Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 139/EN din 16 decembrie 2002

privind stabilirea procedurii de solutionare a litigiilor ce intra in competenta Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN COMUNICATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 20 din 15 ianuarie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 38 alin. (1), (3) si (5), precum si ale art. 36 alin. (5) si ale art. 44 lit. i) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002,

    presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii emite prezenta decizie.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezenta decizie reglementeaza procedura prealabila administrativ-jurisdictionala de solutionare a litigiilor dintre furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice ori dintre furnizorii de servicii postale, ce intra in competenta Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii, denumita in continuare ANRC.
    (2) In situatia aparitiei unui litigiu intre furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice ori intre furnizorii de servicii postale in legatura cu obligatiile impuse acestora in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, denumita in continuare Ordonanta-cadru, sau al legislatiei speciale din domeniul comunicatiilor electronice si serviciilor postale, partea interesata este obligata sa sesizeze ANRC in vederea solutionarii litigiului.
    Art. 2
    In intelesul prezentei decizii, urmatorii termeni se definesc astfel:
    a) reclamant - persoana sau persoanele care initiaza procedura stabilita prin prezenta decizie;
    b) parat - persoana sau persoanele impotriva carora se initiaza procedura stabilita prin prezenta decizie;
    c) sesizare - cererea prin care reclamantul initiaza procedura de solutionare a litigiilor in fata ANRC.
    Art. 3
    (1) Litigiile de competenta ANRC pot fi solutionate, in conditiile prezentei decizii, prin intermediul procedurii de mediere sau al procedurii contencioase.
    (2) Procedura de mediere urmareste solutionarea pe cale amiabila a litigiului, rolul ANRC fiind acela de a asista partile in incheierea unei tranzactii cu privire la obiectul litigiului.
    (3) Procedura contencioasa urmareste solutionarea de catre ANRC a litigiului dintre parti atunci cand acestea nu recurg la procedura de mediere sau aceasta a esuat.
    (4) In orice moment al procedurii de mediere sau al procedurii contencioase partile pot incheia o tranzactie cu privire la obiectul litigiului.
    Art. 4
    In desfasurarea activitatii de solutionare a litigiilor prevazute de prezenta decizie vor fi respectate principiile dreptului la aparare, egalitatii, celeritatii si contradictorialitatii.

    CAP. 2
    Declansarea procedurii

    Art. 5
    Partea interesata este obligata sa se adreseze ANRC prin cerere scrisa depusa la registratura ANRC sau expediata prin serviciul de trimitere recomandata cu confirmare de primire.
    Art. 6
    (1) Sesizarea va cuprinde in mod obligatoriu informatii privitoare la:
    a) partile litigiului si datele de identificare a acestora;
    b) obiectul litigiului - se vor mentiona obligatiile impuse in temeiul Ordonantei-cadru sau al legislatiei speciale, pretins a fi fost incalcate de catre parat;
    c) motivarea in fapt - reclamantul trebuie sa furnizeze cat mai multe detalii, inclusiv documente relevante (copii de pe corespondenta, note ale intalnirilor dintre parti etc.);
    d) motivarea in drept - dispozitiile legale pe care se intemeiaza;
    e) modul in care reclamantul este afectat de litigiu;
    f) eforturile depuse de parti pentru solutionarea pe cale amiabila a litigiului, in masura existentei unor asemenea demersuri;
    g) solutia sau masurile propuse de catre reclamant pentru solutionarea litigiului;
    h) procedura agreata in vederea solutionarii litigiului;
    i) semnatura si stampila, dupa caz.
    (2) Sesizarea se va realiza in mod obligatoriu conform formularului-tip prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.
    (3) Formularul-tip poate fi obtinut de la sediul central, de la oficiile teritoriale sau de pe pagina de Internet a ANRC.

    CAP. 3
    Masuri preliminare

    Art. 7
    (1) Dupa inregistrarea sesizarii presedintele ANRC, in functie de natura si de complexitatea litigiului, va desemna o comisie care va fi responsabila cu solutionarea litigiului, denumita in continuare Comisia. Aceasta va fi formata dintr-un presedinte si unul sau mai multi membri.
    (2) In cursul activitatii de solutionare a litigiului Comisia va avea un rol activ, mentinand de asemenea o legatura permanenta cu partile.
    Art. 8
    (1) Comisia va face o analiza preliminara a materialului furnizat, a cauzei si naturii litigiului, precum si a eforturilor depuse de parti pentru solutionarea problemei.
    (2) Comisia poate solicita partilor informatii suplimentare, daca le considera necesare pentru solutionarea cauzei.
    (3) Comisia va invita partile in fata acesteia, comunicandu-le data intalnirii cu cel putin 7 zile inainte. O data cu aceasta comunicare Comisia va transmite paratului sesizarea reclamantului pentru ca acesta sa isi poata prezenta punctul de vedere.
    Art. 9
    In cazul in care litigiul este de natura sa afecteze drepturile sau interesele altor persoane, Comisia le va identifica si va comunica acestora un rezumat al litigiului, precizand data pana la care pot sa isi exprime punctele de vedere. Comisia este obligata sa analizeze aceste puncte de vedere in solutionarea litigiului.
    Art. 10
    (1) In cazul in care partile se prezinta la data prevazuta la art. 8 alin. (3), Comisia va invedera acestora posibilitatea de a recurge la rezolvarea litigiului prin intermediul procedurii de mediere.
    (2) In cazul in care partile sunt de acord cu solutionarea litigiului prin mediere, Comisia va intocmi un proces-verbal, semnat de presedintele Comisiei si de parti, care constituie actul pe baza caruia se declanseaza procedura de mediere.
    (3) In cazul in care una dintre parti nu se prezinta sau, desi partile sunt prezente, cel putin una dintre ele nu este de acord cu solutionarea litigiului prin intermediul procedurii de mediere, se va trece la solutionarea litigiului prin intermediul procedurii contencioase. Procesul-verbal incheiat intr-o asemenea situatie constituie actul pe baza caruia se declanseaza procedura contencioasa.

    CAP. 4
    Procedura de mediere

    Art. 11
    (1) Partile vor depune toate diligentele in vederea solutionarii litigiului pe cale amiabila. Comisia are sarcina de a ajuta partile sa solutioneze litigiul pe aceasta cale.
    (2) Comisia va depune toate eforturile pentru a face partile sa isi inteleaga reciproc punctele de vedere.
    Art. 12
    In cursul desfasurarii procedurii de mediere partile sunt invitate la intalniri in mod separat sau impreuna, numarul acestor intalniri depinzand de complexitatea cazului. Dupa fiecare intalnire Comisia redacteaza un proces-verbal al intalnirii, semnat de membrii acesteia si de reprezentantii partilor, care va fi transmis partilor.
    Art. 13
    Partile pot solicita Comisiei sa clarifice sfera de aplicare a unor dispozitii legale din domeniul comunicatiilor electronice sau al serviciilor postale, aplicabile in cauza.
    Art. 14
    In cazul in care medierea are ca rezultat solutionarea pe cale amiabila a litigiului, partile vor incheia o tranzactie. Tranzactia se va incheia in forma scrisa in mai multe exemplare, cate unul pentru fiecare parte si un exemplar pentru ANRC.
    Art. 15
    (1) Procedura de mediere va respecta principiul confidentialitatii si nu poate depasi 30 de zile de la data sesizarii ANRC.
    (2) Daca partile nu ajung la o intelegere in termenul prevazut la alin. (1), litigiul va fi solutionat prin intermediul procedurii contencioase.
    (3) Pe parcursul intregii proceduri de mediere oricare dintre parti poate solicita Comisiei trecerea la solutionarea litigiului prin intermediul procedurii contencioase, toate actele si lucrarile dosarului administrate pana in acel moment ramanand castigate cauzei.

    CAP. 5
    Procedura contencioasa

    Art. 16
    (1) In cazul in care litigiul urmeaza a se solutiona prin intermediul procedurii contencioase, Comisia va comunica partilor data la care sunt invitate in fata acesteia.
    (2) In cazul in care se recurge direct la solutionarea litigiului prin procedura contencioasa, paratului i se va pune in vedere sa depuna raspunsul la sesizare in termen de 15 zile de la comunicare, sub sanctiunea neluarii in considerare a apararilor formulate ulterior. Paratului ii vor fi remise, prin serviciul de trimitere recomandata cu confirmare de primire, copii de pe sesizare si de pe celelalte documente furnizate de reclamant.
    (3) In imprejurari exceptionale paratului i se poate pune in vedere sa raspunda intr-un termen mai scurt. Asemenea imprejurari pot include, fara a se limita doar la acestea, situatiile in care Comisia considera ca reclamantul ar suferi grave prejudicii pana la solutionarea litigiului.
    Art. 17
    Daca sunt necesare informatii suplimentare din partea oricarei parti, acestea pot fi obligate sa furnizeze respectivele informatii in termen de 7 zile, sub sanctiunea prevazuta la art. 56 alin. (1) din Ordonanta-cadru sau la art. 60 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, dupa caz.
    Art. 18
    Atunci cand Comisia considera ca are toate informatiile necesare pentru a solutiona cauza, va invita partile sa isi expuna punctele de vedere asupra litigiului.
    Art. 19
    Partile pot fi invitate la intalniri de catre Comisie, numarul intalnirilor depinzand de complexitatea cazului. Dupa fiecare intalnire Comisia va redacta un proces-verbal al intalnirii, semnat de membrii acesteia si de parti, care va fi transmis partilor.
    Art. 20
    In urma analizarii tuturor informatiilor si in urma audierii punctelor de vedere exprimate in cauza Comisia redacteaza o solutie preliminara care se comunica partilor impreuna cu masurile propuse in vederea solutionarii litigiului.
    Art. 21
    (1) In termen de 15 zile de la comunicarea solutiei preliminare oricare dintre parti poate adresa o cerere Comisiei in vederea reanalizarii solutiei propuse.
    (2) Daca in termenul prevazut la alin. (1) sunt aduse la cunostinta Comisiei informatii noi, aceasta va decide daca informatiile sunt relevante pentru solutionarea cauzei si va putea reanaliza solutia preliminara.
    Art. 22
    (1) In cazul in care a fost adresata Comisiei o cerere de reanalizare sau daca au fost aduse la cunostinta acesteia informatii relevante, Comisia, dupa implinirea termenului prevazut la art. 21 alin. (1), va convoca de urgenta partile pentru a-si expune punctele de vedere.
    (2) Dupa expirarea termenului prevazut la art. 21 alin. (1) sau dupa convocarea partilor in conditiile alin. (1) Comisia va considera procedura finalizata.
    Art. 23
    (1) Dupa finalizarea procedurii Comisia prezinta presedintelui ANRC un raport continand propunerile pentru solutionarea litigiului.
    (2) In vederea solutionarii litigiului presedintele ANRC emite o decizie care va cuprinde in mod obligatoriu:
    a) componenta Comisiei;
    b) numele si domiciliul, respectiv denumirea si sediul partilor;
    c) obiectul litigiului si sustinerile partilor;
    d) motivarea in fapt si in drept pe care se intemeiaza;
    e) masurile dispuse si modalitatile de aducere la indeplinire a acestora;
    f) caile de atac impotriva acesteia.
    (3) Decizia este obligatorie pentru parti, se comunica acestora si se publica pe pagina de Internet a ANRC, cu respectarea prevederilor legale referitoare la pastrarea confidentialitatii.
    (4) Decizia poate fi atacata la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ, in termen de 30 de zile de la comunicare, fara parcurgerea procedurii prealabile prevazute la art. 5 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.
    Art. 24
    (1) Decizia prin care ANRC solutioneaza litigiul trebuie pronuntata in termen de 4 luni de la data incheierii procesului-verbal prin care se declanseaza procedura de mediere, prevazut la art. 10 alin. (2), sau a procesului-verbal prin care se declanseaza procedura contencioasa, prevazut la art. 10 alin. (3).
    (2) In situatii exceptionale, pentru buna solutionare a cazului, acest termen poate fi prelungit prin decizie a presedintelui ANRC.

    CAP. 6
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 25
    Procedura de mediere si procedura contencioasa, stabilite prin prezenta decizie, sunt gratuite.
    Art. 26
    (1) Partile isi pot exercita, personal sau prin reprezentant, drepturile prevazute de prezenta decizie.
    (2) Reprezentantii partilor trebuie sa prezinte inscrisurile care le atesta calitatea de reprezentant.
    Art. 27
    Litigiile prevazute de prezenta decizie, aflate pe rolul instantelor judecatoresti la data intrarii in vigoare a Legii nr. 591/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2002, vor continua sa fie solutionate de acestea.
    Art. 28
    Dosarul litigiului se pastreaza de catre ANRC si va cuprinde toate documentele primite sau comunicate de ANRC in cursul procedurii stabilite prin prezenta decizie, avand atasate si dovezile de comunicare, dupa caz.
    Art. 29
    (1) Termenele prevazute in prezenta decizie se calculeaza conform prevederilor art. 101 din Codul de procedura civila.
    (2) In situatii exceptionale aceste termene pot fi scurtate sau prelungite, dupa caz.
    Art. 30
    In situatii exceptionale, cand Comisia considera ca o parte poate suferi grave prejudicii pana la solutionarea litigiului, presedintele ANRC, prin decizie, poate dispune masuri cu caracter provizoriu in vederea evitarii producerii prejudiciului sau limitarii intinderii acestuia.
    Art. 31
    (1) Daca in cursul desfasurarii procedurii stabilite prin prezenta decizie se constata nerespectarea unei obligatii prevazute in autorizatii sau licente, in Ordonanta-cadru, in Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 sau in legislatia speciala in domeniul comunicatiilor electronice ori al serviciilor postale, sanctionata ca abatere administrativa sau contraventie, in legatura cu obiectul litigiului, se va aplica regimul sanctionator instituit prin dispozitiile legale respective.
    (2) In acest caz decizia emisa de presedintele ANRC in vederea solutionarii litigiului va tine seama de actul de constatare si sanctionare a faptei prevazute la alin. (1).
    Art. 32
    Prezenta decizie va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                   Presedintele Autoritatii Nationale
                     de Reglementare in Comunicatii,
                              Ion Smeeianu

    ANEXA 1

                        FORMULARUL-TIP AL SESIZARII

    1. Datele de identificare a reclamantului
    a) Nume si domiciliu/Denumire si sediu
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    b) Reprezentat(a) de
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    c) Numar de telefon/Fax/Adresa de e-mail
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    d) Titular al autorizatiei generale/licentei
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    2. Datele de identificare a paratului
    a) Nume si domiciliu/Denumire si sediu
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    b) Reprezentat(a) de
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    c) Numar de telefon/Fax/Adresa de e-mail
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    d) Titular al autorizatiei generale/licentei
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    3. Obiectul litigiului
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    4. Motivarea in fapt a pretentiilor reclamantului
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    5. Motivarea in drept a pretentiilor reclamantului
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    6. Modul in care reclamantul este afectat de litigiul in cauza
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    7. Eforturile depuse de parti pentru solutionarea pe cale amiabila a litigiului
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    8. Solutia sau masurile propuse de reclamant pentru solutionarea litigiului
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    9. Procedura agreata in vederea solutionarii litigiului:
    a) mediere;
    b) procedura contencioasa.

    10. Alte informatii considerate necesare pentru buna solutionare a litigiului
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

                             Semnatura/StampilaSmartCity5

COMENTARII la Decizia 139/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 139 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu