Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1024 din 25 iunie 2004

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum si a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 682 din 29 iulie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 11 alin. (3) si art. 61 din Ordonanta Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 515/2003,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 515/2003, prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba Metodologia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, prevazuta in anexa nr. 2.
    Art. 3
    (1) Furnizorii de servicii sociale pot solicita acreditarea in conditiile prezentei hotarari incepand cu data de 1 ianuarie 2005.
    (2) Pana la obtinerea acreditarii, furnizorii de servicii sociale care desfasoara activitate la intrarea in vigoare a prezentei hotarari vor functiona in conditiile prevazute de legislatia in vigoare, dar nu mai mult de 12 luni.
    Art. 4
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 5
    La data de 1 ianuarie 2005, se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.176/2003 privind desfasurarea de catre persoanele juridice de drept privat fara scop patrimonial a unor servicii in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 725 din 17 octombrie 2003.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         Ministru de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Marian Florian Saniuta

                         Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gabriel Oprea

                         Ministrul sanatatii,
                         Ovidiu Brinzan

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale

    Art. 1
    (1) Serviciile sociale prevazute la art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 515/2003, denumita in continuare ordonanta, sunt asigurate de catre furnizori de servicii sociale, denumiti in continuare furnizori, care pot fi publici sau privati.
    (2) Furnizorii de servicii sociale publici sunt serviciul public de asistenta sociala la nivel judetean si local, alte servicii publice specializate la nivel judetean sau local, unitati de asistenta medico-sociala sau institutii publice care dezvolta compartimente de asistenta sociala specializate.
    (3) Furnizorii de servicii sociale privati pot fi asociatii si fundatii, culte religioase si orice alte forme de organizare ale societatii civile, persoane fizice autorizate in conditiile legii, organizatii internationale de profil, filiale si sucursale ale asociatiilor si fundatiilor internationale recunoscute in conformitate cu legislatia in vigoare.
    (4) Furnizorii de servicii sociale prevazuti la alin. (2) si (3) trebuie sa aiba prevazut in mod obligatoriu, ca obiect de activitate in actul de infiintare sau, dupa caz, in autorizatia pentru desfasurarea unor activitati independente, acordarea de servicii sociale.
    Art. 2
    Furnizorii de servicii sociale prevazuti la art. 1 pot organiza si acorda servicii sociale numai dupa obtinerea certificatului de acreditare.
    Art. 3
    (1) Furnizorii prevazuti la art. 1 pot acorda servicii sociale si in parteneriat, in baza unei conventii incheiate intre acestia.
    (2) Conventiile de parteneriat prevazute la alin. (1) pot fi incheiate intre furnizori publici de servicii sociale, intre furnizorii publici si cei privati sau numai intre furnizorii privati.
    (3) Conventiile de parteneriat prevazute la alin. (1) pot fi incheiate numai intre furnizorii acreditati.
    Art. 4
    (1) Serviciul public de asistenta sociala de la nivelul municipiilor, oraselor, sectoarelor municipiului Bucuresti sau comunelor, denumit in continuare serviciu public local, este principalul furnizor de servicii sociale, avand rolul de a identifica si de a solutiona situatiile si cauzele care afecteaza echilibrul psihic, economic si moral al copilului, familiei, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si al oricaror persoane aflate in nevoie sau expuse riscului marginalizarii si excluderii sociale.
    (2) Serviciul public de asistenta sociala judetean va prelua responsabilitatea solutionarii situatiilor prevazute la alin. (1) in situatii de urgenta, la solicitarea serviciului public local, daca acesta nu poate sustine acordarea unor servicii sociale.
    Art. 5
    Furnizorii acorda serviciile sociale pentru care au fost acreditati la solicitarea persoanei, a familiei acesteia sau a reprezentantului legal, precum si din oficiu ori in urma semnalarii unor situatii de nevoie sociala de catre orice alta persoana sau institutie.
    Art. 6
    Serviciul public judetean, local sau, dupa caz, primariile au obligatia de a afisa lista furnizorilor acreditati la nivel judetean si a serviciilor oferite de acestia.
    Art. 7
    Furnizorii acreditati pot solicita inscrierea unor ocupatii in Clasificarea Ocupatiilor din Romania, daca serviciile sociale pe care le furnizeaza nu pot fi indeplinite de persoane cu profesii deja existente.
    Art. 8
    Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei realizeaza monitorizarea, evaluarea si controlul serviciilor sociale acordate de catre furnizorii acreditati, prin directiile pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare directii teritoriale.
    Art. 9
    (1) In aplicarea prevederilor art. 47 alin. (1) si (2) din ordonanta, directorul executiv al directiei teritoriale desemneaza cel putin doua persoane care sa realizeze activitatea de monitorizare, evaluare si control la nivel local.
    (2) Atributiile persoanelor desemnate si procedura de desfasurare a activitatii de evaluare, monitorizare si control se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei.
    Art. 10
    Furnizorii acreditati comunica trimestrial directiilor teritoriale in a caror raza isi desfasoara activitatea situatia cuprinzand serviciile sociale acordate, numarul de beneficiari, precum si numarul cazurilor solutionate.
    Art. 11
    (1) In vederea realizarii evidentei furnizorilor si a serviciilor acordate, la nivelul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei se infiinteaza Registrul electronic unic al serviciilor sociale.
    (2) Procedura de constituire, actualizare si de accesare a registrului prevazut la alin. (1) se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei.
    Art. 12
    (1) Furnizorii acreditati pot solicita Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei finantarea, cofinantarea sau subventionarea unor programe de interes general ori comunitar sau finantarea ori cofinantarea infiintarii, organizarii si functionarii unor institutii specializate de asistenta sociala.
    (2) Pentru programele si institutiile prevazute la alin. (1) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei acorda sume de la bugetul de stat in limita fondurilor aprobate anual prin bugetul sau.
    (3) Metodologia de acordare a fondurilor prevazute la alin. (1) se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei.

    ANEXA 2

                               METODOLOGIA
              de acreditare a furnizorilor de servicii sociale

    Art. 1
    Furnizorii de servicii sociale, denumiti in continuare furnizori, prevazuti la art. 11 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 515/2003, se acrediteaza conform prezentei metodologii.
    Art. 2
    In vederea acreditarii furnizorilor, in termen de 3 luni de la publicarea prezentei hotarari, se infiinteaza comisia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, denumita in continuare comisie de acreditare.
    Art. 3
    (1) Comisia de acreditare este formata din 9 - 11 membri, dupa cum urmeaza:
    a) directorul executiv al directiei pentru dialog, familie si solidaritate sociala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, denumita in continuare directie teritoriala;
    b) directorul executiv adjunct pentru asistenta sociala al directiei teritoriale;
    c) un reprezentant al consiliului judetean;
    d) un reprezentant al directiei judetene de sanatate publica;
    e) un reprezentant al inspectoratului scolar judetean;
    f) un reprezentant al serviciului public de asistenta sociala judetean;
    g) un reprezentant al serviciului public specializat pentru protectia copilului;
    h) un reprezentant al unui serviciu public de asistenta sociala local;
    i) 1 - 3 reprezentanti ai furnizorilor privati acreditati, desemnati de organizatiile societatii civile din domeniul serviciilor sociale;
    (2) Presedintele comisiei de acreditare este directorul executiv al directiei teritoriale. In situatia in care acesta nu poate fi prezent la sedinta, lucrarile comisiei de acreditare sunt prezidate de directorul executiv adjunct pentru asistenta sociala al directiei teritoriale.
    (3) Mandatul membrilor comisiei de acreditare este de un an si poate fi reinnoit.
    (4) Calitatea de membru inceteaza in urmatoarele situatii:
    a) la expirarea mandatului;
    b) in caz de deces;
    c) in caz de revocare de catre institutia sau organizatia care l-a desemnat.
    Art. 4
    (1) Comisia de acreditare se intruneste o data pe luna sau ori de cate ori este necesar si isi desfasoara lucrarile in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor.
    (2) In situatii de urgenta lucrarile se pot desfasura in prezenta a minimum 5 membri, cu conditia ca presedintele si directorul executiv adjunct cu probleme de asistenta sociala sa fie prezenti.
    (3) Hotararile se iau cu majoritatea simpla a voturilor membrilor prezenti.
    (4) La lucrarile comisiei de acreditare pot fi invitati, in calitate de observatori, doi reprezentanti ai beneficiarilor de servicii sociale.
    Art. 5
    (1) Activitatea executiva si de secretariat a comisiei de acreditare este asigurata de directiile teritoriale.
    (2) Pentru realizarea activitatilor prevazute la alin. (1), directorul executiv al directiei teritoriale va desemna mai multe persoane, dintre care cel putin 2 asistenti sociali.
    Art. 6
    (1) Pentru intrunirea comisiei de acreditare, directorul executiv al directiei teritoriale, prin secretariatul tehnic, convoaca institutiile publice si organizatiile societatii civile, prevazute la art. 3 alin. (1) lit. c) - i), cu cel putin 5 zile inainte de data sedintei de acreditare.
    (2) O data cu convocarea prevazuta la alin. (1), se transmite si o copie de pe documentatia depusa de furnizorii care solicita acreditarea.
    Art. 7
    (1) Persoanele desemnate in conditiile art. 3 alin. (1) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) nu sunt sot/sotie si nu se afla in raport de rudenie pana la gradul III inclusiv cu persoane din conducerea furnizorului care solicita acreditarea;
    b) nu se afla in relatii cu caracter patrimonial cu furnizorul;
    (2) Nu pot participa la sedinta de acreditare in calitate de membru al comisiei de acreditare reprezentanti ai furnizorului care se acrediteaza.
    Art. 8
    (1) Acreditarea se acorda gratuit, la cererea furnizorului.
    (2) In situatia in care serviciile sociale sunt furnizate de filiale sau alte entitati cu personalitate juridica, cererea de acreditare poate fi formulata direct de catre acestea.
    (3) Cererea de acreditare se depune direct sau prin posta, cu confirmare de primire, la secretariatul tehnic al comisiei de acreditare in a carei raza isi are sediul furnizorul. Modelul cererii de acreditare este prevazut in anexa nr. 1.
    (4) Cererea de acreditare este insotita de documentele prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 9
    (1) Procedura de acreditare se declanseaza la data depunerii si inregistrarii cererii de acreditare intr-un registru special de evidenta a cererilor de acreditare.
    (2) In cazul in care se constata neregularitati ale documentatiei depuse, secretariatul tehnic comunica acest fapt furnizorului care a solicitat acreditarea, in termen de 5 zile de la data inregistrarii cererii. Furnizorul are posibilitatea de a remedia neregularitatile in termen de 30 de zile de la data primirii notificarii.
    Art. 10
    (1) Dosarele de acreditare care sunt complete sunt analizate de catre comisia de acreditare.
    (2) Comisia de acreditare verifica indeplinirea conditiilor de acreditare. Daca se constata ca aceste conditii nu sunt indeplinite, furnizorul este notificat in termen de 5 zile de la data constatarii.
    (3) Furnizorul are posibilitatea sa demonstreze cu acte ca indeplineste criteriile de eligibilitate in termen de 30 de zile de la data notificarii.
    Art. 11
    (1) Secretariatul tehnic al comisiei de acreditare verifica exactitatea situatiei de fapt descrise de furnizor in dosarul de acreditare si intocmeste un raport de evaluare, pe care il inainteaza comisiei de acreditare.
    (2) In cazul furnizorilor care isi desfasoara activitatea in mai multe judete, la intocmirea raportului de evaluare, secretariatul tehnic poate solicita informatii de la secretariatele tehnice din judetele respective.
    (3) Fiecare membru al comisiei de acreditare verifica, inainte de sedinta, in mod independent, daca sunt indeplinite conditiile de acreditare prin analiza documentatiei transmise conform prevederilor art. 6 alin. (2) si, atunci cand considera necesar, prin confruntarea aspectelor descrise in documente cu situatia de fapt.
    Art. 12
    (1) Comisia de acreditare intrunita la convocarea presedintelui acesteia solutioneaza cererea de acreditare in termen de maximum 45 de zile de la data inregistrarii acesteia sau, dupa caz, de la data remedierii neregularitatilor constatate, potrivit art. 9 alin. (2), respectiv art. 10 alin. (3).
    (2) Comisia de acreditare, in baza analizei prevazute la art. 11 alin. (3) si a raportului de evaluare, decide acordarea sau neacordarea acreditarii.
    (3) Decizia de neacordare a acreditarii este obligatoriu motivata.
    (4) Decizia prevazuta la alin. (2) se intocmeste in doua exemplare si se semneaza de catre toti membrii comisiei de acreditare.
    Art. 13
    (1) Decizia prevazuta la art. 12 alin. (2) se inregistreaza in registrul special de evidenta a cererilor de acreditare, mentionat la art. 9 alin. (1).
    (2) In baza deciziei de acordare a acreditarii, secretariatul tehnic completeaza, in termen de cel mult 5 zile, certificatul de acreditare al carui model este prevazut in anexa nr. 3.
    (3) Certificatul de acreditare se inregistreaza in rubrica corespunzatoare din registrul prevazut la art. 9 alin. (1).
    Art. 14
    (1) Certificatul de acreditare se identifica prin numar, serie si data eliberarii.
    (2) In cazul pierderii, sustragerii sau deteriorarii certificatului de acreditare, secretariatul tehnic poate elibera un duplicat la solicitarea furnizorului.
    Art. 15
    Secretariatul tehnic transmite furnizorului care a solicitat acreditarea un exemplar al deciziei comisiei de acreditare si, daca este cazul, certificatul de acreditare, in termen de 10 zile de la emiterea deciziei.
    Art. 16
    (1) Decizia comisiei de acreditare poate fi contestata de furnizor, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, la Comisia Superioara de Acreditare, denumita in continuare Comisia superioara, organ ierarhic superior care coordoneaza activitatea comisiilor de acreditare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    (2) Comisia superioara se infiinteaza si functioneaza in cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
    Art. 17
    (1) Comisia superioara este formata din 11 - 13 membri, dupa cum urmeaza:
    a) coordonatorul departamentului de asistenta sociala si politici familiale din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, care indeplineste si functia de presedinte;
    b) cate un reprezentant al Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei, Agentiei Nationale pentru ocuparea Fortei de Munca, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Sanatatii, Ministerului Educatiei si Cercetarii, desemnat de coordonatorul institutiei respective;
    c) 3 - 5 reprezentanti ai furnizorilor privati acreditati, desemnati de organizatiile societatii civile din domeniul serviciilor sociale.
    (2) Mandatul membrilor Comisiei superioare prevazuti la lit. b) si c) este de un an si poate fi reinnoit.
    (3) Calitatea de membru al Comisiei superioare inceteaza in urmatoarele situatii:
    a) la expirarea mandatului;
    b) in caz de deces;
    c) in caz de revocare de catre institutia sau organizatia care l-a desemnat.
    Art. 18
    (1) Comisia superioara este ajutata de un secretariat tehnic care functioneaza in cadrul Directiei generale politici asistenta sociala din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
    (2) Nominalizarea persoanelor care vor face parte din secretariatul tehnic si modul de organizare si functionare a acestuia se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei.
    Art. 19
    (1) Comisia superioara se intruneste o data pe luna sau ori de cate ori este necesar pentru a nu depasi termenele de solutionare a contestatiei.
    (2) Lucrarile Comisiei superioare se pot desfasura in prezenta a minimum 7 membri, cu conditia ca presedintele sa fie prezent.
    (3) Hotararile se iau cu majoritatea simpla a voturilor membrilor prezenti.
    Art. 20
    Decizia Comisiei superioare poate fi atacata in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.
    Art. 21
    Furnizorii sunt acreditati pentru o perioada de 3 ani sau, dupa caz, pe perioada de furnizare a serviciilor sociale, daca aceasta este mai mica de 3 ani.
    Art. 22
    Este acreditat furnizorul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
    a) este constituit in conditiile legii si se incadreaza in prevederile art. 11 alin. (1) din ordonanta;
    b) are prevazute in actul de infiintare scopurile si obiectivele, precum si acordarea de servicii sociale;
    c) scopurile si obiectivele urmarite respecta principiile fundamentale ale drepturilor omului, legislatia romaneasca si actele internationale aplicabile;
    d) durata de functionare, conform actului de infiintare, ii permite dezvoltarea serviciilor sociale pentru care solicita acreditarea;
    e) are posibilitatea de a sustine material sau demonstreaza capacitatea de a atrage resursele financiare necesare acordarii serviciilor sociale pentru care solicita acreditarea;
    f) dispune de personal cu pregatire profesionala adecvata tipului de servicii sociale pentru care solicita acreditarea;
    g) respecta sau demonstreaza ca poate respecta standardele de calitate existente pentru serviciile pentru care solicita acreditarea;
    h) acorda sau va acorda servicii sociale pe baza unor criterii de selectie nediscriminatorii si conform prevederilor art. 35 din ordonanta;
    i) a elaborat proceduri de evaluare periodica a serviciului si a satisfactiei beneficiarului.
    Art. 23
    (1) Suspendarea sau retragerea acreditarii, precum si limitarea domeniului de activitate se realizeaza prin decizia directorului executiv al directiei teritoriale, cu acordul comisiei de acreditare.
    (2) In situatii de urgenta, masurile prevazute la alin. (1) se pot dispune provizoriu prin decizia directorului executiv, urmand ca in termen de 10 zile comisia de acreditare sa se pronunte.
    (3) Anularea acreditarii poate fi dispusa prin decizie a comisiei de acreditare, la propunerea directiei teritoriale, in situatia in care se constata neindeplinirea conditiilor prevazute la art. 22 lit. a) - c).
    (4) Deciziile prevazute la alin. (1), (2) si (3) pot fi contestate in conditiile Legii nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.
    (5) Conditiile si procedurile de suspendare, retragere sau anulare ale acreditarii, precum si de limitare a domeniului de activitate se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei.
    Art. 24
    Furnizorii acreditati vor solicita o noua acreditare cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea termenului prevazut la art. 21.
    Art. 25
    Unitatile de asistenta medico-sociala sunt acreditate de catre comisia de acreditare numai pentru serviciile sociale acordate.
    Art. 26
    Furnizorii acreditati sunt obligati sa afiseze la sediu, intr-un loc accesibil beneficiarilor, certificatul de acreditare in original sau copie legalizata.
    Art. 27
    Anexele nr. 1 - 3*) fac parte integranta din prezenta metodologie.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 3 sunt reproduse in facsimil.

    ANEXA 1
    la metodologie

                               CERERE DE ACREDITARE

    1. Date despre furnizorul de servicii sociale

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea furnizorului: .................................................... |
| Forma de organizare sau statutul juridic (serviciu public de asistenta       |
| sociala, unitate de asistenta sociala, asociatie, fundatie, persoana fizica  |
| autorizata etc.):                                                            |
| ............................................................................ |
| Actul de infiintare ........................................................ |
| Data emiterii .............................................................. |
| Emitent .................................................................... |
|______________________________________________________________________________|
| Sediul furnizorului                                                          |
| Strada: ............................. nr. ..... bl. ...... sc. ..... ap. ... |
| Localitatea: ................................. Cod postal: ................. |
| Judet/Sector: ........................... Telefon: ........... Fax: ........ |
| E-mail: ............................... Pagina de Internet: ................ |
|______________________________________________________________________________|
| Cod fiscal nr. ................ anul ............. eliberat de ..............|
| Cont bancar nr. ...................... deschis la banca .................... |
| cu sediul in ............................................................... |
|______________________________________________________________________________|

    2. Subsemnatul(a) ........................................................, posesor/posesoare al actului de identitate ............ seria ................. nr. ....................., eliberat/eliberata la data de ................................. de catre ..................................., in calitate de imputernicit(a) al (a) ......................................... solicit acreditarea ca furnizor pentru serviciile sociale descrise in fisele anexate.
    Cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca datele, informatiile si documentele prezentate corespund realitatii.

                                               Persoana imputernicita,
                                                .....................
                                               (semnatura si stampila)

    Data ...............

    FISA NR. .......................

          DESCRIEREA SERVICIULUI PENTRU CARE SE SOLICITA ACREDITAREA
(se completeaza pentru fiecare serviciu social pentru care se solicita acreditarea)

    1. Denumirea serviciului social:
    2. Descrierea activitatilor desfasurate si a metodologiilor de lucru utilizate:
    3. Durata in timp estimata:
    4. Data de la care functioneaza sau de la care va functiona serviciul social:
    5. Sediul de la care se organizeaza furnizarea serviciului social:
    6. Aria de desfasurare a activitatii:
    7. Categoria de persoane beneficiare (precizati numarul de beneficiari si caracteristicile socio-economice ale acestora):
    8. Modalitatea de selectare a beneficiarilor:
    9. Modalitatile de implicare a beneficiarilor in activitatile desfasurate:
   10. Modalitatile de control periodic al calitatii serviciului:
   11. Modalitatile periodice de control al gradului de satisfactie a beneficiarilor:
   12. Resursele umane pentru realizarea serviciului social:
 ______________________________________________________________________________
|                                                          |Studii    | Studii |
|                                                          |superioare| medii  |
|__________________________________________________________|__________|________|
| Personal angajat cu contract individual de munca         |          |        |
|__________________________________________________________|__________|________|
| Functionari publici                                      |          |        |
|__________________________________________________________|__________|________|
| Personal remunerat sub orice alte forme                  |          |        |
|__________________________________________________________|__________|________|
| Voluntari                                                |          |        |
|__________________________________________________________|__________|________|
| Total                                                    |          |        |
|__________________________________________________________|__________|________|
| Din care personal administrativ                          |          |        |
|__________________________________________________________|__________|________|

    13. Costurile serviciului:
 ______________________________________________________________________________
|    Costul anual preconizat         |    Din care costuri administrative      |
|____________________________________|_________________________________________|
|                                    |                                         |
|____________________________________|_________________________________________|

    14. Resursele financiare pentru sustinerea serviciului:
 ______________________________________________________________________________
| Din fondurile proprii ale furnizorului           |                           |
|__________________________________________________|___________________________|
| Din subventii de la bugetul de stat              |                           |
|__________________________________________________|___________________________|
| Din subventii de la bugetele locale              |                           |
|__________________________________________________|___________________________|
| Din contributii ale partenerilor                 |                           |
|__________________________________________________|___________________________|
| Din contributii ale beneficiarilor               |                           |
|__________________________________________________|___________________________|
| Altele                                           |                           |
|__________________________________________________|___________________________|

    15. Date tehnice referitoare la unitatea de asistenta sociala prin care se acorda serviciul:
    a) in cazul unitatii care asista persoanele la sediul acesteia:
    - suprafata locuibila/persoana asistata
    - conditii de cazare, numarul de persoane/dormitor
    - conditii de petrecere a timpului liber
    - conditii de comunicare cu exteriorul
    - conditii de servire a mesei
    - alte conditii in functie de tipul de servicii de asistenta sociala acordate:
    - grupurile sanitare: .............. la ................. persoane asistate;
    - 1 lavabou la ................ persoane asistate;
    - 1 dus/cada la ................ persoane asistate;
    - conditiile de preparare si servire a hranei;
    b) in cazul unitatii care asista persoanele la domiciliul acestora:
    - frecventa interventiilor, numarul de vizite/saptamana
    - posibilitati ale persoanei asistate de comunicare cu alte persoane asistate sau cu familia
    - posibilitati ale persoanei asistate de comunicare cu unitatea de asistenta sociala
    - conditii de transport al mesei
    - operativitatea interventiei
    16. Rezultatele preconizate ale activitatii:
    17. Efectele benefice ale activitatii la nivelul comunitatii:
    a. Modalitatile de informare a comunitatii privind activitatile si rezultatele acestora
    b. Alte comentarii privind activitatea desfasurata
    18. Date de contact pentru persoana desemnata sa ofere informatii suplimentare

    ANEXA 2
    la metodologie

                DOCUMENTELE CARE INSOTESC CEREREA DE ACREDITARE

    a) pentru serviciul public de asistenta sociala la nivel judetean si local:
    - hotararea consiliului local/judetean privind infiintarea serviciului public judetean/local;
    - certificat de inregistrare fiscala;
    - regulamentul de organizare si functionare;
    - organigrama;
    - CV persoanelor implicate in acordarea serviciilor;
    - copii ale documentelor care atesta pregatirea profesionala/calificarea persoanelor implicate in acordarea serviciilor;
    - hotararea consiliului local/judetean pentru aprobarea bugetului anual al institutiei;
    - ultima situatie financiara;
    - dovada privind situatia juridica a sediului unde se acorda sau urmeaza sa se acorde serviciile sociale;
    - autorizatia sanitara, autorizatia sanitar-veterinara, autorizatia pentru protectia muncii, autorizatia de mediu, aviz PSI si alte autorizatii prevazute de lege;
    b) pentru alte servicii publice specializate la nivel judetean sau local:
    - legea speciala, hotararea Guvernului, hotararea consiliului local/judetean privind infiintarea acestor servicii;
    - certificat de inregistrare fiscala;
    - regulamentul de organizare si functionare;
    - organigrama;
    - CV persoanelor implicate in acordarea serviciilor;
    - copii ale documentelor care atesta pregatirea profesionala/calificarea persoanelor implicate in acordarea serviciilor;
    - hotararea consiliului local/judetean pentru aprobarea bugetului anual al institutiei;
    - ultima situatie financiara;
    - dovada privind situatia juridica a sediului unde se acorda sau urmeaza sa se acorde serviciile sociale;
    - autorizatia sanitara, autorizatia sanitar-veterinara, autorizatia pentru protectia muncii, autorizatia de mediu, aviz PSI si alte autorizatii prevazute de lege;
    c) pentru unitati de asistenta medico-sociala:
    - hotararea consiliului local/judetean privind infiintarea unitatii de asistenta medico-sociala;
    - certificat de inregistrare fiscala;
    - regulamentul de organizare si functionare;
    - organigrama;
    - CV persoanelor implicate in acordarea serviciilor;
    - copii ale documentelor care atesta pregatirea profesionala/calificarea persoanelor implicate in acordarea serviciilor;
    - hotararea consiliului local/judetean pentru aprobarea bugetului anual al institutiei;
    - bugetul aprobat de conducerea institutiei in cazul in care aceasta este integral finantata din venituri proprii;
    - ultima situatie financiara;
    - dovada privind situatia juridica a sediului unde se acorda sau urmeaza sa se acorde serviciile sociale;
    - autorizatia sanitara, autorizatia sanitar-veterinara, autorizatia pentru protectia muncii, autorizatia de mediu, aviz PSI si alte autorizatii prevazute de lege;
    d) pentru institutii publice care dezvolta compartimente de asistenta sociala specializate:
    - hotararea consiliului local/judetean privind infiintarea unitatii de asistenta medico-sociala;
    - hotararea consiliului director al institutiei de infiintare a compartimentului de asistenta sociala;
    - certificat de inregistrare fiscala;
    - regulamentul de organizare si functionare;
    - organigrama;
    - CV persoanelor implicate in acordarea serviciilor;
    - copii ale documentelor care atesta pregatirea profesionala/calificarea persoanelor implicate in acordarea serviciilor;
    - hotararea consiliului local/judetean pentru aprobarea bugetului anual al institutiei;
    - bugetul aprobat de conducerea institutiei in cazul in care aceasta este integral finantata din venituri proprii;
    - ultima situatie financiara;
    - dovada privind situatia juridica a sediului unde se acorda sau urmeaza sa se acorde serviciile sociale;
    - autorizatia sanitara, autorizatia sanitar-veterinara, autorizatia pentru protectia muncii, autorizatia de mediu, aviz PSI si alte autorizatii prevazute de lege;
    e) pentru asociatii si fundatii, cultele religioase si orice alte forme organizate ale societatii civile:
    - certificat de persoana juridica;
    - incheierea judecatoreasca prin care s-a admis cererea de inscriere in registrul asociatiilor si fundatiilor;
    - certificat de inregistrare fiscala;
    - regulamentul de organizare si functionare;
    - organigrama;
    - CV persoanelor implicate in acordarea serviciilor;
    - copii ale documentelor care atesta pregatirea profesionala/calificarea persoanelor implicate in acordarea serviciilor;
    - ultima situatie financiara;
    - un extras de cont;
    - dovada privind situatia juridica a sediului unde se acorda sau urmeaza sa se acorde serviciile sociale;
    - autorizatia sanitara, autorizatia sanitar-veterinara, autorizatia pentru protectia muncii, autorizatia de mediu, aviz PSI si alte autorizatii prevazute de lege;
    f) pentru persoane fizice autorizate in conditiile legii:
    - autorizatia emisa de consiliul local;
    - certificat de inregistrare fiscala;
    - regulamentul de organizare si functionare;
    - CV persoanei autorizate;
    - copii ale documentelor care atesta pregatirea profesionala/calificarea persoanelor implicate in acordarea serviciilor;
    - ultima situatie financiara;
    - un extras de cont;
    - dovada privind situatia juridica a sediului unde se acorda sau urmeaza sa se acorde serviciile sociale;
    g) pentru filiale si sucursale ale asociatiilor si fundatiilor internationale recunoscute in conformitate cu legislatia in vigoare:
    - certificat de persoana juridica;
    - incheierea judecatoreasca prin care s-a admis cererea de inscriere in registrul special;
    - certificat de inregistrare fiscala;
    - regulamentul de organizare si functionare;
    - organigrama;
    - CV persoanelor implicate in acordarea serviciilor;
    - copii ale documentelor care atesta pregatirea profesionala/calificarea persoanelor implicate in acordarea serviciilor;
    - ultima situatie financiara;
    - un extras de cont;
    - dovada privind situatia juridica a sediului unde se acorda sau urmeaza sa se acorde serviciile sociale;
    - autorizatia sanitara, autorizatia sanitar-veterinara, autorizatia pentru protectia muncii, autorizatia de mediu, aviz PSI si alte autorizatii prevazute de lege;
    h) pentru organizatii internationale de profil:
    - certificat de inregistrare a reprezentantei;
    - incheierea judecatoreasca prin care s-a admis cererea de inscriere in registrul special;
    - certificat de inregistrare fiscala;
    - regulamentul de organizare si functionare;
    - organigrama;
    - CV persoanelor implicate in acordarea serviciilor;
    - copii ale documentelor care atesta pregatirea profesionala/calificarea persoanelor implicate in acordarea serviciilor;
    - ultima situatie financiara;
    - un extras de cont;
    - dovada privind situatia juridica a sediului unde se acorda sau urmeaza sa se acorde serviciile sociale;
    - autorizatia sanitara, autorizatia sanitar-veterinara, autorizatia pentru protectia muncii, autorizatia de mediu, aviz PSI si alte autorizatii prevazute de lege.

    ANEXA 3
    la metodologie

    COMISIA DE ACREDITARE A FURNIZORILOR
    DE SERVICII SOCIALE
    ....................................

                           CERTIFICAT DE ACREDITARE
                 seria ................. nr. ....................

    ............................................................. cu sediul/domiciliul in localitatea ............................................., str. ................................................. nr. ......., bloc ....., scara ......, etaj ......, ap. ....., judetul/sectorul ......................., codul unic de inregistrare/codul fiscal ................................., este acreditat, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 68/2003, sa furnizeze urmatoarele servicii sociale:

    1. .......................
    2. .......................
    3. .......................
    4. .......................
    5. .......................
    6. .......................

    Eliberat la data de ........................
    Prezentul certificat este valabil pentru o perioada de ............ de la data eliberarii.

                                Presedinte,
                                   ___
                                 / L.S.\
                                 \ ____/SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1024/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1024 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu