Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 1334/EN din  5 noiembrie 2003

privind procedura de acordare a dreptului de utilizare a codurilor punctelor de semnalizare nationale si internationale

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN COMUNICATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 795 din 11 noiembrie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 38 alin. (1), (3) si (5), ale art. 44 lit. f) si ale art. 46 alin. (1) pct. 20 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002,
    avand in vedere prevederile pct. 3.18.4 din autorizatia generala pentru furnizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice, anexa nr. 1 la Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii nr. 1.333/2003 privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice,

    presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii emite prezenta decizie.

    Art. 1
    (1) Prezenta decizie stabileste conditiile in care un furnizor de retele publice de comunicatii electronice dobandeste si isi poate exercita dreptul de a utiliza anumite coduri ale punctelor de semnalizare nationale si internationale.
    (2) Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii, denumita in continuare ANRC, poate acorda dreptul de a utiliza anumite coduri ale punctelor de semnalizare nationale si internationale unui furnizor de retele publice de comunicatii electronice, autorizat in conditiile art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, si conform procedurii prevazute in Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii nr. 1.333/2003 privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice, care depune o cerere in acest sens.
    Art. 2
    In intelesul prezentei decizii, urmatorii termeni se definesc astfel:
    a) punct de semnalizare (Signalling Point - SP) - un nod dintr-o retea de semnalizare care fie genereaza si receptioneaza mesaje de semnalizare, fie transfera mesaje de semnalizare de la o linie de semnalizare catre alta, fie indeplineste ambele functii mentionate;
    b) cod al punctului de semnalizare (Signalling Point Code - SPC) - un cod care identifica, in mod univoc, un punct de semnalizare din cadrul unei retele de semnalizare care utilizeaza sistemul de semnalizare pe canal comun nr. 7 (SS7);
    c) punct de semnalizare national (National Signalling Point - NSP), respectiv cod al punctului de semnalizare national (National Signalling Point Code - NSPC) - punctul de semnalizare apartinand retelei nationale de semnalizare, utilizat pentru rutarea mesajelor de semnalizare la nivel national, respectiv codul care identifica acest punct;
    d) punct de semnalizare international (International Signalling Point - ISP), respectiv cod al punctului de semnalizare international (International Signalling Point Code - ISPC) - punctul de semnalizare apartinand retelei internationale de semnalizare, utilizat pentru rutarea mesajelor de semnalizare la nivel international, respectiv codul care identifica acest punct.
    Art. 3
    (1) In vederea dobandirii dreptului de a utiliza anumite coduri ale punctelor de semnalizare, solicitantul va depune o cerere la registratura ANRC sau o va expedia prin serviciul de trimitere recomandata cu confirmare de primire.
    (2) Este considerata data a inregistrarii cererii data inscrierii in registrul general de intrare-iesire a corespondentei al ANRC.
    (3) Cererea va cuprinde in mod obligatoriu informatii cu privire la:
    a) numele sau denumirea solicitantului, domiciliul ori sediul acestuia, numarul de telefon si de fax, adresa de e-mail, pagina de Internet, numarul de inregistrare la registrul comertului si codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, precum si, in cazul persoanelor fizice, seria si numarul actului de identitate, codul numeric personal si numarul autorizatiei pentru desfasurarea unor activitati economice in mod independent;
    b) numele reprezentantului legal, numarul de telefon si de fax al acestuia si adresa de e-mail;
    c) tipul si numarul codurilor punctelor de semnalizare solicitate (ISPC si/sau NSPC) ori, acolo unde este cazul, codurile punctelor de semnalizare utilizate anterior;
    d) descrierea retelei de semnalizare proprii in cadrul careia vor fi utilizate codurile solicitate, cu indicarea amplasarii punctelor de semnalizare pentru identificarea carora se solicita ISPC si/sau NSPC;
    e) modul de utilizare a codurilor atribuite anterior solicitantului;
    f) in cazul alocarii unui ISPC, datele solicitate de Uniunea Internationala a Telecomunicatiilor (ITU) in conformitate cu prevederile Recomandarii ITU-T M.1400.
    (4) In cazul in care ANRC considera ca informatiile prezentate sunt insuficiente, va solicita informatii suplimentare in termen de 10 zile de la data inregistrarii cererii.
    Art. 4
    (1) Dreptul de utilizare a unor coduri ale punctelor de semnalizare se acorda, prin decizie a presedintelui ANRC, in termen de cel mult 3 saptamani de la data inregistrarii cererii.
    (2) In cazul in care ANRC a solicitat informatii suplimentare, termenul prevazut la alin. (1) va curge de la data primirii informatiilor solicitate.
    (3) Dreptul de utilizare a unor coduri ale punctelor de semnalizare se acorda pe durata nedeterminata.
    Art. 5
    (1) Analizarea cererilor de utilizare a codurilor punctelor de semnalizare se realizeaza conform principiilor obiectivitatii, transparentei, nediscriminarii si proportionalitatii.
    (2) Evaluarea cererilor are la baza urmatoarele criterii:
    a) necesitatea obtinerii codurilor punctelor de semnalizare respective;
    b) structura retelei furnizate de solicitant;
    c) asigurarea unei utilizari eficiente si rationale a codurilor punctelor de semnalizare.
    (3) Cererea va fi respinsa in cazul in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute in prezenta decizie sau in alte acte normative.
    (4) Decizia de respingere a cererii va fi motivata si se va comunica solicitantului.
    Art. 6
    Titularul dreptului de utilizare a unor coduri ale punctelor de semnalizare are urmatoarele obligatii:
    a) de a folosi codurile alocate pe teritoriul Romaniei si in conformitate cu destinatia specificata in solicitare;
    b) de a respecta conditiile de utilizare a codurilor, prevazute in decizia presedintelui ANRC de acordare a dreptului de utilizare a unor coduri ale punctelor de semnalizare, acolo unde este cazul;
    c) de a pune in functiune si de a utiliza efectiv toate ISPC si un numar semnificativ din blocurile de NSPC alocate, in cel mult 6 luni de la data alocarii, precum si de a notifica ANRC in termen de o luna de la punerea in functiune a codurilor;
    d) de a informa ANRC in situatia reorganizarii, prin comasare sau divizare, ori a incetarii activitatii in domeniul comunicatiilor electronice, in vederea realocarii codurilor punctelor de semnalizare, acolo unde este cazul.
    Art. 7
    (1) Dreptul de utilizare a unor coduri ale punctelor de semnalizare poate fi cedat catre un furnizor de retele publice de comunicatii electronice, autorizat in conditiile art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, si conform procedurii prevazute in Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii nr. 1.333/2003, numai in situatii temeinic justificate, precum reorganizarea persoanei juridice, prin comasare sau divizare, si numai cu acordul prealabil al ANRC.
    (2) Acordul ANRC va fi comunicat titularului dreptului de utilizare in termen de 3 saptamani de la data inregistrarii cererii privind cedarea dreptului.
    (3) Cererea privind cedarea dreptului va cuprinde:
    a) numele sau denumirea titularului, domiciliul ori sediul acestuia, numarul de inregistrare la registrul comertului si codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, precum si, in cazul persoanelor fizice, seria si numarul actului de identitate, codul numeric personal si numarul autorizatiei pentru desfasurarea unor activitati economice in mod independent;
    b) numele sau denumirea cesionarului, domiciliul ori sediul acestuia, numarul de inregistrare la registrul comertului si codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, precum si, in cazul persoanelor fizice, seria si numarul actului de identitate, codul numeric personal si numarul autorizatiei pentru desfasurarea unor activitati economice in mod independent;
    c) informatii privind acordul de cesiune care se va incheia (natura acestuia, data la care ar urma sa intre in vigoare, conditii speciale contractuale, precum si modul de implementare a acordului);
    d) codurile punctelor de semnalizare care vor face obiectul acordului;
    e) descrierea retelei in cadrul careia vor fi utilizate codurile care vor face obiectul acordului.
    (4) Acordul de cesiune va respecta conditiile cu privire la cedarea dreptului, prevazute in decizia presedintelui ANRC de acordare a dreptului de utilizare a unor coduri ale punctelor de semnalizare.
    (5) Cesionarul trebuie sa-si asume toate obligatiile corelative dreptului de utilizare a codurilor punctelor de semnalizare.
    (6) Orice acord avand ca obiect cedarea dreptului de utilizare a unor coduri ale punctelor de semnalizare, incheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (1), (4) si (5), este nul de drept.
    Art. 8
    Decizia presedintelui ANRC de acordare a dreptului de utilizare a unor coduri ale punctelor de semnalizare va putea fi modificata atunci cand:
    a) este necesar pentru respectarea obligatiilor Romaniei ce decurg din acorduri internationale sau din calitatea de membru intr-o organizatie internationala;
    b) este necesar pentru asigurarea sigurantei sau apararii nationale;
    c) s-au schimbat circumstantele in care decizia presedintelui ANRC a fost emisa;
    d) titularul solicita alocarea unor blocuri suplimentare de coduri.
    Art. 9
    Dreptul de a utiliza anumite coduri ale punctelor de semnalizare inceteaza in urmatoarele cazuri:
    a) la cererea titularului;
    b) in cazul aplicarii sanctiunii retragerii acestui drept, in conditiile prevazute la art. 10.
    Art. 10
    Dreptul de a utiliza anumite coduri ale punctelor de semnalizare poate fi suspendat sau retras prin decizie a presedintelui ANRC, in urmatoarele cazuri:
    a) titularul nu respecta obligatiile prevazute la art. 6;
    b) in urma retragerii sau suspendarii dreptului titularului de a furniza retele de comunicatii electronice pe baza autorizatiei generale.
    Art. 11
    (1) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei decizii, furnizorii de retele publice de comunicatii electronice carora le-a fost acordat dreptul de a utiliza anumite coduri ale punctelor de semnalizare vor depune la ANRC o cerere de utilizare a acelorasi coduri ale punctelor de semnalizare, care va cuprinde informatiile prevazute la art. 3 alin. (3).
    (2) Cererile de utilizare a codurilor punctelor de semnalizare, altele decat cele prevazute la alin. (1), se pot depune la ANRC dupa expirarea unui termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei decizii.
    Art. 12
    Prezenta decizie va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                    Presedintele Autoritatii Nationale
                      de Reglementare in Comunicatii,
                               Ion SmeeianuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 1334/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 1334 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu