Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 1334/EN din  5 noiembrie 2003

privind procedura de acordare a dreptului de utilizare a codurilor punctelor de semnalizare nationale si internationale

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN COMUNICATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 795 din 11 noiembrie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 38 alin. (1), (3) si (5), ale art. 44 lit. f) si ale art. 46 alin. (1) pct. 20 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002,
    avand in vedere prevederile pct. 3.18.4 din autorizatia generala pentru furnizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice, anexa nr. 1 la Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii nr. 1.333/2003 privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice,

    presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii emite prezenta decizie.

    Art. 1
    (1) Prezenta decizie stabileste conditiile in care un furnizor de retele publice de comunicatii electronice dobandeste si isi poate exercita dreptul de a utiliza anumite coduri ale punctelor de semnalizare nationale si internationale.
    (2) Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii, denumita in continuare ANRC, poate acorda dreptul de a utiliza anumite coduri ale punctelor de semnalizare nationale si internationale unui furnizor de retele publice de comunicatii electronice, autorizat in conditiile art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, si conform procedurii prevazute in Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii nr. 1.333/2003 privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice, care depune o cerere in acest sens.
    Art. 2
    In intelesul prezentei decizii, urmatorii termeni se definesc astfel:
    a) punct de semnalizare (Signalling Point - SP) - un nod dintr-o retea de semnalizare care fie genereaza si receptioneaza mesaje de semnalizare, fie transfera mesaje de semnalizare de la o linie de semnalizare catre alta, fie indeplineste ambele functii mentionate;
    b) cod al punctului de semnalizare (Signalling Point Code - SPC) - un cod care identifica, in mod univoc, un punct de semnalizare din cadrul unei retele de semnalizare care utilizeaza sistemul de semnalizare pe canal comun nr. 7 (SS7);
    c) punct de semnalizare national (National Signalling Point - NSP), respectiv cod al punctului de semnalizare national (National Signalling Point Code - NSPC) - punctul de semnalizare apartinand retelei nationale de semnalizare, utilizat pentru rutarea mesajelor de semnalizare la nivel national, respectiv codul care identifica acest punct;
    d) punct de semnalizare international (International Signalling Point - ISP), respectiv cod al punctului de semnalizare international (International Signalling Point Code - ISPC) - punctul de semnalizare apartinand retelei internationale de semnalizare, utilizat pentru rutarea mesajelor de semnalizare la nivel international, respectiv codul care identifica acest punct.
    Art. 3
    (1) In vederea dobandirii dreptului de a utiliza anumite coduri ale punctelor de semnalizare, solicitantul va depune o cerere la registratura ANRC sau o va expedia prin serviciul de trimitere recomandata cu confirmare de primire.
    (2) Este considerata data a inregistrarii cererii data inscrierii in registrul general de intrare-iesire a corespondentei al ANRC.
    (3) Cererea va cuprinde in mod obligatoriu informatii cu privire la:
    a) numele sau denumirea solicitantului, domiciliul ori sediul acestuia, numarul de telefon si de fax, adresa de e-mail, pagina de Internet, numarul de inregistrare la registrul comertului si codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, precum si, in cazul persoanelor fizice, seria si numarul actului de identitate, codul numeric personal si numarul autorizatiei pentru desfasurarea unor activitati economice in mod independent;
    b) numele reprezentantului legal, numarul de telefon si de fax al acestuia si adresa de e-mail;
    c) tipul si numarul codurilor punctelor de semnalizare solicitate (ISPC si/sau NSPC) ori, acolo unde este cazul, codurile punctelor de semnalizare utilizate anterior;
    d) descrierea retelei de semnalizare proprii in cadrul careia vor fi utilizate codurile solicitate, cu indicarea amplasarii punctelor de semnalizare pentru identificarea carora se solicita ISPC si/sau NSPC;
    e) modul de utilizare a codurilor atribuite anterior solicitantului;
    f) in cazul alocarii unui ISPC, datele solicitate de Uniunea Internationala a Telecomunicatiilor (ITU) in conformitate cu prevederile Recomandarii ITU-T M.1400.
    (4) In cazul in care ANRC considera ca informatiile prezentate sunt insuficiente, va solicita informatii suplimentare in termen de 10 zile de la data inregistrarii cererii.
    Art. 4
    (1) Dreptul de utilizare a unor coduri ale punctelor de semnalizare se acorda, prin decizie a presedintelui ANRC, in termen de cel mult 3 saptamani de la data inregistrarii cererii.
    (2) In cazul in care ANRC a solicitat informatii suplimentare, termenul prevazut la alin. (1) va curge de la data primirii informatiilor solicitate.
    (3) Dreptul de utilizare a unor coduri ale punctelor de semnalizare se acorda pe durata nedeterminata.
    Art. 5
    (1) Analizarea cererilor de utilizare a codurilor punctelor de semnalizare se realizeaza conform principiilor obiectivitatii, transparentei, nediscriminarii si proportionalitatii.
    (2) Evaluarea cererilor are la baza urmatoarele criterii:
    a) necesitatea obtinerii codurilor punctelor de semnalizare respective;
    b) structura retelei furnizate de solicitant;
    c) asigurarea unei utilizari eficiente si rationale a codurilor punctelor de semnalizare.
    (3) Cererea va fi respinsa in cazul in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute in prezenta decizie sau in alte acte normative.
    (4) Decizia de respingere a cererii va fi motivata si se va comunica solicitantului.
    Art. 6
    Titularul dreptului de utilizare a unor coduri ale punctelor de semnalizare are urmatoarele obligatii:
    a) de a folosi codurile alocate pe teritoriul Romaniei si in conformitate cu destinatia specificata in solicitare;
    b) de a respecta conditiile de utilizare a codurilor, prevazute in decizia presedintelui ANRC de acordare a dreptului de utilizare a unor coduri ale punctelor de semnalizare, acolo unde este cazul;
    c) de a pune in functiune si de a utiliza efectiv toate ISPC si un numar semnificativ din blocurile de NSPC alocate, in cel mult 6 luni de la data alocarii, precum si de a notifica ANRC in termen de o luna de la punerea in functiune a codurilor;
    d) de a informa ANRC in situatia reorganizarii, prin comasare sau divizare, ori a incetarii activitatii in domeniul comunicatiilor electronice, in vederea realocarii codurilor punctelor de semnalizare, acolo unde este cazul.
    Art. 7
    (1) Dreptul de utilizare a unor coduri ale punctelor de semnalizare poate fi cedat catre un furnizor de retele publice de comunicatii electronice, autorizat in conditiile art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, si conform procedurii prevazute in Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii nr. 1.333/2003, numai in situatii temeinic justificate, precum reorganizarea persoanei juridice, prin comasare sau divizare, si numai cu acordul prealabil al ANRC.
    (2) Acordul ANRC va fi comunicat titularului dreptului de utilizare in termen de 3 saptamani de la data inregistrarii cererii privind cedarea dreptului.
    (3) Cererea privind cedarea dreptului va cuprinde:
    a) numele sau denumirea titularului, domiciliul ori sediul acestuia, numarul de inregistrare la registrul comertului si codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, precum si, in cazul persoanelor fizice, seria si numarul actului de identitate, codul numeric personal si numarul autorizatiei pentru desfasurarea unor activitati economice in mod independent;
    b) numele sau denumirea cesionarului, domiciliul ori sediul acestuia, numarul de inregistrare la registrul comertului si codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, precum si, in cazul persoanelor fizice, seria si numarul actului de identitate, codul numeric personal si numarul autorizatiei pentru desfasurarea unor activitati economice in mod independent;
    c) informatii privind acordul de cesiune care se va incheia (natura acestuia, data la care ar urma sa intre in vigoare, conditii speciale contractuale, precum si modul de implementare a acordului);
    d) codurile punctelor de semnalizare care vor face obiectul acordului;
    e) descrierea retelei in cadrul careia vor fi utilizate codurile care vor face obiectul acordului.
    (4) Acordul de cesiune va respecta conditiile cu privire la cedarea dreptului, prevazute in decizia presedintelui ANRC de acordare a dreptului de utilizare a unor coduri ale punctelor de semnalizare.
    (5) Cesionarul trebuie sa-si asume toate obligatiile corelative dreptului de utilizare a codurilor punctelor de semnalizare.
    (6) Orice acord avand ca obiect cedarea dreptului de utilizare a unor coduri ale punctelor de semnalizare, incheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (1), (4) si (5), este nul de drept.
    Art. 8
    Decizia presedintelui ANRC de acordare a dreptului de utilizare a unor coduri ale punctelor de semnalizare va putea fi modificata atunci cand:
    a) este necesar pentru respectarea obligatiilor Romaniei ce decurg din acorduri internationale sau din calitatea de membru intr-o organizatie internationala;
    b) este necesar pentru asigurarea sigurantei sau apararii nationale;
    c) s-au schimbat circumstantele in care decizia presedintelui ANRC a fost emisa;
    d) titularul solicita alocarea unor blocuri suplimentare de coduri.
    Art. 9
    Dreptul de a utiliza anumite coduri ale punctelor de semnalizare inceteaza in urmatoarele cazuri:
    a) la cererea titularului;
    b) in cazul aplicarii sanctiunii retragerii acestui drept, in conditiile prevazute la art. 10.
    Art. 10
    Dreptul de a utiliza anumite coduri ale punctelor de semnalizare poate fi suspendat sau retras prin decizie a presedintelui ANRC, in urmatoarele cazuri:
    a) titularul nu respecta obligatiile prevazute la art. 6;
    b) in urma retragerii sau suspendarii dreptului titularului de a furniza retele de comunicatii electronice pe baza autorizatiei generale.
    Art. 11
    (1) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei decizii, furnizorii de retele publice de comunicatii electronice carora le-a fost acordat dreptul de a utiliza anumite coduri ale punctelor de semnalizare vor depune la ANRC o cerere de utilizare a acelorasi coduri ale punctelor de semnalizare, care va cuprinde informatiile prevazute la art. 3 alin. (3).
    (2) Cererile de utilizare a codurilor punctelor de semnalizare, altele decat cele prevazute la alin. (1), se pot depune la ANRC dupa expirarea unui termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei decizii.
    Art. 12
    Prezenta decizie va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                    Presedintele Autoritatii Nationale
                      de Reglementare in Comunicatii,
                               Ion SmeeianuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 1334/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 1334 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu