Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.252 din 27.03.2012

pentru aprobarea strategiei de privatizare a societăţilor comerciale filiale de distribuţie a energiei electrice „Electrica Distribuţie Transilvania Sud“ - S.A., „Electrica Distribuţie Transilvania Nord“ - S.A. şi „Electrica Distribuţie Muntenia Nord“ - S.A. prin metode specifice pieţei de capital
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 227 din 04 aprilie 2012SmartCity1


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 41 şi art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 51 alin. (1), art. 472 şi art. 51 lit. b) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, al Legii nr. 302/2011 pentru modificarea alin. (1) al art. 11 al cap. II din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, al art. 1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1(1) Se aprobă strategia de privatizare prin ofertă publică secundară iniţială de vânzare de acţiuni a societăţilor comerciale Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice „Electrica Distribuţie Transilvania Sud“ - S.A., Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice „Electrica distribuţie Transilvania Nord“ - S.A. şi Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice „Electrica Distribuţie Muntenia Nord“ - S.A., filiale ale Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A. Bucureşti.(2) Prin oferta publică secundară iniţială de vânzare de acţiuni, Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A. Bucureşti vinde, prin metode specifice pieţei de capital, câte un pachet de acţiuni administrat la fiecare dintre societăţile comerciale prevăzute la alin. (1) reprezentând 15% din capitalurile sociale ale acestor societăţi comerciale. Articolul 2Fiecare ofertă publică secundară iniţială de vânzare de acţiuni la societăţile comerciale prevăzute la art. 1 se derulează printr-un intermediar autorizat, astfel definit de Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, selectat potrivit prevederilor legale. Articolul 3(1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, în calitate de instituţie publică implicată, este mandatat să coordoneze şi să monitorizeze fiecare proces de privatizare pentru îndeplinirea strategiei de privatizare prevăzute la art. 1.(2) Pentru îndeplinirea strategiei de privatizare prevăzute la art. 1, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, va acorda mandate speciale reprezentanţilor statului în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A., Bucureşti, pentru a propune şi a aproba următoarele acţiuni:a)declanşarea proceselor de privatizare prin ofertă publică secundară iniţială de vânzare de acţiuni la societăţile comerciale prevăzute la art. 1; b)acordarea de mandate speciale reprezentanţilor Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A. Bucureşti în adunările generale ale acţionarilor societăţilor comerciale prevăzute la art. 1, pentru efectuarea de către acestea a demersurilor necesare în vederea admiterii la tranzacţionare în sisteme de tranzacţionare administrate de Societatea Comercială Bursa de Valori Bucureşti - S.A. a acţiunilor societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 şi aprobarea modificării actelor constitutive ale acestor societăţi comerciale, în vederea respectării prevederilor legislaţiei pieţei de capital; c)selectarea intermediarilor autorizaţi, prevăzuţi la art. 2, care vor intermedia ofertele publice secundare iniţiale de vânzare de acţiuni, prin licitaţie, în condiţiile legii, ţinând seama de criterii de calitate şi cost ale serviciilor. Intermediarii vor asigura realizarea serviciilor necesare punerii în aplicare a proceselor de privatizare pentru realizarea strategiei de privatizare prevăzute la art. 1 şi admiterii la tranzacţionare a acţiunilor societăţilor comerciale şi vor efectua, dar fără a se limita la:

analizele diagnostic preliminare, necesare identificării problemelor legale şi/sau economico-financiare, vor propune modalităţile de soluţionare, în scopul reglementării şi/sau implementării unor măsuri speciale menite să asigure derularea corespunzătoare a proceselor de privatizare potrivit strategiei prevăzute la art. 1 şi admiterea acţiunilor societăţilor comerciale la tranzacţionare în sisteme de tranzacţionare administrate de Societatea Comercială Bursa de Valori Bucureşti - S.A.;

evaluarea societăţilor comerciale prevăzute la art. 1, pentru a fi avută în vedere la recomandarea preţurilor acţiunilor, prevăzută la art. 5; d)întreprinderea oricăror alte demersuri prevăzute de legislaţia în vigoare necesare pentru îndeplinirea strategiei de privatizare prevăzute la art. 1, precum şi pentru îndeplinirea formalităţilor necesare admiterii acţiunilor societăţilor prevăzute la art. 1 la tranzacţionare în sisteme de tranzacţionare administrate de Societatea Comercială Bursa de Valori Bucureşti - S.A. Articolul 4(1) Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A. Bucureşti va contracta, potrivit prevederilor legale, servicii de investiţii financiare ce vor fi prestate de intermediari autorizaţi.(2) Cheltuielile pentru ducerea la îndeplinire a proceselor de privatizare în aplicarea prevederilor strategiei prevăzute la art. 1, precum şi orice alte cheltuieli necesare pentru finalizarea cu succes a acestora vor fi suportate de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A. Bucureşti.(3) Cheltuielile pentru admiterea la tranzacţionare în sisteme de tranzacţionare administrate de Societatea Comercială Bursa de Valori Bucureşti - S.A. a acţiunilor societăţilor prevăzute la art. 1 vor fi suportate de fiecare dintre societăţile comerciale emitente. Articolul 5(1) Pentru fiecare societate comercială prevăzută la art. 1, preţul de vânzare al acţiunilor existente ce fac obiectul ofertei publice secundare iniţiale de vânzare va fi cel puţin egal cu preţul de ofertă sau cu preţul de referinţă utilizabil în cadrul unui mecanism de determinare a preţului de ofertă, mecanism aprobat de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.(2) Preţul de ofertă al acţiunilor sau preţul de referinţă al acestora prevăzut la alin. (1) se aprobă de către Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ – S.A. Bucureşti, pe baza recomandărilor intermediarilor autorizaţi cu care se încheie contractele de intermediere. Articolul 6(1) În vederea implementării strategiei de privatizare prevăzută la art. 1, pentru fiecare societate comercială prevăzută la art. 1 se constituie o comisie pentru coordonarea procesului de privatizare şi o comisie de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare, formate din membri titulari şi supleanţi, şi secretariate tehnice aferente acestora.(2) Comisiile pentru coordonarea proceselor de privatizare au următoarea componenţă:a)ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri - preşedinte; b)ministrul finanţelor publice; c)un consilier de stat sau un secretar de stat din aparatul propriu de lucru al primului-ministru, numit de primul-ministru; d)şeful Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie; e)un secretar de stat numit prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri; f)directorul general al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A. Bucureşti; g)un reprezentant al Societăţii Comerciale „Fondul Proprietatea“ - S.A., în calitate de acţionar minoritar semnificativ la societăţile comerciale prevăzute la art. 1. (3) Pentru fiecare membru titular, instituţiile şi societăţile comerciale reprezentate în comisiile pentru coordonarea proceselor de privatizare vor desemna câte un membru supleant.(4) Comisiile pentru coordonarea proceselor de privatizare au următoarele atribuţii:a)coordonează activitatea comisiilor de pregătire şi monitorizare a proceselor de privatizare; b)aprobă documentele de licitaţie întocmite pentru selectarea intermediarilor autorizaţi, avizate de către comisiile de pregătire şi monitorizare a proceselor de privatizare; c)aprobă contractele de intermediere ce urmează a fi încheiate cu intermediarii autorizaţi selectaţi, care sunt supuse aprobării adunării generale a acţionarilor Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A. Bucureşti; d)analizează informările şi rapoartele primite din partea comisiilor de pregătire şi monitorizare a proceselor de privatizare cu privire la stadiul fiecărui proces în parte şi aprobă sau propun măsuri concrete de derulare a proceselor de privatizare; e)aprobă prospectele finale de ofertă publică secundară iniţială de vânzare de acţiuni anterior depunerii acestora la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare; f)avizează preţurile de ofertă ale acţiunilor sau preţurile de referinţă ale acţiunilor, pe baza recomandărilor intermediarilor, care sunt supuse aprobării Guvernului prin memorandum, în vederea mandatării reprezentanţilor statului în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A. Bucureşti; g)iau măsurile care se impun pe parcursul derulării proceselor de privatizare. (5) Din comisiile de pregătire şi monitorizare a proceselor de privatizare vor face parte reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, ai Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, precum şi ai Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A. Bucureşti. La solicitarea Societăţii Comerciale „Fondul Proprietatea“ - S.A., în cadrul acestor comisii va fi nominalizat şi un reprezentant din partea acesteia.(6) Numărul membrilor, nominalizarea acestora, drepturile şi atribuţiile membrilor comisiilor de pregătire şi monitorizare a proceselor de privatizare a societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 şi ale secretariatelor tehnice ale comisiilor prevăzute la alin. (1), precum şi drepturile membrilor comisiilor pentru coordonarea proceselor de privatizare prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, la propunerea şefului Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, respectiv a societăţilor comerciale prevăzute la alin. (5).(7) Activitatea comisiilor prevăzute la alin. (1) şi a secretariatelor tehnice aferente acestora încetează la finalizarea proceselor de privatizare potrivit strategiei prevăzute la art. 1, certificate prin confirmarea încasării sumelor reprezentând preţul acţiunilor potrivit contractelor încheiate cu intermediarii autorizaţi.PRIM-MINISTRU MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU Contrasemnează: Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, Lucian Nicolae Bode Ministrul finanţelor publice, Bogdan Alexandru Drăgoi


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 252/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 252 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 252/2012
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu