Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1150 din 16.11.2011

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 829 din 23 noiembrie 2011SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 27 mai 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, literele a), b ), e ), m) şi q) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare - totalitatea activităţilor de programare, implementare, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, audit, verificare şi control tehnic şi financiar, efectuare a plăţilor, certificare, recuperare a sumelor necuvenite, asigurare a funcţionării adecvate a sistemelor de management şi control, precum şi activităţi de natură financiar-contabilă şi activităţi specifice de coordonare cu privire la instrumentele de preaderare PHARE şi ISPA, la fondurile structurale şi de coeziune şi la mecanismul financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014; b)Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale - direcţie generală în cadrul Ministerului Afacerilor Europene având responsabilitatea coordonării pregătirii, dezvoltării, armonizării şi funcţionării cadrului legislativ, instituţional, procedural şi programatic pentru gestionarea instrumentelor structurale;........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ e)Direcţia asistenţă spaţiul economic european - structură din cadrul Ministerului Afacerilor Europene care îndeplineşte atribuţiile punctului naţional de contact pentru mecanismul financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014;........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ m)autoritate de certificare şi plată - structură organizatorică în cadrul Ministerului Finanţelor Publice care îndeplineşte funcţia de Fond Naţional pentru asistenţa financiară de preaderare, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.011/1999 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind înfiinţarea Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE (O.P.C.P.), semnat la Bucureşti la 16 iulie 1998, şi a Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind înfiinţarea Fondului Naţional, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.328/2000 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comunitatea Europeană privind utilizarea Fondului Naţional pentru ISPA, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2000, care este responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise Comisiei Europene, de primirea de la Comisia Europeană a fondurilor transferate României din instrumente structurale/instrumentul de asistenţă pentru preaderare şi de transferul către beneficiari/unităţi de plată de pe lângă autorităţile de management a fondurilor primite din instrumente structurale/instrumentul de asistenţă pentru preaderare, precum şi a celor alocate de la bugetul de stat, în cazul programelor operaţionale care utilizează mecanismul plăţii directe;........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... q)Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP) - instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea secretarului general al Guvernului, responsabilă cu formularea la nivel de concepţie, promovarea şi implementarea politicii în domeniul achiziţiilor publice. 2. La articolul 1, după litera q) se introduce o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins: r)Unitatea pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice (UCVAP) - structură de specialitate a Ministerului Finanţelor Publice responsabilă pentru îndeplinirea funcţiei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intră sub incidenţa legislaţiei privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii. 3. La articolul 2 alineatul (1) litera b), punctele 6 , 9 şi 15 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 6. unităţile pentru implementarea măsurilor ex-ISPA, pe perioada de implementare a proiectelor pentru care au fost constituite; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ 9. unităţile de implementare a proiectelor în cadrul Programelor PHARE; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ 15. Direcţia asistenţă spaţiul economic european; 4. La articolul 2 alineatul (1) litera b), după punctul 16 se introduc două noi puncte, punctele 17 şi 18 , cu următorul cuprins: 17. structurile din cadrul ANRMAP, responsabile cu verificarea achiziţiilor publice în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, ca parte integrantă din activităţile de verificare şi asigurare a funcţionării adecvate a sistemelor de management şi control prevăzute la art. 1 lit. a); 18. UCVAP şi compartimentele de verificare a achiziţiilor publice (CVAP) aflate în coordonarea directă a acesteia, structuri de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice care desfăşoară activităţi de verificare a derulării etapelor procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publice în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, ca parte integrantă din activităţile de verificare şi asigurare a funcţionării adecvate a sistemelor de management şi control prevăzute la art. 1 lit. a). 5. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4(1) Pentru personalul care se încadrează în una dintre structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), la stabilirea drepturilor salariale se acordă o majorare de 8 clase de salarizare suplimentare până la prima evaluare a performanţelor profesionale individuale realizată în condiţiile legii.(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul persoanelor care sunt detaşate, se mută sau se transferă între structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), de pe o funcţie pentru care au beneficiat de majorare salarială prevăzută de Legea nr. 490/2004, cu modificările şi completările ulterioare, la încadrarea în noua structură se păstrează numărul de clase suplimentare deţinute anterior ca majorare salarială, până la prima evaluare a performanţelor profesionale individuale realizată în condiţiile legii, cu condiţia obţinerii avizului prevăzut de lege.(3) Prevederile alin. (2) se aplică şi în situaţia persoanelor care se încadrează prin concurs sau examen în una dintre structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) şi care provin de la altă structură din cele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), unde au beneficiat de majorarea salarială prevăzută de Legea nr. 490/2004, cu modificările şi completările ulterioare.(4) Pentru personalul promovat în funcţia publică în condiţiile legii, precum şi pentru personalul promovat temporar în funcţii de conducere, care beneficiază de majorarea salarială, la stabilirea drepturilor salariale se păstrează numărul de clase suplimentare deţinute ca majorare salarială anterior promovării, până la prima evaluare a performanţelor profesionale individuale realizată în condiţiile legii, cu condiţia obţinerii avizului prevăzut de lege.(5) Pentru personalul pentru care se menţine avizul iniţial acordat potrivit prevederilor art. 8 alin. (3) se păstrează numărul de clase suplimentare deţinute anterior ca majorare salarială, până la prima evaluare a performanţelor profesionale individuale realizată în condiţiile legii.(6) Pentru personalul prevăzut la alin. (2)-(5), în cazul menţinerii calificativului după prima evaluare a performanţelor profesionale individuale, se păstrează numărul de clase suplimentare deţinute anterior ca majorare salarială, până la următoarea evaluare profesională realizată în condiţiile legii.(7) Verificarea şi confirmarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 2 şi avizarea structurilor şi a personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare, în vederea acordării majorării salariale, se face de către:a)Ministerul Afacerilor Europene, pentru personalul cu atribuţii de gestionare a instrumentului de preaderare PHARE, a fondurilor structurale şi de coeziune, a mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi pentru personalul din ANRMAP responsabil cu verificarea achiziţiilor publice în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale; b)Ministerul Finanţelor Publice, pentru personalul cu atribuţii de gestionare a instrumentului ex-ISPA şi pentru personalul din UCVAP/CVAP responsabil cu verificarea achiziţiilor publice în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale; c)Ministerul Afacerilor Europene şi Ministerul Finanţelor Publice, pentru personalul care are atât atribuţii de gestionare a instrumentului ex-ISPA, cât şi de gestionare a fondurilor structurale şi de coeziune, din cadrul structurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 2 şi 10; d)Ministerul Afacerilor Europene şi Ministerul Finanţelor Publice, pentru personalul încadrat în structurile prevăzute la art. 2 lit. b) pct. 16 care desfăşoară activităţi de natură juridică ce fac parte integrantă atât din gestionarea instrumentului exISPA, cât şi din gestionarea fondurilor structurale şi de coeziune; (8) Majorarea salarială se aplică de la data încadrării în funcţie, dar nu înainte de data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 260/2009, cu condiţia obţinerii avizului Ministerului Afacerilor Europene şi/sau al Ministerului Finanţelor Publice, după caz.(9) Avizul se acordă de către ministrul afacerilor europene şi/sau de către ministrul finanţelor publice, în conformitate cu prevederile alin. (7).(10) În cazul personalului şi structurilor prevăzute la alin. (7) lit. c) şi d) se emite un aviz comun al ministrului afacerilor europene şi al ministrului finanţelor publice. 6. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5(1) Instituţiile publice în cadrul cărora funcţionează structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) solicită avizul Ministerului Afacerilor Europene şi/sau al Ministerului Finanţelor Publice, conform art. 4 alin. (7), pentru structurile şi personalul care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare, pe baza următoarelor documente:a)cererea cuprinzând solicitarea de aviz, întocmită potrivit modelului stabilit în cuprinsul procedurii prevăzute la art. 6 alin. (3) şi (4); b)regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei publice; c)structura organizatorică a instituţiei publice; d)ordinul/decizia de constituire a structurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 6 şi 9 emis/emisă de către conducătorul instituţiei respective; e)ordinul/decizia de numire/de încadrare a personalului pentru care se solicită avizarea, pe posturi cu atribuţii în gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare emis/emisă de către conducătorul instituţiei respective, care va cuprinde şi lista persoanelor numite/încadrate în funcţie; f)fişele de post ale personalului pentru care se solicită avizarea, aprobate în condiţiile legii, care să cuprindă toate atribuţiile şi timpul alocat în procente pentru îndeplinirea acestora; g)statul de funcţii al structurii din care face parte personalul pentru care se solicită avizarea; h)nota de fundamentare privind necesitatea şi numărul de persoane alocate în cazul personalului din cadrul structurii prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 16, avizată de conducerea structurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 1-15, după caz, şi aprobată de conducătorul instituţiei. (2) Pentru personalul prevăzut la art. 4 alin. (7) lit. c) şi d) documentele de la alin. (1) se depun la Ministerul Finanţelor Publice. 7. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6(1) Pe baza documentaţiei depuse, Ministerul Afacerilor Europene sau Ministerul Finanţelor Publice se pronunţă in termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet, în sensul eliberării avizului sau respingerii motivate a solicitării de aviz. (2) În situaţiile în care este necesară emiterea avizului comun, Ministerul Finanţelor Publice se pronunţă conform competenţelor în termen de 10 zile lucrătoare, după care înaintează documentaţia Ministerului Afacerilor Europene, care la rândul său se pronunţă conform competenţelor în 10 zile lucrătoare.(3) Procedura internă de avizare se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor europene pentru avizele acordate de către Ministerul Afacerilor Europene şi prin ordin al ministrului finanţelor publice pentru avizele acordate de Ministerul Finanţelor Publice, emise în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(4) Procedura internă de avizare pentru personalul prevăzut la art. 4 alin. (7) lit. c) şi d) se stabileşte prin ordin comun al ministrului afacerilor europene şi al ministrului finanţelor publice, emis în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 8. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7După evaluarea activităţii/performanţelor profesionale individuale a personalului prevăzut la art. 2 alin. (1), realizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile pentru funcţiile publice sau funcţiile contractuale bugetare pe care le ocupă, numărul de clase de salarizare succesive cu care poate fi majorat salariul de bază poate fi menţinut, crescut, diminuat ori neacordat, până la următoarea evaluare, după cum urmează: a)în cazul obţinerii calificativului «foarte bine», respectiv a calificativului «corespunzător», în cazul personalului debutant, majorarea salarială va fi de 25 de clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută; b)în cazul obţinerii calificativului «bine», respectiv a calificativului «la nivelul standardului de performanţă stabilit postului», majorarea salarială va fi de 17 clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută; c)în cazul obţinerii calificativelor «satisfăcător» sau «nesatisfăcător» nu se aplică majorare salarială. 9. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8(1) Instituţiile publice al căror personal beneficiază de majorările salariale în condiţiile prezentei hotărâri au obligaţia de a comunica Ministerului Afacerilor Europene şi/sau Ministerului Finanţelor Publice, după caz, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare de personal, atribuţii, structură, organizare şi/sau funcţionare, intervenită după obţinerea avizului, împreună cu documentele constatatoare, conform prevederilor art. 5.(2) În cazul în care modificările prevăzute la alin. (1) se referă numai la revenirea pe funcţie după o perioadă de suspendare potrivit legii sau la expirarea perioadei de mutare/detaşare/promovare temporară pe alt post, nu se va emite un nou aviz, fiind aplicabil în continuare avizul anterior acordat şi numărul de clase suplimentare deţinute anterior ca majorare salarială, până la prima evaluare a performanţelor profesionale individuale realizată în condiţiile legii.(3) În toate celelalte cazuri, pe baza documentaţiei depuse potrivit alin. (1), Ministerul Afacerilor Europene şi/sau Ministerul Finanţelor Publice se pronunţă în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii acesteia în sensul menţinerii sau retragerii avizului iniţial acordat.(4) Pe perioada cuprinsă între data modificărilor prevăzute la alin. (1) şi data soluţionării cererii de către Ministerul Afacerilor Europene sau Ministerul Finanţelor Publice personalul beneficiază de majorarea salarială, pe răspunderea ordonatorului de credite, dacă modificările nu constituie încălcări ale criteriilor stabilite la art. 2. 10. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 9(1) În situaţiile în care Ministerul Afacerilor Europene sau Ministerul Finanţelor Publice constată încălcări ale criteriilor prevăzute la art. 2 alin. (1), în baza cărora a fost emis avizul iniţial, ministrul afacerilor europene sau ministrul finanţelor publice va retrage, motivat, avizul acordat.(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), ordonatorii de credite vor întreprinde demersurile legale, astfel încât sumele reprezentând majorări salariale, acordate de la data neîndeplinirii criteriilor care au stat la baza avizului Ministerului Afacerilor Europene sau Ministerului Finanţelor Publice, să fie recuperate. 11. Articolul 10 se abrogă. Articolul IICererile cuprinzând solicitări de aviz, depuse la Ministerul Finanţelor Publice sau la Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale şi verificate pentru îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare, de către Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale, pentru care nu a fost eliberat aviz sau formulată respingere motivată a solicitării de aviz anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se procesează conform prevederilor prezentei hotărâri. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul afacerilor europene, Leonard Orban Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Szakal Andras Zsolt Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, Sulfina Barbu


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1150/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1150 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu