E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 595 din 13 mai 2009

pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 355 din 27 mai 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -In înţelesul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc după cum urmează:

a)    gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare - totalitatea activităţilor de programare, implementare, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, audit, verificare şi control tehnic şi financiar, efectuare a plăţilor, certificare, recuperare a sumelor necuvenite, asigurare a funcţionării adecvate a sistemelor de management şi control, precum şi activităţi de natură financiar-contabilă şi activităţi specifice de coordonare cu privire la instrumentele de preaderare PHARE şi ISPA, fondurile structurale şi fondul de coeziune;

b) Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale - structură în cadrul Ministerului Finanţelor Publice având responsabilitatea coordonării pregătirii, dezvoltării, armonizării şi funcţionării cadrului legislativ, instituţional, procedural şi programatic pentru gestionarea instrumentelor structurale;

c) Autoritatea de management ex-ISPA - structură în cadrul Ministerului Finanţelor Publice având funcţia de autoritate de management pentru măsurile finanţate din Fondul de Coeziune în baza Regulamentului CE nr. 1.164/1994 de instituire a Fondului de Coeziune (măsuri ex-ISPA);

d) Autoritatea de implementare în sectorul transporturi - structură în cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii (Direcţia generală relaţii financiare externe), cu responsabilităţi în coordonarea proiectelor ex-ISPA din domeniul transporturilor, care reprezintă nivelul intermediar de monitorizare a implementării proiectelor ex-ISPA şi de verificare a cheltuielilor;

e)   Unitatea centrală pentru coordonarea parteneriatului public-privat - structură în cadrul Ministerului Finanţelor Publice având responsabilitatea coordonării implementării componentelor de parteneriat public-privat din cadrul măsurilor ex-ISPA;

f)  autoritate de implementare pentru Programul PHARE - instituţie a administraţiei publice centrale sau locale, agenţie guvernamentală, agenţie de dezvoltare regională sau autoritate administrativă autonomă finanţată din venituri proprii, care răspunde de implementarea şi monitorizarea implementării tehnice a proiectelor PHARE;

g)  agenţie de implementare pentru Programul PHARE - structură în cadrul instituţiei publice a administraţiei publice centrale, responsabilă cu organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor, a contractărilor şi cu efectuarea plăţilor, precum şi cu implementarea tehnică în cazul proiectelor de sprijinire a investiţiilor şi, dacă se prevede explicit în memorandumurile de finanţare, a altor proiecte;

h) Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE - OPCP (Central Finance and Contracts Unit - CFCU) - structură din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, responsabilă cu organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor, a contractărilor şi cu efectuarea plăţilor în cadrul proiectelor de dezvoltare instituţională şi, dacă se prevede explicit în memorandumurile de finanţare, a altor proiecte; îndeplineşte rolul de organism intermediar pentru măsurile ex-ISPA din sectorul de mediu;

i) organism de implementare pentru măsurile ex-ISPA - organism responsabil cu organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor, contractarea, autorizarea şi efectuarea plăţilor şi implementarea tehnică şi financiară a măsurilor beneficiare de asistenţă acordată prin Fondul de Coeziune (ex-ISPA);

j) unitate de implementare a Proiectului în cadrul Programului PHARE - structură în cadrul autorităţii de implementare, organizată la nivel de departament, direcţie generală, direcţie, serviciu sau birou, constituită prin ordin sau decizie a conducătorului autorităţii de implementare, cu regulament de organizare şi funcţionare propriu, având rol de coordonare a activităţilor prin care se realizează implementarea tehnică a proiectelor şi managementul tehnic al acestora şi al contractelor aferente;

k) unitate de implementare a Proiectului pentru măsurile ex-ISPA - structură în cadrul entităţii desemnate drept beneficiar final, în conformitate cu Memorandumul de finanţare ISPA, constituită prin ordin sau decizie a conducătorului entităţii respective, având rol de implementare tehnică, licitare, contractare, aprobare a plăţilor şi management de contract pentru măsura ex-ISPA de care beneficiază;

l) termenii autoritate de management şi organism intermediar au înţelesul prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificările şi completările ulterioare;

m) autoritate de certificare şi plată - structură organizatorică în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană, primirea fondurilor transferate României din instrumente structurale şi transferul către beneficiari/unităţi de plată de pe lângă autorităţile de management a fondurilor primite din instrumente structurale, precum şi a celor alocate de la bugetul de stat în cazul programelor operaţionale care utilizează mecanismul plăţii directe; îndeplineşte funcţia de Fond Naţional pentru asistenţa financiară de preaderare, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.011/1999 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind înfiinţarea Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE (O.P.C.P), semnat la Bucureşti la 16 iulie 1998, şi a Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind înfiinţarea Fondului Naţional, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.328/2000 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere privind utilizarea Fondului Naţional pentru ISPA, dintre Guvernul României şi Comunitatea Europeană, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2000;

n) unitate de plată - structura din cadrul unui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management, având responsabilitatea managementului financiar al fondurilor aferente unui program operaţional care utilizează mecanismul plăţii indirecte, precum şi responsabilitatea efectuării plăţilor către contractori în cadrul proiectelor de asistenţă tehnică, după caz;

o) termenul autoritate comună de management are înţelesul prevăzut în regulamentele specifice obiectivului cooperare teritorială europeană;

p) termenii autoritate naţională şi punct naţional de contact au înţelesul prevăzut în documentele de programare aferente obiectivului cooperare teritorială europeană;

q) şef de misiune pentru Fondul Social European - structură organizatorică în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu responsabilităţi în asigurarea coordonării la nivel tehnic şi financiar a programelor operaţionale finanţate din Fondul Social European.

Art. 2. - (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică personalului de conducere şi personalului de execuţie definit ca personal de specialitate conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare, care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:

a)  are atribuţii specifice domeniului gestionării asistenţei financiare nerambursabile comunitare, prevăzute în fişa postului, reprezentând minimum 75% din totalul obiectivelor şi atribuţiilor de serviciu şi pentru îndeplinirea cărora alocă minimum 75% din timpul total alocat îndeplinirii tuturor atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului;

b) este încadrat în următoarele structuri:

1. Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale;

2. Autoritatea de Certificare şi Plată;

3. Autoritatea de management ex-ISPA;

4. organismele de implementare pentru măsurile ex-ISPA;

5.  Autoritatea de implementare în sectorul transporturi -Direcţia generală relaţii financiare externe din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii;

6.   Unitatea centrală pentru coordonarea parteneriatului public-privat;

7.  agenţiile de implementare pentru programele PHARE;

8.  Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE;

9.    unităţile de implementare a proiectelor în cadrul programelor PHARE şi măsurilor ex-ISPA, pe perioada de implementare a proiectelor pentru care au fost constituite;

10.  structurile care au rol de autorităţi de management, stabilite în cadrul instituţiilor desemnate prin hotărâre a Guvernului, îndeplinind atribuţiile prevăzute la art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale;

11. structurile care au rol de organisme intermediare, stabilite în cadrul instituţiilor desemnate prin hotărâre a Guvernului, îndeplinind atribuţiile prevăzute în acordurile de delegare încheiate cu autorităţile de management;

12.   unităţile de plată pentru programele operaţionale finanţate din instrumentele structurale, în cazul în care acestea sunt organizate separat de autoritatea de management;

13.   structurile care au rol de autorităţi comune de management în cadrul obiectivului cooperare teritorială europeană, stabilite în cadrul instituţiilor desemnate prin hotărâre a Guvernului, îndeplinind atribuţii prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 951/2007 al Comisiei din 9 august 2007 de stabilire a normelor de aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanţate în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a dispoziţiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate şi de parteneriat;

14.  structurile care au rol de autorităţi naţionale şi puncte naţionale de contact în cadrul obiectivului cooperare teritorială europeană, stabilite în cadrul instituţiilor desemnate prin hotărâre a Guvernului, îndeplinind atribuţii prevăzute în documentele de programare, acordurile sau memorandumurile de înţelegere aplicabile;

15.  structura care are rol de şef de misiune pentru Fondul Social European;

16.  structurile care desfăşoară activităţi de natură juridică care fac parte integrantă din activităţile de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare, definită la art. 1 lit. a), dacă acestea nu sunt asigurate de către personalul structurilor menţionate la pct. 1-15.

(2) Numărul şi structura posturilor ocupate de personalul care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară sunt cele stabilite în condiţiile legii prin normele de organizare şi funcţionare a instituţiilor din care fac parte structurile menţionate la alin. (1).

Art. 3. - Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică persoanelor încadrate în funcţii de demnitate publică (ministru, secretar de stat) sau în funcţii asimilate acestora, personalului încadrat la cabinetele demnitarilor, personalului din corpul consilierilor de afaceri europene.

Art. 4. - (1) Salariile de bază ale personalului nou-încadrat, prin concurs sau examen, în structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) şi care îndeplineşte criteriile prevăzute la art. 2 se majorează cu 25% faţă de cele prevăzute de lege, până la prima evaluare a performanţelor profesionale individuale realizată în condiţiile legii.

(2) Pentru personalul aflat în funcţie la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, în cadrul structurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) şi care îndeplineşte criteriile prevăzute în cuprinsul art. 2, salariile de bază se majorează cu 75% faţă de cele prevăzute de lege, până la prima evaluare a performanţelor profesionale individuale realizată în condiţiile legii.

(3) Verificarea şi confirmarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 2, în vederea acordării majorării salariale, se fac de către Ministerul Finanţelor Publice, care avizează structurile şi personalul care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare.

(4)  Majorarea salarială se aplică de la data încadrării în funcţie, dar nu înainte de data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2009, cu condiţia obţinerii avizului prealabil al Ministerului Finanţelor Publice.

(5) Avizul se acordă de către ministrul finanţelor publice sau, prin delegare, de către secretarul de stat coordonator al Autorităţii pentru coordonarea instrumentelor structurale şi al Autorităţii de management ex-ISPA.

Art. 5. - Instituţiile publice în cadrul cărora funcţionează structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) solicită avizul Ministerului Finanţelor Publice pentru structurile şi personalul care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare, pe baza următoarelor documente:

a) cererea cuprinzând solicitarea de aviz, întocmită potrivit modelului stabilit în cuprinsul procedurii prevăzute la art. 6 alin. (2);

b)  regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei publice;

c) structura organizatorică a instituţiei publice;

d)  ordinul/decizia de constituire a structurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 9, emis/emisă de către conducătorul instituţiei respective;

e) ordinul/decizia de numire/încadrare a personalului pentru care se solicită avizarea, pe posturi cu atribuţii în gestionarea fondurilor comunitare, emis/emisă de către conducătorul instituţiei respective, care va cuprinde şi lista persoanelor numite/încadrate în funcţie;

f)  fişele de post ale personalului pentru care se solicită avizarea, aprobate în condiţiile legii, care să cuprindă toate atribuţiile şi timpul alocat în procente pentru îndeplinirea acestora;

g) statul de funcţii al structurii din care face parte personalul pentru care se solicită avizarea;

h) nota de fundamentare privind necesitatea şi numărul de persoane alocate în cazul personalului din cadrul structurii prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 16, avizată de conducerea structurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 1-15, după caz, şi aprobată de conducătorul instituţiei.

Art. 6. - (1) Pe baza documentaţiei depuse, Ministerul Finanţelor Publice se pronunţă în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet, în sensul eliberării avizului sau respingerii motivate, a solicitării de aviz.

(2) Procedura internă de avizare se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice, emis în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. - După evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului prevăzut la art. 2 alin. (1), realizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile pentru funcţiile publice sau funcţiile contractuale bugetare pe care le ocupă, procentul de majorare salariala poate fi menţinut, crescut, diminuat ori neacordat, până la următoarea evaluare, după cum urmează:

a)  în cazul obţinerii calificativului „foarte bine", majorarea salariala va fi de 75% faţă de salariul de bază prevăzut de lege;

b)   în cazul obţinerii calificativului „bine", respectiv a calificativului „la nivelul standardului de performanţă stabilit postului", majorarea salariala va fi de 50% faţă de salariul de bază prevăzut de lege;

c)   în cazul obţinerii calificativelor „satisfăcător" sau „nesatisfăcător", nu se aplică majorare salariala.

Art. 8. - (1) Instituţiile publice al căror personal beneficiază de majorările salariale în condiţiile prezentei hotărâri vor comunica Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare, orice modificare de personal, atribuţii, structură, organizare şi/sau funcţionare, intervenită după obţinerea avizului, împreună cu documentele constatatoare, conform prevederilor art. 5.

(2) Pe baza documentaţiei depuse potrivit alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice se pronunţă în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia, în sensul menţinerii, retragerii sau modificării avizului iniţial acordat.

(3)  Pe perioada cuprinsă între data modificărilor prevăzute la alin. (1) şi data soluţionării cererii de către Ministerul Finanţelor Publice, personalul beneficiază de majorarea salariala, pe răspunderea ordonatorului de credite, dacă modificările nu constituie încălcări ale criteriilor stabilite la art. 2.

Art. 9. - (1) In situaţiile în care Ministerul Finanţelor Publice constată încălcări ale criteriilor prevăzute la art. 2 alin. (1), în baza cărora a fost emis avizul iniţial, ministrul finanţelor publice va retrage sau, după caz, va modifica, motivat, avizul acordat.

(2) In cazurile prevăzute la alin. (1), ordonatorii de credite vor întreprinde demersurile legale, astfel încât sumele reprezentând majorări salariale, acordate de la data neîndeplinirii criteriilor care au stat la baza avizului Ministerului Finanţelor Publice, să fie recuperate.

Art. 10. - (1) Pentru personalul aflat în funcţie la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2009 şi pentru care s-a obţinut avizul în baza Hotărârii Guvernului nr. 170/2005 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, conducătorii instituţiilor în cadrul cărora acesta îşi desfăşoară activitatea analizează îndeplinirea criteriilor stabilite la art. 2 alin. (1) din prezenta hotărâre şi transmit Ministerului Finanţelor Publice lista nominală a personalului, pentru care confirmă, pe propria răspundere, îndeplinirea acestor criterii, cu precizarea direcţiei generale/direcţiei/serviciului/biroului/ compartimentului din care fiecare persoană face parte.

(2) Pentru personalul prevăzut la alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice va emite un nou aviz, pe baza documentelor prevăzute la alin. (1).

Art. 11. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 170/2005 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 14 martie 2005, se abrogă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Marian Sârbu


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 595/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 595 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu