si competentele individuale ale personalului din Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului si din inspectiile teritoriale din subordinea acesteia se stabilesc prin fisa postului, semnata de seful ierarhic superior si de titular.

    CAP. 2
    Organizare si functionare

    Art. 6
    (1) Inspectorul de stat sef al Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului este subordonat ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului.
    (2) Inspectiile in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului judetene si a municipiului Bucuresti sunt in subordinea Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, functioneaza ca servicii publice descentralizate ale ministerului, la nivel de directie, si sunt conduse de cate un inspector-sef.
    (3) Structura organizatorica si numarul de posturi de executie si de conducere pentru Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, precum si pentru inspectiile teritoriale din subordinea acesteia se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului.
    (4) In exercitarea atributiilor de conducere, inspectorul de stat sef si inspectorii-sefi ai inspectiilor teritoriale emit decizii.

    CAP. 3
    Finantare - dotare - salarizare

    Art. 7
    (1) Cheltuielile de achizitie, functionare, intretinere si reparatii ale autovehiculelor din parcul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, aprobate pentru activitatea specifica a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, se asigura din veniturile extrabugetare constituite la aceasta prin cota de participare a inspectiilor teritoriale pentru cheltuielile de interes general al controlului de stat; conducatorii auto respectivi sunt angajati ai ministerului.
    (2) Cheltuielile de personal, cheltuielile materiale si cele de capital ale inspectiilor teritoriale se suporta din veniturile extrabugetare constituite la dispozitia acestora, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.
    (3) Salarizarea personalului din inspectiile teritoriale se face potrivit anexei nr. 9 la Legea nr. 40/1991, republicata.
    Art. 8
    Activitatea financiara a inspectiilor teritoriale se supune dispozitiilor legale privind finantele publice, in care sens:
    a) veniturile extrabugetare se incaseaza, se administreaza si se contabilizeaza de catre fiecare inspectie judeteana si, respectiv, a municipiului Bucuresti;
    b) din veniturile realizate conform legii, inspectiile teritoriale pastreaza la dispozitia lor 60% si vireaza Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului:
    - 30% in contul deschis pentru elaborarea reglementarilor tehnice;
    - 10% in contul deschis pentru Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, in vederea suportarii tuturor cheltuielilor in interesul general al controlului de stat, precum si pentru editarea publicatiilor de specialitate specifice;
    c) in afara veniturilor constituite in baza prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995, Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului si inspectiile teritoriale pot realiza venituri si din activitatile desfasurate pe baza de contract, pentru autorizarea laboratoarelor de incercari in constructii, autorizarea specialistilor din activitatea de control al calitatii, diriginti de specialitate, editarea de publicatii de specialitate si pregatirea profesionala a personalului din domeniile calitatii constructiilor si disciplinei in urbanism, in care caz tarifele si preturile pentru serviciile executate se stabilesc prin negociere de catre conducatorul fiecarei inspectii, centrale si teritoriale, cu avizul inspectorului de stat sef. Din veniturile extrabugetare astfel realizate se remunereaza si membrii comisiilor de autorizare, similar cu membrii comisiilor de atestari, organizate in cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului;
    d) bugetele de venituri si cheltuieli ale inspectiilor teritoriale se aproba in conditiile prevazute de Legea privind finantele publice;
    e) utilizarea veniturilor constituite la dispozitia inspectiilor teritoriale, a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului si cele pentru elaborarea reglementarilor tehnice, prevazute la lit. b), inclusiv cele rezultate potrivit prevederilor lit. c), se urmareste prin personalul de specialitate economica al fiecarui beneficiar. Pentru raportarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli, beneficiarii de venituri extrabugetare intocmesc o dare de seama contabila, pe care o depun la directia de specialitate economica din minister la termenele si pe formularele aprobate prin lege;
    f) disponibilitatile la finele anului din veniturile extrabugetare se reporteaza in anul urmator si au aceeasi destinatie.

    CAP. 4
    Obligatii si raspunderi

    Art. 9
    Personalul de specialitate din Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului si din inspectiile teritoriale raspunde de:
    a) exercitarea controlului de stat cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii constructiilor, in toate etapele si in toate componentele sistemului calitatii in constructii;
    b) exercitarea controlului cu privire la respectarea regimului de autorizare a constructiilor;
    c) constatarea contraventiilor, aplicarea sanctiunilor prevazute de lege si, dupa caz, oprirea lucrarilor realizate necorespunzator din punct de vedere al calitatii constructiilor;
    d) constatarea contraventiilor, aplicarea sanctiunilor corespunzatoare si, dupa caz, oprirea executarii lucrarilor realizate nelegal sau desfiintarea constructiilor realizate in aceste conditii;
    e) urmarirea indeplinirii, la termenul stabilit, a masurilor cuprinse in actele de control intocmite;
    f) exercitarea altor atributii stabilite prin fisa postului.
    Art. 10
    (1) In exercitarea atributiilor ce ii revin, personalul Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului si al unitatilor teritoriale este investit cu exercitiul autoritatii publice si are urmatoarele drepturi si obligatii:
    a) sa propuna in cazuri justificate suspendarea sau anularea atestarilor de experti, verificatori de proiecte, responsabili tehnici;
    b) sa i se acorde, prin grija institutiei, asistenta juridica gratuita in cazul in care este implicat intr-o actiune judecatoreasca in legatura cu exercitarea atributiilor sale;
    c) sa beneficieze de echipament de protectie aprobat potrivit normativelor Ministerului Muncii si Protectiei Sociale;
    d) Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului si inspectiile teritoriale pot construi sau amenaja din fonduri proprii extrabugetare centre de pregatire profesionala;
    e) sa se preocupe permanent de perfectionarea pregatirii profesionale;
    f) in actiunile de inspectie sa isi faca cunoscuta, in prealabil, calitatea si sa prezinte legitimatia de serviciu; sa respecte regulile stabilite in unitatea supusa inspectiei privind accesul, protectia muncii, siguranta circulatiei si alte reguli specifice;
    g) sa incheie, cu obiectivitate si fara partinire, acte scrise asupra rezultatelor inspectiilor; sa dea dovada de exigenta, fermitate, corectitudine, comportare civilizata;
    h) sa pastreze secretul de serviciu, precum si asupra datelor si informatiilor cu caracter confidential detinute sau la care are acces ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu;
    i) la incheierea inspectiei sa restituie documentele puse la dispozitie de catre unitatea controlata, daca nu se convine altfel intre parti;
    j) sa semnaleze conducerii inspectiei orice problema deosebita legata de activitatea si atributiile Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice; urbanism si amenajarea teritoriului de care ia cunostinta in timpul indeplinirii sarcinilor sau in afara acestora, chiar daca acestea nu vizeaza direct domeniul in care are responsabilitati si atributii;
    k) sa nu angajeze institutia din care face parte decat in limita atributiilor de serviciu si a mandatului care i s-a incredintat de catre conducerea acesteia;
    l) sa realizeze la timp si intocmai actiunile ce ii revin potrivit programelor aprobate sau dispuse expres de catre conducerea inspectiei si sa raporteze asupra modului de realizare a acestora;
    m) sa pastreze in buna stare bunurile din dotare;
    n) inspectorii Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului raspund, potrivit dispozitiilor legale, de corectitudinea si exactitatea datelor, informatiilor, masurilor si sanctiunilor stipulate de ei in documentele intocmite.
    (2) Incalcarea oricareia dintre obligatiile de serviciu atrage dupa sine raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, dupa caz.
    Art. 11
    (1) Selectionarea personalului in vederea angajarii, definitivarii si promovarii in functii ierarhice sau in functii de conducere se face pe baza de concurs, potrivit legii.
    (2) Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului isi recruteaza personalul pentru ocuparea functiilor de inspectori de stat dintre cetatenii romani, pe baza unor criterii stabilite de Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului si aprobate de ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, in functie de specificul activitatii.
    (3) Angajarea, transferul, detasarea, delegarea pana la 60 de zile, aplicarea sanctiunilor disciplinare, inclusiv desfacerea contractului individual de munca al personalului din Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului si din inspectiile teritoriale, cu exceptia inspectorului-sef, se fac, in conditiile legii, de catre inspectorul de stat sef.
    Art. 12
    Pe baza prezentului regulament se vor intocmi noile fise ale postului pentru intregul personal din Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului si din inspectiile teritoriale.


    ANEXA 4

              REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
a Institutului de Statistica Constructiilor si Informare in Domeniile Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Lucrari Publice si Constructii - INSEROM Bucuresti

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul

    Art. 1
    Denumirea unitatii este: Institutul de Statistica Constructiilor si Informare in Domeniile Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Lucrari Publice si Constructii - INSEROM Bucuresti.
    Art. 2
    INSEROM Bucuresti este persoana juridica si este organizat si functioneaza ca institutie publica de interes national, in subordinea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului. INSEROM Bucuresti isi desfasoara activitatea potrivit reglementarilor legale in vigoare aplicabile in domeniu, precum si prezentului regulament.
    Art. 3
    Sediul central al INSEROM Bucuresti este in municipiul Bucuresti, sos. Pantelimon nr. 266, sectorul 2.
    INSEROM Bucuresti poate infiinta, in subordinea sa, subunitati teritoriale fara personalitate juridica.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 4
    INSEROM Bucuresti, din subordinea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, elaboreaza conceptul suportului national de informare publica in domeniile amenajarea teritoriului, urbanism, lucrari publice, constructii si coordoneaza implementarea unitara a instrumentelor sale in administratia publica centrala si locala.
    Art. 5
    Nucleul suportului national de informare publica in domeniile amenajarea teritoriului, urbanism, lucrari publice si constructii il constituie Sistemul de statistica a constructiilor, implementat si exploatat de INSEROM Bucuresti sub dubla autoritate: Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului (autoritate administrativa) si Comisia Nationala pentru Statistica (autoritate metodologica si deontologica).
    Art. 6
    Sistemul de statistica a constructiilor:
    (1) asigura:
    - esantion reprezentativ, selectionat din: Registrul national al autorizatiilor de constructii; Registrul national al agentilor economici cu activitate in constructii;
    - transparenta si control public ale procesului informational-statistic prin certificarea corectitudinii si completitudinii informatiilor de catre: populatia esantionului de investigatie; reprezentantii administratiei publice locale si centrale;
    (2) administreaza urmatoarele banci de date:
    - evolutia investitiilor si constructiilor, precum si a indicelui de cost al acestora;
    - stadiul, confortul si nivelul tehnic de echipare a teritoriului, cu previziuni privind evolutia acestora (banci de date urbane);
    - informare documentara pentru propagarea in medii largi a informatiilor privind functionarea serviciilor publice si piata constructiilor;
    (3) functioneaza in baza Regulamentului general de culegere, stocare si transfer al informatiilor si de protectie a furnizorilor de informatii impotriva utilizarii acestora in alte scopuri, elaborat de Comisia Nationala pentru Statistica.
    Art. 7
    INSEROM Bucuresti desfasoara, pentru domeniile amenajarea teritoriului, urbanism, lucrari publice si constructii, urmatoarele activitati:
    - constituirea, organizarea si administrarea fondului de informare documentara publica tehnico-stiintifica, economica si statistica;
    - elaborarea prognozelor macroeconomice si a politicilor sectoriale ale strategiei nationale de dezvoltare;
    - elaborarea si administrarea bazei informationale pentru intocmirea documentatiei economice a ofertelor de adjudecare a lucrarilor publice (indicatoarele de norme de deviz, listele cu evolutia preturilor componentelor acestora, nomenclatoarele aferente etc.);
    - administrarea Sistemului de statistica a constructiilor;
    - coordonarea aplicarii conceptului unitar in administrarea suportului national de informare publica in domeniile amenajarea teritoriului, urbanism, lucrari publice si constructii pentru: elaborarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de constructii; constituirea si utilizarea bancilor de date urbane; constituirea si utilizarea Registrului cadastrului imobiliar-edilitar;
    - asistenta pentru informatizare, banci de date si consultanta manageriala-audit, pentru piata constructiilor si serviciile publice aferente, centrale si locale.
    Modificarea obiectului de activitate al INSEROM Bucuresti se face prin hotarare a Guvernului.

    CAP. 3
    Atributii

    Art. 8
    INSEROM Bucuresti indeplineste urmatoarele atributii:
    - elaboreaza studii de cercetare documentara tehnico-stiintifica, economica, de prognoza macroeconomica pentru politicile sectoriale ale strategiei nationale de dezvoltare pentru domeniile amenajarea teritoriului, urbanism, lucrari publice si constructii;
    - elaboreaza sinteze de informatii tehnico-stiintifice, economice si statistice, precum si de promovare, in medii largi, a cadrului institutional si de reglementare pentru domeniile amenajarea teritoriului, urbanism, lucrari publice si constructii, pentru promovarea cunoasterii si intelegerii acestora;
    - promoveaza instrumentele informatice si administreaza bancile de date ce servesc constituirii institutiilor pietei libere a constructiilor, dezvoltarii activitatilor pe aceasta piata si a cadrului normativ aferent;
    - asigura asistenta informatizata si transfer de cunostinte institutiilor si agentilor economici ai pietei libere a constructiilor;
    - elaboreaza instrumentele informatice pentru asistarea informatizata a licitatiilor publice si administreaza banca de date a proiectelor lucrarilor publice;
    - coordoneaza concesionarea serviciilor, achizitionarea echipamentelor teleinformatice, elaborarea si aplicarea proiectelor de sisteme informatice unitare ale suportului national de informare publica in domeniile amenajarea teritoriului, urbanism, lucrari publice si constructii;
    - aplica si administreaza Sistemul de statistica a constructiilor;
    - incheie conventii de colaborare cu persoane fizice si juridice, din tara si din strainatate, avand ca obiect schimburi de informatii si de experienta, asistenta reciproca si culegeri de informatii pentru bancile de date ale suportului national de informare publica in domeniile amenajarea teritoriului, urbanism, lucrari publice si constructii;
    - solicita obtinerea, cu sau fara plata, de informatii necesare pentru indeplinirea sarcinilor ce ii revin, de la misiunile diplomatice si economice externe sau de la unitatile specializate din tara si din strainatate;
    - elaboreaza, la cererea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, proiecte de acte normative pentru domeniile de activitate ale acestuia;
    - elaboreaza studii de fezabilitate, evaluari de actiuni, oferte de participare la licitatii, consultatii in domeniu etc., pentru parteneri din tara si din strainatate;
    - participa la activitati de cooperare tehnico-stiintifica in domeniul constructiilor si lucrarilor publice;
    - realizeaza si aplica programul de informatizare a activitatii Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului;
    - indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative sau dispuse de conducerea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului in domeniul sau de activitate.

    CAP. 4
    Regulamente si metodologii

    Art. 9
    Sistemul de statistica a constructiilor functioneaza potrivit urmatoarelor regulamente si metodologii:
    - Metodologia si regulamentul de aplicare a Sistemului de statistica a constructiilor (se elaboreaza de catre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului impreuna cu Comisia Nationala pentru Statistica);
    - Metodologia si regulamentul de realizare si utilizare a suportului national de informare publica in domeniile amenajarea teritoriului, urbanism, lucrari publice si constructii (se elaboreaza de catre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului impreuna cu Departamentul pentru Administratie Publica Locala si cu consiliile judetene cu avizul prefecturilor);
    - metodologii si regulamente pentru accesul la bancile de date, proprietate a Ministerului Finantelor; a Camerei de Comert si Industrie a Romaniei si a regiilor autonome (se elaboreaza de catre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului impreuna cu fiecare detinator in parte).

    CAP. 5
    Activul si pasivul

    Art. 10
    Activul si pasivul, stabilite pe baza de bilant contabil la data de 31 decembrie 1996, impreuna cu portofoliul de contracte incheiate, ale fostului Centru de Documentare pentru Constructii, Arhitectura, Urbanism si Amenajarea Teritoriului - CDCAS Bucuresti, precum si personalul acestuia trec la INSEROM Bucuresti.
    Art. 11
    INSEROM Bucuresti poseda, foloseste si dispune de bunurile pe care le are in administrare, in conformitate cu dispozitiile legale, in vederea realizarii scopului pentru care a fost infiintat, beneficiind de rezultatele utilizarii acestora.
    Instrainarea bunurilor imobile din administrarea sa se face cu respectarea prevederilor legale in vigoare, cu avizul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului. Scoaterea din functiune a unor bunuri, dezmembrarea si valorificarea acestora se fac potrivit legii.

    CAP. 6
    Structura organizatorica

    Art. 12
    Structura organizatorica a INSEROM Bucuresti, numarul de posturi, total si de conducere, precum si statul de functii pe compartimentele componente se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului.
    In cadrul INSEROM Bucuresti se pot constitui sectii, ateliere, laboratoare, colective de executie, servicii si birouri, in functie de necesitatea si volumul activitatii. Relatiile functionale, atributiile, competentele si raspunderile acestora se stabilesc prin regulament propriu de organizare si functionare, aprobat de conducerea INSEROM Bucuresti.
    Art. 13
    In scopul realizarii obiectului sau de activitate, INSEROM Bucuresti poate infiinta in teritoriu subunitati fara personalitate juridica.

    CAP. 7
    Organele de conducere

    Art. 14
    Conducerea INSEROM Bucuresti se asigura prin directorul general, care se numeste prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, in conditiile legii.
    Art. 15
    Atributiile, raspunderile si competentele directorului general sunt urmatoarele:
    - propune spre aprobare Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului structura organizatorica a INSEROM Bucuresti, numarul de posturi si statul de functii pe compartimentele componente, precum si infiintarea sau desfiintarea subunitatilor teritoriale fara personalitate juridica;
    - stabileste structura si conducerea, limitele de competenta, precum si imputernicirile compartimentelor din componenta INSEROM Bucuresti;
    - aproba regulamentul de ordine interioara si regulamentul de organizare si functionare pentru subunitatile fara personalitate juridica ale INSEROM Bucuresti;
    - analizeaza si adopta programele de activitate si de dezvoltare pe termen scurt, mediu si lung;
    - decide cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate conform programelor de dezvoltare adoptate, care se finanteaza din surse proprii sau din alte surse legal constituite, potrivit reglementarilor in vigoare;
    - aproba lucrarile de investitii, potrivit competentelor sale;
    - examineaza si propune spre aprobare Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului bugetul de venituri si cheltuieli al INSEROM Bucuresti;
    - examineaza si aproba bilantul contabil, pentru a fi depus la Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului;
    - raspunde de administrarea legala si eficienta a bunurilor aflate in administrarea INSEROM Bucuresti;
    - propune spre aprobare Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului instrainarea bunurilor, in conformitate cu dispozitiile legale;
    - stabileste masuri de respectare a disciplinei tehnologice, a protectiei si securitatii muncii si a mediului;
    - ia masuri, potrivit legii, pentru stabilirea raspunderii materiale si disciplinare a personalului si pentru prevenirea pagubelor;
    - rezolva problemele de munca si pe cele sociale;
    - aproba incheierea contractelor; aproba metodologiile de negociere si decontare cu beneficiarii;
    - aproba programul de publicatii proprii;
    - conduce activitatea curenta si reprezinta INSEROM Bucuresti in relatiile cu organele statului, cu persoane fizice si juridice din tara si din strainatate;
    - repartizeaza sarcinile pe compartimentele componente, asigurand realizarea activitatii in conditii de eficienta;
    - asigura masurile necesare pentru paza si protectia bunurilor, respectarea ordinii si disciplinei;
    - stabileste masurile necesare privind raspunderile si competentele pe niveluri ierarhice si structuri organizatorice, precum si relatiile dintre acestea;
    - angajeaza, prin semnatura, INSEROM Bucuresti in raporturile cu tertii;
    - asigura elaborarea si aplicarea strategiei de dezvoltare a INSEROM Bucuresti;
    - numeste si revoca personalul de conducere pe functii (directori, sefi de sectii si laboratoare, sefi de servicii si birouri functionale);
    - asigura elaborarea si aplicarea documentelor: regulament de organizare si functionare pentru compartimentele componente, regulament de ordine interioara, organigrama institutului si statul sau de functii;
    - poate da mandat pentru delegare de atributii executive, pe perioada determinata;
    - recompenseaza, in conditiile legii, personalul INSEROM Bucuresti;
    - emite decizii pentru stabilirea raspunderii materiale si disciplinare a personalului INSEROM Bucuresti;
    - aproba orice alte actiuni privind activitatea INSEROM Bucuresti, cu exceptia celor date in competenta altor organe, potrivit legii.
    Art. 16
    Pentru luarea unor decizii complexe, directorul general poate atrage in activitatea de analiza consultanti specialisti din afara INSEROM Bucuresti. Activitatea acestora este compensata material, conform legii.
    Art. 17
    Conducerea INSEROM Bucuresti, in primele doua luni de la incheierea exercitiului financiar, prezinta Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului un raport asupra activitatii institutului in anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul in curs.

    CAP. 8
    Angajarea, promovarea si salarizarea personalului

    Art. 18
    Personalul INSEROM Bucuresti este angajat sau concediat de catre directorul general, in conditiile legii.
    Art. 19
    Incadrarea si promovarea personalului se fac prin concurs, in limita numarului de posturi aprobat, la solicitarea compartimentelor, cu aprobarea directorului general.
    Art. 20
    Nivelul salariilor pentru personalul INSEROM Bucuresti, pe functii si categorii de personal, sporurile si adaosurile se stabilesc potrivit legii.

    CAP. 9
    Bugetul de venituri si cheltuieli, relatiile financiare, sursele de venituri

    Art. 21
    INSEROM Bucuresti intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil, conform legii. Bugetul de venituri si cheltuieli se aproba de catre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului. Bilantul contabil se intocmeste pe formularele si la termenele prevazute de lege si se depune la Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
    Art. 22
    INSEROM Bucuresti trebuie sa acopere, cu veniturile provenite din activitatea sa, toate cheltuielile efectuate. Disponibilitatile existente la sfarsitul anului se reporteaza in anul urmator, fiind utilizate in acelasi scop.
    Art. 23
    Principalele surse de venituri ale INSEROM Bucuresti sunt urmatoarele:
    - din servicii:
      - cercetare documentara pentru persoane fizice si juridice (informatii tehnice, stiintifice, economice si statistice);
      - oportunitati de afaceri si indrumare legislativa pentru participare pe terte piete;
      - implementarea sistemelor informatice si asistenta tehnica in domeniile amenajarea teritoriului, urbanism, lucrari publice si constructii;
      - asistenta si consultanta manageriala - audit (atestarea-elaborarea studiilor de fezabilitate, expertize, organizare, marketing) in domeniile amenajarea teritoriului, urbanism, lucrari publice si constructii;
    - din editarea si vanzarea unor publicatii periodice, cu subiecte de interes pentru piata constructiilor;
    - din vanzarea unor normative elaborate prin sisteme informatice;
    - din vanzarea catre consiliile locale a unor materiale sintetizate, sub forma de pliante, in sprijinul serviciilor publice de educatie civica in domeniile amenajarea teritoriului, urbanism, lucrari publice si constructii;
    - din vanzarea unor brosuri si pliante continand informatii utile din reglementarile legale in domeniile amenajarea teritoriului, urbanism, lucrari publice si constructii, pentru administratia publica locala si agentii economici;
    - din vanzarea unor anuare agenti-parteneri, capacitati disponibile si preturi-tarife;
    - din fondul de 0,7% privind elaborarea reglementarilor tehnice si controlul calitatii lucrarilor de constructii (art. 40 din Legea nr. 10/1995) pentru: elaborarea (achizitia) si implementarea instrumentelor informatice generalizabile, necesare sistemului de statistica a constructiilor, si a altora asemanatoare ce reprezinta cadrul normativ unitar in aplicarea uniforma a reglementarilor in vigoare;
    - din colaborarea cu producatorii de aplicatii informatice generalizabile, pentru aplicarea acestora in suportul national de informare publica in domeniile amenajarea teritoriului, urbanism, lucrari publice si constructii;
    - din fonduri de cercetare, atribuite pentru sistemele informatice (elaborare-achizitie, experimentare-pilot) ale suportului national de informare publica in domeniile amenajarea teritoriului, urbanism, lucrari publice si constructii;
    - din sponsorizarea cu mijloace materiale si banesti, cu titlu gratuit, de catre persoane fizice si juridice, care se utilizeaza potrivit legii;
    - din programe de asistenta externa, financiara si dotare tehnica.

    CAP. 10
    Desfasurarea activitatii, relatiile comerciale

    Art. 24
    Relatiile comerciale ale INSEROM Bucuresti se desfasoara pe baza de contracte, incheiate in forma scrisa, guvernate de principiul libertatii contractuale.
    Art. 25
    INSEROM Bucuresti poate incheia contracte direct cu intreprinzatori din tara si din strainatate, in conditiile legii.
    Art. 26
    Pentru realizarea contractelor, INSEROM Bucuresti poate angaja colaboratori, persoane fizice sau juridice, in conditiile legii.
    Art. 27
    INSEROM Bucuresti practica, in raporturile cu tertii, preturi decurgand din actiunea conjugata a cererii si ofertei.
    In raporturile cu serviciile publice, pentru bunurile furnizate, INSEROM Bucuresti practica tarife si preturi aprobate de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
    Art. 28
    Litigiile INSEROM Bucuresti cu persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun din Romania.
    Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre INSEROM Bucuresti si persoanele fizice sau juridice romane se pot solutiona si prin arbitraj, potrivit legii.
    Art. 29
    INSEROM Bucuresti este obligat sa isi desfasoare activitatea cu respectarea dispozitiilor legale privind protectia mediului inconjurator.

    CAP. 11
    Dispozitii finale

    Art. 30
    Prevederile prezentului regulament se completeaza si se actualizeaza potrivit reglementarilor legale in vigoare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 456/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 456 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 456/1994
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu