E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1602 din 18 decembrie 2002

pentru aprobarea Statutului Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 49 din 29 ianuarie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 11 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din Romania in societate bancara pe actiuni, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2002*) pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din Romania in societate bancara pe actiuni,

    *) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2002 a fost aprobata cu modificari prin Legea nr. 589/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 828 din 18 noiembrie 2002.

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Statutul Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 888/1996 pentru aprobarea Statutului Casei de Economii si Consemnatiuni, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 255 din 22 octombrie 1996, cu modificarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,
                         Mugur Isarescu

    ANEXA 1

                            STATUTUL
    Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul si durata Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A.

    Art. 1
    (1) Denumirea societatii este Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., prescurtat C.E.C. - S.A.
    (2) In toate documentele oficiale emise de Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. vor fi mentionate:
    a) denumirea - Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. sau C.E.C. - S.A.;
    b) capitalul social;
    c) sediul central;
    d) codul unic de inregistrare;
    e) numarul si data inmatricularii in registrul bancar.
    Art. 2
    C.E.C. - S.A. este persoana juridica romana de drept privat, organizata ca societate pe actiuni, cu actionar unic statul roman. C.E.C. - S.A. isi desfasoara activitatea in conformitate cu:
    a) Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din Romania in societate bancara pe actiuni, republicata, cu modificarile ulterioare;
    b) Legea bancara nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare;
    d) prezentul statut;
    e) reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei.
    Art. 3
    (1) Sediul central al C.E.C. - S.A. este in Romania, municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sectorul 3. C.E.C. - S.A. isi va putea schimba sediul cu aprobarea actionarului unic, la propunerea consiliului de administratie.
    (2) C.E.C. - S.A. poate infiinta sucursale si agentii proprii, fara personalitate juridica, in tara si in strainatate, cu respectarea prevederilor legale si ale prezentului statut.
    Art. 4
    Durata de functionare a C.E.C. - S.A. este nelimitata.

    CAP. 2
    Capitalul social al Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A.

    Art. 5
    (1) Capitalul social al C.E.C. - S.A. este de 1.497 miliarde lei, impartit in 1.497.000 de actiuni, cu o valoare nominala de 1.000.000 lei/actiune; acestea apartin in totalitate statului roman.
    (2) Modificarea capitalului social se face potrivit legii.
    Art. 6
    Actiunile emise de C.E.C. - S.A. au o valoare egala si sunt indivizibile. C.E.C. - S.A. recunoaste un singur proprietar al acestor actiuni - statul roman, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice.
    Art. 7
    (1) Calitatea de actionar unic da dreptul statului, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice, de a beneficia de toate drepturile si de a executa toate obligatiile stipulate de legislatia in materie in vigoare.
    (2) Actiunile sunt purtatoare de dividende, care se distribuie actionarului in conditiile legii.
    (3) Patrimoniul C.E.C. - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii ale actionarului unic. Creditorii actionarului unic pot pretinde numai partea din profit cuvenita acestuia.

    CAP. 3
    Obiectul de activitate al Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A.

    Art. 8
    (1) C.E.C. - S.A. functioneaza ca banca si desfasoara, in principal, urmatoarele activitati:
    a) atragerea, pastrarea si fructificarea economiilor banesti in lei si in valuta ale persoanelor fizice, disponibilitatilor banesti in lei si in valuta ale persoanelor juridice, efectuarea de plati, schimb valutar;
    b) primirea de sume spre consemnare;
    c) acordarea de credite in lei si in valuta si asumarea de angajamente in numele persoanelor fizice (inclusiv persoanelor fizice autorizate);
    d) acordarea de credite in lei si in valuta persoanelor juridice care intrunesc cumulativ conditiile de numar de personal si cifra de afaceri stabilite, potrivit legii, pentru intreprinderile mici si mijlocii si asumarea de angajamente in numele acestora;
    e) acordarea de credite in lei si in valuta administratiei publice centrale si locale si asumarea de angajamente in numele acesteia.
    (2) C.E.C. - S.A. poate desfasura activitatile permise bancilor, in conformitate cu prevederile Legii bancare nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, cu autorizarea prealabila a Bancii Nationale a Romaniei.

    CAP. 4
    Conducerea si administrarea Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A.

    Art. 9
    (1) Statul, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice, este unicul actionar al C.E.C. - S.A.
    (2) In aceasta calitate Ministerul Finantelor Publice are urmatoarele atributii:
    a) aproba strategia C.E.C. - S.A. si programul anual de activitate;
    b) aproba completarea obiectului de activitate al C.E.C. - S.A., cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (2);
    c) aproba situatia financiara, programul de investitii, bilantul contabil anual (dupa primirea raportului membrilor consiliului de administratie, raportului cenzorilor si raportului auditorului financiar), repartizarea profitului;
    d) descarca de gestiune membrii consiliului de administratie;
    e) numeste membrii consiliului de administratie, cu exceptia presedintelui si a vicepresedintilor, membrii si membrii supleanti ai comisiei de cenzori;
    f) aproba nivelul remuneratiei presedintelui si vicepresedintilor, precum si nivelul indemnizatiei membrilor comisiei de cenzori;
    g) aproba modificarea nivelului capitalului social al C.E.C. - S.A.;
    h) aproba participarea C.E.C. - S.A. la capitalul social al unor societati comerciale si/sau financiare (infiintarea de asemenea societati, aport la constituire, cumparare de actiuni);
    i) propune dizolvarea, divizarea, fuziunea cu alte banci sau lichidarea;
    j) aproba mutarea sediului central al societatii;
    k) aproba fondul de participare la profit si sumele ce revin presedintelui, vicepresedintilor si celorlalti membri ai consiliului de administratie din acest fond.
    Art. 10
    (1) C.E.C. - S.A. este condusa de un consiliu de administratie format din 11 membri, numiti pentru un mandat de 4 ani. Conducerea executiva a C.E.C. - S.A. este asigurata de un presedinte si 3 vicepresedinti numiti de primul-ministru. Presedintele si vicepresedintii C.E.C. - S.A. fac parte de drept din consiliul de administratie. Ceilalti 7 membri ai consiliului de administratie sunt numiti de ministrul finantelor publice. Membrii consiliului de administratie trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de legislatia bancara si in exercitarea mandatului incheie contracte de administrare cu reprezentantul actionarului unic, Ministerul Finantelor Publice.
    (2) Numirea poate fi reinnoita la expirarea mandatului.
    (3) Presedintele C.E.C. - S.A. indeplineste functia de presedinte al consiliului de administratie.
    (4) Calitatea de membru al consiliului de administratie inceteaza prin expirarea mandatului, deces, demisie, incompatibilitate legala, motive medicale sau revocare.
    (5) Revocarea membrilor consiliului de administratie se poate face numai de catre cei care i-au numit, pe motiv de nerealizari manageriale sau de condamnare penala.
    (6) In cazul in care, indiferent din ce motive, ramane un loc vacant in consiliul de administratie, primul-ministru, respectiv ministrul finantelor publice, va numi un nou membru pentru perioada ramasa.
    Art. 11
    (1) Membrii consiliului de administratie, inainte de preluarea functiei, urmeaza sa depuna o garantie, precum si semnatura lor la registrul comertului, conform legislatiei in vigoare.
    (2) Garantia nu poate fi mai mica decat dublul indemnizatiei lunare cuvenite membrilor Consiliului de administratie al C.E.C. - S.A. Garantia nu va putea fi restituita decat dupa ce Ministerul Finantelor Publice a aprobat situatia financiara a ultimului exercitiu financiar in care administratorul a indeplinit aceasta functie si i s-a dat descarcare de gestiune.
    Art. 12
    (1) Pentru activitatea depusa si participarea la dezbaterea si luarea deciziilor in exercitarea atributiilor ce revin consiliului de administratie, cei 7 membri ai consiliului de administratie, numiti de ministrul finantelor publice, primesc o indemnizatie lunara reprezentand 20% din salariul de baza lunar al presedintelui.
    (2) Membrii consiliului de administratie beneficiaza de o cota din fondul de participare la profitul C.E.C. - S.A. pentru perioada de mandat exercitata, cu aprobarea Ministerului Finantelor Publice.
    Art. 13
    (1) Consiliul de administratie se reuneste cel putin o data pe luna sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui acestuia, sedintele urmand a avea loc la sediul C.E.C. - S.A. sau la un alt sediu stabilit de presedinte. Sedintele consiliului de administratie sunt prezidate de presedinte sau, in lipsa acestuia, de un vicepresedinte al C.E.C. - S.A. desemnat de presedinte.
    (2) Pentru desfasurarea sedintelor este necesara prezenta majoritatii absolute a membrilor consiliului de administratie. Hotararile consiliului de administratie se adopta cu majoritatea calificata de voturi de trei patrimi din numarul membrilor consiliului de administratie prezenti.
    (3) La sedintele consiliului de administratie iau parte si cenzorii, iar daca problemele ce urmeaza a fi discutate o impun, pot fi invitati directori executivi sau alti specialisti ai C.E.C. - S.A., precum si conducatorul sindicatului.
    Art. 14
    Consiliul de administratie are urmatoarele atributii principale:
    a) desemneaza unul sau 2 administratori care sa asigure conducerea activitatii zilnice in situatia in care cel putin 3 dintre conducatori sau toti cei 4 conducatori, aprobati de Banca Nationala a Romaniei, sunt in imposibilitate de a-si exercita mandatul, pana la incetarea situatiei ce a determinat imposibilitatea exercitarii mandatului sau pana la numirea noilor conducatori si aprobarea acestora de catre Banca Nationala a Romaniei;
    b) propune modificarea statutului C.E.C. - S.A. si o inainteaza Ministerului Finantelor Publice spre a fi supusa aprobarii Guvernului;
    c) supune aprobarii Ministerului Finantelor Publice completarea obiectului de activitate, conform art. 8 alin. (2);
    d) analizeaza bilantul contabil, contul de profit si pierdere si intocmeste raportul asupra acestora, pe care, impreuna cu raportul cenzorilor, il prezinta spre aprobare Ministerului Finantelor Publice;
    e) dezbate si supune aprobarii Ministerului Finantelor Publice strategia C.E.C. - S.A., bugetul de venituri si cheltuieli, programul de activitate si programul de investitii pentru exercitiul financiar urmator;
    f) dezbate si aproba structura organizatorica a Centralei C.E.C. - S.A. si a unitatilor subordonate, sistemul de salarizare, regulamentul de organizare si functionare, regulamentul de ordine interioara si programul de restructurare;
    g) dezbate si aproba normele metodologice de reglementare a domeniilor de activitate in care sunt cuprinse principiile generale, regulile si procedurile de baza ale domeniilor respective;
    h) aproba incheierea de acte juridice prin care banca sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul C.E.C. - S.A., putand delega aceasta competenta comitetului de directie. Delegarea va prevedea expres atributiile si limitele delegarii;
    i) aproba infiintarea ori desfiintarea de sedii secundare ale C.E.C. - S.A.;
    j) aproba nivelul ratelor dobanzilor, comisioanelor si spezelor bancare, practicate de C.E.C. - S.A.;
    k) hotaraste asupra politicii de atragere, pastrare si fructificare a economiilor banesti in lei si in valuta ale persoanelor fizice si a disponibilitatilor banesti in lei si in valuta ale persoanelor juridice;
    l) hotaraste cu privire la politica de plasamente a C.E.C. - S.A., stabileste limitele globale de expunere fata de societatile bancare, societatile de asigurare-reasigurare si fata de fondurile de garantare a creditelor;
    m) aproba persoanele imputernicite sa tranzactioneze pe piata interbancara in contul C.E.C. - S.A. si in contul clientilor, precum si limita maxima de pozitie deschisa pe fiecare arbitrajist si pe total trezorerie;
    n) hotaraste in legatura cu politica de acordare a creditelor si aproba competentele de acordare a creditelor pe diferitele niveluri de structuri organizatorice;
    o) supune aprobarii Ministerului Finantelor Publice si Bancii Nationale a Romaniei modificarea nivelului capitalului social al C.E.C. - S.A.;
    p) autorizeaza ocuparea de catre membrii comitetului de directie si de catre directorii executivi a functiilor de reprezentanti in adunarile generale ale actionarilor sau de administratori in alte societati comerciale;
    q) supune aprobarii Ministerului Finantelor Publice fondul de participare la profit si sumele ce revin presedintelui, vicepresedintilor si celorlalti membri ai consiliului de administratie;
    r) stabileste competente, atributii si raspunderi ce revin comitetului de directie, altele decat cele prevazute in prezentul statut;
    s) aproba afilierea C.E.C. - S.A. la organisme financiare internationale, precum si acordurile de colaborare cu aceste institutii;
    t) propune spre aprobare actionarului unic participarea C.E.C. - S.A. la capitalul social al altor societati comerciale, in conditiile legii;
    u) poate delega competente comitetului de directie, pentru operatiuni expres determinate prin hotararea de delegare;
    v) decide in orice alte probleme, conform legislatiei in vigoare.
    Art. 15
    (1) Sedintele Consiliului de administratie al C.E.C. - S.A. se desfasoara pe baza ordinii de zi stabilite, iar in urma deliberarilor deciziile luate, numarul de voturi obtinut si opiniile separate vor fi inscrise in procesul-verbal al sedintei.
    (2) Procesul-verbal va fi inscris in registrul sedintelor consiliului de administratie si va fi semnat de administratori si secretarul sedintei.
    (3) Pentru deciziile luate in sedintele la care administratorul nu a asistat, el ramane raspunzator daca, in termen de o luna de cand a luat cunostinta de procesul-verbal, nu a facut impotrivirea in registrul proceselor-verbale si nu a incunostintat despre aceasta in scris pe cenzori.
    (4) Consiliul de administratie emite dupa fiecare sedinta documentul numit "Hotarare a Consiliului de administratie al C.E.C. - S.A.", cu semnaturile membrilor prezenti si a secretarului consiliului de administratie.
    Art. 16
    Hotararile consiliului de administratie si ale comitetului de directie sunt acte de dispozitie. In exercitarea atributiilor sale presedintele C.E.C. - S.A. emite, potrivit legii, ordine si alte acte de dispozitie.
    Art. 17
    C.E.C. - S.A. nu acorda credite pentru nici unul dintre membrii consiliului de administratie si nu garanteaza imprumuturi pe care acestia le-ar contracta cu alta institutie de credit.
    Art. 18
    Membrii Consiliului de administratie al C.E.C. - S.A. nu pot ocupa posturi de salariati, administratori sau cenzori in alte societati bancare.
    Art. 19
    Directorii executivi din Centrala C.E.C. - S.A. si din unitatile teritoriale nu pot conduce alte societati bancare, comerciale sau agricole, nu pot participa in alte societati de acest fel in calitate de administratori si cenzori, in afara de cazurile cand exercita aceste functii cu autorizarea consiliului de administratie, in conditiile legii.
    Art. 20
    C.E.C. - S.A. poate fi angajata patrimonial prin semnatura a cel putin doi conducatori sau a cel putin doua persoane imputernicite de catre acestia, in conformitate cu reglementarile proprii si ale Bancii Nationale a Romaniei.
    Art. 21
    (1) Consiliul de administratie poate delega o parte din competentele sale comitetului de directie, format din presedinte si vicepresedinti.
    (2) Presedintele consiliului de administratie, in calitatea sa de presedinte al C.E.C. - S.A., este si presedintele comitetului de directie.
    (3) Comitetul de directie se intruneste cel putin o data pe saptamana sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a inlocuitorului acestuia.
    (4) La sedintele comitetului de directie pot fi invitati directorii executivi, directorii de sucursale sau alti specialisti ai C.E.C. - S.A.
    Art. 22
    (1) Principalele atributii ale comitetului de directie sunt:
    a) stabileste formele si instrumentele de atragere si pastrare a economiilor banesti in lei si in valuta ale persoanelor fizice si a disponibilitatilor banesti in lei si in valuta ale persoanelor juridice, care vor fi supuse aprobarii consiliului de administratie;
    b) asigura integritatea patrimoniului, prezinta consiliului de administratie informari privind activitatea si situatia patrimoniala a C.E.C. - S.A. si face propuneri de operatiuni a caror aprobare este de competenta consiliului de administratie;
    c) elaboreaza strategia si programul de activitate al C.E.C. - S.A., pe care le supune adoptarii consiliului de administratie in vederea inaintarii la Ministerul Finantelor Publice pentru aprobare;
    d) intocmeste raportul anual cu privire la activitatea C.E.C. - S.A., proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programului de investitii, pe care le prezinta consiliului de administratie in vederea inaintarii la Ministerul Finantelor Publice pentru aprobare;
    e) aproba planurile de castiguri pentru instrumentele de economisire;
    f) hotaraste cu privire la politica de resurse umane a C.E.C. - S.A.;
    g) aproba organizarea pregatirii si perfectionarii profesionale a salariatilor proprii;
    h) supune aprobarii consiliului de administratie sistemul de salarizare;
    i) aproba fondurile de premiere si repartizarea acestora;
    j) aproba sumele ce revin din fondul de participare la profit salariatilor din evidenta Centralei C.E.C. - S.A., precum si fondurile pe sucursale;
    k) aproba sponsorizari, donatii si mecenat, in conditiile legii;
    l) aproba stabilirea de relatii de corespondent cu alte banci si avizeaza plafoanele de lucru cu acestea;
    m) aproba formarea unor comitete si comisii de lucru, stabilind structura si limitele de competenta ale acestora;
    n) supune aprobarii consiliului de administratie structura organizatorica a Centralei si a unitatilor subordonate, regulamentul de organizare si functionare si regulamentul de ordine interioara ale C.E.C. - S.A.;
    o) propune spre aprobare, potrivit competentelor, consiliului de administratie infiintarea/desfiintarea de sucursale, agentii proprii, precum si modificarile in situatia acestora, achizitionarea, instrainarea, inchirierea, schimbarea sau constituirea in garantie a bunurilor aflate in patrimoniul C.E.C. - S.A.;
    p) propune spre aprobare consiliului de administratie normele metodologice pe domenii de activitate, precum si modificarea si completarea acestora;
    q) poate delega presedintelui sau vicepresedintilor competente pentru desfasurarea anumitor operatiuni, potrivit legii;
    r) rezolva orice alte probleme stabilite de consiliul de administratie si indeplineste hotararile luate de acesta.
    (2) In comitetul de directie votul nu poate fi dat prin delegatie.
    (3) Dezbaterile sedintelor comitetului de directie se consemneaza in procese-verbale inscrise in registrul special, care se prezinta consiliului de administratie.
    (4) Comitetul de directie emite dupa fiecare sedinta documentul numit "Hotarare a Comitetului de directie al C.E.C. - S.A.". Hotararile comitetului de directie se adopta cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor. In situatii paritare votul presedintelui este decisiv.
    (5) Hotararile comitetului de directie se comunica in scris directorilor executivi ai directiilor interesate si/sau celor ce urmeaza sa le indeplineasca.
    Art. 23
    Atributiile si competentele vicepresedintilor se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare sau de catre presedintele Consiliului de administratie al C.E.C. - S.A.
    Art. 24
    (1) Conducerea executiva si coordonarea activitatii zilnice a C.E.C. - S.A. sunt asigurate de presedinte si cei 3 vicepresedinti.
    (2) Presedintele C.E.C. - S.A., care este si presedintele consiliului de administratie si al comitetului de directie, are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) conduce sedintele consiliului de administratie si ale comitetului de directie;
    b) negociaza si semneaza, in numele actionarului unic, contractul colectiv de munca;
    c) incheie, modifica si desface contractul de munca al salariatilor din Centrala C.E.C. - S.A. si al conducatorilor sucursalelor;
    d) imputerniceste pe reprezentantii C.E.C. - S.A. in relatiile cu tertii;
    e) aplica sanctiuni disciplinare si emite decizii de imputare, in conditiile legii;
    f) indeplineste orice alte atributii date in competenta sa de catre consiliul de administratie si de comitetul de directie.
    Art. 25
    (1) Supravegherea gestiunii Consiliului de administratie al C.E.C. - S.A. se realizeaza de comisia de cenzori, formata din 3 membri si tot atatia supleanti, care se numesc de ministrul finantelor publice pentru o perioada de 3 ani, cu drept de prelungire a mandatului pe alte perioade de cate 3 ani.
    (2) Cenzorii trebuie sa isi exercite personal mandatul.
    (3) Pot fi cenzori ai C.E.C. - S.A. numai persoanele fizice care au calitatea de auditor si/sau expert contabil, in conditiile legii, si au experienta de cel putin 5 ani in domeniul financiar-bancar, precum si societatile de expertiza contabila autorizate sa desfasoare aceasta activitate pe teritoriul Romaniei.
    (4) Cenzorii sunt obligati sa depuna o garantie, inainte de intrarea in activitate, egala cu a treia parte din garantia ceruta pentru administratori.
    Art. 26
    Nu pot fi cenzori, iar daca au fost alesi decad din mandatul lor:
    a) rudele sau afinii pana la al patrulea grad, inclusiv sotii administratorilor;
    b) persoanele care primesc sub orice forma, pentru alte functii decat aceea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la C.E.C. - S.A.;
    c) persoanele carora le este interzisa exercitarea functiei de cenzor de legislatia in vigoare;
    d) persoanele care in ultimii 5 ani au fost inlocuite ca urmare a unor masuri de remediere luate de o banca, din dispozitia Bancii Nationale a Romaniei, in calitate de autoritate de supraveghere prudentiala bancara, in cazul constatarii de catre aceasta a indisciplinei bancare.
    Art. 27
    (1) In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare ori renuntare la mandat a unui cenzor, supleantul cel mai in varsta il inlocuieste.
    (2) Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cei ramasi numesc alte persoane in locurile vacante, pana la numirea noilor cenzori de catre Ministerul Finantelor Publice.
    Art. 28
    (1) Cenzorii sunt obligati sa supravegheze gestiunea C.E.C. - S.A., sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit si pierdere sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt corect tinute si daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului contabil.
    (2) Despre toate acestea, precum si asupra propunerilor pe care le vor considera necesare in ceea ce priveste bilantul contabil si repartizarea profitului cenzorii vor intocmi un raport pe care il vor prezenta Ministerului Finantelor Publice. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere se va face de catre Ministerul Finantelor Publice numai pe baza raportului intocmit de comisia de cenzori.
    (3) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
    a) sa faca lunar inspectii inopinate ale casei si sa verifice existenta titlurilor ori valorilor ce sunt proprietatea C.E.C. - S.A. sau au fost primite in gaj, cautiune ori depozit;
    b) sa ia parte la sedintele consiliului de administratie, putand cere sa se treaca pe ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;
    c) sa constate depunerea garantiei de catre administratori;
    d) sa vegheze ca dispozitiile legale si statutul sa fie respectate de administratori si lichidatori.
    (4) Cenzorii vor aduce la cunostinta consiliului de administratie neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si statutare pe care le constata.
    Art. 29
    (1) Cenzorii au drept de control asupra operatiunilor C.E.C. - S.A., putand verifica la sediul central, la sucursale si agentii orice acte, documente si registre.
    (2) Cenzorii iau parte la sedintele consiliului de administratie fara drept de vot.
    (3) Este interzis cenzorilor sa comunice administratorilor in particular sau tertilor, in alte conditii decat cele reglementate legal, date referitoare la operatiunile C.E.C. - S.A., constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor.
    Art. 30
    Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile lor, precum si constatarile facute in exercitarea mandatului lor.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 31
    (1) Sumele depuse de persoanele fizice la C.E.C. - S.A. cu orice titlu, precum si dobanzile si castigurile cuvenite pentru acestea sunt garantate de stat, iar dreptul de creanta asupra acestora este imprescriptibil.
    (2) Titularii instrumentelor de economisire pot solicita in scris C.E.C. - S.A. introducerea de dispozitii testamentare prin care sa indice persoanele carora sa li se elibereze, dupa deces, sumele dispuse prin acestea.
    (3) Depunerile pentru care nu s-a solicitat introducerea de dispozitii testamentare se elibereaza de catre C.E.C. - S.A. mostenitorilor legali si testamentari.
    (4) Depunerile populatiei la C.E.C. - S.A. au caracter voluntar si se primesc cu respectarea stricta a principiului liberului consimtamant al depunatorilor.
    (5) Depunatori C.E.C. - S.A. (titulari ai instrumentelor de economisire) pot fi persoane fizice, rezidente sau/si nerezidente.
    (6) Depunerile se primesc in sume nelimitate, in lei sau in valuta, pe numele persoanei care le-a efectuat, pe numele altei persoane sau la purtator, conform reglementarilor C.E.C. - S.A.
    (7) Depunerile populatiei la C.E.C. - S.A. pe instrumente de economisire pot imbraca atat forma materializata (librete de economii, obligatiuni, certificate de economii, de depunere si altele similare), cat si dematerializata (conturi curente, conturi de depozit si altele similare).
    Art. 32
    Este interzisa depunerea pe instrumente de economisire ale populatiei a mijloacelor banesti apartinand persoanelor juridice. In cazul incalcarii acestei prevederi, pentru sumele depuse nu se acorda dobanzi sau castiguri, dupa caz.
    Art. 33
    (1) Operatiunile efectuate de C.E.C. - S.A., numele depunatorilor si ale titularilor depunerilor, sumele depuse si orice alte date in legatura cu operatiunile efectuate pe numele acestora sunt confidentiale.
    (2) Date informative privind operatiunile titularilor de conturi, cu conditia indicarii elementelor strict necesare identificarii acestora, se dau pe baza de cerere scrisa:
    a) titularilor;
    b) persoanelor indicate prin clauzele de imputernicire, pentru operatiunile efectuate de acestea;
    c) depunatorilor, numai pentru sumele depuse de acestia pe numele altor titulari;
    d) persoanelor imputernicite prin procura sau printr-o alta forma de imputernicire legala, in limitele stabilite prin imputernicirea data de titular;
    e) curatorilor, pentru titularii pusi sub curatela;
    f) tutorilor, pentru titularii pusi sub interdictie;
    g) parintilor si tutorilor, pentru depunerile apartinand titularilor minori;
    h) persoanelor indicate in dispozitia testamentara, mostenitorilor legali sau testamentari, pe baza atestarii acestei calitati de catre organele competente, numai pentru soldul existent la data decesului titularului si pentru operatiunile ulterioare;
    i) oricaror autoritati publice, in conditiile legii.
    Art. 34
    (1) Masurile de indisponibilizare si de executare a sumelor depuse se vor lua in conditiile legii.
    (2) Deblocarea sumelor indisponibilizate se poate face numai de organul care a dispus blocarea acestora sau de catre instantele judecatoresti pe baza de hotarari executorii.
    Art. 35
    Contractele de credit C.E.C. - S.A. sunt titluri executorii.
    Art. 36
    C.E.C. - S.A. poate efectua tranzactii cu imobile, necesare desfasurarii activitatii sale si pentru folosinta salariatilor sai, precum si tranzactii cu bunuri mobile si imobile in executarea creantelor, in conditiile legii.
    Art. 37
    C.E.C. - S.A. va putea infiinta, cu aprobarea consiliului de administratie, in conditiile legii, o structura distincta pentru formare profesionala, ale carei organizare si functionare vor fi reglementate distinct prin acte interne.
    Art. 38
    C.E.C. - S.A. poate edita publicatii necesare activitatii proprii.
    Art. 39
    Sucursalele si agentiile proprii isi desfasoara activitatea pe baza Regulamentului de organizare si functionare al Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., aprobat de consiliul de administratie, a normelor metodologice si a celorlalte acte interne date in aplicarea acestora.
    Art. 40
    Directorii sucursalelor reprezinta C.E.C. - S.A. in fata autoritatilor publice, precum si in relatiile cu persoane juridice si fizice, in legatura cu activitatea unitatilor pe care le conduc, in limitele competentelor atribuite prin regulamentul de organizare si functionare sau prin ordin ori mandat al presedintelui.
    Art. 41
    C.E.C. - S.A. are marca proprie, inregistrata si protejata, potrivit legii.
    Art. 42
    (1) Personalul C.E.C. - S.A. nu are dreptul de a folosi sau a dezvalui, nici in timpul activitatii, nici dupa incetarea acesteia, fapte sau date care, devenite publice, ar dauna intereselor ori prestigiului C.E.C. - S.A. sau vreunui client al acesteia.
    (2) Prevederile de mai sus se aplica si persoanelor care obtin informatii de natura celor aratate din rapoarte ori alte documente ale C.E.C. - S.A.
    (3) Orice membru al Consiliului de administratie al C.E.C. - S.A., precum si toate persoanele care participa la activitatea acesteia sunt obligate sa pastreze secretul profesional.
    (4) Prevederile alin. (3) se aplica si persoanelor care obtin, din activitatea de control si supraveghere sau din rapoarte ori documente ale C.E.C. - S.A., informatii privind activitatea acesteia.
    Art. 43
    Prezentul statut se completeaza cu dispozitiile legale in materie si poate fi modificat sau completat in conditiile legii.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1602/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1602 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu