E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1139 din 17 noiembrie 2010

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Companiei Nationale pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub Presiune - S.A., precum si modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 779 din 22 noiembrie 2010In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se înfiinţează Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A., denumită în continuare CNCIR, ca urmare a reorganizării prin divizare a Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, denumită în continuare ISCIR.

(2) CNCIR este persoană juridică română, de interes strategic naţional, organizată ca societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, conform legilor în vigoare şi statutului prevăzut în anexa nr. 1.

(3) CNCIR are în structura sa 12 sucursale.

(4) CNCIR funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

Art. 2. - CNCIR are ca obiect principal de activitate realizarea de testări şi analize tehnice, cod CAEN 7120 - ed. rev. 2/2008, în scopul efectuării de verificări tehnice în vederea autorizării funcţionării şi de verificări tehnice în utilizare, pentru instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Capitalul social al CNCIR este de 28.415.500 lei şi reprezintă valoarea activelor imobiliare cuprinse în patrimoniul preluat prin divizarea parţială a patrimoniului ISCIR conform situaţiei activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, întocmită la 30 iunie 2010.

(2)  Capitalul social este împărţit în 284.155 de acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea nominală de 100 lei.

(3) Capitalul social este deţinut în întregime de statul român, în calitate de acţionar unic, care îşi exercită drepturile şi obligaţiile prin Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

(4)   Predarea-preluarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aferente patrimoniului transmis între ISCIR, pe de o parte, şi CNCIR, pe de altă parte, se va face pe bază de protocol, care se va încheia în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(5)  Patrimoniul transmis de ISCIR se stabileşte pe baza bilanţului contabil de închidere, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie şi celelalte anexe la situaţiile financiare întocmite potrivit legii.

(6)  CNCIR va prelua toate drepturile şi îşi va asuma toate obligaţiile corespunzătoare patrimoniului preluat de la ISCIR şi se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din raporturile juridice ale societăţii cu terţii, pentru domeniul său de activitate, inclusiv în litigiile în curs.

Art. 4. - (1) CNCIR are în proprietate bunuri imobile şi mobile.

(2) Bunurile imobile proprietate privată a ISCIR prevăzute în anexa nr. 2 trec în proprietatea CNCIR la data înmatriculării sale în registrul comerţului şi se regăsesc în capitalul social al acesteia.

Art. 5. - (1) Personalul din cadrul ISCIR necesar desfăşurării obiectului de activitate al CNCIR se consideră preluat la data înmatriculării acesteia în registrul comerţului, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora.

(2) Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal, condiţiile de muncă, obligaţiile generale şi specifice, timpul de muncă şi de odihnă, programele de perfecţionare profesională a salariaţilor şi alte condiţii în care se desfăşoară procesul muncii se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, încheiat în condiţiile legii, în termen de cel mult 90 de zile de la data înmatriculării CNCIR în registrul comerţului.

(3)  Până la negocierea noului contract colectiv de muncă, personalul preluat de CNCIR îşi va păstra salariile şi drepturile salariale avute anterior în cadrul ISCIR.

Art. 6. - Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Patrimoniul ISCIR la data de 30 iunie 2010 este de 57.719.779 lei."

2.  La articolul 3 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) autorizează, în conformitate cu cerinţele tehnice şi în condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice şi de Legea nr. 64/2008, cu modificările şi completările ulterioare, persoane fizice sau juridice care realizează, pentru instalaţii şi echipamente, verificări tehnice în vederea autorizării funcţionării, verificări tehnice în utilizare, verificări tehnice în utilizare pentru stabilirea duratei remanente de viaţă, activităţi de construire, montare, instalare, punere în funcţiune, supraveghere tehnică, lucrări de revizie, reparaţii şi de întreţinere; pentru instalaţiile/ echipamentele din domeniul nuclear se vor respecta şi dispoziţiile Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările ulterioare;".

3.  La articolul 3 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

,,c1) efectuează verificări tehnice în vederea autorizării şi verificări tehnice în utilizare la instalaţii/echipamente, în condiţiile stabilite de Legea nr. 64/2008, cu modificările şi completările ulterioare;".

4.  La articolul 3 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,d) autorizează, în conformitate cu cerinţele tehnice şi în condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice, funcţionarea instalaţiilor şi echipamentelor prevăzute în anexa nr. 1;".

5.  La articolul 3 alineatul (1), litera I) se abrogă.

6.  La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„( 11) Autorizările prevăzute la alin. (1) lit. c) şi e)se pot baza pe rapoarte de evaluare tehnică, întocmite în condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice."

7.  La articolul 4, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) In cadrul ISCIR funcţionează 5 inspecţii teritoriale fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 3.

................................................................................................

(4) Salarizarea personalului din cadrul ISCIR se realizează potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile personalului plătit din fonduri publice."

8.  La articolul 5, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Inspectorul de stat şef numeşte şi revocă, prin ordin, inspectorul de stat şef adjunct, inspectorii şefi ai inspecţiilor teritoriale şi conducătorii structurilor din cadrul ISCIR prevăzute la alin. (6).'"

9.  La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) ISCIR are dreptul de a solicita informaţii şi documente de la persoanele fizice sau juridice care proiectează, construiesc, montează, instalează, pun în funcţiune, realizează supravegherea tehnică, execută revizii, repară, întreţin, deţin, exploatează, efectuează verificări tehnice în vederea autorizării funcţionării, verificări tehnice în utilizare şi verificări tehnice în utilizare pentru stabilirea duratei remanente de viaţă şi de la cele ce pun la dispoziţie pe piaţă instalaţii/echipamente, cu respectarea actelor juridice obligatorii ale Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor sau a actelor normative de punere în aplicare a acestei legislaţii, după caz."

10.  La articolul 7, alineatul (4) se abrogă.

11. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Finanţarea activităţii ISCIR se asigură integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, potrivit legii. Veniturile obţinute din perceperea de tarife şi din prestarea altor servicii de către ISCIR în condiţiile legii, se fac venituri la bugetul de stat."

12. La articolul 10, alineatul (3) se abrogă.

13. Anexele nr. 2-4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 3-5 la prezenta hotărâre.

14. In cuprinsul textului, sintagmele „ministrul economiei" şi „Ministerul Economiei" se modifică şi se înlocuiesc cu sintagmele „ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri" şi, respectiv, „Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri".

Art. 7. - Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 4 ianuarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, la litera A punctul I, poziţia nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1. Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR - 125 de posturi".

Art. 9. -Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Ioan Nelu Botiş

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

ANEXA Nr. 1

STATUTUL

Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat si Recipientelor sub Presiune - S.A.

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea

(1) Denumirea societăţii comerciale este Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A., denumită în continuare CNCIR, având sigla prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul statut.

(2) In toate actele, facturile, scrisorile sau publicaţiile emise de CNCIR, se menţionează denumirea acesteia, urmată de cuvintele „societate pe acţiuni" sau de iniţialele „S.A.", capitalul social, sediul şi numărul unic de înregistrare în registrul comerţului.

ARTICOLUL 2

Forma juridică

CNCIR este persoană juridică română, cu capital social integral de stat, având forma juridică de societate comercială pe acţiuni, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3

Sediul

(1)  Sediul social al CNCIR este în municipiul Bucureşti, Str. Fluviului nr. 16, sectorul 1.

(2)  CNCIR are, la înfiinţare, în structura sa 12 sucursale, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul statut.

(3)  CNCIR poate înfiinţa filiale, sucursale, reprezentanţe, agenţii şi alte asemenea subunităţi în ţară şi în străinătate, potrivit legii şi prezentului statut.

ARTICOLUL 4

Durata

Durata CNCIR este nelimitată, activitatea acesteia urmând să se desfăşoare de la data înmatriculării ei la oficiul registrului comerţului.

CAPITOLUL II

Scopul şi obiectul de activitate

ARTICOLUL 5

Scopul

Scopul CNCIR îl constituie efectuarea de verificări tehnice în vederea autorizării funcţionării şi verificări tehnice în utilizare la instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare.

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

(1) CNCIR are ca principal obiect de activitate efectuarea de testări şi realizarea de analize tehnice (cod CAEN 7120 - ed. rev. 2/2008- analize şi testări tehnice).

(2) Obiecte secundare de activitate sunt:

3312 - Repararea maşinilor

3319 - Repararea altor echipamente

3320 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale

4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat

5814 -Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor

5819 -Alte activităţi de editare

6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe

6810 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 - Inchirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management

7112 -Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea

7490 -Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.

(3) Activităţile prevăzute ca obiecte secundare pot fi realizate numai în situaţia în care prin aceste activităţi nu se aduce atingere imparţialităţii CNCIR, necesare în cadrul procesului de verificare tehnică în vederea autorizării funcţionării şi de verificare tehnică în utilizare.

(4) In scopul realizării obiectului său de activitate, CNCIR desfăşoară, în principal, următoarele activităţi:

a) efectuează verificări tehnice în utilizare la echipamentele/instalaţiile prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 64/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice;

b) efectuează verificările tehnice în vederea autorizării funcţionării instalaţiilor şi echipamentelor prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice, cu excepţia celor prevăzute la pct. 5 din aceeaşi anexă;

c)  evaluează capabilitatea tehnică a persoanelor fizice şi juridice care prestează, pentru instalaţii şi echipamente din domeniul reglementat de Legea nr. 64/2008, cu modificările şi completările ulterioare, activităţi de construire, montare, instalare, punere în funcţiune, supraveghere, lucrări de revizie, reparaţii şi de întreţinere;

d)  efectuează verificări tehnice în utilizare la instalaţiile şi echipamentele la care se solicită stabilirea duratei remanente de viaţă, în condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice;

e)  evaluează documentaţii de reparaţii pentru instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 64/2008, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la cerinţele şi în condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice;

f)  efectuează, în condiţiile legii şi cu respectarea cerinţelor stabilite în prescripţiile tehnice, verificări tehnice în utilizare, după reparaţii şi propune Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) data următoarei verificări tehnice în utilizare;

g)  efectuează, raportat la cerinţele din prescripţiile tehnice, evaluări de documentaţii pentru obţinerea avizului obligatoriu de instalare pentru instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

h) efectuează analize şi examinări tehnice de laborator;

i) prestează activităţi de evaluare tehnică în vederea aprobării procedurilor de sudură, conform cerinţelor prescripţiilor tehnice;

j) realizează activităţi de evaluare a competenţei tehnice a persoanelor fizice care practică ocupaţii din categoria celor prevăzute în anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu cerinţele tehnice şi în condiţiile stabilite în prescripţii tehnice;

k) execută expertize tehnice, testări şi măsurători în domeniile specifice obiectului său de activitate;

l) desfăşoară şi alte activităţi pentru realizarea scopului şi obiectului său de activitate.

(5)  CNCIR poate să deţină acţiuni sau părţi sociale din capitalul social al altor societăţi comerciale şi să decidă, în condiţiile legii, asocierea cu persoane juridice române sau străine.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acţiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

(1)  Capitalul social al CNCIR este de 28.415.500 lei şi reprezintă valoarea activelor imobiliare cuprinse în patrimoniul preluat prin divizarea parţială a patrimoniului ISCIR.

(2)  Capitalul social este împărţit în 284.155 de acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea nominală de 100 lei.

(3) Capitalul social este deţinut în întregime de statul român, în calitate de acţionar unic, care îşi exercită toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din această calitate prin Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

ARTICOLUL 8

Majorarea sau reducerea capitalului social

(1)  Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

(2) Capitalul social va putea fi majorat prin:

a) noi aporturi în numerar şi/sau în natură;

b) încorporarea rezervelor, potrivit legii, în care vor putea fi incluse diferenţele favorabile rezultate din actualizarea valorii imobilizărilor societăţii comerciale, cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune;

c) conversia unor creanţe lichide şi exigibile asupra CNCIR cu acţiuni ale acestuia;

d) alte surse stabilite de adunarea generală a acţionarilor ori de consiliul de administraţie, după caz, potrivit legii.

(3) Capitalul social poate fi redus prin:

a) micşorarea numărului de acţiuni;

b) reducerea valorii nominale a acţiunilor;

c) dobândirea propriilor acţiuni, urmată de anularea lor;

d) alte procedee prevăzute de lege.

(4)  In cazul în care administratorii constată pierderea a jumătate din capitalul social, aceştia sunt obligaţi să convoace de îndată adunarea generală extraordinară a acţionarilor, pentru a hotărî fie reconstituirea capitalului social, fie reducerea lui la valoarea rămasă, fie dizolvarea CNCIR.

(5) Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, potrivit prevederilor legale.

ARTICOLUL 9

Acţiunile

(1) Acţiunile sunt nominative şi vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(2) CNCIR va ţine evidenţa acţionarilor şi a acţiunilor într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de către preşedintele consiliului de administraţie. Registrul se păstrează la sediul CNCIR.

ARTICOLUL 10

CNCIR este autorizată să emită obligaţiuni în condiţiile legii.

ARTICOLUL 11

Drepturile şi obligaţiile care decurg din acţiuni

(1) Fiecare acţiune subscrisă şi plătită, potrivit legii, conferă deţinătorului dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform dispoziţiilor legale şi prevederilor prezentului statut, precum şi alte drepturi prevăzute de lege şi de statut.

(2)  Deţinerea acţiunii implică adeziunea de drept la statutul CNCIR.

(3) Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul cesiunii acestora.

(4) In cazul în care o acţiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condiţiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiuni.

(5)  Obligaţiile CNCIR sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acţionarii răspund numai până la concurenţa aportului la capitalul social subscris de fiecare dintre aceştia.

(6) Patrimoniul CNCIR nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale acţionarilor. Un creditor al unui acţionar poate formula pretenţii asupra părţii din profitul CNCIR care i se va repartiza de către adunarea generală a acţionarilor sau asupra cotei-părţi cuvenite acestuia la lichidarea CNCIR, efectuată în condiţiile legii şi ale prezentului statut.

ARTICOLUL 12

Cesiunea acţiunilor

(1) In orice raporturi cu CNCIR, aceasta recunoaşte pentru fiecare acţiune un singur proprietar.

(2)  Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari şi/sau către terţi se face în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.

(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor nominative emise de CNCIR se realizează prin declaraţia făcută în registrul acţionarilor, subscrisă de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza şi prin act autentic, cu efectuarea menţiunilor corespunzătoare în registrul acţionarilor.

ARTICOLUL 13

Pierderea acţiunilor

(1) In cazul pierderii uneia sau mai multor acţiuni, proprietarul va trebui să anunţe consiliul de administraţie şi să facă publică pierderea acestora în presă.

(2) După 6 luni acţionarul va putea obţine un duplicat al acţiunilor pierdute.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acţionarilor

ARTICOLUL 14

Reprezentarea

(1) In perioada în care statul este acţionar unic la CNCIR, interesele acesteia în adunarea generală a acţionarilor vor fi reprezentate de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

(2)  Reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor, în număr de 5, sunt numiţi pentru o perioadă de cel mult 4 ani şi sunt revocaţi prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri.

ARTICOLUL 15

Atribuţiile

(1) Adunarea generală a acţionarilor CNCIR este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activităţii şi asupra politicii ei economice.

(2)  Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare.

(3) Adunarea generală ordinară a acţionarilor are următoarele atribuţii principale:

a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a CNCIR;

b) alege şi revocă cenzorii conform prevederilor legale;

c) se pronunţă asupra gestiunii administratorilor;

d) stabileşte nivelul remuneraţiei lunare cuvenite membrilor consiliului de administraţie, precum şi cenzorilor;

e)  aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate pe exerciţiul financiar următor;

f)  stabileşte nivelul remuneraţiei directorului general al CNCIR;

g) aprobă sau modifică bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, după analizarea rapoartelor consiliului de administraţie şi ale cenzorilor;

h) aprobă repartizarea profitului, conform legii;

i) hotărăşte cu privire la folosirea dividendelor aferente acţiunilor gestionate, pentru restructurare şi dezvoltare;

j) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileşte competenţele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piaţa internă şi externă, a creditelor comerciale şi a garanţiilor, inclusiv prin gajarea acţiunilor, potrivit legii;

k) hotărăşte cu privire la înfiinţarea sau la desfiinţarea subunităţilor, la fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, din ţară sau din străinătate;

l) analizează rapoartele consiliului de administraţie privind stadiul şi perspectivele referitoare la profit şi dividende, nivelul tehnic, calitatea, forţa de muncă, protecţia mediului, relaţiile cu clienţii;

m) se pronunţă asupra gestiunii administratorilor şi asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse CNCIR de către aceştia;

n) hotărăşte cu privire la gajarea sau la închirierea unor bunuri, unităţi sau sedii proprii;

o) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie;

p) aprobă delegările de competenţă pentru consiliul de administraţie;

q) reglementează dreptul de preemţiune al acţionarilor şi al salariaţilor CNCIR cu privire la cesiunea acţiunilor şi aprobă limitele şi condiţiile pentru cesionarea către salariaţii acesteia a unui număr de acţiuni proprii;

r) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege în sarcina sa.

(4) Pentru atribuţiile menţionate la alin. (3) lit. c), e), g)-k) şi m)-o), adunarea generală a acţionarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obţinerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

(5) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor se întruneşte pentru a hotărî următoarele:

a) schimbarea formei juridice;

b) mutarea sediului;

c) schimbarea obiectului de activitate;

d)  majorarea capitalului social, precum şi reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni, în condiţiile legii;

e) fuziunea cu alte societăţi comerciale sau divizarea;

f) dizolvarea anticipată;

g) emisiunea de obligaţiuni;

h) modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, precum şi cesiunea acţiunilor;

i) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acţionarilor;

j) aprobă conversia acţiunilor nominative emise în formă dematerializată în acţiuni nominative emise în formă materializată şi invers;

k) aprobă conversia acţiunilor preferenţiale şi nominative dintr-o categorie în alta, în condiţiile legii;

l) hotărăşte în orice alte probleme privind activitatea CNCIR stabilită conform legii, cu excepţia celor care revin adunării generale ordinare a acţionarilor.

(6) Pentru atribuţiile adunării generale extraordinare a acţionarilor, fiecare reprezentant trebuie să obţină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

ARTICOLUL 16

Convocarea adunării generale a acţionarilor

(1)  Adunarea generală a acţionarilor se convoacă de preşedintele consiliului de administraţie sau de un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de preşedinte.

(2) Adunările generale ordinare ale acţionarilor au loc cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea şi aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru aprobarea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs.

(3) Adunarea generală a acţionarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu dispoziţiile din statut, cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită.

(4)  Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării generale a acţionarilor, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.

(5) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(6) Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul CNCIR sau în alt loc indicat în convocare.

(7)  Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea acţionarului unic sau la cererea consiliului de administraţie ori a cenzorilor.

ARTICOLUL 17

Organizarea adunării generale a acţionarilor

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acţionarilor este necesară prezenţa acţionarilor care să reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social, iar hotărârile trebuie să fie luate de acţionarii ce deţin majoritatea absolută din capitalul social, reprezentaţi în adunare.

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acţionarilor este necesară:

a)  la prima convocare, prezenţa acţionarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile trebuie să fie luate cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social;

b) la convocările următoare, prezenţa acţionarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile trebuie să fie luate cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin o treime din capitalul social.

(3) In ziua şi la ora precizate în convocare, şedinţa adunării generale a acţionarilor va fi deschisă de preşedintele consiliului de administraţie sau, în lipsa acestuia, de cel care îi ţine locul.

(4) Adunarea generală a acţionarilor va alege dintre acţionarii prezenţi un secretar care va verifica lista de prezenţă a acţionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi de statut pentru ţinerea şedinţei, şi va încheia procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor.

(5)  Procesul-verbal va fi semnat de reprezentanţii statului mandataţi să reprezinte interesele capitalului de stat, reprezentanţii Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, şi de secretarul care l-a întocmit.

(6)  Procesul-verbal al adunării generale se va scrie într-un registru sigilat şi parafat.

(7)  La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezenţă a acţionarilor, precum şi, după caz, mandatele speciale ale reprezentanţilor mandataţi de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

(8) La şedinţele ordinare şi extraordinare ale adunării generale a acţionarilor în care se dezbat problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul CNCIR pot fi invitaţi şi reprezentanţii sindicatului şi/sau reprezentanţii salariaţilor care nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.

ARTICOLUL 18

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilor

(1) Hotărârile adunării generale a acţionarilor se iau prin vot deschis.

(2) Votul va fi nominal în cazul hotărârilor a căror valabilitate este condiţionată de existenţa mandatelor speciale.

(3) Hotărârile se vor putea lua în condiţiile şi cu majoritatea prevăzute de prezentul statut pentru adunările generale ordinare ale acţionarilor sau, după caz, pentru cele extraordinare.

(4)  La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acţionarilor sau a unuia dintre membrii adunării generale a acţionarilor se va putea decide ca votul să fie secret şi în alte cazuri, cu excepţia situaţiei în care este necesar votul nominal.

(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

(6) Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile adunării generale a acţionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului pentru a fi menţionate în extras în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(7)  Ele nu vor putea fi executate înainte de ducerea la îndeplinire a formalităţilor menţionate mai sus.

(8) Hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor în limitele legii şi ale prezentului statut sunt obligatorii şi pentru acţionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotrivă.

(9) Acţionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din CNCIR şi de a recupera contravaloarea acţiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.

CAPITOLUL V

Consiliul de administraţie

ARTICOLUL 19

Organizarea

(1) CNCIR este administrată de un consiliu de administraţie compus din 5 membri, dintre care unul este directorul general.

(2) Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pe o perioadă de cel mult 4 ani şi pot fi revocaţi, după caz, de adunarea generală a acţionarilor, în baza mandatului emis de ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri; ei sunt remuneraţi pentru această calitate cu o indemnizaţie lunară.

(3) Membrii consiliului de administraţie pot avea calitatea de acţionar.

(4) In situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală a acţionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(5) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul CNCIR sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

(6)  Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului său regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.

(7) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului preşedintelui.

(8)  Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie, fie dintre salariaţii CNCIR.

(9)  Conducerea CNCIR se asigură de către un director general, care este preşedintele consiliului de administraţie.

(10) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.

(11)  Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi comunicate de preşedinte, cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal de şedinţă, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.

(12) Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de secretar.

(13)  Pe baza Procesului-verbal, secretarul consiliului de administraţie redactează hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte.

(14) Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul de organizare şi funcţionare, o parte dintre atribuţiile sale directorului general al CNCIR şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.

(15) In relaţiile cu terţii CNCIR este reprezentată de directorul general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie; directorul general semnează actele de angajare faţă de terţi.

(16) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţia acţionarilor şi a cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele CNCIR.

(17) Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform prevederilor legale.

(18) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă de CNCIR pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut ori pentru greşeli în administrarea acesteia. In astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi.

(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(20) Nu pot fi directori ai CNCIR şi ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

ARTICOLUL 20

Atribuţiile consiliului de administraţie, ale directorului general şi ale directorilor executivi

A. Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:

a) aprobă structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare al CNCIR;

b) aprobă nivelul garanţiilor şi modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai CNCIR, directorii din cadrul sucursalelor şi pentru persoanele care au calitatea de gestionar;

c)  încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul CNCIR, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor, atunci când legea impune această condiţie;

d) aprobă delegările de competenţă pentru directorul general şi pentru persoanele din conducerea CNCIR, în vederea executării operaţiunilor acesteia;

e) aprobă competenţele sucursalelor pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc), în vederea realizării obiectului de activitate al CNCIR;

f)  aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competenţa directorului general al CNCIR;

g) supune anual adunării generale a acţionarilor, în termenul legal, raportul cu privire la activitatea CNCIR, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli ale CNCIR pe anul în curs;

h) convoacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor ori de câte ori este nevoie;

i) aprobă încheierea contractelor de import-export, până la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generală a acţionarilor;

j) stabileşte drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile personalului CNCIR, conform structurii organizatorice aprobate;

k) stabileşte competenţele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt şi mediu şi aprobă eliberarea garanţiilor;

l) aprobă numărul de posturi şi normativul de constituire a compartimentelor funcţionale şi de producţie;

m) aprobă programele de producţie, cercetare, dezvoltare, investiţii;

n) stabileşte şi aprobă politici pentru protecţia mediului şi securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

0) stabileşte tactica şi strategia de marketing;

p) stabileşte şi aprobă, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de adunarea generală a acţionarilor, modificări în structura acestuia, în limita competenţelor pentru care a primit mandat;

q) mandatează reprezentanţii patronatului la negocierea contractului colectiv de muncă;

r) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acţionarilor sau care sunt prevăzute de legislaţia în vigoare.

B. (1) Directorul general reprezintă CNCIR în raporturile cu terţii.

(2) Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii:

a)  aplică strategia şi politicile de dezvoltare ale CNCIR, stabilite de consiliul de administraţie;

b) numeşte, suspendă sau revocă directorii executivi;

c) angajează, promovează şi concediază personalul salariat, în condiţiile legii;

d) numeşte, suspendă sau revocă directorii din cadrul sucursalelor;

e) participă la negocierea contractului colectiv de muncă, ale cărui negociere şi încheiere se desfăşoară în condiţiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de administraţie;

f)  negociază, în condiţiile legii, contractele individuale de muncă;

g) încheie acte juridice, în numele şi pe seama CNCIR, în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administraţie;

h) aprobă atribuţiile, responsabilităţile şi obligaţiile personalului CNCIR, conform fişei postului;

i) aprobă operaţiunile de încasări şi plăţi, potrivit competenţelor legale şi prezentului statut;

j) aprobă operaţiunile de vânzare şi cumpărare de bunuri, potrivit competenţelor legale şi prezentului statut;

k) împuterniceşte directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor şi orice altă persoană să exercite orice atribuţii din sfera sa de competenţă;

l)   rezolvă orice altă problemă pe care consiliul de administraţie a stabilit-o în sarcina sa.

C.  (1) Directorii executivi şi directorii din cadrul sucursalelor se află în subordinea directorului general, sunt angajaţi ai CNCIR, execută operaţiunile acesteia şi sunt răspunzători faţă de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleaşi condiţii ca şi membrii consiliului de administraţie.

(2) Atribuţiile directorilor executivi şi ale directorilor din cadrul sucursalelor sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a CNCIR.

CAPITOLUL VI

Gestiunea

ARTICOLUL 21

Cenzorii

(1)  Gestiunea CNCIR este controlată de acţionari şi de 3 cenzori care sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.

(2) In perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor Publice.

(3) Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de cenzori supleanţi, care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.

(4) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se prezintă, la cerere, date cu privire la activitatea CNCIR, la situaţia patrimoniului, profitului şi a pierderilor.

(5) Cenzorii au următoarele atribuţii principale:

a) în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa şi registrele de evidenţă contabilă şi informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate;

b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra conturilor CNCIR, a bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris;

c) la lichidarea CNCIR controlează operaţiunile de lichidare;

d)  prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate ale CNCIR.

(6) Cenzorii sunt obligaţi de asemenea:

a) să facă, în fiecare lună şi inopinat, inspecţii ale casei şi să verifice existenţa titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea CNCIR ori care au fost primite în gaj, cauţiune sau depozit;

b) să ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor, inserând în ordinea de zi propunerile pe care le consideră necesare;

c)  să constate depunerea garanţiei din partea administratorilor;

d) să vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratori şi de lichidatori.

(7)  Cenzorii se întrunesc la sediul CNCIR şi iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării generale a acţionarilor.

(8) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepţia primilor 2 ani de la constituirea CNCIR, sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.

(9)  Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile legale în materie.

(10) Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi de adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de cel mult 3 ani şi pot fi renumiţi.

(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în reglementările legale în vigoare.

(12) Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie egală cu o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administraţie.

(13) In caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunţare la mandat a unui cenzor, acesta va fi înlocuit de cenzorul supleant cel mai în vârstă.

(14) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a acţionarilor.

(15) In cazul în care nu mai rămâne în funcţie niciun cenzor, consiliul de administraţie va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.

(16) Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările, precum şi constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.

(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acţionarilor.

CAPITOLUL VII

Activitatea

ARTICOLUL 22

Finanţarea activităţii proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite, CNCIR utilizează sursele de finanţare constituite conform legii, credite bancare şi alte surse financiare.

ARTICOLUL 23

Exerciţiul financiar

Exerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data înmatriculării CNCIR în registrul comerţului.

ARTICOLUL 24

Personalul

(1) Personalul de conducere şi de execuţie din cadrul CNCIR este numit, angajat şi concediat de directorul general.

(2) Plata salariilor şi a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum şi a altor obligaţii faţă de bugetul de stat se va face potrivit legii.

(3) Drepturile şi obligaţiile personalului CNCIR se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, contractul colectiv de muncă şi prin regulamentul intern.

(4) Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă pentru personalul salariat.

ARTICOLUL 25

Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale şi necorporale din patrimoniul CNCIR se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administraţie, în conformitate cu prevederile legale.

ARTICOLUL 26

Evidenţa contabilă şi bilanţul contabil

(1) CNCIR va ţine contabilitatea în lei şi va întocmi situaţii financiare anuale potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

(2) Situaţiile financiare anuale şi documentele anexate acestora se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

ARTICOLUL 27

Calculul şi repartizarea profitului

(1) In contabilitate, profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar.

(2) Repartizarea profitului se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

ARTICOLUL 28

Registrele

CNCIR va ţine, prin grija membrilor consiliului de administraţie şi, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII

Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea şi lichidarea, litigiile

ARTICOLUL 29

Asocierea

(1) CNCIR poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române ori străine, alte societăţi comerciale sau alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul statut.

(2) CNCIR poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului şi obiectului său de activitate.

(3) Condiţiile de participare a CNCIR la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive ori prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acţionarilor.

ARTICOLUL 30

Modificarea formei juridice

(1)  Modificarea formei juridice a CNCIR se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor şi cu îndeplinirea tuturor formalităţilor prevăzute de lege.

(2)  In perioada în care statul este acţionar majoritar, schimbarea formei juridice a CNCIR se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin reprezentanţii săi desemnaţi să reprezinte interesele capitalului de stat.

(3) Noua societate comercială va îndeplini formalităţile legale de înregistrare şi publicitate cerute la înfiinţarea societăţilor comerciale.

ARTICOLUL 31

Dizolvarea

(1) Dizolvarea CNCIR va avea loc în următoarele situaţii:

a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;

b) declararea nulităţii;

c) hotărârea adunării generale a acţionarilor;

d)  pierderea unei jumătăţi din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, pentru motive ce nu atrag răspunderi de orice natură, dacă adunarea generală a acţionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;

e) deschiderea procedurii privind falimentul;

f) scăderea numărului acţionarilor sub minimul legal;

g) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.

(2) Hotărârea de dizolvare a CNCIR trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 32

Lichidarea

(1)  Dizolvarea CNCIR are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

(2) Lichidarea CNCIR şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile legii şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ARTICOLUL 33

Litigiile

(1) Litigiile de orice fel apărute între CNCIR şi persoane fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre CNCIR şi persoanele juridice române şi străine pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL IX

Dispoziţii finale

ARTICOLUL 34

Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale referitoare la societăţile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale codului comercial şi ale celorlalte reglementări legale în vigoare.

ANEXA Nr. 1

la statut

SIGLA*)

Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A.

Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A.

*) Sigla este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 2

la statut

SUCURSALELE

Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A.

Nr. crt.

Sucursală

1.

CNCIR Bacău

Bacău

2.

CNCIR Cluj-Napoca

Cluj

3.

CNCIR Constanţa

Constanţa

4.

CNCIR Craiova

Craiova

5.

CNCIR Galaţi

Galaţi

6.

CNCIR laşi

Iaşi

7.

CNCIR Piteşti

Piteşti

8.

CNCIR Ploieşti

Ploieşti

9.

CNCIR Sibiu

Sibiu

10.

CNCIR Suceava

Suceava

11.

CNCIR Târgu Mureş

Târgu Mureş

12.

CNCIR Timişoara

Timişoara

ANEXA Nr. 2

BUNURILE   IMOBILE   PROPRIETATE   PRIVATĂ

a Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat care trec în proprietatea Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A.

Nr. crt.

Imobilul

Valoarea

- lei -

1.

Teren în suprafaţă de 954,3 m2, imobil clădire, situat în Bacău, toate situate în str. George Bacovia nr. 156, judeţul Bacău

1.392.024

2.

Teren în suprafaţă de 339 m2, imobil clădire, construcţie lift, toate situate în Bucureşti, Str. Fluviului nr. 16, sectorul 1

6.540.764

3.

Teren în suprafaţă de 394 m2 şi imobil clădire, situate în Cluj-Napoca, Str. Ţebei nr. 29, judeţul Cluj

2.201.425

4.

Teren în suprafaţă de 899 m2, imobil clădire şi garaj auto, toate situate în Craiova, Str. Brestei nr. 55A, judeţul Dolj

2.804.497

5.

Teren în suprafaţă de 149,86 m2, imobil clădire, situate în Constanţa, str. C-tin Brătescu nr. 3 bis, judeţul Constanţa

850.000

6.

Teren în suprafaţă de 400 m2 şi imobil clădire, spaţiu centrală termică, situate în Constanţa, str. Războieni nr. 13, judeţul Constanţa

2.024.150

7.

Imobil apartament, situat în Craiova, str. Romul bl. Romarta, sc. 1, et. 3, ap. 79, judeţul Dolj

268.100

8.

Imobil clădire, situat în Galaţi, str. Saturn nr. 32, judeţul Galaţi

1.496.097

9.

Teren în suprafaţă de 560,49 m2 şi clădire, situate în Iaşi, str. Gheorghe Asachi nr. 2, judeţul laşi

2.272.757

10.

Teren în suprafaţă de 304 m2 şi imobil clădire, situate în Piteşti, Bd. Republicii nr. 172, judeţul Argeş

1.830.672

11.

Teren în suprafaţă de 180,25 m2 şi imobil clădire, situate în Piteşti, str. Cozia nr. 1, judeţul Argeş

919.625

12.

Teren în suprafaţă de 592 m2 şi imobil clădire şi gard, situate în Ploieşti, str. Radu Stanian nr. 12, judeţul Prahova

1.975.010

13.

Imobil clădire, situat în Ploieşti, str. Ion Maiorescu nr. 14, bl. 33 N2, parter, judeţul Prahova

668.850

Nr. crt.

Imobilul

Valoarea

- lei -

14.

Mansardă imobil clădire şi copertină acces garaj, împrejmuire gard, toate situate în Sibiu, Str. Dorului nr. 19, judeţul Sibiu

218.072

15.

Teren în suprafaţă de 494 m2 şi imobil clădire, gard, situat în Suceava, Str. Universităţii nr. 19, judeţul Suceava

513.575

16.

Teren în suprafaţă de 342 m2 şi imobil clădire, situate în Târgu Mureş, str. Săvinesti nr. 4, judeţul Mureş

642.386

17.

Apartament III, situat în Târgu Mureş, Str. Republicii nr. 19, ap. 3, judeţul Mureş

220.000

18.

Teren în suprafaţă de 551,50 m2 şi imobile clădiri, situate în Timişoara, str. Gutenberg nr. 2, ap. 1, judeţul Timiş

1.577.470

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001)

INSPECŢII   TERITORIALE

ale Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

Nr. crt.

Inspecţii teritoriale ale Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

Raza de activitate a inspecţiilor teritoriale

1.

Inspecţia Teritorială ISCIR Bucureşti

- Bucureşti

- judeţul Argeş

- judeţul Constanţa

- judeţul Călăraşi

- judeţul Dâmboviţa

- judeţul Dolj

- judeţul Giurgiu

- judeţul Gorj

- judeţul Ialomiţa

- judeţul Ilfov

- judeţul Mehedinţi

- judeţul Olt

- judeţul Tulcea

- judeţul Vâlcea

- judeţul Teleorman

2.

Inspecţia Teritorială ISCIR Bacău

- judeţul Bacău

- judeţul Botoşani

- judeţul Brăila

- judeţul Iaşi

- judeţul Galaţi

- judeţul Neamţ

- judeţul Suceava

- judeţul Vaslui

- judeţul Vrancea

3.

Inspecţia Teritorială ISCIR Braşov

- judeţul Braşov

- judeţul Buzău

- judeţul Covasna

- judeţul Harghita

- judeţul Prahova

4.

Inspecţia Teritorială ISCIR Oradea

- judeţul Arad

- judeţul Bihor

- judeţul Caraş-Severin

- judeţul Maramureş

- judeţul Satu Mare

- judeţul Sălaj

- judeţul Timiş

- judeţul Hunedoara

5.

Inspecţia Teritorială ISCIR Sibiu

- judeţul Alba

- judeţul Bistriţa-Năsăud

- judeţul Cluj

- judeţul Mureş

- judeţul Sibiu

ANEXA Nr. 4*)

(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001)

STRUCTURA  ORGANIZATORICĂ

a Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

Număr maxim de posturi: 125

*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001)

NORMATIV

privind parcul auto al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

1. Autolaboratoare: un autolaborator pentru supravegherea pieţei.

2. Autoturisme: - câte un autoturism la 5 inspectori de specialitate care efectuează controale, supraveghere a pieţei şi verificări tehnice;

- câte un autoturism pentru conducerea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat*)

NOTĂ:

Consumul lunar de combustibil pentru fiecare autoturism este de 300 I.

Consumul lunar de combustibil pentru autolaborator este de 250 I.

In perioada de valabilitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice se vor aplica normele privind consumul lunar de carburanţi pentru autoturisme prevăzute în aceasta.

*) Conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1139/2010

 
05.09.2012 22:07:48  Anonim  a scris :
CNCIR BRASOV nu este in anexa 2 la statut. Actele emise sunt valabile?
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu