E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 760 din 1 iulie 2009

privind înfiintarea Registrului National al Donatorilor Voluntari de Celule Stern Hematopoietice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 555 din 10 august 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 15 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Se înfiinţează Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice, denumit în continuare Registru, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătăţii, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Constantin Caracas nr. 2-8, sectorul 1.

Art. 2. - Principalele activităţi ale Registrului sunt:

a)  coordonarea şi controlul activităţii de donare de celule stem hematopoietice periferice şi centrale;

b)  crearea şi gestionarea unei baze de date informatice pe teritoriul României privind persoanele fizice care şi-au dat acceptul pentru a dona celule stem, în care să fie prevăzute datele personale, medicale şi de histocompatibilitate;

c)   interconectarea obligatorie cu organismele similare internaţionale.

Art. 3. - Ministerul Sănătăţii este autoritatea responsabilă în activitatea de donare de celule stem hematopoietice periferice şi centrale.

Art. 4. - (1) Registrul se finanţează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii.

(2) Registrul poate beneficia de donaţii şi sponsorizări, în condiţiile legii.

Art. 5. - (1) Registrul îşi desfăşoară activitatea conform principiilor transparenţei, confidenţialităţii şi anonimatului, în condiţiile legii.

(2) Registrul prelucrează datele cu caracter personal, în condiţiile legii. Datele cu caracter personal se pot transmite, respectiv dezvălui unor terţi numai în vederea atingerii scopurilor pentru care acestea au fost transmise iniţial.

Art. 6. - (1) Registrul îşi desfăşoară activitatea fără a realiza niciun fel de constrângere în vederea obţinerii de donări de celule stem hematopoietice periferice şi centrale pentru utilizare terapeutică.

(2) Registrul va lua măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

CAPITOLUL II

Organizarea şi funcţionarea Registrului Naţional al Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice

Art. 7. - Registrul are, în principal, următoarele atribuţii:

a)  înfiinţează şi gestionează baza de date informatică securizată cu donatorii voluntari de celule stem hematopoietice periferice şi centrale;

b)   realizează interconectarea structurilor Registrului în vederea stabilirii unei comunicări eficiente la nivel naţional;

c)  implementează sistemul de management al calităţii la nivelul structurilor Registrului;

d) verifică periodic standardele de lucru ale structurilor din cadrul Registrului;

e)  propune spre avizare Ministerului Sănătăţii campanii pentru promovarea donării de celule stem hematopoietice periferice şi centrale pentru utilizare terapeutică;

f)   promovează activitatea de donare de celule stem hematopoietice periferice şi centrale;

g)  implementează şi verifică respectarea standardelor de calitate şi securitate în cadrul activităţii de donare de celule stem hematopoietice periferice şi centrale, conform standardelor europene în domeniu;

h) colectează şi analizează cele mai noi date în domeniu, pentru monitorizarea riscurilor cu influenţă directă asupra calităţii activităţii de donare de celule stem hematopoietice periferice şi centrale;

i) acordă, la cerere, consultanţă ştiinţifică, asistenţă tehnică şi informaţii legate de activitatea de donare de celule stem hematopoietice periferice şi centrale instituţiilor cu activitate în domeniu;

j) propune Ministerului Sănătăţii proiecte de acte normative în vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice;

k) se interconectează cu instituţiile similare internaţionale în vederea găsirii unor donatori compatibili pentru pacienţii care nu şi-au găsit donator în România;

l) elaborează şi implementează, inclusiv prin cooperare cu instituţiile de specialitate, programe de formare şi perfecţionare profesională a personalului medico-sanitar implicat în activităţile de donare de celule stem hematopoietice periferice şi centrale;

m) colaborează cu autoritatea naţională competentă în domeniul securităţii sanitare a produselor de origine umană pentru utilizare terapeutică;

n) iniţiază, coordonează sau avizează, după caz, activităţi de cercetare în domeniu;

o) elaborează protocoale privind standardele de calitate şi securitate sanitară a donării de celule stem hematopoietice periferice şi centrale în scop terapeutic, pe care le înaintează ministrului sănătăţii pentru a fi aprobate prin ordin;

p) defineşte şi supraveghează măsurile necesare pentru trasabilitatea celulelor stem hematopoietice periferice şi centrale donate pentru utilizare terapeutică, de la donator la primitor şi invers, care sunt păstrate cel puţin 30 de ani în baza de date a Registrului;

r) prezintă trimestrial şi anual ministrului sănătăţii rapoarte privind activitatea desfăşurată;

s) exercită şi alte atribuţii în domeniu, potrivit legii.

Art. 8. - (1) Registrul este condus de un director general numit pe bază de concurs, prin ordin al ministrului sănătăţii.

(2) Directorul general este ordonator terţiar de credite şi reprezintă Registrul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.

Art. 9. - (1) Activitatea Registrului se realizează la nivel teritorial prin 3 centre de transplant de celule stem şi 8 centre de recrutare şi testare primară, organizate în subordinea acestuia, fără personalitate juridică.

(2) Directorul general al Registrului numeşte câte un coordonator al centrelor prevăzute la alin. (1) dintre persoanele salarizate ale acestora.

Art. 10. - (1) Centre de recrutare şi testare primară se organizează în Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara.

(2)  Centrele de recrutare şi testare primară ale Registrului au următoarele atribuţii:

a)    informează şi consiliază donatorii potenţiali, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;

b) obţin consimţământul informat al donatorilor potenţiali, al cărui model este aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii;

c) efectuează examenele medicale de screening;

d)  recoltează probe de la donatorul identificat şi le transmit centrului de transplant de celule stern arondat, în vederea determinării histocompatibilităţii;

e) efectuează, la solicitarea Registrului, investigaţii medicale în cazul confirmărilor de compatibilitate;

f)  trimit către un laborator de histocompatibilitate acreditat probe de la donator, în vederea confirmării histocompatibilităţii;

g) selecţionează potenţialii donatori de celule stern şi pun la dispoziţia centrului de transplant de celule stern de unde s-a declanşat căutarea toate informaţiile pe baza cărora acesta va alege donatorul potrivit;

h) transmit Registrului baza de date privind persoanele fizice care şi-au dat acceptul pentru a dona celule stern.

(3) Transmiterea probelor pentru determinarea histocompatibilităţii de la centrele de recrutare şi testare primară la centrele de transplant de celule stern se realizează cu respectarea arondării teritoriale, aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii.

Art. 11. - (1) Centrele de transplant de celule stern se organizează în Bucureşti, Timişoara şi Târgu Mureş.

(2) Centrele de transplant de celule stern au următoarele atribuţii:

a)  efectuează teste de histocompatibilitate pentru donatorii voluntari identificaţi de centrele de recrutare şi testare primară;

b) efectuează teste de histocompatibilitate pacienţilor pentru care se solicită găsirea unor donatori compatibili;

c)    formulează cererile de căutare a unui donator histocompatibil către Registru;

d) furnizează unui laborator de histocompatibilitate acreditat probe de la pacientul pentru care s-a solicitat găsirea unui donator voluntar compatibil, în vederea efectuării testelor de confirmare a histocompatibilităţii cu donatorul compatibil;

e)      transmit Registrului rezultatele testelor de histocompatibilitate efectuate pentru persoanele fizice care şi-au dat acceptul pentru a dona celule stern.

Art. 12. - (1) In cadrul Registrului funcţionează Consiliul ştiinţific, format din personalităţi recunoscute în domeniul activităţii de donare şi transplant de celule stern hematopoietice periferice şi centrale.

(2) Componenţa nominală a Consiliului ştiinţific este stabilită prin ordin al ministrului sănătăţii, la propunerea conducătorilor instituţiilor din care fac parte reprezentanţii.

(3) Directorul general al Registrului este membru de drept al Consiliului ştiinţific.

(4) Consiliul ştiinţific este condus de către un preşedinte de şedinţă, desemnat din rândul membrilor acestuia.

Art. 13. - (1) Registrul funcţionează cu un număr maxim de 40 de posturi, asigurate prin redistribuire din cadrul unităţilor subordonate Ministerului Sănătăţii, finanţate integral de la bugetul de stat.

(2) Personalul Registrului este format din personal contractual, angajat pe posturi finanţate integral de la bugetul de stat.

Art. 14. - Registrul colaborează cu următoarele instituţii:

a)  spitalele în care există centre de transplant medular şi laboratoare de histocompatibilitate care le deservesc;

b) laboratoarele de histocompatibilitate din cadrul instituţiilor aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii;

c) centrele de recrutare a donatorilor voluntari de celule stern;

d) laboratoarele din cadrul centrelor de transfuzii judeţene;

e) alte laboratoare medicale acreditate.

Art. 15. - Măsurile de inspecţie şi control privind calitatea şi securitatea sanitară a grefoanelor umane pentru utilizare terapeutică intră în atribuţiile autorităţii naţionale competente în domeniul securităţii sanitare a produselor de origine umană pentru utilizare terapeutică, conform legii.

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

Art. 16. - (1) Structura organizatorică a Registrului şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Registrului şi a structurilor din subordine se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Intreaga procedură de donare de celule stern se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 17. - Anexa nr. 2 „Lista cuprinzând unităţile cu personalitate juridică aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii", litera A „Unităţi aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii", punctul I „Unităţi finanţate integral de la bugetul de stat", la Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 15, cu următorul cuprins:

„15. Registrul Naţional al Donatorilor de Celule Stern".

2.  Nota se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-15 este de 8.204, din care:

- Spitalul Tichileşti (leprozerie) - 28;

- medici rezidenţi pe post - 345."

Art. 18. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Ion Bazac

Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor,

Dan Nica

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 760/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 760 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu