E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1718 din 30 decembrie 2008

privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 5 din 6 ianuarie 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Ministerul Sănătăţii este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Cristian Popişteanu nr. 1-3, sectorul 1, şi reprezintă autoritatea centrală în domeniul asistenţei de sănătate publică.

Art. 2. - Ministerul Sănătăţii îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) elaborează politici, strategii şi programe de acţiune în domeniul sănătăţii populaţiei, în acord cu Programul de guvernare, coordonează şi controlează implementarea politicilor, strategiilor şi programelor din domeniul sănătăţii populaţiei, la nivel naţional, regional şi local;

b) evaluează şi monitorizează starea de sănătate a populaţiei, ia măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia şi informează Guvernul referitor la indicatorii de sănătate, tendinţele de evoluţie şi despre măsurile necesare pentru îmbunătăţirea acestora;

c) reglementează modul de organizare şi funcţionare a sistemului de sănătate;

d) monitorizează, controlează şi evaluează activitatea instituţiilor sanitare şi ia măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale acordate populaţiei;

e) asigură, în colaborare cu instituţiile administraţiei publice centrale şi locale, resursele umane, materiale şi financiare necesare funcţionării instituţiilor din sistemul public de sănătate;

f) colaborează cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, cu cei ai societăţii civile şi cu mass-media în scopul educaţiei pentru sănătate a populaţiei şi adoptării unui stil de viaţă sănătos;

g) participă la limitarea efectelor apărute în urma dezastrelor, calamităţilor şi epidemiilor în domeniul său de competenţă;

h) reprezintă Guvernul României în relaţiile cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi cu alte organisme internaţionale, în domenii de interes;

i) elaborează, implementează şi coordonează programe naţionale de sănătate, în scopul realizării obiectivelor politicii de sănătate publică;

j) gestionează, prin structuri specializate, programele internaţionale de asistenţă financiară pentru susţinerea reformei în sănătate şi pentru creşterea calităţii asistenţei medicale acordate populaţiei;

k) colaborează cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi implementează proiecte şi programe.

Art. 3. - In activitatea sa, Ministerul Sănătăţii urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective generale:

a) realizarea unui sistem de sănătate modern şi performant, adaptat nevoilor populaţiei şi compatibil cu cel din statele membre ale Uniunii Europene;

b) reorganizarea sistemului de sănătate, cu descentralizare organizaţională şi decizională;

c) îmbunătăţirea permanentă a stării de sănătate a populaţiei şi accesul echitabil la servicii de sănătate pentru toate categoriile de populaţie, inclusiv pentru cea din mediul rural;

d) dezvoltarea sistemului calităţii actului medical şi a siguranţei pacientului;

e) dezvoltarea unui sistem de alocare a resurselor în sănătate bazat pe criterii de transparenţă, calitate şi evidenţe medicale;

f) diversificarea şi utilizarea de noi metode de finanţare a serviciilor spitaliceşti care să aibe ca bază performanţa şi calitatea serviciilor oferite pacienţilor;

g) dezvoltarea asigurărilor private de sănătate;

h) definirea unor noi reguli de compensare şi de stabilire a preţului la medicamente pentru asigurarea utilizării în condiţii de cost/eficienţă a resurselor publice;

i) dezvoltarea unor politici sectoriale coerente de formare, dezvoltare şi alocare a resurselor umane în sectorul sanitar;

j) dezvoltarea sistemului de sănătate publică la nivel naţional, regional şi local în vederea eficientizării supravegherii şi controlului bolilor transmisibile, netransmisibile şi a impactului factorilor de mediu asupra sănătăţii populaţiei;

k) educaţia pentru sănătate a populaţiei în scopul deprinderii comportamentelor preventive şi a îmbunătăţirii indicatorilor demografici, a creşterii calităţii vieţii şi a reducerii nevoilor de îngrijiri medicale;

l) perfecţionarea managementului sistemului informatic al sistemului de sănătate.

Art. 4. - (1) In îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 3, Ministerul Sănătăţii exercită atribuţiile prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii, după cum urmează:

1. organizează, coordonează şi controlează, după caz, activităţi de: asistenţă de sănătate publică, promovarea sănătăţii şi medicinei preventive, asistenţă medicală de urgenţă, curativă, de recuperare medicală, asistenţă medicală la domiciliu, care se acordă prin unităţile sanitare publice sau private, precum şi asistenţă de medicină legală şi de medicină sportivă;

2. asigură supravegherea şi controlul aplicării legislaţiei de către instituţiile şi organismele care au responsabilităţi în domeniul sănătăţii publice, al asigurărilor sociale de sănătate şi de către unităţile sanitare din sectorul privat de asistenţă medicală, colaborând în acest scop cu organismele profesionale din domeniul medico-sanitar din România, autorităţile publice locale şi cu alte instituţii abilitate;

3. organizează informatizarea sistemului de sănătate;

4. fundamentează necesarul de servicii medicale, precum şi resursele financiare pentru funcţionarea sistemului de sănătate;

5. stabileşte şi controlează, împreună cu instituţiile competente, folosirea energiei nucleare în scopuri medicale;

6. gestionează resursele colectate în conformitate cu prevederile art. 362 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, asigurând cu prioritate îmbunătăţirea infrastructurii sistemului sanitar şi finanţarea programelor naţionale de sănătate;

7. emite avize şi autorizaţii sanitare de funcţionare, abilitări şi acorduri scrise pentru importul deşeurilor şi reziduurilor de orice natură, precum şi al altor produse periculoase pentru sănătatea populaţiei şi mediul înconjurător, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

8. emite reglementări privind regimul substanţelor stupefiante şi toxice, precum şi autorizaţii pentru culturile de mac;

9. stabileşte şi avizează preţurile medicamentelor din ţară şi din import, cu excepţia medicamentelor care se eliberează fără prescripţie medicală;

10. aprobă tarife pentru actele pe care este abilitat să le elibereze, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

11. autorizează furnizorii de dispozitive medicale şi asigură certificarea şi inspecţia aparaturii şi echipamentelor medicale prin Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Bucureşti;

12. stabileşte, creează şi păstrează capacităţi şi rezerve de mobilizare în domeniul ocrotirii sănătăţii;

13. constituie rezerva de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide şi alte materiale specifice pentru situaţii speciale, cu implicaţii asupra sănătăţii publice, şi aprobă, prin ordin al ministrului sănătăţii, normele metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a acesteia;

14. elaborează şi organizează împreună cu Academia de Ştiinţe Medicale strategia de cercetare ştiinţifică medicală şi asigură resursele materiale şi financiare pentru buna funcţionare a acestei activităţi;

15. iniţiază, negociază şi încheie, cu împuternicirea Guvernului, documente de cooperare internaţională în domeniul ocrotirii sănătăţii şi reprezintă statul român în relaţiile cu organismele internaţionale din domeniul sănătăţii;

16. aprobă, prin ordin al ministrului sănătăţii, Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice, Normele cu privire la specialităţile medico-sanitare şi paramedicale şi atestatele de pregătire complementară pentru reţeaua de asistenţă medicală;

17. în calitate de autoritate competentă, atestă titlurile româneşti de calificare în profesiile reglementate din domeniul sănătăţii şi aplică procedurile de recunoaştere profesională a calificării lor de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi moaşă, în condiţiile legii;

18. aprobă, prin ordin al ministrului sănătăţii, metodologia privind angajarea, transferarea şi detaşarea medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor din unităţile sanitare publice;

19. stabileşte criterii pentru angajarea şi promovarea personalului din unităţile sanitare publice;

20. organizează, în condiţiile legii, concursuri şi examene pentru obţinerea specialităţii şi promovarea în grade profesionale pentru medici, medici dentişti, farmacişti, biologi, chimişti şi biochimişti şi pentru asistenţi medicali şi moaşe din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a ministerelor cu reţea sanitară proprie;

21. stabileşte anual numărul necesar de medici rezidenţi pe specialităţi pentru reţeaua de sănătate;

22. elaborează strategiile şi organizează activitatea privind formarea, pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului medico-sanitar, instruirea, evaluarea profesională şi certificarea programelor de educaţie medicală continuă; elaborează criterii pentru desfăşurarea activităţii de învăţământ integrat;

23. elaborează contractul-cadru şi metodologia de colaborare între spitale şi instituţii de învăţământ superior medical;

24. stabileşte şi aprobă cuantumul taxelor pentru organizarea şi realizarea activităţilor prevăzute la pct. 20, precum şi pentru concursurile şi examenele organizate de unităţile sanitare publice, în condiţiile legii;

25. aprobă structura organizatorică şi normele de organizare şi funcţionare ale instituţiilor publice din reţeaua proprie, în condiţiile legii;

26. emite aviz privind înfiinţarea sau desfiinţarea unităţilor sanitare private, reorganizarea, modificarea structurii, sediului, precum şi a denumirii acestora, monitorizează şi controlează activitatea în domeniul medical privat al serviciilor medicale;

27. aprobă reorganizarea, schimbarea sediului şi denumirii unităţilor sanitare publice;

28. elaborează norme pentru asigurarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale pentru unităţile sanitare;

29. elaborează normativele de personal ale instituţiilor publice din reţeaua proprie, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile legii;

30. avizează şi aprobă, după caz, proiectarea şi realizarea investiţiilor în domeniul sanitar;

31. negociază, contractează în sistem direct şi asigură plata din bugetul Ministerului Sănătăţii pentru efectuarea de studii, activităţi şi lucrări aferente programelor/subprogramelor de sănătate de către instituţii de cercetare-dezvoltare din coordonarea sa, precum şi de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar Bucureşti;

32. organizează activităţi de audit public intern pentru instituţiile publice din reţeaua proprie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

33. avizează bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa;

34. exercită drepturile şi obligaţiile statului, ca acţionar la societăţile comerciale şi companiile naţionale din portofoliul său, până la finalizarea procesului de privatizare;

35. asigură aplicarea strategiei Guvernului privind realizarea procesului de restructurare şi privatizare a societăţilor comerciale şi/sau companiilor naţionale din portofoliul său;

36. realizează controlul postprivatizare al îndeplinirii clauzelor din contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni;

37. elaborează şi promovează, cu respectarea cadrului specific, proceduri de vânzare de acţiuni, de vânzare de active şi alte proceduri ori instrucţiuni privind domeniul său de activitate;

38. elaborează elementele contractului de mandat ce se încheie cu agenţii de privatizare în vederea vânzării participaţiilor statului la societăţile comerciale şi/sau companiile naţionale din portofoliul său;

39. îndeplineşte orice alte atribuţii care decurg din dispoziţiile legale aplicabile instituţiilor publice implicate în procesul de privatizare sau în legătură cu exercitarea calităţii de acţionar al statului la societăţile şi/sau companiile naţionale aflate în portofoliul său;

40. editează publicaţii de specialitate şi de informare profesională;

41. organizează, împreună cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, licitaţii la nivel naţional şi alte proceduri de achiziţii publice pentru achiziţionarea medicamentelor şi materialelor specifice, pentru consumul în spitale şi în ambulatoriu, în vederea derulării programelor naţionale;

42. organizează licitaţii naţionale pentru achiziţia de bunuri şi servicii cu caracter medical şi nemedical, de aparatură şi instrumente medicale, precum şi lucrări de întreţinere, reparaţii şi investiţii pentru instituţiile publice din sectorul sanitar, în limita prevederilor bugetare aprobate;

43. împuterniceşte, după caz, unităţile aflate în subordinea sa pentru îndeplinirea unor activităţi, în vederea realizării obiectivelor sale.

(2) Ministerul Sănătăţii îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative în domeniul său de activitate.

Art. 5. - Pentru realizarea obiectivelor şi pentru îndeplinirea atribuţiilor sale generale şi specifice, privind conceperea şi punerea în aplicare de acţiuni intersectoriale şi de parteneriate public-privat şi central-local, Ministerul Sănătăţii colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţii publice de specialitate, cu structurile societăţii civile şi ale mediului de afaceri din ţară şi din străinătate.

Art. 6. - In vederea exercitării atribuţiilor sale, Ministerul Sănătăţii este abilitat să solicite şi să primească, în condiţiile legii, informaţii de la: autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice şi persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul său de competenţă.

Art. 7. - (1) Conducerea Ministerului Sănătăţii se exercită de către ministrul sănătăţii.

(2) Ministrul sănătăţii conduce activitatea ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi şi organizaţii, precum şi cu persoane fizice sau juridice din ţară ori din străinătate.

(3) Ministrul sănătăţii este ordonator principal de credite şi poate delega prin ordin, în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege, această calitate.

(4) In exercitarea atribuţiilor sale, ministrul sănătăţii emite ordine, instrucţiuni şi alte acte cu caracter normativ, prevăzute de lege.

(5) In îndeplinirea atribuţiilor sale, ministrul sănătăţii este ajutat de 3 secretari de stat, de un subsecretar de stat, de un secretar general şi de un secretar general adjunct.

(6) In cazul în care ministrul nu îşi poate exercita atribuţiile curente, acesta desemnează prin ordin un secretar de stat care să exercite aceste atribuţii, înştiinţându-l pe primul-ministru.

Art. 8. - Secretarii de stat şi subsecretarul de stat se subordonează ministrului sănătăţii şi îndeplinesc atribuţiile stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.

Art. 9. - Secretarul general şi secretarul general adjunct sunt înalţi funcţionari publici, sunt subordonaţi ministrului sănătăţii şi îndeplinesc atribuţiile prevăzute prin lege şi alte sarcini stabilite de acesta.

Art. 10. - (1) Pe lângă ministrul sănătăţii funcţionează, ca organe consultative, Colegiul şi, respectiv, Consiliul consultativ al ministerului.

(2) Componenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale acestora se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.

(3) Preşedintele Colegiului ministerului şi al Consiliului consultativ este ministrul sănătăţii.

(4) Colegiul ministerului şi Consiliul consultativ se întrunesc, la cererea ministrului sănătăţii, pentru dezbaterea problemelor privind activitatea ministerului.

Art. 11. - (1) In exercitarea atribuţiilor sale, ministrul sănătăţii poate constitui organisme consultative după cum urmează: comisiile de specialitate, Comisia de strategie terapeutică, Comisia naţională de transparenţă şi Comitetul naţional de vaccinologie.

(2) Componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale comisiilor consultative se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.

Art. 12. - Structura organizatorică a Ministerului Sănătăţii este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 13. - (1) In cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului sănătăţii, se pot organiza servicii, birouri, compartimente sau colective temporare, stabilindu-se numărul posturilor de conducere, în condiţiile legii, cu respectarea numărului de posturi aprobat.

(2) Numărul posturilor de conducere se stabileşte în condiţiile legii.

(3) Numărul maxim de posturi este de 273, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.

(4) In numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (3) sunt incluse şi posturile aferente cabinetelor secretarilor de stat.

(5) Ministerul Sănătăţii funcţionează pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi a regulamentului intern, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.

Art. 14. - (1) Unităţile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Structura organizatorică a instituţiilor publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.

(3) Regulamentul de organizare şi funcţionare a acestora se aprobă de ministrul sănătăţii.

(4) Statele de funcţii pentru instituţiile din subordinea Ministerului Sănătăţii se aprobă prin ordin de către ministrul sănătăţii.

Art. 15. - Pentru realizarea obiectivelor ministerului sau pentru elaborarea unor proiecte specifice, ministrul sănătăţii, prin ordin, poate numi consilieri onorifici pentru anumite domenii şi poate constitui, pe perioade determinate, consilii de experţi sau colective de lucru formate din specialişti.

Art. 16. - (1) Ministerul Sănătăţii are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme cu un consum lunar de carburant stabilit conform normelor legale în vigoare.

(2) Pentru îndeplinirea activităţilor specifice, Ministerul Sănătăţii are în dotare un parc de autoturisme, potrivit anexei nr. 3.

Art. 17. - (1) La nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti funcţionează direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, ale Ministerului Sănătăţii, în subordinea cărora funcţionează alte unităţi cu personalitate juridică, conform prevederilor legale.

(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare, structura organizatorică a direcţiilor de sănătate publică şi condiţiile specifice ocupării funcţiilor publice de conducere din direcţiile de sănătate publică se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.

Art. 18. -Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 19. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 590 din 7 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Ion Bazac

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Oprea

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

ANEXA Nr. 1)

STRUCTURA ORGANIZATORICA A MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII

Număr maxim de posturi 273, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului

1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 2

LISTA

cuprinzând unităţile cu personalitate juridică aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii

A. UNITĂŢI AFLATE IN SUBORDINEA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII

I. Unităţi finanţate integral de la bugetul de stat:

1. direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, servicii publice deconcentrate*);

2. Institutul de Sănătate Publică Bucureşti;

3. Institutul de Sănătate Publică „Prof. dr. Iuliu Moldovan" Cluj-Napoca;

4. Institutul de Sănătate Publică laşi;

5. Institutul de Sănătate Publică „Prof. dr. Leonida Georgescu" Timişoara;

6. Centrul de Sănătate Publică Târgu Mureş;

7. Centrul de Sănătate Publică Sibiu;

8. Institutul Naţional de Medicină Sportivă Bucureşti;

9. Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională „Prof. dr. OT. Nicolau" Bucureşti;

10. Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti;

11. Academia de Ştiinţe Medicale Bucureşti;

12. Agenţia Naţională de Transplant Bucureşti;

13. Oficiul Central de Stocare pentru Situaţii Speciale Bucureşti;

14. Centrul Naţional de Sănătate Mintală Bucureşti. Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1 - 14 este de 8.226, din care:

- Spitalul Tichileşti (leprozerie) - 28;

- medici rezidenţi pe post - 345.

II. Unităţi finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate:

1. Institutul Oncologic „Prof. dr. Alexandru Trestioreanu" Bucureşti;

2. Institutul Oncologic „Prof. dr. I. Chiricuţă" Cluj-Napoca;

3. Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie „Ana Asian" Bucureşti;

4. Institutul de Pneumoftiziologie „Prof. dr. Marius Nasta" Bucureşti;

5. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului „Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucureşti;

6. Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti;

7. Institutul Naţional de Endocrinologie „CI. Parhon" Bucureşti;

8. Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „Prof. dr. N. Paulescu" Bucureşti;

9. Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare Bucureşti;

10. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. dr. CC. Iliescu" Bucureşti;

11. Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardio-vasculare „Nicolae Stăncioiu" Cluj-Napoca;

12. Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. dr. Matei Balş" Bucureşti;

13. Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională O.R.L. „Prof. dr. Dorin Hociotă" Bucureşti;

14. Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara;

15. Institutul Clinic Fundeni Bucureşti;

16. Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca;

17. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş;

18. Institutul de Gastroenterologie şi Hepatologie laşi;

19. Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. dr. G. I. M. Georgescu" Iaşi;

20. Centrul de Cardiologie Craiova;

21. Centrul de Patologie Neuromusculară „Dr. Radu Horia" Vâlcele;

22. Centrul Medical Clinic de Evaluare şi Recuperare pentru Copii şi Tineri „Cristian Şerban" Buziaş;

23. Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie Dezna;

24. Spitalul de Recuperare Borşa;

25. Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix;

26. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Stei;

27. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca;

28. Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare;

29. Spitalul de Psihiatrie Zam;

30. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni-Grajduri;

31. Spitalul de Psihiatrie Gătaia;

32. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel;

33. Spitalul Clinic de Psihiatrie „Socola" Iaşi;

34. Spitalul de Cardiologie Covasna;

35. Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord;

36. Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol;

37. Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia;

38. Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Buşteni;

39. Sanatoriul de Nevroze Predeal;

40. Sanatoriul Balnear Slănic-Moldova;

41. Institutul Naţional pentru Medicină Complementară şi Alternativă Bucureşti „Prof. Dr. Florin Bratila" Bucureşti;

42. Staţia Centrală de Transport Sanitar şi Ambulanţă Aeriană Bucureşti;

43. Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii „Dr. Nicolae Robănescu" Bucureşti.

NOTĂ:

Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1 - 43, precum şi pentru unităţile sanitare publice din subordinea direcţiilor de sănătate publică este de 195.500.

Unităţile sanitare pot primi sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în condiţiile legii.

III. Unităţi finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat:

1. Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici" Bucureşti;

2. Institutul de Medicină Legală laşi;

3. Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca;

4. Institutul de Medicină Legală Timişoara;

5. Institutul de Medicină Legală Craiova;

6. Institutul de Medicină Legală Târgu Mureş;

Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1 - 6 este de 500.

IV. Unităţi finanţate integral din venituri proprii:

1. Agenţia Naţională a Medicamentului Bucureşti;

2. Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.

Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1 şi 2 este de 740.

*) In subordinea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti funcţionează unităţi cu personalitate juridică, finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi serviciile de ambulanţă, centrele de diagnostic şi tratament, centrele medicale şi ambulatoriile de specialitate.

B. UNITĂŢI AFLATE SUB AUTORITATEA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII:

1. Compania Naţională „Unifarm" - S.A. Bucureşti;

2. Societatea Comercială „Sanevit 2003" - S.A. Arad.

C. UNITĂŢI AFLATE IN COORDONAREA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII:

1. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş" Bucureşti

2. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino" Bucureşti

3. Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar Bucureşti

4. Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Bucureşti.

ANEXA Nr. 3

PARCUL AUTO

al Ministerului Sănătăţii pentru activităţile specifice

Nr. crt.

Activitatea specifică

Numărul de autoturisme

Consumul maxim de carburant pe lună (litri)

1.

Programul naţional de sănătate derulat prin Direcţia generală de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe

2

300

2.

Prevenirea, supravegherea şi controlul bolilor transmisibile şi netransmisibile

2

300

3.

Activitatea de control în sănătate publică

2

300

4.

Activitatea de coordonare a politicilor, strategiilor şi din domeniul sănătăţii populaţiei la nivel naţional

1

300


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1718/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1718 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1718/2008
Hotărârea 144 2010
privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii
Hotărârea 1562 2009
privind înfiintarea Serviciului de ambulanta Bucuresti-Ilfov al municipiului Bucuresti si al judetului Ilfov
Hotărârea 1521 2009
privind unele masuri în vederea înfiintarii Institutului Regional de Oncologie Timisoara
Hotărârea 1379 2009
privind înfiintarea Institutului Clinic de Uronefrologie si Transplant Renal Fundeni si modificarea unor acte normative
Hotărârea 1420 2009
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii
Hotărârea 760 2009
privind înfiintarea Registrului National al Donatorilor Voluntari de Celule Stern Hematopoietice
Hotărârea 731 2009
privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului Clinic de Boli Digestive si Transplant Hepatic Fundeni si modificarea unor acte normative
Hotărârea 583 2009
privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului Regional de Oncologie Iasi
Hotărârea 410 2009
privind transferul actiunilor detinute în numele statului la Societatea Comerciala „Antibiotice" - S.A. Iasi din portofoliul Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului la Ministerul Sanatatii
Hotărârea 6 2009
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu