Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.349 din 30.04.2020

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 359 din 05 mai 2020SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 181 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, al art. VI alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene, precum şi al art. X din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2020 pentru modificarea art. 293 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICNormele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 19 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 15, alineatele (1) şi (34) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 15
(1) Beneficiarul/Liderul de parteneriat, altul decât cel prevăzut la art. 15 alin. (11) din Ordonanţă, are obligaţia depunerii, în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la virarea sumelor aferente cererii de prefinanţare, de către unitatea de plată din cadrul autorităţii de management, în contul său şi/sau al partenerilor, a unei/unor cereri de rambursare în care valoarea cumulată a cheltuielilor eligibile solicitate la rambursare din fonduri europene şi cofinanţarea asigurată de la bugetul de stat, după caz, sunt în cuantum de minimum 50% din valoarea tranşei de prefinanţare acordate conform art. 15 alin. (1) din Ordonanţă......... ................ ................ ................ ................ ........ ............ (34) În cazul în care se respectă termenul prevăzut la alin. (1), însă valoarea cererilor de rambursare depuse nu este în cuantumul prevăzut la alin. (1), autoritatea de management are obligaţia notificării beneficiarului/liderului de parteneriat/ partenerului cu privire la restituirea sumelor rămase de recuperat până la valoarea integrală a tranşei acordate, cu aplicarea prevederilor alin. (31)-(33), după validarea cererii/ cererilor de rambursare depuse.
2. După articolul 16 se introduce un nou capitol, capitolul III1, alcătuit din articolele 161-1613, cu următorul cuprins: Capitolul III^1Mecanismul de acordare şi de justificare/recuperare a ratei forfetare Articolul 161
(1) Sumele reprezentând finanţarea ratei forfetare se acordă beneficiarilor operatori de apă şi apă uzată, de către Autoritatea de management pentru Programul operaţional Infrastructură mare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, denumită în continuare AM POIM, după depunerea următoarelor documente:a)documentele care atestă respingerea dosarului de credit pentru asigurarea cuantumului ratei forfetare de către trei instituţii bancare sau a organizării a cel puţin unei proceduri pentru achiziţionarea de servicii financiare şi în care nu s-a prezentat niciun ofertant; b)strategia tarifară aprobată prin proiectul finanţat din fonduri europene, actualizată.
(2) Acordarea sumelor prevăzute la alin. (1) se realizează la atingerea unui nivel în implementare a proiectului de 75%, ţinând cont de capacitatea financiară de rambursare a datoriilor beneficiarilor.
Articolul 162
(1) Acordarea sumelor reprezentând rata forfetară se realizează în tranşe, conform graficului parte a acordului de finanţare a ratei forfetare, în baza cererii de acordare.
(2) Cererea de acordare a sumelor reprezentând rata forfetară depusă de beneficiar nu poate depăşi valoarea maximă a ratei forfetare astfel cum este stabilită prin contractul de finanţare.
Articolul 163
(1) Pentru ca beneficiarul să justifice sumele solicitate prin cererea de acordare a tranşei din rata forfetară, acestuia îi revine obligaţia transmiterii lunar de cereri de rambursare cu valoare solicitată «0» aferente valorii tranşei acordate din rata forfetară.
(2) Justificarea sumele acordate conform alin. (1) se face cu cheltuieli de tipul celor considerate eligibile în cererea de finanţare.
Articolul 164 Neîncadrarea în termenele stabilite în graficul de rambursare aferent cererilor de rambursare cu valoare solicitată «0» atrage suportarea acelor cheltuieli aferente ratei forfetare din resursele proprii ale beneficiarilor, precum şi recuperarea de către AM POIM a sumelor acordate şi nejustificate. Articolul 165
(1) Cererile de rambursare cu valoare solicitată «0» au acelaşi circuit şi răspund aceloraşi cerinţe precum cererile de rambursare, conform prevederilor art. 8 din prezentele norme metodologice.
(2) La întocmirea acestora, beneficiarul va utiliza formularul cererii de rambursare cu valoare solicitată «0». În coloana «Valoarea eligibilă solicitată la rambursare» se va înscrie «0», inclusiv în coloana TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cerere.
Articolul 166 Cheltuielile efectuate până la finalul perioadei de eligibilitate, cuprinse în cererile de rambursare cu valoare solicitată «0», nu mai fac obiectul altor cereri de rambursare, decât în situaţia în care la finalizarea proiectului, în urma stabilirii valorii reale finale, contribuţia beneficiarului acceptată de către AM POIM depăşeşte valoarea privind contribuţia la proiect, stabilită prin contractul de finanţare. Articolul 167
(1) AM POIM nu acceptă cheltuielile incluse în cererile de rambursare prevăzute la art. 163 alin. (1), în cazul în care se constată diferenţe cantitative/calitative între bunurile/serviciile/lucrările plătite şi cele livrate/recepţionate/ puse în funcţiune sau în cazul în care aceste cheltuieli sunt efectuate cu încălcarea prevederilor legale.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) beneficiarul are obligaţia depunerii unei noi cereri de rambursare cu valoare solicitată «0» prin care să se justifice cheltuieli cel puţin egale cu valoarea cheltuielilor neacceptate, astfel încât contribuţia aferentă ratei forfetare la proiect să fie conformă cu prevederile contractului de finanţare.
(3) Dacă beneficiarul nu respectă obligaţia prevăzută la alin. (2), la finalizarea implementării proiectului, în urma stabilirii valorii reale finale a proiectului, AM POIM procedează la recuperarea sumelor aferente cheltuielilor ce nu au fost justificate prin depunerea unei cereri de rambursare cu valoare solicitată «0».
Articolul 168 AM POIM notifică beneficiarul, în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea verificărilor, cu privire la sumele acceptate/neacceptate în cererile de rambursare cu valoare solicitată «0». Articolul 169
(1) Pentru acordarea următoarei tranşe a ratei forfetare, beneficiarul are obligaţia de a justifica întreaga valoare acordată anterior, conform prevederilor art. 163.
(2) Valoarea justificată de către beneficiar în condiţiile alin. (1) trebuie acceptată de către AM POIM.
Articolul 1610 Beneficiarii proiectelor finanţate prin POIM, cărora li se aplică mecanismul ratei forfetare, au obligaţia de a justifica sumele acordate ca venituri nete generate de proiect până la data de 30 iunie 2024. Articolul 1611 Sumele aferente ratei forfetare neutilizate/ nejustificate de către beneficiari se restituie AM POIM, concomitent cu diminuarea valorii considerate eligibile, ţinând cont de procentele stabilite în cererea de finanţare. Articolul 1612
(1) În situaţia constatării de către AM POIM a nerespectării termenelor şi condiţiilor în care au fost acordate sumele reprezentând finanţarea ratei forfetare, AM POIM are obligaţia de a notifica beneficiarii cu privire la restituirea acestora.
(2) Beneficiarii au obligaţia restituirii, în termen de 15 zile de la data comunicării notificării de către AM POIM, a sumelor reprezentând finanţarea ratei forfetare acordate.
(3) În cazul în care beneficiarii nu restituie AM POIM sumele notificate, reprezentând finanţarea ratei forfetare acordate, în termenul prevăzut la alin. (2), acestea urmează a fi considerate sume plătite necuvenit, AM POIM având obligaţia de a aplica dispoziţiile privind constituirea şi recuperarea creanţelor în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 1613 Beneficiarii restituie sumele acordate şi justificate reprezentând finanţarea ratei forfetare, într-o perioadă de maximum 15 ani, după o perioadă de graţie de 5 ani, care curge începând cu 30 iunie 2024.
3. La articolul 20, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Termenul de restituire a sumelor prevăzute la alin. (2) şi la art. 19 alin. (3) nu poate depăşi 15 zile de la data primirii notificărilor prevăzute la alin. (1) şi (2). 4. La articolul 21, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
(3) În aplicarea prevederilor art. 293 alin. (2) din Ordonanţă, sumele prevăzute la art. 292 alin. (1) din Ordonanţă se restituie din conturile de venituri deschise pe numele beneficiarilor/ liderilor de parteneriat/partenerilor, în conturile de disponibilităţi ale programelor europene respective prevăzute la art. 37 alin. (4), în vederea reîntregirii conturilor fondurilor europene.
(4) Operaţiunile prevăzute la alin. (3) se realizează pe baza unui referat de restituire adresat unităţii Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile de venituri bugetare, al cărui format standard este prevăzut în anexa nr. 15 la prezentele norme metodologice.
5. La articolul 39 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins: e)50.99.25 «Disponibil al operatorilor economici reprezentând rata forfetară aferentă proiectelor finanţate din fonduri europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 6. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 47Anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. 7. După anexa nr. 14 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 15, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU LUDOVIC ORBAN Contrasemnează: Ministrul fondurilor europene, Ioan Marcel Boloş Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, Ion Ştefan p. Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Pecingină, secretar de stat
ANEXĂ(Anexa nr. 15 la Normele metodologice) REFERAT DE RESTITUIRE a sumelor rambursate în baza art. 21 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 nr. ........... din data de ........ ........ Către ........ ................ ................ ........1) Prin prezenta, ........ ........ .......... 2), cu sediul în localitatea ........ ................, str. ........ ........ .............. nr. .........., judeţul/sectorul ........ ........ .........., având CIF ........ ............., în temeiul prevederilor art. 293 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi al ........ ................ ........ .............3) solicităm restituirea sumei de ........ .........4), rambursată în contul de venituri bugetare nr. ........ ........ ........, codificat cu CIF ........ ..............., cod IBAN ........ ............, reprezentând ........ ..............., achitată cu Ordinul de plată nr. ................ din data de ........ ............ . Restituirea va fi efectuată în contul nr. ........ ..............5), CIF ................, cod IBAN ........ ........ ........., deschis la Trezoreria ........ ................ ........ ......... . Conducătorul autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor structurale, ........ ................ ........ ............. (numele, prenumele şi semnătura) L.S. 1) Denumirea unităţii teritoriale a Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile de venituri bugetare în care au fost virate sumele rambursate. 2)) Denumirea autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene. 3) Decizia de reziliere a contractului de finanţare. 4) Cuantumul sumei pentru care se solicită restituirea, în cifre şi în litere. 5) Contul în care vor fi recuperate sumele pentru reîntregirea fondurilor europene, conform reglementărilor în vigoare pentru fiecare program.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 349/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 349 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
ANONIM a comentat Ordin 67 2017
    Exista vreun template pentru Raport?
ANONIM a comentat Hotărârea 1202 2010
    Nu am gasit niciunde cum se calculeaza tariful pe unitatea de masura (metri cadere/luna) x ore functionare. Cum sa calculez metri cadere / luna???
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 349/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu