Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 862 din 28 iunie 2006

privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 590 din 7 iulie 2006In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001  privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Ministerul Sănătăţii Publice este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Cristian Popisteanu nr. 1-3, sectorul 1, şi reprezintă autoritatea centrală în domeniul asistenţei de sănătate publică.

Art. 2. - Ministerul Sănătăţii Publice îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a)  elaborează politici, strategii şi programe de acţiune în domeniul sănătăţii populaţiei, în acord cu Programul de guvernare;

b)  realizează planificarea strategică în domeniul sănătăţii populaţiei;

c)   evaluează şi monitorizează starea de sănătate a populaţiei şi ia măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia;

d)   reglementează modul de organizare şi funcţionare a sistemului de sănătate;

e)   coordonează şi controlează implementarea politicilor, strategiilor şi programelor din domeniul sănătăţii populaţiei, la nivel naţional, regional şi local;

f)   informează Guvernul României despre starea de sănătate a populaţiei şi tendinţele de evoluţie şi despre măsurile adoptate pentru îmbunătăţirea ei;

g)   monitorizează, controlează şi evaluează activitatea instituţiilor sanitare din reţeaua proprie şi ia măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale acordate populaţiei;

h) asigură, în colaborare cu instituţiile administraţiei publice centrale şi locale, resursele umane, materiale şi financiare necesare funcţionării instituţiilor din sistemul de sănătate;

i) colaborează cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, cu cei ai societăţii civile şi cu mass-media pentru educarea populaţiei în spiritul prevenirii şi combaterii îmbolnăvirilor;

j) participă la limitarea efectelor apărute în urma dezastrelor, calamităţilor şi epidemiilor;

k) reprezintă Guvernul României în relaţiile cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi cu alte organisme, în domenii de interes;

l) proiectează, implementează şi coordonează programe naţionale de sănătate, în scopul realizării obiectivelor politicii de sănătate publică;

m) gestionează, prin structuri de profil, programele internaţionale de asistenţă financiară pentru susţinerea reformei în sănătate şi pentru creşterea calităţii asistenţei medicale acordate populaţiei.

Art. 3. - In activitatea sa Ministerul Sănătăţii Publice urmăreşte cu prioritate îndeplinirea următoarelor obiective generale:

a)   realizarea unui sistem de sănătate modern şi performant din punct de vedere al practicilor medicale;

b)   îmbunătăţirea permanentă a stării de sănătate a populaţiei;

c)   creşterea accesibilităţii la serviciile de sănătate şi eliminarea discriminării în acordarea acestora;

d)   gestionarea eficientă a resurselor alocate sistemului de sănătate;

e)   formarea şi specializarea resurselor umane din sectorul sanitar;

f)   educarea populaţiei în scopul evitării îmbolnăvirilor;

g)   realizarea compatibilităţilor cu sistemele moderne de sănătate din statele membre ale Uniunii Europene.

Art. 4. - (1) In îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 3, Ministerul Sănătăţii Publice exercită atribuţiile prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi alte atribuţii, după cum urmează:

1.   organizează, coordonează şi controlează, după caz, activităţi de: asistenţă de sănătate publică, promovarea sănătăţii şi medicinei preventive, asistenţă medicală de urgenţă, curativă, de recuperare medicală, asistenţă medicală la domiciliu, care se acordă prin unităţile sanitare publice sau private, precum şi asistenţă de medicină legală şi de medicină sportivă;

2.   stabileşte principalele obiective pe termen scurt, mediu şi lung în domeniul sănătăţii populaţiei;

3.   asigură supravegherea şi controlul aplicării legislaţiei de către instituţiile şi organismele care au responsabilităţi în domeniul sănătăţii publice, al asigurărilor sociale de sănătate şi de către unităţile sanitare din sectorul privat de asistenţă medicală, colaborând în acest scop cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmaciştilor din România, Colegiul Medicilor Dentişti din România, Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, autorităţile publice locale şi cu alte instituţii abilitate;

4.  elaborează norme privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei sanitare de stat;

5.   analizează şi evaluează periodic indicatorii stării de sănătate a populaţiei şi performanţa instituţiilor sanitare din reţeaua proprie;

6.   organizează informatizarea sistemului de sănătate;

7.   fundamentează necesarul de servicii medicale, precum şi resursele financiare pentru funcţionarea sistemului de sănătate;

8.   stabileşte şi controlează, împreună cu organele competente, folosirea energiei nucleare în scopuri medicale;

9.   coordonează şi controlează activitatea de asistenţă medicală în staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice; eliberează autorizaţia de funcţionare din punct de vedere medico-balnear şi al valorificării terapeutice a factorilor sanogeni, naturali, pentru unităţile medico-balneare şi de recuperare;

10.    proiectează, implementează şi coordonează programe naţionale de sănătate, în scopul realizării obiectivelor politicii de sănătate publică;

11.  avizează sau, după caz, elaborează şi propune spre aprobare Guvernului Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, în condiţiile legii;

12.   gestionează resursele colectate în Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, asigurând cu prioritate îmbunătăţirea infrastructurii sistemului sanitar şi finanţarea programelor naţionale de sănătate;

13.   emite avize şi autorizaţii sanitare de funcţionare, abilitări şi acorduri scrise pentru importul deşeurilor şi reziduurilor de orice natură, precum şi al altor produse periculoase pentru sănătatea populaţiei şi mediul înconjurător, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

14.   emite reglementări privind regimul substanţelor stupefiante şi toxice, precum şi autorizaţii pentru culturile de mac;

15.   stabileşte şi avizează preţurile medicamentelor din ţară şi din import, cu excepţia medicamentelor care se eliberează fără prescripţie medicală;

16.   aprobă tarife pentru actele pe care este abilitat să le elibereze, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

17.   autorizează furnizorii de dispozitive medicale şi asigură certificarea şi inspecţia aparaturii şi echipamentelor medicale prin Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Bucureşti;

18.  stabileşte, creează şi păstrează capacităţi şi rezerve de mobilizare în domeniul ocrotirii sănătăţii;

19.  constituie rezerva de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide şi alte materiale specifice pentru situaţii speciale, cu implicaţii asupra sănătăţii publice, şi aprobă, prin ordin al ministrului sănătăţii publice, normele metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a acesteia;

20.   elaborează şi organizează împreună cu Academia de Ştiinţe Medicale strategia de cercetare ştiinţifică medicală şi asigură resursele materiale şi financiare pentru buna funcţionare a acestei activităţi;

21.   elaborează sau, după caz, avizează proiecte de acte normative din domeniul său de activitate, armonizate cu reglementările Uniunii Europene;

22.   iniţiază, negociază şi încheie, din împuternicirea Guvernului, documente de cooperare internaţională în domeniul ocrotirii sănătăţii şi reprezintă statul român în relaţiile cu organismele internaţionale din domeniul sănătăţii;

23.   asigură, potrivit legii, numirea, transferarea, după caz, detaşarea, promovarea, eliberarea din funcţie a personalului propriu, precum şi evidenţa acestuia;

24.   aprobă, prin ordin al ministrului sănătăţii publice, Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice, Normele cu privire la specialităţile medico-sanitare şi paramedicale şi atestatele de pregătire complementară pentru reţeaua de asistenţă medicală;

25.   aprobă, prin ordin al ministrului sănătăţii publice, metodologia privind angajarea, transferarea şi detaşarea medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor din unităţile sanitare publice;

26.   stabileşte criterii pentru angajarea şi promovarea personalului din unităţile sanitare publice;

27.   organizează, în condiţiile legii, concursuri şi examene pentru obţinerea specialităţii şi promovarea în grade profesionale pentru medici, medici dentişti, farmacişti, biologi, chimişti şi biochimişti şi pentru asistenţii medicali şi moaşe din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice şi a ministerelor cu reţea sanitară proprie;

28.   stabileşte anual numărul optim pe ţară de medici rezidenţi şi specialişti, în plan teritorial;

29.   elaborează strategiile şi organizează activitatea privind formarea, pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului medico-sanitar, instruirea, evaluarea profesională şi certificarea programelor de educaţie medicală continuă; elaborează criterii pentru desfăşurarea activităţii de învăţământ integrat;

30.   elaborează contractul-cadru şi metodologia de colaborare între spitale şi instituţii de învăţământ superior medical;

31.   stabileşte şi aprobă cuantumul taxelor pentru organizarea şi realizarea activităţilor prevăzute la pct. 26, precum şi pentru concursurile şi examenele organizate de unităţile sanitare publice, în condiţiile legii;

32.   aprobă structura organizatorică şi normele de organizare şi funcţionare a instituţiilor publice din reţeaua proprie, în condiţiile legii;

33.  avizează structura organizatorică a unităţilor sanitare din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie;

34.   emite aviz de oportunitate pentru înfiinţarea sau desfiinţarea unităţilor sanitare private, reorganizarea, modificarea structurii, sediului, precum şi a denumirii acestora;

35.  supraveghează activitatea în domeniul medical privat al serviciilor medicale pe întregul teritoriu al ţării, conform dispoziţiilor legale;

36.   iniţiază, în condiţiile prevăzute de lege, proiecte de hotărâri ale Guvernului pentru înfiinţarea sau desfiinţarea spitalelor publice;

37.   aprobă reorganizarea, schimbarea sediului şi denumirii unităţilor sanitare publice;

38.   elaborează norme pentru asigurarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale pentru unităţile sanitare;

39.  elaborează şi supune spre aprobare Guvernului, la un interval de 3 ani, Planul naţional de paturi din unităţile sanitare publice;

40.   participă la acreditarea spitalelor, în condiţiile legii;

41.   elaborează normativele de personal ale instituţiilor publice din reţeaua proprie, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice, în condiţiile legii;

42.  înfiinţează sau desfiinţează, în condiţiile legii, filiale ale institutelor din domeniul asistenţei de sănătate publică de interes naţional sau local;

43.   avizează şi aprobă, după caz, proiectarea şi realizarea investiţiilor în domeniul sanitar;

44.   avizează activităţile bazate pe libera iniţiativă în domeniul sanitar şi farmaceutic şi veghează asupra climatului de concurenţă loială;

45.   negociază, contractează în sistem direct şi asigură plata din bugetul Ministerului Sănătăţii Publice pentru efectuarea de studii, activităţi şi lucrări aferente programelor/subprogramelor de sănătate de către instituţii de cercetare-dezvoltare din coordonarea sa, precum şi de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar din coordonarea sa;

46.   îndeplineşte activităţi de audit public intern pentru instituţiile publice din reţeaua proprie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

47.   aplică măsurile legale în unităţile sanitare, în situaţiile în care se constată nerespectarea prevederilor actelor normative;

48.   elaborează norme metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli de către instituţiile sanitare publice;

49.   avizează bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa;

50.   aprobă modelul contractului de management, cu consultarea ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii, şi al contractului de administrare al instituţiilor sanitare, pe bază de indicatori de performanţă;

51.   exercită drepturile şi obligaţiile statului, ca acţionar la societăţile comerciale şi companiile naţionale din portofoliul său, până la finalizarea procesului de privatizare;

52.   asigură aplicarea strategiei Guvernului privind realizarea procesului de restructurare şi privatizare a societăţilor comerciale şi/sau companiilor naţionale din portofoliul său;

53.   realizează controlul postprivatizare al îndeplinirii clauzelor din contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni;

54.   colaborează cu Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la fundamentarea politicilor şi la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul privatizării şi restructurării;

55.   elaborează şi promovează, cu respectarea cadrului specific, proceduri de vânzare de acţiuni, de vânzare de active şi alte proceduri ori instrucţiuni privind domeniul său de activitate;

56.  elaborează elementele contractului de mandat ce se încheie cu agenţii de privatizare în vederea vânzării participaţiilor statului la societăţile comerciale şi/sau companiile naţionale din portofoliul său;

57.   îndeplineşte orice alte atribuţii care decurg din dispoziţiile legale aplicabile instituţiilor publice implicate în procesul de privatizare sau în legătură cu exercitarea calităţii de acţionar al statului la societăţile şi/sau companiile naţionale aflate în portofoliul său;

58.   editează publicaţii de specialitate şi de informare profesională;

59.   organizează, împreună cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, licitaţii la nivel naţional şi alte proceduri de achiziţii publice pentru achiziţionarea medicamentelor şi materialelor specifice, pentru consumul în spitale şi în ambulatoriu, în vederea derulării programelor naţionale;

60.   organizează licitaţii naţionale pentru achiziţia de bunuri şi servicii cu caracter medical şi nemedical, de aparatură şi instrumente medicale, precum şi lucrări de întreţinere, reparaţii şi investiţii pentru instituţiile publice din sectorul sanitar, în limita prevederilor bugetare aprobate;

61.   împuterniceşte, după caz, unităţile aflate în subordinea sa pentru îndeplinirea unor activităţi, în vederea realizării obiectivelor sale.

(2) Ministerul Sănătăţii Publice îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative în domeniul său de activitate.

Art. 5. - Pentru realizarea obiectivelor şi pentru îndeplinirea atribuţiilor sale generale şi specifice, privind conceperea şi punerea în aplicare de acţiuni intersectoriale şi de parteneriate public-privat şi central-local, Ministerul Sănătăţii Publice colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţii publice de specialitate, cu structurile societăţii civile şi ale mediului de afaceri, din ţară şi din străinătate.

Art. 6. - In vederea exercitării atribuţiilor sale, Ministerul Sănătăţii Publice este abilitat să solicite şi să primească, în condiţiile legii, informaţii de la: autorităţile administraţiei publice, instituţiile publice şi persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul său de competenţă.

Art. 7. - (1) Conducerea Ministerului Sănătăţii Publice se exercită de către ministrul sănătăţii publice.

(2)  Ministrul sănătăţii publice conduce întreaga activitate a ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi şi organizaţii, precum şi cu persoane fizice sau juridice din ţară ori din străinătate.

(3)  Ministrul sănătăţii publice este ordonator principal de credite şi poate delega prin ordin, în limitele şi condiţiile prevăzute de lege, această calitate.

(4)   In exercitarea atribuţiilor sale, ministrul sănătăţii publice emite ordine, instrucţiuni şi alte acte cu caracter normativ, prevăzute de lege.

(5)   In îndeplinirea atribuţiilor sale, ministrul sănătăţii publice este ajutat de 3 secretari de stat, un secretar general şi de un secretar general adjunct.

(6)   In cazul în care ministrul nu îşi poate exercita atribuţiile curente,  acesta desemnează prin ordin  un secretar de stat care exercită aceste atribuţii, înştiinţându-l pe primul-ministru.

Art. 8. - (1) Secretarii de stat se subordonează ministrului sănătăţii publice şi îndeplinesc atribuţiile şi sarcinile stabilite de acesta.

(2) Secretarii de stat coordonează proiectele stabilite de către ministru şi exercită şi alte atribuţii delegate prin ordin al ministrului sănătăţii publice.

Art. 9. - Secretarul general şi secretarul general adjunct sunt înalţi funcţionari publici, sunt subordonaţi ministrului sănătăţii publice şi îndeplinesc atribuţiile prevăzute prin lege şi alte sarcini stabilite de acesta.

Art. 10. - (1) Pe lângă ministrul sănătăţii publice funcţionează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului.

(2)   Componenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice.

(3)   Preşedintele Colegiului ministerului este ministrul sănătăţii publice.

(4)   Colegiul ministerului se întruneşte, la cererea ministrului sănătăţii publice, pentru dezbaterea problemelor privind activitatea ministerului.

Art. 11. - (1) In exercitarea atribuţiilor sale, ministrul sănătăţii publice poate constitui comisii consultative după cum urmează: comisiile de specialitate, Comisia de strategie terapeutică şi Comisia naţională de transparenţă.

(2) Componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare a comisiilor consultative se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii publice.

Art. 12. - Structura organizatorică a Ministerului Sănătăţii Publice este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 13. - (1) In cadrul structurii organizatorice prevăzute în anexa nr. 1, prin ordin al ministrului sănătăţii publice, se pot organiza servicii, birouri, compartimente sau colective temporare, stabilindu-se numărul posturilor de conducere, în condiţiile legii.

(2)   Numărul maxim de posturi este de 225, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.

(3)  In numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (2) sunt incluse si posturile aferente cabinetelor secretarilor de stat.

(4)   Ministerul Sănătăţii Publice funcţionează pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi a regulamentului intern, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice.

Art. 14. - (1) Unităţile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii Publice sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Structura organizatorică a instituţiilor publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii Publice se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice.

(3)   Criteriile de constituire a structurilor organizatorice pentru unităţile publice subordonate, precum şi atribuţiile şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale acestora se aprobă de ministrul sănătăţii publice.

(4)   Statele de funcţii pentru instituţiile din subordinea Ministerului Sănătăţii Publice se aprobă de către ministrul sănătăţii publice.

Art. 15. - Pentru realizarea obiectivelor ministerului sau pentru elaborarea unor proiecte specifice, ministrul sănătăţii publice, prin ordin, poate numi consilieri onorifici pentru anumite domenii şi poate constitui, pe perioade determinate, consilii de experţi sau colective de lucru formate din specialişti.

Art. 16. - (1) Ministerul Sănătăţii Publice are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme cu un consum lunar de carburant stabilit conform normelor legale în vigoare.

(2) Pentru îndeplinirea activităţilor specifice, Ministerul Sănătăţii Publice are în dotare un parc de autoturisme, potrivit anexei nr. 3.

Art. 17. - (1) La nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti funcţionează autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, ale Ministerului Sănătăţii Publice, în subordinea cărora funcţionează alte unităţi cu personalitate juridică, conform prevederilor legale.

(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare, structura organizatorică a autorităţilor de sănătate publică şi condiţiile specifice ocupării funcţiilor publice de conducere din autorităţile de sănătate publică se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice.

Art. 18. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 19. - Ordinele, instrucţiunile şi alte asemenea acte cu caracter normativ, emise de ministrul sănătăţii anterior datei intrării în vigoare a noilor reglementări cuprinse în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, îşi menţin aplicabilitatea până la data aprobării prin ordin al ministrului sănătăţii publice a restructurării actualelor direcţii de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi a organizării şi funcţionării Inspecţiei Sanitare de Stat.

Art. 20. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 25 martie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXA Nr. 1

STRUCTURA   ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Sănătăţii Publice

*) Funcţionează la nivel de direcţie.

**) Funcţionează la nivel de direcţie generală.

ANEXA Nr. 2

LISTA

cuprinzând unităţile cu personalitate juridică aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii Publice

A. Unităţi aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii Publice

I. Unităţi finanţate integral de la bugetul de stat:

1.  Autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, servicii publice deconcentrate*)

2.  Institutul de Sănătate Publică Bucureşti

3.    Institutul de Sănătate Publică „Prof. dr. Iuliu Moldovan" Cluj-Napoca

4.  Institutul de Sănătate Publică laşi

5.   Institutul de Sănătate Publică „Prof. dr. Leonida Georgescu" Timişoara

6.  Centrul de Sănătate Publică Târgu Mureş

7.  Centrul de Sănătate Publică Sibiu

8.  Institutul Naţional de Medicină Sportivă Bucureşti

9.   Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională „Prof. dr. C.T. Nicolau" Bucureşti

10.   Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti

11.  Academia de Ştiinţe Medicale Bucureşti

12.  Agenţia Naţională de Transplant Bucureşti

13.   Oficiul Central de Stocare pentru Situaţii Speciale Bucureşti.

Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-13 este de 8.250, din care:

-  Spitalul Tichileşti (leprozerie) - 28;

-   medici rezidenţi pe post, în specialitatea epidemio­logie şi medicină de laborator - 345.

II. Unităţi finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate:

1.   Institutul Oncologic „Prof. dr. Alexandru Trestioreanu" Bucureşti

2.  Institutul Oncologic „Prof. dr. I. Chiricuţă" Cluj-Napoca

3.   Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie „Ana Aslan" Bucureşti

4.  Institutul de Pneumoftiziologie „Prof. dr. Marius Nasta" Bucureşti

5.  Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului „Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucureşti

6.   Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti

7.   Institutul de Endocrinologie „CI. Parhon" Bucureşti

8.   Institutul de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „Prof. dr. N. Paulescu" Bucureşti

9.   Institutul de Boli Cerebrovasculare „Prof. dr. Vlad Voiculescu" Bucureşti

10.  Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. dr. CC. Iliescu" Bucureşti

11.   Institutul Inimii „Prof. dr. Nicolae Stăncioiu" Cluj-Napoca

12.   Institutul de Boli Infecţioase „Prof. dr. Matei Balş" Bucureşti

13.   Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională O.R.L. „Prof. dr. Dorin Hociotă" Bucureşti

14.  Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara

15.  Institutul Clinic Fundeni Bucureşti

16.  Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca

17.  Institutul de Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş

18.   Institutul de Gastroenterologie şi Hepatologie laşi

19.  Centrul de Cardiologie laşi

20.  Centrul de Cardiologie Craiova

21.   Centrul de Patologie Neuromusculară „Dr. Radu Horia" Vâlcele

22.   Centrul Medical Clinic de Evaluare şi Recuperare pentru Copii şi Adolescenţi „Cristian Şerban" Buziaş

23.   Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie Dezna

24.  Spitalul de Recuperare Borşa

25.   Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix

26.   Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Siguranţă Stei

27.   Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca

28.  Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare

29.  Spitalul de Psihiatrie Zam

30.   Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni-Grajduri

31.  Spitalul de Psihiatrie Gătaia

32.   Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel

33.  Spitalul Clinic de Psihiatrie „Socola" Iaşi

34.  Spitalul de Cardiologie Covasna

35.   Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie-Nord

36.  Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol

37.  Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia

38.  Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Buşteni

39.  Sanatoriul de Nevroze Predeal

40.  Sanatoriul Balnear Slănic Moldova

41.   Centrul Naţional de Acupunctura şi Homeopatie Bucureşti

42.   Staţia Centrală de Transport Sanitar şi Ambulanţă Aeriană Bucureşti.

NOTĂ:

Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1 -42, precum şi pentru unităţile sanitare publice din subordinea autorităţilor de sănătate publică este de 185.932.

Unităţile sanitare pot primi sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în condiţiile legii.

III. Unităţi finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat:

1.  Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici" Bucureşti

2.  Institutul de Medicină Legală laşi

3.  Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca

4.  Institutul de Medicină Legală Timişoara

5.  Institutul de Medicină Legală Craiova

6.  Institutul de Medicină Legală Târgu Mureş.

Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1 -6 este de 500.

*) In subordinea autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti funcţionează unităţi cu personalitate juridică, finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi serviciile de ambulanţă, centrele de diagnostic şi tratament, centrele medicale şi ambulatoriile de specialitate.

IV. Unităţi finanţate integral din venituri proprii:

1.  Agenţia Naţională a Medicamentului Bucureşti

2.  Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.

Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1 şi 2 este de 740.

B. Unităţi aflate sub autoritatea Ministerului Sănătăţii Publice

1.  Compania Naţională „Unifarm" - S.A. Bucureşti

2.   Societatea Comercială „Sanevit 2003" - S.A. Arad.

C. Unităţi aflate în coordonarea Ministerului Sănătăţii Publice

1.    Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş" Bucureşti

2.   Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino" Bucureşti

3.  Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar Bucureşti

4.  Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Bucureşti.

ANEXA Nr. 3

PARCUL   AUTO

al Ministerului Sănătăţii Publice pentru activităţile specifice

Nr. crt.

Activitatea specifică

Numărul de autoturisme

Consumul

maxim de

carburant

pe lună (litri)

1.

Programul naţional de sănătate derulat prin Agenţia Naţională pentru Programe de Sănătate

2

300

2.

Prevenirea, supravegherea si controlul bolilor transmisibile si netransmisibile

2

300

3.

Activitatea de inspecţie sanitară de stat:

-  farmaceutică

-  dispozitive medicale

controlul calităţii serviciilor de asistenţă medicală

-  de sănătate publică

2

300

4.

Activitatea de coordonare a politicilor şi strategiilor, programelor din domeniul sănătăţii populaţiei la nivel naţional, regional si local

1

300

 


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 862/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 862 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu