E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.29 din 25.01.2018

pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 90 din 30 ianuarie 2018SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 17 alin. (3) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Prezentul act normativ prevede stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a)gestionarea asistenţei financiare nerambursabile europene - totalitatea activităţilor de programare, implementare, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, audit, verificare şi control tehnic şi financiar, efectuare a plăţilor, certificare, primire a fondurilor europene de la Comisia Europeană/alţi donatori publici internaţionali, prevenire şi identificare a neregulilor, fraudelor şi altor activităţi ilicite, recuperare a sumelor necuvenite, comunicare şi promovare, asigurare a funcţionării adecvate a sistemelor de management şi control, precum şi activităţi de natură financiar-contabilă şi activităţi specifice de coordonare cu privire la instrumentele de preaderare PHARE şi ISPA, la fondurile structurale şi de investiţii europene, la Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane, prin Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare şi Fondul pentru Securitate Internă, la Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE), la Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European, la Mecanismul financiar norvegian şi la Contribuţia financiară elveţiană pentru coeziunea Uniunii Europene; b)activităţi-suport pentru sistemul de management şi control al fondurilor europene - activităţi care contribuie în mod direct la asigurarea funcţionării şi capacităţii administrative a structurilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, desfăşurate de personalul din cadrul structurilor economice, de resurse umane, juridice, achiziţii publice, IT, administrativ, corp control şi audit intern, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, precum şi activităţile care contribuie în mod direct la asigurarea funcţionării şi capacităţii administrative a Departamentului pentru Luptă Antifraudă; c)Structura de control fonduri europene - structura de control din cadrul Ministerului Finanţelor Publice având atribuţii de constatare a neregulilor apărute în utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi de stabilire a creanţelor bugetare/corecţiilor financiare, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare; d)agenţie de implementare pentru Programul PHARE - structură în cadrul instituţiei publice a administraţiei publice centrale, responsabilă cu organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor, a contractărilor şi cu efectuarea plăţilor, precum şi cu implementarea tehnică în cazul proiectelor de sprijinire a investiţiilor şi, dacă se prevede explicit în memorandumurile de finanţare, a altor proiecte; e)organism de implementare pentru măsurile ex-ISPA - organism responsabil cu organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor, contractarea, autorizarea şi efectuarea plăţilor şi implementarea tehnică şi financiară a măsurilor beneficiare de asistenţa acordată prin Fondul de Coeziune (ex-ISPA); f)unitate de implementare a Proiectului pentru măsurile ex-ISPA - structură în cadrul entităţii desemnate drept beneficiar final, în conformitate cu Memorandumul de finanţare ISPA, constituită prin ordin sau decizie a conducătorului entităţii respective, având rol de implementare tehnică, licitare, contractare, aprobare a plăţilor şi management de contract pentru măsura ex-ISPA de care beneficiază; g)expresiile „autoritate de audit", „autoritate de management", „autoritate comună de management" şi „organism intermediar" au înţelesul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului şi Hotărârea Guvernului nr. 1.065/2010 pentru aprobarea Acordului-cadru dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, semnat la Berna la 7 septembrie 2010, sau în regulamentele specifice obiectivului cooperare teritorială europeană aferente perioadei de programare 2007-2013, respectiv 2014-2020; h)autorităţi de certificare - structuri care îndeplinesc funcţia de certificare a cheltuielilor finanţate din fondurile europene şi/sau din fondurile publice naţionale aferente acestora, stabilite prin reglementările europene şi naţionale; i)expresiile „unitate de plată" şi „agenţie de plată" au semnificaţia stabilită prin reglementările europene şi naţionale aplicabile fondurilor europene nerambursabile menţionate la lit. a); j)expresiile „autoritate naţională" şi „punct naţional de contact"/„punct de contact/persoană naţională de contact" au înţelesul prevăzut în documentele de programare aferente obiectivului cooperare teritorială europeană; k)Punct naţional de contact pentru Mecanismul financiar Spaţiul Economic European şi Mecanismul financiar norvegian - entitate ce deţine responsabilitatea generală pentru atingerea obiectivelor Mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian, precum şi pentru implementarea prevederilor Memorandumurilor de înţelegere; l)Autoritate de audit pentru Mecanismul financiar Spaţiul Economic European şi Mecanismul financiar norvegian - entitate responsabilă pentru verificarea funcţionării sistemului de management şi control aferent Mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian, respectiv Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern, denumită în continuare UCAAPI - structură în cadrul Ministerului Finanţelor Publice cu rol de autoritate de audit pentru Mecanismul financiar Spaţiul Economic European şi Mecanismul financiar norvegian, îndeplinind atribuţiile prevăzute la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2013, cu modificările ulterioare, respectiv de la art. 2 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2017; m)operator de program - entitate publică cu responsabilitate în pregătirea şi implementarea programelor gestionate în cadrul Mecanismului financiar Spaţiul Economic European şi/sau Mecanismului financiar norvegian; n)Serviciul audit programe europene şi naţionale, denumit în continuare SAPEN - structură în cadrul Direcţiei audit public intern din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, desemnată să îndeplinească atribuţiile de autoritate de audit pentru Programul operaţional comun Bazinul Mării Negre 2007-2013 şi pentru Programul operaţional comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, conform art. 14 alin. (6), art. 29 şi 30 din Regulamentul (CE) nr. 951/2007 al Comisiei din 9 august 2007 de stabilire a normelor de aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanţate în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a dispoziţiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate şi de parteneriat; o)structura responsabilă cu soluţionarea contestaţiilor administrative - structură în cadrul Ministerului Finanţelor Publice desemnată cu soluţionarea contestaţiilor administrative formulate împotriva titlurilor de creanţă emise de structura de control fonduri europene prevăzută la lit. c); p)structurile pentru dezvoltarea şi mentenanţa SMIS2014+ şi MySMIS2014 - structurile din cadrul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS) şi din cadrul Serviciului Român de Informaţii (SRI), responsabile cu dezvoltarea şi mentenanţa sistemului informatic unitar SMIS2014+ şi a aplicaţiei conexe MySMIS2014, precum şi cu administrarea produselor tehnologice aferente acestora; q)Autoritatea coordonatoare şi de management pentru FSUE - structură de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, fără personalitate juridică, cu rol de autoritate de management pentru Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, având responsabilitatea accesării, coordonării, gestionării şi implementării asistenţei financiare alocate din acest fond; r)autoritate de implementare pentru FSUE - structură din instituţia desemnată să implementeze operaţiunile eligibile şi proiectele finanţate din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene şi care acţionează prin intermediul unităţii de implementare a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene; s)Unitatea naţională de coordonare pentru contribuţia financiară elveţiană - structură în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, responsabilă cu coordonarea asistenţei financiare elveţiene destinate României, denumită în continuare UNC; ş)Autoritatea responsabilă - structura Ministerului Afacerilor Interne abilitată să gestioneze asistenţa financiară acordată României prin fondurile aferente Cadrului financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, respectiv Fondul pentru azil, migraţie şi integrare, denumit în continuare FAMI, şi Fondul pentru securitate internă, denumit în continuare FSI; t)Autoritatea delegată financiară - structura de specialitate din Direcţia generală financiară a Ministerului Afacerilor Interne care îndeplineşte funcţia de autoritate delegată financiară pentru gestionarea asistenţei europene acordate României prin fondurile din domeniul afacerilor interne, conform Hotărârii Guvernului nr. 48/2015 privind stabilirea sistemului de management şi control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne; ţ)Autoritatea delegată FSI - structura din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene care îndeplineşte atribuţiile specifice conform Hotărârii Guvernului nr. 48/2015; u)Autoritatea delegată FAMI - Inspectoratul General pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne care îndeplineşte funcţia de autoritate delegată FAMI, conform Hotărârii Guvernului nr. 48/2015. Articolul 3În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos, specifice gestionării politicii agricole comune şi politicii comune în domeniul pescuitului, au următoarele semnificaţii: a)gestionarea asistenţei financiare nerambursabile europene de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - totalitatea activităţilor de programare, elaborare, implementare, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, audit, verificare şi control tehnic şi financiar, efectuare a plăţilor, certificare, identificare a neregulilor, fraudelor şi altor activităţi ilicite, recuperare a sumelor necuvenite, comunicare şi promovare, asigurare a funcţionării adecvate a sistemelor de management şi control, activităţi de natură financiar-contabilă, activităţi specifice de coordonare cu privire la instrumentele de preaderare PHARE şi SAPARD, la Fondul European de Garantare Agricolă, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Pescuit, Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi activităţile desfăşurate de personalul din cadrul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură; b)activităţi-suport pentru sistemul de management şi control al fondurilor europene - activităţi care contribuie în mod direct la asigurarea funcţionării şi capacităţii administrative a structurilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, desfăşurate de personalul din cadrul structurilor economice, de resurse umane, juridice, achiziţii publice, IT, administrativ şi audit intern, din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi instituţiilor subordonate, cu excepţia activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură; c)activităţi-suport pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile europene - activităţi care contribuie în mod direct la gestionarea PHARE, SAPARD, FEADR, FEP, FEPAM şi FEGA, precum şi la absorbţia fondurilor europene nerambursabile desfăşurate de către personalul din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi din cadrul instituţiilor subordonate acestuia; d)expresiile „unitate de plată", „agenţie de plată", „structura de control ex-post FEGA" şi „agenţie de legătură RICA" au semnificaţia stabilită prin reglementările europene şi naţionale aplicabile fondurilor europene nerambursabile menţionate la lit. a); e)Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - instituţia care răspunde de derularea şi gestionarea asistenţei financiare asigurate prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) şi pentru unele măsuri finanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) gestionate prin Sistemul integrat de administrare şi control (IACS), conform regulamentelor europene aplicabile şi autoritatea naţională competentă responsabilă pentru derularea eficientă, efectivă şi transparentă a operaţiunilor financiare privind fondurile nerambursabile alocate programelor de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe, precum şi pentru monitorizarea şi controlul punerii adecvate în aplicare a programelor selectate; f)Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale - instituţia responsabilă cu implementarea tehnică şi financiară a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR); g)Autoritatea de management pentru POP şi POPAM - organismul responsabil pentru eficienţa şi corectitudinea programării, implementării, coordonării, promovării, controlului şi raportării pentru Programul operaţional pentru pescuit finanţat din Fondul European pentru Pescuit (FEP) şi Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (FEPAM); h)Autoritatea de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - organismul responsabil pentru eficienţa şi corectitudinea programării, implementării, coordonării, promovării, controlului şi raportării Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, finanţat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), asigurând îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din funcţiile prevăzute la art. 66 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013; i)autoritatea competentă pentru acreditarea agenţiilor de plăţi şi a organismului coordonator - structură organizatorică din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care acordă şi/sau retrage acreditarea de funcţionare a agenţiilor de plăţi şi a organismului coordonator; j)Direcţia pentru coordonarea agenţiilor de plăţi - structură din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care are rolul de organism coordonator al agenţiilor de plăţi din fonduri europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală, ce acţionează, în baza atribuţiilor sale, ca punct unic de contact cu Comisia Europeană, din partea României, în ceea ce priveşte toate domeniile de responsabilitate legate de FEGA şi FEADR. Capitolul IICriteriile de acordare a majorării salariale pentru personalul prevăzut la art. 17 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Articolul 4(1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică, începând cu luna ianuarie 2018, înalţilor funcţionari publici, personalului de conducere şi personalului de execuţie definit ca personal de specialitate conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii, după cum urmează:a)are prevăzute în fişa postului atribuţii specifice domeniului gestionării asistenţei financiare nerambursabile europene, reprezentând minimum 75% din totalul atribuţiilor de serviciu, sau desfăşoară activităţi-suport pentru sistemul de management şi control al fondurilor europene reprezentând minimum 75% din totalul atribuţiilor de serviciu; b)este încadrat în:1. structurile din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, care îndeplinesc atribuţii privind gestionarea asistenţei financiare nerambursabile europene, prevăzute de regulamentele europene şi memorandumurile de finanţare aplicabile; 2. structurile din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, care îndeplinesc activităţi-suport pentru sistemul de management şi control al fondurilor europene; 3. Autoritatea de Certificare şi Plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice; 4. organismele de implementare pentru măsurile ex-ISPA; 5. unităţile pentru implementarea măsurilor ex-ISPA, pe perioada de implementare a proiectelor pentru care au fost constituite; 6. agenţiile de implementare pentru programele PHARE; 7. structurile care au rol de autorităţi de management, stabilite în cadrul instituţiilor desemnate prin Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor organizate la nivelul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 8. structurile care au rol de organisme intermediare, stabilite în cadrul instituţiilor desemnate prin Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare, îndeplinind atribuţiile prevăzute în acordurile de delegare încheiate cu autorităţile de management; 9. unităţile de plată pentru programele operaţionale finanţate din instrumentele structurale, în cazul în care acestea sunt organizate separat de autoritatea de management; 10. structurile care au rol de autorităţi comune de management în cadrul obiectivului cooperare teritorială europeană, stabilite în cadrul instituţiilor desemnate prin hotărâre a Guvernului, îndeplinind atribuţii prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 951/2007 al Comisiei din 9 august 2007 de stabilire a normelor de aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanţate în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a dispoziţiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate şi de parteneriat; 11. structurile care au rol de autorităţi naţionale şi puncte naţionale de contact în cadrul obiectivului cooperare teritorială europeană, stabilite în cadrul instituţiilor desemnate prin hotărâre a Guvernului, îndeplinind atribuţii prevăzute în documentele de programare, acordurile sau memorandumurile de înţelegere aplicabile; 12. Unitatea de control de prim nivel, structură din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, ce îndeplineşte rolul de control de prim nivel şi de punct de contact în materie de control, responsabil cu verificarea şi validarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii/ partenerii români în cadrul programelor de cooperare teritorială pentru care ministerul este autoritate de management, autoritate naţională, punct naţional de contact, conform regulilor şi competenţelor stabilite în cadrul programelor de cooperare teritorială; 13. structura de control fonduri europene; 14. structura responsabilă cu soluţionarea contestaţiilor administrative; 15. structurile care desfăşoară activităţi de natură juridică aferente activităţilor de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile europene şi activităţilor-suport pentru sistemul de management si control al fondurilor europene, definite la art. 2 lit. a) şi b), dacă acestea nu sunt asigurate de către personalul structurilor menţionate la pct. 3-14, 17, 19-20 şi 23-30; 16. structurile din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP), responsabile cu verificarea achiziţiilor publice şi a derulării etapelor procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publice în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, ca parte integrantă din activităţile de verificare şi asigurare a funcţionării adecvate a sistemelor de management şi control prevăzute la art. 2 lit. a); 17. structura desemnată să îndeplinească rolul de punct naţional de contact pentru Mecanismul financiar Spaţiul Economic European şi Mecanismul financiar norvegian conform prevederilor anexei A la Memorandumurile de înţelegere pentru implementarea Mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian, îndeplinind atribuţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2013, cu modificările ulterioare, respectiv la art. 2 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2017; 18. structura din cadrul UCAAPI cu rol de autoritate de audit pentru Mecanismul financiar Spaţiul Economic European şi Mecanismul financiar norvegian; 19. structurile desemnate să îndeplinească rolul de operator de program stabilite în cadrul instituţiilor nominalizate prin anexa B la Memorandumurile de înţelegere pentru implementarea Mecanismului financiar Spaţiul Economic European şi norvegian, îndeplinind atribuţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2013, cu modificările ulterioare, astfel cum este acesta definit la art. 2 alin. (3) lit. ş) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2017; 20 structurile care au rol de operator de program pentru Mecanismul financiar norvegian, stabilite în cadrul instituţiilor desemnate prin acte normative, îndeplinind atribuţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2013, cu modificările ulterioare; 21. structura din cadrul SAPEN cu rol de autoritate de audit pentru Programul operaţional comun Bazinul Mării Negre 2007-2013 şi pentru Programul operaţional comun România - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013; 22. structurile pentru dezvoltarea şi mentenanţa SMIS2014+ şi MySMIS2014; 23. Autoritatea coordonatoare şi de management pentru FSUE; 24. Autoritatea de implementare pentru FSUE; 25. unităţile de plată pentru programele finanţate din fonduri europene, în cazul în care acestea sunt organizate separat de autoritatea de management; 26. structuri desemnate cu rol de autoritate responsabilă, de autoritate delegată, de autoritate de certificare pentru Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare şi Fondul pentru Securitate Internă; 27. Unitatea naţională de coordonare pentru contribuţia financiară elveţiană (UNC); 28. structurile cu rol de organisme intermediare pentru contribuţia financiară elveţiană; 29. structura cu rol de autoritate de plată pentru contribuţia financiară elveţiană; 30. Departamentul pentru Lupta Antifraudă. (2) Personalul prevăzut la pct. 17, 19, 20, 26-29 de la alin. (1) lit. b) beneficiază de sporurile prevăzute de prezenta hotărâre dacă are atribuţii specifice domeniului gestionării contribuţiei financiare elveţiene, contribuţiei financiare acordate prin FAMI şi FSI, fără a îndeplini criteriul de la alin. (1) lit. a).(3) Numărul şi structura posturilor ocupate de personalul care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă europeană sunt cele stabilite în condiţiile legii. Articolul 5Prevederile prezentei hotărâri se aplică, începând cu luna ianuarie 2018, înalţilor funcţionari publici, personalului de conducere şi personalului de execuţie din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi instituţiilor subordonate acestuia, definit ca personal de specialitate conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, personalului de conducere şi personalului de execuţie din cadrul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi Direcţiei pentru Coordonarea Agenţiilor de Plăţi, precum şi personalului prevăzut la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, care îndeplinesc următoarele criterii cumulativ: a)are prevăzute în fişa postului atribuţii specifice domeniului gestionării asistenţei financiare nerambursabile europene, reprezentând minimum 75% din totalul atribuţiilor de serviciu, sau desfăşoară activităţi-suport pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile europene şi/sau pentru sistemul de management şi control al fondurilor europene reprezentând minimum 75% din totalul atribuţiilor de serviciu; b)este încadrat în:1. structurile din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi din cadrul instituţiilor subordonate acestuia care îndeplinesc atribuţii privind gestionarea asistenţei financiare nerambursabile europene, prevăzute de regulamentele europene şi memorandumurile de finanţare aplicabile structurilor din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi din cadrul instituţiilor subordonate acestuia care îndeplinesc activităţi-suport pentru sistemul de management şi control al fondurilor europene, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. b); 2. structurile din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi din cadrul instituţiilor subordonate acestuia care îndeplinesc activităţi-suport prevăzute la art. 3 lit. c), respectiv: inspecţie şi control, afaceri europene şi relaţii internaţionale, politici agricole, zootehnie, fitosanitar, pescuit şi acvacultură, cercetare, îmbunătăţiri funciare şi antigrindină, activităţi de dezvoltare şi protecţie a zonei montane, industrie alimentară, politici publice, comunicare şi promovare, control ex-post FEGA, agenţia de legătură RICA; 3. agenţiile de implementare pentru programele PHARE; 4. structurile care au rol de autorităţi de management, stabilite în cadrul instituţiilor desemnate prin Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare; 5. structurile care au rol de organisme intermediare, stabilite în cadrul instituţiilor desemnate prin Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare, îndeplinind atribuţiile prevăzute în acordurile de delegare încheiate cu autorităţile de management; 6. unităţile de plată pentru programele operaţionale gestionate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în cazul în care acestea sunt organizate separat de autoritatea de management; 7. autoritatea de management pentru PNDR; 8. autoritatea de management pentru POPAM; 9. structura cu rol de coordonare a agenţiilor de plăţi; 10. organismul intermediar din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale desemnat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare; 11. autoritatea competentă pentru acreditarea agenţiilor de plăţi şi a organismului coordonator; 12. Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale; 13. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. Articolul 6Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică persoanelor încadrate în funcţii de demnitate publică sau în funcţii asimilate acestora şi personalului încadrat la cabinetele demnitarilor. Articolul 7(1) Pentru personalul care se încadrează în una dintre structurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) şi art. 5 lit. b) se majorează salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare cu 35% până la prima evaluare a activităţii/performanţelor profesionale individuale.(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul persoanelor care sunt detaşate, se mută sau se transferă între structurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) sau art. 5 lit. b), de pe o funcţie pentru care au beneficiat de majorările salariale prevăzute de art. 17 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, la încadrarea în noua structură se păstrează procentul deţinut anterior ca majorare salarială, până la prima evaluare a activităţii/performanţelor profesionale individuale, cu condiţia obţinerii avizului prevăzut de prezenta hotărâre.(3) Prevederile alin. (2) se aplică şi în situaţia persoanelor numite sau reîncadrate în funcţie în condiţiile legii, precum şi celor care se încadrează prin concurs sau examen în una dintre structurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) sau art. 5 lit. b) şi care provin de la aceeaşi/altă structură din cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) sau art. 5 lit. b), unde au beneficiat de majorările salariale prevăzute de art. 17 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.(4) Pentru personalul promovat în funcţie în condiţiile legii, precum şi pentru personalul promovat temporar în funcţii de conducere, care beneficiază de majorarea salarială prevăzută de lege, la stabilirea drepturilor salariale se păstrează procentul deţinut ca majorare salarială anterior promovării, până la prima evaluare a activităţii/performanţelor profesionale individuale, cu condiţia obţinerii avizului prevăzut de prezenta hotărâre.(5) Pentru personalul pentru care se menţine avizul iniţial acordat potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) se păstrează procentul deţinut anterior ca majorare salarială, până la prima evaluare a activităţii/performanţelor profesionale individuale.(6) Pentru personalul prevăzut la alin. (2)-(5), în cazul menţinerii calificativului după prima evaluare a activităţii/ performanţelor profesionale individuale, se păstrează procentul deţinut anterior ca majorare salarială, până la următoarea evaluare a activităţii/performanţelor profesionale individuale.(7) Verificarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 4 şi avizarea structurilor şi a personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile europene, în vederea acordării majorării salariale, se fac de către structura de resurse umane sau de o altă structură desemnată din instituţiile publice în cadrul cărora funcţionează structurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) în baza unor proceduri interne de avizare elaborate în aplicarea prezentei hotărâri. (8) Verificarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 5 şi avizarea structurilor şi a personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile europene, în vederea acordării majorării salariale, se fac de către structura de resurse umane din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în baza unei proceduri interne aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. (9) Avizul se emite de către conducătorul instituţiei publice în cadrul căreia funcţionează structurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) şi de către ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale pentru structurile prevăzute la art. 5 lit. b).(10) Majorarea salarială se aplică de la data încadrării în funcţie, cu condiţia obţinerii avizului prevăzut la alin. (9), în condiţiile prevăzute la art. 8 sau 9, după caz. Capitolul IIIProcedura de avizare Articolul 8(1) În condiţiile prezentei hotărâri, structura de resurse umane/structurile desemnate din instituţiile publice, al căror personal beneficiază de majorări salariale, solicită avizul conducătorului instituţiei publice, pe baza următoarelor documente:a)cererea cuprinzând solicitarea de aviz, întocmită potrivit modelului stabilit în cuprinsul procedurii interne de avizare; b)avizul consultativ emis de structura de resurse umane/structura desemnată din instituţiile publice în cadrul cărora funcţionează structurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) din care să rezulte că persoanele pentru care se solicită avizarea îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 4, după caz, şi pot beneficia de majorare salarială; c)regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei publice; d)structura organizatorică a instituţiei publice; e)ordinul/decizia de constituire/desemnare a structurilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) pct. 4, 17, 19, 23 şi 24 emis/ emisă de către conducătorul instituţiei respective; f)ordinul/decizia de numire/de încadrare a personalului pentru care se solicită avizarea pe posturi cu atribuţii în gestionarea asistenţei financiare nerambursabile europene, emis/emisă de către conducătorul instituţiei respective, care va cuprinde şi lista persoanelor numite/încadrate în funcţie; g)fişele de post ale personalului pentru care se solicită avizarea, aprobate în condiţiile legii, care să cuprindă toate atribuţiile privind gestionarea asistenţei financiare nerambursabile europene; h)statul de funcţii al structurii din care face parte personalul pentru care se solicită avizarea sau extras din statul de funcţii, după caz; i)nota de fundamentare privind necesitatea şi numărul de persoane alocate în cazul personalului din cadrul structurilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) pct. 2 şi 15, întocmită de structurile care solicită avizul, avizată de conducerea structurilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) pct. 3-14, 17-21, 23-26 şi 30 şi aprobată de conducătorul instituţiei. (2) Structurile prevăzute la art. 5 lit. b) solicită ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale acordarea avizului pe baza următoarelor documente:a)cererea cuprinzând solicitarea de aviz, întocmită potrivit modelului stabilit în cuprinsul procedurii interne de avizare; b)regulamentul de organizare şi funcţionare al structurii care solicită avizul; c)structura organizatorică a entităţii care solicită avizul; d)ordinul de desemnare a structurilor prevăzute la art. 5 lit. b) pct. 6 şi 10; e)ordinul/decizia de numire/de încadrare a personalului pentru care se solicită avizarea pe posturi cu atribuţii în gestionarea asistenţei financiare nerambursabile europene, emis/emisă de către conducătorul instituţiei respective, care va cuprinde şi lista persoanelor numite/încadrate în funcţie; f)fişele de post ale personalului pentru care se solicită avizarea, aprobate în condiţiile legii, care să cuprindă toate atribuţiile privind gestionarea asistenţei financiare nerambursabile europene; g)statul de funcţii al structurii din care face parte personalul pentru care se solicită avizarea sau extras din statul de funcţii, după caz; h)nota de fundamentare privind necesitatea şi numărul de persoane din cadrul structurilor prevăzute la art. 5 lit. b), aprobată de conducătorii structurilor respective. Articolul 9(1) Prin excepţie de la prevederile art. 7 alin. (7) şi art. 8 alin. (1), ministrul delegat pentru fonduri europene din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene va acorda aviz prin care se atestă că structurile şi personalul din cadrul acestui minister, organismelor intermediare pentru Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice, Programul operaţional Competitivitate, Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, Programul operaţional Capital uman 2014-2020, Programul operaţional Infrastructură mare, Programul operaţional regional, pentru personalul operatorilor de program pentru Mecanismul financiar Spaţiul Economic European, Mecanismul financiar norvegian, precum şi pentru personalul din cadrul STS şi SRI îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4.(2) Prin excepţie de la prevederile art. 7 alin. (7) şi art. 8 alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice va acorda aviz prin care se atestă că structurile şi personalul care gestionează Contribuţia financiară elveţiană pentru coeziunea Uniunii Europene îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4. Articolul 10Avizele prevăzute la art. 8 şi 9 pot fi favorabile sau negative, caz în care se motivează, şi se emit în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet. Articolul 11În urma procesului de evaluare a activităţii/ performanţelor profesionale individuale a/ale personalului prevăzut la art. 4 alin. (1) şi art. 5, în condiţiile legii, salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare va fi majorat/ă până la următoarea evaluare, după cum urmează: a)în cazul obţinerii calificativului „foarte bine", majorarea salariului de bază, a soldei de funcţie/salariului de funcţie sau a indemnizaţiei de încadrare, după caz, cu 35%; b)în cazul obţinerii calificativului „bine", majorarea salariului de bază, a soldei de funcţie/salariului de funcţie sau a indemnizaţiei de încadrare, după caz, cu 15%; c)în cazul obţinerii calificativelor „satisfăcător" sau „nesatisfăcător" nu se aplică majorare salarială. Articolul 12(1) Structurile de resurse umane din instituţiile publice beneficiare ale prevederilor prezentei hotărâri au obligaţia de a lua măsurile necesare atunci când se produce orice modificare de personal, atribuţii, structură, organizare şi/sau funcţionare intervenită după obţinerea avizului, în instituţia respectivă, în termen de 10 zile lucrătoare de la producerea modificării.(2) În cazul în care modificările prevăzute la alin. (1) se referă numai la situaţiile de reluare a activităţii, după suspendarea contractului de muncă sau a raportului de serviciu, în condiţiile legii, sau la revenirea pe postul corespunzător funcţiei deţinute anterior, nu se va emite un nou aviz, fiind aplicabil în continuare avizul anterior acordat prin care se atestă că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 4 şi 5 şi procentul de majorare salarială, până la prima evaluare a activităţii/performanţelor profesionale individuale. (3) În toate celelalte cazuri, conducătorul instituţiei, respectiv ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale se pronunţă în termen de 20 de zile lucrătoare de la data propunerii structurii de resurse umane/structurilor desemnate în sensul emiterii unui nou aviz favorabil sau negativ, după caz. Articolul 13Pentru avizele acordate pentru majorarea salariului de bază, soldei de funcţie/salariului de funcţie, indemnizaţiei de încadrare de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi de către Ministerul Finanţelor Publice, procedurile interne de avizare prevăzute la art. 7 alin. (7) se aprobă prin ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene, respectiv prin ordin al ministrului finanţelor publice, care se emit în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Capitolul IVDispoziţii finale Articolul 14(1) Personalului încadrat la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri în structurile menţionate la art. 4 i se menţin avizul acordat şi majorarea salarială acordată pentru gestionarea fondurilor europene, în condiţiile legii, dacă nu au intervenit modificări de personal, atribuţii, structură, organizare şi/sau funcţionare.(2) Personalului încadrat la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri în structurile menţionate la art. 5 i se menţin avizul acordat şi/sau majorarea salarială acordată personalului prevăzut la art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, personalului de conducere şi personalului de execuţie din cadrul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi Direcţiei pentru Coordonarea Agenţiilor de Plăţi, precum şi personalului prevăzut la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu au intervenit modificări de atribuţii, structură, organizare şi/sau funcţionare, până la acordarea avizului prevăzut la alin. (9) al art. 7. Articolul 15 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: a) Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 28 martie 2016, cu modificările ulterioare; b)Hotărârea Guvernului nr. 606/ 2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare şi a Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 12 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare; c) Hotărârea Guvernului nr. 1.100/2014 pentru stabilirea elementelor necesare acordării de majorări salariale în temeiul Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, personalului de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea fondurilor acordate României prin Programul general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 din 15 decembrie 2014; d) Hotărârea Guvernului nr. 478/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii coordonatoare şi de management în România, precum şi a structurii autorităţilor de implementare pentru gestionarea asistenţei financiare comunitare, acordată prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 27 mai 2010, cu modificările şi completările ulterioare; e) Hotărârea Guvernului nr. 646/2011 privind stimularea financiară a personalului care gestionează contribuţia financiară elveţiană în vederea implementării Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale din cadrul Uniunii Europene extinse, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 1 iulie 2011. PRIM-MINISTRU, INTERIMAR, MIHAI-VIOREL FIFOR Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, Paul Stănescu Secretarul general al Guvernului, Ioana-Andreea Lambru p. Ministrul delegat pentru fonduri europene, Mihaela Virginia Toader, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Ionuţ Mişa Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Petre Daea Ministrul afacerilor interne, Carmen Daniela Dan Ministrul muncii şi justiţiei sociale, Lia-Olguţa Vasilescu


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 29/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 29 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 29/2018
Legea 153 2017
Hotărârea 1100 2014
Hotărârea 646 2011
privind stimularea financiară a personalului care gestionează contribuţia financiară elveţiană în vederea implementării Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale din cadrul Uniunii Europene extinse
Hotărârea 478 2010
pentru aprobarea structurii organizatorice a Autoritatii coordonatoare si de management în Romania pentru gestionarea asistentei financiare comunitare, acordata prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
Hotărârea 606 2009
pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare şi a Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
Hotărârea 595 2009
pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu