Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 1334/EN din  5 noiembrie 2003

privind procedura de acordare a dreptului de utilizare a codurilor punctelor de semnalizare nationale si internationale

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN COMUNICATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 795 din 11 noiembrie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 38 alin. (1), (3) si (5), ale art. 44 lit. f) si ale art. 46 alin. (1) pct. 20 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002,
    avand in vedere prevederile pct. 3.18.4 din autorizatia generala pentru furnizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice, anexa nr. 1 la Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii nr. 1.333/2003 privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice,

    presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii emite prezenta decizie.

    Art. 1
    (1) Prezenta decizie stabileste conditiile in care un furnizor de retele publice de comunicatii electronice dobandeste si isi poate exercita dreptul de a utiliza anumite coduri ale punctelor de semnalizare nationale si internationale.
    (2) Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii, denumita in continuare ANRC, poate acorda dreptul de a utiliza anumite coduri ale punctelor de semnalizare nationale si internationale unui furnizor de retele publice de comunicatii electronice, autorizat in conditiile art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, si conform procedurii prevazute in Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii nr. 1.333/2003 privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice, care depune o cerere in acest sens.
    Art. 2
    In intelesul prezentei decizii, urmatorii termeni se definesc astfel:
    a) punct de semnalizare (Signalling Point - SP) - un nod dintr-o retea de semnalizare care fie genereaza si receptioneaza mesaje de semnalizare, fie transfera mesaje de semnalizare de la o linie de semnalizare catre alta, fie indeplineste ambele functii mentionate;
    b) cod al punctului de semnalizare (Signalling Point Code - SPC) - un cod care identifica, in mod univoc, un punct de semnalizare din cadrul unei retele de semnalizare care utilizeaza sistemul de semnalizare pe canal comun nr. 7 (SS7);
    c) punct de semnalizare national (National Signalling Point - NSP), respectiv cod al punctului de semnalizare national (National Signalling Point Code - NSPC) - punctul de semnalizare apartinand retelei nationale de semnalizare, utilizat pentru rutarea mesajelor de semnalizare la nivel national, respectiv codul care identifica acest punct;
    d) punct de semnalizare international (International Signalling Point - ISP), respectiv cod al punctului de semnalizare international (International Signalling Point Code - ISPC) - punctul de semnalizare apartinand retelei internationale de semnalizare, utilizat pentru rutarea mesajelor de semnalizare la nivel international, respectiv codul care identifica acest punct.
    Art. 3
    (1) In vederea dobandirii dreptului de a utiliza anumite coduri ale punctelor de semnalizare, solicitantul va depune o cerere la registratura ANRC sau o va expedia prin serviciul de trimitere recomandata cu confirmare de primire.
    (2) Este considerata data a inregistrarii cererii data inscrierii in registrul general de intrare-iesire a corespondentei al ANRC.
    (3) Cererea va cuprinde in mod obligatoriu informatii cu privire la:
    a) numele sau denumirea solicitantului, domiciliul ori sediul acestuia, numarul de telefon si de fax, adresa de e-mail, pagina de Internet, numarul de inregistrare la registrul comertului si codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, precum si, in cazul persoanelor fizice, seria si numarul actului de identitate, codul numeric personal si numarul autorizatiei pentru desfasurarea unor activitati economice in mod independent;
    b) numele reprezentantului legal, numarul de telefon si de fax al acestuia si adresa de e-mail;
    c) tipul si numarul codurilor punctelor de semnalizare solicitate (ISPC si/sau NSPC) ori, acolo unde este cazul, codurile punctelor de semnalizare utilizate anterior;
    d) descrierea retelei de semnalizare proprii in cadrul careia vor fi utilizate codurile solicitate, cu indicarea amplasarii punctelor de semnalizare pentru identificarea carora se solicita ISPC si/sau NSPC;
    e) modul de utilizare a codurilor atribuite anterior solicitantului;
    f) in cazul alocarii unui ISPC, datele solicitate de Uniunea Internationala a Telecomunicatiilor (ITU) in conformitate cu prevederile Recomandarii ITU-T M.1400.
    (4) In cazul in care ANRC considera ca informatiile prezentate sunt insuficiente, va solicita informatii suplimentare in termen de 10 zile de la data inregistrarii cererii.
    Art. 4
    (1) Dreptul de utilizare a unor coduri ale punctelor de semnalizare se acorda, prin decizie a presedintelui ANRC, in termen de cel mult 3 saptamani de la data inregistrarii cererii.
    (2) In cazul in care ANRC a solicitat informatii suplimentare, termenul prevazut la alin. (1) va curge de la data primirii informatiilor solicitate.
    (3) Dreptul de utilizare a unor coduri ale punctelor de semnalizare se acorda pe durata nedeterminata.
    Art. 5
    (1) Analizarea cererilor de utilizare a codurilor punctelor de semnalizare se realizeaza conform principiilor obiectivitatii, transparentei, nediscriminarii si proportionalitatii.
    (2) Evaluarea cererilor are la baza urmatoarele criterii:
    a) necesitatea obtinerii codurilor punctelor de semnalizare respective;
    b) structura retelei furnizate de solicitant;
    c) asigurarea unei utilizari eficiente si rationale a codurilor punctelor de semnalizare.
    (3) Cererea va fi respinsa in cazul in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute in prezenta decizie sau in alte acte normative.
    (4) Decizia de respingere a cererii va fi motivata si se va comunica solicitantului.
    Art. 6
    Titularul dreptului de utilizare a unor coduri ale punctelor de semnalizare are urmatoarele obligatii:
    a) de a folosi codurile alocate pe teritoriul Romaniei si in conformitate cu destinatia specificata in solicitare;
    b) de a respecta conditiile de utilizare a codurilor, prevazute in decizia presedintelui ANRC de acordare a dreptului de utilizare a unor coduri ale punctelor de semnalizare, acolo unde este cazul;
    c) de a pune in functiune si de a utiliza efectiv toate ISPC si un numar semnificativ din blocurile de NSPC alocate, in cel mult 6 luni de la data alocarii, precum si de a notifica ANRC in termen de o luna de la punerea in functiune a codurilor;
    d) de a informa ANRC in situatia reorganizarii, prin comasare sau divizare, ori a incetarii activitatii in domeniul comunicatiilor electronice, in vederea realocarii codurilor punctelor de semnalizare, acolo unde este cazul.
    Art. 7
    (1) Dreptul de utilizare a unor coduri ale punctelor de semnalizare poate fi cedat catre un furnizor de retele publice de comunicatii electronice, autorizat in conditiile art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, si conform procedurii prevazute in Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii nr. 1.333/2003, numai in situatii temeinic justificate, precum reorganizarea persoanei juridice, prin comasare sau divizare, si numai cu acordul prealabil al ANRC.
    (2) Acordul ANRC va fi comunicat titularului dreptului de utilizare in termen de 3 saptamani de la data inregistrarii cererii privind cedarea dreptului.
    (3) Cererea privind cedarea dreptului va cuprinde:
    a) numele sau denumirea titularului, domiciliul ori sediul acestuia, numarul de inregistrare la registrul comertului si codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, precum si, in cazul persoanelor fizice, seria si numarul actului de identitate, codul numeric personal si numarul autorizatiei pentru desfasurarea unor activitati economice in mod independent;
    b) numele sau denumirea cesionarului, domiciliul ori sediul acestuia, numarul de inregistrare la registrul comertului si codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, precum si, in cazul persoanelor fizice, seria si numarul actului de identitate, codul numeric personal si numarul autorizatiei pentru desfasurarea unor activitati economice in mod independent;
    c) informatii privind acordul de cesiune care se va incheia (natura acestuia, data la care ar urma sa intre in vigoare, conditii speciale contractuale, precum si modul de implementare a acordului);
    d) codurile punctelor de semnalizare care vor face obiectul acordului;
    e) descrierea retelei in cadrul careia vor fi utilizate codurile care vor face obiectul acordului.
    (4) Acordul de cesiune va respecta conditiile cu privire la cedarea dreptului, prevazute in decizia presedintelui ANRC de acordare a dreptului de utilizare a unor coduri ale punctelor de semnalizare.
    (5) Cesionarul trebuie sa-si asume toate obligatiile corelative dreptului de utilizare a codurilor punctelor de semnalizare.
    (6) Orice acord avand ca obiect cedarea dreptului de utilizare a unor coduri ale punctelor de semnalizare, incheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (1), (4) si (5), este nul de drept.
    Art. 8
    Decizia presedintelui ANRC de acordare a dreptului de utilizare a unor coduri ale punctelor de semnalizare va putea fi modificata atunci cand:
    a) este necesar pentru respectarea obligatiilor Romaniei ce decurg din acorduri internationale sau din calitatea de membru intr-o organizatie internationala;
    b) este necesar pentru asigurarea sigurantei sau apararii nationale;
    c) s-au schimbat circumstantele in care decizia presedintelui ANRC a fost emisa;
    d) titularul solicita alocarea unor blocuri suplimentare de coduri.
    Art. 9
    Dreptul de a utiliza anumite coduri ale punctelor de semnalizare inceteaza in urmatoarele cazuri:
    a) la cererea titularului;
    b) in cazul aplicarii sanctiunii retragerii acestui drept, in conditiile prevazute la art. 10.
    Art. 10
    Dreptul de a utiliza anumite coduri ale punctelor de semnalizare poate fi suspendat sau retras prin decizie a presedintelui ANRC, in urmatoarele cazuri:
    a) titularul nu respecta obligatiile prevazute la art. 6;
    b) in urma retragerii sau suspendarii dreptului titularului de a furniza retele de comunicatii electronice pe baza autorizatiei generale.
    Art. 11
    (1) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei decizii, furnizorii de retele publice de comunicatii electronice carora le-a fost acordat dreptul de a utiliza anumite coduri ale punctelor de semnalizare vor depune la ANRC o cerere de utilizare a acelorasi coduri ale punctelor de semnalizare, care va cuprinde informatiile prevazute la art. 3 alin. (3).
    (2) Cererile de utilizare a codurilor punctelor de semnalizare, altele decat cele prevazute la alin. (1), se pot depune la ANRC dupa expirarea unui termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei decizii.
    Art. 12
    Prezenta decizie va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                    Presedintele Autoritatii Nationale
                      de Reglementare in Comunicatii,
                               Ion SmeeianuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 1334/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 1334 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu