Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 170 din  9 martie 2005

pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 215 din 14 martie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 alin. (2) din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    In intelesul prezentei hotarari, urmatorii termeni se definesc dupa cum urmeaza:
    a) gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare - totalitatea activitatilor de programare, implementare, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, audit, control tehnic si financiar, efectuare a platilor, precum si activitati specifice de coordonare, cu privire la instrumentele de preaderare PHARE si ISPA, fondurile FEOGA sectiunea Garantare, fondurile structurale si fondul de coeziune;
    b) coordonatorul national al asistentei - CNA (National Aid Coordinator - NAC) - oficial din cadrul administratiei publice centrale, responsabil cu activitatea de programare si coordonare nationala a programelor. CNA asigura o legatura stransa intre procesul general de aderare si utilizarea asistentei financiare nerambursabile acordate de Uniunea Europeana, fiind, de asemenea, responsabil cu monitorizarea si cu evaluarea programelor PHARE. CNA este sprijinit in exercitarea atributiilor sale de catre o directie de specialitate, aflata in subordinea sa;
    c) coordonatorul national al Programului ISPA - CNI (National ISPA Coordinator - NIC) - oficial din cadrul administratiei publice centrale, responsabil cu activitatea de programare, implementare si monitorizare a proiectelor. CNI asigura o legatura stransa intre procesul general de aderare si folosirea asistentei financiare nerambursabile acordate de Uniunea Europeana, fiind, de asemenea, responsabil pentru monitorizarea proiectelor ISPA. CNI este sprijinit in exercitarea atributiilor sale de catre o directie de specialitate, aflata in subordinea sa;
    d) responsabilul national cu autorizarea finantarii - RNAF (National Authorising Officer - NAO) - oficial din cadrul administratiei publice centrale care conduce Fondul National - FN. RNAF are intreaga responsabilitate a managementului financiar al fondurilor comunitare PHARE si ISPA;
    e) Fondul National - FN - entitate cu rol de trezorerie centrala din cadrul Ministerului Finantelor Publice, prin intermediul careia fondurile de preaderare ale Uniunii Europene sunt transferate catre beneficiari;
    f) autoritate de implementare pentru Programul PHARE - institutie a administratiei publice centrale sau locale, agentie guvernamentala, agentie de dezvoltare regionala sau autoritate administrativa autonoma finantata din venituri proprii, care raspunde de implementarea si monitorizarea implementarii tehnice a proiectelor PHARE;
    g) agentie de implementare pentru Programul PHARE - structura in cadrul institutiei publice a administratiei publice centrale, responsabila cu organizarea si desfasurarea licitatiilor, a contractarilor si cu efectuarea platilor, precum si cu implementarea tehnica in cazul proiectelor de sprijinire a investitiilor si, daca se prevede explicit in memorandumurile de finantare, a altor proiecte;
    h) Oficiul de Plati si Contractare PHARE - OPCP (Central Finance and Contracts Unit - CFCU) - directie din cadrul Ministerului Finantelor Publice, responsabila cu organizarea si desfasurarea licitatiilor, a contractarilor si cu efectuarea platilor in cadrul proiectelor de dezvoltare institutionala si, daca se prevede explicit in memorandumurile de finantare, a altor proiecte. Pentru aceste proiecte implementarea tehnica este realizata de un responsabil de program - RP (Senior Programme Officer - SPO);
    i) agentie de implementare pentru Programul ISPA - organism de implementare, responsabil cu organizarea si desfasurarea licitatiilor, contractarea, efectuarea platilor si implementarea tehnica si financiara a masurilor beneficiare de asistenta acordata prin ISPA;
    j) Unitate de implementare a Proiectului in cadrul Programului PHARE - structura in cadrul autoritatii de implementare, organizata la nivel de departament, directie generala, directie, serviciu sau birou, constituita prin ordin sau decizie a conducatorului autoritatii de implementare, cu regulament de organizare si functionare propriu, avand rol de coordonare a activitatilor prin care se realizeaza implementarea tehnica a proiectelor si managementul tehnic al acestora si al contractelor aferente;
    k) Unitate de implementare a Proiectului in cadrul Programului ISPA - structura in cadrul entitatii desemnate drept beneficiar final, in conformitate cu Memorandumul de finantare ISPA, constituita prin ordin sau decizie a conducatorului entitatii respective, cu regulament de organizare si functionare propriu, avand rol de implementare tehnica si indeplinire a obiectivelor din Memorandumul de finantare ISPA;
    l) autoritate de management - structura din cadrul unei institutii publice, care asigura gestionarea asistentei financiare din fondurile structurale si fondul de coeziune;
    m) organism intermediar - structura specifica din cadrul unei institutii, desemnata de catre autoritatea de management si care, prin delegare de atributii de la aceasta si/sau de la autoritatea de plata, implementeaza masurile finantate din fondurile structurale si proiectele finantate din fondul de coeziune;
    n) autoritate de plata - organismul care elaboreaza si inainteaza cererile de plata si primeste de la Comisia Europeana sumele aferente fondurilor structurale si fondului de coeziune.
    Art. 2
    Prevederile prezentei hotarari se aplica urmatoarelor categorii de personal:
    a) personalul de conducere si personalul de specialitate, constituit din functionari publici sau personal incadrat cu contract individual de munca pe durata determinata sau nedeterminata, avand atributii in procesul de gestionare a asistentei financiare nerambursabile comunitare sau care desfasoara activitati adiacente, de natura financiar-contabila sau juridica, incadrat in urmatoarele structuri:
    - directiile de specialitate din subordinea coordonatorului national al asistentei (CNA), avand responsabilitati in coordonarea asistentei comunitare;
    - directiile de specialitate din subordinea coordonatorului national al Programului ISPA (CNI), avand responsabilitati in coordonarea asistentei comunitare;
    - Fondul National de Preaderare;
    - agentiile de implementare pentru programele PHARE si ISPA;
    - Oficiul de Plati si Contractare PHARE;
    - unitatile de implementare pentru programele din cadrul autoritatilor de implementare PHARE si ISPA;
    - autoritatile de management, desemnate prin hotarare a Guvernului;
    - organismele intermediare, desemnate prin hotarare a Guvernului;
    - autoritatile de plata, desemnate prin hotarare a Guvernului;
    b) alte categorii de personal incadrat in structurile de control al gestionarii asistentei financiare nerambursabile comunitare din cadrul institutiilor publice, avand atributii in procesul de control al fondurilor comunitare.
    Art. 3
    (1) In conformitate cu prevederile art. 2 si 3 din Legea nr. 490/2004, salariile de baza ale personalului prevazut la art. 2 se majoreaza cu 75% fata de cele prevazute de lege, potrivit bugetului aprobat al fiecarei institutii publice.
    (2) Majorarea salariului de baza se realizeaza in baza avizului prealabil al Ministerului Finantelor Publice, in calitatea sa de institutie coordonatoare nationala a asistentei si coordonatoare nationala a Programului ISPA.
    Art. 4
    (1) Numarul si structura posturilor ocupate de personal care gestioneaza asistenta financiara nerambursabila comunitara vor fi cele stabilite in urma eliberarii avizelor prealabile de catre Ministerul Finantelor Publice.
    (2) Lista cuprinzand numarul si structura posturilor ocupate de personalul care gestioneaza asistenta financiara nerambursabila comunitara, aprobata prin ordin al ministrului finantelor publice, va fi publicata pentru informare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, si va fi reactualizata trimestrial sau ori de cate ori se considera necesar.
    Art. 5
    (1) Pentru a beneficia de majorarile salariale prevazute la art. 3, institutiile publice in cadrul carora functioneaza structurile mentionate la art. 2 vor solicita Ministerului Finantelor Publice avizarea structurilor si a personalului care au ca obiect de activitate gestionarea fondurilor comunitare.
    (2) Avizul se acorda de catre ministrul finantelor publice sau, prin delegare, de catre secretarul de stat avand calitatea de coordonator national al asistentei (CNA) si coordonator national al Programului ISPA (CNI).
    Art. 6
    Institutiile publice in cadrul carora functioneaza structurile prevazute la art. 2 vor solicita avizul Ministerului Finantelor Publice pe baza urmatoarelor documente:
    a) regulamentul de organizare si functionare al institutiei publice;
    b) structura organizatorica a institutiei publice;
    c) ordinul/decizia de constituire a organismelor mentionate la art. 2 lit. a), emis/emisa de catre conducatorul institutiei respective;
    d) ordinul/decizia de numire a personalului pentru care se solicita avizarea, pe posturi cu atributii in gestionarea fondurilor comunitare, emis/emisa de catre conducatorul institutiei respective, care va cuprinde si lista persoanelor numite;
    e) fisele de post ale personalului pentru care se solicita avizarea, aprobate de catre conducatorul institutiei respective si care sa cuprinda toate atributiile si timpul alocat in procente pentru indeplinirea acestora.
    Art. 7
    Fiecare ordonator principal de credite, in cadrul caruia functioneaza structuri dintre cele prevazute la art. 2, va aplica la incadrarea personalului pe functii specifice gestionarii asistentei financiare nerambursabile comunitare aceleasi criterii de incadrare general aplicabile, potrivit propriilor reguli de organizare si functionare.
    Art. 8
    Atributiile specifice domeniului gestionarii asistentei financiare nerambursabile comunitare, ale personalului pentru care se solicita avizarea, prevazute in fisa postului, trebuie sa reprezinte minimum 75% din obiectivele si atributiile de serviciu sau minimum 75% din timpul total alocat indeplinirii tuturor atributiilor de serviciu prevazute in fisa postului.
    Art. 9
    (1) Pe baza documentatiei depuse, Ministerul Finantelor Publice se pronunta in termen de 15 zile lucratoare, in sensul eliberarii avizului sau respingerii, cu observatii, a solicitarii de aviz.
    (2) Procedura interna de avizare se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, in termen de 15 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 10
    Institutiile publice al caror personal beneficiaza de cresterile salariale prevazute la art. 3 vor comunica Ministerului Finantelor Publice, in termen de 5 zile lucratoare, orice modificare de personal, structura, organizare si/sau functionare, intervenita dupa obtinerea avizului, impreuna cu documentele constatatoare, conform prevederilor art. 6.
    Art. 11
    In situatiile in care directiile de specialitate din subordinea secretarului de stat avand calitatea de coordonator national al asistentei (CNA) si coordonator national al Programului ISPA (CNI) constata incalcari ale conditiilor in baza carora a fost emis avizul, ministrul finantelor publice poate retrage sau modifica avizul acordat.
    Art. 12
    Nu fac obiectul de reglementare al prezentei hotarari a Guvernului persoanele incadrate in functii de demnitar (ministru, secretar de stat) sau in functii asimilate acestora, personalul incadrat la cabinetele demnitarilor, precum si corpul consilierilor de integrare.
    Art. 13
    In ceea ce priveste personalul din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare comunitare acordate prin Fondul European de Orientare si Garantare Agricola, sectiunea Garantare, normele metodologice de aplicare vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor publice,
                       Ionel Popescu

                       Ministrul muncii,
                       solidaritatii sociale si familiei,
                       Gheorghe BarbuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 170/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 170 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu