E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1176 din  2 octombrie 2003

privind desfasurarea de catre persoanele juridice de drept privat fara scop patrimonial a unor servicii sociale in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap

ACT EMIS DE:     GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 725 din 17 octombrie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 11 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta hotarare reglementeaza criteriile si procedura de acreditare a persoanelor juridice de drept privat fara scop patrimonial, denumite in continuare persoane juridice, sa furnizeze servicii sociale in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap, conditiile in care se pot atribui serviciile sociale destinate persoanelor cu handicap, aflate in institutiile de protectie speciala a persoanelor cu handicap, de catre serviciile publice de asistenta sociala, precum si finantarea sau cofinantarea serviciilor sociale furnizate de aceste persoane juridice.
    Art. 2
    Acreditarea prevazuta la art. 1 se acorda, separat, pentru fiecare serviciu social prestat de catre persoana juridica.

    CAP. 2
    Criterii de acreditare

    Art. 3
    Persoanele juridice care solicita acordarea acreditarii in vederea desfasurarii de activitati in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa fie constituite in conditiile legii;
    b) scopul si obiectul de activitate, prevazute in statut, sa respecte principiile si obiectivele prevazute in Strategia nationala privind protectia speciala si integrarea sociala a persoanelor cu handicap din Romania, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1.215/2002, denumita in continuare Strategia nationala;
    c) strategia proprie sau planul de actiune sa fie adecvat indeplinirii obiectivelor statutare;
    d) sa dispuna de resursele materiale necesare pentru prestarea serviciului social care urmeaza a fi atribuit de catre autoritatile administratiei publice locale;
    e) sa dispuna de personal de specialitate, cu pregatire multidisciplinara, corespunzatoare serviciului social respectiv;
    f) serviciul social sau, dupa caz, serviciile sociale ce urmeaza a fi atribuite sa respecte standardele de calitate aprobate prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.

    CAP. 3
    Procedura de acreditare

    Art. 4
    In vederea obtinerii acreditarii, persoanele juridice depun la sediul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap o cerere insotita de urmatoarele documente:
    a) actul constitutiv si statutul, in copie legalizata;
    b) certificatul de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor, in copie legalizata;
    c) raportul ultimei adunari generale anuale;
    d) raportul de activitate pentru anul anterior, aprobat de adunarea generala anuala, strategia pe termen scurt si planul de actiune;
    e) dosarul serviciului social care urmeaza a fi atribuit, cuprinzand descrierea serviciului, a procedurilor de lucru si a resurselor utilizate;
    f) certificatele de cazier judiciar ale persoanelor din conducerea persoanei juridice;
    g) bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul care urmeaza exercitiului bugetar in curs;
    h) situatia financiara anuala pe anul anterior, vizata de administratia financiara;
    i) rapoartele comisiei de cenzori.
    Art. 5
    In vederea obtinerii acreditarii, persoanele juridice straine recunoscute in Romania vor depune la sediul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap o cerere insotita de documentele prevazute la art. 4 lit. b) - i), actul de constituire in statul a carui nationalitate o au si statutul, in masura in care exista ca act de sine statator.
    Art. 6
    Cererea depusa de o persoana juridica in vederea obtinerii acreditarii de a furniza un serviciu social in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap se solutioneaza in termen de 30 de zile de la data inregistrarii.
    Art. 7
    (1) In urma analizarii cererii de acreditare, daca sunt indeplinite conditiile legale, presedintele Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap va emite un ordin prin care persoana juridica solicitanta este acreditata sa furnizeze serviciul social a carui acreditare a fost solicitata.
    (2) In ordinul prevazut la alin. (1) se va indica serviciul social care poate fi furnizat de persoana juridica acreditata.
    Art. 8
    In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile legale de acreditare, Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap va comunica in scris persoanei juridice solicitante respingerea cererii, cu aratarea motivelor care justifica aceasta solutie.
    Art. 9
    Actul administrativ prin care a fost solutionata cererea de acreditare poate fi atacat in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.
    Art. 10
    Persoanele juridice pot furniza in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap numai serviciile sociale pentru care au fost acreditate in conditiile prezentei hotarari.
    Art. 11
    (1) Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap poate dispune suspendarea, retragerea sau anularea acreditarii, prin ordin al presedintelui, daca se constata ca persoanele juridice acreditate nu respecta prevederile legislatiei in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap sau standardele de calitate prevazute pentru serviciul social respectiv sau daca autoritatile competente in coordonarea sau verificarea activitatilor acreditate constata abateri grave in conduita personalului, in disciplina financiara, in asigurarea confidentialitatii datelor referitoare la persoanele cu handicap si la familiile acestora.
    (2) Ordinul mentionat la alin. (1) se comunica in scris persoanelor juridice in cauza, in termen de 5 zile de la data emiterii, si poate fi atacat la instanta de contencios administrativ competenta potrivit legii.

    CAP. 4
    Atribuirea furnizarii serviciilor sociale de catre autoritatile administratiei publice locale

    Art. 12
    (1) Consiliile locale, consiliile judetene sau, dupa caz, Consiliul General al Municipiului Bucuresti pot atribui persoanelor juridice acreditate serviciile sociale destinate persoanelor cu handicap aflate in institutiile de protectie speciala a persoanelor cu handicap de sub autoritatea acestora.
    (2) Pot fi atribuite numai acele servicii sociale pentru care persoana juridica a fost acreditata, in conditiile prezentei hotarari, pe baza caietului de sarcini aprobat de catre consiliile locale, consiliile judetene sau, dupa caz, Consiliul General al Municipiului Bucuresti.
    (3) Caietul de sarcini intocmit in vederea atribuirii serviciilor sociale destinate persoanelor cu handicap, precum si componenta comisiei de evaluare se aproba prin hotarare a consiliilor locale, consiliilor judetene sau, dupa caz, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
    (4) Caietul de sarcini va cuprinde urmatoarele informatii:
    a) denumirea si tipul serviciului social care urmeaza sa fie atribuit;
    b) misiunea serviciului social;
    c) beneficiarii carora li se adreseaza serviciul social;
    d) criterii de evaluare administrativa si calitativa a proiectelor de servicii sociale care urmeaza sa fie atribuite;
    e) formular standard de prezentare a proiectului de servicii sociale;
    f) lista documentelor anexe obligatorii in vederea atribuirii serviciilor sociale;
    g) conditii de finantare a proiectului de servicii sociale;
    h) descrierea procedurilor dupa care se desfasoara atribuirea serviciilor sociale;
    i) descrierea procedurilor dupa care se desfasoara evaluarea proiectelor de servicii sociale care urmeaza sa fie atribuite;
    j) modelul fiselor de evaluare a proiectelor de servicii sociale care urmeaza sa fie atribuite.
    (5) Metodologia detaliata de elaborare a caietului de sarcini va fi aprobata prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 13
    (1) Atribuirea serviciilor sociale se face in conditii de concurenta la care au dreptul sa participe numai persoanele juridice care au fost acreditate in conditiile prezentei hotarari.
    (2) Procedura de atribuire a serviciilor sociale furnizate persoanelor cu handicap aflate in institutiile de protectie speciala a persoanelor cu handicap este organizata de catre consiliile locale, consiliile judetene sau, dupa caz, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in conformitate cu dispozitiile legale in materie.
    (3) Comisia de evaluare va desemna persoana juridica care a fost selectata si va propune consiliului local, consiliului judetean sau, dupa caz, Consiliului General al Municipiului Bucuresti semnarea contractului de furnizare a serviciilor sociale.
    Art. 14
    Modelul contractului de furnizare a serviciilor sociale se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 15
    (1) Persoana juridica acreditata va prezenta anual consiliului local, consiliului judetean sau, dupa caz, Consiliului General al Municipiului Bucuresti un raport cu privire la derularea contractului de furnizare a serviciilor sociale, solicitand prelungirea sau incetarea acestuia.
    (2) Contractul de furnizare a serviciilor sociale se va incheia pe termen de un an, cu posibilitatea prelungirii anuale prin acordul partilor.
    Art. 16
    (1) Monitorizarea serviciilor sociale furnizate de persoanele juridice acreditate sa dezvolte servicii sociale in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap se asigura de catre Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, prin directiile pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    (2) In situatia in care directiile pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, constata ca persoana juridica acreditata nu respecta clauzele contractuale cu privire la standardele de calitate a serviciilor sociale furnizate persoanelor cu handicap, poate sesiza Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap in vederea suspendarii, retragerii sau anularii acreditarii de a presta serviciul social cu privire la care au fost constatate neregularitati.

    CAP. 5
    Finantarea sau cofinantarea de catre autoritatile administratiei publice locale a serviciilor sociale de protectie speciala a persoanelor cu handicap atribuite persoanelor juridice

    Art. 17
    (1) Finantarea sau cofinantarea de catre consiliul local, consiliul judetean sau, dupa caz, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a serviciilor sociale de protectie speciala a persoanelor cu handicap atribuite persoanelor juridice se realizeaza pe baza contractului de furnizare a serviciilor sociale incheiat intre consiliul local, consiliul judetean sau, dupa caz, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in calitate de finantator al serviciilor sociale, si persoana juridica acreditata, in calitate de furnizor al serviciilor sociale.
    (2) Bugetul ofertat de catre autoritatea administratiei publice prin caietul de sarcini nu va fi mai mare decat costul lunar al cheltuielilor efectuate pentru acelasi tip de serviciu social in sistemul bugetar.

    CAP. 6
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 18
    Persoanele juridice care dezvolta la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari servicii sociale in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap vor solicita acreditarea potrivit prevederilor prezentei hotarari, in termen de 60 de zile de la intrarea acesteia in vigoare.
    Art. 19
    Evidenta serviciilor sociale acreditate in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap, furnizate de catre persoanele juridice, se tine in Registrul national deschis de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap, al carui model se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.
    Art. 20
    Informatiile de interes public referitoare la serviciile sociale furnizate in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap de catre persoanele juridice acreditate, cuprinse in Registrul national, vor fi puse la dispozitie persoanelor solicitante de catre Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap, in conditiile legii.
    Art. 21
    Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2004.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         Presedintele Autoritatii Nationale
                         pentru Persoanele cu Handicap,
                         Constantin Stoenescu

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministru delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gabriel Oprea

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1176/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1176 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu