Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 111 din  5 februarie 2004

privind organizarea, functionarea si atributiile Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 132 din 13 februarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 4 alin. (3) din Legea nr. 477/2003 privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantat integral de la bugetul de stat.
    (2) Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, denumit in continuare Oficiu, asigura aplicarea strategiei si politicii Guvernului in domeniul pregatirii economiei nationale si a teritoriului pentru aparare.
    (3) Sediul Oficiului este in municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 21 - 25, sectorul 1.
    Art. 2
    Pentru indeplinirea atributiilor privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare, prevazute in actele normative in vigoare, Oficiul exercita urmatoarele functii:
    a) de strategie, prin care elaboreaza strategia de pregatire a economiei nationale si a teritoriului pentru aparare, in conformitate cu politica economica a Guvernului si cu tendintele pe plan mondial, precum si orientarea generala pentru indeplinirea obligatiilor asumate de statul roman in domeniul controlului armamentelor, cresterea increderii si securitatii;
    b) de reglementare, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate;
    c) de administrare, prin care se asigura administrarea rezervelor de mobilizare si a patrimoniului propriu;
    d) de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului sau al Guvernului, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate;
    e) de autoritate de stat, prin care se asigura organizarea, coordonarea si controlul aplicarii reglementarilor din domeniul sau de activitate.
    Art. 3
    (1) In exercitarea functiilor prevazute la art. 2, Oficiul indeplineste urmatoarele atributii principale:
    1. elaboreaza strategia privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare si asigura implementarea acesteia;
    2. indeplineste atributiile ce ii revin Guvernului in domeniul pregatirii economiei nationale si a teritoriului pentru aparare;
    3. organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea ministerelor si a celorlalte autoritati ale administratiei publice, institutiilor si agentilor economici privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare;
    4. elaboreaza, pe baza cererilor institutiilor publice cu atributii in domeniul apararii, sigurantei nationale si ordinii publice si a propunerilor autoritatilor administratiei publice, institutiilor si agentilor economici, proiectele planului de mobilizare a economiei nationale pentru aparare, planului de pregatire a economiei nationale pentru aparare si programului cuprinzand obiectivele de pregatire operativa a teritoriului pentru aparare, pe care le supune aprobarii conform legii;
    5. initiaza, elaboreaza si promoveaza sau avizeaza, dupa caz, proiecte de acte normative privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare, industria de aparare, rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public, protectia civila sau cele care au implicatii asupra acestor domenii;
    6. organizeaza, coordoneaza si administreaza masurile si actiunile referitoare la sistemul de prioritati si alocare a resurselor pentru aparare si exercita controlul asupra indeplinirii acestora;
    7. analizeaza si avizeaza, din punct de vedere al sarcinilor la mobilizare, propunerile autoritatilor administratiei publice centrale si locale, precum si ale celorlalte institutii referitoare la elaborarea proiectului bugetului de stat pentru razboi;
    8. administreaza rezervele de mobilizare;
    9. cuprinde in planul de pregatire a economiei nationale pentru aparare masuri de pastrare a capacitatilor de aparare identificate de ministerele de resort si tine evidenta acestor capacitati;
    10. transmite autoritatilor administratiei publice centrale si locale, institutiilor si agentilor economici, dupa caz, sarcinile rezultate din planul de mobilizare a economiei nationale, planul de pregatire a economiei nationale pentru aparare, programul cuprinzand obiectivele de pregatire operativa a teritoriului pentru aparare si din precizarile metodologice referitoare la masurile ce urmeaza a fi intreprinse in vederea indeplinirii acestora;
    11. cuprinde in bugetul propriu fondurile necesare pentru indeplinirea masurilor stabilite prin planul de pregatire a economiei nationale pentru aparare;
    12. solicita, in conditiile legii, date si informatii privind potentialul economic si uman al autoritatilor administratiei publice, institutiilor publice si agentilor economici;
    13. elaboreaza instructiuni, regulamente, nomenclatoare si norme metodologice in domeniul sau de activitate, pe care le supune aprobarii, conform legii;
    14. indeplineste atributiile autoritatii de specialitate, stabilite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de aparare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 44/2003;
    15. aproba inventarul capacitatilor de productie pentru aparare, precum si actualizarea acestuia;
    16. coordoneaza asigurarea resurselor materiale necesare sustinerii efortului de aparare prin planul de mobilizare a economiei nationale;
    17. asigura desfasurarea lucrarilor de secretariat pentru Comisia Centrala de Rechizitii, la nivel national, si comisiilor mixte de rechizitii, in unitatile administrativ-teritoriale, conform prevederilor legale;
    18. controleaza, impreuna cu institutiile publice beneficiare, evidenta, intretinerea si starea tehnica a bunurilor supuse rechizitiei si verifica exactitatea datelor comunicate de institutii si agentii economici;
    19. elaboreaza, impreuna cu Ministerul Apararii Nationale, instructiunile privind intocmirea si actualizarea monografiilor economico-militare ale unitatilor administrativ-teritoriale;
    20. avizeaza solicitarile privind concesionarea bunurilor si serviciilor, conform legii;
    21. organizeaza, coordoneaza si controleaza la autoritatile administratiei publice centrale si locale activitatile privind consumul rationalizat al populatiei in situatii de mobilizare si razboi;
    22. intocmeste, coordoneaza, analizeaza si avizeaza documentele de mobilizare la locul de munca, pe unitati administrativ-teritoriale, in vederea aprobarii acestora, conform legii;
    23. indruma si controleaza activitatea comisiilor pentru probleme de aparare, constituite in cadrul autoritatilor administratiei publice, institutiilor publice si agentilor economici carora le revin sarcini in domeniul pregatirii economiei nationale si a teritoriului pentru aparare;
    24. coordoneaza in unitatile administrativ-teritoriale, prin oficiile judetene, modul de intocmire a lucrarilor privind asigurarea cererilor unitatilor militare pe timpul mobilizarii, existentul si starea calitativa a bunurilor prevazute a fi asigurate;
    25. analizeaza, la instituirea starii de asediu sau a starii de urgenta, precum si pentru inlaturarea urmarilor unor dezastre, cererile de intrebuintare a unor rezerve materiale, umane si financiare prevazute a fi utilizate in caz de mobilizare sau razboi si face propuneri, conform legii;
    26. verifica, impreuna cu Ministerul Apararii Nationale si cu Administratia Nationala a Rezervelor de Stat sau separat, prin exercitii si antrenamente de mobilizare, stadiul pregatirii economiei nationale si a teritoriului pentru aparare, conform planului aprobat de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii;
    27. asigura pe plan intern managementul tuturor activitatilor pentru implementarea prevederilor documentelor internationale la care tara noastra este parte, pe linia controlului armamentelor, cresterii increderii si securitatii;
    28. planifica sau/si coordoneaza pregatirea centralizata a personalului destinat executarii activitatilor specifice de verificare a armamentelor conform actelor internationale in domeniu, organizata in tara sau strainatate;
    29. editeaza buletine informative si alte publicatii de specialitate.
    (2) Oficiul indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau prin alte acte normative.
    Art. 4
    Oficiul colaboreaza cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, agenti economici, precum si cu persoane juridice si fizice, avand dreptul de a solicita date si informatii necesare in vederea realizarii atributiilor sale.
    Art. 5
    (1) Oficiul este condus de un sef, functie asimilata cu functia de secretar de stat, ajutat de un adjunct, functie asimilata cu functia de subsecretar de stat.
    (2) Seful Oficiului si adjunctul sau se numesc prin decizie a primului-ministru.
    (3) Seful Oficiului are calitatea de ordonator principal de credite.
    (4) Seful Oficiului conduce intreaga activitate a institutiei, numeste si elibereaza din functie personalul acesteia, in conditiile legii.
    (5) Seful Oficiului reprezinta institutia in raporturile cu celelalte autoritati publice, cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate, precum si in justitie.
    (6) In exercitarea atributiilor sale, seful Oficiului emite ordine si instructiuni in conditiile legii.
    (7) Adjunctul sefului Oficiului indeplineste atributiile delegate prin ordin de seful Oficiului.
    Art. 6
    (1) Oficiul are un secretar general care este numit in conditiile legii.
    (2) Secretarul general indeplineste atributiile prevazute in regulamentul de organizare si functionare a Oficiului, precum si alte insarcinari stabilite de seful Oficiului.
    Art. 7
    (1) Pe langa seful Oficiului functioneaza Colegiul Oficiului, ca organ consultativ.
    (2) Componenta si regulamentul de functionare ale Colegiului Oficiului se aproba prin ordin al sefului Oficiului.
    Art. 8
    (1) Structura organizatorica a Oficiului este prevazuta in anexa nr. 1.
    (2) In cadrul structurii organizatorice a Oficiului, prin ordin al sefului Oficiului, se pot organiza servicii, birouri, compartimente sau alte colective specializate si se pot stabili posturile de conducere ale acestora, in conditiile legii.
    (3) Atributiile si sarcinile directiilor, serviciilor, birourilor si compartimentelor se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin ordin al sefului Oficiului.
    (4) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului Oficiului se stabilesc, potrivit legii, pe baza regulamentului de organizare si functionare si a fiselor posturilor.
    Art. 9
    In structura Oficiului, la nivelul fiecarui judet si al municipiului Bucuresti, functioneaza oficii de mobilizare a economiei si pregatirea teritoriului pentru aparare, fara personalitate juridica, denumite in continuare oficii judetene.
    Art. 10
    (1) Numarul maxim de posturi din structura organizatorica a Oficiului este de 300, exclusiv demnitarii.
    (2) Statul de functii al Oficiului se aproba prin ordin al sefului Oficiului, in limita numarului de posturi prevazut la alin. (1).
    (3) Modificarile in structura organizatorica se vor efectua cu incadrarea in numarul maxim de posturi si in structura acestora, precum si in creditele alocate, potrivit legii bugetului de stat.
    (4) Incadrarea Oficiului se face cu cadre militare detasate de la institutiile publice cu atributii in domeniul apararii, sigurantei nationale si ordinii publice, precum si cu personalul civil de specialitate.
    Art. 11
    Salarizarea personalului din structura Oficiului se face potrivit legii.
    Art. 12
    (1) Pentru activitatile proprii, inclusiv pentru controlul armamentelor, cresterea increderii si securitatii, Oficiul are in dotare un parc de mijloace de transport. Numarul maxim al mijloacelor de transport si normele privind consumul lunar de carburanti sunt stabilite in anexa nr. 2.
    (2) Pentru deplasarea in zonele calamitate, precum si pentru interventii, exercitii si alte activitati specifice, personalului oficiilor judetene si al municipiului Bucuresti i se asigura mijloace de transport din parcul prefecturilor si al consiliilor judetene, in limita a 40 de litri carburant lunar, contravaloarea acestuia fiind decontata de Oficiu.
    Art. 13
    Prefecturile, impreuna cu consiliile judetene/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, asigura oficiilor judetene spatiile corespunzatoare necesare pentru desfasurarea activitatilor.
    Art. 14
    (1) Actualul Oficiu se reorganizeaza in conformitate cu prevederile prezentei hotarari, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a acesteia.
    (2) Reincadrarea personalului se face conform legii si pe baza conditiilor de incadrare stabilite prin ordin al sefului Oficiului.
    Art. 15
    (1) In caz de mobilizare sau razboi, Oficiul se organizeaza si functioneaza conform anexei nr. 3.
    (2) La declararea starii de asediu sau a starii de urgenta Oficiul isi desfasoara activitatea conform programelor elaborate pentru astfel de situatii.
    Art. 16
    Anexele nr. 1, 2 si 3*) fac parte integranta din prezenta hotarare.
------------
    *) Anexa nr. 3 se comunica institutiilor interesate.

    Art. 17
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 897/1997 privind organizarea si functionarea Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, nepublicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul apararii nationale,
                         Sorin Encutescu,
                         secretar de stat

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         p. Ministrul afacerilor externe,
                         Cristian Diaconescu,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Seful Oficiului Central de Stat
                         pentru Probleme Speciale,
                         Petru Pana

    ANEXA 1

    Numarul maxim de posturi = 300,
    exclusiv demnitarii

                          STRUCTURA ORGANIZATORICA
              a Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale

  ..........................      _________________      ____________________
 : Colegiul Oficiului       :    |                 |    |                    |
 : Central de Stat          :....| Seful Oficiului |____| Cabinet sef Oficiu |
 : pentru Probleme Speciale :    |                 |    |                    |
 :..........................:    |_________________|    |____________________|
                                          |
                                  ________|________
                                 |    Adjunctul    |
                                 |sefului Oficiului|
                                 |_________________|
                                          |              ____________________
                                          |_____________| Secretar general   |
                                          |             |____________________|
            ______________________________|_____________
 __________|___________   ________|_________   _________|__________
| Directia organizarea | |                  | |                    |
| mobilizarii si       | | Directia alocare | | Directia controlul |
| pregatirii economiei | | resurse pentru   | | armamentelor si    |
| nationale si a       | | aparare in       | | verificare         |
| teritoriului pentru  | | teritoriu        | |                    |
| aparare              | |                  | |                    |
|______________________| |__________________| |____________________|
                           _______|_______
                          | Oficii de     |.
                          | mobilizare a  | :.
                          | economiei si  | : :
                          | pregatirea    | : :
                          | teritoriului  | : :
                          | pentru aparare| : :
                          |_______________| : :
                            :...............: :
                              :...............:

    ANEXA 2

                               NUMARUL MAXIM
al mijloacelor de transport si normele privind consumul lunar de carburanti pentru autoturismele si microbuzele din parcul propriu al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, necesar desfasurarii activitatilor specifice, inclusiv pentru controlul armamentelor si verificari

 ______________________________________________________________________________
| I. Autoturisme                                      | Norme privind consumul |
|                                                     | lunar de carburanti*)  |
|_____________________________________________________|________________________|
| Nr.  |                Numarul maxim                 |     Limita maxima      |
| crt. |                                              |   litru/luna/vehicul   |
|______|______________________________________________|________________________|
|  1   |                       6                      |           300          |
|______|______________________________________________|________________________|
| II. Microbuze                                       | Norme privind consumul |
|                                                     | lunar de carburanti*)  |
|_____________________________________________________|________________________|
| Nr.  |                Numarul maxim                 |     Limita maxima      |
| crt. |                                              |   litru/luna/vehicul   |
|______|______________________________________________|________________________|
|  1   |                       1                      |           300          |
|______|______________________________________________|________________________|
    *) Consumul lunar de carburanti poate fi majorat pe parcursul unei luni, cu aprobarea sefului Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, fara a depasi cantitatea anuala alocata.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 111/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 111 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu