Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1534 din 28.07.2016

privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe şi utilizată în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 608 din 09 august 2016SmartCity1

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 164.292 din 17 iunie 2016 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură,în temeiul prevederilor art. 3 alin. (11) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Procedura de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe şi utilizată în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.341/2012 privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 28 mai 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. Articolul 3(1) Pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe, aşa cum este definită la art. 1 din anexa la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.341/2012, cu modificările şi completările ulterioare, achiziţionată până la intrarea în vigoare a prezentului ordin, avizele şi certificatele de origine se vor emite conform actului normativ în vigoare la data achiziţiei.(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru biomasa prevăzută la art. 1 lit. a)-c) din anexa la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.341/2012, cu modificările şi completările ulterioare, structurile teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură sunt competente să emită avize pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe din materialele lemnoase care au fost achiziţionate, conform datelor înscrise în avizele de însoţire a materialelor lemnoase prezentate de producătorul de energie electrică din surse regenerabile de energie. Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Cristiana Paşca Palmer Bucureşti, 28 iulie 2016. Nr. 1.534. ANEXĂPROCEDURĂ de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe şi utilizată în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie Articolul 1(1) În sensul prezentei proceduri, prin biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe, pentru care se emit certificate de origine, se înţelege:a)fracţiunea biodegradabilă a produselor rezultate din prelucrarea primară şi secundară pe teritoriul României a lemnului - coajă, rumeguş, aşchii rezultate din prelucrare, capete, tocătură din liniile de profilare, resturi de lemn, rezultate în urma prelucrării sau reciclării materialului lemnos şi/sau a produselor din lemn, inclusiv din import, care nu se încadrează în categoria materialelor lemnoase, conform prevederilor legale în vigoare, precum şi material lemnos declasat în incinta proprie ca urmare a procesului tehnologic de prelucrare a materialului lemnos; b)tocătură de lemn, provenită numai din categoriile cuprinse la lit. a). (2) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie au obligaţia de a împrejmui sau delimita depozitul în care este depozitată biomasa.(3) Evaluarea masei lemnoase rezultată din plantaţiile cu specii forestiere energetice cultivate pe terenuri agricole pentru producţia de biomasă provenită din agricultură şi industriile conexe se face conform anexei nr. 1 la prezenta procedură. Articolul 2Certificatele de origine prevăzute la art. 3 alin. (9) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe, se emit de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. Articolul 3(1) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie depun la structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură o documentaţie, care cuprinde:a)cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2; b)copie a actului administrativ emis de autoritatea naţională pentru reglementare în domeniul energiei, prin care să se facă dovada că solicitantul este producător de energie electrică din surse regenerabile de energie; aceasta se depune la data primei solicitări şi ori de câte ori apar modificări ale acestuia; c)borderoul avizelor de însoţire a mărfii şi a recepţiilor efectuate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; acesta se prezintă în format scris şi într-un format electronic care permite calculul tabelar; d)copiile avizelor de însoţire a mărfii, precum şi a tuturor documentelor întocmite cu ocazia recepţiei - nota de recepţie şi/sau bonul de cântar - pentru biomasa din silvicultură şi industriile conexe achiziţionată pentru producerea de energie electrică; e)borderoul documentelor interne şi al celor generate din SUMAL: - procesul-verbal de sortare/procesul-verbal de declasare/procesul-verbal de producţie/procesul-verbal de transformare/procesul-verbal de gaterare/procesul-verbal de tocare, privind producerea de biomasă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, care cuprinde documentele care stau la baza producerii biomasei definite la art. 1 alin. (1) în producţia proprie; acesta se prezintă într-un format electronic care permite calculul tabelar; situaţia depozitului de buşteni şi de cherestea, bonurile de consum/documentele de ieşire, aferente perioadei pentru care se solicită avizul; f)plan de situaţie a depozitului de biomasă în coordonate stereo 1970, conform obligaţiei prevăzute la art. 1 alin. (2); aceasta se depune la data primei solicitări şi ori de câte ori apar modificări ale acestuia. (2) În vederea clarificării unor eventuale neconcordanţe cu privire la cantităţile şi documentele prezentate, structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură poate solicita orice alt document pe care îl consideră relevant sau poate efectua verificări.(3) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a), c), e) şi f) trebuie să fie înregistrate şi însuşite de către reprezentantul legal al solicitantului.(4) Avizele de însoţire a mărfii, notele de recepţie, bonurile de predare, transfer, restituire, bonurile de consum, fişele de magazie vor fi întocmite conform prevederilor legale în vigoare privind modelele documentelor financiar-contabile şi vor cuprinde elementele minimale prevăzute de legislaţia în vigoare.(5) Cantităţile înscrise în documentele prevăzute la alin. (4), care nu conţin elementele minime prevăzute de legislaţia în vigoare, nu vor fi luate în considerare la emiterea avizelor pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe. Articolul 4Avizul pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, se emite de către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în al căror teritoriu de competenţă se găsesc instalaţiile de producere a energiei electrice. Articolul 5(1) Avizele se emit într-un termen de maximum 20 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, dacă documentaţia depusă este completă şi corectă; în intervalul celor 20 de zile lucrătoare, reprezentanţii structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură pot face verificările faptice şi scriptice pe care le consideră necesare.(2) În cazul în care documentaţia este incompletă, structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură comunică solicitantului respectiv să completeze documentaţia într-un termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii comunicării; dacă solicitantul nu completează documentaţia conform solicitării structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în intervalul precizat, conducătorul acesteia comunică solicitantului despre refuzul de emitere a avizului, motivat, aferent cantităţilor pentru care nu s-au adus completările necesare de către solicitant.(3) În situaţia în care pentru emiterea avizului prevăzut la alin. (1), din motive întemeiate, timpul necesar nu este suficient, termenul se prelungeşte cu o perioadă de maximum 20 de zile lucrătoare; motivul prelungirii se comunică solicitantului în termenul prevăzut la alin. (1), dar nu mai mult de 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei.(4) Cantitatea de biomasă pentru care se emite avizul pentru biomasa din silvicultură şi industriile conexe de către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură este cantitatea recepţionată şi care a fost utilizată de producătorul de energie conform prevederilor legale, exprimată în „tone".(5) Nu vor fi emise avize pentru biomasa din silvicultură şi industriile conexe utilizată în fracţiuni mai mici de o lună de zile calendaristice, cu excepţia primei luni de aplicare a actului normativ.(6) Este interzis producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie să solicite două sau mai multe avize pentru cantităţi diferite de biomasă, dar care au rezultat/au fost procurate în acelaşi interval de producţie. Cantităţile de biomasă rezultate/procurate într-un interval de timp şi neacoperite de avizul pentru biomasa din silvicultură şi industriile conexe al structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură corespunzător acelui interval se înregistrează ca stocuri la sfârşitul intervalului şi se adaugă ca resursă la următoarea solicitare de aviz. Articolul 6(1) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie depun la autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură o cerere însoţită de avizul/avizele pentru biomasa din silvicultură şi industriile conexe, în original, emis/emise de structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.(2) Certificatele de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe, al căror model este prevăzut în anexa nr. 6, se emit într-un termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, în situaţia în care documentaţia depusă este completă şi corectă.(3) Certificatele de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe se comunică beneficiarului şi structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură care a emis avizele ce au stat la baza eliberării acestora. Articolul 7(1) Puterea calorifică a biomasei provenite din silvicultură şi industriile conexe, aşa cum este definită la art. 1, pe specii, este prevăzută în anexa nr. 7.(2) În situaţiile în care nu se cunoaşte sau nu se pot determina elementele care influenţează puterea calorifică a biomasei provenite din silvicultură şi industriile conexe, se va folosi valoarea calorifică, corespunzătoare umidităţii de 30%.(3) În situaţia lipsei menţiunii exacte a speciei forestiere în avizul de însoţire a mărfii, se va aviza cantitatea corespunzătoare speciei cu puterea calorifică cea mai mică, corespunzătoare umidităţii de 30%.(4) În situaţia menţionării în avizul de însoţire a mărfii a grupelor de specii forestiere la „specie", se va lua în considerare specia din cadrul grupei respective cu puterea calorifică cea mai mică, corespunzătoare umidităţii de 30%. Articolul 8(1) Avizul pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe emis de structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură se anulează de către conducătorul acesteia prin decizie, în următoarele situaţii: a)inadvertenţe sau elemente certe de neconformitate cu realitatea în ce priveşte provenienţa legală a biomasei provenite din silvicultură şi industriile conexe; b)inadvertenţe sau elemente certe de neconformitate cu realitatea în ceea ce priveşte încadrarea în sortimentele de biomasă prevăzute la art. 1; c)în cazul hotărârilor definitive şi irevocabile emise de instanţele judecătoreşti; d)modificarea condiţiilor de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie, în cazul în care acestea vizează capacitatea de prelucrare, necomunicată structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură; e)la solicitarea justificată a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. (2) În situaţia anulării avizului pentru biomasa din silvicultură şi industriile conexe, conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură comunică autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură despre aceasta în termen de 5 zile lucrătoare de la data anulării.(3) Certificatul de origine pentru biomasa din silvicultură şi industriile conexe se anulează de către conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură prin act administrativ, în următoarele situaţii:a)inadvertenţe sau elemente certe de neconformitate cu realitatea în ce priveşte provenienţa legală a biomasei provenite din silvicultură şi industriile conexe; b)inadvertenţe sau elemente certe de neconformitate cu realitatea în ceea ce priveşte încadrarea în sortimentele de biomasă prevăzute la art. 1; c)în cazul hotărârilor definitive şi irevocabile emise de instanţele judecătoreşti; d)modificarea condiţiilor de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie, în cazul în care acestea vizează capacitatea de prelucrare, necomunicată structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură; e)în cazul anulării avizului pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe emis de structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, care a stat la baza emiterii certificatului de origine pentru biomasa din silvicultură şi industriile conexe. (4) În situaţia anulării certificatului de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe, conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură comunică Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, despre aceasta, în termen de 5 zile lucrătoare de la data anulării.(5) Anularea avizului pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe, precum şi a certificatului de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe aferent acestuia se va efectua pentru cantităţile pentru care s-au constatat neconformităţi cu realitatea, aşa cum sunt definite la alin. (1) şi alin. (3); pentru cantităţile pentru care nu sunt constatate neconformităţi, structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură emite un nou aviz, iar autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură emite un nou certificat de origine.(6) Certificatele de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe pentru care s-a dispus anularea se comunică Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la această dată. Articolul 9(1) Evidenţa certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe se ţine de către direcţia care iniţiază emiterea acestora în Registrul unic de evidenţă al certificatelor de origine emise pentru biomasa din silvicultură şi industriile conexe al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8.(2) Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta procedură. ANEXA Nr. 1la procedură EVALUAREA masei lemnoase rezultate din plantaţiile cu specii forestiere energetice cultivate pe terenuri agricole pentru producţia de biomasă provenită din agricultură şi industriile conexe Articolul 1Plantaţiile cu specii forestiere energetice cultivate pe terenuri agricole pentru biomasă sunt plantaţii de specii forestiere realizate în afara fondului forestier naţional, pe terenuri cu altă destinaţie decât cea forestieră, conduse în scopul maximizării cantităţii de biomasă obţinute în urma unui ciclu scurt de producţie. Articolul 2La solicitarea producătorului de biomasă, proprietar sau deţinător cu titlu legal al terenului pe care este amplasată plantaţia pentru biomasă, ocolul silvic în a cărui rază de activitate se găseşte plantaţia este obligat să asigure prestarea serviciilor silvice de evaluare a masei lemnoase, pe bază de contract, într-un termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Articolul 3(1) Evidenţierea arborilor sau arbuştilor de extras, în cazul recoltării selective, se face prin grifare.(2) Evidenţierea suprafeţei cu arbori sau arbuşti, pe care se va executa recoltarea integrală, se va face prin materializarea limitelor acestei suprafeţe, prin ţăruşi şi ridicare topografică în coordonate stereo 1970.(3) În cazul recoltării integrale mecanizate prin tocare, cum ar fi în cazul plantaţiilor recoltate în stadiul de nuieliş/prăjiniş sau în cazul culturilor de specii arbustive, delimitarea suprafeţei se realizează perimetral pe repere vizibile de tip ţăruşi plasate la limita parcelei ce va fi recoltată mecanizat şi măsurătoare topografică în coordonate stereo 1970. Articolul 4La inventarierea arborilor, pentru calculul numărului total de arbori se va ţine cont de schema de plantare utilizată şi de golurile eventuale create prin dispariţia sau extragerea în timp a unor arbori. Articolul 5(1) Evaluarea masei lemnoase se face după metoda arborilor de probă doborâţi, descrisă în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.323/2015 privind aprobarea metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării şi valorile necesare calculului volumului de lemn destinat valorificării.(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru o mai bună precizie, calculul volumului total al arborilor de recoltat se va face prin înmulţirea volumului individual calculat ca medie a volumelor arborilor doborâţi cu numărul total de arbori de extras din clasa de diametre respectivă.(3) Producătorul de biomasă este obligat să pună la dispoziţia reprezentanţilor ocolului silvic mijloacele necesare doborârii şi măsurării arborilor de probă, precum şi pentru măsurătoarea topografică. Articolul 6Exploatarea masei lemnoase se va face prin asimilare cu prevederile Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 7(1) Pentru respectarea normelor cu privire la circulaţia materialului lemnos, producătorul de biomasă, persoană juridică, emite avizul de însoţire primar pentru masa lemnoasă recoltată care se transportă sub formă de lemn rotund, crăci sau tocătură, acesta fiind asimilat operatorilor economici cu activitate de exploatare conform art. 3 alin. (1) lit. d) din Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările şi completările ulterioare.(2) În cazul producătorilor de biomasă persoane fizice care exploatează masa lemnoasă în regie proprie, avizele de însoţire primare pentru masa lemnoasă recoltată se eliberează de către ocolul silvic care a realizat evaluarea masei lemnoase. ANEXA Nr. 2la procedură Model -Operatorul economic ........ ........ ............ (date de contact) Nr.* ........ ........ ........../........ ........ ...........* Cererea va fi înregistrată distinct. CERERE Către Structura teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură Operatorul economic ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..........., (denumirea producătorului de energie electrică din surse regenerabile) cu sediul în ........ ................ ................ ........ ............, CUI, deţinător al instalaţiei pentru producerea de energie electrică din biomasă, amplasată în judeţul ........ ........ ............., localitatea ........ ................ .............., deţinător legal al următoarelor cantităţi de biomasă provenită din silvicultură şi din industriile conexe, utilizate în perioada ........ ................ ................ ..............:

Nr. crt. Sortimente U.M. Specia/Grupa de specii Total
1 Fracţiunea biodegradabilă a produselor rezultate din prelucrarea primară şi secundară a lemnului
2 Tocătură de lemn
3 TOTAL

Solicit emiterea avizului pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe, achiziţionată în perioada ........ .........., şi care a fost utilizată în producerea de energie din surse regenerabile de energie, în perioada ........ ................ ................ ........ ......... (Se va înscrie perioada în care a fost utilizată.) Anexăm prezentei solicitări următoarele documente: ........ ................ ................ ................ ............... (Se vor înscrie toate documentele ce însoţesc solicitarea.) Reprezentant legal, ........ ........ ............. ANEXA Nr. 3la procedură Operatorul economic ........ ........ .............. (date de contact) Nr.* ........ ........ ........../........ ........ .............* Fiecare borderou va fi înregistrat distinct. BORDEROUL avizelor de însoţire a mărfii şi al recepţiilor efectuate 1. Sortimentul - conform categoriilor înscrise la art. 1 din Procedura de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe şi utilizată în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.534/2016 2. Specia/grupa de specii

Nr. crt. Aviz de însoţire a mărfii Cantitatea înscrisă în avizul de însoţire a mărfii Cantitatea recepţionată
Emitent Seria Nr. Data mc mc necompactat tone mc mc necompactat tone atrotone

Reprezentant legal, ........ ........ ............. ANEXA Nr. 4la procedură Operatorul economic ........ ........ .............. (date de contact) Nr.* ........ ........ ........../........ ........ ............. * Fiecare borderou va fi înregistrat distinct. BORDEROUL documentelor interne şi al celor generate din SUMAL 1. Sortimentul - conform categoriilor înscrise la art. 1 din Procedura de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe şi utilizată în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.534/2016 2. Specia/Grupa de specii

Nr. crt. Document intern** Cantitatea înscrisă în documentul intern Procesul tehnologic care a generat biomasa
Nr. Data mc mc necompactat tone

Reprezentant legal, ........ ........ ............ ** Conform art. 3 alin. (1) lit. e) şi f) din procedură. ANEXA Nr. 5la procedură Model -Structura teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură Adresa: ........ ................ ........ ........... AVIZ pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe Nr. ........1)/................2) 1) Numărul de ordine din registrul avizelor pentru certificate de origine.2) Data emiterii avizului. Se certifică prin prezentul aviz faptul că operatorul economic ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............, (denumirea producătorului de energie electrică din surse regenerabile) cu sediul în ........ ................ ................ ........ ............, CUI ........ ................ ............, deţinător al instalaţiei pentru producerea de energie electrică din biomasă, amplasată în judeţul ........ ........ ............, localitatea ........ ................ ............., este deţinător legal al următoarelor cantităţi de biomasă provenită din silvicultură şi din industriile conexe, utilizate în perioada ........ ................ .............:

Nr. crt. Sortimente U.M. Specia/Grupa de specii Total
1 Fracţiunea biodegradabilă a produselor rezultate din prelucrarea primară şi secundară a lemnului
2 Tocătură de lemn
3 TOTAL

Inspector-şef, ........ ........ ............. ANEXA Nr. 6la procedură Model -Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor Adresa: ........ ................ ........ ........... CERTIFICAT DE ORIGINE pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe Nr. ............1)/........ .............2)1) Numărul de ordine din registrul unic al certificatelor de origine.2) Data emiterii certificatului de origine. Se certifică prin prezentul că Societatea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............., (denumirea producătorului de energie electrică din surse regenerabile) cu sediul în ........ ................ ................ ..........., CUI ........ ................ ................ ................, deţinător al instalaţiei pentru producerea de energie electrică din biomasă, amplasată în judeţul ........ ................ ........, localitatea ........ ................ ........., este deţinător legal al următoarelor cantităţi de biomasă provenită din silvicultură şi din industriile conexe, utilizate în perioada ........ ................ .............:

Nr. crt. Sortimente U.M. Specia/grupa de specii Total
1 Fracţiunea biodegradabilă a produselor rezultate din prelucrarea primară şi secundară a lemnului
2 Tocătură de lemn
3 TOTAL

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, ........ ............... ANEXA Nr. 7la procedură PUTEREA CALORIFICĂ a biomasei provenite din silvicultură şi industriile conexe

Specia forestieră Puterea calorifică la umiditatea de:
0% 15% 30%
MJ/kg kcal/kg kwh/kg MJ/kg kcal/kg kwh/kg MJ/kg kcal/kg kwh/kg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RĂŞINOASE
Brad 19,485 4654 5,412 15,449 3690 4,291 x x x
Larice 16,982 4056 4,716 14,863 3550 4,128 13,440 3210 3,733
Molid 19,661 4696 5,460 15,596 3725 4,331 14,235 3400 3,953
Pin 21,210 5066 5,891 16,957 4050 4,709 15,324 3660 4,256
FOIOASE
Anin negru 18,070 4316 5,019 14,214 3395 3,948 x x x
Carpen 17,007 4062 4,723 13,314 3180 3,698 x x x
Fag 18,815 4494 5,226 14,842 3545 4,122 12,560 3000 3,488
Frasin 17,815 4255 4,948 13,984 3340 3,884 x x x
Mesteacăn 19,490 4655 5,413 15,428 3685 4,285 13,607 3250 3,779
Plop negru 17,262 4123 4,794 13,523 3230 3,756 x x x
Salcie albă 17,853 4264 4,958 13,649 3260 3,791 x x x
Salcâm 18,954 4527 5,264 14,968 3575 4,157 x x x
Stejar 18,380 4390 5,105 14,444 3450 4,012 13,565 3240 3,767
Paltin x x x 13,733 3280 3,814 x x x
Ulm x x x 14,696 3510 4,081 x x x

Corespondenţa între unităţile de măsură folosite este următoarea: 1 kwh/kg = 860 kcal/kg = 3,6 MJ/kg; MJ - megajoule; 1 MJ = 1 000 000 J; 1 kcal/kg = 4,1868 kJ/kg = 4186,8 J/kg; kJ - kilojoule; 1 kJ = 1000 J; MJ/kg = 1 000 000 J/kg. ANEXA Nr. 8la procedură Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor Direcţia ........ ................ ........... REGISTRUL UNIC DE EVIDENŢĂ al certificatelor de origine emise pentru biomasa din silvicultură şi industriile conexe

Nr. crt. Indicativul judeţului/ municipiului Bucureşti Titularul certificatului de origine Data emiterii certificatului de origine Volumul - mc - Cantitatea - to - Persoana care a ridicat certificatul de origine Observaţii
Numele şi prenumele Data ridicării Semnătura de primire


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1534/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1534 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1534/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu