Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1186 din 27 noiembrie 2001

pentru aprobarea Procedurilor privind achizitiile publice de produse si servicii care implica apararea nationala, ordinea publica, siguranta si securitatea nationala si a listei aferente acestora

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 815 din 18 decembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 7 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Procedurile privind achizitiile publice de produse si servicii care implica apararea nationala, ordinea publica, siguranta si securitatea nationala, prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba Lista cuprinzand produsele si serviciile care implica apararea nationala, ordinea publica, siguranta si securitatea nationala, prevazuta in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Procedurile de achizitie aflate in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se vor finaliza conform reglementarilor aplicabile la data declansarii acestora.
    Art. 4
    Anexele nr. 1 si nr. 2*) fac parte integranta din prezenta hotarare.
------------
    *) Anexa nr. 2 se comunica persoanelor juridice interesate.

    Art. 5
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 689/1996 pentru aprobarea Regulamentului privind achizitiile publice de bunuri si de servicii care implica apararea tarii, ordinea publica si siguranta nationala si a Regulamentului privind procedurile de valorificare a bunurilor care implica apararea tarii, ordinea publica si siguranta nationala, nepublicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul apararii nationale,
                         Ioan Mircea Pascu

                         Ministru de interne,
                         Ioan Rus

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

    ANEXA 1

                             PROCEDURILE
privind achizitiile publice de produse si servicii care implica apararea nationala, ordinea publica, siguranta si securitatea nationala

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) In conformitate cu prevederile art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, denumita in continuare ordonanta, prezentele proceduri asigura cadrul unitar pentru organizarea si desfasurarea activitatilor in vederea atribuirii contractului de achizitie publica de produse si servicii care implica apararea nationala, ordinea publica, siguranta si securitatea nationala, precum si o mai mare flexibilitate in luarea deciziei de catre autoritatea contractanta atunci cand stabileste cerintele si criteriile pe baza carora se stabileste oferta castigatoare.
    (2) Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica de produse si servicii care implica apararea nationala, ordinea publica, siguranta si securitatea nationala sunt cele enuntate la art. 2 lit. a), b), d) si e) din ordonanta.
    Art. 2
    In sensul prezentelor proceduri, prin autoritate contractanta din domeniul apararii nationale, ordinii publice, sigurantei si securitatii nationale, denumita in continuare autoritate contractanta, se intelege institutia publica sau structura din compunerea acesteia care are stabilite, prin acte normative, atributii specifice acestor domenii si in care se exercita calitatea de ordonator principal, secundar sau tertiar de credite bugetare, iar prin reglementari interne, competente in domeniul achizitiilor.
    Art. 3
    Produsele si serviciile a caror achizitie face obiectul prezentelor proceduri sunt prevazute in anexa nr. 2.

    CAP. 2
    Programul anual al achizitiilor publice.
    Estimarea valorii contractului

    Art. 4
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili programul anual al achizitiilor publice pentru produsele si serviciile ce fac obiectul prezentelor proceduri.
    (2) Programul anual cuprinde totalitatea contractelor de furnizare si de servicii pe care autoritatea contractanta intentioneaza sa le atribuie in decursul anului bugetar urmator.
    (3) Programul anual al achizitiilor publice de produse si servicii se va actualiza in termen de 30 de zile de la aprobarea bugetului.
    Art. 5
    O autoritate contractanta in domeniul produselor si serviciilor ce fac obiectul prezentelor proceduri are obligatia de a estima valoarea contractului de achizitie publica, in concordanta cu prevederile art. 8 din Hotararea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice si/sau cu prevederile reglementarilor interne specifice, si de a o compara cu echivalentul in lei al pragului valoric prevazut la art. 13 din ordonanta atunci cand selecteaza procedura care urmeaza sa fie aplicata pentru atribuirea contractului respectiv.

    CAP. 3
    Selectarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica

    Art. 6
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a atribui contractul de achizitie publica pentru produsele si serviciile care implica apararea tarii, ordinea publica, siguranta si securitatea nationala prin aplicarea uneia dintre urmatoarele proceduri:
    a) licitatia restransa pentru contractele de achizitie publica a caror valoare estimata, fara T.V.A., este egala sau mai mare decat echivalentul in lei a 100.000 euro, care se desfasoara in doua etape distincte prin care numai candidatii selectati in prima etapa de catre autoritatea contractanta sunt invitati sa depuna oferte;
    b) negocierea competitiva, prin care autoritatea contractanta se consulta si negociaza clauzele contractuale, exclusiv pretul, cu mai multi furnizori sau prestatori (2 - 3 candidati selectati, dintre care cel putin unul prezinta o oferta corespunzatoare);
    c) negocierea cu o singura sursa, prin care autoritatea contractanta se consulta si negociaza pretul si clauzele contractuale cu un singur furnizor sau prestator;
    d) cererea de oferte pentru contracte ale caror valori estimate, fara T.V.A., sunt mai mici decat echivalentul in lei a 100.000 euro, prin care autoritatea contractanta solicita oferte de pret de la minimum 5 furnizori sau prestatori si primeste cel putin doua oferte corespunzatoare;
    e) cumpararea directa pe baza de document contabil justificativ, in cazul in care autoritatea contractanta achizitioneaza produse sau servicii, individual determinate sau de gen, a caror valoare, fara T.V.A., cumulata pe parcursul unui an, nu depaseste echivalentul in lei a 1.500 euro.
    (2) Stabilirea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica se face de catre ordonatorul principal, secundar sau tertiar de credite bugetare la nivelul caruia se executa achizitia, in baza unei note de fundamentare intocmite de structura cu atributii in domeniul achizitiilor, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
    Art. 7
    Poate fi exclus dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica, respectiv nu este eligibil, orice ofertant/candidat care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
    a) este in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt administrate de un judecator-sindic sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
    b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile prevazute la lit. a);
    c) nu si-a indeplinit obligatiile de plata exigibile a impozitelor si taxelor catre stat, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat;
    d) furnizeaza informatii false in documentele prezentate;
    e) a comis o grava greseala in materie profesionala sau nu si-a indeplinit obligatiile asumate printr-un alt contract de achizitie publica, in masura in care autoritatea contractanta poate aduce ca dovada mijloace probante in acest sens;
    f) nu detine si nu prezinta la cererea autoritatii contractante documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din Romania sau din tara in care este stabilit, dupa caz;
    g) nu detine si nu prezinta documentele cerute de autoritatea contractanta, prin care dovedeste capacitatea tehnica, economico-financiara si a sistemului de asigurare a calitatii;
    h) nu permite verificarea de catre autoritatea contractanta a capacitatilor sale de productie, de cercetare-dezvoltare, de realizare de studii si a sistemului de management al calitatii prin entitati/organisme notificate de aceasta: Organismul Militar de Certificare, Acreditare si Supraveghere, comisii de certificare, acreditare si supraveghere etc.;
    i) este ofertant/candidat strain care nu are sediul in Romania si nu detine o certificare sau o acreditare acordata de un organism national ori international, recunoscut de o tara membra NATO, daca in documentele procedurii de achizitie nu se prevede in mod expres altfel;
    j) nu a fost certificat pe linie de securitate de catre entitatea specializata a autoritatii contractante din domeniul apararii nationale, ordinii publice, sigurantei si securitatii nationale;
    k) nu permite efectuarea inspectiilor de securitate si accesul in locurile si in spatiile protejate.
    Art. 8
    (1) In cazul in care la procedura de atribuire a unui contract participa si ofertanti/candidati straini, iar documentatia pe baza careia se realizeaza produsele si serviciile are caracter secret, este necesar ca intre Guvernul Romaniei si guvernul tarii de origine a ofertantului/candidatului sa fie incheiat un acord-cadru de confidentialitate pe linia schimbului de informatii intre parti.
    (2) In situatia in care nu este indeplinita conditia prevazuta la alin. (1), intre autoritatea contractanta si ofertant/candidat se va incheia un acord de confidentialitate pentru contractul care face obiectul procedurii de atribuire si care va reglementa schimbul de informatii cu caracter secret, precum si modul de protejare a acestora.

    CAP. 4
    Intocmirea si continutul documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei

    Art. 9
    Autoritatea contractanta are obligatia de a asigura intocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei, fie prin personalul specializat de care dispune, fie prin angajarea de consultanti, cu respectarea prevederilor legale.
    Art. 10
    (1) Documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei trebuie sa cuprinda datele prevazute la art. 17 din Hotararea Guvernului nr. 461/2001, cu exceptia procedurilor de achizitie prin negociere cu o singura sursa si prin cumparare directa, in cazul carora autoritatea contractanta poate dispune simplificarea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei.
    (2) Documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei va preciza criteriul pe baza caruia se atribuie contractul de achizitie publica, respectiv:
    a) oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic; sau
    b) pretul cel mai scazut.

    CAP. 5
    Constituirea comisiei de evaluare

    Art. 11
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia sa constituie, o data cu initierea aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, o comisie de evaluare.
    (2) Componenta comisiei de evaluare va fi aprobata prin decizie a ordonatorului principal, secundar sau tertiar de credite bugetare si este formata din cel putin 5 membri cu pregatire profesionala si experienta in domeniul achizitiilor, astfel:
    a) presedinte - reprezentant al autoritatii contractante organizatoare;
    b) membri:
       - specialisti ai autoritatii contractante, ai beneficiarilor produselor si alti specialisti, dupa caz;
       - consilier juridic;
    c) secretarul comisiei, de la autoritatea contractanta.
    (3) Atributiile comisiei de evaluare sunt urmatoarele:
    a) analizeaza continutul documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei sub aspectul respectarii prevederilor legale de elaborare si, dupa caz, sub aspectul conditiilor tehnice;
    b) verifica respectarea de catre ofertant a regulilor de depunere si de prezentare a ofertei, referitoare la: eligibilitatea, inregistrarea, capacitatea economico-financiara si tehnica, sistemul de asigurare a calitatii, asigurarea caracterului confidential al informatiilor;
    c) stabileste care sunt completarile si clarificarile necesare cu privire la documentele de calificare sau la oferta;
    d) califica/exclude ofertantii care indeplinesc/nu indeplinesc conditiile prevazute la lit. b);
    e) evalueaza ofertele ofertantilor calificati; intai se evalueaza propunerea tehnica si apoi propunerea financiara;
    f) respinge ofertele necorespunzatoare;
    g) stabileste oferta castigatoare.
    (4) Comisia de evaluare isi desfasoara activitatea in plen si, dupa caz, pe subcomisii de specialitate.
    (5) Deciziile comisiei de evaluare se iau cu acordul a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai. In cazul stabilirii ofertei castigatoare pe baza de punctaj (oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic), acordul membrilor comisiei de evaluare se reflecta prin punctajul individual acordat fiecarei oferte.
    Art. 12
    (1) Membrii comisiei de evaluare au obligatia de a pastra confidentialitatea asupra continutului ofertelor, precum si asupra oricaror alte informatii prezentate de candidati/ofertanti, a caror dezvaluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-si proteja proprietatea intelectuala sau secretele comerciale.
    (2) Membrii comisiei de evaluare au obligatia de a semna pe propria raspundere o declaratie de confidentialitate si impartialitate, prin care confirma totodata ca nu se afla in nici una dintre situatiile urmatoare:
    a) este sot sau ruda pana la gradul al treilea inclusiv ori afin pana la gradul al treilea inclusiv cu unul dintre ofertanti/candidati;
    b) in ultimii 3 ani a avut contracte de munca sau de colaborare cu unul dintre ofertanti/candidati ori a facut parte din consiliul de administratie sau din orice alt organ de conducere ori de administratie al acestora;
    c) detine parti sociale sau actiuni din capitalul social subscris al unuia dintre ofertanti/candidati.
    (3) Declaratia prevazuta la alin. (2) trebuie semnata inainte de sedinta de deschidere a ofertelor/documentelor de calificare transmise de candidati impreuna cu scrisoarea de interes.

    CAP. 6
    Aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica

    Art. 13
    (1) Autoritatea contractanta poate initia aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica numai daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) produsul sau serviciul face parte din Lista cuprinzand produsele si serviciile care implica apararea nationala, ordinea publica, siguranta si securitatea nationala, prevazuta in anexa nr. 2, si este cuprins in programul anual al achizitiilor publice, cu exceptia cazului in care obiectul contractului este determinat de aparitia unei situatii de forta majora sau a unor situatii care impun acoperirea urgenta a unor necesitati neprevazute;
    b) sunt asigurate pentru anul in curs fondurile necesare indeplinirii contractului de achizitie publica;
    c) este intocmita documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
    d) au fost obtinute, conform reglementarilor interne specifice, aprobarile, avizele, acordurile si autorizatiile necesare achizitionarii produselor sau serviciilor a caror dobandire face obiectul contractului de achizitie publica;
    e) este constituita comisia de evaluare.
    (2) In cazul in care conditiile de contractare presupun finantarea contractului de achizitie publica pe baza unui credit a carui obtinere este in sarcina ofertantului, iar autoritatea contractanta are asigurata garantarea creditului respectiv, conditia prevazuta la alin. (1) lit. b) se considera indeplinita.
    Art. 14
    (1) Licitatia restransa se aplica pentru achizitiile de produse si servicii a caror documentatie de executie este bine definita, nu mai necesita modificari, iar bunurile ce urmeaza sa fie achizitionate sunt produse de serie.
    (2) Licitatia restransa se desfasoara in doua etape, autoritatea contractanta selectand candidatii care vor fi invitati sa depuna oferta (intre 2 - 7 candidati selectati; nu este obligatorie repetarea procedurii daca se primeste cel putin o oferta corespunzatoare), dupa cum urmeaza:
    A. Etapa de selectare a candidatilor, in care se desfasoara urmatoarele activitati:
    a) constituirea comisiei de evaluare:
    b) transmiterea anuntului de participare;
    c) primirea solicitarilor de obtinere a documentatiei care cuprinde informatii privind: cerintele minime de calificare, modul de selectare, de prezentare a documentelor de calificare si de selectie, care dovedesc eligibilitatea, inregistrarea, capacitatea tehnica si economico-financiara, existenta sistemului de asigurare a calitatii, precum si indeplinirea conditiilor de respectare a caracterului confidential al informatiilor si remiterea acesteia tuturor celor care au inaintat o solicitare in acest sens;
    d) intocmirea si transmiterea raspunsurilor la clarificarile solicitate de candidati privind elementele specifice ale cerintelor minime de calificare, ale modului de selectare sau ale documentelor care dovedesc eligibilitatea, inregistrarea, capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara;
    e) primirea scrisorilor de interes si a documentelor care dovedesc eligibilitatea, inregistrarea, capacitatea tehnica si economico-financiara;
    f) indeplinirea de catre comisia de evaluare a urmatoarelor atributii:
    (i) examinarea si verificarea indeplinirii de catre candidati a conditiilor de calificare, eligibilitate, inregistrare, capacitate tehnica si economico-financiara, solicitate in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
    (ii) stabilirea clarificarilor necesare cu privire la documentele prezentate de candidati;
    (iii) calificarea candidatilor care indeplinesc conditiile prevazute la pct. (i) si excluderea celor care nu le indeplinesc;
    (iv) selectarea candidatilor carora urmeaza sa li se solicite oferta;
    (v) intocmirea si inaintarea catre conducerea autoritatii contractante a hotararii comisiei de evaluare cu privire la selectia candidatilor;
    g) comunicarea rezultatului etapei de selectare tuturor candidatilor.
    B. Etapa de evaluare a ofertelor, in care se desfasoara urmatoarele activitati:
    a) transmiterea catre toti candidatii selectati a invitatiilor de participare cu oferta si a documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertelor;
    b) intocmirea si transmiterea raspunsurilor la clarificarile privind elementele cuprinse in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, solicitate de candidatii selectati;
    c) primirea pachetelor (coletelor) sigilate care contin ofertele si documentele care le insotesc;
    d) indeplinirea de catre comisia de evaluare a urmatoarelor atributii:
    (i) deschiderea ofertelor;
    (ii) examinarea ofertelor prezentate de ofertanti si stabilirea clarificarilor cu privire la ofertele respective;
    (iii) respingerea ofertelor necorespunzatoare;
    (iv) evaluarea ofertelor declarate corespunzatoare si stabilirea ofertei castigatoare;
    (v) intocmirea si inaintarea catre conducerea autoritatii contractante a hotararii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica;
    e) transmiterea catre toti ofertantii a comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica;
    f) incheierea contractului de achizitie publica.
    (3) Termenele limita pentru primirea documentelor de calificare si pentru depunerea ofertei sunt:
    a) in prima etapa a procedurii, pentru primirea documentelor de calificare, minimum 15 zile de la transmiterea invitatiei de participare;
    b) in etapa a doua a procedurii, pentru depunerea ofertei, minimum 15 zile de la transmiterea invitatiei de participare cu oferta.
    Art. 15
    (1) Negocierea competitiva se aplica in urmatoarele situatii:
    a) atunci cand in urma unei proceduri de licitatie restransa nu a fost primita nici o oferta sau nici o oferta corespunzatoare si numai daca autoritatea contractanta, dupa consultarea si negocierea cu furnizorii/prestatorii, nu modifica substantial cerintele prevazute initial in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
    b) in situatii exceptionale temeinic motivate, atunci cand autoritatea contractanta isi propune sa dobandeasca produse si servicii care nu permit o estimare initiala a valorii contractului de achizitie publica datorita naturii produselor si serviciilor respective ori datorita riscurilor pe care le implica achizitia sau prestarea acestora;
    c) atunci cand produsele si serviciile pe care autoritatea contractanta isi propune sa le dobandeasca sunt de asa natura incat caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achizitie publica prin licitatie restransa;
    d) atunci cand autoritatea contractanta achizitioneaza produse ce urmeaza sa fie fabricate sau servicii ce urmeaza sa fie executate, numai in domeniul cercetarii stiintifice si al fazelor de experimentare sau dezvoltare tehnologica.
    (2) Procedura prin negociere competitiva se desfasoara in 3 etape, dupa cum urmeaza:
    A. Etapa de selectare a candidatilor, care cuprinde:
    a) transmiterea invitatiilor de participare furnizorilor sau prestatorilor de la care exista premisele obtinerii de oferta;
    b) primirea din partea furnizorilor sau a prestatorilor interesati a solicitarilor de obtinere a documentatiei care cuprinde informatii privind cerintele minime de calificare solicitate, modul de selectare a candidatilor, precum si modul de prezentare a documentelor de calificare si de selectie, existenta sistemului de asigurare a calitatii, precum si indeplinirea conditiilor de respectare a caracterului confidential al informatiilor si remiterea documentatiei respective tuturor celor care au inaintat o solicitare in acest sens;
    c) intocmirea si transmiterea raspunsurilor la clarificarile solicitate de candidati privind elementele specifice ale cerintelor minime de calificare, ale modului de selectare sau ale documentelor care dovedesc eligibilitatea, inregistrarea, capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara;
    d) primirea scrisorilor de interes si a documentelor care dovedesc eligibilitatea, inregistrarea, capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara;
    e) indeplinirea de catre comisia de evaluare a atributiilor prevazute la art. 35 si 36 din Hotararea Guvernului nr. 461/2001;
    f) transmiterea comunicarii privind rezultatul etapei de selectare tuturor candidatilor.
    B. Etapa de consultare si negociere, care consta in:
    a) transmiterea catre toti candidatii selectati a documentatiei preliminare pentru elaborarea si prezentarea ofertelor si a invitatiilor de participare la consultare si negociere;
    b) consultarea si negocierea, in una sau in mai multe sedinte comune cu toti candidatii selectati, a prevederilor ce urmeaza sa fie introduse in documentatia finala pentru elaborarea si prezentarea ofertei, indeosebi a celor cuprinse in caietul de sarcini si in conditiile de contractare; este interzisa negocierea pretului. Fiecare sedinta se finalizeaza prin incheierea unui proces-verbal in care se consemneaza punctele de vedere si sugestiile candidatilor si care se semneaza de toti participantii;
    c) intocmirea documentatiei finale pentru elaborarea si prezentarea ofertei si remiterea acesteia tuturor candidatilor care au participat la consultare si negociere. Documentatia finala trebuie sa fie astfel intocmita incat sa nu restrictioneze posibilitatea depunerii de oferta de catre toti candidatii selectati, cu exceptia cazurilor in care o eventuala restrictionare poate fi probata de autoritatea contractanta cu argumente tehnice, temeinic motivate.
    C. Etapa de evaluare a ofertelor, care cuprinde:
    a) primirea pachetelor (coletelor) sigilate care contin ofertele;
    b) indeplinirea de catre comisia de evaluare a urmatoarelor atributii:
    (i) deschiderea ofertelor;
    (ii) examinarea ofertelor prezentate de ofertanti si stabilirea clarificarilor necesare cu privire la ofertele respective;
    (iii) respingerea ofertelor necorespunzatoare;
    (iv) evaluarea ofertelor declarate corespunzatoare si stabilirea ofertei castigatoare;
    (v) intocmirea si inaintarea catre conducerea autoritatii contractante a hotararii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica;
    c) transmiterea catre toti ofertantii a comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica;
    d) incheierea contractului de achizitie publica.
    (3) Termenele limita pentru primirea documentelor de calificare si pentru depunerea ofertei sunt:
    a) in prima etapa a procedurii, pentru primirea documentelor de calificare, minimum 15 zile de la transmiterea invitatiei de participare;
    b) in etapa a doua a procedurii, de negociere, consultare si definitivare a documentatiei tehnice, minimum 10 zile de la data transmiterii invitatiei de participare;
    c) in etapa a treia a procedurii, pentru depunerea ofertei, minimum 5 zile de la transmiterea invitatiei de participare pentru a depune oferta.
    Art. 16
    (1) Negocierea cu o singura sursa se aplica in urmatoarele situatii:
    a) procedurile de atribuire sunt stabilite ca urmare a:
    (i) unui tratat sau acord international ce vizeaza implementarea sau exploatarea unui proiect, in comun cu unul sau cu mai multi parteneri straini;
    (ii) unui tratat, acord international sau altele asemenea referitoare la stationarea de trupe;
    (iii) aplicarii unei proceduri specifice unor organisme financiare internationale sau altor donatori/creditori;
    b) atunci cand produsele sau serviciile pot fi furnizate, respectiv prestate, numai de un singur contractant din motive de natura tehnica sau din motive legate de protectia unui drept de exclusivitate asupra acestora;
    c) atunci cand autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze, in mod aditional, produse destinate inlocuirii partiale, suplimentarii sau extinderii echipamentelor si instalatiilor achizitionate, anterior, de la un anumit furnizor, in vederea evitarii incompatibilitatii sau dificultatilor tehnice sporite de operare si de intretinere pe care le implica achizitionarea de produse cu caracteristici tehnice diferite de cele deja achizitionate, numai in durata normala de utilizare, pentru tehnica ce a fost achizitionata;
    d) atunci cand autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze servicii suplimentare care, desi nu au fost incluse in contractul de servicii atribuit anterior unui contractant, au devenit, ca urmare a unor situatii neprevazute, necesare pentru finalizarea contractului in cauza si numai daca se respecta in mod cumulativ urmatoarele conditii:
    (i) atribuirea sa fie facuta aceluiasi contractant;
    (ii) serviciile suplimentare nu pot fi separate, din punct de vedere tehnic si economic, de contractul initial, intrucat altfel ar aduce prejudicii majore autoritatii contractante sau, desi separabile de contractul initial, sunt strict necesare in vederea indeplinirii acestuia;
    (iii) valoarea estimata a noului contract nu trebuie sa depaseasca 50% din valoarea actualizata a contractului de servicii atribuit initial;
    e) in situatie de forta majora sau in orice alte cazuri temeinic motivate care nu au putut fi prevazute si ale caror circumstante nu se datoreaza vreunei actiuni a autoritatii contractante, dar numai pentru achizitionarea in scopul rezolvarii situatiei de extrema urgenta, intr-o perioada nu mai mare de o luna.
    (2) Negocierea cu o singura sursa se desfasoara intr-o singura etapa, dupa cum urmeaza:
    a) se numeste comisia de evaluare;
    b) se transmite invitatia de participare la negociere furnizorului sau prestatorului caruia se intentioneaza sa i se atribuie contractul de achizitie publica; invitatia de participare trebuie sa fie insotita de un exemplar al caietului de sarcini, precum si de propunerea privind formularul de contract si conditiile de contractare;
    c) se consulta candidatul, are loc negocierea, inclusiv a pretului, si se stabilesc prevederile finale privind continutul clauzelor contractuale;
    d) se incheie contractul de achizitie publica.
    (3) Mandatul comisiei de evaluare consta in instructiunile scrise, date presedintelui acesteia de catre seful autoritatii contractante, si cuprinde urmatoarele:
    a) persoanele care fac parte din comisia de evaluare si domeniile de responsabilitate;
    b) obiectul de negociere, respectiv problemele ce urmeaza sa fie discutate;
    c) limita maxima de pret;
    d) perioada de desfasurare si de finalizare a negocierii pretului.
    (4) Pe timpul desfasurarii acestei proceduri se interzic:
    a) negocierea pretului cu un furnizor care nu a corespuns din punct de vedere al documentelor de calificare;
    b) primirea documentatiei de pret incomplete.
    (5) Pentru produsele sau serviciile care au fost aprobate sa se achizitioneze prin negociere cu o singura sursa autoritatea contractanta intocmeste invitatia de participare care se trimite furnizorului sau prestatorului desemnat.
    (6) Invitatia de participare cuprinde:
    a) obiectul procedurii de achizitie;
    b) cantitatea necesara de bunuri sau volumul serviciilor;
    c) termenul de furnizare sau de executie;
    d) modalitatile de plata;
    e) punctul de legatura pentru relatii suplimentare;
    f) alte precizari.
    (7) Oferta cuprinde:
    a) documentele de calificare;
    b) propunerea tehnica;
    c) propunerea financiara.
    (8) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor completarea unor formulare si modele care permit, in functie de particularitatile achizitiei sau ale tipului de contract, furnizarea de informatii suplimentare referitoare la pret, tarif sau conditii financiare specifice.
    Art. 17
    (1) Cererea de oferte se aplica in cazul in care valoarea estimata, fara T.V.A., a contractului de achizitie publica este mai mica decat echivalentul in lei a 100.000 euro.
    (2) Procedura se desfasoara dupa cum urmeaza:
    a) studiul pietei si consultarea bazei proprii de date cu privire la furnizorii sau prestatorii al caror obiect de activitate poate asigura dobandirea produselor ori serviciilor pe care autoritatea contractanta intentioneaza sa le achizitioneze;
    b) transmiterea invitatiilor de participare furnizorilor sau prestatorilor de la care exista premisele obtinerii celor mai bune oferte; invitatiile trebuie sa fie insotite de un exemplar al caietului de sarcini si de informatii referitoare la conditiile impuse ofertantului de autoritatea contractanta privind eligibilitatea, inregistrarea, capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara, privind sistemul de asigurare a calitatii, precum si conditiile de respectare a caracterului confidential al informatiilor, in masura in care indeplinirea conditiilor respective este considerata ca fiind relevanta pentru indeplinirea contractului;
    c) intocmirea si transmiterea raspunsurilor la clarificarile privind elementele cuprinse in caietul de sarcini, solicitate de furnizorii sau prestatorii care au primit invitatie de participare;
    d) primirea pachetelor (coletelor) sigilate care contin ofertele si, daca este cazul, a altor documente solicitate de autoritatea contractanta;
    e) indeplinirea de catre comisia de evaluare a urmatoarelor atributii:
    (i) deschiderea ofertelor;
    (ii) examinarea si verificarea indeplinirii de catre ofertanti a conditiilor referitoare la eligibilitate, inregistrare, capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara, in cazul in care indeplinirea respectivelor conditii a fost solicitata;
    (iii) stabilirea clarificarilor necesare cu privire la documentele prezentate de ofertanti (daca este cazul);
    (iv) calificarea ofertantilor care indeplinesc conditiile prevazute la pct. (ii) si excluderea celor care nu indeplinesc conditiile respective (daca este cazul);
    (v) examinarea ofertelor prezentate de ofertantii calificati si stabilirea clarificarilor necesare cu privire la ofertele respective;
    (vi) respingerea ofertelor necorespunzatoare;
    (vii) evaluarea ofertelor declarate corespunzatoare si stabilirea ofertei castigatoare;
    (viii) intocmirea si inaintarea catre conducerea autoritatii contractante a hotararii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica;
    f) transmiterea catre toti ofertantii a comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica;
    g) incheierea contractului de achizitie publica.
    (3) Termenul limita pentru depunerea ofertelor este de minimum 7 zile de la data transmiterii invitatiei de participare.
    (4) Autoritatea contractanta are dreptul de a prelungi perioada stabilita prin data limita pentru depunerea ofertei. In acest caz autoritatea contractanta are obligatia de a comunica noua data de depunere, in scris, cu cel putin 6 zile inainte de data limita stabilita initial, tuturor furnizorilor sau prestatorilor care au obtinut un exemplar al documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei.
    Art. 18
    (1) Cumpararea directa pe baza de document contabil justificativ, in cazul in care autoritatea contractanta achizitioneaza produse sau servicii, individual determinate sau de gen, a caror valoare, fara T.V.A., cumulata pe parcursul unui an, nu depaseste echivalentul in lei a 1.500 euro.
    (2) Etapele de desfasurare sunt urmatoarele:
    a) studiul pietei si consultarea bazei proprii de date cu privire la furnizorii sau prestatorii al caror obiect de activitate poate asigura dobandirea produselor si serviciilor pe care autoritatea contractanta intentioneaza sa le achizitioneze. In acest scop conducatorul autoritatii contractante poate desemna salariati din subordinea sa care sa testeze si sa consemneze sub semnatura proprie preturile practicate la data respectiva;
    b) cumpararea propriu-zisa pe baza de document justificativ.

    CAP. 7
    Modul de lucru al comisiei de evaluare.
    Combaterea fraudei si coruptiei

    Art. 19
    Comisia de evaluare isi desfasoara activitatea cu respectarea prevederilor art. 32 - 39 din Hotararea Guvernului nr. 461/2001.
    Art. 20
    Combaterea fraudei si a coruptiei se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 40 - 42 din Hotararea Guvernului nr. 461/2001.

    CAP. 8
    Acordarea marjei de preferinta interna.
    Garantia pentru participare si garantia de buna executie

    Art. 21
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a acorda o marja de preferinta interna in conformitate cu prevederile art. 45 din Hotararea Guvernului nr. 461/2001.
    (2) Atunci cand acorda marja de preferinta interna autoritatea contractanta are obligatia de a preciza aceasta in anuntul sau, dupa caz, in invitatia de participare.
    (3) In documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei trebuie sa se precizeze modul concret de acordare a marjei de preferinta interna.
    Art. 22
    Garantia pentru participare si garantia de buna executie se constituie cu respectarea prevederilor art. 49 - 51 din Hotararea Guvernului nr. 461/2001.

    CAP. 9
    Incheierea, intocmirea dosarului si monitorizarea atribuirii contractelor de achizitie publica

    Art. 23
    In functie de durata ciclului de fabricatie a produselor sau de executarea serviciilor, precum si de asigurarea surselor de finantare autoritatea contractanta poate incheia:
    a) contracte anuale - pentru produsele de serie cu durata ciclului pana la 6 luni si asigurarea integrala (pentru intreaga cantitate de produse) a surselor de finantare, indiferent de provenienta;
    b) contracte multianuale - pentru produse, programe sau sisteme de armament a caror productie sau furnizare se intinde pe durata mai multor ani, iar finantarea este garantata de Guvern;
    c) contracte-cadru - care au ca obiect stabilirea de conditii intre partile contractante, in mod special cu privire la preturi si, dupa caz, la cantitatile care se vor achizitiona, conditii care se vor detalia prin acte aditionale anuale, in functie de asigurarea surselor de finantare necesare.
    Art. 24
    Incheierea contractului de achizitie publica cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita castigatoare se realizeaza cu respectarea conditiilor stabilite in art. 46 - 48 din Hotararea Guvernului nr. 461/2001.
    Art. 25
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a intocmi dosarul achizitiei publice pentru fiecare contract atribuit.
    (2) Dosarul achizitiei publice trebuie sa cuprinda documentele prevazute la art. 52 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 461/2001, precum si avizul privind ofertantii selectati pentru a fi invitati la procedura, dat pe linie de securitate de catre entitatea specializata a autoritatii contractante din domeniul apararii nationale, ordinii publice, sigurantei si securitatii nationale.

    CAP. 10
    Dispozitii finale

    Art. 26
    (1) Achizitiei publice de produse si servicii care implica apararea nationala, ordinea publica, siguranta si securitatea nationala i se aplica dispozitiile legale generale si normele specifice ale fiecarei autoritati contractante referitoare la protectia informatiilor clasificate.
    (2) Autoritatile contractante, prin entitatile responsabile de specialitate ale institutiilor publice implicate in achizitii ce fac obiectul prezentelor proceduri, elaboreaza norme interne privind asigurarea confidentialitatii si efectueaza inspectii de securitate pe toata durata de valabilitate a contractului de achizitie publica.
    (3) Criteriile privind obtinerea avizului de securitate vor fi aduse la cunostinta ofertantului o data cu invitatia de participare la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica.
    Art. 27
    Contractantul implicat intr-o activitate de achizitie publica ce face obiectul prezentelor proceduri, in baza carora are acces la date si informatii clasificate, este obligat sa detina o structura de protectie si siguranta in conformitate cu cerintele normelor elaborate de autoritatile prevazute la art. 25 alin. (2).
    Art. 28
    Problemelor nereglementate prin prezentele proceduri privind achizitiile publice de produse si servicii care implica apararea nationala, ordinea publica, siguranta si securitatea nationala li se aplica prevederile dreptului comun referitoare la achizitiile publice.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1186/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1186 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1186/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu