Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 0 din 6 decembrie 2007

definitiva la 6 martie 2008, în Cauza Ilutiu împotriva Romaniei

ACT EMIS DE: CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 139 din 2 martie 2010(Cererea nr. 18.898/02)

In Cauza Ilutiu împotriva României,

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţia a treia), statuând în cadrul unei camere formate din: domnii B.M. Zupancic, preşedinte, C. Bîrsan, doamnele E. Fura-Sandstrom, A. Gyulumyan, domnul David Thor Bjorgvinsson, doamnele I. Ziemele, I. Berro-Lefevre, judecători, şi domnul S. Quesada, grefier de secţie,

după ce a deliberat în camera de consiliu la data de 15 noiembrie 2007,

pronunţă următoarea hotărâre, adoptată la această dată:

PROCEDURA

1.   La originea cauzei se află o cerere (nr. 18.898/02) îndreptată împotriva României, prin care un cetăţean al acestui stat, doamna Monica Ilutiu (reclamanta), a sesizat Curtea la data de 3 aprilie 2002, în temeiul art. 34 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale [Convenţia).

2.  Guvernul român (Guvernul) este reprezentat de agentul său, domnul Răzvan-Horaţiu Radu, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

3.   La data de 27 februarie 2006, Curtea a hotărât să comunice cererea Guvernului. Invocând prevederile art. 29 § 3, aceasta a hotărât să fie analizate în acelaşi timp admisibilitatea şi fondul cauzei.

ÎN   FAPT

I. Circumstanţele cauzei

4.   Reclamanta s-a născut în anul 1951 şi locuieşte în Cluj-Napoca, în România.

5. In anul 1950, bunul imobil situat în Str. Memorandumului nr. 26, în Cluj-Napoca, compus dintr-o casă cu mai multe apartamente şi din terenul aferent, ce le aparţinuse părinţilor reclamantei, a făcut obiectul unei naţionalizări.

6.  La 11 februarie 1998, în urma unei acţiuni în revendicare imobiliară formulate în faţa Judecătoriei Cluj-Napoca, reclamanta şi I.L., mama sa, au obţinut o hotărâre definitivă prin care se constata ilegalitatea naţionalizării şi se dispunea ca autorităţile să radieze înscrierile efectuate în cartea funciară în ceea ce priveşte dreptul de proprietate al statului asupra aceluiaşi bun.

7. In ciuda recunoaşterii judiciare definitive a dreptului lor de proprietate, părţile interesate s-au văzut în imposibilitatea de a-şi recupera bunul în întregime deoarece, în temeiul Legii nr. 112/1995, statul le vânduse în anul 1996 apartamentul nr. 2 din casă chiriaşilor care îl ocupau.

8.   In anul 1999, reclamanta şi mama sa au solicitat instanţelor să constate nulitatea vânzării apartamentului nr. 2 şi să anuleze înscrierile făcute de stat în cartea funciară referitor la împărţirea casei, în momentul naţionalizării, în două unităţi locative. Ele arătau că naţionalizarea era abuzivă şi ilegală, ca şi împărţirea bunului lor, şi că statul nu putea fi proprietarul legitim al bunului şi, prin urmare, nu îl putea vinde în mod legal.

9.   Mama reclamantei a decedat în cursul procedurii. Reclamanta a continuat procedura în nume propriu şi în calitate de moştenitoare a mamei sale.

10.  La finalul procedurii, prin Decizia din 20 iunie 2001, Tribunalul Bihor, după ce a apreciat ca ilegală naţionalizarea bunului, recunoscând în acelaşi timp dreptul de proprietate al reclamantei, a respins acţiunea acesteia pe considerentul că locatarii erau cumpărători de bună-credinţă. Instanţa nu i-a acordat reclamantei nicio despăgubire. La 28 ianuarie 2002, Curtea de Apel Oradea a confirmat temeinicia acestei decizii.

11.  După adoptarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, reclamanta a solicitat restituirea în natură a bunului său ori o despăgubire pentru pierderea bunului.

12.  La 7 iulie 2003, Primăria Cluj-Napoca a considerat cererea reclamantei ca fiind fără obiect şi a respins-o. Reclamanta a contestat această decizie.

13.  Prin Decizia din 27 februarie 2004, Tribunalul Cluj a admis contestaţia reclamantei şi a dispus ca autorităţile să îi plătească suma de 34.570 EUR cu titlu de despăgubiri. Această sumă reflectă concluziile unui raport de expertiză imobiliară dispusă de aceeaşi instanţă. La 7 aprilie 2004, Judecătoria Cluj-Napoca a respins o cerere de executare silită a deciziei menţionate mai sus, formulată de reclamantă împotriva Primăriei Cluj-Napoca. Astfel cum reiese din documentele aflate la dosar, reclamanta nu a fost despăgubită până în prezent.

II. Dreptul şi practica interne pertinente

14. Prevederile legale şi jurisprudenţa interne relevante sunt descrise în Hotărârea Străin împotriva României din 21 iulie 2005 (nr. 57.001/00, §§ 19-26, CEDO 2005-VII).

15.  Prevederile legale şi jurisprudenţa internă descrise în Hotărârea Brumărescu împotriva României ([MC], nr. 28.342/95, CEDO 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44) sunt, de asemenea, relevante în cauza de faţă.

16.  Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989 a fost modificată şi completată prin Legea nr. 247/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005. Noua lege extinde formele de despăgubire, permiţându-le beneficiarilor să aleagă între o despăgubire sub formă de bunuri şi servicii şi o despăgubire sub formă de bani, echivalentă cu valoarea de piaţă a bunului ce nu poate fi restituit în natură în momentul acordării sumei.

17. Prevederile relevante din Legea nr. 10/2001 (republicată), astfel cum au fost ele modificate prin Legea nr. 247/2005, sunt următoarele:

ARTICOLUL 1

„(1) Imobilele preluate în mod abuziv de stat (...)în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi cele preluate de stat în baza Legii nr. 139/1940 asupra rechiziţiilorşi nerestituite, se restituie, de regulă în natură, în condiţiile prezentei legi.

(2) In cazurile în care restituirea în natură nu este posibilă se vor stabili măsuri reparatorii prin echivalent. Măsurile reparatorii prin echivalent vor consta în compensare cu alte bunuri sau servicii (...), cu acordul persoanei îndreptăţite, sau despăgubiri acordate în condiţiile prevederilor speciale privind regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv. (...)"

ARTICOLUL 10

„(1) In situaţia imobilelor preluate în mod abuziv şi ale căror construcţii edificate pe acestea au fost demolate total sau parţial, restituirea în natură se dispune pentru terenul liber şi pentru construcţiile rămase nedemolate, iar pentru construcţiile demolate şi terenurile ocupate măsurile reparatorii se stabilesc prin echivalent. (...)

(8) Valoarea corespunzătoare a construcţiilor preluate în mod abuziv şi demolate se stabileşte potrivit valorii de piaţă de la data soluţionării notificării, stabilită potrivit standardelor internaţionale de evaluare în funcţie de volumul de informaţii puse la dispoziţia evaluatorului.

(9)    Valoarea terenurilor, precum şi a construcţiilor nedemolate preluate în mod abuziv, care nu se pot restitui în natură, se stabileşte potrivit valorii de piaţă de la data soluţionării notificării, stabilită potrivit standardelor internaţionale de evaluare."

ARTICOLUL 20

„(1) Persoanele care au primit despăgubiri în condiţiile Legii nr. 112/1995 pot solicita numai restituirea în natură, cu obligaţia returnării sumei reprezentând despăgubirea primită, actualizată cu indicele inflaţiei, dacă imobilul nu a fost vândut [unor terţi] până la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) In cazul în care imobilul a fost vândut cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995 (...), persoana îndreptăţită are dreptul la măsuri reparatorii prin echivalent pentru valoarea de piaţă corespunzătoare a întregului imobil, teren şi construcţii, stabilită potrivit standardelor internaţionale de evaluare. Dacă persoanele îndreptăţite au primit despăgubiri potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995, ele au dreptul la diferenţa dintre valoarea încasată, actualizată cu indicele inflaţiei, şi valoarea corespunzătoare a imobilului. (...)"

ARTICOLUL 45

„(1) Actele juridice de înstrăinare, inclusiv cele făcute în cadrul procesului de privatizare, având ca obiect imobile care cad sub incidenţa prevederilor prezentei legi, sunt valabile dacă au fost încheiate cu respectarea legilor în vigoare la data înstrăinării. (...)"

18.   Prevederile relevante din Legea nr. 245/2005 sunt descrise în Hotărârea Porteanu împotriva României (nr. 4.596/03, § 24, 16 februarie 2006).

IN   DREPT

I. Asupra pretinsei încălcări a art. 1 din Protocolul nr. 1

19. Reclamanta susţine că vânzarea apartamentului nr. 2 din casa situată în Str. Memorandumului nr. 26, în Cluj-Napoca, în favoarea chiriaşilor, validată prin Decizia din 28 ianuarie 2002 a Curţii de Apel Oradea, a încălcat art. 1 din Protocolul nr. 1, care prevede următoarele:

„Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional.

Dispoziţiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinţa bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuţii sau a amenzilor."

A. Asupra admisibilităţii

20.  Curtea constată că acest capăt de cerere nu este vădit neîntemeiat în sensul art. 35 § 3 din Convenţie. Pe de altă parte, Curtea observă că nu este incident niciun alt motiv de inadmisibilitate şi, prin urmare, declară admisibil acest capăt de cerere.

B. Asupra fondului

21. Guvernul subliniază dificultăţile legate de reglementarea problemei imobilelor naţionalizate şi face o prezentare a legilor adoptate succesiv de către stat în materie după 1989. El consideră că ultima reformă în materie, şi anume Legea nr. 247/2005, prevede că, în cazul în care restituirea imobilului nu este posibilă, despăgubirea se va face prin emisiunea de titluri de participatie la un organism colectiv de valori mobiliare {Proprietatea), la nivelul valorii bunului, stabilită prin expertiză. Guvernul constată că despăgubirea prevăzută de legislaţia română răspunde cerinţelor art. 1 din Protocolul nr. 1 şi că întârzierea înregistrată în acordarea despăgubirilor în favoarea reclamantei nu afectează justul echilibru ce trebuie păstrat între interesele în discuţie.

22.  Reclamanta se opune acestui argument. Ea arată că modificarea legislativă invocată de Guvern nu este în măsură să schimbe situaţia existentă în speţă, deoarece procedura prevăzută prin Legea nr. 247/2005 este lentă şi nesigură. In plus, ea reaminteşte că, chiar dacă ea deţine o a doua hotărâre definitivă (vezi paragraful 13 de mai sus) ce dispune ca statul să îi plătească o despăgubire, autorităţile refuză în continuare să o execute. In fine, reclamanta consideră că jurisprudenţa Străin, menţionată mai sus, îşi găseşte aplicare în speţă şi solicită Curţii să constate încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1.

23. Curtea a analizat în numeroase rânduri cauze ce ridicau probleme similare cu cea din cazul de faţă şi a constatat încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie (vezi Porteanu, menţionată mai sus, §§ 32-35).

24. După ce a analizat toate elementele ce i-au fost supuse atenţiei, Curtea consideră că Guvernul nu a expus niciun fapt sau argument care să poată conduce la o concluzie diferită în cazul de faţă. Curtea afirmă din nou în special că, în contextul legislativ român ce reglementează acţiunile în revendicare imobiliară şi restituirea bunurilor naţionalizate de regimul comunist, vânzarea de către stat a bunului unei persoane către terţi de bună-credinţă, chiar dacă ea a fost anterioară confirmării definitive în justiţie a dreptului de proprietate al respectivei persoane, reprezintă o privare de bunul respectiv. O astfel de privare, combinată cu lipsa totală de despăgubire, este contrară art. 1 din Protocolul nr. 1 (Străin, menţionată mai sus, §§ 39, 43 şi 59, şi Gizzatova împotriva Rusiei, nr. 5.124/03, §§ 18-20, 13 ianuarie 2005).

25. Ţinând cont de jurisprudenţa sa în materie, Curtea apreciază că, în speţă, nerespectarea dreptului de proprietate al reclamantei asupra bunului său, combinată cu lipsa totală de despăgubire timp de aproape 9 ani, a făcut-o să suporte o sarcină disproporţionată şi excesivă, incompatibilă cu dreptul la respectarea bunurilor sale, garantat de art. 1 din Protocolul nr. 1.

Prin urmare, în speţă a avut loc încălcarea acestei prevederi.

II. Asupra aplicării art. 41 din Convenţie

26. Conform art. 41 din Convenţie,

„Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenţiei sau a protocoalelor sale şi dacă dreptul intern al înaltei părţi contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a consecinţelor acestei încălcări, Curtea acordă părţii lezate, dacă este cazul, o reparaţie echitabilă."

A. Prejudiciu

27.  Reclamanta solicită restituirea apartamentului nr. 2, a cărui proprietară a fost recunoscută prin Decizia definitivă din 11 februarie 1998, sau, în caz contrar, pentru prejudiciul material, acordarea unei sume reprezentând valoarea actuală a acestuia. Iniţial, ea a furnizat în acest sens un raport de expertiză tehnică imobiliară, efectuat în anul 2004, la cererea instanţelor interne, cu ocazia contestaţiei sale administrative formulate pe calea Legii nr. 10/2001. Conform acestei expertize, valoarea actuală a bunului se ridica la 34.570 euro (EUR). Ulterior, în anul 2006, reclamanta a depus la dosar un raport de expertiză conform căruia valoarea de piaţă a apartamentului nr. 2, actualizată, s-ar situa între 83.000 şi 85.000 EUR. Pe de altă parte, pentru lipsa de folosinţă, ea solicită suma de 700 EUR pentru fiecare lună, începând cu data de 11 februarie 1998 şi până la despăgubirea efectivă pentru pierderea bunului său. Pentru prejudiciul moral, ea solicită suma de 20.000 EUR, rezultând din frustrarea cauzată de imposibilitatea de a-şi recupera dreptul de proprietate asupra bunului său, în urma numeroaselor proceduri pe care le-a început în acest sens.

28. Guvernul prezintă evaluarea unui expert ce datează din luna august 2006, conform căreia valoarea apartamentului în cauză ar fi de 27.824 EUR. Sprijinindu-se pe jurisprudenţa în materie, Guvernul observă că, în cauză, Curtea nu poate specula asupra valorii chiriilor neîncasate şi că acest prejudiciu ar putea fi eventual luat în considerare în momentul stabilirii prejudiciului moral. In ceea ce priveşte prejudiciul moral, Guvernul apreciază că nu a fost dovedită nicio legătură de cauzalitate între pretinsa încălcare şi prejudiciul moral suferit şi că, în plus, suma solicitată de reclamantă este excesivă. In plus, acesta consideră că o eventuală hotărâre de condamnare dată de Curte ar putea constitui, în sine, o reparaţie suficientă a prejudiciului moral.

29.  Curtea reaminteşte că a constatat încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie din cauza vânzării de către stat a bunului reclamantei către terţi, combinată cu lipsa unei despăgubiri efective.

30. Totuşi, Curtea observă că instanţele interne, după ce au stabilit valoarea de piaţă a bunului, au recunoscut dreptul reclamantei de a fi despăgubită pentru pierderea bunului său şi au dispus ca autorităţile interne să îi plătească suma de 34.570 EUR. Această sumă reprezintă o creanţă în patrimoniul reclamantei, ce rezultă dintr-o decizie definitivă pronunţată de instanţele interne.

31. Curtea apreciază că problema aplicării art. 41 în această chestiune nu se află în stare de judecată, drept pentru care decide să o rezerve şi să se stabilească procedura ulterioară, în cel mult 6 luni de la data la care prezenta hotărâre va rămâne definitivă, ţinând cont şi de eventualitatea unui acord între statul pârât şi părţile interesate (art. 75 §§ 1 şi 4 din Regulamentul Curţii).

B. Cheltuieli de judecată

32.  Reclamanta solicită şi suma de 5.880 EUR pentru cheltuielile de judecată angajate în faţa instanţelor interne şi pentru cele angajate în faţa Curţii. Ea prezintă copii pentru o parte din onorariile avocaţiale si taxele poştale, în sumă totală de 280 EUR.

33. Guvernul nu se opune plăţii cheltuielilor de judecată, cu condiţia ca acestea să fie dovedite, necesare şi să aibă legătură cu cauza. In speţă, el consideră că cererea formulată de reclamantă este excesivă şi că numai o parte din cheltuieli a fost justificată.

34.  Conform jurisprudenţei Curţii, un reclamant nu poate obţine rambursarea cheltuielilor sale de judecată decât în măsura în care li s-au stabilit realitatea, necesitatea şi caracterul rezonabil. In speţă, ţinând cont de elementele aflate în posesia sa şi de criteriile menţionate mai sus, în special de necesitatea cheltuielilor angajate pentru a remedia încălcările constatate, Curtea consideră rezonabilă suma totală de 280 EUR, cu toate cheltuielile incluse, pe care i-o acordă reclamantei.

PENTRU  ACESTE   MOTIVE,

In unanimitate,

CURTEA:

1. declară cererea admisibilă;

2.  hotărăşte că a avut loc încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie;

3.  hotărăşte ca statul pârât să îi achite reclamantei, în cel mult 3 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii, conform art. 44 § 2 din Convenţie, suma de 280 EUR (două sute optzeci euro) pentru cheltuielile de judecată;

4.  hotărăşte ca la suma menţionată mai sus să se adauge orice sumă ce ar putea fi datorată cu titlu de impozit şi ca această sumă să fie convertită în lei noi (RON) la cursul de schimb valabil la data plăţii;

5.  hotărăşte că problema aplicării art. 41 din Convenţie, în ceea ce priveşte prejudiciul material şi moral, nu se află în stare dejudecată.

In consecinţă:

a) o rezervă în întregime;

b) invită Guvernul şi reclamanţii să îi adreseze în scris, în cel mult 6 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii conform art. 44 § 2 din Convenţie, observaţiile lor asupra acestei chestiuni şi, în special, să îi aducă la cunoştinţă orice acord la care vor fi ajuns;

c) rezervă procedura ulterioară şi îi deleagă preşedintelui camerei atribuţia de a o stabili în caz de nevoie.

Intocmită în limba franceză, ulterior comunicată în scris la data de 6 decembrie 2007, în conformitate cu art. 77 §§ 2 şi 3 din Regulament.

Bostjan M. Zupancic,

preşedinte

Santiago Quesada,

grefier


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 0/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 0 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 0/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu