Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1195 din 12 noiembrie 1990

privind organizarea Bancii Comerciale Romane - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 129 din 19 noiembrie 1990


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Banca Comerciala Romana se organizeaza ca societate pe actiuni, cu un capital social subscris de 12.000.000.000 lei, din care 7.000.000.000 lei varsat.
    Art. 2
    Capitalul initial varsat de 7.000.000.000 lei se asigura de Banca Nationala a Romaniei din fondurile existente in bilantul ei la pozitia "fondul de reevaluare a stocului de metale pretioase".
    Art. 3
    Pentru desfasurarea operatiunilor in valuta se pune la dispozitia Bancii Comerciale Romane, din rezerva valutara, un fond de 40.000.000 dolari S.U.A.
    Art. 4
    Se aproba statutul de functionare al Bancii Comerciale Romane, prezentat in anexa.
    In perioada in care statul este actionar unic, atributiile legale ale Adunarii generale a actionarilor vor fi indeplinite de Consiliul imputernicitilor statului.
    Art. 5
    Structura organizatorica, numarul si structura de personal, statul de functii, criteriile de studii si stagiu pentru functiile specifice bancii, atat pentru administratia centrala, cat si pentru unitatile subordonate, se stabilesc de Consiliul de administratie al Bancii Comerciale Romane.
    Nivelul de salarizare pentru administratia centrala este cel prevazut in Legea nr. 57/1974, anexa nr. 6, iar pentru unitatile teritoriale, in Hotararea Guvernului Romaniei nr. 544/1990.
    Art. 6
    Personalul care trece de la Banca Nationala a Romaniei la Banca Comerciala Romana se considera transferat in interesul serviciului.
    Art. 7
    Banca Comerciala Romana isi incepe activitatea la 1 decembrie 1990.
    Activul si pasivul, care se preiau de Banca Comerciala Romana de la Banca Nationala a Romaniei, se stabilesc prin protocol pe baza bilantului contabil de la 30 noiembrie 1990.
    Art. 8
    Cheltuielile ce se efectueaza pana la 30 noiembrie 1990, necesare organizarii si functionarii Bancii Comerciale Romane, se suporta de Banca Nationala a Romaniei.
    Art. 9
    Anexa face parte integranta din prezenta hotarare.

             PRIM-MINISTRU
             PETRE ROMAN

    ANEXA 1

            STATUTUL
Bancii Comerciale Romane - S.A.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Banca Comerciala Romana se organizeaza, potrivit legii, ca societate pe actiuni si functioneaza in baza prezentului statut.
    In cuprinsul acestui statut Banca Comerciala Romana este denumita banca.
    Art. 2
    Sediul central al bancii este in Bucuresti. Banca isi desfasoara activitatea prin sucursale, filiale, agentii si reprezentante, in tara si strainatate, pe baza aprobarii Consiliului de administratie al bancii.
    Art. 3
    Durata de activitate a bancii este de 99 ani de la data emiterii autorizatiei de functionare de catre Banca Nationala a Romaniei, cu posibilitatea extinderii acestei perioade.
    Banca isi inceteaza activitatea dupa regulile societatilor comerciale, la propunerea Consiliului de administratie al bancii si aprobarea Adunarii generale a actionarilor.
    Art. 4
    Banca are ca obiect de activitate atragerea si formarea de depozite banesti, in lei si valuta, de la persoane fizice si juridice, din tara si strainatate, acordarea de credite pe termen scurt, mediu si lung, efectuarea de servicii bancare, operatiuni pentru activitatea de comert exterior si alte operatiuni bancare, potrivit legii.

    CAP. 2
    Capitalul si fondurile bancii

    Art. 5
    Capitalul social subscris de stat este de 12.000.000.000 lei, reprezentat prin 2.400.000 actiuni a 5.000 lei fiecare, putindu-se emite si titluri cumulative.
    Capitalul social varsat la infiintarea bancii este in suma de 7.000.000.000 lei.
    Art. 6
    Actiunile ce vor fi emise pentru majorarea capitalului nu pot avea valoarea nominala mai mica decat cea initiala si vor putea fi transmise persoanelor fizice si juridice din tara si strainatate. Adunarea generala a actionarilor va fixa cuantumul noilor emisiuni si criteriile de subscriere.
    Actiunile sunt indivizibile, iar banca nu recunoaste decat un singur proprietar pe fiecare actiune.
    Daca sunt mai multi proprietari indivizi asupra unei actiuni, acestia vor trebui sa delege o singura persoana pentru a exercita dreptul derivand din proprietatea ei.
    Banca va evidentia in registrul actionarilor, dupa caz, numele, prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul actionarilor cu actiuni nominative si va elibera certificate de proprietate, sub semnatura a doi membri ai Consiliului de administratie.
    Art. 7
    Actiunile pot fi nominative sau la purtator, forma acestora urmand a fi stabilita de Consiliul de administratie al bancii. Actiunile sunt purtatoare de dividende, determinate in raport cu profitul realizat de banca, care vor fi distribuite actionarilor, anual, dupa incheierea si aprobarea bilantului contabil de catre Adunarea generala a actionarilor.
    Detinerea de actiuni inseamna implicit acceptarea statutului bancii si a hotararilor Adunarii generale a actionarilor.
    Art. 8
    Pentru desfasurarea activitatii sale, banca constituie urmatoarele fonduri:
    - fondul de rezerva;
    - fondul de risc;
    - alte fonduri prevazute de lege.
    Fondurile bancii se constituie, potrivit reglementarilor legale, din profitul anual si pot fi utilizate, cu aprobarea Adunarii generale a actionarilor, pentru finantarea unor actiuni economice, financiare, valutare si de alta natura, in care banca este interesata, precum si pentru acoperirea unor pierderi.

    CAP. 3
    Operatiunile bancii

    Art. 9
    Banca efectueaza operatiuni bancare si financiare in tara si in strainatate, pentru contul sau propriu, al clientilor bancii - persoane fizice sau juridice - in numele unor institutii sau in colaborare cu acestea, precum si orice alte activitati permise de reglementarile legale in vigoare.
    In acest scop, banca:
    a) primeste depozite banesti, la vedere si la termen, de la persoane fizice si juridice;
    b) acorda credite pe termen scurt, cu scadenta de rambursare de pana la 12 luni, pentru activitatile de aprovizionare, productie, desfacere si prestari de servicii, precum si pentru consum gospodaresc si personal;
    c) acorda credite pe termen mediu, cu rambursare pana la 5 ani, si pe termen lung, pana la 25 ani, in conditiile stabilite de lege, cu asigurarea resurselor corespunzatoare;
    d) efectueaza operatiuni de scontare a efectelor comerciale in cadrul operatiunilor de scont si rescont;
    e) efectueaza operatiuni de incasari si plati, in numerar si virament, pentru clientii care deschid conturi la banca, pentru livrari de marfuri, prestari de servicii, executari de lucrari si pentru orice alte operatiuni banesti ale acestora;
    f) efectueaza operatiuni de schimb valutar;
    g) acorda clientilor sai credite in valuta;
    h) emite si primeste cecuri sau documente de plata in valuta;
    i) primeste si emite garantii pentru angajamentele de plata straine, proprii sau ale tertilor, sau in favoarea acestora;
    j) efectueaza operatiuni de arbitrajare pe pietele monetare sub forma de atragere si constituire  de depozite la termen si vedere, proprii si ale clientilor. Banca poate compensa din profitul realizat din aceste operatiuni eventualele diferente nefavorabile;
    k) participa, in calitate de asociat sau actionar, la infiintarea unor societati sau institutii bancare, in tara sau strainatate;
    l) participa la tranzactii externe, financiare, de plati si de credit, incheie cu banci si institutii financiare straine angajamente si conventii de plati; incheie contracte si conventii privind primirea sau acordarea de credite din si in strainatate;
    m) incheie aranjamente de corespondent cu banci si institutii financiare straine;
    n) participa la organizatii si organisme internationale cu caracter financiar, bancar sau monetar;
    o) efectueaza operatiuni de incasari si plati si alte servicii bancare pentru institutiile finantate de la buget sau autofinantate;
    p) efectueaza operatiuni privind executarea de casa a bugetului statului, in limita mandatului primit;
    r) cumpara sau vinde, in tara sau strainatate, aur si alte metale pretioase in lingouri, monede sau medalii;
    s) efectueaza orice alte operatiuni bancare, in tara si strainatate.
    Art. 10
    Banca acorda credite prin negociere cu solicitantul, in functie de bonitatea si solvabilitatea acestuia.
    Banca este in drept sa solicite, la acordarea creditelor, garantii asiguratorii cum sunt: bunurile ce se procura din creditul acordat, gajul mobiliar, inscrisuri de valori si alte efecte de comert, ipoteca constituita asupra bunurilor imobile aflate in proprietatea debitorilor si garantilor, scrisori de garantii bancare, cesiuni si alte active.
    Banca stabileste, potrivit dispozitiilor legale, modul de gajare, conditiile in care bunurile care constituie garantia creditului raman in pastrarea clientului beneficiar de credite, precum si modalitatea in care se poate dispune de acestea.
    Art. 11
    Creditele se acorda de banca pe baza contractului de imprumut care se incheie cu beneficiarul acestuia si in care se consemneaza clauzele referitoare la volum, obiect, garantii, termene de rambursare, dobanda etc.
    Contractul de credit are valoare de inscris autentic si constituie titlu executoriu.
    Art. 12
    Banca este indreptatita, fata de clientii care nu-si indeplinesc angajamentele sau nu respecta clauzele din contractele de credite, sa dispuna urmatoarele masuri:
    a) recuperarea creditelor inainte de termen, atunci cand se constata instrainarea garantiilor prezentate, utilizarea creditelor in alte scopuri decat acelea pentru care au fost acordate, pastrarea in conditii necorespunzatoare a valorilor materiale aduse in garantie, sustragerea de la indeplinirea obligatiilor din contract;
    b) valorificarea, totala sau partiala, a inscrisurilor care i-au fost date in garantie. Banca recupereaza, din sumele rezultate din valorificarea inscrisurilor, creditele acordate, dobanzile si orice cheltuieli efectuate in legatura cu valorificarea, eventualul surplus remitindu-se imprumutatului;
    c) declansarea, potrivit legii, a procedurii juridice de punere in faliment si lichidare.
    Art. 13
    Banca nu va putea dobandi alte imobile decat cele necesare functionarii sale.
    Ea va putea totusi dobandi imobile pentru acoperirea creantelor sale ajunse la scadenta, dar nerestituite de clienti, fiind insa obligata sa le valorifice la prima ocazie favorabila.
    Art. 14
    Depozitele constituite si creditele acordate sunt purtatoare de dobanzi din momentul constituirii si, respectiv, al acordarii lor. Dobanda este negociabila.
    Art. 15
    Banca poate emite, potrivit legii, pe termen scurt, mediu si lung, obligatiuni si alte titluri de credit.
    Consiliul de administratie al bancii va stabili forma, dobanda si celelalte conditii ale obligatiunilor si ale titlurilor de credit.
    Banca efectueaza, pentru contul sau propriu sau al clientilor sai, vanzarea de obligatiuni, titluri si alte inscrisuri, precum si rascumpararea acestora.
    Art. 16
    Pentru titlurile sau efectele de comert primite in pastrare sau gaj, banca este obligata sa elibereze clientului o dovada din care sa reiasa toate elementele distinctive, valoarea nominala, numerele si seriile ce le poarta, precum si toate semnele ce le deosebesc de alte titluri purtand aceeasi denumire.
    Banca nu poate incredinta altor persoane sau valorifica inscrisurile primite in pastrare sau in gaj decat cu incuviintarea expresa a deponentului sau a constituitorului gajului, cu exceptia situatiei prevazute la art. 12 lit. b).
    Art. 17
    Banca primeste de la clientii sai bilanturile contabile, contul de profit si pierderi, situatia angajamentelor de plata si orice informatii si date referitoare la bonitatea, lichiditatea si solvabilitatea acestora.

    CAP. 4
    Conducerea bancii

    Art. 18
    Conducerea si administrarea bancii sunt asigurate de:
    - Adunarea generala a actionarilor;
    - Consiliul de administratie;
    - Comitetul de credit;
    - presedinte si vicepresedinti.
    A. Adunarea generala a actionarilor
    Art. 19
    Organul de conducere al bancii este Adunarea generala a actionarilor, care reprezinta totalitatea proprietarilor de actiuni. Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare.
    Art. 20
    La sedintele Adunarii generale  a actionarilor pot participa, personal sau prin delegat - pe baza de procura scrisa -, actionarii care fac dovada acestei calitati cu propriile actiuni sau cu certificatul de atestare a proprietatii asupra actiunilor.
    Art. 21
    Norma de participare la sedintele Adunarii generale a actionarilor va fi stabilita de Consiliul de administratie al bancii in functie de valoarea actiunilor aflate in proprietatea unui actionar.
    Art. 22
    Adunarea generala ordinara se intruneste anual, in locul, ziua si ora stabilite, care trebuie sa fie fixate inaintea datei de depunere a bilantului contabil si a contului de profit si pierderi.
    Art. 23
    Adunarea generala ordinara este indreptatita sa ia hotarari cu privire la:
    a) aprobarea bilantului contabil anual al bancii si al contului de profit si pierderi, dupa ascultarea si analizarea raportului Consiliului de administratie al bancii si al Comisiei de cenzori;
    b) stabilirea cuantumului dividendelor;
    c) alegerea si numirea Consiliului de administratie si a Comisiei de cenzori si stabilirea indemnizatiei membrilor acestora;
    d) numirea presedintelui, vicepresedintilor bancii, precum si a presedintelui Comisiei de cenzori;
    e) autorizarea transferului actiunilor;
    f) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate, pentru exercitiul urmator;
    g) descarcarea gestiunii anului incheiat.
    Art. 24
    Adunarea generala extraordinara poate fi convocata de Consiliul de administratie al bancii ori de cate ori se considera necesar.
    Convocarea extraordinara a Adunarii generale a actionarilor se poate face si de presedintele acesteia sau la cererea actionarilor proprietari care reprezinta cel putin 25% din capitalul social al bancii.
    Art. 25
    Adunarea generala extraordinara adopta hotarari privind:
    a) majorarea, reducerea sau reintregirea capitalului social;
    b) emiterea de obligatiuni si titluri de credit;
    c) participarea cu capital la societati comerciale, financiare si bancare, afilierea sau fuzionarea cu alte institutii bancare, cu respectarea legii;
    d) modificarea statutului bancii;
    e) alte aspecte majore privind activitatea bancii.
    Art. 26
    Convocarea sedintelor Adunarii generale a actionarilor se publica in Monitorul Oficial cu cel putin 15 zile inainte de tinerea acestora si se afiseaza totodata la sediul central si al unitatilor teritoriale ale bancii.
    Art. 27
    Comunicarea prezentei la Adunarea generala a actionarilor trebuie sa ajunga la sediul central al bancii cu cel putin 3 zile inainte de data stabilita pentru desfasurarea acesteia.
    In perioada dintre data publicarii convocarii de participare si cea de inchidere a Adunarii generale a actionarilor nu este permis nici un transfer de proprietate a actiunilor.
    Art. 28
    Sedintele Adunarii generale sunt conduse de presedintele Consiliului de administratie sau de persoana care ii tine locul, ajutat de un secretar si 3 supraveghetori pentru numararea voturilor si efectuarea lucrarilor de secretariat, alesi prin majoritate simpla de voturi de catre participantii la lucrari.
    Art. 29
    Adunarile generale ale actionarilor se considera legal constituite, pentru a lua decizii, prin participarea unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin trei patrimi din capitalul bancii.
    Art. 30
    Hotararile Adunarii generale a actionarilor vor fi adoptate cu majoritate absoluta din capitalul social aferent actionarilor prezenti, in cazul adunarii ordinare, si cu cel putin jumatate din capitalul social al actionarilor prezenti in situatia adunarilor extraordinare.
    Art. 31
    In cazul neconstituirii la prima sedinta a reprezentarii actionarilor in conditiile art. 29, Adunarea generala se reconvoaca pentru un nou termen.
    Hotararile luate in a doua sedinta vor fi considerate valabile independent de numarul actionarilor prezenti si de valoarea capitalului reprezentat de acestia, cu majoritate simpla de voturi.
    Art. 32
    Adoptarea hotararilor se poate face prin apel nominal, ridicarea mainii sau prin vot secret, modalitatea urmand a fi stabilita la deschiderea sedintelor.
    B. Consiliul de administratie
    Art. 33
    Conducerea si administrarea curenta a bancii se incredinteaza de catre Adunarea generala a actionarilor unui Consiliul de administratie, compus din 15 membri.
    Membrii Consiliului de administratie se desemneaza pe o perioada de 4 ani. Dupa expirarea mandatului oricare dintre acestia pot fi realesi, dar nu mai mult de 3 mandate consecutiv.
    Presedintele Consiliului de administratie este presedintele bancii. Din Consiliul de administratie fac parte si vicepresedintii bancii.
    Art. 34
    Membrii Consiliului de administratie vor trebui sa depuna la casieria bancii o garantie care sa reprezinte dublul remuneratiei lunare.
    Garantia se depune inainte de intrarea in functie, ramane in casa bancii si va putea fi restituita dupa ce Adunarea generala a actionarilor a aprobat ultimul bilant in exercitiul caruia acestia au functionat si li s-a dat descarcare de gestiune.
    Art. 35
    Semnaturile membrilor Consiliului de administratie vor fi puse la registrul comertului, o data cu certificatul eliberat de cenzori, din care rezulta depunerea garantiei.
    Art. 36
    Sedintele Consiliului de administratie al bancii au loc lunar si ori de cate ori este necesar si se considera valabile numai daca la acestea sunt prezenti cel putin 2/3 din membri.
    Deciziile Consiliului de administratie al bancii vor fi luate cu majoritate de voturi.
    Art. 37
    Consiliul de administratie al bancii delibereaza asupra problemelor de baza ale activitatii, cum sunt:
    a) bilantul contabil si contul de profit si pierderi, precum si propunerile ce urmeaza sa fie prezentate Adunarii generale a actionarilor privind destinatia profitului;
    b) politica bancii privind creditele, resursele si dobanzile;
    c) propunerile ce urmeaza a fi prezentate Adunarii generale a actionarilor privind rezervele si eventuala utilizare a acestora;
    d) propunerile privind emiterea de actiuni, obligatiuni si titluri de credit si modul de distribuire a acestora;
    e) stabilirea veniturilor si cheltuielilor bancii, investitiilor proprii si reparatiilor capitale;
    f) regulamentul de ordine interioara al bancii, structura organizatorica, functiile, atributiile, competentele si normele de functionare;
    g) aprobarea infiintarii, desfiintarii sau mutarii sucursalelor, filialelor, agentiilor sau reprezentantelor;
    h) stabilirea numarului de personal al bancii si nivelul de salarizare a acestuia atat pentru administratia centrala, cat si pentru unitatile sale;
    i) numirea directorilor, adjunctilor acestora si contabililor sefi din centrala bancii si unitatile teritoriale;
    j) numirea Comitetului de credit si stabilirea competentelor acestuia;
    k) aprobarea imputernicirii membrilor Consiliului de administratie de a semna pentru banca in lipsa presedintelui;
    l) aprobarea comisioanelor, taxelor si spezelor bancare;
    m) normele, instructiunile si cadrul de desfasurare a operatiunilor bancii;
    n) alte aspecte ale activitatii curente.
    Art. 38
    Banca nu are dreptul sa acorde credite sau alte facilitati pentru nici unul din membrii Consiliului de administratie al bancii sau sa garanteze imprumuturi pe care acestia le-ar contracta cu alta institutie de credit.
    Art. 39
    Membrii Consiliului de administratie al bancii sunt raspunzatori de realitatea varsamintelor efectuate de actionari, dividendele platite, existenta si evidenta corecta a registrelor cerute de lege, indeplinirea hotararilor Adunarii generale a actionarilor si respectarea indatoririlor legale.
    Art. 40
    Membrii Consiliului de administratie al bancii nu pot ocupa, fara autorizarea expresa a acestuia, posturi de membri in consiliile de administratie sau de directori in alte societati bancare si nici sa participe la asemenea firme ca asociati cu raspundere nelimitata.
    De asemenea, directorii nu pot conduce alte societati bancare, comerciale sau industriale; ei nu pot participa in alte societati de acest fel, nici in calitate de asociati si nici ca administratori sau directori, afara de cazurile cand exercita aceste functii cu autorizarea Consiliului de administratie al bancii.
    Art. 41
    Presedintele angajeaza banca potrivit responsabilitatilor, sarcinilor si imputernicirilor stabilite de Consiliul de administratie al bancii.
    In executarea hotararilor Consiliului de administratie si in executarea atributiilor proprii, presedintele Bancii Comerciale Romane emite, potrivit legii, ordine si alte acte de dispozitie.
    Atributiile si competentele vicepresedintilor se stabilesc de Consiliul de administratie al bancii, la propunerea presedintelui bancii.
    C. Comitetul de credit
    Art. 42
    Pentru conducerea operativa a activitatii, Consiliul de administratie al bancii poate delega o parte din competentele sale unui Comitet de credit, din care fac parte presedintele bancii, vicepresedintii si directorii executivi din administratia centrala.
    Art. 43
    Comitetul de credit indeplineste sarcinile sale, in cadrul limitelor imputernicirii ce i se da Consiliului de administratie al bancii, in deliberari saptamanale sau ori de cate ori este necesar.
    Comitetul de credit se considera legal constituit in prezenta a cel putin 2/3 din totalul membrilor sai, deciziile fiind luate cu majoritate de voturi.
    Art. 44
    Comitetul de credit este obligat sa prezinte la fiecare sedinta a Consiliului de administratie al bancii registrul sau de deliberari.
    D. Comisia de cenzori
    Art. 45
    Comisia de cenzori va fi compusa din 5 cenzori si 2 supleanti, numiti de Adunarea generala a actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
    Cenzorii se numesc pe o perioada de 3 ani, putand fi realesi.
    Art. 46
    Presedintele Comisiei de cenzori participa la sedintele Consiliului de administratie al bancii. In cazul un care are un punct de vedere diferit de hotararea luata de Consiliul de administratie al bancii, il va prezenta in scris acestuia.
    Art. 47
    Cenzorii sunt obligati, inaintea inceperii mandatului, sa depuna drept garantie o suma care sa reprezinte nivelul unei remuneratii lunare.
    Art. 48
    Cenzorii sunt obligati sa supravegheze gestiunea bancii, sa verifice bilantul, contul de profit si pierderi si evaluarea corecta a patrimoniului, despre care vor face un raport amanuntit Consiliului de administratie si Adunarii generale a actionarilor.
    Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
    a) sa faca in fiecare luna si inopinat inspectia casei, sa verifice existenta obligatiunilor si titlurilor de credit proprietatea bancii sau primite in gaj, cautiune sau depozit;
    b) sa verifice constituirea garantiilor membrilor Consiliului de administratie al bancii;
    c) sa supravegheze ca prevederile statutului, precum si hotararilor Adunarii generale a actionarilor si ale Consiliului de administratie, sa fie aplicate intocmai.
    Art. 49
    In cazul in care se constata abateri, Comisia de cenzori sau fiecare cenzor in parte va aduce la cunostinta presedintelui Consiliului de administratie al bancii cele constatate.
    Daca acesta nu ia de indata masurile necesare de indreptare, cenzorii vor aduce abaterile la cunostinta primei adunari generale, iar daca neregulile sunt grave, Comisia de cenzori va convoca in cel mai scurt timp posibil Adunarea generala extraordinara, pentru a delibera asupra acestor nereguli.
    Art. 50
    Comisia de cenzori verifica respectarea de catre banca a principiului tratamentului egal al actionarilor privind toate drepturile si obligatiile ce le revin. Cenzorii au drept de control asupra operatiunilor bancii, putand verifica la sediul central, la sucursale si filiale, reprezentante sau agentii orice acte, documente si registre.

    CAP. 5
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 51
    Anul financiar al bancii incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an calendaristic.
    Consiliul de administratie al bancii va asigura intocmirea, la termenele stabilite, a bilantului contabil, a contului de profit si pierderi, precum si a darii de seama anuale, pe care le prezinta Adunarii generale a actionarilor.
    Art. 52
    Dupa aprobarea de catre Adunarea generala a actionarilor a bilantului, contului de profit si pierderi, acestea se publica in Monitorul Oficial si presa.
    Art. 53
    Profitul ramas dupa plata impozitului datorat se repartizeaza pe baza hotararii Adunarii generale a actionarilor pentru constituirea fondurilor, plata dividendelor si altor destinatii.
    Art. 54
    Titularii de cont sunt obligati ca, in termenul stabilit de la data convenita pentru ridicarea sau expedierea extrasului de cont si a situatiilor prin care se comunica executarea operatiunilor dispuse, sa reclame eventualele neinregistrari sau inregistrari gresite ale operatiunilor.
    Raspunderea bancii inceteaza daca pana la expirarea termenului stabilit nu este sesizata cu reclamatie scrisa in sensul celor de mai sus.
    Art. 55
    Banca elaboreaza, cu respectarea legii, norme si instructiuni privind efectuarea operatiunilor bancare pentru desfasurarea activitatii in unitatile proprii.
    Art. 56
    Banca si salariatii sai au obligatia sa pastreze secretul operatiunilor.
    Relatii asupra operatiunilor si conturilor se dau numai titularilor si in conditiile stabilite de lege, organelor de cercetare, procuratura si judecatoresti.
    Art. 57
    In perioada in care statul este actionar unic, atributiile legale ale Adunarii generale a actionarilor vor fi indeplinite de Consiliul imputernicitilor statului pana la constituirea Adunarii generale a actionarilor, data la care isi inceteaza activitatea de drept.
    Art. 58
    Din Consiliul imputernicitilor statului fac parte reprezentanti ai Ministerului Finantelor, Bancii Nationale a Romaniei, Agentiei nationale pentru privatizare, Agentiei romane pentru promovarea investitiilor si a asistentei economice din strainatate, precum si specialisti din Banca Comerciala Romana.
    Consiliul este format din 11 membri.
    Presedintele si vicepresedintii bancii sunt numiti, in perioada in care functioneaza Consiliul imputernicitilor statului, de catre guvern.
    Membrii Consiliului imputernicitilor statului numiti pana la constituirea Adunarii generale a actionarilor isi pastreaza calitatea de angajati la unitatea din care provin, precum si toate drepturile si obligatiile derivand din aceasta.
    Art. 59
    Consiliul imputernicitilor statului are urmatoarele atributii principale;
    a) numeste presedintele Comisiei de cenzori;
    b) numeste membrii Consiliului de administratie si Comisiei de cenzori si stabileste competentele si raspunderile acestora;
    c) aproba remunerarea presedintelui Comisiei de cenzori si membrilor acesteia si fixeaza indemnizatia membrilor Consiliului de administratie;
    d) analizeaza si aproba bilantul, contul de profit si pierderi, destinatia si repartizarea beneficiului si recompensele ce se acorda functionarilor, precum si descarcarea de gestiune pe baza raportului Consiliului de administratie asupra activitatii bancii si a raportului Comisiei de cenzori;
    e) aproba programul de activitate si bugetul pentru anul financiar urmator;
    f) aproba infiintarea, desfiintarea sau mutarea de sucursale, filiale, agentii sau reprezentante ale bancii;
    g) aproba plasarea unei parti din mijloacele financiare ale fondului de rezerva si ale fondurilor cu destinatie speciala in titluri ale statului si alte valori;
    h) hotaraste cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora;
    i) hotaraste cu privire la fuzionarea, afilierea la alte organisme bancare, dizolvarea si lichidarea bancii;
    j) hotaraste asupra modificarii statutului si a contractului de societate;
    k) aproba emisiunea de obligatiuni si titluri de credit;
    l) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor Consiliului de administratie, a directorilor si a directorilor adjuncti din centrala si teritoriu, a cenzorilor, pentru paguba pricinuita bancii;
    m) hotaraste orice alte masuri prevazute de lege.
    Hotararile in problemele prevazute la lit. i) si j) vor putea fi aduse la indeplinire numai dupa aprobarea lor de catre guvern.
    Art. 60
    Pentru luarea unor decizii ce necesita o analiza complexa, Consiliul imputernicitilor statului poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi compensata material conform intelegerii pe baza de contract.
    Art. 61
    Consiliul imputernicitilor statului indeplineste orice alte atributii care deriva din legislatia in vigoare, precum si din statutul bancii.
    Art. 62
    Pana la constituirea Adunarii generale a actionarilor, membrii Consiliului de administratie si ai Comisiei de cenzori nu depun garantie.
    Art. 63
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legii privind societatile comerciale, de la data intrarii in vigoare a acesteia.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1195/1990

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1195 din 1990
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1195/1990
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu