Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 414 din 23 martie 2004

privind aprobarea Regulamentului de functionare a sistemului de prioritati si alocare a resurselor pentru aparare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 274 din 29 martie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 8 din Legea nr. 477/2003 privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de functionare a sistemului de prioritati si alocare a resurselor pentru aparare, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Seful Oficiului Central de
                         Stat pentru Probleme Speciale,
                         Petru Pana

                         Ministrul apararii nationale,
                         Ioan Mircea Pascu

                         p. Ministru de stat, ministrul
                         administratiei si internelor,
                         Toma Zaharia,
                         secretar de stat

                         Ministru de stat, ministrul
                         economiei si comertului,
                         Dan Ioan Popescu

                         Ministrul transporturilor,
                         constructiilor si turismului,
                         Miron Tudor Mitrea

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                                 REGULAMENT
de functionare a sistemului de prioritati si alocare a resurselor pentru aparare

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Sistemul de prioritati si alocare a resurselor pentru aparare, definit conform legii si denumit in continuare sistem, functioneaza in baza prezentului regulament.
    (2) Sistemul este gestionat de Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, denumit in continuare Oficiu, si se aplica in caz de mobilizare sau razboi.
    (3) Lista produselor si serviciilor din planul de mobilizare a economiei nationale pentru aparare, denumit in continuare plan de mobilizare, care pot beneficia de sprijinul sistemului, se aproba din timp de pace prin hotarare a Guvernului, initiata de Oficiu.
    Art. 2
    (1) Prioritatile pentru realizarea sarcinilor cuprinse in planul de mobilizare se stabilesc, la mobilizare sau razboi, de catre Oficiu, pe baza listei aprobate de Guvern din timp de pace, precum si a solicitarilor fortelor sistemului national de aparare, dupa punerea in aplicare a planului de mobilizare.
    (2) Pentru indeplinirea sarcinilor prioritare fortele sistemului national de aparare emit comenzi de stat, care sunt executate in regim de urgenta, denumite in continuare comenzi prioritare.
    (3) Resursele materiale necesare realizarii comenzilor prioritare se asigura in acelasi regim de prioritate de catre furnizori din productia curenta si din stocurile proprii sau se aloca de catre Oficiu din stocurile publice constituite sub forma de rezerve de mobilizare sau rezerve de stat. In acest scop agentii economici integratori de produse finite vor incheia cu furnizorii contracte cu acelasi regim de prioritate.
    Art. 3
    (1) Oficiul monitorizeaza direct sau prin ministerele de resort resursele strategice in vederea alocarii acestora pentru realizarea contractelor prioritare.
    (2) Prin resurse strategice se intelege stocurile constituite ca rezerve de stat sau ca rezerve de mobilizare si productia agentilor economici care realizeaza resurse energetice, materii prime, materiale si alte produse care au importanta majora in sustinerea efortului de aparare.
    (3) Resursele strategice din productia agentilor economici care se supun monitorizarii se aproba prin ordin al sefului Oficiului, dupa aprobarea planului de mobilizare.

    CAP. 2
    Comenzi prioritare

    Art. 4
    (1) Comenzile prioritare sunt comenzile de stat emise de fortele sistemului national de aparare pentru realizarea in regim de urgenta a sarcinilor din planul de mobilizare, conform prioritatilor aprobate de Guvern.
    (2) Din punct de vedere al ierarhizarii, comenzile prioritare pot fi cu prioritate simpla sau cu prioritate marita.
    (3) Criteriile pentru ierarhizarea nivelului de prioritate se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al sefului Oficiului.
    (4) Comenzile cu prioritate marita au intaietate fata de comenzile cu prioritate simpla.
    Art. 5
    Comenzile prioritare se atribuie direct furnizorilor care au sarcini stabilite in planul de mobilizare.
    Art. 6
    (1) Comenzile prioritare emise de beneficiari se iau in evidenta de Oficiu, care certifica autenticitatea acestora, stabileste nivelul de prioritate, le atribuie ca simbol literele PS pentru prioritatea simpla si literele PM pentru prioritatea marita, un numar de inregistrare si elemente de securizare.
    (2) Un exemplar al comenzii prioritare se pastreaza la Oficiu si un exemplar se transmite ministerului de resort.
    (3) Agentii economici care au comenzi prioritare pot sa emita subcomenzi prioritare propriilor furnizori, cu aceleasi elemente principale de identificare, pentru componentele de care au nevoie la executarea comenzilor.
    (4) Un exemplar al subcomenzilor prioritare se transmite la Oficiu.
    Art. 7
    (1) Elementele de identificare ale unei comenzi prioritare sunt: emitentul, ierarhia de prioritate, numarul de inregistrare, termenul de livrare solicitat, semnatura emitentului si certificarea comenzii de catre Oficiu, in care se specifica baza legala a prioritatii. In comanda prioritara se inscriu detalii privind produsele sau serviciile solicitate si conditiile de livrare a acestora.
    (2) Agentul economic care emite subcomenzi prioritare preia din comanda prioritara ierarhia de prioritate si numarul de inregistrare, la care se adauga termenul de livrare solicitat, numarul subcomenzii, detalii privind produsele sau serviciile solicitate si conditii de livrare. Pentru certificare va inscrie pe subcomanda baza legala a prioritatii.
    Art. 8
    (1) Ierarhia de prioritate a unei comenzi poate fi modificata numai cu avizul Oficiului.
    (2) O comanda de stat poate fi transformata in comanda prioritara de la data la care atribuirea prioritatii este acceptata de agentul economic furnizor.
    (3) Modificarea comenzilor prioritare acceptate poate fi facuta cu acordul partilor.
    (4) Nu se folosesc comenzi prioritare pentru livrari in devans.
    Art. 9
    (1) Agentii economici care furnizeaza in mod curent produse sau servicii sunt obligati sa accepte, in limita capacitatilor de care dispun, comenzile prioritare pentru astfel de produse.
    (2) Nu pot fi respinse comenzile prioritare pe motiv de existenta a unei comenzi obisnuite sau cu prioritate inferioara.
    (3) Comenzile de stat sau cu prioritate inferioara se replanifica daca acestea interfereaza cu comenzile cu prioritate superioara.
    (4) Pentru acelasi tip de produs furnizorul nu poate aplica preturi diferite in raport cu ierarhizarea comenzilor.
    Art. 10
    (1) Furnizorii pot sa nu accepte comenzi sau subcomenzi prioritare in urmatoarele situatii:
    a) termenul de livrare nu poate fi acceptat nici dupa negocierea acestuia cu beneficiarul;
    b) comanda se interfereaza cu alta de acelasi nivel de prioritate acceptata anterior si nu poate fi respectat termenul de livrare nici dupa negocierea acestuia cu beneficiarul;
    c) beneficiarul nu poate respecta termenele de plata, strict necesare realizarii produselor sau serviciilor solicitate de furnizor;
    d) produsul sau serviciul solicitat nu a fost livrat sau prestat in ultimii 2 ani. Pentru tehnica militara termenul este de 5 ani;
    e) cantitatea comandata este mai mica decat seria minima livrabila si dupa negocierea acesteia cu beneficiarul.
    (2) Termenul de acceptare sau de respingere a unei comenzi sau subcomenzi prioritare este de maximum 10 zile de la data primirii, pentru o comanda cu prioritate simpla, respectiv 5 zile, pentru o comanda cu prioritate marita. Termenul de incheiere a contractelor intre parti este de pana la 5 zile de la data acceptarii comenzii.
    (3) Contractele incheiate au acelasi nivel de prioritate atribuit comenzii.

    CAP. 3
    Contracte prioritare

    Art. 11
    (1) Pentru comenzile sau subcomenzile prioritare acceptate fara obiectii de furnizori, se incheie contracte intre parti, in termenul prevazut la art. 10 alin. (2).
    (2) Comenzile sau subcomenzile prioritare acceptate cu obiectii de furnizor se negociaza si pe baza lor se incheie contracte intre parti.
    (3) Contractele incheiate in aceste conditii devin contracte prioritare.
    Art. 12
    (1) Rezilierea unui contract prioritar din initiativa beneficiarului se face cu suportarea cheltuielilor efectuate de furnizor pana la primirea comunicarii scrise in acest sens.
    (2) Orice modificare a clauzelor unui contract prioritar din initiativa beneficiarului se face numai cu acordul furnizorului si suportarea cheltuielilor suplimentare aferente.
    (3) Toate modificarile se comunica si se accepta in scris. Acestea se cuprind in acte aditionale la contractul prioritar initial.
    Art. 13
    (1) Pentru indeplinirea contractelor prioritare, furnizorii pot beneficia de alocarea resurselor deficitare cu prioritate. In acest scop vor solicita asistenta speciala Oficiului.
    (2) Asistenta speciala acordata de Oficiu se materializeaza in: punerea la dispozitie solicitantului a resurselor existente in rezerva de mobilizare sau rezerva de stat; precizarea unor furnizori producatori ai resurselor solicitate; sprijin pentru realizarea unor importuri in regim de urgenta; asistenta tehnica, economica, juridica si alte activitati in sprijinul finalizarii contractului prioritar.
    (3) Solicitarea pentru asistenta speciala va fi facuta in scris si va fi fundamentata in detaliu.
    Art. 14
    Asistenta speciala nu poate fi acordata in cazul solicitarii unui avantaj privind pretul, modificarii termenelor de livrare prevazute in contractul prioritar, crearii unor avantaje concurentiale sau favorizarii solicitantului ori a altui agent economic.
    Art. 15
    (1) Oficiul identifica produsele sau serviciile cuprinse in lista prevazuta la art. 1 alin. (3), care pot face obiectul contractelor prioritare ce beneficiaza de asistenta speciala.
    (2) Agentii economici care au stabilite sarcini prin planul de mobilizare pentru realizarea produselor nominalizate in lista prevazuta la alin. (1) transmit din timp de pace Oficiului, la cererea acestuia, necesarul de resurse strategice ce se supun monitorizarii.

    CAP. 4
    Alocarea resurselor

    Art. 16
    (1) Resursele folosite de sistem pentru realizarea contractelor prioritare sunt materiale, energetice, umane si financiare.
    (2) Resursele materiale se asigura din rezervele de mobilizare sau rezervele de stat, productia agentilor economici si din import.
    (3) Resursele energetice se asigura din productia interna si din import.
    (4) Resursele umane se asigura prin mobilizare la locul de munca a unor specialisti sau prin prestari de servicii, in conditiile legii.
    (5) Resursele financiare se asigura de la bugetul de stat, prin ordonatorii principali de credite din cadrul fortelor sistemului national de aparare care incheie contracte prioritare.
    Art. 17
    (1) Resursele materiale constituite in rezervele de mobilizare sau rezervele de stat se aloca prin ordin al sefului Oficiului.
    (2) Resursele materiale si energetice din productia agentilor economici se aloca pe baza comenzilor/contractelor prioritare.
    (3) Resursele materiale si energetice din import se aloca pe baza comenzilor/contractelor prioritare incheiate cu agentiile specializate in operatiuni de import.
    Art. 18
    Dispozitia de alocare a resurselor din rezervele de mobilizare si rezervele de stat contine ca elemente de identificare: emitentul, simbolul si numarul de inregistrare ale comenzii prioritare, denumirea si cantitatea produselor repartizate, data emiterii, data punerii la dispozitie si modalitatea de plata.
    Art. 19
    (1) Pentru realizarea produselor sau serviciilor cuprinse in contractele prioritare, furnizorii utilizeaza toate resursele existente in stocurile proprii.
    (2) Resursele care nu pot fi asigurate din stocurile proprii sunt alocate din rezerva de stat sau rezervele de mobilizare ori sunt solicitate prin subcomenzi prioritare altor furnizori.
    Art. 20
    (1) Oficiul controleaza la agentii economici implicati conditiile ce au determinat neacceptarea unor comenzi prioritare si modul de folosire a resurselor alocate sau aprovizionate prin subcomenzi prioritare.
    (2) Controlul se desfasoara sub forma de audit, investigatii, anchete sau alte forme.
    Art. 21
    (1) Resursele din import se asigura in regim de urgenta de agentii economici producatori sau de alti agenti economici specializati in operatiuni de import-export.
    (2) Autoritatile administratiei publice cu atributii in domeniul comertului exterior acorda in aceste cazuri asistenta de specialitate.
    Art. 22
    Autoritatile administratiei publice cu atributii in domeniul comertului exterior, la cererea Oficiului, emit decizii de limitare la export a unor produse strict necesare realizarii contractelor prioritare. In acest scop contractele incheiate se anuleaza sau se decaleaza, eventualele daune fiind suportate de bugetul de stat.
    Art. 23
    (1) Toate contractele prioritare se finanteaza de la bugetul de stat prin beneficiarii comenzilor de stat.
    (2) Fondurile destinate contractelor prioritare se asigura cu acelasi regim de prioritate.
    (3) Importurile realizate prin contracte prioritare pot fi finantate prin credite guvernamentale acordate cu prioritate.

    CAP. 5
    Sanctiuni

    Art. 24
    Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage raspunderea materiala, contraventionala sau penala, dupa caz.
    Art. 25
    (1) Nerespectarea termenelor prevazute la art. 10 alin. (2) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 500.000.000 lei.
    (2) Personalul Oficiului, imputernicit de seful acestuia, constata contraventiile si aplica amenzile prevazute la alin. (1).
    (3) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 26
    Prevederile prezentului regulament nu se aplica resurselor de hrana si celor destinate asigurarii sanatatii.
    Art. 27
    Importul unor produse cu importanta majora pentru sustinerea efortului de aparare, realizat direct de componentele sistemului national de aparare, poate beneficia de sprijinul sistemului.
    Art. 28
    Furnizorii nu pot solicita, influenta sau permite altor agenti economici sa desfasoare actiuni interzise de prezentul regulament.
    Art. 29
    Furnizorului nu i se pot imputa eventuale daune sau penalitati, daca s-a conformat dispozitiilor prezentului regulament.
    Art. 30
    (1) Nivelul de clasificare a comenzilor prioritare se atribuie de catre Oficiu.
    (2) Nivelul de clasificare a contractelor prioritare se atribuie de catre beneficiari.
    (3) Documentele privind executia comenzilor prioritare se pastreaza potrivit legii.
    Art. 31
    Formularistica necesara punerii in aplicare a prezentului regulament se aproba prin ordin al sefului Oficiului.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 414/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 414 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu