Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 139/EN din 16 decembrie 2002

privind stabilirea procedurii de solutionare a litigiilor ce intra in competenta Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN COMUNICATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 20 din 15 ianuarie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 38 alin. (1), (3) si (5), precum si ale art. 36 alin. (5) si ale art. 44 lit. i) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002,

    presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii emite prezenta decizie.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezenta decizie reglementeaza procedura prealabila administrativ-jurisdictionala de solutionare a litigiilor dintre furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice ori dintre furnizorii de servicii postale, ce intra in competenta Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii, denumita in continuare ANRC.
    (2) In situatia aparitiei unui litigiu intre furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice ori intre furnizorii de servicii postale in legatura cu obligatiile impuse acestora in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, denumita in continuare Ordonanta-cadru, sau al legislatiei speciale din domeniul comunicatiilor electronice si serviciilor postale, partea interesata este obligata sa sesizeze ANRC in vederea solutionarii litigiului.
    Art. 2
    In intelesul prezentei decizii, urmatorii termeni se definesc astfel:
    a) reclamant - persoana sau persoanele care initiaza procedura stabilita prin prezenta decizie;
    b) parat - persoana sau persoanele impotriva carora se initiaza procedura stabilita prin prezenta decizie;
    c) sesizare - cererea prin care reclamantul initiaza procedura de solutionare a litigiilor in fata ANRC.
    Art. 3
    (1) Litigiile de competenta ANRC pot fi solutionate, in conditiile prezentei decizii, prin intermediul procedurii de mediere sau al procedurii contencioase.
    (2) Procedura de mediere urmareste solutionarea pe cale amiabila a litigiului, rolul ANRC fiind acela de a asista partile in incheierea unei tranzactii cu privire la obiectul litigiului.
    (3) Procedura contencioasa urmareste solutionarea de catre ANRC a litigiului dintre parti atunci cand acestea nu recurg la procedura de mediere sau aceasta a esuat.
    (4) In orice moment al procedurii de mediere sau al procedurii contencioase partile pot incheia o tranzactie cu privire la obiectul litigiului.
    Art. 4
    In desfasurarea activitatii de solutionare a litigiilor prevazute de prezenta decizie vor fi respectate principiile dreptului la aparare, egalitatii, celeritatii si contradictorialitatii.

    CAP. 2
    Declansarea procedurii

    Art. 5
    Partea interesata este obligata sa se adreseze ANRC prin cerere scrisa depusa la registratura ANRC sau expediata prin serviciul de trimitere recomandata cu confirmare de primire.
    Art. 6
    (1) Sesizarea va cuprinde in mod obligatoriu informatii privitoare la:
    a) partile litigiului si datele de identificare a acestora;
    b) obiectul litigiului - se vor mentiona obligatiile impuse in temeiul Ordonantei-cadru sau al legislatiei speciale, pretins a fi fost incalcate de catre parat;
    c) motivarea in fapt - reclamantul trebuie sa furnizeze cat mai multe detalii, inclusiv documente relevante (copii de pe corespondenta, note ale intalnirilor dintre parti etc.);
    d) motivarea in drept - dispozitiile legale pe care se intemeiaza;
    e) modul in care reclamantul este afectat de litigiu;
    f) eforturile depuse de parti pentru solutionarea pe cale amiabila a litigiului, in masura existentei unor asemenea demersuri;
    g) solutia sau masurile propuse de catre reclamant pentru solutionarea litigiului;
    h) procedura agreata in vederea solutionarii litigiului;
    i) semnatura si stampila, dupa caz.
    (2) Sesizarea se va realiza in mod obligatoriu conform formularului-tip prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.
    (3) Formularul-tip poate fi obtinut de la sediul central, de la oficiile teritoriale sau de pe pagina de Internet a ANRC.

    CAP. 3
    Masuri preliminare

    Art. 7
    (1) Dupa inregistrarea sesizarii presedintele ANRC, in functie de natura si de complexitatea litigiului, va desemna o comisie care va fi responsabila cu solutionarea litigiului, denumita in continuare Comisia. Aceasta va fi formata dintr-un presedinte si unul sau mai multi membri.
    (2) In cursul activitatii de solutionare a litigiului Comisia va avea un rol activ, mentinand de asemenea o legatura permanenta cu partile.
    Art. 8
    (1) Comisia va face o analiza preliminara a materialului furnizat, a cauzei si naturii litigiului, precum si a eforturilor depuse de parti pentru solutionarea problemei.
    (2) Comisia poate solicita partilor informatii suplimentare, daca le considera necesare pentru solutionarea cauzei.
    (3) Comisia va invita partile in fata acesteia, comunicandu-le data intalnirii cu cel putin 7 zile inainte. O data cu aceasta comunicare Comisia va transmite paratului sesizarea reclamantului pentru ca acesta sa isi poata prezenta punctul de vedere.
    Art. 9
    In cazul in care litigiul este de natura sa afecteze drepturile sau interesele altor persoane, Comisia le va identifica si va comunica acestora un rezumat al litigiului, precizand data pana la care pot sa isi exprime punctele de vedere. Comisia este obligata sa analizeze aceste puncte de vedere in solutionarea litigiului.
    Art. 10
    (1) In cazul in care partile se prezinta la data prevazuta la art. 8 alin. (3), Comisia va invedera acestora posibilitatea de a recurge la rezolvarea litigiului prin intermediul procedurii de mediere.
    (2) In cazul in care partile sunt de acord cu solutionarea litigiului prin mediere, Comisia va intocmi un proces-verbal, semnat de presedintele Comisiei si de parti, care constituie actul pe baza caruia se declanseaza procedura de mediere.
    (3) In cazul in care una dintre parti nu se prezinta sau, desi partile sunt prezente, cel putin una dintre ele nu este de acord cu solutionarea litigiului prin intermediul procedurii de mediere, se va trece la solutionarea litigiului prin intermediul procedurii contencioase. Procesul-verbal incheiat intr-o asemenea situatie constituie actul pe baza caruia se declanseaza procedura contencioasa.

    CAP. 4
    Procedura de mediere

    Art. 11
    (1) Partile vor depune toate diligentele in vederea solutionarii litigiului pe cale amiabila. Comisia are sarcina de a ajuta partile sa solutioneze litigiul pe aceasta cale.
    (2) Comisia va depune toate eforturile pentru a face partile sa isi inteleaga reciproc punctele de vedere.
    Art. 12
    In cursul desfasurarii procedurii de mediere partile sunt invitate la intalniri in mod separat sau impreuna, numarul acestor intalniri depinzand de complexitatea cazului. Dupa fiecare intalnire Comisia redacteaza un proces-verbal al intalnirii, semnat de membrii acesteia si de reprezentantii partilor, care va fi transmis partilor.
    Art. 13
    Partile pot solicita Comisiei sa clarifice sfera de aplicare a unor dispozitii legale din domeniul comunicatiilor electronice sau al serviciilor postale, aplicabile in cauza.
    Art. 14
    In cazul in care medierea are ca rezultat solutionarea pe cale amiabila a litigiului, partile vor incheia o tranzactie. Tranzactia se va incheia in forma scrisa in mai multe exemplare, cate unul pentru fiecare parte si un exemplar pentru ANRC.
    Art. 15
    (1) Procedura de mediere va respecta principiul confidentialitatii si nu poate depasi 30 de zile de la data sesizarii ANRC.
    (2) Daca partile nu ajung la o intelegere in termenul prevazut la alin. (1), litigiul va fi solutionat prin intermediul procedurii contencioase.
    (3) Pe parcursul intregii proceduri de mediere oricare dintre parti poate solicita Comisiei trecerea la solutionarea litigiului prin intermediul procedurii contencioase, toate actele si lucrarile dosarului administrate pana in acel moment ramanand castigate cauzei.

    CAP. 5
    Procedura contencioasa

    Art. 16
    (1) In cazul in care litigiul urmeaza a se solutiona prin intermediul procedurii contencioase, Comisia va comunica partilor data la care sunt invitate in fata acesteia.
    (2) In cazul in care se recurge direct la solutionarea litigiului prin procedura contencioasa, paratului i se va pune in vedere sa depuna raspunsul la sesizare in termen de 15 zile de la comunicare, sub sanctiunea neluarii in considerare a apararilor formulate ulterior. Paratului ii vor fi remise, prin serviciul de trimitere recomandata cu confirmare de primire, copii de pe sesizare si de pe celelalte documente furnizate de reclamant.
    (3) In imprejurari exceptionale paratului i se poate pune in vedere sa raspunda intr-un termen mai scurt. Asemenea imprejurari pot include, fara a se limita doar la acestea, situatiile in care Comisia considera ca reclamantul ar suferi grave prejudicii pana la solutionarea litigiului.
    Art. 17
    Daca sunt necesare informatii suplimentare din partea oricarei parti, acestea pot fi obligate sa furnizeze respectivele informatii in termen de 7 zile, sub sanctiunea prevazuta la art. 56 alin. (1) din Ordonanta-cadru sau la art. 60 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, dupa caz.
    Art. 18
    Atunci cand Comisia considera ca are toate informatiile necesare pentru a solutiona cauza, va invita partile sa isi expuna punctele de vedere asupra litigiului.
    Art. 19
    Partile pot fi invitate la intalniri de catre Comisie, numarul intalnirilor depinzand de complexitatea cazului. Dupa fiecare intalnire Comisia va redacta un proces-verbal al intalnirii, semnat de membrii acesteia si de parti, care va fi transmis partilor.
    Art. 20
    In urma analizarii tuturor informatiilor si in urma audierii punctelor de vedere exprimate in cauza Comisia redacteaza o solutie preliminara care se comunica partilor impreuna cu masurile propuse in vederea solutionarii litigiului.
    Art. 21
    (1) In termen de 15 zile de la comunicarea solutiei preliminare oricare dintre parti poate adresa o cerere Comisiei in vederea reanalizarii solutiei propuse.
    (2) Daca in termenul prevazut la alin. (1) sunt aduse la cunostinta Comisiei informatii noi, aceasta va decide daca informatiile sunt relevante pentru solutionarea cauzei si va putea reanaliza solutia preliminara.
    Art. 22
    (1) In cazul in care a fost adresata Comisiei o cerere de reanalizare sau daca au fost aduse la cunostinta acesteia informatii relevante, Comisia, dupa implinirea termenului prevazut la art. 21 alin. (1), va convoca de urgenta partile pentru a-si expune punctele de vedere.
    (2) Dupa expirarea termenului prevazut la art. 21 alin. (1) sau dupa convocarea partilor in conditiile alin. (1) Comisia va considera procedura finalizata.
    Art. 23
    (1) Dupa finalizarea procedurii Comisia prezinta presedintelui ANRC un raport continand propunerile pentru solutionarea litigiului.
    (2) In vederea solutionarii litigiului presedintele ANRC emite o decizie care va cuprinde in mod obligatoriu:
    a) componenta Comisiei;
    b) numele si domiciliul, respectiv denumirea si sediul partilor;
    c) obiectul litigiului si sustinerile partilor;
    d) motivarea in fapt si in drept pe care se intemeiaza;
    e) masurile dispuse si modalitatile de aducere la indeplinire a acestora;
    f) caile de atac impotriva acesteia.
    (3) Decizia este obligatorie pentru parti, se comunica acestora si se publica pe pagina de Internet a ANRC, cu respectarea prevederilor legale referitoare la pastrarea confidentialitatii.
    (4) Decizia poate fi atacata la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ, in termen de 30 de zile de la comunicare, fara parcurgerea procedurii prealabile prevazute la art. 5 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.
    Art. 24
    (1) Decizia prin care ANRC solutioneaza litigiul trebuie pronuntata in termen de 4 luni de la data incheierii procesului-verbal prin care se declanseaza procedura de mediere, prevazut la art. 10 alin. (2), sau a procesului-verbal prin care se declanseaza procedura contencioasa, prevazut la art. 10 alin. (3).
    (2) In situatii exceptionale, pentru buna solutionare a cazului, acest termen poate fi prelungit prin decizie a presedintelui ANRC.

    CAP. 6
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 25
    Procedura de mediere si procedura contencioasa, stabilite prin prezenta decizie, sunt gratuite.
    Art. 26
    (1) Partile isi pot exercita, personal sau prin reprezentant, drepturile prevazute de prezenta decizie.
    (2) Reprezentantii partilor trebuie sa prezinte inscrisurile care le atesta calitatea de reprezentant.
    Art. 27
    Litigiile prevazute de prezenta decizie, aflate pe rolul instantelor judecatoresti la data intrarii in vigoare a Legii nr. 591/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2002, vor continua sa fie solutionate de acestea.
    Art. 28
    Dosarul litigiului se pastreaza de catre ANRC si va cuprinde toate documentele primite sau comunicate de ANRC in cursul procedurii stabilite prin prezenta decizie, avand atasate si dovezile de comunicare, dupa caz.
    Art. 29
    (1) Termenele prevazute in prezenta decizie se calculeaza conform prevederilor art. 101 din Codul de procedura civila.
    (2) In situatii exceptionale aceste termene pot fi scurtate sau prelungite, dupa caz.
    Art. 30
    In situatii exceptionale, cand Comisia considera ca o parte poate suferi grave prejudicii pana la solutionarea litigiului, presedintele ANRC, prin decizie, poate dispune masuri cu caracter provizoriu in vederea evitarii producerii prejudiciului sau limitarii intinderii acestuia.
    Art. 31
    (1) Daca in cursul desfasurarii procedurii stabilite prin prezenta decizie se constata nerespectarea unei obligatii prevazute in autorizatii sau licente, in Ordonanta-cadru, in Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 sau in legislatia speciala in domeniul comunicatiilor electronice ori al serviciilor postale, sanctionata ca abatere administrativa sau contraventie, in legatura cu obiectul litigiului, se va aplica regimul sanctionator instituit prin dispozitiile legale respective.
    (2) In acest caz decizia emisa de presedintele ANRC in vederea solutionarii litigiului va tine seama de actul de constatare si sanctionare a faptei prevazute la alin. (1).
    Art. 32
    Prezenta decizie va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                   Presedintele Autoritatii Nationale
                     de Reglementare in Comunicatii,
                              Ion Smeeianu

    ANEXA 1

                        FORMULARUL-TIP AL SESIZARII

    1. Datele de identificare a reclamantului
    a) Nume si domiciliu/Denumire si sediu
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    b) Reprezentat(a) de
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    c) Numar de telefon/Fax/Adresa de e-mail
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    d) Titular al autorizatiei generale/licentei
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    2. Datele de identificare a paratului
    a) Nume si domiciliu/Denumire si sediu
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    b) Reprezentat(a) de
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    c) Numar de telefon/Fax/Adresa de e-mail
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    d) Titular al autorizatiei generale/licentei
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    3. Obiectul litigiului
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    4. Motivarea in fapt a pretentiilor reclamantului
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    5. Motivarea in drept a pretentiilor reclamantului
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    6. Modul in care reclamantul este afectat de litigiul in cauza
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    7. Eforturile depuse de parti pentru solutionarea pe cale amiabila a litigiului
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    8. Solutia sau masurile propuse de reclamant pentru solutionarea litigiului
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    9. Procedura agreata in vederea solutionarii litigiului:
    a) mediere;
    b) procedura contencioasa.

    10. Alte informatii considerate necesare pentru buna solutionare a litigiului
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

                             Semnatura/StampilaSmartCity5

COMENTARII la Decizia 139/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 139 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    ZI BUNA SI BINE AȚI VENIT LA ASDA FINANCE LTD Ai nevoie de finanțare 100%? Pot să vă rezolv nevoile financiare cu o problemă a spatelui cu o rată a dobânzii de 3%. Indiferent de circumstanțele dvs., lucrător pe cont propriu, pensionar, aveți un rating de credit slab, vă putem ajuta. rambursare flexibilă, Contactați-ne la: asdaservices24@gmail.com Aplică acum pentru toate tipurile de împrumuturi și obține bani urgent! * Înființarea unei francize * Achiziție de afaceri * Expansiunea afacerii * Proiect de capital/infrastructură * Achizitie imobiliara comerciala * Executarea contractului * Finanțarea comerțului etc. Salutari,
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    HEAD PÄEVA JA TERE TULEMAST ASDA FINANCE LTD Kas vajate 100% rahalisi vahendeid? Saan lahendada teie rahalised vajadused alaseljaprobleemiga, mille intressimäär on 3%. Olenemata teie olukorrast, füüsilisest isikust ettevõtja, pensionil, halva krediidireitinguga, saame aidata. paindlik tagasimakse, võtke meiega ühendust aadressil: asdaservices24@gmail.com Taotlege kohe igat tüüpi laenu ja hankige raha kiiresti! * Frantsiisi käivitamine * Ettevõtte omandamine * Äritegevuse laiendamine * Kapitali / infrastruktuuri projekt * Ärikinnisvara ost * Lepingu täitmine * Kaubanduse finantseerimine jne. Lugupidamisega
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu