Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 795 din 17 decembrie 1992

privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 335 din 29 decembrie 1992


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului este organul administratiei publice centrale de specialitate, care fundamenteaza conceptia si realizeaza coordonarea generala a tuturor actiunilor de amenajare, echipare si dotare a teritoriului national, precum si de dezvoltare echilibrata a localitatilor, exercitindu-si atributiile in domeniile amenajarii teritoriului, urbanismului, lucrarilor publice si constructiilor, cu respectarea autonomiei locale.
    Art. 2
    Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului indeplineste functiile de organ de directivare si de control pentru domeniile sale de activitate, de coordonator pentru avizarea lucrarilor publice de interes national si a locuintelor sociale, precum si de ordonator principal de credite pentru lucrarile de interes national stabilite de Guvern.
    Art. 3
    Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului colaboreaza cu celelalte ministere, cu alte autoritati ale administratiei publice, avand dreptul de a solicita acestora documentatii, informatii si date necesare realizarii atributiilor sale.

    CAP. 2
    Atributii

    Art. 4
    Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului are urmatoarele atributii generale:
    1. ia masuri pentru aplicarea legilor si hotararilor, cu respectarea limitelor sale de autoritate si a principiului autonomiei  agentilor economici, institutiilor si autoritatilor administratiei publice locale;
    2. asigura aplicarea politicii Guvernului in domeniile sale de activitate;
    3. analizeaza evolutia fenomenelor specifice activitatii sale, in corelare cu tendintele pe plan mondial, in scopul armonizarii factorilor dezvoltarii in conditiile statului de drept si ale economiei de piata;
    4. organizeaza si indruma, din punct de vedere metodologic, activitatea tuturor societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat din domeniile sale de activitate, urmarind derularea contractelor de reprezentare incheiate de Fondul Proprietatii de Stat, precum si a contractelor de management incheiate de reprezentantii Fondului Proprietatii de Stat cu societatile comerciale;
    5. participa la accelerarea procesului de privatizare in domeniile economice aflate in competenta sa, prin fundamentarea politicii de vanzare a actiunilor detinute de stat si de marire a capitalului societatilor comerciale cu capital de stat, prin aportul investitorilor privati, precum si prin operatiuni de inchiriere si concesionare;
    6. aplica politica de subventii a Guvernului in domeniile sale de activitate;
    7. initiaza sau elaboreaza ori, dupa caz, avizeaza proiecte de acte normative;
    8. initiaza si negociaza, din imputernicirea Guvernului, in  colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, incheierea de conventii, acorduri si alte intelegeri internationale din domeniul sau sau propune acestuia aderarea la cele existente;
    9. urmareste si controleaza aplicarea prevederilor legale, inclusiv a conventiilor si acordurilor internationale, in functie de specificul activitatii sale si ia masuri pentru prevenirea si inlaturarea oricarei incalcari a acestora;
    10. conlucreaza cu organizatiile si institutiile de specialitate pentru formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului in domeniile sale de activitate;
    11. orienteaza activitatea de cooperare internationala si sprijina dezvoltarea formelor de cooperare guvernamentala si neguvernamentala, in functie de specificul activitatii sale;
    12. ia masuri pentru dezvoltarea cercetarii stiintifice specifice activitatii sale si pentru cointeresarea agentilor economici in aplicarea rapida a rezultatelor acesteia in activitatea practica;
    13. coordoneaza activitatea unitatilor bugetare si extrabugetare din subordine;
    14. asigura aplicarea unitara a elementelor sistemului de salarizare in unitatile din subordine;
    15. reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme internationale, in conformitate cu acordurile si alte intelegeri stabilite; dezvolta relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte  state si cu organizatii internationale, ce intereseaza activitatea sa;
    16. initiaza masurile necesare asigurarii protectiei mediului in domeniul sau de activitate;
    17. indeplineste orice alte atributii stabilite potrivit legii.
    Art. 5
    Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului are urmatoarele atributii specifice:
    1. asigura elaborarea Planului de amenajare a teritoriului national si raspunde de realizarea acestuia, dupa aprobare, potrivit legii, asigurand coerenta masurilor si actiunilor care se intreprind;
    2. fundamenteaza si sustine necesarul anual de fonduri de la bugetul de stat, pentru domeniile sale de activitate;
    3. stabileste, impreuna cu alte autoritati ale administratiei publice cu atributii in domeniu, masuri pentru protejarea zonelor cu valoare istorica si arhitecturala sau peisagistica si integrarea acestora in actiunile de modernizare a localitatilor si zonelor aferente;
    4. exercita controlul de stat in domeniul constructiilor, lucrarilor publice, urbanismului si amenajarii teritoriului;
    5. coordoneaza activitatile de fundamentare si elaborare de studii si programe de dezvoltare si de imbunatatire a fondului de lucrari publice; avizeaza oportunitatea si necesitatea lucrarilor din acest domeniu, finantate din bugetul de stat;
    6. elaboreaza studii referitoare la dezvoltarea urbana si rurala, constructia de locuinte si lucrari tehnico-edilitare;
    7. realizeaza directivarea tehnica in constructii, lucrari publice, urbanism, amenajarea teritoriului si gospodarie comunala, prin coordonarea elaborarii reglementarilor tehnice si aprobarea acestora;
    8. elaboreaza reglementari tehnice privind domeniul sau de activitate;
    9. coordoneaza programele consiliilor judetene si locale cu privire la organizarea si dezvoltarea localitatilor, a perfectionarii structurii acestora;
    10. coordoneaza realizarea cadastrului imobiliar-edilitar, elaboreaza si implementeaza cadrul general de organizare si amenajare a teritoriului in ansamblu si a localitatilor; colaboreaza cu coordonatorii cadastrului general stabilit prin lege;
    11. coordoneaza elaborarea programului national de protectie antiseismica, incluzand programul pentru educarea populatiei privind comportarea in cazul seismelor; participa la aplicarea acestora;
    12. colaboreaza cu Ministerul Invatamantului pentru organizarea, administrarea, indrumarea si coordonarea activitatii din reteaua de invatamant cu profil de constructii, lucrari publice, urbanism, amenajarea teritoriului si gospodarie comunala;
    13. administreaza domeniul public si privat al statului si aproba modificarile fizice care intervin in domeniul sau de activitate;
    14. asigura evidenta terenurilor aflate in domeniul public si privat al autoritatilor publice, avizeaza sau aproba schimbarile care intervin;
    15. asigura repartizarea resurselor ramase in sistemul balantelor;
    16. participa la actiunile de restructurare si de dezvoltare tehnologica a agentilor economici din domeniile sale de activitate.

    CAP. 3
    Organizare si functionare

    Art. 6
    (1) In cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului se organizeaza si functioneaza urmatoarele patru sectoare de activitate: Coordonare-strategie-reforma; Constructii-lucrari publice-locuinte; Amenajarea teritoriului-urbanism; Controlul de stat in constructii-lucrari publice urbanism-amenajarea teritoriului.
    In afara acestor sectoare de activitate se organizeaza directii si servicii, cu atributii comune intregului minister.
    (2) Pentru asigurarea unei conceptii unitare a politicii statului de echipare cu constructii a teritoriului national se infiinteaza Consiliul interministerial de avizare lucrari publice de interes national si locuinte sociale, a carui componenta, organizare si functionare se aproba de Guvern, la propunerea ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului.
    Secretariatul Consiliului interministerial de avizare lucrari publice de interes national si locuinte sociale se asigura de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii teritoriului si functioneaza in cadrul sectorului Coordonare - strategie - reforma, cu nivel de directie.
    (3) Secretariatul Centrului national pentru asezari umane (habitat) functioneaza in cadrul sectorului Amenajarea teritoriului - urbanism, cu nivel de directie.
    (4) Structura organizatorica a Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului este prevazuta in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (5) In cadrul compartimentelor din structura de organizare a Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului se organizeaza directii, inspectii, servicii, oficii si birouri, prin ordin al ministrului.
    (6) Atributiile compartimentelor din structura organizatorica a ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba de ministru.
    Art. 7
    (1) Numarul maxim de posturi al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului este 540, exclusiv demnitarii.
    (2) In cazul numarului maxim de posturi aprobat pe total minister, ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului aproba, prin ordin, numarul de posturi pe sectoare de activitate, directii generale, directii, inspectii si celelalte structuri organizatorice.
    Art. 8
    (1) Conducerea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului este asigurata de ministru.
    (2) Ministrul conduce intreaga activitate a ministerului si il reprezinta in raporturile cu Guvernul, cu celelalte ministere, alte autoritati publice si organizatii din tara, precum si cu organismele similare din alte tari.
    In aplicarea prevederilor legale, ministrul emite ordine si instructiuni.
    (3) Colegiul ministerului este organul consultativ al ministrului.
    Art. 9
    (1) Sectoarele de activitate Coordonare - strategie - reforma, Constructii - lucrari publice - locuinte si Amenajarea teritoriului - urbanism sunt conduse de cate un secretar de stat.
    (2) Sectorul de activitate Controlul de stat in constructii - lucrari publice - urbanism - amenajarea teritoriului este condus de un inspector de stat sef, cu grad de director general.
    Art. 10
    (1) Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului are in subordine Institutul de Cercetari in Constructii si Economia Constructiilor -I.N.C.E.R.C., Centrul de Documentare pentru Constructii, Arhitectura, Urbanism si Amenajarea Teritoriului - C.D.C.A.S., Institutul de Cercetare, Proiectare in Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT. In judete sunt organizate, ca servicii publice descentralizate, inspectii teritoriale in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, care se finanteaza integral din venituri extrabugetare.
    (2) Obiectul de activitate, structurile organizatorice si numarul de posturi ale unitatilor subordonate Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului se aproba prin ordin al ministrului.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 11
    (1) Ministerul Finantelor va introduce modificarile corespunzatoare care decurg din aplicarea prezentei hotarari in indicatorii financiari aprobati Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
    (2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, prevederile hotararilor Guvernului nr. 522/1991 si nr. 569/1992, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.


                   PRIM-MINISTRU
                  NICOLAE VACAROIU

                                Contrasemneaza:
                                Ministrul lucrarilor
                                publice si amenajarii
                                teritoriului,
                                Marin Cristea

                                Ministru de stat,
                                ministrul finantelor,
                                Florin Georgescu

                                Ministru de stat,
                                ministrul muncii si
                                protectiei sociale,
                                Dan Mircea Popescu


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 795/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 795 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    ZI BUNA SI BINE AȚI VENIT LA ASDA FINANCE LTD Ai nevoie de finanțare 100%? Pot să vă rezolv nevoile financiare cu o problemă a spatelui cu o rată a dobânzii de 3%. Indiferent de circumstanțele dvs., lucrător pe cont propriu, pensionar, aveți un rating de credit slab, vă putem ajuta. rambursare flexibilă, Contactați-ne la: asdaservices24@gmail.com Aplică acum pentru toate tipurile de împrumuturi și obține bani urgent! * Înființarea unei francize * Achiziție de afaceri * Expansiunea afacerii * Proiect de capital/infrastructură * Achizitie imobiliara comerciala * Executarea contractului * Finanțarea comerțului etc. Salutari,
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    HEAD PÄEVA JA TERE TULEMAST ASDA FINANCE LTD Kas vajate 100% rahalisi vahendeid? Saan lahendada teie rahalised vajadused alaseljaprobleemiga, mille intressimäär on 3%. Olenemata teie olukorrast, füüsilisest isikust ettevõtja, pensionil, halva krediidireitinguga, saame aidata. paindlik tagasimakse, võtke meiega ühendust aadressil: asdaservices24@gmail.com Taotlege kohe igat tüüpi laenu ja hankige raha kiiresti! * Frantsiisi käivitamine * Ettevõtte omandamine * Äritegevuse laiendamine * Kapitali / infrastruktuuri projekt * Ärikinnisvara ost * Lepingu täitmine * Kaubanduse finantseerimine jne. Lugupidamisega
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu