Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1531 din 6 iulie 2009

privind modificarea Ordinului ministrului economiei si comertului, al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului integrarii europene nr. 732/2005/2/72/2006 pentru aprobarea Metodologiei referitoare la circuitul informatiilor la nivel national între Compartimentul pentru schimb de informatii pentru reglementari tehnice, autoritatile administratiei publice centrale si alte autoritati cu functie de reglementare

ACT EMIS DE: DEPARTAMENTUL PENTRU AFACERI EUROPENE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 510 din 24 iulie 2009Având în vedere prevederile art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Afaceri Europene în subordinea primului-ministru, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale şi şeful Departamentului pentru Afaceri Europene emit prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului economiei şi comerţului, al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei şi al ministrului integrării europene nr. 732/2005/2/72/2006 pentru aprobarea Metodologiei referitoare la circuitul informaţiilor la nivel naţional între Compartimentul pentru schimb de informaţii pentru reglementări tehnice, autorităţile administraţiei publice centrale şi alte autorităţi cu funcţie de reglementare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 27 februarie 2006, se modifică după cum urmează:

1. In anexa nr. 1, la litera A, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Proiectul de reglementare tehnică prevăzut la pct. 1 trebuie însoţit de:

a) toate textele de acte normative la care se face referire în cuprinsul său. Lipsa acestei documentaţii atrage suspendarea începerii perioadei prevăzute la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004, cu modificările ulterioare. In cazul în care aceste texte au fost deja comunicate Comisiei Europene cu ocazia unei notificări anterioare, este suficientă menţionarea numărului respectivei notificări;

b) formularul de notificare prevăzut la art. 2 din ordin."

2. In anexa nr. 1, la litera A, punctul 11 se abrogă.

3. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Gabriel Sandu

Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Vasile Puşcaş

ANEXA (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 732/2005/2/72/2006)

FORMULAR DE NOTIFICARE

Adresa

1. Cod special

Această rubrică se completează de către Comisia Europeană în momentul în care mesajul este retransmis.

2. Statul membru

Emitentul mesajului

3 A. Serviciul responsabil

Numele şi adresa (nr. de telefon, nr. de fax şi adresa e-mail) serviciului însărcinat cu circulaţia informaţiilor (unitatea centrală).

3B. Serviciul emitent

Serviciul responsabil cu elaborarea proiectului.

4. Numărul de referinţă al notificării şi codul produsului

Numărul atribuit de către Comisia Europeană care transmite mesajul de informare în limba/limbile oficiale ale tuturor statelor membre, inclusiv satului membru emitent al notificării, pentru a le informa cu privire la numărul de referinţă al notificării (anul/nr. secvenţial/statul membru, de exemplu 2004/123/DK).

Acest număr trebuie să fie utilizat ulterior în orice mesaj sau corespondentă privind proiectul.

5. Titlul

Statul membru emitent al notificării trebuie să indice integral titlul oficial al proiectului.

6. Produsele şi/sau serviciile în cauză

Statul membru emitent al notificării trebuie să indice într-un limbaj clar produsele şi/sau serviciile menţionate în proiectul său de reglementare tehnică.

7. Notificarea conform altui act comunitar

Dacă statul membru emitent al unei notificări potrivit Directivei 98/34/CE din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice notifică proiectul său şi conform unui altui act comunitar, acesta îl menţionează la acest punct, indicând actul comunitar respectiv.

[A se reţine ca exemplu (listă nonexhaustivă):

- Regulamentul (CEE) nr. 315/93 al Consiliului din 8 februarie 1993 de stabilire a procedurilor comunitare privind contaminanţii din alimente;

- Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare;

- Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală;

- Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman;

- Regulamentul (CE) nr. 1.924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare;

- Regulamentul (CE) nr. 1.925/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind adaosul de vitamine şi minerale, precum şi de anumite substanţe de alt tip în produsele alimentare;

- Directiva 94/62/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje;

- Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la etichetarea şi prezentarea produselor alimentare, precum şi publicitatea acestora;

- Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne*]

8. Conţinutul principal

Statul membru emitent al notificării trebuie să rezume conţinutul proiectului de reglementare tehnică în maximum 20 de rânduri. Lungimea rezumatului trebuie să depindă de importanţa proiectului.

Este important ca statele membre să menţioneze câteva cuvinte-cheie pentru a rezuma proiectul lor de reglementare tehnică, cu scopul de a facilita căutarea în baza de date informatică.

* Pentru Directiva 2006/123/CE, a se preciza la acest punct dispoziţiile proiectului notificat în materie de servicii care conţine cerinţele vizate la art. 15 alin. (2) din Directiva 2006/123/CE. In plus, a se menţiona care cerinţe dintre cele enunţate în continuare sunt vizate de acest proiect. Motivele notificării conform Directivei 2006/123/CE sunt menţionate la pct. 9 (în special în funcţie de necesitate, nediscriminare şi proporţionalitate).

A se reţine următoarele cerinţe ale art. 15 alin. (2) din Directiva 2006/123/CE:

a) restricţiile cantitative sau teritoriale, în special sub forma limitelor stabilite în funcţie de populaţie sau a unei distanţe geografice minime între prestatori;

b) obligaţia unui prestator de a adopta o formă juridică specifică;

c) cerinţele referitoare la deţinerea capitalului unei societăţi;

d) cerinţele, altele decât cele privind domeniile reglementate de Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale sau prevăzute în alte instrumente comunitare, care rezervă accesul la activitatea de servicii în cauză pentru anumiţi prestatori, în temeiul specificului activităţii;

e) interdicţia de a avea mai mult de un sediu pe teritoriul aceluiaşi stat;

f) cerinţele care stabilesc un număr minim de salariaţi;

g) tarifele obligatorii minime şi/sau maxime pe care trebuie să le respecte prestatorul;

h) obligaţia prestatorului de a furniza, împreună cu serviciul său, şi alte servicii specifice.

9. Motivaţie succintă

Statul membru emitent al notificării trebuie să menţioneze în maximum 10 rânduri motivele care au justificat elaborarea proiectului său (se solicită statelor membre să nu repete informaţia deja furnizată la alte puncte ale mesajului de notificare).

10. Documente de referinţă, texte de bază

a) Statul membru emitent al notificării trebuie să indice referinţele textelor de bază necesare pentru înţelegerea şi aprecierea proiectului. Menţionarea acestei referinţe implică necesitatea comunicării textelor de bază către Comisia Europeană, în acelaşi timp cu proiectul.

b) Dacă textele de bază au fost transmise în cadrul unei notificări precedente, statul membru trebuie să îi precizeze numărul.

c) Dacă textele de bază au fost transmise în cadrul unei notificări anterioare care între timp a intrat în vigoare şi pentru care statul membru a transmis textul final, acesta trebuie să îi precizeze numărul.

d) Dacă statele membre comunică din nou un proiect conform art. 8.1(3) din Directiva 98/34/CE, pentru că au adus, în mod semnificativ, schimbări care au ca efect modificarea câmpului de aplicare, scurtarea calendarului de aplicare prevăzut iniţial, adăugarea unor specificaţii sau cerinţe ori stabilirea unor specificaţii sau cerinţe mai stricte, acestea trebuie să indice numărul notificării precedente.

e) In cazul în care nu există niciun text de bază, statelor membre li se solicită precizarea acestui lucru, cu scopul de a se evita cererile inutile de transmitere a textelor de bază.

f) Dacă proiectul vizează în special limitarea comercializării sau a utilizării unei substanţe, a unui preparat sau a unui produs chimic din motive legate de sănătatea publică, de protecţia consumatorilor sau a mediului, statele membre trebuie să transmită, de asemenea, conform art. 8.1(4) din Directiva 98/34/CE, fie un rezumat, fie referinţele datelor pertinente privind substanţa, preparatul sau produsul vizat şi cele privind produsele de substituţie cunoscute şi disponibile, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile, precum şi efectele aşteptate ale măsurii privind sănătatea publică sau protecţia consumatorilor şi a mediului înconjurător, cu o analiză a riscurilor efectuată, în cazuri corespunzătoare, în funcţie de principiile generale de evaluare a riscurilor prezentate de produsele chimice, menţionate la art. 10.4 din Regulamentul (CEE) nr. 793/93 al Consiliului din 23 martie 1993 privind evaluarea şi controlul riscurilor prezentate de substanţe existente, dacă este vorba despre o substanţă existentă, sau ia art. 3.2 din Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase (astfel cum a fost modificată prin Directiva 92/32/CEE), dacă este vorba despre o substanţă nouă.

11. Invocarea procedurii de urgenţă

Statul membru emitent al notificării trebuie să precizeze dacă DA sau NU doreşte să recurgă la o procedură de urgenţă.

12. Motivarea urgenţei

Dacă statul membru răspunde DA, acesta trebuie să furnizeze o justificare precisă şi detaliată care să justifice urgenta măsurilor respective, conform art. 9.7 din Directiva 98/34/CE.

13. Confidenţialitate

a) Statul membru emitent al notificării trebuie să indice dacă DA sau NU doreşte ca informaţiile comunicate în temeiul art. 8 din Directiva 98/34/CE să fie tratate confidenţial, conform art. 8.4 din directivă.

b) Dacă statul membru răspunde DA, atunci trebuie să precizeze motivele care îi justifică cererea.

14. Măsuri fiscale

a) DA (dacă da, Comisia Europeană va adresa un mesaj 005) b)NU

15. Studii de impact

Observaţii:

a) Informaţiile privind evaluarea impactului se află la pagina...

Statul membru emitent al notificării, care a efectuat un studiu de impact şi menţionează rezultatele acestuia în partea explicativă a proiectului notificat, trebuie să indice în ce locuri - în documentele trimise - se află această informaţie.

b) Evaluarea impactului este anexată.

Statul membru emitent al notificării, care a făcut un studiu de impact şi intenţionează să-l anexeze ca atare la proiectul notificat/trebuie să indice faptul că acest studiu se află în anexă. Comunicarea studiului către Comisie are loc în acelaşi timp cu transmiterea proiectului de reglementare tehnică.

16. Aspecte TBT şi SPS Aspect TBT

a) Statul membru emitent al notificării trebuie să indice dacă DA sau NU proiectul va fi notificat în cadrul Acordului OMC privind TBT (Acordul privind barierele tehnice în calea comerţului).

b) Dacă statul membru răspunde NU, acesta indică motivele:

(i) proiectul nu este o reglementare tehnică, nici o procedură de evaluare a conformităţii, conform anexei 1 la Acordul TBT;

(ii) proiectul este conform unui standard internaţional;

(iii) proiectul nu are un efect semnificativ' asupra comerţului internaţional.

Aspect SPS

a) Statul membru emitent al notificării trebuie să indice dacă DA sau NU va solicita ca proiectul să fie notificat în cadrul Acordului OMC privind SPS (Acordul privind măsurile sanitare şi fitosanitare).

b) Dacă statul membru răspunde NU, acesta indică motivele:

(i) proiectul nu este o măsură sanitară sau fitosanitară,conform anexei A la Acordul SPS;

(ii) conţinutul proiectului este, în esenţă, acelaşi cu conţinutul unui standard, al unei directive sau recomandări internaţionale;

(iii) proiectul nu are un efect semnificativ asupra comerţului internaţional.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1531/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1531 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu