Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 4 din 11 februarie 2009

privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal - sesiunea martie 2009

ACT EMIS DE: CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 92 din 16 februarie 2009In temeiul prevederilor art. 11 lit. a1) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 4/2007,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 11 februarie 2009, hotărăşte:

Art. 1. - (1) Examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal va avea loc în municipiul Bucureşti, în zilele de 21 şi 22 martie 2009.

(2) Locul de desfăşurare a examenului se va publica pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali până la data de 16 martie 2009.

Art. 2. - Examenul va fi susţinut din tematica şi bibliografia pentru examen prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi va consta într-o probă scrisă sub formă de test-grilă.

Art. 3. - (1) Inscrierile la examen se fac în perioada 23 februarie- 4 martie 2009 pe site-ul www.cameraconsultantilorfiscali.ro şi dosarele se transmit prin servicii poştale cu confirmare de primire pe adresa str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 10, sectorul 3, Bucureşti.

(2) Dosarul de înscriere va conţine cererea de înscriere la examen, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, împreună cu documentele corespunzătoare prevăzute la art. 5 din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 4/2007.

Art. 4. - Colectivul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal şi comisiile de examinare şi de soluţionare a contestaţiilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Daniel Chitoiu

ANEXA Nr. 1

TEMATICA   DE   EXAMEN

martie 2009

1.  Noţiuni de drept comercial:

- faptele de comerţ;

- comercianţi;

- constituirea şi funcţionarea societăţilor comerciale;

- reorganizări, fuziuni, divizări şi lichidări.

2. Noţiuni generale privind finanţele publice şi principiile directivelor europene:

-    cadrul general şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi responsabilităţile instituţiilor publice implicate în procesul bugetar;

- principiile fiscalităţii.

3.  Impozitul pe profit:

- contribuabili şi sfera de cuprindere;

- contribuabili scutiţi de la plata impozitului pe profit;

- determinarea profitului impozabil pentru organizaţiile nonprofit;

- determinarea bazei de calcul a impozitului (venituri supuse impozitării, venituri neimpozabile, cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri, cheltuieli care se deduc limitat, cheltuieli nedeductibile);

- rezerve şi provizioane fiscale;

- regimul fiscal al cheltuielilor cu dobânzile;

- amortizarea fiscală;

- termene de plată şi de declarare a impozitului;

- pierderi fiscale;

- facilităţi fiscale;

- reguli fiscale privind reorganizările juridice (fuziuni, divizări, divizări parţiale, schimburi de titluri de participare), în context transfrontalier;

- reguli fiscale aplicabile dividendelor distribuite de filiale din state membre ale Uniunii Europene persoanelor juridice române, societăţi-mamă, respectiv sediilor permanente din România ale persoanelor juridice rezidente în state membre ale Uniunii Europene (societăţi-mamă);

-   aspecte fiscale internaţionale (sediul permanent; impunerea persoanelor juridice străine care realizează venituri din sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română; creditul fiscal, pierderi fiscale externe).

4.  Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor:

- definiţia microîntreprinderii;

-   condiţiile pe care trebuie să le întrunească o microîntreprindere şi procedura de formulare a opţiunii pentru acest sistem de impunere;

- cota de impozitare;

- determinarea bazei impozabile (veniturile care se scad din baza impozabilă);

- termenul de plată;

- impunerea asocierilor cu persoanele fizice.

5.  Impozitul pe venit:

- contribuabili şi sfera de cuprindere;

- categorii de venituri impozabile;

- venituri neimpozabile;

- cote de impozit;

- determinarea bazei de calcul a impozitului pe categorii de venit;

- plăţi anticipate în contul impozitului pe venit;

- obligaţiile plătitorilor de venituri şi ale contribuabililor;

- venitul net anual impozabil;

- venituri supuse impozitului final cu reţinere la sursă;

- termene de plată;

- aspecte fiscale internaţionale;

- reguli privind asociaţiile fără personalitate juridică.

6.   Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România:

- contribuabili;

- sfera de cuprindere a impozitului;

- venituri impozabile obţinute din România;

- scutiri;

-  coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale convenţiilor de evitare a dublei impuneri;

- certificatele de atestare a impozitului plătit de nerezidenţi;

- impozitul pe reprezentanţe (cuantum, termen de plată şi depunerea declaraţiei fiscale);

-  principiile privind impunerea veniturilor din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în alte state membre ale Uniunii Europene; definiţia beneficiarului efectiv; definiţia agentului plătitor, definiţia plăţii dobânzilor, eliminarea dublei impuneri în cazul plăţilor din dobânzi primite de la rezidenţi români din Austria, Luxemburg şi Belgia, care au perioadă de tranziţie în ceea ce priveşte aplicarea schimbului automat de informaţii;

-  principiile prevăzute în aplicarea reţinerii la sursă a impozitelor asupra redeventelor şi dobânzilor primite/plătite între întreprinderi asociate rezidente în state membre ale Uniunii Europene; definiţia dobânzilor şi redeventelor, definiţia întreprinderilor asociate, reguli tranzitorii în aplicarea prevederilor legate de impunere a redeventelor şi dobânzilor la întreprinderile asociate.

7.  Impozitul pe proprietate şi taxele locale:

- baza de impozitare;

- contribuabili;

- mod de calcul;

- termene de plată;

- reduceri şi scutiri;

- modul de declarare a proprietăţilor.

8. Taxa pe valoarea adăugată:

- sfera de aplicare;

- persoane impozabile;

- operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată;

- locul operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată;

- faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată;

- baza de impozitare;

- cote de taxă pe valoarea adăugată;

- operaţiuni scutite;

- regimul deducerilor;

- persoanele obligate la plata taxei pe valoarea adăugată;

- obligaţii;

- regimuri speciale pentru: întreprinderi mici, agenţii de turism, bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi; aurul de investiţii; persoanele impozabile nestabilite în Comunitatea Europeană, care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile;

- măsuri de simplificare;

- răspunderea pentru plata taxei pe valoarea adăugată;

- dispoziţii tranzitorii.

9. Accize:

a) Accize armonizate:

- sfera de aplicare, fapt generator, eliberare pentru consum, exigibilitate, calculul accizelor;

- regimul de antrepozitare:

- reguli generale;

- autorizarea ca antrepozite fiscale;

- condiţii de autorizare;

- obligaţiile antrepozitarilor autorizaţi;

- anularea, revocarea, suspendarea autorizaţiei;

- operatori înregistraţi, operatori neînregistraţi, reprezentant fiscal;

- deplasarea şi primirea produselor aflate în regim suspensiv;

- deplasarea intracomunitară a produselor cu accize plătite;

- vânzarea la distanţă;

- scutiri de la plata accizelor;

- restituiri;

- sistemul de marcare.

b) Accize nearmonizate:

- sfera de aplicare;

- calculul accizelor;

- plătitori;

- scutiri.

10. Taxele vamale:

- tariful vamal şi clasificarea tarifară a mărfurilor;

- originea mărfurilor (originea nepreferenţială şi originea preferenţială);

- regimuri suspensive şi regimuri vamale economice (tranzit, antrepozitare vamală, perfecţionare activă, transformare sub control vamal, admitere temporară, perfecţionare pasivă);

- datoria vamală (garantarea cuantumului datoriei vamale, naşterea datoriei vamale, stingerea datoriei vamale, rambursarea şi remiterea drepturilor);

- categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale.

11. Contabilitate:

- obligaţiile ce revin, potrivit legii, persoanelor juridice, pe linia organizării şi conducerii contabilităţii;

- contabilitatea activelor, datoriilor şi a capitalurilor proprii;

- contabilitatea veniturilor, cheltuielilor şi a rezultatului exerciţiului financiar;

- forma şi conţinutul situaţiilor financiare anuale.

12. Sancţiuni şi căi de contestare:

- sancţionarea contravenţiilor la legislaţia fiscală;

- contestarea sancţiunilor aplicate de organul fiscal, precum şi a deciziilor de impunere.

13. Aspecte privind procedura fiscală:

- principii generale de conduită în administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat;

- creditori fiscali, debitori, plătitori ai obligaţiilor fiscale;

- domiciliul fiscal;

- competenţa organului fiscal, actele emise de organele fiscale, administrarea şi aprecierea probelor;

- înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite, taxe şi contribuţii;

- obligaţia de a depune declaraţii fiscale, conţinutul declaraţiei fiscale, termene de declarare, corectarea declaraţiilor fiscale şi sancţiuni pentru nedepunerea acestora;

- procedura de stabilire a impozitelor şi taxelor;

- procedura de colectare a creanţelor fiscale;

- soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale;

- inspecţia fiscală;

- stabilirea preţului de piaţă al tranzacţiilor între persoane afiliate;

- acordul de preţ în avans şi soluţia fiscală individuală anticipată;

- procedura de începere, derulare şi finalizare a inspecţiei fiscale;

- stabilirea condiţiilor şi declararea contribuabililor inactivi;

- termene de prescripţie;

- stingerea creanţelor fiscale prin executare silită şi prin alte modalităţi;

- recuperarea în România a unor creanţe stabilite într-un alt stat membru al Uniunii Europene;

- contravenţii şi sancţiuni prevăzute de Codul de procedură fiscală.

BIBLIOGRAFIE

1.  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

2.  Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare;

3.  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

4.  Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată;

5.  Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale;

6.  Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

7.  Legea nr. 26/1990 privind Registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

8.  Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;

9.  Legea nr. 134/2007 pentru ratificarea unor convenţii şi acorduri privind impunerea veniturilor din economii şi schimbul automat de informaţii referitoare la astfel de venituri;

10. Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control;

11. Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările ulterioare;

12. Regulamentul (CEE) nr. 2.454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 privind dispoziţiile de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările ulterioare;

13. Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare;

14. Codul comercial, cu modificările şi completările ulterioare;

15. Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice;

16. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale;

17. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr. 206/2008;

18.  Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

19.  Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare;

20.  Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările ulterioare;

21. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare*);

22.  Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

23.  Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;

24.  Hotărârea Guvernului nr. 529/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate şi a acordului de preţ în avans;

25.  Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 125/2008 privind depunerea declaraţiilor fiscale cu codificarea informaţiilor prin cod de bare;

26. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 864/2005 pentru aprobarea Procedurii privind regimul de declarare derogatoriu;

27.   Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.346/2006 privind aprobarea Procedurii de atribuire a codului de înregistrare fiscală pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, a Procedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, precum şi a modelului unor formulare;

28.   Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.798/1998 pentru aprobarea formularisticii referitoare la aplicarea convenţiilor de evitare a dublei impuneri şi stabilirea competenţelor privind semnarea acestor formulare, cu modificările şi completările ulterioare;

29.  Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2006 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi a instrucţiunilor de completare a acestora în vederea îndeplinirii procedurii de comunicare a actelor administrative fiscale prin publicitate;

30.   Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.329/2004 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie privind sediile secundare";

31. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările ulterioare;

*) A se vedea şi rectificarea din Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 18 septembrie 2001.

32.  Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 419/2007 pentru aprobarea procedurii de schimbare a sediului social, precum şi pentru aprobarea formularului „Decizie de înregistrare a sediului social şi a domiciliului fiscal";

33. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, cu modificările şi completările ulterioare;

34. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.371/2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

35. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.293/2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului fişei fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii;

36. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.333/2007 pentru aprobarea Procedurii privind declararea şi stabilirea impozitului pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor realizate din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere;

37. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.410/2007 privind aspecte de natură contabilă şi fiscală referitoare la practicienii în insolvenţă, persoane fizice sau juridice, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvenului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă;

38. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului justiţiei nr. 1.706/1.889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

39. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.025/2008 privind aprobarea Procedurii pentru acordarea deducerii reprezentând cheltuieli pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ şi restituirea cheltuielilor efectuate cu bursele private;

40.  Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 273/2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Certificat de atestare a calităţii de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA";

41.   Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.224/2006 pentru aprobarea unor proceduri privind înregistrarea şi gestiunea persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA;

42. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.857/2007 privind aprobarea Metodologiei de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare*);

43.  Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 179/2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată;

44.   Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.216/2006 pentru aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea măsurilor de simplificare cu privire la transferuri şi achiziţii intracomunitare asimilate prevăzute la art. 128 alin. (10) şi art. 1301 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

45. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.372/2008 privind organizarea evidenţei în scopul taxei pe valoarea adăugată, conform art. 156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

46.   Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.218/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru traficul internaţional de bunuri, prevăzute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare;

47.   Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.219/2006 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii şi a condiţiilor de autorizare a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

48.   Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.220/2006 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 142 alin. (1) lit. d) şi art. 199 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

49.   Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.222/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin.' (2) şi art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările ulterioare;

50. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 257/2007 privind Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA;

51. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 523/2007 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată către persoane impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene;

52. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 530/2007 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată către persoane impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii;

53. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 500/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri, cu modificările ulterioare;

54. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.692/2007 pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliţi în Comunitatea Europeană;

55. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3/2007 privind Procedura de solicitare a certificatului de înregistrare în scopuri de TVA pentru comercianţii care se înregistrează în scopuri de TVA de la înfiinţare;

56. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.429/2007 pentru aprobarea competenţei de administrare a unor categorii de contribuabili de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti;

57. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 110/2007 privind aprobarea Procedurii de gestionare a documentelor administrative de însoţire, întocmite în cazul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv, cu modificările şi completările ulterioare;

*) A se vedea şi rectificarea din Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 11 decembrie 2007.

58.  Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 420/2007 privind aprobarea Procedurii de restituire a accizelor plătite de către utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acordă scutire indirectă;

59.   Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.157/2006 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor nerezidenţi care nu au pe teritoriul României un sediu permanent;

60. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 526/2004 privind procedura de modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului;

61. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 519/2005 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată;

62.  Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

63. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile;

64.  Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 858/2008 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;

65. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.250/2007 privind aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată depuse în condiţiile titlului VI „Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

66.   Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de către persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată;

67. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 172/2006 privind încadrarea produselor în categoria material lemnos pentru care se aplică taxare inversă, cu modificările ulterioare;

68. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.823/2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind operaţiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale, şi a Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind retururile de bunuri în spaţiul comunitar şi tratamentul fiscal al reparaţiilor efectuate în perioada de garanţie şi postgaranţie;

69. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.067/2007 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), k), I) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002;

70. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.180/2007 privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru a importa bunuri în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată a organismelor prevăzute la art. 48, 56 şi la art. 64 lit. c) din Normele privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 142 alin. (1) lit. d) şi art. 199 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.220/2006;

71.  Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 227/2008 privind indicele de inflaţie utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual;

72.   Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.304/2004 privind modelul şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

73. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 972/2006 privind aprobarea formularului „Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală", cu modificările ulterioare;

74. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.046/2007 pentru modificarea unor ordine ale ministrului economiei şi finanţelor (modifică Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 972/2006);

75.   Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.267/2006 pentru aprobarea formularului "Decizie privind nemodificarea bazei de impunere", cu modificările şi completările ulterioare;

76.   Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.939/2004 pentru aprobarea formularului „Dispoziţie privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală", cod 14.13.27.18;

77. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 708/2006 privind condiţiile şi modalităţile de suspendare a inspecţiei fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;

78. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.181/2007 privind modelul şi conţinutul Raportului de inspecţie fiscală;

79. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 575/2006 privind stabilirea condiţiilor şi declararea contribuabililor inactivi, cu modificările şi completările ulterioare;

80. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.310/2007 privind procedura de înregistrare a contractelor încheiate între persoane juridice române şi persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente;

81. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.746/2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată";

82. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.498/2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (301) „Decont special de taxă pe valoarea adăugată";

83. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 552/2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri";

84. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 222/2008 privind conţinutul dosarului preţurilor de transfer (liniile directoare privind preţurile de transfer emise de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi Codul de conduită privind documentaţia preţurilor de transfer, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C176/1 din 28 iulie 2006).

85. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.815/2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

86. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi, cu modificările şi completările ulterioare;

87. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 605/2008 privind aprobarea Procedurii de anulare din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care figurează în lista contribuabililor inactivi;

ANEXA Nr. 2

Nr. de înregistrare/................                                                                                                   Loc foto

CERERE

de înscriere la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal - sesiunea...........................

Subsemnatul(a),............................................., născut(ă) la data de.........................în localitatea....................................., judeţul............................................, legitimat(ă) cu B.I./C.I./paşaport seria.......nr............, eliberat(ă) de................................la data de..........................., CNP.................................., cetăţenia...................., domiciliat(ă) în ............................................................, str....................................nr......, bl......, sc......, et......, ap......, judeţul/sectorul ......................., telefon fix............................., telefon mobil.............................., solicit înscrierea la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, organizat de Camera Consultanţilor Fiscali, sesiunea.............................

Anexez la prezenta cerere curriculum vitae însoţit de următoarele documente, conform art. 5 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 4/2007:

- B.I./C.I./paşaport, în copie;

- diploma de studii superioare (profil economic), sesiunea........., seria........nr........., emisă de..............................la data de..............., în copie legalizată;

- carnetul de muncă, seria..............nr..............., emis de......................la data de...................., în copie certificată de angajator sau în copie legalizată;

- certificatul de naştere, seria..............nr.............., emis de....................la data de................, în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;

- certificatul de căsătorie, seria.............nr............., emis de....................la data de................, în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;

- certificatul de cazier judiciar, seria ............ nr........., emis de .................... la data de ................, în perioada de valabilitate;

- certificatul de cazier fiscal, seria............nr.........., emis de....................la data de................,în perioada de valabilitate;

- adeverinţa medicală, seria...........nr..............., emisă de...................la data de...................;

- 3 fotografii de 2/3 cm.

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului penal, că am desfăşurat activităţile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal, astfel:

Unitatea

Activitatea desfăşurată

Perioada

Nr. de luni

Funcţia

Observaţii

de la

până la

Total perioadă:

Data....................................

Semnătura...........................


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 4/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 4 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu