Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1010 din 25 iunie 2004

pentru aprobarea normelor metodologice si a documentelor prevazute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

ACT EMIS DE:     GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 722 din 10 august 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind eliberarea, reinnoirea, suspendarea si anularea licentelor de functionare pentru societatile specializate de paza si protectie, avizarea conducatorilor si atestarea agentilor de paza, prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba Normele metodologice privind eliberarea, reinnoirea, suspendarea si anularea licentelor de functionare pentru societatile specializate in sisteme de alarmare impotriva efractiei, avizarea conducatorilor si a personalului tehnic al acestora, prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Se aproba Normele tehnice privind proiectarea si realizarea sistemelor tehnice de protectie si de alarmare impotriva efractiei, prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 4
    Se aproba Documentele specifice necesare executarii si evidentei serviciului de paza si modelele acestora, prevazute in anexa nr. 4.
    Art. 5
    Se aproba Documentele pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de pregatire si a cursurilor de calificare pentru personalul de paza si garda de corp, prevazute in anexa nr. 5.
    Art. 6
    Nerespectarea prevederilor normelor metodologice si tehnice prevazute la art. 1 - 3 atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala.
    Art. 7
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
    a) neintroducerea sau nerespectarea modelelor stabilite pentru documentele specifice necesare executarii si evidentei serviciului de paza, prevazute in anexa nr. 4.
    b) neefectuarea inscrierilor in registrul special pentru pastrarea evidentei contractelor in ordine cronologica, in maximum 5 zile de la incheierea acestora, conform art. 22 alin. (3) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
    c) nefolosirea in serviciu a ecusonului de identificare de catre personalul de paza sau garda de corp;
    d) dotarea personalului de paza ori folosirea de catre acesta a cagulelor, mastilor de protectie a fetei ori a catuselor;
    e) nerespectarea regulamentelor proprii de organizare si functionare de catre conducatorii societatilor specializate in sisteme de alarma, cu privire la angajarea, pregatirea si controlul personalului de specialitate;
    f) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (3) din normele tehnice prevazute in anexa nr. 3;
    g) infiintarea dispeceratelor de zona fara avizarea regulamentului de organizare si functionare de catre Inspectoratul General al Politiei Romane, ori nerespectarea prevederilor acestuia;
    h) neinformarea imediata a unitatii de politie teritoriale cu privire la producerea situatiilor care pot avea urmari asupra ordinii publice si sigurantei persoanelor si cu privire la evenimentele negative inregistrate in legatura cu serviciul de paza.
    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.
    (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre politisti, jandarmi, precum si de catre primari sau imputerniciti ai acestora, conform competentelor ce le revin, potrivit legii.
    (4) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
    Art. 8
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministru de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Marian Florian Saniuta

                         Directorul Serviciului Roman de Informatii,
                         Alexandru Radu Timofte

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE
privind eliberarea, reinnoirea, suspendarea si anularea licentelor de functionare pentru societatile specializate de paza si protectie, avizarea conducatorilor si atestarea agentilor de paza

    CAP. 1
    Eliberarea si reinnoirea licentelor de functionare pentru societatile specializate de paza si protectie

    SECTIUNEA 1
    Eliberarea licentelor de functionare pentru societatile specializate de paza si protectie, care solicita licenta dupa data intrarii in vigoare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

    Art. 1
    Societatile specializate de paza si protectie, denumite in continuare societati, se infiinteaza in conditiile legii si functioneaza cu avizul prealabil al Serviciului Roman de Informatii, in baza licentei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Romane.
    Art. 2
    (1) Pentru obtinerea licentei de functionare, conducatorii societatilor trebuie sa depuna la inspectoratul judetean de politie sau la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi are sediul social societatea, urmatoarele documente:
    a) cerere adresata Inspectoratului General al Politiei Romane - Directia Politiei de Ordine Publica, prin care se solicita licentierea pentru cel putin unul dintre obiectele de activitate prevazute de lege, inregistrata si datata, din care sa rezulte denumirea societatii, adresa sediului social/administrativ, telefon, fax;
    b) aviz de principiu eliberat de inspectoratul judetean de politie sau, dupa caz, de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala va functiona societatea, referitor la obiectul de activitate, denumirea societatii, avizarea asociatului/asociatilor si personalului de conducere, obtinut inaintea inmatricularii acesteia la oficiul registrului comertului, aviz care ramane valabil pentru licentiere. Verificarile in vederea avizarii vor fi extinse si asupra sotului, sotiei sau persoanei cu care coabiteaza asociatul/asociatii si personalul de conducere, sub aspectul cunoasterii preocuparilor acestora, modului de comportare in societate si antecedentelor penale;
    c) documentele de constituire a societatii potrivit legislatiei comerciale si certificatul constatator de la oficiul registrului comertului;
    d) copii ale documentelor de identitate, studii si curriculum vitae ale asociatilor si administratorilor;
    e) certificate medicale si de atestare psihologica eliberate de unitati autorizate, care sa certifice capacitatile si disponibilitatile conducatorilor societatii pentru exercitarea atributiilor ce le revin;
    f) documente din care sa rezulte ca personalul de conducere poseda pregatire corespunzatoare atributiilor ce ii revin, respectiv atestate de absolvire a unor cursuri de calificare sau adeverinte din care sa rezulte ca a profesat minimum un an in domeniul pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor. Sunt exceptate de la obligatia obtinerii certificatului profesional persoanele care fac dovada ca provin din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;
    g) declaratie pe propria raspundere, autentificata, a asociatului/asociatilor cu privire la disponibilitatea financiara a societatii de a asigura dotarea cu uniforma si mijloace individuale de autoaparare si prezentarea listei cu mijloacele materiale, tehnice, de transport, de comunicatii, a mijloacelor audio-video, a aparaturii de recunoastere si identificare, a sistemelor de alarma impotriva efractiei, a sistemelor de cronometrare si numarare, a centralelor de supraveghere, a dispeceratelor, a tehnicii de calcul si a softului utilizat, a armamentului, a altor mijloace tehnice care vor face parte din dotarea societatii in functie de obiectul de activitate;
    h) declaratii pe propria raspundere ale asociatilor/administratorilor ca nu au facut parte din structuri de informatii straine, organizatii secrete transnationale si nu au colaborat cu acestea;
    i) prezentarea dovezilor de inregistrare cu denumirea societatii si a insemnelor distinctive inregistrate la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, impreuna cu plansele fotografice ale acestora, si a notificarii prin care se incunostinteaza consiliul judetean sau, dupa caz, Consiliul General al Municipiului Bucuresti de faptul ca societatea va avea sediul in zona de responsabilitate a acestora;
    j) prezentarea dovezii de achitare a taxei pentru obtinerea licentei de functionare;
    k) regulamentul de organizare si functionare al societatii in domeniul pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor care va avea urmatoarea structura:
    I. dispozitii generale;
    II. structura organizatorica a societatii;
    III. conditii de angajare, cu respectarea legislatiei muncii si a prevederilor Legii nr. 333/2003;
    IV. pregatirea personalului si controlul acestuia in serviciu;
    V. atributiile personalului societatii, pe categorii: asociat, administrator, director executiv, sef de compartiment, sef de punct de lucru, sef de obiectiv, sef de tura, agent de paza, agent de insotire transport bunuri si valori, garda de corp, servicii de consultanta;
    VI. dotarea personalului cu mijloace de protectie si autoaparare, in conformitate cu prevederile legale;
    VII. dispozitii finale, care sa prevada: precizari cu privire la colaborarea, in limitele legii, cu autoritatile publice competente, pentru a sesiza evenimentele negative in legatura cu serviciul de paza, precum si informatiile ce vizeaza siguranta nationala a Romaniei; angajarea de a nu face concurenta neloiala si a nu implica personalul in actiuni ilegale; obligatia de a comunica in termen de 15 zile Inspectoratului General al Politiei Romane si serviciului politiei de ordine publica competent teritorial modificarile produse in organizarea, structura, adresa sediului, telefonul sau faxul societatii ori incetarea sau intreruperea activitatii; obligatia de a informa trimestrial serviciul de specialitate teritorial de politie despre activitatea desfasurata.
    (2) Persoanele angajate trebuie sa transmita de indata conducatorilor firmei datele si informatiile obtinute care vizeaza siguranta nationala si sa comunice modul si imprejurarile in care au intrat in posesia lor. Conducatorii au obligatia de a informa, la randul lor, Serviciul Roman de Informatii sau alte autoritati cu atributii in domeniul sigurantei nationale si de a pune la dispozitia acestora suporturile pe care sunt fixate datele respective. Se interzic copierea, multiplicarea sau transmiterea acestor date si informatii de catre cel care intra in posesia lor, precum si comunicarea, sub orice forma, altor persoane fizice sau juridice neautorizate.
    (3) Documentele prevazute la alin. (1) se prezinta in xerocopie, in 4 exemplare.
    Art. 3
    Licenta de functionare se acorda numai in situatia in care toti conducatorii societatii sau reprezentantii persoanelor juridice indeplinesc conditiile prevazute de lege si au obtinut avizul Politiei si Serviciului Roman de Informatii. Neacordarea avizului de catre Serviciul Roman de Informatii nu se motiveaza in situatia in care este fundamentata pe date si informatii ce privesc siguranta nationala a Romaniei.

    SECTIUNEA a 2-a
    Eliberarea licentelor de functionare pentru societatile specializate de paza si protectie autorizate pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 333/2003

    Art. 4
    (1) Pentru obtinerea licentei de functionare a societatilor autorizate pana la intrarea in vigoare a Legii nr. 333/2003, conducatorii acestora vor depune in termenul prevazut de lege, la inspectoratele judetene de politie sau la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi are sediul social, urmatoarele documente:
    a) cererea prin care se solicita eliberarea licentei;
    b) copie a certificatului constatator, eliberat de oficiul registrului comertului, privind situatia actuala a societatii;
    c) dovada cu activitatile in derulare si numarul de angajati, cu precizarea numarului celor care au obtinut certificatul de calificare;
    d) certificat de inmatriculare, de tip nou, de la oficiul registrului comertului;
    e) prezentarea listei cu mijloacele materiale, tehnice, de transport, de comunicatii, prezentarea mijloacelor audio-video, a aparaturii de recunoastere si identificare a dispeceratelor si centrelor de supraveghere, a sistemelor de alarma folosite impotriva efractiei, a tehnicii de calcul si a softului utilizat, a armamentului si altor mijloace tehnice din dotare;
    f) prezentarea dovezilor de inregistrare cu denumirea societatii si a insemnelor distinctive la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, impreuna cu planse fotografice ale acestora;
    g) prezentarea dovezii de achitare a taxei pentru obtinerea licentei de functionare;
    h) regulamentul propriu de organizare si functionare reactualizat in conditiile prevazute in sectiunea 1;
    i) regulamentul propriu de organizare si functionare si autorizatia in baza careia a functionat, in original, in vederea retragerii;
    j) certificatul de cazier fiscal si dovada achitarii taxelor si impozitelor;
    k) declaratii pe propria raspundere ale asociatilor/administratorilor ca nu au facut parte din structuri de informatii straine, organizatii secrete transnationale si nu au colaborat cu acestea;
    l) prezentarea notificarii prin care se incunostinteaza consiliul judetean sau, dupa caz, Consiliul General al Municipiului Bucuresti despre faptul ca societatea are sediul in zona de responsabilitate a acestora.
    (2) Documentele prevazute la alin. (1) se prezinta in xerocopie, in 4 exemplare.
    Art. 5
    (1) Licenta de functionare se acorda numai in situatia in care toti conducatorii societatii sau reprezentantii persoanelor juridice indeplinesc conditiile prevazute de lege si au obtinut avizul din partea organelor de politie.
    (2) Pentru societatile care nu au activitate in derulare ori structura de personal conform regulamentelor proprii nu se acorda licenta de functionare.
    (3) Societatile care si-au incetat sau intrerupt activitatea pentru care au fost licentiate, pe o perioada mai mare de 6 luni, vor depune licentele la serviciile politiei de ordine publica teritoriale, pentru a fi pastrate in evidenta pasiva pana la reluarea activitatii.
    Art. 6
    Dupa expirarea termenului prevazut de art. 70 din Legea nr. 333/2003, autorizatiile eliberate in perioada 1996 - 2003 sunt nule de drept.

    SECTIUNEA a 3-a
    Reinnoirea licentelor de functionare a societatilor specializate de paza si protectie

    Art. 7
    Societatile pot solicita, prin inspectoratul judetean de politie sau, dupa caz, prin Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, Inspectoratului General al Politiei Romane - Directia Politiei de Ordine Publica reinnoirea la fiecare 3 ani a licentei de functionare, prezentand in acest sens urmatoarele documente:
    a) cererea prin care se solicita reinnoirea licentei;
    b) dovada activitatilor aflate in derulare si numarul de angajati;
    c) cazierul fiscal si dovada achitarii taxelor si impozitelor;
    d) dovada achitarii taxei de licentiere;
    e) prezentarea listei cu materialele si tehnica ce face parte din dotarea societatii, in functie de obiectul de activitate;
    f) copie a certificatului constatator eliberat de oficiul registrului comertului privind situatia actuala a societatii;
    g) licenta in original.
    Art. 8
    In cazul eliberarii si reinnoirii licentelor societatilor, avizul Serviciului Roman de Informatii este obligatoriu.
    Art. 9
    Societatile care solicita eliberarea ori reinnoirea licentei pot avea ca obiect de activitate numai activitatile prevazute de Legea nr. 333/2003.
    Art. 10
    Reinnoirea licentelor se poate solicita cu cel putin 5 luni inaintea expirarii termenului de valabilitate.

    CAP. 2
    Suspendarea dreptului societatilor specializate de paza si protectie de a incheia noi contracte si de a angaja personal

    Art. 11
    Unitatea din care face parte agentul care constata savarsirea uneia dintre contraventiile prevazute la art. 60 lit. g) din Legea nr. 333/2003, care atrage suspendarea pe o perioada de la o luna la 3 luni a dreptului societatii sanctionate de a incheia noi contracte si de a angaja personal, comunica despre aceasta, dupa achitarea sanctiunii contraventionale aplicate sau dupa ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti prin care s-a respins contestatia impotriva procesului-verbal de contraventie, serviciului politiei de ordine publica din cadrul inspectoratului judetean de politie in a carui raza teritoriala se afla sediul social al societatii care tine evidenta acestora sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, in vederea dispunerii masurilor legale.
    Art. 12
    La inregistrarea a cel putin doua astfel de contraventii in interval de 3 luni, serviciul politiei de ordine publica din cadrul inspectoratelor de politie judetene sau Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, pe baza raportului cu sanctiunile aplicate si motivatia acestora, dispune, in functie de gravitatea faptelor, suspendarea dreptului societatii sanctionate de a incheia noi contracte si de a angaja personal pe o perioada de la o luna la 3 luni, comunicand masura Inspectoratului General al Politiei Romane, Serviciului Roman de Informatii, oficiului registrului comertului, inspectoratului teritorial de munca, precum si societatii in cauza, data de la care incepe sa curga termenul de suspendare si durata acesteia.

    CAP. 3
    Anularea licentelor de functionare a societatilor specializate de paza si protectie

    Art. 13
    (1) In cazul in care se constata savarsirea uneia dintre faptele prevazute de art. 62 din Legea nr. 333/2003, retragerea avizului prealabil al Serviciului Roman de Informatii ori neprezentarea pentru reinnoirea licentei in termenul prevazut de lege, Inspectoratul General al Politiei Romane sau, dupa caz, instanta de judecata va dispune anularea licentei.
    (2) Inspectoratul judetean de politie sau Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, sesizat/sesizata de savarsirea uneia dintre faptele care atrag anularea licentei, in termen de 30 de zile, va efectua cercetari si va stabili imprejurarile comiterii faptei. In caz de confirmare, dosarul impreuna cu licenta si regulamentul de organizare si functionare ale societatii vor fi inaintate, cu raport motivat, la Inspectoratul General al Politiei Romane, care in termen de 10 zile va dispune.
    Art. 14
    (1) Masura anularii licentei se comunica societatii sanctionate, Serviciului Roman de Informatii, inspectoratului judetean de politie sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti care a facut propunerea si la oficiul registrului comertului teritorial.
    (2) Licentierea societatilor carora le-a fost anulata licenta se poate solicita la un an dupa ramanerea definitiva a masurii.
    (3) Pierderea ori deteriorarea licentei de functionare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.

    CAP. 4
    Avizarea conducatorilor societatilor specializate de paza si protectie

    Art. 15
    Conducatorii societatilor numiti dupa licentierea acestora depun la inspectoratele judetene de politie sau la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, pe raza carora isi au sediul societatile, urmatoarele documente:
    a) cerere prin care se solicita avizarea, inregistrata si datata, din care sa rezulte denumirea societatii, adresa sediului social sau administrativ, telefon, fax;
    b) copii ale documentelor de identitate, studii, pregatire si curriculum vitae ale asociatului sau asociatilor, precum si ale persoanelor care urmeaza sa asigure conducerea operativa a activitatilor de paza, indeplinind functii de administrator, director executiv ori alte functii similare;
    c) documente din care sa rezulte calitatea sau functia pe care urmeaza sa o detina in societate;
    d) declaratiile pe propria raspundere ca nu a facut parte din structuri de informatii straine, organizatii secrete transnationale si nu a colaborat cu acestea;
    e) certificatul de cazier judiciar.
    Art. 16
    Conditiile de avizare prevazute de lege sunt cumulative, iar neindeplinirea uneia dintre acestea determina neacordarea avizului.
    Art. 17
    Avizul este obligatoriu, iar termenul de emitere al acestuia este de 30 de zile si se comunica persoanelor mentionate, fara ca avizul negativ sa fie motivat.
    Art. 18
    Avizul este obligatoriu si pentru directorii sucursalelor si ai punctelor de lucru.

    CAP. 5
    Avizarea si atestarea personalului de paza si garda de corp

    Art. 19
    Avizarea se solicita de catre conducatorul unitatii angajatoare sau al unitatii care organizeaza cursurile de calificare, prezentand subunitatii de politie pe a carei raza teritoriala domiciliaza cel in cauza urmatoarele documente:
    a) cerere, datata si inregistrata din partea unitatii angajatoare sau care organizeaza cursurile de calificare, prin care se solicita avizarea;
    b) copie de pe actul de identitate;
    c) fisa medicala din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si psihic pentru serviciul de paza;
    d) copie de pe ultimul act de studii;
    e) certificatul de cazier judiciar.
    Art. 20
    In raport cu importanta bunurilor si valorilor ce urmeaza a fi protejate, precum si pentru protectia persoanelor si a celor care executa serviciul de garda de corp, personalul de paza poate fi dotat cu arme de foc, bastoane de cauciuc sau tomfe, pulverizatoare iritant-lacrimogene de capacitate mica si alte mijloace de aparare autorizate de legislatia in vigoare, dupa avizarea planului de paza sau de transport bunuri si valori ori a planului de protectie.
    Art. 21
    Documentele pentru obtinerea avizului politiei pentru portarma se depun la serviciile politiei de ordine publica din inspectoratele judetene de politie sau din Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, situatie in care se depun documentele prevazute la art. 19, precum si rezultatul testarii psihologice efectuate la un laborator autorizat.
    Art. 22
    (1) Pentru persoanele care urmeaza sa execute serviciul de paza la unitati care detin secrete de stat sau care desfasoara activitati de interes strategic se solicita, pe langa avizul politiei, si avizul sectiei judetene a Serviciului Roman de Informatii.
    (2) Persoanele prevazute la alin. (1) prezinta si declaratii pe propria raspundere ca nu au facut parte din organizatii secrete transnationale, servicii de informatii sau structuri militare ori paramilitare straine, ca nu au fost pregatite de acestea pentru desfasurarea unor activitati specifice si ca nu au participat la conflicte militare externe.
    Art. 23
    (1) Angajatorul elibereaza ordinul de serviciu pentru portarma, care se vizeaza anual de catre serviciul politiei de ordine publica din cadrul inspectoratelor judetene de politie sau de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz.
    (2) Ordinul de serviciu pentru portarma trebuie sa cuprinda: numele de familie si prenumele personalului de paza, seria si numarul actului de identitate, functia detinuta, seria si calibrul armei, cantitatea de munitie, semnatura conducatorului persoanei juridice si stampila, spatii pentru fotografie si viza anuala a organelor de politie sau a Jandarmeriei Romane, dupa caz.
    Art. 24
    Avizul favorabil poate fi retras cand nu mai sunt indeplinite conditiile care au stat la baza emiterii acestuia si se comunica societatii in cauza.
    Art. 25
    Atestarea personalului pentru executarea activitatilor de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor si de garda de corp se face dupa obtinerea avizului din partea organelor de politie si absolvirea cursurilor de calificare, cu o durata minima de 90 de zile, contra cost, in conditiile stabilite de autoritatea publica ce raspunde de ocuparea si formarea profesionala.
    Art. 26
    Cursurile de calificare pentru personalul de paza pot fi organizate de Jandarmeria Romana, Serviciul de Protectie si Paza, corpurile gardienilor publici, societatile specializate de paza si protectie, precum si de persoanele juridice care au inscris ca obiect de activitate codul CAEN 8042, care dispun de formatori calificati si poseda baza materiala si documentara necesara.
    Art. 27
    Dupa sustinerea examenului si obtinerea certificatului de absolvire a cursului de calificare profesionala, absolventului i se elibereaza de catre Inspectoratul General al Politiei Romane prin inspectoratele judetene de politie sau Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, atestatul in baza caruia poate exercita profesia de agent de paza sau garda de corp.
    Art. 28
    In cazul persoanelor atestate profesional, care urmeaza a fi dotate cu armament, se solicita avizul serviciilor de ordine publica judetene sau al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, unde se depune rezultatul testarii psihologice efectuate la un laborator autorizat si cazierul judiciar.
    Art. 29
    Pentru agentii de paza atestati, veniti din alte societati, angajatorul solicita certificatul de cazier judiciar.
    Art. 30
    Modelul licentei de functionare este prevazut in anexa nr. 1A*).
    Art. 31
    Modelul atestatului in baza caruia personalul de paza exercita profesia de agent de paza sau garda de corp este prevazut in anexa nr. 1B*).
------------
    *) Anexele nr. 1A si 1B sunt reproduse in facsimil.

    ANEXA 1A

 ______________________________________________________________________________
| ___________   ________________________________________________   ___________ |
||           | |                                                | |           ||
|| REINNOIRE | |     MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR    | | REINNOIRE ||
|| LICENTA   | |    INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE    | | LICENTA   ||
||           | |       DIRECTIA POLITIEI DE ORDINE PUBLICA      | |           ||
|| Nr. _____ | |                                                | | Nr. _____ ||
|| Data ____ | |                                                | | Data ____ ||
||           | |              LICENTA DE FUNCTIONARE            | |           ||
|| Director  | |                  NR. __________                | | Director  ||
||   L.S.    | |                                                | |   L.S.    ||
||           | |    In conformitate cu art. _________ din       | |           ||
|| REINNOIRE | | Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor,  | | REINNOIRE ||
|| LICENTA   | | bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, | | LICENTA   ||
||           | | constatam ca sunt indeplinite conditiile       | |           ||
|| Nr. _____ | | necesare licentierii si aprobarii ca _________ | | Nr. _____ ||
|| Data ____ | | cu sediul in _________________________________ | | Data ____ ||
||           | | inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului| |           ||
|| Director  | | cu codul unic ________ atribut fiscal ________ | | Director  ||
|| L.S.      | | si nr. de ordine ________________ sa efectueze | |   L.S.    ||
||           | | activitati de ________________________________ | |           ||
|| REINNOIRE | | ______________________________________________ | | REINNOIRE ||
|| LICENTA   | | ______________________________________________ | | LICENTA   ||
||           | | ______________________________________________ | |           ||
|| Nr. _____ | |                                                | | Nr. _____ ||
|| Data ____ | |      Director             Data ____________    | | Data ____ ||
||           | |        L.S.               Nr. dosar _______    | |           ||
|| Director  | |                                                | | Director  ||
|| L.S.      | |                                                | |   L.S.    ||
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 1B

 ______________________________________________________________________________
|             ROMANIA             |                    ROMANIA                 |
|   MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI  |   MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR  |
|           INTERNELOR            |  INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE  |
|    INSPECTORATUL GENERAL AL     |        INSPECTORATUL DE POLITIE AL         |
|         POLITIEI ROMANE         |        JUDETULUI _________________         |
|   INSPECTORATUL DE POLITIE AL   |                  (D.G.P.M.B.)              |
|    JUDETULUI ________________   |                                            |
|           (D.G.P.M.B.)          |                                            |
|                                 |         Seria ____ Nr. ____________        |
|                                 |                                            |
| Seria ______                    |                                            |
| Nr. ________                    |                   ATESTAT                  |
|                                 |                                            |
|                                 |   In baza prevederilor art. 41 din         |
|  Domnul ______________________, |Legea nr. 333/2003, domnul ________________,|
|nascut in anul _____, luna ____, |nascut in anul _____, luna ____, ziua ____, |
|ziua _____, in ________________, |in localitatea ____________ CNP ___________,|
|CNP ___________________, cu aviz |avizat cu nr. ______ din _________, de catre|
|nr. ______, a absolvit cursurile |Serviciul Politiei de Ordine Publica din    |
|de calificare, in perioada _____ |Inspectoratul de Politie al                 |
|organizate de ______________ din |Judetului ___________, a absolvit cursurile |
|localitatea _____________, fiind |de calificare profesionala in               |
|ATESTAT pentru exercitarea       |perioada _______________________, organizate|
|profesiei de agent de paza si    |de catre ______________________________ din |
|ordine cod 5169.1.1              |localitatea __________________, fiind       |
|                                 |ATESTAT pentru exercitarea profesiei de     |
|                                 |agent paza si ordine cod 5169.1.1           |
|                                 |                                            |
| -                               | -                                          |
|                                 |                                            |
|                                 |          L.S.                              |
|                                 |                                            |
|                                 |                                            |
|Data eliberarii ________________ |Data eliberarii ________________            |
|Nr. inregistrare _______________ |Nr. inregistrare _______________            |
|                                 |                                            |
|              Semnatura titular  |                         Semnatura titular  |
|              _________________  |                         _________________  |
|                                 |                                            |
|_________________________________|____________________________________________|

    ANEXA 2

                            NORME METODOLOGICE
privind eliberarea, reinnoirea, suspendarea si anularea licentelor de functionare pentru societatile specializate in sisteme de alarmare impotriva efractiei, avizarea conducatorilor si a personalului tehnic al acestora

    CAP. 1
    Eliberarea si reinnoirea licentelor de functionare pentru societatile specializate in sisteme de alarmare impotriva efractiei

    SECTIUNEA 1
    Functionarea societatilor specializate in sisteme de alarmare impotriva efractiei, care solicita licenta dupa data intrarii in vigoare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

    Art. 1
    Societatile specializate in sisteme de alarmare impotriva efractiei, denumite in continuare societati, functioneaza in baza licentei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Romane, cu avizul prealabil al Serviciului Roman de Informatii, valabila pe o perioada de 3 ani.
    Art. 2
    Pentru obtinerea licentei de functionare, conducatorul societatii depune la inspectoratul judetean de politie ori la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, in a carui raza teritoriala isi are sediul social, urmatoarele documente:
    a) cerere de eliberare a licentei de functionare, din care sa rezulte activitatile solicitate, adresa si telefoanele sediului social si administrativ;
    b) documentele de constituire si functionare ale societatii, in xerocopii, respectiv: actul constitutiv, incheierea judecatorului-delegat de autorizare a constituirii si certificatul de inmatriculare cu codul unic de inregistrare la oficiul registrului comertului. Obiectul de activitate al societatii trebuie sa cuprinda codurile CAEN: 7420 pentru proiectare, 4531 pentru instalare, 3162 pentru productie si 4534 pentru intretinere, in functie de activitatile solicitate, cu exceptia instalarii care este conditionata de intretinere;
    c) documentele conducatorilor societatii, constand in: actul de identitate, ultima diploma de studii si curriculum vitae, sens in care este necesar ca cel putin o persoana sa aiba pregatire in domeniu pentru a fi testata profesional de unitatea de politie competenta;
    d) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comertului cu situatia actualizata a societatii, cu exceptia celor nou-infiintate;
    e) declaratii pe propria raspundere ale asociatilor/administratorilor ca nu au facut parte din organizatii secrete transnationale, servicii de informatii ori structuri militare sau paramilitare straine, ca nu au fost pregatite de acestea pentru desfasurarea unor activitati specifice si ca nu au participat la conflicte militare externe;
    f) certificat de cazier fiscal;
    g) dovada achitarii taxei de licentiere;
    h) regulamentul de organizare si functionare, avand structura urmatoare: dispozitii generale, structura organizatorica a societatii, conditii de angajare a personalului, pregatirea si controlul personalului, dotarea societatii, modul de derulare a activitatilor licentiate si dispozitii finale.
    Art. 3
    (1) Licenta de functionare se acorda numai in situatia in care toti conducatorii societatii, definiti in norme, au obtinut avizul politiei si Serviciului Roman de Informatii.
    (2) Avizul negativ al Serviciului Roman de Informatii nu se motiveaza in situatia in care este fundamentat pe date si informatii ce privesc siguranta nationala a Romaniei.
    (3) In cazul in care sunt asociati persoane juridice se anexeaza documentele de autorizare si constituire ale acestora si ale reprezentantului legal, care trebuie sa obtina avizele mentionate. Aceleasi conditii sunt necesare si in cazul societatilor cu capital strain.
    Art. 4
    Cu ocazia licentierii se aproba regulamentul de organizare si functionare si se elibereaza licenta de functionare valabila pe o perioada de 3 ani.
    Art. 5
    Licentierea persoanelor fizice autorizate in baza Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice se realizeaza similar ca la societatile comerciale cu prezentarea autorizatiei eliberate de primarii in locul actului constitutiv, avand declarate activitatile de instalare si intretinere de sisteme de alarmare. Persoanele fizice licentiate au dreptul de a executa numai lucrari pentru locuinte, anexe ale acestora si alarme auto, care nu necesita intocmirea de proiecte supuse avizarii politiei.
    Art. 6
    Societatile cu obiect de activitate in domeniul sistemelor de alarmare impotriva efractiei, infiintate dupa intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice, vor solicita inspectoratului judetean de politie ori Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, avizul de principiu pentru conducatori, inaintea inregistrarii la oficiul registrului comertului, aviz care ramane valabil pentru licentiere.

    SECTIUNEA a 2-a
    Eliberarea licentelor de functionare pentru societatile specializate in sisteme de alarmare impotriva efractiei, autorizate pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 333/2003

    Art. 7
    Pentru eliberarea licentelor de functionare, societatile autorizate in baza Legii nr. 18/1996 privind paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor si valorilor, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, trebuie sa depuna la inspectoratul judetean de politie ori la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, in a caror raza teritoriala isi are sediul social, urmatoarele documente:
    a) cerere de solicitare pentru eliberarea licentei, din care sa rezulte activitatile solicitate, adresa si telefoanele sediului social si administrativ;
    b) originalele autorizatiei eliberate de politie si regulamentul aprobat, in vederea anularii acestora;
    c) certificatul de inmatriculare cu codul unic de inregistrare la oficiul registrului comertului;
    d) certificatul de cazier fiscal si dovada achitarii taxelor si impozitelor;
    e) certificatul constatator de la oficiul registrului comertului cu situatia actualizata a societatii;
    f) avizele conducatorilor societatii, eliberate de politie;
    g) declaratii pe propria raspundere ale asociatilor/administratorilor ca nu au facut parte din organizatii secrete transnationale, servicii de informatii ori structuri militare sau paramilitare straine, ca nu au fost pregatite de acestea pentru desfasurarea unor activitati specifice si ca nu au participat la conflicte militare externe;
    h) dovada activitatii in derulare, in special cu privire la contracte de instalare si intretinere si la personalul de specialitate avizat;
    i) lista cu echipamentele folosite, cu certificatele de calitate si de provenienta ale acestora, precum si cu caracteristicile si parametrii de functionare;
    j) lista lucrarilor executate;
    k) dovada achitarii taxei de licentiere.
    Art. 8
    Pentru societatile care nu au activitate in derulare ori structura de personal conform regulamentului propriu nu se acorda licenta de functionare.
    Art. 9
    Autorizatiile de functionare ale societatilor care nu se incadreaza in termenul prevazut de lege pentru obtinerea licentei sunt nule de drept, acestea nemaiavand dreptul sa desfasoare activitati in domeniul sistemelor de alarmare impotriva efractiei.

    SECTIUNEA a 3-a
    Reinnoirea licentelor de functionare a societatilor specializate in sisteme de alarmare impotriva efractiei

    Art. 10
    Solicitarea reinnoirii licentei de functionare a societatii se realizeaza cu 5 luni inaintea expirarii termenului de valabilitate a acesteia.
    Art. 11
    Pentru prelungirea licentei de functionare a societatilor se prezinta la inspectoratul judetean de politie ori la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, in a caror raza teritoriala isi au sediul social, urmatoarele documente:
    a) cerere de solicitare a prelungirii licentei, din care sa rezulte activitatile solicitate, adresa si telefoanele sediului social si administrativ;
    b) certificatul de inmatriculare cu codul unic de inregistrare la oficiul registrului comertului;
    c) certificat de cazier fiscal;
    d) certificatul constatator de la oficiul registrului comertului cu situatia actualizata a societatii;
    e) avizele conducatorilor societatii, eliberate de politie;
    f) dovada achitarii taxelor si impozitelor;
    g) dovada activitatii in derulare, in special cu privire la contracte de instalare si intretinere si la personalul de specialitate avizat si incadrat in munca;
    h) declaratie pe propria raspundere a asociatilor/administratorilor ca nu au facut parte din organizatii secrete transnationale, servicii de informatii ori structuri militare sau paramilitare straine, ca nu au fost pregatiti de acestea pentru desfasurarea unor activitati specifice si ca nu au participat la conflicte militare externe;
    i) dovada achitarii taxei de licentiere;
    j) lista cu echipamentele folosite, cu certificatele de calitate si de provenienta ale acestora, precum si cu caracteristicile si parametrii de functionare;
    k) lista lucrarilor executate.
    Art. 12
    Prelungirea licentei de functionare se poate acorda numai daca societatea indeplineste cumulativ conditiile stabilite la art. 11 lit. e) - i) si a fost obtinut avizul Serviciului Roman de Informatii.
    Art. 13
    Intreaga documentatie pentru obtinerea licentei si reinnoirea acesteia se depune in copie, in 4 exemplare.

    CAP. 2
    Suspendarea dreptului societatii specializate in sisteme de alarmare impotriva efractiei de a incheia noi contracte si de a angaja personal

    Art. 14
    Unitatea din care face parte agentul care constata savarsirea uneia dintre contraventiile prevazute la art. 60 lit. g) si h) raportat la prevederile art. 28 alin. (6) si (7), art. 30, 31 si ale art. 34 alin. (2) din Legea nr. 333/2003, care atrage suspendarea, pe o perioada de la o luna la 3 luni, a dreptului societatii sanctionate de a incheia noi contracte si de a angaja personal, va comunica despre aceasta, dupa achitarea sanctiunii contraventionale aplicate sau ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti prin care s-a respins contestatia impotriva procesului-verbal de contraventie, serviciului politiei de ordine publica din inspectoratul judetean de politie in a carui raza teritoriala se afla sediul social al societatii, care tine evidenta acestora, respectiv Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, in vederea dispunerii masurilor legale.
    Art. 15
    La inregistrarea a cel putin doua astfel de contraventii in interval de 3 luni, serviciul politiei de ordine publica din cadrul inspectoratelor judetene de politie sau Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, pe baza raportului cu sanctiunile aplicate si motivatia acestora, dispune, in functie de gravitatea faptelor, suspendarea dreptului societatii de a incheia noi contracte si de a angaja personal, pe o perioada de la o luna la 3 luni, comunicand masura Inspectoratului General al Politiei Romane, Serviciului Roman de Informatii, oficiului registrului comertului, inspectoratului teritorial de munca, precum si societatii in cauza, data de la care incepe sa curga termenul de suspendare si durata acesteia.

    CAP. 3
    Anularea licentelor de functionare ale societatilor specializate in sisteme de alarmare impotriva efractiei

    Art. 16
    (1) In cazul in care se constata savarsirea uneia dintre faptele prevazute de art. 62 din Legea nr. 333/2003, retragerea avizului prealabil al Serviciului Roman de Informatii ori neprezentarea pentru reinnoirea licentei in termenul prevazut de lege, Inspectoratul General al Politiei Romane sau, dupa caz, instanta de judecata va dispune anularea licentei.
    (2) Inspectoratul judetean de politie sau Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, sesizat/sesizata de savarsirea uneia dintre faptele care atrag anularea licentei, in termen de 30 zile, va efectua cercetari si va stabili imprejurarile comiterii faptei. In caz de confirmare, dosarul impreuna cu licenta si regulamentul de functionare ale societatii vor fi inaintate, cu raport motivat, la Inspectoratul General al Politiei Romane, care in termen de 10 zile va dispune.
    Art. 17
    Masura anularii licentei se comunica societatii sanctionate, Serviciului Roman de Informatii, inspectoratului judetean de politie sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti care a facut propunerea si la oficiul registrului comertului teritorial.
    Art. 18
    (1) Licentierea societatilor carora aceasta le-a fost anulata se poate solicita dupa un an de la ramanerea definitiva a masurii de anulare.
    (2) Pierderea ori deteriorarea grava a licentei se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.

    CAP. 4
    Avizarea conducatorilor de societati si a personalului tehnic

    Art. 19
    Conducatorii de societati sunt persoanele fizice implicate operativ in activitatea societatii, avand o functie de conducere, respectiv: administratori, asociati, directori.
    Art. 20
    Asociatii ori actionarii care nu sunt implicati in societate vor da declaratie pe propria raspundere despre aceasta, nefiind necesar avizul Politiei si Serviciului Roman de Informatii.
    Art. 21
    Conditiile de avizare a conducatorilor societatii sunt cele stabilite pentru societatile specializate de paza si protectie la art. 20 alin. (9) si (10) din Legea nr. 333/2003, iar pentru personalul tehnic, cele prevazute pentru personalul de paza in art. 39 din aceeasi lege.
    Art. 22
    Retragerea avizelor pentru conducatorii societatilor si personalul tehnic se face cand nu mai sunt indeplinite conditiile care au stat la baza acordarii acestora ori conducatorii societatilor si personalul tehnic au savarsit abateri in legatura cu serviciul, pentru care legislatia muncii prevede desfacerea contractului de munca, situatie in care avizul politiei este nul de drept.

    CAP. 5
    Avizarea functionarii dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare impotriva efractiei

    Art. 23
    Pentru avizarea dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarma impotriva efractiei, solicitantul va depune la inspectoratul judetean de politie sau la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, in xerocopie, in 3 exemplare, urmatoarele documente:
    a) cerere de avizare, inregistrata si datata, adresata Inspectoratului General al Politiei Romane;
    b) regulamentul de organizare si functionare a dispeceratului de monitorizare a sistemelor de alarma impotriva efractiei;
    c) copie de pe licenta eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane;
    d) polita de asigurare pentru evenimente;
    e) contract de prestari de servicii incheiat intre societatea specializata de paza si protectie care asigura interventia si cea care realizeaza instalarea si conectarea la dispecerat a sistemelor de alarmare impotriva efractiei, daca este cazul, ambele necesitand a fi licentiate;
    f) documentele de achizitionare a echipamentelor.
    Art. 24
    (1) Regulamentul de organizare si functionare a dispeceratului de monitorizare a alarmelor cuprinde, in principal, urmatoarele capitole:
    a) datele de identificare a societatii;
    b) serviciile pe care le presteaza;
    c) structura organizatorica a dispeceratului, cu specificarea dispozitivului de interventie si a numarului de echipaje auto folosite pe schimb;
    d) descrierea echipamentelor folosite, mentionandu-se: tipul si caracteristicile echipamentelor, numarul de linii telefonice disponibile pentru transmisia de date, semnalele monitorizate, iar pentru echipamentul radio se va preciza tipul de legatura cu obiectivul uni/bidirectional, autonomia energetica, avize si autorizatii pentru functionarea in reteaua de radiocomunicatii date si voce;
    e) modul de transmitere a alarmelor pe categorii de obiective;
    f) atributiile, pregatirea si dotarea personalului pe categorii;
    g) obligatiile ce revin personalului de conducere si categoriilor de angajati ai dispeceratului pentru respectarea prevederilor Legii nr. 333/2003;
    h) modul de inregistrare a evenimentelor si arhivarea acestora;
    i) principiul realizarii confirmarii tehnice a timpului de interventie.
    (2) In anexa la regulamentul de organizare si functionare a dispeceratului se prezinta plansele foto cu autovehiculele folosite la interventie, vedere fata, lateral si spate.
    Art. 25
    Avizarea se solicita dupa achizitionarea echipamentelor.
    Art. 26
    Anularea licentelor societatilor atrage de drept retragerea avizului acordat dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare impotriva efractiei.

    ANEXA 3

                              NORME TEHNICE
privind proiectarea si realizarea sistemelor tehnice de protectie si de alarmare impotriva efractiei

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezentele norme tehnice se aplica cu ocazia proiectarii, instalarii si utilizarii sistemelor tehnice de protectie si de alarmare impotriva efractiei.
    (2) Prezentele norme tehnice se adreseaza atat societatilor licentiate specializate sa execute astfel de lucrari, cat si beneficiarilor de sisteme tehnice de protectie si de alarmare, avand caracter obligatoriu.
    (3) Aplicatiile cu sisteme de alarmare impotriva efractiei se proiecteaza, se instaleaza si se utilizeaza cu respectarea prezentelor norme tehnice.
    Art. 2
    Configuratia sistemelor tehnice de protectie si de alarmare impotriva efractiei se stabileste in functie de importanta valorilor umane si materiale si a nivelului de risc evaluat.
    Art. 3
    (1) Echipamentele si elementele componente ale acestor sisteme se utilizeaza in conformitate cu prevederile legii.
    (2) In vederea certificarii componentelor sistemelor de alarmare impotriva efractiei se infiinteaza in cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane Laboratorul de incercari pentru clasificarea acestora si stabilirea clasei de securitate in care se incadreaza, denumit in continuare Laborator.
    (3) Conditiile de incadrare, organizare si functionare a Laboratorului se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
    Art. 4
    Sunt supuse avizarii proiectele sistemelor de alarmare impotriva efractiei destinate: unitatilor financiar-bancare, institutiilor de interes public, cazinourilor, caselor de schimb valutar si amanet, spatiilor comerciale mari, magazinelor de arme si munitii, statiilor de comercializare a produselor petroliere, detinatorilor de produse ori substante toxice, unitatilor speciale si altor obiective cu aglomerari de persoane ori valori insemnate.

    CAP. 2
    Echipamentele componente ale sistemelor tehnice de protectie si de alarmare impotriva efractiei

    Art. 5
    (1) Sistemele tehnice de protectie si de alarmare impotriva efractiei realizeaza securitatea mecanica si electronica a obiectivului protejat.
    (2) Configurarea sistemelor se realizeaza prin asocierea de elemente de protectie mecanica si echipamente electronice, astfel incat impreuna sa se completeze si sa realizeze gradul de siguranta corespunzator nivelului de risc evaluat.
    (3) Securitatea mecanica consta in amenajari realizate cu elemente de protectie care au rolul de a asigura conditii sigure de natura sa nu pericliteze viata sau integritatea persoanelor, respectiv a valorilor.
    (4) Securitatea electronica se realizeaza prin instalarea de echipamente care asigura: detectarea patrunderii neautorizate in zonele protejate, controlul accesului, controlul sustragerii de bunuri si supravegherea video.
    Art. 6
    Structura subsistemului antiefractie este alcatuita din: centrala de alarma cu tastaturile de operare, telecomenzi, elementele de detectie si echipamentele de avertizare si semnalizare.
    Art. 7
    Subsistemul de control acces cuprinde unitatea centrala care gestioneaza punctele de control, unitatile de comanda, cititoarele, broastele sau yalele electromagnetice de actionare a usilor.
    Art. 8
    Subsistemul de televiziune cu circuit inchis are in componenta camerele video, echipamentele de multiplexare, vizualizare si stocare a imaginilor.
    Art. 9
    Protectia mecano-fizica se asigura cel putin in spatiile in care se depoziteaza si se manipuleaza valori.
    Art. 10
    Clasele de siguranta a mijloacelor mecano-fizice folosite vor fi stabilite de laboratorul acreditat si autorizat, cu respectarea prevederilor standardelor romanesti sau europene.

    CAP. 3
    Reguli de proiectare a sistemelor de alarmare impotriva efractiei

    Art. 11
    (1) Proiectele sistemelor de alarmare impotriva efractiei se intocmesc de personalul tehnic avizat al societatilor licentiate in acest sens, cu respectarea prezentelor norme tehnice.
    (2) Proiectarea aplicatiilor cu sisteme de alarmare impotriva efractiei se realizeaza cu respectarea normelor in domeniu si a celor proprii unitatilor, tinandu-se seama de gradul de protectie stabilit de conducerea unitatilor in functie de valorile ce trebuie protejate, existenta si situarea zonelor vitale, caile de acces, circulatia personalului propriu si a clientilor, amenajarile mecano-fizice realizate, tipul pazei, amplasarea dispozitivului de paza si departarea fata de echipajul specializat de interventie cu care unitatea are contract de prestari de servicii.
    Art. 12
    Proiectele de executie ce urmeaza a fi avizate se prezinta la serviciul politiei de ordine publica al inspectoratului judetean de politie pe a carui raza teritoriala se afla obiectivul sau la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, si vor cuprinde urmatoarele documente:
    a) cererea de avizare a beneficiarului, care contine: adresa beneficiarului si a obiectivului ce urmeaza a fi protejat, numarul de telefon/fax, obiectul proiectului si termenul de realizare, societatea care executa lucrarea si numarul licentei emise de Inspectoratul General al Politiei Romane, personalul care a intocmit, a verificat si a aprobat proiectul si seful de lucrare, cu numerele avizelor eliberate de politie;
    b) planul cuprinzand amplasamentul si imprejurimile obiectivului la care urmeaza sa se execute lucrarea de instalare a sistemului de alarmare impotriva efractiei, cu denumirea strazilor si a cladirilor cu care se invecineaza;
    c) elemente privind constructia: tipul constructiei, dimensiunile incaperilor, precum si destinatia acestora, toate fiind realizate la o scara convenabila. La cladirile vechi sau la cele care se reamenajeaza, in mod obligatoriu, trebuie sa se faca referire la materialele de constructie, grosimea peretilor exteriori, a plafoanelor si pardoselilor, precum si a peretilor camerelor unde se pastreaza valori. Pentru suprafetele vitrate, ferestrele si usile de acces se precizeaza modul de protejare cu mijloace mecano-fizice si clasa de siguranta a acestora. La tipul constructiei se mentioneaza daca aceasta este veche, noua, reamenajata sau in constructie;
    d) prezentarea tabelara a structurii sistemului de alarma impotriva efractiei propus pentru instalare: denumirea si tipul elementelor, numarul acestora, denumirea firmei producatoare, furnizorul, avize de calitate;
    e) descrierea zonelor protejate prin sistemul de alarmare impotriva efractiei, elementul de detectie alocat, modul de programare al zonei si partitia din care face parte (prezentare tabelara), iar notarea elementelor de detectie din structura sistemului de alarmare impotriva efractiei trebuie sa se regaseasca in desenele proiectului;
    f) specificarea locului de amplasare a centralei de alarmare impotriva efractiei si a tastaturilor de comanda, precum si a echipamentelor de control acces si de televiziune cu circuit inchis;
    g) calculul energetic al sistemului, din care sa rezulte autonomia acestuia in cazul scoaterii din functiune a retelei de tensiune;
    h) datele tehnice de catalog ale elementelor sistemului de alarmare impotriva efractiei, performante, domenii de utilizare, descrierea functionala, posibilitati de programare si alte facilitati, cu anexarea prospectelor producatorului;
    i) modul de asigurare a garantiei, service-ului si interventiei in cazul defectarii sistemului de alarmare impotriva efractiei. Termenul maxim de remediere a defectiunilor sistemelor de alarmare impotriva efractiei instalate in obiectivele de importanta este de maximum 12 ore in localitatea firmei instalatoare, respectiv de 24 de ore in alte localitati;
    j) jurnalul de cabluri;
    k) documentele de certificare pentru echipamentele utilizate, emise de un laborator acreditat conform legii;
    l) desenele obiectivului, cu amplasarea elementelor componente ale sistemului, care se intocmesc la o scara convenabila, folosindu-se simboluri standardizate.
    Art. 13
    (1) Proiectele se intocmesc cu respectarea urmatoarelor cerinte:
    a) intocmirea in doua exemplare, din care unul se va preda beneficiarului pe baza de proces-verbal, iar celalalt se va pastra de proiectant in regimul documentelor secrete de serviciu, cu respectarea legii;
    b) inregistrarea proiectelor de catre proiectant, atribuirea unui cod si numerotarea filelor, cu specificarea numarului total de file, in antetul sau subsolul carora se vor trece codul si denumirea firmei proiectante;
    c) realizarea paginii de titlu, cu mentionarea obiectivului si a personalului care a intocmit documentatia.
    (2) Accesul la proiectele sistemelor de alarmare impotriva efractiei este permis numai personalului autorizat, care are atributii profesionale in legatura cu acesta.

    CAP. 4
    Reguli ce trebuie respectate la producerea echipamentelor componente ale sistemelor de alarmare impotriva efractiei

    Art. 14
    Producerea echipamentelor componente ale sistemelor de securitate electronica se realizeaza numai cu aprobarea Inspectoratului General al Politiei Romane, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:
    a) sa fie conforme cu standardele romanesti sau internationale;
    b) sa asigure functiile proiectate si aprobate.
    Art. 15
    Nu este permisa modificarea produselor fara acordul producatorului si al organelor de politie.

    CAP. 5
    Reguli privind amplasarea echipamentelor componente ale sistemelor de alarmare impotriva efractiei

    Art. 16
    (1) Centrala de alarma se amplaseaza intr-un loc mai putin frecventat de angajatii unitatii si inaccesibil persoanelor straine.
    (2) Tastatura de comanda a sistemului de alarmare impotriva efractiei se amplaseaza la distanta fata de centrala si cat mai aproape posibil de zona intrarii, pentru reducerea perioadei de temporizare declarate zonei de intrare, durata fiind stabilita la cel mai scurt timp posibil (maximum 10 secunde).
    (3) La obiectivele protejate cu sisteme, unde exista paza umana, in spatiul postului de paza se instaleaza tastatura cu caractere alfanumerice pentru receptionarea mesajelor in clar si in mod silentios pentru situatiile de amenintare cu arma.
    (4) Detectoarele de prezenta vor supraveghea cu prioritate valorile protejate si caile posibile de patrundere dinspre exterior si se fixeaza astfel incat sa nu permita modificarea zonei supravegheate.
    (5) Toate elementele componente ale sistemului se protejeaza electronic impotriva interventiei neautorizate si se monteaza conform prospectului producatorului.
    (6) Traseele de cabluri ale sistemului se realizeaza prin tubulatura sau jgheab aparent de mascare.
    (7) Semnalizarea starii de alarmare impotriva efractiei se realizeaza atat local, prin intermediul a cel putin doua avertizoare acustice, dintre care unul de exterior cu autoalimentare si flash luminos, cat si la distanta.
    (8) Sirenele se amplaseaza la o inaltime maxima permisa de spatiu pentru a ingreuna anihilarea lor, iar cea exterioara, intr-o pozitie vizibila din strada principala limitrofa.
    (9) Comunicatoarele utilizate pentru conectarea sistemului local la dispeceratul de monitorizare, care sunt situate in alta parte decat in centrala, se supravegheaza prin detectoare de prezenta si se amplaseaza in locuri mai putin accesibile.
    Art. 17
    (1) Este interzisa instalarea sistemelor de alarmare impotriva efractiei fara sursa de rezerva care sa asigure autonomia energetica in caz de cadere a retelei de tensiune.
    (2) Sursa principala de alimentare a sistemului trebuie sa fie reteaua electrica de tensiune, iar cea de rezerva: acumulatorii ori grupuri generatoare, care sa poata asigura functionarea normala a acestuia minimum 24 de ore, cu 30 de minute in starea de avertizare sonora. In cazul obiectivelor amplasate in zone izolate din mediul rural, sursa de alimentare de rezerva trebuie sa asigure o autonomie de 72 de ore. In situatia existentei grupului generator, dimensionarea acumulatorilor se face numai pentru perioada de pornire a grupului.
    (3) Pentru echipamentele de televiziune cu circuit inchis se va asigura o autonomie la inregistrare de cel putin 15 minute de la caderea retelei de tensiune.
    (4) Racordarea la reteaua electrica de tensiune a sistemului de alarmare impotriva efractiei se realizeaza printr-un circuit separat de alti consumatori de energie electrica, iar tabloul electric respectiv va fi protejat electronic prin sistemul de alarma.
    Art. 18
    Prin subsistemul de control acces se va limita patrunderea persoanelor neautorizate in spatiile protejate: casierie, informatica, dispecerat paza, acces spre tezaur.
    Art. 19
    (1) Amplasarea camerelor de luat vederi in zonele de acces in unitate trebuie sa asigure o imagine de detaliu pentru memorarea tuturor persoanelor care au intrat in unitate, vedere din fata si o imagine pentru zona de lucru cu publicul.
    (2) Spatiul care nu este permanent iluminat si este supravegheat prin camere TV se prevede cu proiector in infrarosu.
    (3) In situatiile in care nu exista dispecerat local, videorecorderul sau inregistratorul digital se amplaseaza intr-un spatiu bine protejat, asigurat si incuiat corespunzator, pentru eliminarea posibilitatii sustragerii casetelor video sau a inregistratorului digital, in special in timpul producerii unui eveniment.

    CAP. 6
    Activitatea de instalare si utilizare a sistemelor de alarmare impotriva efractiei

    Art. 20
    (1) Instalarea echipamentelor poate incepe dupa obtinerea avizului de la organul de politie competent, pentru proiectul aplicatiei.
    (2) Executantul asigura respectarea proiectului avizat.
    Art. 21
    (1) Beneficiarul sistemului de alarmare impotriva efractiei are obligatia schimbarii periodice a codurilor de utilizare a echipamentelor si ori de cate ori a fost sesizat ca unuia dintre utilizatori i-a fost deconspirat codul si sa verifice periodic functionarea sistemului.
    (2) La receptia de terminare a lucrarilor si punerea in functiune a obiectivelor importante, beneficiarul are obligatia de a solicita la inspectoratul judetean de politie participarea specialistului in sisteme de alarmare impotriva efractiei, care verifica respectarea proiectului avizat si eficacitatea sistemului.
    (3) Instalatorul asigura instruirea personalului utilizator apartinand beneficiarului, ocazie cu care va fi incheiat un document in acest sens.

    CAP. 7
    Asigurarea intretinerii si service-ului sistemelor de alarmare impotriva efractiei

    Art. 22
    (1) Sistemele de alarmare impotriva efractiei se verifica si se intretin periodic de personalul firmei instalatoare sau, dupa caz, de firma care asigura service-ul.
    (2) Beneficiarii sistemelor supuse avizarii sunt obligati sa incheie contract de service cu societati licentiate, cu respectarea timpului de interventie la deranjamente care nu trebuie sa depaseasca 12 ore in localitate, respectiv 24 de ore pentru societatile cu sediul in afara localitatii obiectivului, si de remediere in maximum 24 de ore.
    Art. 23
    (1) La finalizarea sistemului de alarmare impotriva efractiei firma executanta preda in mod obligatoriu beneficiarului utilizator urmatoarele documente:
    a) proiectul sistemului de alarmare impotriva efractiei si avizul organului de politie;
    b) documentatia echipamentelor instalate si instructiuni de utilizare a sistemului;
    c) documentele care atesta instruirea profesionala a personalului utilizator;
    d) jurnalul sistemului de alarmare impotriva efractiei.
    (2) In jurnalul sistemului de alarmare impotriva efractiei se consemneaza toate persoanele care au participat la instalarea si punerea in functiune a sistemului de alarmare impotriva efractiei si apoi evenimentele tehnice survenite in functionarea sa.
    (3) Pastrarea jurnalului se face de catre beneficiarul utilizator, la acesta avand acces personalul abilitat al firmei licentiate care asigura service-ul.
    (4) In jurnal se mentioneaza evenimentele care au influentat functionarea sistemului de alarmare impotriva efractiei si verificarile tehnice periodice, consemnandu-se: data si ora aparitiei defectului, data si ora remedierii, componentele reparate ori inlocuite, persoanele care au executat lucrarea, semnatura.
    (5) Verificarile tehnice periodice includ toate operatiunile necesare pentru mentinerea operationala si in stare de functionare a sistemului de alarmare impotriva efractiei, urmarindu-se daca sistemul este functional in totalitatea sa, daca elementele de detectie au suferit deteriorari, deplasari ori mascari care reduc din zona supravegheata si asigura transmiterea la distanta a semnalelor.
    Art. 24
    La solicitarea beneficiarului societatea care a instalat sistemul sau a asigurat intretinerea acestuia are obligatia predarii, pe baza de proces-verbal, a codurilor de programare a centralelor si a documentatiei aferente.

    CAP. 8
    Activitatea de monitorizare a sistemelor de alarmare

    Art. 25
    (1) Beneficiarii sistemelor de alarmare impotriva efractiei se pot conecta la dispeceratele de monitorizare a alarmelor avizate de politie.
    (2) Prin monitorizarea unui sistem de alarmare impotriva efractiei trebuie sa se asigure transmiterea catre centrul de monitorizare a cel putin 5 tipuri de semnale, precum si interogarea starii sistemului conectat, la anumite intervale de timp, in functie de categoria obiectivului.
    Art. 26
    (1) In functie de categoria obiectivelor monitorizate, echipamentele dispeceratelor vor asigura verificarea starii sistemului conectat, in urmatoarele conditii:
    a) obiective rezidentiale - cel putin o data la 24 de ore;
    b) obiective comerciale - cel putin o data la 12 ore;
    c) obiective financiar-bancare - cel putin o data la 3 ore;
    d) obiective strategice - cel putin o data pe ora.
    (2) Este interzisa conectarea pe linie telefonica a obiectivelor cu retea de telecomunicatii vulnerabila, fara acordul beneficiarului.
    (3) Echipamentele dispeceratului vor realiza confirmarea tehnica a timpului de sosire a agentilor la obiectiv pentru determinarea exacta a duratei de interventie la evenimentul inregistrat.
    (4) Organizarea dispeceratelor de zona se realizeaza prin monitorizarea sistemelor de alarmare impotriva efractiei ale obiectivelor din localitatea unde functioneaza centrul si zonele limitrofe, asigurandu-se o interventie la eveniment in timp util.

    CAP. 9
    Sistemele de alarmare impotriva efractiei, destinate unitatilor financiar-bancare

    SECTIUNEA 1
    Reguli privind conceptia sistemelor de alarmare impotriva efractiei

    Art. 27
    La conceptia structurii sistemului de alarmare impotriva efractiei se au in vedere urmatoarele:
    a) se aloca distinct cate o zona sau adresa in centrala de alarmare impotriva efractiei fiecarui element de detectie, cu exceptia cazurilor in care pentru o incapere s-au prevazut mai multe detectoare;
    b) se organizeaza partitii in centrala de alarmare impotriva efractiei pentru zonele antetezaur-tezaur, postul de paza, oficiul de calcul, traseele personalului de paza spre grupul sanitar, usile de acces sau pentru alte compartimente stabilite de factorii de decizie ai unitatii;
    c) alocarea in mod obligatoriu de tastaturi pentru partitia tezaurului si postului de paza, aceasta din urma fiind de tip alfanumeric;
    d) butoanele si pedalele de panica trebuie sa fie cu retinere si deblocare cu cheie (memorare mecanica), iar la casierie butoanele se dubleaza cu pedale;
    e) butonul de panica destinat personalului de paza trebuie sa fie mobil;
    f) asigurarea transmisiei semnalelor de alarma persoanelor autorizate.

    SECTIUNEA a 2-a
    Echipamentele utilizate si functiile acestora de alarmare impotriva efractiei

    Art. 28
    (1) Echipamentele sistemului antiefractie pot fi utilizate in aplicatiile sistemelor de securitate din institutiile financiar-bancare daca indeplinesc conditiile prevazute la alin. (2) si la art. 29 si 30.
    (2) Centrala de alarmare impotriva efractiei trebuie sa dispuna de urmatoarele facilitati:
    a) memorarea de evenimente in timp real, cu posibilitatea vizualizarii si listarii acestora;
    b) numar corespunzator de zone pentru alocarea elementelor de detectie din fiecare spatiu supravegheat; fac exceptie elementele din aceeasi incapere;
    c) partitionarea zonelor pentru asigurarea individualizarii anumitor spatii ori trasee;
    d) tastatura alfanumerica detasabila pentru montare la distanta;
    e) coduri de utilizare pentru individualizarea acestora;
    f) comunicator pentru transmitere la distanta.
    Art. 29
    (1) Echipamentele din cadrul subsistemului de televiziune cu circuit inchis pot fi utilizate in aceste aplicatii daca sunt de inalta rezolutie, in conformitate cu standardele europene, dispun de compensarea automata a luminii si cuprind ca parte componenta obligatorie inregistrarea permanenta a imaginilor din zonele supravegheate.
    (2) Compactarea datelor in vederea inregistrarii simultane a tuturor imaginilor preluate de camerele video se va realiza cu echipamente care permit prelucrarea individuala a imaginilor de pe fiecare camera inregistrata, cu afisarea datei si orei.
    (3) Inregistrarea imaginilor se realizeaza cu ajutorul videorecorderelor ori echipamentelor digitale de inregistrare si redare care corespund cerintelor tehnice din prezentele norme tehnice, asigurandu-se ca inregistrarile sa cuprinda data, ora si imagini clare pentru recunoasterea persoanelor si a miscarilor acestora in spatiul supravegheat.
    (4) Programarea echipamentelor de inregistrare a imaginilor trebuie sa asigure o inregistrare continua, in timp real, in spatiile accesibile clientilor si cu detectie de miscare in celelalte zone, iar cand se utilizeaza un inregistrator de lunga durata, pe o caseta se inregistreaza o perioada de 24 de ore.
    (5) Camerele TV trebuie sa fie de format 1/2 inch ori 1/3 inch, cu obiectiv interschimbabil pentru alegerea unei largimi si profunzimi adecvate a imaginilor, in functie de zona supravegheata, urmarindu-se ca din imaginile inregistrate sa se poata realiza identificarea persoanelor.
    (6) Pentru vizualizarea imaginilor multiplexate se prevad monitoare TV cu diagonala mai mare de 14 inch.
    (7) Arhivarea imaginilor inregistrate se realizeaza pe o perioada de 30 de zile.
    Art. 30
    Echipamentele de inregistrare si redare trebuie sa dispuna de urmatoarele facilitati:
    a) sa asigure inregistrarea imaginilor de pe fiecare camera;
    b) sa dispuna de facilitarea copierii unor imagini selectate;
    c) calitatea imaginii sa permita identificarea persoanelor;
    d) sa fie dedicate acestor aplicatii, sa fie omologate si sa prezinte siguranta in functionare.
    Art. 31
    (1) In situatia producerii de evenimente, casetele ori suporturile cu imaginile inregistrate se pastreaza pana la solutionarea cazului, iar pentru cele de competenta politiei, casetele se pun la dispozitie organelor de cercetare, la solicitarea scrisa a acestora.
    (2) Instalatorul sistemului de alarmare impotriva efractiei este obligat sa puna la dispozitie organului de cercetare logistica necesara pentru prelucrarea imaginilor stocate.
    Art. 32
    Echipamentele din componenta subsistemului de control acces trebuie sa asigure urmatoarele functii:
    a) memorarea in timp real a accesarilor punctelor de control, intr-o memorie proprie indestructibila, pe o perioada de minimum 30 de zile;
    b) monitorizarea usilor, semnalizarea in caz de ramanere a usii in pozitie deschisa si alarmare pentru deschidere neautorizata, fara confirmare;
    c) corelare de functii cu data si ora.
    Art. 33
    Clasele de siguranta ale elementelor de protectie mecano-fizice se stabilesc in functie de valorile protejate si de nivelul de risc evaluat.
    Art. 34
    (1) Ferestrele exterioare situate pana la o inaltime de 3 m trebuie sa fie fixe si sa asigure intarzierea patrunderii in unitate.
    (2) Usile exterioare destinate transferului de valori se actioneaza numai din interior.
    (3) Casieria in sistem inchis trebuie sa asigure protectia persoanelor la actiunea armelor de foc.
    (4) Casieria in sistem deschis trebuie sa fie dotata cu distribuitoare de numerar cu deschidere temporizata.
    (5) Distribuitoarele automate de numerar se fixeaza astfel incat sa asigure o rezistenta la smulgere de minimum 800 daN.

    CAP. 10
    Structura minima a sistemului de alarmare impotriva efractiei pe categorii de obiective

    SECTIUNEA 1
    Unitatile financiar-bancare

    Art. 35
    Pentru obiectivele financiar-bancare, sistemul de securitate electronica are urmatoarea componenta:
    a) subsistemul antiefractie: va proteja punctele de acces in unitate si spatiile cu valori.
    Echipamentele trebuie sa asigure memorarea in timp real, pe o durata de cel putin 30 de zile, a evenimentelor, partitionarea pentru zonele de acces, valori si trasee de patrulare, posibilitatea transmiterii semnalelor la dispecerat.
    Zonele de importanta se protejeaza prin detectori cu principii diferite de functionare, inclusiv cu senzori tip "capcana" neprecizati in proiect.
    De asemenea, personalul de conducere si din zonele cu riscuri trebuie sa dispuna de elemente de semnalare a pericolului si de coduri personalizate de acces in sistem;
    b) subsistemul de control acces: limiteaza accesul persoanelor neautorizate in spatiile importante, memoreaza in timp real, pentru minimum 30 de zile, accesarile punctelor de control si permite deschiderea din interior in caz de calamitati;
    c) subsistemul de televiziune cu circuit inchis supravegheaza zonele de acces in unitate, imagine frontala - vedere de detaliu, zonele de lucru cu publicul si de vehiculare a valorilor, inclusiv bancomatele.
    Art. 36
    (1) Ferestrele sau/si vitrajele exterioare situate pana la o inaltime de 3 m se prevad cu geamuri rezistente la atacuri manuale, avand clasa de rezistenta corespunzatoare Standardului european EN 356, daca nu sunt protejate prin alte elemente de securitate mecanica.
    (2) Usile exterioare destinate zonelor de valori trebuie sa aiba una dintre clasele de rezistenta prevazute de Standardul european ENV 1627.
    (3) Camerele, containerele si dulapurile de date trebuie sa aiba clasa de rezistenta conform tipurilor de purtatori de date, conform Standardului european SR EN 1047.
    (4) Ghiseele de casierie se certifica si trebuie sa aiba cel putin clasa minima de rezistenta prevazuta de standardele europene EN 1063 si EN 1522.
    (5) Tezaurul, seifurile, inclusiv ale distribuitoarelor automate de numerar, trebuie sa aiba cel putin clasa minima de rezistenta prevazuta de Standardul european SR EN 1143, nivelul de rezistenta stabilindu-se in functie de valorile protejate.

    SECTIUNEA a 2-a
    Sisteme de alarmare impotriva efractiei, destinate obiectivelor comerciale: supermarketuri, marketuri, cash & carry, spatii comerciale mari

    Art. 37
    (1) Sistemul de alarmare impotriva efractiei cuprinde: subsistem antiefractie, televiziune cu circuit inchis si control acces.
    (2) Subsistemul antiefractie trebuie sa asigure protejarea cailor de acces in spatiul obiectivului si a zonelor cu valori, precum si memorarea in timp real a evenimentelor pe o durata de 30 de zile.
    (3) In situatiile in care exista vitrina pentru supravegherea acestora trebuie sa se prevada detectoare de geam spart.
    (4) Echipamentele din structura televiziunii cu circuit inchis trebuie sa asigure inregistrarea imaginilor pe cel putin 30 de zile si sa fie protejate impotriva agresorilor.
    Art. 38
    (1) Suprafetele vitrate unde sunt expuse valori trebuie sa prezinte cel putin gradul de rezistenta minim prevazut de Standardul european EN 2356.
    (2) Seifurile trebuie sa aiba cel putin clasa minima de rezistenta prevazuta de Standardul european SR EN 1143.
    (3) Spatiile de depozitare si de prelucrare a valorilor monetare trebuie sa asigure protectia impotriva efractiei, avand cel putin clasa minima de rezistenta prevazuta de Standardul european ENV 1627.

    SECTIUNEA a 3-a
    Sistemele de alarmare impotriva efractiei, destinate caselor de schimb valutar, amanet, magazinelor de comercializare a armelor si munitiilor si casieriilor colectoare

    Art. 39
    (1) Sistemele de alarmare impotriva efractiei pentru case de schimb valutar, amanet, magazinele de comercializare a armelor si munitiilor si casieriile colectoare trebuie sa aiba in componenta: echipamente antiefractie, control acces, televiziune cu circuit inchis si protectie mecanica.
    (2) Echipamentele trebuie sa asigure: memorarea evenimentelor in timp real, pe o perioada de 20 de zile, transmiterea la distanta, protejarea casei de bani cu senzori de vibratii si a spatiului de amplasare a acesteia cu detectoare cu principii diferite de functionare, cel putin doua detectoare, tastatura montata la distanta si coduri de utilizare individualizate.
    (3) Echipamentele din structura televiziunii cu circuit inchis trebuie sa fie montate disimulat, sa fie protejate mecanic impotriva agresorilor si sa asigure inregistrarea imaginilor din zona clientilor si a intrarii pe o perioada de minimum 10 zile.
    Art. 40
    (1) Peretii despartitori ai casei de schimb/amanet trebuie sa aiba rezistenta mecanica corespunzatoare claselor prevazute de Standardul european ENV 1627.
    (2) Ghiseele de schimb trebuie sa fie prevazute cu geam antiglont si sertar cu preluare indirecta a valorilor si sa asigure protectia la actiunea armelor de foc, corespunzatoare Standardului european EN 1522.
    (3) Seifurile trebuie sa aiba cel putin clasa minima de rezistenta prevazuta de Standardul european SR EN 1143, iar cele sub 1.000 kg trebuie sa fie fixate in zid ori in pardoseala.
    Art. 41
    In situatia in care obiectivele din aceasta gama nu au paza umana permanenta, sistemul de alarmare impotriva efractiei se conecteaza la un dispecerat de monitorizare a alarmelor.

    SECTIUNEA a 4-a
    Sistemele de alarmare impotriva efractiei, destinate institutiilor de utilitate publica

    Art. 42
    Prin subsistemul antiefractie se protejeaza spatiile unde se detin bunuri, valori ori documente clasificate.
    Art. 43
    Supravegherea video se realizeaza in zonele de acces si in spatiile destinate publicului.
    Art. 44
    Arhivarea imaginilor inregistrate se pastreaza minimum 30 de zile.

    SECTIUNEA a 5-a
    Sistemele de alarmare impotriva efractiei pentru spatiile destinate manifestarilor culturale ori sportive: stadioane, sali de sport, sali de spectacole

    Art. 45
    Subsistemul antiefractie trebuie sa protejeze zonele cu valori, asigurand si sesizarea starilor de pericol a persoanelor.
    Art. 46
    Caile de acces, holurile, precum si zona tribunelor destinate spectatorilor se supravegheaza video.
    Art. 47
    Arhivarea imaginilor inregistrate se va pastra minimum 10 zile.

    SECTIUNEA a 6-a
    Sistemele de alarmare impotriva efractiei pentru spatiile de depozite cu diverse destinatii, statiile de comercializare a produselor petroliere

    Art. 48
    Subsistemul antiefractie trebuie sa protejeze zonele cu valori, asigurand si sesizarea starilor de pericol a persoanelor.
    Art. 49
    Caile de acces, holurile, precum si zona pompelor de distributie se supravegheaza video, asigurandu-se identificarea numerelor autovehiculelor si persoanelor din zona.
    Art. 50
    Arhivarea imaginilor inregistrate se va pastra minimum 20 de zile.

    CAP. 11
    Dispozitii finale

    Art. 51
    Modificarile si completarile sistemelor de alarmare impotriva efractiei se vor efectua numai de firme licentiate, dupa obtinerea avizului politiei, acestea urmand a fi anexate proiectului initial.
    Art. 52
    Modernizarea ori inlocuirea echipamentelor componente ale sistemelor de securitate se va executa la expirarea duratei medii de buna functionare a produselor ori cand nu mai indeplinesc conditiile de functionare.

    ANEXA 4

                             DOCUMENTELE SPECIFICE
    necesare executarii si evidentei serviciului de paza si modelele acestora

    Art. 1
    Documentele specifice necesare in vederea executarii si evidentei serviciului de paza sunt:
    a) registrul buletinul posturilor - pentru obiective la care sistemul de paza este format din 3 sau mai multe posturi de paza, situatie in care se vor numi unul sau mai multi sefi de tura, sef de obiectiv ori sef de serviciu, dupa caz, din partea beneficiarului, in cazul pazei proprii, sau din partea prestatorului de servicii, in cazul societatilor specializate de paza si protectie care vor coordona activitatile specifice si vor colabora cu conducerea unitatii pazite, impreuna cu care stabilesc masurile cele mai eficiente;
    b) registrul de procese-verbale pentru predarea-primirea serviciului, folosit la fiecare post de paza;
    c) registrul de procese-verbale pentru predarea-primirea armamentului, folosit in posturile de paza inarmate;
    d) registrul de evidenta acces persoane;
    e) registrul de evidenta acces autovehicule, daca este cazul;
    f) registrul de evidenta acces cai ferate uzinale - C.F.U., daca este cazul;
    g) registrul de evidenta a miscarii armamentului pastrat la camera de armament;
    h) registrul de control, in care se consemneaza controalele efectuate de reprezentantii beneficiarului si ai prestatorului;
    i) registrul unic de control, in care se consemneaza controalele efectuate de lucratorii de politie sau de jandarmerie, dupa caz;
    j) registrul de evenimente;
    k) registrul special pentru pastrarea evidentei contractelor.
    Art. 2
    (1) Documentele folosite in serviciul de paza, cu exceptia celor prevazute la art. 1 lit. g) si k), se numeroteaza si se inregistreaza la secretariatul unitatii pazite.
    (2) Registrul special pentru pastrarea evidentei contractelor si registrul de evidenta a miscarii armamentului folosit in serviciu se numeroteaza si se inregistreaza anual la serviciile politiei de ordine publica din cadrul inspectoratelor judetene de politie sau al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz.
    Art. 3
    Modelele documentelor specifice folosite in serviciul de paza sunt cele prevazute in anexele nr. 4 a) - 4 k)*, care fac parte integranta din prezenta anexa.
------------
    * Anexele nr. 4 a) - 4 k) sunt reproduse in facsimil.

    ANEXA 4 a)

                       - Model de Buletin al Posturilor -

                                  ORGANIZAREA
    serviciului de paza in ziua de ___________ la obiectivul ____________

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Numarul  | Orele de    | Numele si prenumele |         Semnatura        |
|crt.| si felul | executare a | personalului de     |__________________________|
|    | postului | serviciului | paza care executa   | La intrarea | La iesirea |
|    |          |             | serviciul in post   |   in post   |  din post  |
|____|__________|_____________|_____________________|_____________|____________|
|____|          |_____________|_____________________|_____________|____________|
|____|          |_____________|_____________________|_____________|____________|
|____|__________|_____________|_____________________|_____________|____________|
|____|          |_____________|_____________________|_____________|____________|
|____|          |_____________|_____________________|_____________|____________|
|____|__________|_____________|_____________________|_____________|____________|
|____|          |_____________|_____________________|_____________|____________|
|____|          |_____________|_____________________|_____________|____________|
|____|__________|_____________|_____________________|_____________|____________|

    ANEXA 4 b)

            - Modelul de proces-verbal de predare-primire a serviciului -

    PROCES-VERBAL

    Incheiat astazi __________ ora _________ la postul nr. ______ din obiectivul ____________.
    Noi, agentii de paza _________________________ si ____________________ am procedat primul la predarea si secundul la primirea postului dupa cum urmeaza:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________

                 Am predat                            Am primit

    ANEXA 4 c)

    - Modelul de proces-verbal de predare-primire a serviciului inarmat -

    PROCES-VERBAL

    Incheiat astazi __________ ora _________ la postul nr. ______ din obiectivul ____________.
    Noi, agentii de paza _________________________ si ____________________ am procedat primul la predarea si secundul la primirea postului dupa cum urmeaza:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________
    S-a predat arma ______________ model ______________ seria _________ nr. ____ cu ______ cartuse si accesoriile aferente.
    Mentiuni cu privire la starea tehnica a armamentului si munitiei __________

                 Am predat                            Am primit

    ANEXA 4 d)

              - Model Registru de Evidenta a accesului persoanelor la
                       obiectivul _________________

 ____________________________________________________________________________
|Nr. | Numele si | Seria si   | Destinatia |   Ora   |    Ora   | Observatii |
|crt.| prenumele | numarul    |            | sosirii | plecarii |            |
|    |           | actului de |            |         |          |            |
|    |           | identitate |            |         |          |            |
|____|___________|____________|____________|_________|__________|____________|
|  0 |      1    |      2     |      3     |    4    |     5    |      6     |
|____|___________|____________|____________|_________|__________|____________|
|    |           |            |            |         |          |            |
|    |           |            |            |         |          |            |
|____|___________|____________|____________|_________|__________|____________|
|    |           |            |            |         |          |            |
|    |           |            |            |         |          |            |
|____|___________|____________|____________|_________|__________|____________|
|    |           |            |            |         |          |            |
|    |           |            |            |         |          |            |
|____|___________|____________|____________|_________|__________|____________|
|    |           |            |            |         |          |            |
|    |           |            |            |         |          |            |
|____|___________|____________|____________|_________|__________|____________|

    ANEXA 4 e)

              - Model Registru de Evidenta a accesului autovehiculelor la
                       obiectivul _________________

 _____________________________________________________________________________
|Nr. |Nr. |Numele si     |Seria si  |Destinatia|  Ora  |  Ora   |Nr.     |Obs.|
|crt.|Auto|prenumele     |numarul   |          |sosirii|plecarii|avizului|    |
|    |    |conducatorului|actului de|          |       |        |sau     |    |
|    |    |auto sau      |identitate|          |       |        |facturii|    |
|    |    |delegatului   |          |          |       |        |        |    |
|____|____|______________|__________|__________|_______|________|________|____|
|  0 |  1 |       2      |     3    |     4    |   5   |    6   |    7   |  8 |
|____|____|______________|__________|__________|_______|________|________|____|
|    |    |              |          |          |       |        |        |    |
|    |    |              |          |          |       |        |        |    |
|____|____|______________|__________|__________|_______|________|________|____|
|    |    |              |          |          |       |        |        |    |
|    |    |              |          |          |       |        |        |    |
|____|____|______________|__________|__________|_______|________|________|____|
|    |    |              |          |          |       |        |        |    |
|    |    |              |          |          |       |        |        |    |
|____|____|______________|__________|__________|_______|________|________|____|
|    |    |              |          |          |       |        |        |    |
|    |    |              |          |          |       |        |        |    |
|____|____|______________|__________|__________|_______|________|________|____|

    ANEXA 4 f)

        - Model Registru de Evidenta a accesului pe caile ferate uzinale la
                       obiectivul _________________

 ____________________________________________________________________________
|Nr. |  Ora  |Specificatia  |  Numarul   |Existenta |Numarul si|  Ora   |Obs.|
|crt.|sosirii|din scrisoarea| vagonului  |sigiliului|seria     |plecarii|    |
|    |       |de trasura    |(vagoanelor)|si starea |scrisorii |        |    |
|    |       |              |            |          |de trasura|        |    |
|____|_______|______________|____________|__________|__________|________|____|
|  0 |   1   |       2      |      3     |     4    |     5    |    6   | 7  |
|____|_______|______________|____________|__________|__________|________|____|
|    |       |              |            |          |          |        |    |
|    |       |              |            |          |          |        |    |
|____|_______|______________|____________|__________|__________|________|____|
|    |       |              |            |          |          |        |    |
|    |       |              |            |          |          |        |    |
|____|_______|______________|____________|__________|__________|________|____|
|    |       |              |            |          |          |        |    |
|    |       |              |            |          |          |        |    |
|____|_______|______________|____________|__________|__________|________|____|
|    |       |              |            |          |          |        |    |
|    |       |              |            |          |          |        |    |
|____|_______|______________|____________|__________|__________|________|____|

    ANEXA 4 g)

              - Model Registru de Evidenta a miscarii armamentului -

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    N - Nume si prenume
    O - Obiectivul in care se afla armamentul
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Denumirea|Nr. de |Data si |N |Semnatura|  Data si  |N |Semnatura| O |Obs.|
|crt.|si seria |cartuse|ora     |  |   de    |    ora    |  |persoanei|   |    |
|    |armei    |alocate|primirii|  | primire |restituirii|  |careia i |   |    |
|    |         |       |        |  |         |           |  |se       |   |    |
|    |         |       |        |  |         |           |  |restituie|   |    |
|____|_________|_______|________|__|_________|___________|__|_________|___|____|
| 1  |     2   |   3   |    4   |5 |    6    |      7    |8 |    9    | 10| 11 |
|____|_________|_______|________|__|_________|___________|__|_________|___|____|
|____|_________|_______|________|__|_________|___________|__|_________|___|____|
|____|_________|_______|________|__|_________|___________|__|_________|___|____|
|____|_________|_______|________|__|_________|___________|__|_________|___|____|
|____|_________|_______|________|__|_________|___________|__|_________|___|____|
|____|_________|_______|________|__|_________|___________|__|_________|___|____|
|____|_________|_______|________|__|_________|___________|__|_________|___|____|
|____|_________|_______|________|__|_________|___________|__|_________|___|____|
|____|_________|_______|________|__|_________|___________|__|_________|___|____|
|____|_________|_______|________|__|_________|___________|__|_________|___|____|
|____|_________|_______|________|__|_________|___________|__|_________|___|____|
|____|_________|_______|________|__|_________|___________|__|_________|___|____|
|____|_________|_______|________|__|_________|___________|__|_________|___|____|
|____|_________|_______|________|__|_________|___________|__|_________|___|____|

    ANEXA 4 h)

                - Model Registru de Control la obiectivul _______________

 __________________________________________________________________________
|Nr. | Data si ora controlului | Numele, prenumele si functia | Constatari |
|crt.|                         |                              |            |
|____|_________________________|______________________________|____________|
|  0 |            1            |               2              |      3     |
|____|_________________________|______________________________|____________|
|____|_________________________|______________________________|____________|
|____|_________________________|______________________________|____________|
|____|_________________________|______________________________|____________|
|____|_________________________|______________________________|____________|
|____|_________________________|______________________________|____________|
|____|_________________________|______________________________|____________|
|____|_________________________|______________________________|____________|
|____|_________________________|______________________________|____________|
|____|_________________________|______________________________|____________|
|____|_________________________|______________________________|____________|
|____|_________________________|______________________________|____________|
|____|_________________________|______________________________|____________|
|____|_________________________|______________________________|____________|
|____|_________________________|______________________________|____________|
|____|_________________________|______________________________|____________|
|____|_________________________|______________________________|____________|
|____|_________________________|______________________________|____________|
|____|_________________________|______________________________|____________|
|____|_________________________|______________________________|____________|

    ANEXA 4 i)

            - Model Registru Unic de Control la obiectivul _______________

 ____________________________________________________________________
|Nr. | Data si ora | Nume, prenume si unitatea | Constatari | Masuri |
|crt.| controlului | din care face parte       |            |        |
|____|_____________|___________________________|____________|________|
|  0 |      1      |             2             |      3     |    4   |
|____|_____________|___________________________|____________|________|
|    |             |                           |            |        |
|____|_____________|___________________________|____________|________|
|    |             |                           |            |        |
|____|_____________|___________________________|____________|________|
|    |             |                           |            |        |
|____|_____________|___________________________|____________|________|
|    |             |                           |            |        |
|____|_____________|___________________________|____________|________|
|    |             |                           |            |        |
|____|_____________|___________________________|____________|________|
|    |             |                           |            |        |
|____|_____________|___________________________|____________|________|
|    |             |                           |            |        |
|____|_____________|___________________________|____________|________|
|    |             |                           |            |        |
|____|_____________|___________________________|____________|________|
|    |             |                           |            |        |
|____|_____________|___________________________|____________|________|
|    |             |                           |            |        |
|____|_____________|___________________________|____________|________|
|    |             |                           |            |        |
|____|_____________|___________________________|____________|________|
|    |             |                           |            |        |
|____|_____________|___________________________|____________|________|
|    |             |                           |            |        |
|____|_____________|___________________________|____________|________|

    ANEXA 4 j)

                   - Model pentru Registrul de evenimente -

                             RAPORT DE EVENIMENT
                        Nr. ___________ din __________

    Subsemnatul (subsemnatii) __________________________________________________
                                            (numele si prenumele)
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ in
calitate de _______________________________________________, aflat (aflati) in
                 (agent paza, controlor acces etc.)
serviciul de paza la _________________________________________________________,
                              (societatea comerciala, institutia)
postul nr. _______________________________, am constatat ca:
    Azi ________________________, la ora ___________________, numitul (numitii)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ a (au) fost
surprins (surprinsi) in timp ce _________________________________
_______________________________________________________________________________
(se va descrie fapta comisa, bunurile recuperate si masurile luate in legatura cu acestea)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________

    Cazul a fost sesizat la __________________________________________________
                                (se va indica forul si persoana sesizata)


              Semnatura,

    ANEXA 4 k)

       - Model Registru special pentru pastrarea evidentei contractelor la
                       S.C. ______________________________

    Semnificatia coloanei D din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    D - Data incetarii raporturilor contractuale si motivul
 ______________________________________________________________________________
|N|Data si     |Obiectul    |   Durata   |Beneficiar|Numar    |Numar   | D |Obs|
|r|numarul     |contractului|contractului|(denumire |posturi  |personal|   |   |
| |contractului|(paza, garda|            |si adresa)|prevazute|de paza |   |   |
|c|de prestari |de corp,    |            |          |pe       |alocat  |   |   |
|r|servicii    |transport   |            |          |schimburi|        |   |   |
|t|            |valori)     |            |          |         |        |   |   |
|_|____________|____________|____________|__________|_________|________|___|___|
| |            |            |            |          |         |        |   |   |
| |            |            |            |          |         |        |   |   |
| |            |            |            |          |         |        |   |   |
|_|____________|____________|____________|__________|_________|________|___|___|
| |            |            |            |          |         |        |   |   |
| |            |            |            |          |         |        |   |   |
| |            |            |            |          |         |        |   |   |
|_|____________|____________|____________|__________|_________|________|___|___|

    NOTA:
    Documentul are caracter de confidentialitate si se pastreaza de conducatorul societatii la sediul acesteia.

    ANEXA 5

                               DOCUMENTELE
pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de pregatire si a cursurilor de calificare pentru personalul de paza si garda de corp

    Art. 1
    (1) Personalul de paza si garda de corp care a obtinut avizul organelor de politie sau de jandarmerie, dupa caz, sa detina si sa foloseasca in interesul serviciului arme de foc si munitii are obligatia de a executa activitati de pregatire profesionala specifica privind modul de detinere si uzul de arma.
    (2) Pregatirea se executa de catre conducerea persoanei juridice, pe baza tematicii pe care o intocmeste anual, aprobata de organele de politie sau de jandarmerie, dupa caz.
    Art. 2
    Pregatirea profesionala specifica pentru personalul de paza neinarmat se realizeaza prin convocari lunare, pe baza unei tematici anuale, avizata de conducerea persoanei juridice.
    Art. 3
    Planurile de invatamant si planurile tematice ale disciplinelor cursurilor de calificare pentru ocupatiile de agent de paza si ordine - cod 5169.1.1 din Nomenclatorul calificarilor se avizeaza de Inspectoratul General al Politiei Romane, Comandamentul National al Jandarmeriei Romane sau Serviciul de Protectie si Paza, dupa caz.
    Art. 4
    In vederea avizarii, solicitantii depun la institutiile mentionate la art. 3 urmatoarele documente:
    a) statutul sau actul constitutiv al societatii specializate de paza si protectie sau al persoanei juridice, din care sa rezulte ca au inscris in obiectul de activitate aceasta prestatie conform codului CAEN 8042;
    b) planurile de invatamant si planurile tematice conform anexei nr. 5A*), care face parte integranta din prezenta anexa;
    c) lista nominala cu formatorii, impreuna cu C.V.-urile si copiile actelor de studii ale fiecaruia;
    d) documentele din care sa rezulte ca organizatorul are asigurata baza materiala necesara desfasurarii unui curs de pregatire: spatii pentru orele de curs, pentru pregatirea fizica si asigurarea executarii sedintelor de tragere cu armamentul;
    e) lista documentelor de invatamant aflate la dispozitie.
------------
    *) Anexa nr. 5A este reprodusa in facsimil.

    Art. 5
    Intreaga documentatie se depune in 3 exemplare.

    ANEXA 5A)

                                                            AVIZAT

                            PLANUL DE PREGATIRE
                        PENTRU CURSUL DE CALIFICARE
                           "AGENT PAZA SI ORDINE"
                              (Cod 5169.1.1)

 ________________________________________________________________________
|Nr. |                 Disciplina               |  Ore  |   %  |   Obs.  |
|crt.|                                          |alocate|      |         |
|____|__________________________________________|_______|______|_________|
|  1.| Pregatirea profesionala specifica        |   57  | 15,8 |         |
|____|__________________________________________|_______|______|_________|
|  2.| Pregatire juridica (legislatie) generala |   25  |  6,9 |         |
|____|__________________________________________|_______|______|_________|
|  3.| Pregatire tehnica specifica:             |       |  6,4 |         |
|    | - cunoasterea armamentului;              |       |      |         |
|    | - instructia focului;                    |       |      |         |
|    | - tragere cu armamentul;                 |       |      |         |
|    | - cunoasterea si folosirea mijloacelor   |   23  |      |         |
|    |   de radio si telecomunicatii;           |       |      |         |
|    | - cunoasterea si folosirea PSI;          |       |      |         |
|    | - acordarea primului ajutor.             |       |      |         |
|____|__________________________________________|_______|______|_________|
|  4.| Pregatirea fizica                        |   15  |  4,2 |         |
|____|__________________________________________|_______|______|_________|
|  5.| Practica in serviciul de paza            |  240  | 66,6 |         |
|____|__________________________________________|_______|______|_________|
|    | TOTAL ORE DE CURS                        |  360  |  100 |         |
|____|__________________________________________|_______|______|_________|

                            SEMNATURA SI STAMPILA

                                                              AVIZAT

                              PLAN TEMATIC
                 Pentru pregatirea profesionala specifica

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |          Denumirea temei           |Expunere|Dezbatere|Aplicatii|Total  |
|crt.|                                    |        |         |         |ore    |
|    |                                    |        |         |         |alocate|
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|
|  1.| Organizarea si desfasurarea        |    2   |    -    |    -    |   2   |
|    | activitatii de paza in Romania:    |        |         |         |       |
|    | - reglementarea juridica;          |        |         |         |       |
|    | - formele de paza;                 |        |         |         |       |
|    | - paza transportului unor valori   |        |         |         |       |
|    |   importante;                      |        |         |         |       |
|    | - atributiile M.A.I. (politiei);   |        |         |         |       |
|    | - regimul de sanctiuni.            |        |         |         |       |
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|
|  2.| Sistemul de paza si dispozitivul   |    2   |    -    |    -    |   2   |
|    | de paza:                           |        |         |         |       |
|    | - sistemul de paza;                |        |         |         |       |
|    | - componentele sistemului de paza; |        |         |         |       |
|    | - planul de paza.                  |        |         |         |       |
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|
|  3.| Mijloacele tehnice folosite in     |    2   |    -    |    -    |   2   |
|    | paza:                              |        |         |         |       |
|    | - mijloace mecano-fizice de        |        |         |         |       |
|    |   protectie;                       |        |         |         |       |
|    | - mijloace electronice;            |        |         |         |       |
|    | - dispeceratul de monitorizare a   |        |         |         |       |
|    |   alarmelor de efractie.           |        |         |         |       |
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|
|  4.| Postul si agentul de paza:         |    2   |    -    |    -    |   2   |
|    | - locul, rolul si importanta       |        |         |         |       |
|    |   postului de paza;                |        |         |         |       |
|    | - amenajarea si dotarea postului   |        |         |         |       |
|    |   de paza;                         |        |         |         |       |
|    | - agentul de paza, conditii de     |        |         |         |       |
|    |   incadrare, pregatire, echipare   |        |         |         |       |
|    |   si dotare cu mijloace de         |        |         |         |       |
|    |   autoaparare.                     |        |         |         |       |
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|
|  5.| Obligatiile si drepturile          |    2   |    -    |    -    |   2   |
|    | personalului de paza               |        |         |         |       |
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|
|  6.| Atributiile si raspunderile        |    2   |    -    |    -    |   2   |
|    | personalului din serviciul de paza:|        |         |         |       |
|    | - la intrarea in serviciu;         |        |         |         |       |
|    | - pe timpul serviciului;           |        |         |         |       |
|    | - la iesirea din serviciu.         |        |         |         |       |
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|
|  7.| Documentele folosite in serviciul  |    2   |    -    |    -    |   2   |
|    | de paza si modul de utilizare a    |        |         |         |       |
|    | acestora:                          |        |         |         |       |
|    | - buletinul posturilor;            |        |         |         |       |
|    | - registrul cu procese-verbale de  |        |         |         |       |
|    |   predare-primire a serviciului;   |        |         |         |       |
|    | - registrul cu procese-verbale de  |        |         |         |       |
|    |   predare-primire a armamentului   |        |         |         |       |
|    |   din post;                        |        |         |         |       |
|    | - registrul de evidenta a          |        |         |         |       |
|    |   accesului persoanelor;           |        |         |         |       |
|    | - registrul de evidenta a          |        |         |         |       |
|    |   accesului autovehiculelor;       |        |         |         |       |
|    | - registrul de evidenta a accesului|        |         |         |       |
|    |   pe caile ferate uzinale;         |        |         |         |       |
|    | - registrul de evidenta a miscarii |        |         |         |       |
|    |   armamentului;                    |        |         |         |       |
|    | - registrul de control;            |        |         |         |       |
|    | - registrul unic de control;       |        |         |         |       |
|    | - registrul de evenimente.         |        |         |         |       |
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|
|  8.| Masuri de paza, indeplinirea       |    4   |    2    |    -    |   6   |
|    | exemplara a acestora - conditie    |        |         |         |       |
|    | obligatorie pentru asigurarea      |        |         |         |       |
|    | eficientei serviciului de paza:    |        |         |         |       |
|    | - paza obiectivului;               |        |         |         |       |
|    | - paza transport valori;           |        |         |         |       |
|    | - securitatea financiar-bancara;   |        |         |         |       |
|    | - garda de corp;                   |        |         |         |       |
|    | - interventia la alarmele de       |        |         |         |       |
|    |   efractie si hold-up.             |        |         |         |       |
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|
|  9.| Accesul in obiectiv. Controlul     |    2   |    -    |    -    |   2   |
|    | persoanelor, bagajelor si          |        |         |         |       |
|    | mijloacelor de transport:          |        |         |         |       |
|    | - reglementarea accesului;         |        |         |         |       |
|    | - controlul persoanelor;           |        |         |         |       |
|    | - controlul bagajelor;             |        |         |         |       |
|    | - controlul mijloacelor de         |        |         |         |       |
|    |   transport.                       |        |         |         |       |
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|
| 10.| Modul de actiune a agentului de    |    2   |    2    |    -    |   4   |
|    | paza in diverse situatii:          |        |         |         |       |
|    | - atac asupra obiectivului         |        |         |         |       |
|    | - agresiuni verbale si fizice      |        |         |         |       |
|    |   asupra agentului de paza;        |        |         |         |       |
|    | - calamitati naturale;             |        |         |         |       |
|    | - avarii industriale;              |        |         |         |       |
|    | - catastrofe (incendii, explozii); |        |         |         |       |
|    | - conflicte de munca;              |        |         |         |       |
|    | - alte situatii.                   |        |         |         |       |
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|
| 11.| Modul de actiune a agentului de    |    2   |    2    |    -    |   4   |
|    | paza pentru imobilizarea si        |        |         |         |       |
|    | predarea faptuitorului             |        |         |         |       |
|    | - retinerea si imobilizarea;       |        |         |         |       |
|    | - predarea infractorilor;          |        |         |         |       |
|    | - conservarea probelor;            |        |         |         |       |
|    | - intocmirea raportului de         |        |         |         |       |
|    |   eveniment.                       |        |         |         |       |
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|
| 12.| Regimul armelor de foc si al       |    2   |    2    |    -    |   4   |
|    | munitiilor:                        |        |         |         |       |
|    | - reglementarea juridica;          |        |         |         |       |
|    | - categorii de arme de foc;        |        |         |         |       |
|    | - detinerea, portul si folosirea   |        |         |         |       |
|    |   armelor militare pentru          |        |         |         |       |
|    |   autoaparare;                     |        |         |         |       |
|    | - formele de detinere;             |        |         |         |       |
|    | - conditiile de pastrare a armelor |        |         |         |       |
|    |   si munitiilor;                   |        |         |         |       |
|    | - predarea-primirea armelor de foc |        |         |         |       |
|    |   si munitiilor;                   |        |         |         |       |
|    | - uzul de arma.                    |        |         |         |       |
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|
| 13.| Uzul de arma: Legea nr. 17/1996    |    2   |    2    |    -    |   4   |
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|
| 14.| Paza transportului de valori       |    2   |    1    |    -    |   3   |
|    | importante:                        |        |         |         |       |
|    | - planul de paza pentru transport  |        |         |         |       |
|    |   valori;                          |        |         |         |       |
|    | - modul de actiune in diverse      |        |         |         |       |
|    |   situatii.                        |        |         |         |       |
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|
| 15.| Garda de corp:                     |    2   |    2    |    -    |   4   |
|    | - notiune;                         |        |         |         |       |
|    | - atributiile agentului de paza;   |        |         |         |       |
|    | - dotarea cu mijloace de           |        |         |         |       |
|    |   autoaparare si folosirea         |        |         |         |       |
|    |   acestora;                        |        |         |         |       |
|    | - modul de actiune in diferite     |        |         |         |       |
|    |   situatii.                        |        |         |         |       |
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|
| 16.| Modul de actiune a echipajelor     |    2   |    -    |    -    |   2   |
|    | mobile ce asigura interventia la   |        |         |         |       |
|    | obiectivele monitorizate prin      |        |         |         |       |
|    | dispeceratele de zona:             |        |         |         |       |
|    | - dotarea si echiparea;            |        |         |         |       |
|    | - anuntarea evenimentului si       |        |         |         |       |
|    |   deplasarea;                      |        |         |         |       |
|    | - modul de actiune in diverse      |        |         |         |       |
|    |   situatii.                        |        |         |         |       |
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|
| 17.| Cunoasterea si folosirea           |    2   |    2    |    -    |   4   |
|    | mijloacelor de aparare din dotare: |        |         |         |       |
|    | - folosirea bastonului de cauciuc  |        |         |         |       |
|    |   (tomfa);                         |        |         |         |       |
|    | - folosirea sprayului iritant      |        |         |         |       |
|    |   lacrimogen;                      |        |         |         |       |
|    | - alte mijloace.                   |        |         |         |       |
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|
| 18.| Principalele reguli si norme de    |    2   |    -    |    -    |   2   |
|    | comportament ale agentului de paza:|        |         |         |       |
|    | tinuta, conversatia, relatiile cu  |        |         |         |       |
|    | personalul firmei, cu beneficiarii |        |         |         |       |
|    | si publicul.                       |        |         |         |       |
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|
| 19.| Trasaturile psihice de baza ale    |    2   |    -    |    -    |   2   |
|    | agentului de paza:                 |        |         |         |       |
|    | - atentia, curajul, stapanirea de  |        |         |         |       |
|    |   sine;                            |        |         |         |       |
|    | - teama, frica, stresul;           |        |         |         |       |
|    | - tehnici psihologice de invingere |        |         |         |       |
|    |   a acestor stari.                 |        |         |         |       |
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|
| 20.| Trasaturile psiho-fizice ale       |    2   |    -    |    -    |   2   |
|    | infractorului.                     |        |         |         |       |
|    | Descrierea infractorului pe baza   |        |         |         |       |
|    | portretului vorbit                 |        |         |         |       |
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|
|    | TOTAL ORE                          |   42   |   15    |    -    |  57   |
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|

                         SEMNATURA SI STAMPILA

                                                          AVIZAT

                              PLAN TEMATIC
                 pentru pregatirea juridica (legislatie generala)

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |          Denumirea temei           |Expunere|Dezbatere|Aplicatii|Total  |
|crt.|                                    |        |         |         |ore    |
|    |                                    |        |         |         |alocate|
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|
|  1.| Proprietatea si regimul juridic al |    2   |    -    |    -    |   2   |
|    | acesteia.                          |        |         |         |       |
|    | Raspunderile agentilor de paza     |        |         |         |       |
|    | privind respectarea si apararea    |        |         |         |       |
|    | proprietatii.                      |        |         |         |       |
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|
|  2.| Infractiunea si contraventia       |    2   |    -    |    -    |   2   |
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|
|  3.| Infractiuni contra patrimoniului:  |    3   |    -    |    -    |   3   |
|    | - furtul;                          |        |         |         |       |
|    | - talharia;                        |        |         |         |       |
|    | - abuzul de incredere;             |        |         |         |       |
|    | - gestiunea frauduloasa;           |        |         |         |       |
|    | - distrugerea.                     |        |         |         |       |
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|
|  4.| Infractiuni de serviciu sau in     |    3   |    -    |    -    |   3   |
|    | legatura cu serviciul:             |        |         |         |       |
|    | - neglijenta in pastrarea          |        |         |         |       |
|    |   secretului de serviciu;          |        |         |         |       |
|    | - luarea de mita;                  |        |         |         |       |
|    | - darea de mita;                   |        |         |         |       |
|    | - purtarea abuziva;                |        |         |         |       |
|    | - calomnia;                        |        |         |         |       |
|    | - insulta;                         |        |         |         |       |
|    | - neglijenta in serviciu.          |        |         |         |       |
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|
|  5.| Infractiuni privitoare la regimul  |    2   |    -    |    -    |   2   |
|    | stabilit pentru unele activitati   |        |         |         |       |
|    | reglementate de lege:              |        |         |         |       |
|    | - nerespectarea regimului armelor  |        |         |         |       |
|    |   de foc si al munitiilor;         |        |         |         |       |
|    | - nerespectarea regimului          |        |         |         |       |
|    |   materialelor radioactive, toxice |        |         |         |       |
|    |   si otravitoare;                  |        |         |         |       |
|    | - nerespectarea regimului          |        |         |         |       |
|    |   materialelor explozive;          |        |         |         |       |
|    | - nerespectarea regimului de       |        |         |         |       |
|    |   ocrotire a unor bunuri.          |        |         |         |       |
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|
|  6.| Infractiuni contra vietii,         |    2   |    -    |    -    |   2   |
|    | integritatii corporale si          |        |         |         |       |
|    | sanatatii:                         |        |         |         |       |
|    | - omorul;                          |        |         |         |       |
|    | - uciderea din culpa;              |        |         |         |       |
|    | - lovirea sau alte violente;       |        |         |         |       |
|    | - vatamarea corporala;             |        |         |         |       |
|    | - loviturile cauzatoare de moarte; |        |         |         |       |
|    | - vatamarea corporala din culpa.   |        |         |         |       |
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|
|  7.| Infractiuni contra libertatii      |    2   |    -    |    -    |   2   |
|    | persoanei:                         |        |         |         |       |
|    | - lipsirea de libertate in mod     |        |         |         |       |
|    |   ilegal;                          |        |         |         |       |
|    | - violarea de domiciliu;           |        |         |         |       |
|    | - amenintarea;                     |        |         |         |       |
|    | - santajul;                        |        |         |         |       |
|    | - violarea secretului              |        |         |         |       |
|    |   corespondentei.                  |        |         |         |       |
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|
|  8.| Contraventii savarsite de          |    2   |    -    |    -    |   2   |
|    | personalul de paza si sanctionarea |        |         |         |       |
|    | acestora                           |        |         |         |       |
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|
|  9.| Obligatiile ce revin agentului de  |    3   |    -    |    -    |   3   |
|    | paza in cazul constatarii unei     |(ofiter |         |         |       |
|    | infractiuni flagrante. Paza        |politie)|         |         |       |
|    | locului faptei.                    |        |         |         |       |
|    | Mijloace materiale de proba,       |        |         |         |       |
|    | pastrarea si conservarea acestora. |        |         |         |       |
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|
| 10.| Legitima aparare                   |    2   |    -    |    -    |   2   |
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|
| 11.| Notiuni de legislatia muncii:      |    2   |    -    |    -    |   2   |
|    | - contractul de munca;             |        |         |         |       |
|    | - drepturi, recompense, sanctiuni; |        |         |         |       |
|    | - abateri disciplinare;            |        |         |         |       |
|    | - desfacerea contractului de munca.|        |         |         |       |
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|
|    | Total ore                          |   25   |    -    |    -    |  25   |
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|

                      SEMNATURA SI STAMPILA

                                                                  AVIZAT

                              PLAN TEMATIC
         pentru pregatirea tehnica specifica a agentilor de paza inarmati

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |          Denumirea temei           |Expunere|Dezbatere|Aplicatii|Total  |
|crt.|                                    |        |         |         |ore    |
|    |                                    |        |         |         |alocate|
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|
|  1.| Armamentul din dotarea agentului de|    2   |    -    |    2    |   4   |
|    | paza. Tipuri, descriere,           |        |         |         |       |
|    | caracteristici tehnico-tactice.    |        |         |         |       |
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|
|  2.| Instructia focului                 |    2   |    -    |    1    |   3   |
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|
|  3.| Tragere cu armamentul din dotare - |        |         |    7    |   7   |
|    | 2 sedinte                          |        |         |         |       |
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|
|  4.| Cunoasterea si folosirea           |    2   |    2    |    -    |   4   |
|    | mijloacelor de telefonie si        |        |         |         |       |
|    | radiocomunicatii din dotare.       |        |         |         |       |
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|
|  5.| Masuri ce trebuie luate de agentul |    2   |    -    |    1    |   3   |
|    | de paza in caz de incendiu.        |        |         |         |       |
|    | Cunoasterea si folosirea           |        |         |         |       |
|    | mijloacelor PSI -                  |        |         |         |       |
|    | Decretul nr. 400/1981.             |        |         |         |       |
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|
|  6.| Primul ajutor in caz de fracturi,  |    2   |    -    |    -    |   2   |
|    | luxatii, stop cardio-respirator,   |        |         |         |       |
|    | plagi prin taiere sau impuscare    |        |         |         |       |
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|
|    | TOTAL ORE                          |   10   |    2    |   11    |  23   |
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|

                           SEMNATURA SI STAMPILA

                                                              AVIZAT

                              PLAN TEMATIC
                        pentru pregatirea fizica

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |          Denumirea temei           | Modalitati de desfasurare  |Total  |
|crt.|                                    |                            |ore    |
|    |                                    |Expunere Dezbatere Aplicatii|       |
|____|____________________________________|____________________________|_______|
|  1.| Elemente tehnice comune mijloacelor|    -   |    -    |    1    |   1   |
|    | autoapararii fizice:               |        |         |         |       |
|    | - insusirea procedeelor de cadere; |        |         |         |       |
|    | - pararea si eschiva in aparare.   |        |         |         |       |
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|
|  2.| Doborarea atacatorului: |    -   |    -    |    1    |   1   |
|    | - prinderea si dezechilibrarea;    |        |         |         |       |
|    | - aruncarea peste sold;            |        |         |         |       |
|    | - aruncarea peste umar.            |        |         |         |       |
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|
|  3.| Procedee tehnice de luxatie:       |    -   |    -    |    2    |   2   |
|    | - la nivelul degetelor mainii;     |        |         |         |       |
|    | - la nivelul cotului;              |        |         |         |       |
|    | - la nivelul genunchilor;          |        |         |         |       |
|    | - la nivelul vertebrelor cervicale.|        |         |         |       |
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|
|  4.| Procedee tehnice de strangulare:   |    -   |    -    |    1    |   1   |
|    | - strangulare in cruce;            |        |         |         |       |
|    | - strangularea carotidei;          |        |         |         |       |
|    | - strangularea cu antebratul de la |        |         |         |       |
|    |  spate.                            |        |         |         |       |
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|
|  5.| Tehnica loviturilor in atac si     |    -   |    -    |    2    |   2   |
|    | aparare:                           |        |         |         |       |
|    | - pozitii de lupta;                |        |         |         |       |
|    | - distanta in lupta cu atacatorul; |        |         |         |       |
|    | - deplasari in pozitiile de lupta; |        |         |         |       |
|    | - lovitura cu pumnul la cap        |        |         |         |       |
|    |   (barbie);                        |        |         |         |       |
|    | - lovitura cu pumnul la corp;      |        |         |         |       |
|    | - lovitura cu varful degetelor     |        |         |         |       |
|    |   asupra ochilor, gatului sau      |        |         |         |       |
|    |   abdomenului;                     |        |         |         |       |
|    | - lovituri cu muchia palmei;       |        |         |         |       |
|    | - lovituri date cu cotul mainii;   |        |         |         |       |
|    | - lovituri cu genunchiul;          |        |         |         |       |
|    | - lovituri cu piciorul de pe loc   |        |         |         |       |
|    |   si din saritura;                 |        |         |         |       |
|    | - combinatiile de lovituri.        |        |         |         |       |
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|
|  6.| Verificarea insusirii elementelor  |    -   |    -    |    1    |   1   |
|    | tehnice specifice. Procedeelor     |        |         |         |       |
|    | invatate:                          |        |         |         |       |
|    | - exercitiile 1 - 5                |        |         |         |       |
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|
|  7.| Lupta de autoaparare la atacurile  |    -   |    -    |    2    |   2   |
|    | cu obiecte taietor-intepatoare:    |        |         |         |       |
|    | - lovitura de cutit;               |        |         |         |       |
|    | - lovitura laterala de cutit;      |        |         |         |       |
|    | - lovitura de cutit la corp;       |        |         |         |       |
|    | - lovitura de cutit de jos in sus; |        |         |         |       |
|    | - lovitura de cutit la corp din    |        |         |         |       |
|    |   spate;                           |        |         |         |       |
|    | - lovitura de cutit prin impungere.|        |         |         |       |
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|
|  8.| Lupta de autoaparare in cazul      |    -   |    -    |    2    |   2   |
|    | atacurilor cu obiecte contondente: |        |         |         |       |
|    | - lovitura de sus in jos la cap;   |        |         |         |       |
|    | - lovitura laterala la cap si corp;|        |         |         |       |
|    | - lovitura prin impungere.         |        |         |         |       |
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|
|  9.| Lupta de autoaparare la amenintare |    -   |    -    |    1    |   1   |
|    | cu arma de foc:                    |        |         |         |       |
|    | - amenintarea cu pistolul, din     |        |         |         |       |
|    |   fata;                            |        |         |         |       |
|    | - amenintarea cu pistolul, din     |        |         |         |       |
|    |   lateral;                         |        |         |         |       |
|    | - amenintarea cu pistolul, din     |        |         |         |       |
|    |   spate.                           |        |         |         |       |
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|
| 10.| Verificarea insusirii elementelor  |    -   |    -    |    2    |   2   |
|    | tehnice specifice luptei de        |        |         |         |       |
|    | autoaparare:                       |        |         |         |       |
|    | - exercitiile 7 - 9.               |        |         |         |       |
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|
|    | Total ore                          |    -   |    -    |   15    |  15   |
|____|____________________________________|________|_________|_________|_______|
|                                                                              |
| NOTA:                                                                        |
| Pentru insusirea deprinderilor motrice specifice autoapararii, instructorul  |
| va folosi la fiecare sedinta de instruire metoda explicatiei, metoda         |
| demonstrarii si metoda exercitiului descompus si global. Cursantii, prin     |
| studiu individual, vor exersa anumite elemente si procedee tehnico-tactice in|
| scopul consolidarii lor.                                                     |
|______________________________________________________________________________|

                           SEMNATURA SI STAMPILA

                                                           AVIZAT

                     PROGRAMUL ACTIVITATILOR PRACTICE

    Scop: formarea si consolidarea priceperilor si a deprinderilor practice de executare a serviciului de paza persoane, obiective, bunuri si valori.
    Durata: 240 de ore prin activitati practice controlate.
    Loc: in obiectivele beneficiare ale serviciului de paza asigurat de catre Societate

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                Activitatea               |    Locul    | Responsabil|   |
|crt.|                                          |             |            |   |
|____|__________________________________________|_____________|____________|___|
|  1.| Participarea la recunoasterea unui       |La un        |Sef curs,   |   |
|    | obiectiv ce urmeaza a fi luat sub paza,  |obiectiv ce  |sef obiectiv|   |
|    | urmarindu-se insusirea principalelor     |urmeaza a fi |            |   |
|    | elemente ale planului de paza si         |luat sub paza|            |   |
|    | cunoasterea documentelor postului de     |             |            |   |
|    | paza                                     |             |            |   |
|____|__________________________________________|_____________|____________|___|
|  2.| Verificarea insusirii, cunoasterii       |La obiectivul|Sef curs,   |   |
|    | consemnului postului, a obligatiilor ce  |unde se      |sefi        |   |
|    | revin agentilor de paza inainte de a     |executa      |obiective   |   |
|    | intra in serviciu, pe timpul serviciului |practica     |            |   |
|    | si la iesirea din serviciu (posturi fixe,|             |            |   |
|    | acces obiectiv)                          |             |            |   |
|____|__________________________________________|_____________|____________|___|
|  3.| Exercitiu cu tema: Accesul in obiective. |La obiectivul|Sef curs,   |   |
|    | Controlul persoanelor (legitimarea),     |unde se      |sefi        |   |
|    | controlul bagajelor si autovehiculelor,  |executa      |obiective   |   |
|    | documentele care se intocmesc la         |practica     |            |   |
|    | descoperirea bunurilor sustrase din      |             |            |   |
|    | obiectiv                                 |             |            |   |
|____|__________________________________________|_____________|____________|___|
|  4.| Panda si flagrantul, procedee folosite   |La obiectivul|Cadre de    |   |
|    | in munca de paza. Modul de organizare si |unde se      |conducere,  |   |
|    | executare a acestor activitati.          |executa      |sef curs,   |   |
|    | Documentele care se intocmesc la         |practica     |sefi        |   |
|    | realizarea flagrantului. Conservarea     |             |obiective   |   |
|    | probelor.                                |             |            |   |
|____|__________________________________________|_____________|____________|___|
|  5.| Instructaj in portul si folosirea        |La obiectivul|Sefi        |   |
|    | armamentului din dotarea agentilor de    |unde se      |obiective   |   |
|    | paza si escorta transport valori         |executa      |            |   |
|    |                                          |practica     |            |   |
|____|__________________________________________|_____________|____________|___|
|  6.| Instructia focului                       |La sala de   |Sef curs    |   |
|    |                                          |curs         |            |   |
|____|__________________________________________|_____________|____________|___|
|  7.| Cunoasterea, folosirea si intretinerea   |La obiectivul|Cadre de    |   |
|    | mijloacelor tehnico-operative folosite   |unde se      |conducere,  |   |
|    | in activitatea de paza. Invatarea        |executa      |sef curs,   |   |
|    | procedeelor de comunicare prin coduri si |practica     |sefi        |   |
|    | parole. Protectia comunicarilor prin     |             |obiective   |   |
|    | mijloace tehnice.                        |             |            |   |
|____|__________________________________________|_____________|____________|___|
|  8.| Garda de corp, instruirea agentilor de   |La obiectivul|Cadre de    |   |
|    | paza, dotarea cu mijloace de autoaparare |unde se      |conducere,  |   |
|    | si folosirea acestora, modul de actiune  |executa      |responsabili|   |
|    | in diferite situatii                     |practica     |PSI, sef    |   |
|    |                                          |             |curs, sefi  |   |
|    |                                          |             |obiective,  |   |
|    |                                          |             |asistent    |   |
|    |                                          |             |medical     |   |
|____|__________________________________________|_____________|____________|___|
|  9.| Modul de actiune a echipajelor mobile ce |La obiectivul|Cadre de    |   |
|    | asigura interventia la obiectivele       |unde se      |conducere,  |   |
|    | monitorizate pentru dispeceratele de     |executa      |responsabili|   |
|    | zona. Dotarea si echiparea, anuntarea    |practica     |PSI, sef    |   |
|    | evenimentului si deplasarea.             |             |curs, sefi  |   |
|    | Rezolvarea situatiilor operative.        |             |obiective,  |   |
|    |                                          |             |asistent    |   |
|    |                                          |             |medical     |   |
|____|__________________________________________|_____________|____________|___|
| 10.| Simularea urmatoarelor momente operative:|La obiectivul|Cadre de    |   |
|    | a) Incendiu la o sectie a obiectivului;  |unde se      |conducere,  |   |
|    | b) Explozia unui recipient cu substante  |executa      |responsabili|   |
|    |    toxice;                               |practica     |PSI, sef    |   |
|    | c) Scurtcircuit la un transformator      |             |curs, sefi  |   |
|    |    electric;                             |             |obiective,  |   |
|    | d) Inundarea subsolului cladirii         |             |asistent    |   |
|    |    datorita spargerii unei conducte de   |             |medical     |   |
|    |    alimentare cu apa;                    |             |            |   |
|    | e) Deteriorarea grava a cladirii in urma |             |            |   |
|    |    unui cutremur de mare intensitate;    |             |            |   |
|    | - evenimentele au avut loc pe timp de zi,|             |            |   |
|    |   iar unele pe timp de noapte (d, e);    |             |            |   |
|    | - victime (raniti si decedati);          |             |            |   |
|    | - insusirea acordarii primului ajutor.   |             |            |   |
|____|__________________________________________|_____________|____________|___|
| 11.| Simularea urmatoarelor situatii, pe timp |La obiectivul|Sef curs,   |   |
|    | de zi:                                   |unde se      |sefi        |   |
|    | - producerea unor altercatii in          |executa      |obiective   |   |
|    |   apropierea obiectivului;               |practica     |            |   |
|    | - fortarea intrarii in obiectiv;         |             |            |   |
|    | - parcarea unor autoturisme in           |             |            |   |
|    |   apropierea obiectivului;               |             |            |   |
|    | - actiuni stradale violente in zona      |             |            |   |
|    |   obiectivului;                          |             |            |   |
|    | - atac asupra obiectivului.              |             |            |   |
|____|__________________________________________|_____________|____________|___|
| 12.| Descrierea unei persoane pe baza         |La obiectivul|Cadre de    |   |
|    | semnalmentelor statice si dinamice,      |unde se      |conducere,  |   |
|    | identificarea unei persoane dupa         |executa      |sef curs,   |   |
|    | fotografie; redarea altor amanunte       |practica     |sefi        |   |
|    | necesare identificarii - evidentierea    |             |obiective   |   |
|    | capacitatii de memorare a agentului de   |             |            |   |
|    | paza                                     |             |            |   |
|____|__________________________________________|_____________|____________|___|
| 13.| Paza bunurilor si valorilor pe timpul    |Efectivele   |Cadre de    |   |
|    | transportului acestora. Momente          |vor fi       |conducere,  |   |
|    | operative:                               |repartizate  |sef curs,   |   |
|    | - existenta documentelor ce              |pe obiective |sefi        |   |
|    |   reglementeaza transportul;             |si vor       |obiective   |   |
|    | - controlul mijlocului de transport;     |participa    |transport   |   |
|    | - natura si valoarea bunurilor           |efectiv la   |valori      |   |
|    |   (valorilor) care se vor transporta;    |aceste       |            |   |
|    | - functionarea mijloacelor de alarma si  |activitati   |            |   |
|    |   legatura radio;                        |impreuna cu  |            |   |
|    | - existenta incuietorilor de siguranta;  |agentii      |            |   |
|    | - asigurarea cu combustibil;             |specializati |            |   |
|    | - itinerarii (de baza si variante);      |in aceste    |            |   |
|    | - starea conducatorului auto;            |misiuni      |            |   |
|    | - stabilirea numarului de agenti         |             |            |   |
|    |   pentru escorta;                        |             |            |   |
|    | - instruirea personalului de paza in     |             |            |   |
|    |   vederea misiunii;                      |             |            |   |
|    | - mod de actiune in diferite situatii    |             |            |   |
|    |   (defectarea autodubei, ambuteiaje,     |             |            |   |
|    |   cataclisme, atac armat etc.)           |             |            |   |
|____|__________________________________________|_____________|____________|___|
| 14.| Reluarea in scopul fixarii si verificarea|La obiectivul|Sef curs,   |   |
|    | exercitiilor 2, 3 si 4. Cunostintele     |unde se      |sefi        |   |
|    | teoretice si deprinderile practice vor   |executa      |obiective   |   |
|    | fi apreciate cu note de catre            |practica     |            |   |
|    | instructorii de practica.                |             |            |   |
|____|__________________________________________|_____________|____________|___|
| 15.| Concurs de cunoastere a armamentului din |La obiective |Sefi        |   |
|    | dotare.                                  |             |obiective   |   |
|____|__________________________________________|_____________|____________|___|
| 16.| Instructaj in folosirea mijloacelor de   |La obiectivul|Sef de      |   |
|    | autoaparare din dotare. Documente care se|unde se      |obiective   |   |
|    | intocmesc in urma folosirii acestora.    |executa      |            |   |
|    |                                          |practica     |            |   |
|____|__________________________________________|_____________|____________|___|
| 17.| Reluarea in scop de fixare si verificare |La obiectivul|Sef curs,   |   |
|    | a insusirii cunostintelor si formarii    |unde se      |sefi        |   |
|    | deprinderilor a exercitiilor 11 si 12.   |executa      |obiective   |   |
|    | Abilitatile si cunostintele acumulate de |practica     |            |   |
|    | cursanti vor fi apreciate cu note        |             |            |   |
|    | (calificative) de catre instructorii de  |             |            |   |
|    | practica.                                |             |            |   |
|____|__________________________________________|_____________|____________|___|
| 18.| Reluarea exercitiilor 13 si 14.          |La obiectivul|Cadre de    |   |
|    | Instructorii vor urmari nivelul          |unde se      |conducere,  |   |
|    | cunostintelor si priceperilor cursantilor|executa      |sef curs,   |   |
|    | in solutionarea momentelor operative     |practica     |sefi        |   |
|    | create, eliminarea unor imperfectiuni    |             |obiective   |   |
|    | teoretice, a unor erori sau simplificari |             |            |   |
|    | din partea acestora. Notele              |             |            |   |
|    | instructorilor de practica sa reflecte   |             |            |   |
|    | calitatea si gradul de performanta atins |             |            |   |
|    | de cursant, masura in care acestia       |             |            |   |
|    | corespund cerintelor si exigentelor      |             |            |   |
|    | misiunilor de paza a persoanelor,        |             |            |   |
|    | bunurilor si valorilor                   |             |            |   |
|____|__________________________________________|_____________|____________|___|
| 19.| Intocmirea lucrarilor scrise si studiul  |La sala de   |Sef curs    |   |
|    | individual in vederea sustinerii         |curs         |            |   |
|    | examenului de absolvire a cursului de    |             |            |   |
|    | calificare.                              |             |            |   |
|____|__________________________________________|_____________|____________|___|
|      Examen de absolvire a cursului           | 6                            |
|_______________________________________________|______________________________|
|      Total ore activitati practice            | 240                          |
|_______________________________________________|______________________________|

                    SEMNATURA SI STAMPILASmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1010/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1010 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu