Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 356 din 26 martie 2008

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 258 din 2 aprilie 2008In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 590 din 7 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  La articolul 7, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) In cazul în care ministrul nu îşi poate exercita atribuţiile curente, acesta desemnează prin ordin un secretar de stat sau, după caz, pe subsecretarul de stat care să exercite aceste atribuţii, înştiinţându-l pe primul-ministru."

2.  La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul maxim de posturi este de 273, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."

3.   După articolul 14 se introduc patru noi articole, articolele 141-144, cu următorul cuprins:

„Art. 141. - Se înfiinţează Centrul Naţional de Sănătate Mintală, ca unitate cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Sănătăţii Publice, cu sediul în municipiul Bucureşti, prin reorganizarea Centrului Naţional de Sănătate Mintală aflat în structura Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar.

Art. 142. - Centrul Naţional de Sănătate Mintală are, în principal, următoarele atribuţii:

a)  stabileşte priorităţile în domeniul dezvoltării politicilor de sănătate mintală şi asigură consultanţă şi asistenţă tehnică în domeniul politicilor de sănătate mintală;

b)   stabileşte priorităţile în implementarea programelor specifice în dezvoltarea serviciilor de sănătate mintală şi coordonează acordarea consultanţei şi asistenţei tehnice în dezvoltarea serviciilor de sănătate mintală;

c)  asigură consultanţă şi asistenţă tehnică în formarea personalului care lucrează în reţeaua naţională de sănătate mintală;

d)  organizează elaborarea şi diseminarea ghidurilor de practică în domeniul sănătăţii mintale, precum şi dezvoltarea de competenţe în organizarea şi conducerea serviciilor de sănătate mintală;

e) asigură colectarea, prelucrarea şi interpretarea de date în domeniul sănătăţii mintale;

f) monitorizează şi evaluează serviciile de sănătate mintală;

g) realizează şi întreţine Registrul naţional de psihiatrie;

h) asigură dezvoltarea aplicaţiilor informatice în sectorul propriu de activitate;

i) iniţiază şi elaborează programe şi campanii IEC (informare, educare, comunicare) în domeniul sănătăţii mintale;

j) asigură cadrul desfăşurării activităţilor comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii Publice pentru rezolvarea aspectelor legate de sănătatea mintală;

k) urmăreşte implementarea sistemului de protecţie a informaţiilor clasificate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, corespunzător domeniilor sale de activitate;

l) utilizează cu eficienţă resursele umane şi materiale în vederea realizării obiectivelor stabilite pentru fiecare etapă.

Art. 143. - (1) Personalul Centrului Naţional de Sănătate Mintală aflat în structura Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar se preia de unitatea nou-înfiinţată.

(2) Personalul încadrat la Centrul Naţional de Sănătate Mintală este personal contractual, iar salarizarea se face potrivit anexelor la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Personalul de specialitate medico-sanitar se salarizează potrivit anexei nr. 1 la respectiva ordonanţă de urgenţă.

Art. 144. - (1) Funcţiile de conducere, numărul de posturi, structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice.

(2) Statul de funcţii se aprobă de ministrul sănătăţii publice."

4. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. -In termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, se vor modifica prevederile Ordinului ministrului sănătăţii publice, al ministrului educaţiei şi cercetării şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 841/4.844/309/2006 pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, statutului, structurii organizatorice, statului de funcţii şi a structurii de personal ale Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 8 august 2006, cu modificările ulterioare.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 590 din 7 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXA Nr. 11) (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 862/2006)

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII PUBLICE

Număr maxim de posturi 273, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului

1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 862/2006)

LISTA

cuprinzând unităţile cu personalitate juridică aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii Publice

A. UNITĂŢI AFLATE ÎN SUBORDINEA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII PUBLICE

I. Unităţi finanţate integral de la bugetul de stat:

1.  Autorităţile ele sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, servicii publice deconcentrate*)

2.  Institutul de Sănătate Publică Bucureşti

3.  Institutul de Sănătate Publică „Prof. dr. Iuliu Moldovan" Cluj-Napoca

4.  Institutul de Sănătate Publică laşi

5.    Institutul de Sănătate Publică „Prof. dr. Leonida Georgescu" Timişoara

6.  Centrul de Sănătate Publică Târgu Mureş

7.  Centrul de Sănătate Publică Sibiu

8.  Institutul Naţional de Medicină Sportivă Bucureşti

9.   Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională „Prof. dr. C.T. Nicolau" Bucureşti

10.   Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti

11. Academia de Ştiinţe Medicale Bucureşti

12. Agenţia Naţională de Transplant Bucureşti

13.   Oficiul Central de Stocare pentru Situaţii Speciale Bucureşti

14.  Centrul Naţional de Sănătate Mintală Bucureşti. Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-14 este de 8.226, din care:

- Spitalul Tichileşti (leprozerie) - 28;

- medici rezidenţi pe post în specialitatea epidemiologie şi medicină de laborator - 345.

II. Unităţi finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate:

1.  Institutul Oncologic „Prof. dr. Alexandru Trestioreanu" Bucureşti

2.  Institutul Oncologic „Prof. dr. I. Chiricuţă" Cluj-Napoca

3.  Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie „Ana Aslan" Bucureşti

4.  Institutul de Pneumoftiziologie „Prof. dr. Marius Nasta" Bucureşti

5.  Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului „Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucureşti

6.  Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti

7.  Institutul Naţional de Endocrinologie „C.I. Parhon" Bucureşti

8.  Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „Prof. dr. N. Paulescu" Bucureşti

9.  Institutul de Neurologie şi Boli Neurovasculare Bucureşti

10. Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. dr. C.C. Iliescu" Bucureşti

11. Institutul Inimii „Prof. dr. Nicolae Stăncioiu" Cluj-Napoca

12. Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. dr. Matei Balş" Bucureşti

13. Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională O.R.L. „Prof. dr. Dorin Hociotă" Bucureşti

14. Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara

15. Institutul Clinic Fundeni Bucureşti

16. Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca

17. Institutul de Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş

18. Institutul de Gastroenterologie şi Hepatologie Iaşi

19. Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. dr. G. I. M. Georgescu" Iaşi

20. Centrul de Cardiologie Craiova

21. Centrul de Patologie Neuromusculară „Dr. Radu Horia" Vâlcele

22. Centrul Medical Clinic de Evaluare şi Recuperare pentru Copii şi Tineri „Cristian Şerban" Buziaş

23. Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie Dezna

24. Spitalul de Recuperare Borşa

25. Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix

26. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Stei

27. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca

28. Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare

29. Spitalul de Psihiatrie Zam

30. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni-Grajduri

31. Spitalul de Psihiatrie Gătaia

32. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel

33. Spitalul Clinic de Psihiatrie „Socola" Iaşi

34. Spitalul de Cardiologie Covasna

35. Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord

36. Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol

37. Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia

38. Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Buşteni

39. Sanatoriul de Nevroze Predeal

40. Sanatoriul Balnear Slănic-Moldova

41. Institutul Naţional pentru Medicină Complementară şi Alternativă Bucureşti

42. Staţia Centrală de Transport Sanitar şi Ambulanţă Aeriană Bucureşti

43. Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii „Dr. Nicolae Robănescu" Bucureşti.

NOTĂ:

Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-43, precum şi pentru unităţile sanitare publice din subordinea autorităţilor de sănătate publică este de 185.932.

Unităţile sanitare pot primi sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în condiţiile legii.

III.  Unităţi finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat:

1.   Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici" Bucureşti

2.  Institutul de Medicină Legală laşi

3.  Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca

4.  Institutul de Medicină Legală Timişoara

5.  Institutul de Medicină Legală Craiova

6.  Institutul de Medicină Legală Târgu Mureş.

Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-6 este de 500.

IV.  Unităţi finanţate integral din venituri proprii:

1. Agenţia Naţională a Medicamentului Bucureşti

2.  Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.

Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1 şi 2 este de 740.

B.  UNITĂŢI AFLATE SUB AUTORITATEA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII PUBLICE

1.  Compania Naţională „Unifarm" - S.A. Bucureşti

2.  Societatea Comercială „Sanevit 2003" - S.A. Arad.

C.  UNITĂŢI AFLATE ÎN COORDONAREA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII PUBLICE

1.  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş" Bucureşti

2.    Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imuriologie „Cantacuzino" Bucureşti

3.  Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar Bucureşti'

4.  Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Bucureşti.

*) In subordinea autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti funcţionează unităţi cu personalitate juridică, finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi serviciile de ambulanţă, centrele de diagnostic şi tratament, centrele medicale şi ambulatoriile de specialitate.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 356/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 356 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Sunteți interesat să obțineți profituri din tranzacțiile de opțiuni binare și investiții în criptocurrency, dar nu ați făcut acest lucru din cauza comercianților falsi de aici? Nu vă faceți griji, pentru că un comerciant real și autentic, cu cunoștințe vaste despre tranzacțiile binare, este aici pentru a vă ajuta să vă realizați visurile de a-l face imens de la tranzacționare. Trimiteți imediat un e-mail la tradezonewithelizabethcarlin@gmail.com și permiteți-i să vă schimbe viața în bine.
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu