E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 1022 2004 completat de Hotărârea 1028 2009
Hotărârea 1022 2004 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1467 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 1022 2004 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1467 2004
Articolul 3 din actul Hotărârea 1022 2004 completat de articolul 1 din actul Hotărârea 1467 2004
Articolul 7 din actul Hotărârea 1022 2004 abrogat de articolul 1 din actul Hotărârea 1467 2004
Articolul 8 din actul Hotărârea 1022 2004 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1467 2004
Articolul 15 din actul Hotărârea 1022 2004 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1467 2004
Articolul 3 din actul Hotărârea 1022 2004 abrogat de articolul 1 din actul Hotărârea 1467 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 1022 2004 modificat de articolul 2 din actul Hotărârea 1467 2004
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1022 din 25 iunie 2004

privind organizarea si functionarea Agentiei Romane de Interventii si Salvare Navala - ARISN

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 659 din 22 iulie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, al art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 33/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Romane de Interventii si Salvare Navala - ARISN, al art. 10 alin. (2), al art. 12 alin. (2) si (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Agentia Romana de Interventii si Salvare Navala - ARISN, denumita in continuare ARISN, este institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    (2) ARISN este organul tehnic de specialitate al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului prin care acesta duce la indeplinire obligatiile ce revin statului roman prin conventiile si acordurile internationale la care acesta este parte, referitoare la ocrotirea vietii omenesti pe mare, cautarea si salvarea pe mare, prevenirea poluarii, pregatirea, actiunea si cooperarea impotriva poluarii.
    Art. 2
    Organizarea, functionarea si atributiile ARISN sunt stabilite in regulamentul de organizare si functionare prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 3
    Structura organizatorica a ARISN se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, la propunerea Consiliului de conducere al ARISN.
    Art. 4
    ARISN preia toate drepturile si obligatiile care decurg din activitatea curenta si din contractele incheiate de Grupul de Interventii si Salvare Navala Constanta si se substituie acestuia in litigiile aflate in curs de judecare.
    Art. 5
    Patrimoniul ARISN se constituie prin preluarea patrimoniului Grupului de Interventii si Salvare Navala Constanta, in conformitate cu balanta de verificare si cu situatia financiara intocmita de Grupul de Interventii si Salvare Navala Constanta la data de 31 martie 2004.
    Art. 6
    (1) Se aproba trecerea din domeniul public al statului si din administrarea ARISN in domeniul privat al statului a imobilului identificat potrivit anexei nr. 2.
    (2) Se aproba trecerea, cu titlul gratuit, din domeniul privat al statului in proprietatea ARISN a imobilului prevazut la alin. (1), la valoarea actualizata potrivit prevederilor legale in vigoare.
    Art. 7
    (1) Se aproba trecerea bunurilor proprietate publica a statului, avand datele de identificare prevazute in anexa nr. 3, din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si concesionarea Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta in administrarea ARISN, cu respectarea legislatiei in vigoare.
    (2) Contractul de concesiune nr. MM 2.714 din 1 iunie 2001, incheiat intre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta, se modifica in mod corespunzator.
    Art. 8
    Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale ARISN se asigura din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    Art. 9
    ARISN poate realiza si dispune de venituri si cheltuieli in lei si in valuta, in conditiile legii.
    Art. 10
    (1) ARISN intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli in conformitate cu normele metodologice aplicabile institutiilor publice, elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
    (2) Bugetul de venituri si cheltuieli se aproba de consiliul de conducere al ARISN, cu acordul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in conditiile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare.
    Art. 11
    ARISN poate sa incheie contracte sau conventii cu institutii similare, asociatii, fundatii si agenti economici din tara si din strainatate in vederea colaborarii si cooperarii pe plan national si international, in domeniul sau de activitate, cu respectarea prevederilor legale.
    Art. 12
    (1) Conducerea ARISN este asigurata de catre consiliul de conducere, compus din 5 persoane, al carui presedinte este directorul general.
    (2) Directorul general si ceilalti membri ai consiliului de conducere sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.
    (3) Drepturile salariale ale directorului general, stabilite potrivit legii, se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.
    Art. 13
    (1) In conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 169 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile ulterioare, drepturile si obligatiile Grupului de Interventii si Salvare Navala Constanta, care decurg din contractele de munca existente la data incetarii activitatii acestuia, vor fi transferate integral la ARISN.
    (2) Salarizarea personalului ARISN se face in conformitate cu prevederile aplicabile personalului bugetar din institutiile publice.
    (3) Personalul incadrat la ARISN in baza art. 34 din Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui si Guvernului Romaniei, precum si a personalului Presedintiei, Guvernului si a celorlalte organe ale puterii executive, republicata, cu modificarile ulterioare, care este salarizat potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de sporurile prevazute de aceasta.
    (4) Personalul ARISN nu se incadreaza in categoria functionarilor publici.
    Art. 14
    Anexa nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 15/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 49 din 20 ianuarie 2004, cu modificarile ulterioare, se modifica in mod corespunzator.
    Art. 15
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul transporturilor,
                         constructiilor si turismului,
                         Ileana Tureanu,
                         secretar de stat

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                REGULAMENT
de organizare si functionare al Agentiei Romane de Interventii si Salvare Navala - ARISN

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Agentia Romana de Interventii si Salvare Navala - ARISN, denumita in continuare ARISN, infiintata potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 33/2004, functioneaza ca organ tehnic de specialitate in subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si asigura activitatea de cautare si salvare a vietii omenesti pe mare si interventii in caz de poluare, prevazuta de Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, republicata.
    Art. 2
    (1) ARISN este institutie publica cu personalitate juridica, finantata din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    (2) ARISN are sediul principal in dana nr. 78 din portul Constanta.
    (3) ARISN poate infiinta subunitati si puncte de lucru fara personalitate juridica in Constanta, precum si in alte localitati din tara, cu aprobarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    Art. 3
    (1) ARISN duce la indeplinire obligatiile ce revin statului prin conventiile si acordurile internationale la care acesta este parte, referitoare la ocrotirea vietii omenesti pe mare, cautarea si salvarea pe mare, prevenirea poluarii, pregatirea, actiunea si cooperarea impotriva poluarii, precum si securitatea navelor si facilitatilor portuare, in conformitate cu prevederile acestor conventii/acorduri internationale, precum si apararea impotriva dezastrelor.
    (2) ARISN asigura indeplinirea unor sarcini pentru aplicarea reglementarilor interne referitoare la Planul national de pregatire, raspuns si cooperare in caz de poluare marina cu hidrocarburi, precum si apararea impotriva dezastrelor.

    CAP. 2
    Atributii

    Art. 4
    (1) ARISN are urmatoarele atributii principale:
    a) duce la indeplinire obligatiile care revin statului roman prin conventiile si acordurile internationale la care acesta este parte, referitoare la ocrotirea vietii omenesti pe mare si cautarea si salvarea pe mare;
    b) indeplinirea unor sarcini care ii revin din Planul national de pregatire, raspuns si cooperare in caz de poluare marina;
    c) efectuarea operatiunilor de cautare, asistenta si salvare;
    d) interventii in caz de poluare.
    (2) ARISN indeplineste si alte atributii, conform legislatiei in vigoare.
    (3) ARISN poate realiza, pe baza contractuala, in conditiile legii, prestari de servicii cu utilajele proprii, in domeniul sau de activitate.
    Art. 5
    In scopul realizarii atributiilor sale, ARISN poate sa colaboreze cu institutii publice, regii autonome, societati comerciale, asociatii si fundatii, in conditiile legii.

    CAP. 3
    Patrimoniul

    Art. 6
    Patrimoniul ARISN este in valoare de 214.680.179.442 lei.
    Art. 7
    Patrimoniul ARISN se constituie prin preluarea patrimoniului Grupului de Interventii si Salvare Navala Constanta, in conformitate cu balanta de verificare si situatia financiara intocmita de Grupul de Interventii si Salvare Navala Constanta la data de 31 martie 2004.

    CAP. 4
    Structura organizatorica si organele de conducere

    Art. 8
    Structura organizatorica a ARISN se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, la propunerea Consiliului de conducere al ARISN.
    Art. 9
    (1) Conducerea ARISN este asigurata de catre consiliul de conducere, compus din 5 persoane, al carui presedinte este directorul general.
    (2) Directorul general al ARISN si ceilalti membri ai consiliului de conducere sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.
    (3) Salarizarea si celelalte drepturi de personal ale directorului general se stabilesc, in conditiile legii, prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.
    Art. 10
    Consiliul de conducere isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare.
    Art. 11
    (1) Consiliul de conducere are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba regulamentul propriu de organizare si functionare;
    b) aproba regulamentul intern al ARISN;
    c) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului structura organizatorica a ARISN, precum si modificarile la aceasta;
    d) avizeaza statul de functii;
    e) aproba strategia de dezvoltare si de modernizare a ARISN;
    f) numeste si revoca directorii ARISN, in conditiile legii;
    g) analizeaza clauzele contractului colectiv de munca inainte de si dupa negocierea cu reprezentantii salariatilor, in conditiile legii;
    h) aproba bugetul de venituri si cheltuieli cu acordul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in conditiile legii, si asigura executia acestuia;
    i) avizeaza programele de investitii, stabileste sursele proprii de finantare, aproba contractarea de credite bancare, precum si constituirea de alte sume pentru finantarea investitiilor si prezinta spre aprobare Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului investitiile ce urmeaza a se realiza de catre ARISN, in conditiile legii;
    j) aproba modalitatile de finantare a dotarii cu echipamente, inclusiv prin credite si/sau imprumuturi contractate de stat sau cu garantia statului, pe care le poate derula in conditiile legii;
    k) stabileste si supune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului tarifele practicate pentru efectuarea operatiunilor specifice domeniului sau de activitate, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
    l) aproba baremele minime de negociere pentru tarifele necuprinse la lit. k);
    m) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competente directorilor din conducerea executiva a ARISN;
    n) aproba situatiile financiare periodice ale ARISN privind activitatea desfasurata si stabileste masuri pentru continuarea activitatii in conditiile de echilibrare a bugetului;
    o) analizeaza periodic derularea exercitiului bugetar si eficienta cheltuielilor;
    p) aproba rapoartele periodice ale compartimentelor de control din cadrul ARISN;
    q) aproba inchirierea de cladiri, spatii, terenuri si de alte bunuri aflate in proprietatea ARISN;
    r) stabileste si supune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului inchirierea bunurilor proprietate publica sau privata a statului, aflate in administrarea ARISN, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
    s) aproba scoaterea din functiune si valorificarea, in conditiile legii, a bunurilor din patrimoniul ARISN;
    t) aproba deplasarea in strainatate a personalului ARISN pentru participarea la sesiuni, seminarii, conferinte, scolarizare, expozitii din domeniul specific de activitate;
    u) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului deplasarea in strainatate a directorului general;
    v) aproba participarea ARISN ca partener in cadrul unor proiecte internationale, in cooperare cu institutii similare din alte tari, in special din Uniunea Europeana, ca parte a programului de integrare europeana;
    w) aproba propunerile de premiere anuala si in cursul anului si de acordare a salariului de merit, potrivit legii;
    x) avizeaza raportul anual de activitate intocmit de conducerea executiva a ARISN, care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    (2) Consiliul de conducere exercita orice atributii care ii revin din prevederile legale, din regulamentul de organizare si functionare si din dispozitiile Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    Art. 12
    (1) Consiliul de conducere se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar, la cererea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
    (2) Sedinta este condusa de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru al consiliului de conducere, delegat in scris de catre presedinte.
    (3) Sedintele consiliului de conducere se desfasoara in prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor consiliului.
    (4) Hotararile consiliului de conducere se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia.
    (5) Consiliul de conducere are un secretar numit dintre angajatii ARISN.
    Art. 13
    Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de conducere poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare, urmand ca activitatea acestora sa fie remunerata in conditiile legii.
    Art. 14
    Consiliul de conducere prezinta spre aprobare, anual, conducerii Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului un raport asupra activitatii in perioada expirata si un program de activitate pentru anul urmator.
    Art. 15
    (1) Directorul general al ARISN are urmatoarele atributii si competente:
    a) asigura conducerea executiva a ARISN;
    b) reprezinta ARISN in relatiile cu tertii si semneaza actele care il angajeaza fata de acestia, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de conducere si ale celor conferite de legislatia in vigoare;
    c) propune numirea si, dupa caz, revocarea directorilor ARISN;
    d) angajeaza si, dupa caz, concediaza personalul de executie si de conducere din cadrul ARISN, in conditiile legii;
    e) incheie contractul colectiv de munca al ARISN, in conditiile legii;
    f) incheie contractele individuale de munca si dispune masuri cu privire la modificarea, executarea, suspendarea si incetarea acestora, cu respectarea legislatiei in vigoare;
    g) este ordonator de credite in conditiile prevazute de lege.
    (2) Directorul general al ARISN exercita orice alte atributii care ii revin conform prevederilor legale in vigoare.
    (3) In exercitarea atributiilor sale directorul general emite decizii.

    CAP. 5
    Bugetul de venituri si cheltuieli

    Art. 16
    (1) ARISN intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, in conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
    (2) Bugetul de venituri si cheltuieli al ARISN se aproba de consiliul de conducere, cu acordul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in conditiile legii.
    (3) Veniturile obtinute din alte activitati decat cele referitoare la ocrotirea vietii omenesti pe mare, cautarea si salvarea pe mare, prevenirea poluarii, precum si pregatirea, actiunea si cooperarea impotriva poluarii, in conformitate cu prevederile acordurilor internationale, precum si cheltuielile aferente se inregistreaza in conturi contabile separate.
    Art. 17
    ARISN poate realiza si poate dispune de venituri si de cheltuieli in lei si in valuta, in conditiile prevazute de actele normative in vigoare.

    CAP. 6
    Personalul si relatiile

    Art. 18
    (1) Personalul ARISN are obligatia sa respecte prevederile regulamentului de organizare si functionare si ale regulamentului intern.
    (2) Criteriile si conditiile pentru incadrarea si promovarea personalului se stabilesc prin contractul colectiv de munca, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    (3) Categoriile de personal ARISN care lucreaza in regim de alerta permanenta se stabilesc de catre consiliul de conducere al unitatii. Prin regimul de lucru in alerta permanenta se intelege regimul de munca prin care, pe langa orele de program normal, personalul angajat se afla la dispozitia conducerii unitatii, astfel incat in situatii de necesitate sa poata fi prezent la locul de munca.
    (4) Salarizarea personalului ARISN se face in conformitate cu prevederile aplicabile personalului bugetar din institutiile publice.
    (5) Atributiile si responsabilitatile individuale ale personalului ARISN se stabilesc prin fisa postului, elaborata in baza regulamentului intern, si se aproba de catre directorul general. Fisa postului este anexa la contractul individual de munca si se semneaza de catre salariat si de seful ierarhic al acestuia.
    (6) Personalul ARISN beneficiaza de sporuri specifice activitatii si de recompense din retributia de salvare in conditiile legii.
    (7) Personalul navigant beneficiaza de alocatie de hrana, iar celelalte categorii de salariati beneficiaza de tichete de masa, in conditiile legii.
    Art. 19
    ARISN poate sa incheie contracte sau conventii cu alte institutii similare, asociatii profesionale si cu agenti economici, din tara si din strainatate, in vederea colaborarii si cooperarii pe plan national sau international in domeniul sau de activitate, in conditiile legii.

    ANEXA 2

                             DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului care trece din domeniul public al statului in proprietatea privata a statului si se transmite cu titlu gratuit in proprietatea Agentiei Romane de Interventii si Salvare Navala - ARISN
________________________________________________________________________________
Nr. M.F.     Codul de    Denumirea       Descrierea    Vecinatatile    Adresa
conform      clasificare                 tehnica
anexei                                   (pe scurt)
nr. 12
la Hotararea
Guvernului
nr. 15/2004
________________________________________________________________________________
  26.288      8.29.14    Cladire         Un singur     Compania        Tara:
                         administrativa  nivel, din    Nationala       Romania
                                         BCA, adapost  "Administratia  Judetul:
                                         pentru        Porturilor      Constanta
                                         muncitori     Maritime" -     MRJ
                                                       S.A. Constanta  Constanta
                                                                       Incinta
                                                                       port dana
                                                                       2 - 3

    Anul dobandirii/darii in folosinta   1981
    Valoarea de inventar (lei)           1.201.700
________________________________________________________________________________

    ANEXA 3

                             DATELE DE IDENTIFICARE
a bunurilor proprietate publica a statului, care trec din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si concesionarea Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta in administrarea Agentiei Romane de Interventii si Salvare Navala - ARISN
________________________________________________________________________________
N  M.F.        Codul de    Denumirea     Descrierea   Vecinatatile   Adresa
r. conform     clasificare               tehnica
   anexei                                (pe scurt)
c  nr. 12 la
r  Hotararea
t. Guvernului
   nr. 15/2004
________________________________________________________________________________
1. Inclus la   8.22.01     Teritoriu la  Teritoriu    Cheiul D76-79  Incinta
   nr. M.F.                danele de     castigat                    Port
   33.960                  petrol        asupra marii                Constanta
                           - teritoriu   S = 6.600 mp                Sectorul
                           in spatele    Umpluturi                   de nord
                           danei 78      realizate la
                                         executia
                                         danelor de
                                         petrol

    Anul dobandirii/darii in folosinta   1978
    Valoarea de inventar (lei)           0

2. Inclus la   8.22.01     Teritoriu     Teritorii      Danele de      Incinta
   nr. M.F.                aferent       aferente       petrol Mol V   Port
   33.962                  frontului de  constructiilor                Constanta
                           acostare D78  de acostare                   Sectorul
                                         S = 998 mp                    de nord
                                         (coronament);
                                         L operare =
                                         335 m

    Anul dobandirii/darii in folosinta   1984
    Valoarea de inventar (lei)           0

3. Inclus la   8.22.02     Bazin D78     Bazine         Danele de      Incinta
   nr. M.F.                pentru        portuare       petrol Mol V   Port
   34.013                  spalare,      S = 30.000 mp                 Constanta
                           degazare      Bazin obtinut                 Sectorul
                                         prin dragare                  de nord
                                         la D78;
                                         adancime
                                         proiect =
                                         14 m

    Anul dobandirii/darii in folosinta   1984
    Valoarea de inventar (lei)           16.808.289.341

4. Inclus la   8.22.01     Chei dana 78  Constructie    Post acostare  Incinta
   nr. M.F.                              de acostare    petroliere     Port
   33.963                                Chei de        Mol V          Constanta
                                         greutate din                  Sectorul
                                         blocuri de                    de nord
                                         beton
                                         L = 276 m
                                         Hf = 14,0 m

    Anul dobandirii/darii in folosinta   1984
    Valoarea de inventar (lei)           97.133.295.500
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1022/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1022 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu