E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.606 din 13.05.2009

pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare şi a Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 402 din 12 iunie 2009SmartCity1


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. II şi VIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, al art. 1 şi 2 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare, şi al art. 7 din Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1În sensul prezentei hotărâri, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a)gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare - totalitatea activităţilor de programare, implementare, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, audit, verificare şi control tehnic şi financiar, efectuare a plăţilor, certificare, recuperare a sumelor necuvenite, asigurare a funcţionării adecvate a sistemelor de management şi control, precum şi activităţi de natură financiar-contabilă şi activităţi specifice de coordonare cu privire la instrumentul de preaderare SAPARD, precum şi pentru Fondul European de Garantare Agricolă, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi Fondul European pentru Pescuit; b)structuri organizatorice de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare - instituţiile publice din subordinea şi coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, precum şi compartimentele şi colectivele organizatorice din aparatul central al acestuia, cu atribuţii şi responsabilităţi în gestionarea fondurilor SAPARD, a fondurilor europene pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit, altele decât Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit; c)Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - organism care răspunde de gestionarea eficientă, efectivă şi transparentă a asistenţei financiare asigurate prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) pentru plăţile directe şi măsurile de piaţă şi pentru unele măsuri finanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR); d)Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură - organismul responsabil pentru eficienţa şi corectitudinea programării, implementării, coordonării, promovării, controlului şi raportării pentru Programul operaţional pentru pescuit finanţat din Fondul European pentru Pescuit (FEP); e)autoritatea de management pentru Programul SAPARD - organismul responsabil pentru eficienţa şi corectitudinea coordonării şi raportării privind monitorizarea şi evaluarea Programului SAPARD; f)autoritatea de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - organismul responsabil pentru eficienţa şi corectitudinea programării, implementării, coordonării, promovării, controlului şi raportării Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, finanţat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR); g)autoritatea competentă pentru acreditarea agenţiilor de plăţi pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit - structură organizatorică care acordă şi/sau retrage acreditarea de funcţionare a acestora. Articolul 2Prevederile prezentei hotărâri se aplică personalului de conducere şi personalului de execuţie definit ca personal de specialitate potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare, şi prevederilor art. 7 din Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii: a)are atribuţii specifice domeniului gestionării asistenţei financiare nerambursabile comunitare, prevăzute în fişa postului, reprezentând minimum 75% din totalul obiectivelor şi atribuţiilor de serviciu şi pentru îndeplinirea cărora alocă minimum 75% din timpul total alocat îndeplinirii tuturor atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului; b)este încadrat în următoarele structuri din cadrul şi din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale:1. Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură; 2. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură; 3. Direcţia generală dezvoltare rurală, care îndeplineşte funcţia de autoritate de management pentru Programul SAPARD şi de autoritate de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală; 4. unităţile de plată pentru programele finanţate din fonduri comunitare, în cazul în care acestea sunt organizate separat de autoritatea de management; 5. autoritatea competentă pentru acreditarea agenţiilor de plăţi; 6. structurile de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi din cadrul instituţiilor subordonate care îndeplinesc, prin delegare, funcţii de gestionare şi implementare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare, prevăzute de regulamentele comunitare şi memorandumurile de finanţare aplicabile, pe perioada de valabilitate a acordurilor de delegare. Articolul 3Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică persoanelor încadrate în funcţii de demnitar, respectiv ministru, secretar de stat, sau în funcţii asimilate acestora, personalului încadrat la cabinetele demnitarilor, personalului din corpul consilierilor de afaceri europene. Articolul 4(1) Salariile de bază ale personalului nou-încadrat, prin concurs sau examen, în structurile prevăzute la art. 2 şi care îndeplineşte criteriile prevăzute în cadrul aceluiaşi articol se majorează cu 25% faţă de cele prevăzute de lege, până la prima evaluare a performanţelor profesionale individuale realizată în condiţiile legii. Salariile de bază ale personalului al cărui raport de serviciu se modifică prin transfer sau detaşare de la alte instituţii care nu gestionează fonduri comunitare se majorează cu 25% faţă de cele prevăzute de lege, până la prima evaluare a performanţelor profesionale individuale realizată în condiţiile legii.(2) Pentru personalul aflat în funcţie la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar în cadrul structurilor prevăzute la art. 2 şi care îndeplineşte criteriile prevăzute în cadrul aceluiaşi articol, salariile de bază se majorează cu până la 75% faţă de cele prevăzute de lege, până la prima evaluare a performanţelor profesionale individuale realizată în condiţiile legii.(3) Verificarea şi confirmarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 2, în vederea acordării majorării salariale, se fac de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, care avizează structurile şi personalul care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare.(4) Majorarea salarială se aplică de la data încadrării în funcţie, dar nu înainte de data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2009, cu condiţia obţinerii avizului Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. Articolul 5(1) Lista cuprinzând numărul şi structura posturilor ocupate de personalul care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, pentru fiecare structură organizatorică cu atribuţii în procesul de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare, la propunerea conducerii structurilor prevăzute la art. 2.(2) Instituţiile publice în cadrul cărora funcţionează structurile prevăzute la art. 2 lit. b) solicită avizul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru structurile şi personalul care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare, pe baza următoarelor documente:a)cererea conformă modelului stabilit prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale; b)regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei publice; c)structura organizatorică a instituţiei publice; d)ordinul/decizia de numire pe posturi cu atribuţii în gestionarea fondurilor comunitare a personalului pentru care se solicită avizarea, emis/emisă de către conducătorul instituţiei respective, care va cuprinde şi lista persoanelor numite; e)fişele de post ale personalului pentru care se solicită avizarea, aprobate potrivit legii; f)statul de funcţii al structurii din care face parte personalul pentru care se solicită avizarea. Articolul 6După evaluarea performanţelor individuale ale personalului prevăzut la art. 2, realizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile pentru funcţiile publice sau funcţiile contractuale bugetare pe care le ocupă, procentul de majorare salarială poate fi menţinut, crescut, diminuat sau neacordat, până la următoarea evaluare, după cum urmează: a)în cazul calificativului „foarte bine“, majorarea salarială va fi de 75% faţă de salariul de bază prevăzut de lege; b)în cazul calificativului „bine“, respectiv al calificativului la nivelul standardului de performanţă stabilit postului, majorarea salarială va fi de 50% faţă de salariul de bază prevăzut de lege; c)în cazul calificativelor „satisfăcător“ sau „nesatisfăcător“ nu se aplică majorare salarială. Articolul 7(1) Pe baza documentaţiei depuse, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se pronunţă în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet, în sensul eliberării avizului sau respingerii.(2) Procedura internă de avizare este stabilită prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, emis în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Articolul 8(1) Instituţiile publice al căror personal beneficiază de majorările salariale în condiţiile prezentei hotărâri vor comunica Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale orice modificare de personal, structură, organizare şi/sau funcţionare, împreună cu documentele constatatoare conform prevederilor art. 5, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Pe baza documentaţiei depuse, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se pronunţă în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei prevăzute la alin. (1), în sensul menţinerii, retragerii sau modificării avizului acordat iniţial.(3) Pe perioada cuprinsă între data modificărilor prevăzute la alin. (1) şi data soluţionării cererii de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, personalul beneficiază de majorarea salarială, pe răspunderea ordonatorului de credite, dacă modificările nu constituie încălcări ale criteriilor stabilite la art. 2. Articolul 9(1) În situaţiile în care Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale constată încălcări ale criteriilor prevăzute la art. 2, în baza cărora a fost emis avizul iniţial, ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale va retrage sau, după caz, va modifica, motivat, avizul acordat.(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), ordonatorii de credite vor întreprinde demersurile legale, astfel încât sumele reprezentând majorări salariale acordate de la data neîndeplinirii criteriilor care au stat la baza avizului Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale să fie recuperate. Articolul 10(1) Pentru personalul aflat în funcţie la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2009 şi pentru care s-a obţinut avizul în baza Hotărârii Guvernului nr. 543/2006 pentru aprobarea structurilor din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare, precum şi a normelor de acordare a drepturilor salariale personalului aferent şi a Legii nr. 1/2004, cu modificările şi completările ulterioare, conducătorii instituţiilor în cadrul cărora acesta îşi desfăşoară activitatea analizează îndeplinirea criteriilor stabilite la art. 2 şi transmit Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale lista nominală a personalului pentru care confirmă, pe propria răspundere, îndeplinirea acestor criterii, cu precizarea direcţiei generale/direcţiei/serviciului/biroului/ compartimentului din care fiecare persoană face parte.(2) Pentru personalul prevăzut la alin. (1), Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale emite un nou ordin, pe baza documentelor prevăzute la alin. (1). Articolul 11Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 543/2006 pentru aprobarea structurilor din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare, precum şi a normelor de acordare a drepturilor salariale personalului aferent, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 5 mai 2006, se abrogă. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, Ilie Sârbu Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, Marian Sârbu Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor, Dan Nica Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Pogea


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 606/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 606 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu