Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 1331/EN din 30 octombrie 2003

privind stabilirea procedurii de solutionare a litigiilor ce intra in competenta Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN COMUNICATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 789 din 10 noiembrie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 38 alin. (1), (3) si (5), ale art. 36 alin. (5) si ale art. 44 lit. i) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, precum si ale art. 31 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 642/2002, si ale art. 36 din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice,

    presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii emite prezenta decizie.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezenta decizie reglementeaza procedura prealabila administrativ-jurisdictionala de solutionare a litigiilor dintre furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice ori dintre furnizorii de servicii postale, precum si procedura de mediere a litigiilor dintre utilizatori si furnizorii de servicii postale, respectiv dintre utilizatorii finali si furnizorii de servicii de comunicatii electronice, ce intra in competenta Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii, denumita in continuare ANRC.
    (2) In situatia aparitiei unui litigiu intre furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice ori intre furnizorii de servicii postale in legatura cu obligatiile impuse acestora in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, sau al legislatiei speciale din domeniul comunicatiilor electronice ori al serviciilor postale, partea interesata poate sesiza ANRC in vederea solutionarii litigiului.
    (3) In situatia aparitiei unui litigiu intre un utilizator si un furnizor de servicii postale sau intre un utilizator final si un furnizor de servicii de comunicatii electronice, ocazionat de aplicarea prevederilor Legii nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice, acestia au dreptul de a se adresa ANRC in vederea medierii litigiului in cauza.
    Art. 2
    In intelesul prezentei decizii, urmatorii termeni se definesc astfel:
    a) Ordonanta privind serviciile postale - Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 642/2002;
    b) Ordonanta-cadru - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002;
    c) Legea serviciului universal - Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice;
    d) reclamant - persoana care initiaza procedura stabilita prin prezenta decizie;
    e) parat - persoana impotriva careia se initiaza procedura stabilita prin prezenta decizie;
    f) sesizare - cererea prin care reclamantul initiaza procedura de solutionare a litigiilor in fata ANRC;
    g) utilizator - utilizatorul final, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. c) din Ordonanta-cadru, sau, dupa caz, utilizatorul, astfel cum este definit la art. 2 lit. v) din Ordonanta privind serviciile postale.
    Art. 3
    (1) Litigiile de competenta ANRC pot fi solutionate, in conditiile prezentei decizii, prin intermediul procedurii de mediere sau prin intermediul procedurii contencioase.
    (2) Procedura de mediere urmareste solutionarea pe cale amiabila a litigiului, rolul ANRC fiind acela de a asista partile.
    (3) Procedura contencioasa urmareste solutionarea de catre ANRC a litigiului dintre parti atunci cand acestea nu recurg la procedura de mediere sau aceasta a esuat.
    (4) In orice moment al procedurii de mediere sau al procedurii contencioase partile pot incheia o tranzactie cu privire la obiectul litigiului.
    Art. 4
    In desfasurarea activitatii de solutionare a litigiilor prevazute de prezenta decizie vor fi respectate principiile dreptului la aparare, egalitatii, celeritatii si contradictorialitatii.

    CAP. 2
    Dispozitii privind solutionarea litigiilor dintre furnizori de retele sau de servicii de comunicatii electronice ori dintre furnizori de servicii postale

    SECTIUNEA 1
    Declansarea procedurii

    Art. 5
    Partea interesata se va adresa ANRC prin cerere scrisa depusa la registratura ANRC sau expediata prin serviciul de trimitere recomandata cu confirmare de primire.
    Art. 6
    (1) Sesizarea va cuprinde in mod obligatoriu informatii privitoare la:
    a) partile litigiului si datele de identificare a acestora;
    b) obiectul litigiului - se vor mentiona obligatiile impuse in temeiul Ordonantei-cadru sau al legislatiei speciale, pretins a fi fost incalcate de catre parat;
    c) motivarea in fapt - reclamantul trebuie sa furnizeze cat mai multe detalii, inclusiv documente relevante (copii de pe corespondenta, note ale intalnirilor dintre parti etc.);
    d) motivarea in drept - dispozitiile legale pe care se intemeiaza;
    e) modul in care reclamantul este afectat de litigiu;
    f) eforturile depuse de parti pentru solutionarea pe cale amiabila a litigiului, in masura existentei unor asemenea demersuri;
    g) solutia sau masurile propuse de catre reclamant pentru solutionarea litigiului;
    h) procedura agreata in vederea solutionarii litigiului;
    i) semnatura si stampila, dupa caz.
    (2) Sesizarea se va realiza in mod obligatoriu conform formularului-tip prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.
    (3) Formularul-tip poate fi obtinut de la sediul central, de la oficiile teritoriale sau de pe pagina de Internet a ANRC.
    (4) In cazul existentei unor neregularitati procedurale sesizarea va fi respinsa fara a se mai parcurge fazele urmatoare ale procedurii.

    SECTIUNEA a 2-a
    Masuri preliminare

    Art. 7
    (1) Dupa inregistrarea sesizarii, in cazul in care aceasta indeplineste conditiile de forma prevazute la art. 6, presedintele ANRC, in functie de natura si complexitatea litigiului, va desemna o comisie care va fi responsabila cu solutionarea litigiului, denumita in continuare Comisia. Aceasta va fi formata dintr-un presedinte si unul sau mai multi membri.
    (2) In cursul activitatii de solutionare a litigiului Comisia va avea un rol activ, mentinand, de asemenea, o legatura permanenta cu partile.
    Art. 8
    (1) Comisia va face o analiza preliminara a materialului furnizat, a cauzei si naturii litigiului, precum si a eforturilor depuse de parti pentru solutionarea problemei.
    (2) Comisia poate solicita partilor informatii suplimentare daca le considera necesare solutionarii cauzei.
    (3) Comisia va invita partile in fata acesteia, comunicandu-le data intalnirii cu cel putin 7 zile inainte. Odata cu aceasta comunicare Comisia va transmite paratului sesizarea, pentru ca acesta sa-si poata prezenta punctul de vedere.
    Art. 9
    In cazul in care litigiul este de natura sa afecteze drepturile sau interesele legitime ale altor persoane, Comisia le va identifica si va comunica acestora un rezumat al litigiului, precizand data pana la care pot sa-si exprime punctele de vedere. Comisia este obligata sa analizeze aceste puncte de vedere in solutionarea litigiului.
    Art. 10
    (1) In cazul in care partile se prezinta la data prevazuta la art. 8 alin. (3), Comisia va invedera acestora posibilitatea de a recurge la rezolvarea litigiului prin intermediul procedurii de mediere.
    (2) In cazul in care partile sunt de acord cu solutionarea litigiului prin mediere, Comisia va intocmi un proces-verbal, semnat de membrii acesteia, care constituie actul pe baza caruia se declanseaza procedura de mediere.
    (3) In cazul in care una dintre parti nu se prezinta sau, desi partile sunt prezente, cel putin una dintre ele nu este de acord cu solutionarea litigiului prin intermediul procedurii de mediere, se va trece la solutionarea litigiului prin intermediul procedurii contencioase. Procesul-verbal incheiat intr-o asemenea situatie constituie actul pe baza caruia se declanseaza procedura contencioasa.

    SECTIUNEA a 3-a
    Procedura de mediere

    Art. 11
    (1) Partile vor depune toate diligentele in vederea solutionarii litigiului pe cale amiabila. Comisia are sarcina de a ajuta partile sa solutioneze litigiul pe aceasta cale.
    (2) Comisia va depune toate eforturile pentru a face partile sa-si inteleaga reciproc punctele de vedere.
    (3) Comisia nu poate impune o anumita solutie, fiind sarcina partilor de a ajunge la o intelegere in vederea solutionarii litigiului.
    Art. 12
    In cursul desfasurarii procedurii de mediere partile sunt invitate la intalniri in mod separat sau impreuna, numarul acestor intalniri depinzand de complexitatea cazului. Dupa fiecare intalnire Comisia redacteaza un proces-verbal al intalnirii, semnat de membrii acesteia, care va fi transmis partilor.
    Art. 13
    Partile pot solicita Comisiei sa clarifice sfera de aplicare a unor dispozitii legale din domeniul comunicatiilor electronice sau al serviciilor postale, aplicabile in cauza.
    Art. 14
    In cazul in care medierea are ca rezultat solutionarea pe cale amiabila a litigiului, partile vor incheia o tranzactie. Tranzactia se va incheia in forma scrisa in mai multe exemplare, cate unul pentru fiecare parte si un exemplar pentru ANRC.
    Art. 15
    (1) Procedura de mediere va respecta principiul confidentialitatii si nu poate depasi 30 de zile de la data sesizarii ANRC.
    (2) Daca partile nu ajung la o intelegere in termenul prevazut la alin. (1), litigiul va fi solutionat prin intermediul procedurii contencioase.
    (3) Pe parcursul intregii proceduri de mediere oricare dintre parti poate solicita Comisiei trecerea la solutionarea litigiului prin intermediul procedurii contencioase, toate actele si lucrarile dosarului administrate pana in acel moment ramanand castigate cauzei.

    SECTIUNEA a 4-a
    Procedura contencioasa

    Art. 16
    (1) In cazul in care litigiul urmeaza a se solutiona prin intermediul procedurii contencioase, Comisia va comunica partilor data la care sunt invitate in fata acesteia.
    (2) In cazul in care se recurge direct la solutionarea litigiului prin procedura contencioasa, paratului i se va pune in vedere sa depuna raspunsul la sesizare in termen de 15 zile de la comunicare, sub sanctiunea neluarii in considerare a apararilor formulate ulterior, cu exceptia acelora a caror necesitate ar rezulta din dezbateri si pe care paratul nu le putea prevedea. Paratului ii vor fi remise, prin serviciul de trimitere recomandata cu confirmare de primire, copii de pe sesizare si de pe celelalte documente furnizate de catre reclamant.
    (3) In imprejurari exceptionale paratului i se poate pune in vedere sa raspunda intr-un termen mai scurt. Asemenea imprejurari pot include, fara a se limita doar la acestea, situatiile in care Comisia considera ca reclamantul ar suferi grave prejudicii pana la solutionarea litigiului.
    Art. 17
    Daca sunt necesare informatii suplimentare din partea oricarei parti, acestea pot fi obligate sa furnizeze respectivele informatii in termen de 7 zile, sub sanctiunea prevazuta la art. 56 alin. (1) din Ordonanta-cadru sau la art. 60 alin. (1) din Ordonanta privind serviciile postale, dupa caz.
    Art. 18
    Atunci cand Comisia considera ca are toate informatiile necesare pentru a solutiona cauza, va invita partile sa-si expuna punctele de vedere asupra litigiului.
    Art. 19
    Partile pot fi invitate la intalniri de catre Comisie, numarul intalnirilor depinzand de complexitatea cazului. Dupa fiecare intalnire Comisia va redacta un proces-verbal al intalnirii, semnat de membrii acesteia, care va fi transmis partilor.
    Art. 20
    In urma analizarii tuturor informatiilor si in urma audierii punctelor de vedere exprimate in cauza, in cazul in care litigiul este solutionat pe fond, Comisia redacteaza o solutie preliminara care se comunica partilor impreuna cu masurile propuse in vederea solutionarii litigiului.
    Art. 21
    (1) In termen de 15 zile de la comunicarea solutiei preliminare oricare dintre parti poate adresa o cerere Comisiei in vederea reanalizarii solutiei propuse.
    (2) Daca in termenul prevazut la alin. (1) sunt aduse la cunostinta Comisiei informatii noi, aceasta va decide daca informatiile sunt relevante pentru solutionarea cauzei si va putea reanaliza solutia preliminara.
    Art. 22
    (1) In cazul in care a fost adresata Comisiei o cerere de reanalizare sau daca au fost aduse la cunostinta acesteia informatii relevante, Comisia, dupa implinirea termenului prevazut la art. 21 alin. (1), va convoca de urgenta partile pentru a-si expune punctele de vedere.
    (2) Dupa expirarea termenului prevazut la art. 21 alin. (1) sau dupa convocarea partilor in conditiile alin. (1) Comisia va considera procedura finalizata.
    Art. 23
    (1) Dupa finalizarea procedurii Comisia prezinta presedintelui ANRC un raport continand propunerile pentru solutionarea litigiului.
    (2) In vederea solutionarii litigiului presedintele ANRC emite o decizie care va cuprinde in mod obligatoriu:
    a) componenta Comisiei;
    b) numele si domiciliul, respectiv denumirea si sediul partilor;
    c) obiectul litigiului si sustinerile partilor;
    d) motivarea in fapt si in drept pe care se intemeiaza;
    e) masurile dispuse si modalitatile de aducere la indeplinire a acestora;
    f) caile de atac impotriva acesteia.
    (3) Decizia este obligatorie pentru parti, se comunica acestora si se publica pe pagina de Internet a ANRC, cu respectarea prevederilor legale referitoare la pastrarea confidentialitatii.
    (4) Decizia poate fi atacata la Curtea de Apel Bucuresti - Sectia contencios administrativ - in termen de 30 de zile de la comunicare, fara parcurgerea procedurii prealabile prevazute la art. 5 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.
    Art. 24
    (1) Decizia prin care ANRC solutioneaza litigiul trebuie pronuntata in termen de 4 luni de la data sesizarii ANRC.
    (2) In situatii exceptionale, pentru buna solutionare a cazului, acest termen poate fi prelungit prin decizie a presedintelui ANRC.

    SECTIUNEA a 5-a
    Dispozitii speciale

    Art. 25
    (1) Partile isi pot exercita drepturile personal sau prin reprezentant.
    (2) Reprezentantii partilor trebuie sa prezinte inscrisurile care le atesta calitatea de reprezentant.
    Art. 26
    In situatii exceptionale, cand Comisia considera ca o parte poate suferi grave prejudicii pana la solutionarea litigiului, presedintele ANRC, prin decizie, poate dispune masuri cu caracter provizoriu in vederea evitarii producerii prejudiciului sau a limitarii intinderii acestuia.

    CAP. 3
    Dispozitii privind solutionarea litigiilor dintre utilizatori si furnizori de servicii de comunicatii electronice sau furnizori de servicii postale

    Art. 27
    (1) Utilizatorii care considera ca le-au fost incalcate de catre furnizorii de servicii postale sau de catre furnizorii de servicii de comunicatii electronice drepturi prevazute de Ordonanta privind serviciile postale sau Legea serviciului universal se pot adresa ANRC in vederea medierii litigiului.
    (2) Sesizarile utilizatorilor se pot transmite ANRC direct prin depunere la registratura, prin posta, fax sau prin posta electronica. In cazul in care utilizatorul se prezinta personal la sediul ANRC, va putea formula sesizarea si oral, aceasta fiind consemnata in scris de catre personalul ANRC.
    (3) Formularul-tip prevazut in anexa la prezenta decizie are caracter facultativ in ceea ce priveste sesizarile introduse de utilizatori.
    Art. 28
    (1) Persoanele din cadrul ANRC responsabile cu solutionarea sesizarilor utilizatorilor vor lua toate masurile pentru a stabili cu exactitate situatia de fapt si normele juridice aplicabile, inclusiv prin convocarea partilor, separat sau impreuna.
    (2) Partile au obligatia de a depune toate diligentele in vederea solutionarii litigiului pe cale amiabila si de a colabora in acest sens cu personalul responsabil al ANRC.
    Art. 29
    (1) In cazul in care, in termen de 60 de zile de la primirea unei sesizari, partile nu au ajuns la o intelegere cu privire la obiectul litigiului, ANRC le va transmite acestora opinia sa cu privire la modalitatile de solutionare a litigiului, motivata in mod corespunzator.
    (2) Opinia ANRC prevazuta la alin. (1) are caracter de recomandare.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 30
    Procedura de mediere si procedura contencioasa, stabilite prin prezenta decizie, sunt facultative si gratuite.
    Art. 31
    Dosarul litigiului se pastreaza de catre ANRC si va cuprinde toate documentele primite sau comunicate de ANRC in cursul procedurii stabilite prin prezenta decizie, avand atasate si dovezile de comunicare, dupa caz.
    Art. 32
    (1) Daca in cursul desfasurarii procedurii stabilite prin prezenta decizie se constata nerespectarea unei obligatii prevazute in autorizatii ori licente, in Ordonanta-cadru sau in legislatia speciala in domeniul comunicatiilor electronice ori al serviciilor postale, sanctionata ca abatere administrativa sau contraventie, in legatura cu obiectul litigiului, se va aplica regimul sanctionator instituit prin dispozitiile legale respective.
    (2) In acest caz decizia sau opinia ANRC privind solutionarea litigiului va tine seama de actul de constatare si sanctionare a faptei prevazute la alin. (1).
    Art. 33
    (1) Termenele prevazute in prezenta decizie se calculeaza conform prevederilor art. 101 din Codul de procedura civila.
    (2) In situatii exceptionale aceste termene pot fi scurtate sau prelungite, dupa caz.
    Art. 34
    (1) Prezenta decizie va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii nr. 139/EN/2002 privind stabilirea procedurii de solutionare a litigiilor ce intra in competenta Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 20 din 15 ianuarie 2003, se abroga.

                    Presedintele Autoritatii Nationale
                      de Reglementare in Comunicatii,
                              Ion Smeeianu

    ANEXA 1

                                FORMULAR-TIP

                                  SESIZARE

    1. Datele de identificare a reclamantului
    a) Numele si domiciliul/Denumirea si sediul
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    b) Reprezentat/reprezentata de
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    c) Numar de telefon/Fax/Adresa de e-mail
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    2. Datele de identificare a paratului
    a) Numele si domiciliul/Denumirea si sediul
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    b) Reprezentat/reprezentata de
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    c) Numar de telefon/Fax/Adresa de e-mail
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    3. Obiectul litigiului
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    4. Motivarea in fapt a pretentiilor reclamantului
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    5. Motivarea in drept a pretentiilor reclamantului
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    6. Modul in care reclamantul este afectat de litigiul in cauza
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    7. Eforturile depuse de parti pentru solutionarea pe cale amiabila a litigiului
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    8. Solutia sau masurile propuse de reclamant pentru solutionarea litigiului
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    9. Procedura agreata in vederea solutionarii litigiului
    a) mediere;
    b) procedura contencioasa.

    10. Alte informatii considerate necesare pentru buna solutionare a litigiului
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

                            Semnatura/StampilaSmartCity5

COMENTARII la Decizia 1331/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 1331 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu