Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 139/EN din 16 decembrie 2002

privind stabilirea procedurii de solutionare a litigiilor ce intra in competenta Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN COMUNICATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 20 din 15 ianuarie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 38 alin. (1), (3) si (5), precum si ale art. 36 alin. (5) si ale art. 44 lit. i) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002,

    presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii emite prezenta decizie.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezenta decizie reglementeaza procedura prealabila administrativ-jurisdictionala de solutionare a litigiilor dintre furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice ori dintre furnizorii de servicii postale, ce intra in competenta Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii, denumita in continuare ANRC.
    (2) In situatia aparitiei unui litigiu intre furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice ori intre furnizorii de servicii postale in legatura cu obligatiile impuse acestora in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, denumita in continuare Ordonanta-cadru, sau al legislatiei speciale din domeniul comunicatiilor electronice si serviciilor postale, partea interesata este obligata sa sesizeze ANRC in vederea solutionarii litigiului.
    Art. 2
    In intelesul prezentei decizii, urmatorii termeni se definesc astfel:
    a) reclamant - persoana sau persoanele care initiaza procedura stabilita prin prezenta decizie;
    b) parat - persoana sau persoanele impotriva carora se initiaza procedura stabilita prin prezenta decizie;
    c) sesizare - cererea prin care reclamantul initiaza procedura de solutionare a litigiilor in fata ANRC.
    Art. 3
    (1) Litigiile de competenta ANRC pot fi solutionate, in conditiile prezentei decizii, prin intermediul procedurii de mediere sau al procedurii contencioase.
    (2) Procedura de mediere urmareste solutionarea pe cale amiabila a litigiului, rolul ANRC fiind acela de a asista partile in incheierea unei tranzactii cu privire la obiectul litigiului.
    (3) Procedura contencioasa urmareste solutionarea de catre ANRC a litigiului dintre parti atunci cand acestea nu recurg la procedura de mediere sau aceasta a esuat.
    (4) In orice moment al procedurii de mediere sau al procedurii contencioase partile pot incheia o tranzactie cu privire la obiectul litigiului.
    Art. 4
    In desfasurarea activitatii de solutionare a litigiilor prevazute de prezenta decizie vor fi respectate principiile dreptului la aparare, egalitatii, celeritatii si contradictorialitatii.

    CAP. 2
    Declansarea procedurii

    Art. 5
    Partea interesata este obligata sa se adreseze ANRC prin cerere scrisa depusa la registratura ANRC sau expediata prin serviciul de trimitere recomandata cu confirmare de primire.
    Art. 6
    (1) Sesizarea va cuprinde in mod obligatoriu informatii privitoare la:
    a) partile litigiului si datele de identificare a acestora;
    b) obiectul litigiului - se vor mentiona obligatiile impuse in temeiul Ordonantei-cadru sau al legislatiei speciale, pretins a fi fost incalcate de catre parat;
    c) motivarea in fapt - reclamantul trebuie sa furnizeze cat mai multe detalii, inclusiv documente relevante (copii de pe corespondenta, note ale intalnirilor dintre parti etc.);
    d) motivarea in drept - dispozitiile legale pe care se intemeiaza;
    e) modul in care reclamantul este afectat de litigiu;
    f) eforturile depuse de parti pentru solutionarea pe cale amiabila a litigiului, in masura existentei unor asemenea demersuri;
    g) solutia sau masurile propuse de catre reclamant pentru solutionarea litigiului;
    h) procedura agreata in vederea solutionarii litigiului;
    i) semnatura si stampila, dupa caz.
    (2) Sesizarea se va realiza in mod obligatoriu conform formularului-tip prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.
    (3) Formularul-tip poate fi obtinut de la sediul central, de la oficiile teritoriale sau de pe pagina de Internet a ANRC.

    CAP. 3
    Masuri preliminare

    Art. 7
    (1) Dupa inregistrarea sesizarii presedintele ANRC, in functie de natura si de complexitatea litigiului, va desemna o comisie care va fi responsabila cu solutionarea litigiului, denumita in continuare Comisia. Aceasta va fi formata dintr-un presedinte si unul sau mai multi membri.
    (2) In cursul activitatii de solutionare a litigiului Comisia va avea un rol activ, mentinand de asemenea o legatura permanenta cu partile.
    Art. 8
    (1) Comisia va face o analiza preliminara a materialului furnizat, a cauzei si naturii litigiului, precum si a eforturilor depuse de parti pentru solutionarea problemei.
    (2) Comisia poate solicita partilor informatii suplimentare, daca le considera necesare pentru solutionarea cauzei.
    (3) Comisia va invita partile in fata acesteia, comunicandu-le data intalnirii cu cel putin 7 zile inainte. O data cu aceasta comunicare Comisia va transmite paratului sesizarea reclamantului pentru ca acesta sa isi poata prezenta punctul de vedere.
    Art. 9
    In cazul in care litigiul este de natura sa afecteze drepturile sau interesele altor persoane, Comisia le va identifica si va comunica acestora un rezumat al litigiului, precizand data pana la care pot sa isi exprime punctele de vedere. Comisia este obligata sa analizeze aceste puncte de vedere in solutionarea litigiului.
    Art. 10
    (1) In cazul in care partile se prezinta la data prevazuta la art. 8 alin. (3), Comisia va invedera acestora posibilitatea de a recurge la rezolvarea litigiului prin intermediul procedurii de mediere.
    (2) In cazul in care partile sunt de acord cu solutionarea litigiului prin mediere, Comisia va intocmi un proces-verbal, semnat de presedintele Comisiei si de parti, care constituie actul pe baza caruia se declanseaza procedura de mediere.
    (3) In cazul in care una dintre parti nu se prezinta sau, desi partile sunt prezente, cel putin una dintre ele nu este de acord cu solutionarea litigiului prin intermediul procedurii de mediere, se va trece la solutionarea litigiului prin intermediul procedurii contencioase. Procesul-verbal incheiat intr-o asemenea situatie constituie actul pe baza caruia se declanseaza procedura contencioasa.

    CAP. 4
    Procedura de mediere

    Art. 11
    (1) Partile vor depune toate diligentele in vederea solutionarii litigiului pe cale amiabila. Comisia are sarcina de a ajuta partile sa solutioneze litigiul pe aceasta cale.
    (2) Comisia va depune toate eforturile pentru a face partile sa isi inteleaga reciproc punctele de vedere.
    Art. 12
    In cursul desfasurarii procedurii de mediere partile sunt invitate la intalniri in mod separat sau impreuna, numarul acestor intalniri depinzand de complexitatea cazului. Dupa fiecare intalnire Comisia redacteaza un proces-verbal al intalnirii, semnat de membrii acesteia si de reprezentantii partilor, care va fi transmis partilor.
    Art. 13
    Partile pot solicita Comisiei sa clarifice sfera de aplicare a unor dispozitii legale din domeniul comunicatiilor electronice sau al serviciilor postale, aplicabile in cauza.
    Art. 14
    In cazul in care medierea are ca rezultat solutionarea pe cale amiabila a litigiului, partile vor incheia o tranzactie. Tranzactia se va incheia in forma scrisa in mai multe exemplare, cate unul pentru fiecare parte si un exemplar pentru ANRC.
    Art. 15
    (1) Procedura de mediere va respecta principiul confidentialitatii si nu poate depasi 30 de zile de la data sesizarii ANRC.
    (2) Daca partile nu ajung la o intelegere in termenul prevazut la alin. (1), litigiul va fi solutionat prin intermediul procedurii contencioase.
    (3) Pe parcursul intregii proceduri de mediere oricare dintre parti poate solicita Comisiei trecerea la solutionarea litigiului prin intermediul procedurii contencioase, toate actele si lucrarile dosarului administrate pana in acel moment ramanand castigate cauzei.

    CAP. 5
    Procedura contencioasa

    Art. 16
    (1) In cazul in care litigiul urmeaza a se solutiona prin intermediul procedurii contencioase, Comisia va comunica partilor data la care sunt invitate in fata acesteia.
    (2) In cazul in care se recurge direct la solutionarea litigiului prin procedura contencioasa, paratului i se va pune in vedere sa depuna raspunsul la sesizare in termen de 15 zile de la comunicare, sub sanctiunea neluarii in considerare a apararilor formulate ulterior. Paratului ii vor fi remise, prin serviciul de trimitere recomandata cu confirmare de primire, copii de pe sesizare si de pe celelalte documente furnizate de reclamant.
    (3) In imprejurari exceptionale paratului i se poate pune in vedere sa raspunda intr-un termen mai scurt. Asemenea imprejurari pot include, fara a se limita doar la acestea, situatiile in care Comisia considera ca reclamantul ar suferi grave prejudicii pana la solutionarea litigiului.
    Art. 17
    Daca sunt necesare informatii suplimentare din partea oricarei parti, acestea pot fi obligate sa furnizeze respectivele informatii in termen de 7 zile, sub sanctiunea prevazuta la art. 56 alin. (1) din Ordonanta-cadru sau la art. 60 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, dupa caz.
    Art. 18
    Atunci cand Comisia considera ca are toate informatiile necesare pentru a solutiona cauza, va invita partile sa isi expuna punctele de vedere asupra litigiului.
    Art. 19
    Partile pot fi invitate la intalniri de catre Comisie, numarul intalnirilor depinzand de complexitatea cazului. Dupa fiecare intalnire Comisia va redacta un proces-verbal al intalnirii, semnat de membrii acesteia si de parti, care va fi transmis partilor.
    Art. 20
    In urma analizarii tuturor informatiilor si in urma audierii punctelor de vedere exprimate in cauza Comisia redacteaza o solutie preliminara care se comunica partilor impreuna cu masurile propuse in vederea solutionarii litigiului.
    Art. 21
    (1) In termen de 15 zile de la comunicarea solutiei preliminare oricare dintre parti poate adresa o cerere Comisiei in vederea reanalizarii solutiei propuse.
    (2) Daca in termenul prevazut la alin. (1) sunt aduse la cunostinta Comisiei informatii noi, aceasta va decide daca informatiile sunt relevante pentru solutionarea cauzei si va putea reanaliza solutia preliminara.
    Art. 22
    (1) In cazul in care a fost adresata Comisiei o cerere de reanalizare sau daca au fost aduse la cunostinta acesteia informatii relevante, Comisia, dupa implinirea termenului prevazut la art. 21 alin. (1), va convoca de urgenta partile pentru a-si expune punctele de vedere.
    (2) Dupa expirarea termenului prevazut la art. 21 alin. (1) sau dupa convocarea partilor in conditiile alin. (1) Comisia va considera procedura finalizata.
    Art. 23
    (1) Dupa finalizarea procedurii Comisia prezinta presedintelui ANRC un raport continand propunerile pentru solutionarea litigiului.
    (2) In vederea solutionarii litigiului presedintele ANRC emite o decizie care va cuprinde in mod obligatoriu:
    a) componenta Comisiei;
    b) numele si domiciliul, respectiv denumirea si sediul partilor;
    c) obiectul litigiului si sustinerile partilor;
    d) motivarea in fapt si in drept pe care se intemeiaza;
    e) masurile dispuse si modalitatile de aducere la indeplinire a acestora;
    f) caile de atac impotriva acesteia.
    (3) Decizia este obligatorie pentru parti, se comunica acestora si se publica pe pagina de Internet a ANRC, cu respectarea prevederilor legale referitoare la pastrarea confidentialitatii.
    (4) Decizia poate fi atacata la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ, in termen de 30 de zile de la comunicare, fara parcurgerea procedurii prealabile prevazute la art. 5 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.
    Art. 24
    (1) Decizia prin care ANRC solutioneaza litigiul trebuie pronuntata in termen de 4 luni de la data incheierii procesului-verbal prin care se declanseaza procedura de mediere, prevazut la art. 10 alin. (2), sau a procesului-verbal prin care se declanseaza procedura contencioasa, prevazut la art. 10 alin. (3).
    (2) In situatii exceptionale, pentru buna solutionare a cazului, acest termen poate fi prelungit prin decizie a presedintelui ANRC.

    CAP. 6
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 25
    Procedura de mediere si procedura contencioasa, stabilite prin prezenta decizie, sunt gratuite.
    Art. 26
    (1) Partile isi pot exercita, personal sau prin reprezentant, drepturile prevazute de prezenta decizie.
    (2) Reprezentantii partilor trebuie sa prezinte inscrisurile care le atesta calitatea de reprezentant.
    Art. 27
    Litigiile prevazute de prezenta decizie, aflate pe rolul instantelor judecatoresti la data intrarii in vigoare a Legii nr. 591/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2002, vor continua sa fie solutionate de acestea.
    Art. 28
    Dosarul litigiului se pastreaza de catre ANRC si va cuprinde toate documentele primite sau comunicate de ANRC in cursul procedurii stabilite prin prezenta decizie, avand atasate si dovezile de comunicare, dupa caz.
    Art. 29
    (1) Termenele prevazute in prezenta decizie se calculeaza conform prevederilor art. 101 din Codul de procedura civila.
    (2) In situatii exceptionale aceste termene pot fi scurtate sau prelungite, dupa caz.
    Art. 30
    In situatii exceptionale, cand Comisia considera ca o parte poate suferi grave prejudicii pana la solutionarea litigiului, presedintele ANRC, prin decizie, poate dispune masuri cu caracter provizoriu in vederea evitarii producerii prejudiciului sau limitarii intinderii acestuia.
    Art. 31
    (1) Daca in cursul desfasurarii procedurii stabilite prin prezenta decizie se constata nerespectarea unei obligatii prevazute in autorizatii sau licente, in Ordonanta-cadru, in Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 sau in legislatia speciala in domeniul comunicatiilor electronice ori al serviciilor postale, sanctionata ca abatere administrativa sau contraventie, in legatura cu obiectul litigiului, se va aplica regimul sanctionator instituit prin dispozitiile legale respective.
    (2) In acest caz decizia emisa de presedintele ANRC in vederea solutionarii litigiului va tine seama de actul de constatare si sanctionare a faptei prevazute la alin. (1).
    Art. 32
    Prezenta decizie va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                   Presedintele Autoritatii Nationale
                     de Reglementare in Comunicatii,
                              Ion Smeeianu

    ANEXA 1

                        FORMULARUL-TIP AL SESIZARII

    1. Datele de identificare a reclamantului
    a) Nume si domiciliu/Denumire si sediu
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    b) Reprezentat(a) de
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    c) Numar de telefon/Fax/Adresa de e-mail
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    d) Titular al autorizatiei generale/licentei
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    2. Datele de identificare a paratului
    a) Nume si domiciliu/Denumire si sediu
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    b) Reprezentat(a) de
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    c) Numar de telefon/Fax/Adresa de e-mail
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    d) Titular al autorizatiei generale/licentei
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    3. Obiectul litigiului
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    4. Motivarea in fapt a pretentiilor reclamantului
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    5. Motivarea in drept a pretentiilor reclamantului
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    6. Modul in care reclamantul este afectat de litigiul in cauza
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    7. Eforturile depuse de parti pentru solutionarea pe cale amiabila a litigiului
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    8. Solutia sau masurile propuse de reclamant pentru solutionarea litigiului
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    9. Procedura agreata in vederea solutionarii litigiului:
    a) mediere;
    b) procedura contencioasa.

    10. Alte informatii considerate necesare pentru buna solutionare a litigiului
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

                             Semnatura/StampilaSmartCity5

COMENTARII la Decizia 139/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 139 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu